close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
॥ ीराम समथ
॥
समथ
सेवा मंडळ संचािलत
ी ंथराज दासबोध अययन (पारा आिण ई-मेलारा)
“ी समथ मंजूषा”
परीाथचे संपूण नाव:
अ#यासाथ / समीक &मांक:
संपूण प'ा:
दरू वनी &मांक .
सूचना:
१.
२.
३.
४.
५.
उ रे सवु ा"य अ%रात िलिहलेली असावीत
()ाखाली असले+या जागेत उ रे िलहावीत
खाडाखोड असू नये
उ रे 3कॅ न क6न <dasbodh.abhyas@gmail.com>या ई-मेलवर पाठवावीत.
Hयांना ई-मेलची सोय नसेल Iयांनी आप+या उपJमा"या पKयावर पाठवायचे आहे. पािकटावर
समथ
- () मंजषु ा" असा 3पO उ+लेख असावा.
मंजूषा
&. १
ी समथाP चे पूण
नाव काय ?
२
ी समथाP "या मातोRचे नाव काय ?
३
ी समथाP चा जSमाचा वार, ितथी व शािलवाहन शक कोणते ?
४
ी समथाP चे जSमगाव कोणते ?
५
ी समथाP "या जSमगावी असणाVया नदीचे नाव काय ?
६
बखरी(माणे ी समथाP ना रामरायचा अनZु ह के [हा झाला ते शािलवाहन शक कोणते ?
७
आजही समथाP "या ल^नावेळचे बोहले दाखव_यात येते, ते गाव कोणते ?
८
ी समथाP ची िनयोिजत वधू कोणाची मल
ु गी व ितचे नाव काय ?
1
" ी
९
ी समथाP नी िववाहमंडपातून पलायन के ले ते शािलवाहन शक कोणते ?
१० ी समथ
नािशकला पंचवटीत आले ते शािलवाहन शक कोणते ?
११ ी समथाP चे साधना3थळ कोणते ?
१२ तेथे कोणIया दोन नdांचा संगम आहे ?
१३ साधंना3थळी ी समथाP नी 3वह3ते िलिहलेला सeया उपलfध असलेला Zंथ कोणता ?
१४ साधना3थळी ी समथाP नी कोणIया मंाचे परु gरण के ले ?
१५ ी समथाP नी साधनाकाळात के ले+या रचना कोणIया ?
१६ कhणाOकांची रचना कोणIया मंिदरात झाली ?
१७ समथाPचा पिहला िशiय कोण ?
१८ समथ
3थािपत पिहला माhती कोठे आहे ?
१९ Iया"यासाठी रचलेले (िसj 3तो कोणते ?
२० टाकळीतील वा3त[यात Zंथलेखनात कोणाचे साहाkय झाले ?
२१ समथाPनी दसपंचक गाव"या कुलक_या
चे (ेत उठवले या घटनेचे शािलवाहन शक कोणते ?
२२ समथाPना ‘रामदास’ हे नाव कोणी िदले ?
२३ समथाPनी भारतpमणास (ारंभ कोठून के ला ?
२४ समथाP"या साधनेचा कालावधी िकती वषq ?
2
२५ समथाP"या भारतpमणाचा कालावधी िकती वषq ?
२६ समथाPचे कृiणातीरी आगमन झाले ते शािलवाहन शक कोणते ?
२७ कृiणतीरी समथाP नी पिहला माhती कोणIया गावी 3थापन के ला ?
२८ कृiणातीरावर समथ
कोणIया गावी ि3थरावले ?
२९ छपती िशवाजी महाराज व समथ
यांची (थम भेट कुठे झाली ?
३० छपती िशवाजी महाराज व समथ
यांची भेट झाली ते शािलवाहन शक कोणते ?
३१ चाफळचे राममंिदर कोणIया नदी"या तीरावर आहे ?
३२ चाफळ"या राम मंिदरात 3थापन के लेली मूतu कोणIया नदी"या डोहात सापडली ?
३३ डोहात सापडले+या दस
ु Vया मूतuची 3थापना कोठे के ली ?
३४ रामनवमी उIसवास समथाP नी कोठे (ारंभ के ला ?
३५ चाफळ"या उIसवास जे[हा सरु वात झाली ते शािलवाहन शक कोणते ?
३६ समथ
सं(दायाचे नाव काय ? सं(दायाचा मठ कोणता ?
३७ भारतpमणात समथाPची व कोणIया शीख ग6
ु ं ची भेट कोठे झाली व ते शािलवाहन शक कोणते ?
३८ समथाPना महाबळे vरास िमळालेले दोन िशiय कोण ?
३९ समथाPना को+हापरु ात िमळालेले दोन िशiय कोण ?
४० समथ
िशiया वे_णा3वामी व अwका3वामी यां"या गावाचे नाव काय ?
3
४१ ‘भर+या घरात रामनाम घेऊ नका’ असे समथाPना कोण yहणाले ?
४२ वाई येथे समथाPनी 3थािपत के ले+या मा6तीचे नाव काय ?
४३ वाईमधील कोणIया तीन घरा_यातील [यzRना समथाPनी (थम अनZु ह िदला ?
४४ समथ
3थािपत अकरा मा6तीपैक| सातारा िज+}ात िकती 3थाने आहेत व Iयांची नावे काय ?
४५ समथ
3थािपत अकरा मा6तीपैक| को+हापूर िज+}ात िकती 3थाने आहेत व Iयांची नावे काय ?
४६ समथ
3थािपत अकरा मा6तीपैक| सांगली िज+}ात िकती 3थाने आहेत व Iयांची नावे काय ?
४७ एकाच अभंगात अकरा मा6तRचा उ+लेख आहे तो अभंग कुणाचा ?
४८ दास टेकडी कुठे आहे ?
४९ समथाPचा मठ कोणता ? Iयाचा कारभार कोण पहात असे ?
५० क+याण 3वामRचा मठ कोणता ? तो कोणIया नदी"या तीरावर आहे ?
५१ ‘वादिववादात पराभव झा+यास जीभ कापून देईन’ असे yहणणारे िवान कोण ?
५२ वादिववादात पराभूत झा+यानंतर ते िवान समथ
िशiय झाले Iयानंतरचे Iयांचे नाव काय ?
५३ Iयांची िनयz
ु | कोणIया मठावर झाली ?
५४ िशरवळ मठाचे मठािधपती कोण होते ?
५५ िशरवळला भईु कोट िक+ला होता, Iयाचे नाव काय ?
५६ पिहले दोन चरण समथाP चे, नंतरचे दोन चरण क+याणांचे अशी रचना आहे Iया का[याचे नाव काय ?
4
५७ या रचनेत िकती ोक आहेत ?
५८ क+याणास सप
दशं झा+यानंतर िवष उतरव_यासाठी समथाP नी कोणास नवस के ला ?
५९ िमरज मठासाठी कोणIया यवन सरदाराने जागा िदली ?
६० समथाP"या €ी िशiयांत क|त
नाचा अिधकार कोणाला होता ?
६१ समथ
िशiयांत बसून क|त
न कर_याचा मान कोणाचा ?
६२ समथाPचे उपलfध िच कोणIया समथ
िशiयाने तयार क6न घेतले ?
६३ िववेक करावे साधन हे प कोणा"या हातचे ?
६४ कोणIया गडावर समथाPनी क|त
न के ले ?
६५ समथाPनी िशवाजी महाराज यांना 3वनात (साद िदला ही घटना कोणIया गावी घडली ?
६६ समथाP"या झोळीत राHय टाक_याची घटना कोणIया गावी घडली ?
६७ पाषाणात िजवंत बेडक| िनघाली ही घटना कोठे घडली ?
६८ समथाPनी कृiणेकाठी ११०० सIपhु षांचा मेळावा घेतला ते गाव कोणते ?
६९ क|त
नामeये क+याण 3वामRना डोwयावर टाळ मारताच अभंग आठवला ते गाव कोणते ?
७० माजलेला ह ी क+याण 3वामRनी शांत के ला ही घटना कोणIया गावी घडली ?
७१ समथाPनी िव‚लमूतuची 3थापन कोणIया गावी के ली ?
७२ समथ
3थािपत कोणIया गावचा मठ आजही पंढरपूर"या आषाढीवारीची परंपरा सांभाळतो ?
5
७३ मा6तीने कोणIया गावचा मदरसा पाडला ?
७४ समथ
Hया नदी"या तळाशी प„ासनात बसले होते Iया नदीचे नाव काय ?
७५ सHजनगडावर रामदास3वामी सं3थांनाची 3थापन कोणी के ली ? के [हा ?
७६ समथ
सां(दायाची (3थानयी कोणती ?
७७ Zंथराज दासबोधाची रचना कोणIया मठात झाली ?
७८ दासबोधात एकूण िकती ओ[या आहेत ?
७९ दासबोधात एकाच ओवी दोनदा आली आहे, ती कोणती ?
८० समथाPची चतुःसूी सांगणारी ओवी कोणती ?
८१ ‘(’ ने स6
ु होणारे दासबोधातले पाच शfद सांगा.
८२ समथाPनी मना"या ोकांची रचना कुठे के ली ?
८३ ीसमथ
कायम वा3त[यासाठी सHजनगडावर के [हा आले ?
८४ क+याण 3वामी कोणIया नदीचे पाणी समथाPसाठी गडावर आणत असत ?
८५ वे_णा3वामRनी सHजनगडावर देह के [हा ठेवला ?
८६ गडावरील राममंिदरात असले+या मतू u घडिवणारा अंध कारागीर कोण ?
८७ समथाPनी शेवटचे प कोणास पाठवले ?
८८ समथाP"या नंतर चाळीस वषq सHजनगडाचा कारभार कोणी पिहला ?
6
८९ औरंगजेबाने सHजनगड िजंकला ते[हा गडाचे नाव काय ठेवले ?
९० औरंगजेबाने सHजनगड िजंक+यावर गडावरील राममूतu कोठे हलवली ?
९१ समथाP"या िनवा
ण (संगी Iयां"या सिSनध असणारे Iयांचे दोन िशiय कोणते ?
९२ अंIयसं3कारानंतर समथाP"या अ3थी कोठे जतन के +या होIया ?
९३ समथाP"या अि3थंचे िवसज
न कोणी व के [हा के ले ?
९४ समथाP"या अ3थRबरोबर कोणIया िशiया"या अि3थंचे िवसज
न झाले ?
९५ ‘बडु ाला औरं^या पापी’ असे समथ
कोणIया का[यात yहणतात ?
९६ या का[याची रचना कोठे झाली ?
९७ छपती िशवाजी महाराज समथाPना राHयािभषेकाचे िनमंण dायला आले ते[हा समथाPनी Iयांना कोणता आशीवा
द
िदला व कोणIया व3तू िद+या ?
९८ शािलवाहन शके १९३० या साली कोणIया समथ
िशiयाची जSमशताfदी झाली ?
९९ Iया िशiयाचे जSम3थळ व समाधी3थळ कोणते?
१०० Iयांना समथाPनी कोठे दश
न िदले ?
१०१ Iया िशiयाने िलिहले+या दोन Zंथांची नावे सांगा.
॥ जय जय रघुवीर समथ ॥
7
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа