close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
GRADE 12
NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE
KREITI YA 12
SEPEDI LELEME LA GAE (HL)
LEPHEPHE LA BORARO (P3)
DIBATSELA 2013
MEPUTSO: 100
NAKO: 2½ diiri
Palomoka ya matlakala a dipotšišo ke 6.
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe
Phetla
Sepedi Leleme la Gae (HL)/P3
2
NSC
DBE/Dibatsela 2013
DITAELO LE TSHEDIMOŠO
1.
Lephephe le, le arotšwe ka DIKAROLO tše THARO, e lego ya A, B le ya C.
KAROLO YA A: Ditaodišo
KAROLO YA B: Ditšweletšwa tša tirišano tše telele
KAROLO YA C: Ditšweletšwa tša tirišano tše kopana
(50)
(30)
(20)
2.
Araba potšišo e TEE KAROLONG ye NNGWE le ye NNGWE.
3.
Araba ka Sepedi.
4.
Thoma KAROLO ye NNGWE le ye NNGWE letlakaleng le LEFSA.
5.
Beakanya TAODIŠO (ka tsela ya mmepe wa monagano, seswantšho, mantšu
a bohlokwa le tše dingwe) o be o badišiše le go dira palobohlatse. Peakanyo
e tšwelele pele ga taodišo ya gago.
6.
Šomiša metsotso ye e ka bago ye 80 go KAROLO YA A, ye 40 go
KAROLO YA B le ye 30 go KAROLO YA C.
7.
Dikarabo di nomorwe go ya le ka fao dipotšišo di nomorilwego ka gona.
8.
Efa taodišo ye NNGWE le ye NNGWE hlogo ya maleba.
9.
Ngwala ka bothakga le ka mongwalo wa go balega.
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe
Phetla
Sepedi Leleme la Gae (HL)/P3
3
NSC
DBE/Dibatsela 2013
KAROLO YA A: DITAODIŠO
POTŠIŠO YA 1
Kgetha e TEE ya dihlogo tše di latelago gomme o ngwale taodišo ya botelele bja
mantšu a go se fete a 450.
Taodišo e rulaganywe ka lenaneo la go swana le mmepe wa monagano goba lenaneo
leo le ka go thušago go rulaganya. O tla fiwa meputso ya go rulaganya le palobohlatse.
1.1
Ditaba tše tša ka tša go leša dihlong e bile thuto ye kgolo bophelong bja ka.
Tia di lle.
[50]
1.2
Tirišo ya diselefoune go bafsa.
[50]
1.3
Tlhokego ya mešomo le megabaru ke tšona di godišago palo ya polao ya
ditšhukudu ka mo nageng. Ahlaahla kgopolo ye.
[50]
1.4
Ge motho a le mathateng bagwera ba a mo katoga. Tšweletša dikgopolo tša
gago.
[50]
1.5
Ge go ka ba le tirišanommogo magareng ga mokgatlo wo o bušago
le mekgatlo ya kganetšo gona MaAfrika-Borwa a ka phela ka khutšo.
Etšwa tema.
[50]
Go ka thibelwa go ima ga bafsa ka go kgaogantšha bašemane le basetsana
go tsena sekolong se tee. Dumela goba ganetša.
[50]
1.6
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe
Phetla
Sepedi Leleme la Gae (HL)/P3
1.7.
4
NSC
DBE/Dibatsela 2013
Tsitsinkela diswantšho tše tša ka tlase gomme o ngwale taodišo ka ga tšona.
1.7.1
[Tukkie, Dibatsela/Manthole 2012, Vol 18: Letl. 11]
1.7.2
[50]
[Food and Feeding Habits of the Pedi, PJ Quin, 1959]
PALOMOKA YA KAROLO YA A:
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe
Phetla
50
Sepedi Leleme la Gae (HL)/P3
5
NSC
DBE/Dibatsela 2013
KAROLO YA B: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE TELELE
POTŠIŠO YA 2
Araba potšišo e TEE go tše nne tše di latelago. Botelele bja karabo ya gago e be
mantšu a go se fete a 200.
2.1
LENGWALO LA SEGWERA
Mogwera wa gago o gakanegile ka morago ga go tšwelela mphatong wa
marematlou. Mo ngwalele lengwalo o mo fe tshedimošo mabapi le dikgopelo
tša kadimo ya tšhelete ya NSFAS.
2.2
POTŠIŠOTHERIŠANO
Nakong ya ge bašomedi ba meepong ba sa ngadile mešomo malebana le go
se kgotsofatšwe ke megolo, o ile wa dira dikgopelo tša mošomo wa
motšwaoswere. Ngwala potšišotherišano yeo o e tsenetšego le ba
lekgotlataolo ba moepo wo o itšego malebana le mošomo wo.
2.3
[30]
MEMORANTAMO
Go tlaišwa ga basadi le bana ke tlhobaboroko nageng ya geno. Legatong la
setšhaba ngwalela Tona ya Kgoro ya Tšhireletšo memorantamo o tšweletše
dingongorego malebana le tlhokego ya polokego ya batho ba.
2.4
[30]
[30]
PROUTŠHA
Diyunibesithi di thomile ka boingwadišo bja baithuti ba 2014. Thala proutšha
ya yunibesithi ya boikgethelo bja gago gomme o kwalakwatše dithuto tšeo di
rutwago mo yunibesithing yeo.
PALOMOKA YA KAROLO YA B:
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe
Phetla
[30]
30
Sepedi Leleme la Gae (HL)/P3
6
NSC
DBE/Dibatsela 2013
KAROLO YA C: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE KOPANA
POTŠIŠO YA 3
Araba potšišo e TEE go tše tharo tše di latelago. Botelele bja karabo ya gago e be
mantšu a go se fete a 120.
3.1
KARATA YA MEMO
O be o tsena sekolo o dula le mmangwane wa gago. Bjale ka ge o feditše
mphato wa marematlou, setšo sa bona se ba gapeletša go go iša gae ka
monyanya wo mogolo. Thala karata ya memo yeo o laletšago bagwera ba
gago go tla go thaba le wena ka letšatši leo.
3.2
PUKUTŠATŠI
Go šetše matšatši a mabedi pele ga ge ditlhahlobo di thoma. Ngwala
pukutšatši ya matšatši a mabedi ao a šetšego mabapi le boitokišetšo bja
ditlhahlobo tšeo.
3.3
[20]
[20]
DITŠHUPETŠO
Kgoši ya motse wa geno e memile seboleditlhohleletši sa go tla go fa bafsa
polelotlhohleletšo mabapi le bokamoso bja bona. Laetša seboledi seo
ditšhupetšo tša go tloga tseleng ye kgolo ya go tsena motseng go ya mošate
ka go diriša maswao a tsela, meago le dika tša tlhago.
[20]
PALOMOKA YA KAROLO YA C:
PALOMOKA YA TLHAHLOBO:
20
100
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа