close

Вход

Log in using OpenID

1 Desember 2014 Geagte Telers, Hiermee wil ons julle graag

embedDownload
1 Desember 2014
Geagte Telers,
Hiermee wil ons julle graag vroegtydig in kennis stel van ons aktiwiteite gedurende die SIM Week te Kroon
Boma. Die week sal strek vanaf Maandag, 31 Augustus tot Woensdag, 2 September 2015.
Maandag, 31 Augustus 2015
Diere arriveer tot 12:00
12:00 – 15:00 Was van diere en toedeling van lotnommers
15:00 – 18:00 Screening
Dinsdag, 1 September 2015
09:00 – 11:00 Simmentaler Telers- & Simbra Telersvergadering
11:00 – 13:00 Telersopleiding (Data, Rasstandaarde en Dieregesondheid)
14:00 – 16:00 Nuwe telers opleiding
18:30 vir 19:00 Dinee (prysuitdeling vind hier plaas en nie tydens AJV)
Woensdag, 2 September 2015
09:00 – 11:00 AJV
13:00 -
Nasionale veiling
Ons doen ’n ernstige beroep op elke teler om vroegtydig hul veilingsdiere te identifiseer en voor te berei.
Die Nasionale veiling is die toonvenster van ons besondere rasse. Die week sal bekend staan as dié Elite
geleentheid van die SIM kalender.
Baie dankie,
Vriendelike groete
Flaf Lauwrens
VAT Registration Number 4040119200  Animal Breeders Society 62/98/B-05  Registering Authority 62/98/R-05
1 December 2014
Dear Breeders,
Hereby we gladly inform you in advance of our activities during the SIM Week at Kroon Boma. The week
runs from Monday, 31 August to Wednesday, 2 September 2015.
Monday, 31 August 2015
Animals arrive until 12:00
12:00 – 15:00 Washing of animals and allocating of lot numbers
15:00 – 18:00 Screening
Tuesday, 1 September 2015
09:00 – 11:00 Simmentaler & Simbra Breeders meeting
11:00 – 13:00 Breeders training (Data, Breed standards and Animal health)
14:00 – 16:00 New breeders training
18:30 for 19:00 Dinner (prize giving will take place during the Dinner and not at the A G M)
Wednesday, 2 September 2015
09:00 – 11:00 A G M
13:00 -
National auction
We hereby urge all members to identify your auction animals well in advance and to do the necessary
preparations. The National Auction is the showcase of our excellent breeds. This week will be known as the
Elite event of the SIM calendar.
Thank you,
Kind regards,
Flaf Lauwrens
2/2
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа