close

Enter

Log in using OpenID

20 December page 1.qxd

embedDownload
20 December page 1_20 December page 1.qxd 20/12/2014 3:14 PM Page 1
cmyk
cmyk
paper www.yugdharma.com
cmyk
qhXr X¡{ZH$
1947 go
àYmZ g§nmXH$ : AéU Omoer
Iam~ à¡[ŠQ>g
{nM go YdZ
Mmo{Q>b
{~«ñ~oZ& {eIa YdZ Ho$ ZoQ²g _|
~„o~mOr Ho$ Xm¡amZ Km`b hmoZo Ho$ ~mX
^maV Zo {~«ñ~oZ Q>oñQ> Ho$ Xm¡amZ _wh¡`m
H$amB© JBª à¡pŠQ>g {nMm| H$mo boH$a
{eH$m`V H$s h¡& CZH$m H$hZm h¡ {H$
CÝh| Iam~ Am¡a C~‹S>-Im~‹S> à¡pŠQ>g
{nM Xr JB© h¢ {OZHo$ H$maU CZHo$
~„o~mOm| H$mo MmoQ> ^r bJr& e{Zdma
H$mo B§{S>`Z Q>r_ H$s Amoa go Omar ~`mZ
_| H$hm J`m h¡, "^maVr` Q>r_ {nN>bo Xmo
{XZm| go ZB© à¡pŠQ>g {nMm| H$s _m§J H$a
ahr Wr bo{H$Z CÝh| do Zhs¨ Xr JBª& CÝh|
Qy>Q>r {nMm| na à¡pŠQ>g H$aZo Ho$ {bE H$hm
J`m Ohm§ CN>mb A{Z`{_V h¡& Bg
H$maU e{Zdma gw~h h_mao Xmo ~„o~mOm|
H$mo MmoQ> bJr h¡& CZ_| go EH$ {eIa
YdZ h¢ Am¡a dh ~„o~mOr Ho$ {bE ^r
Zhs¨ CVa gHo$&' _mZm Om ahm h¡ {H$
{damQ> H$mohbr H$mo ^r ZoQ> à¡pŠQ>g _|
MmoQ> bJr Wr& ewH«$dma H$mo Zm°Q> AmCQ>
aho {eIa YdZ e{Zdma H$mo Q>oñQ> Ho$
Mm¡Wo {XZ H$s ewéAmV _| ~„o~mOr Ho$
{bE Zhs¨ CVao& CZH$s OJh {damQ>
H$mohbr nwOmam Ho$ gmW AmE& YdZ H$s
{\$Q>Zog H$mo b§M Ho$ g_` naIm OmZm
Wm bo{H$Z OëXr-OëXr {dHo$Q> {JaZo Ho$
~mX CÝh| b§M go nhbo hr ~„o~mOr Ho$
{bE CVaZm n‹S>m& CÝhm|Zo Mmo{Q>b hmoZo
Ho$ ~mdOyX emZXma ~ëbo~mOr H$s VWm
81 aZ ~ZmE&
df© : 68
PH$mg!
{deof à{V{Z{Y
AnZr J§^ra MmoQ> H$mo boH$a
bhybwhmZ AdñWm _| `h IwX hr
bVm _§JoeH$a AñnVmb n[aga _|
AmH$a ~¡R> J`m! bmoJm| H$s ZOa Cg
na n‹S>r& ~§Xam| Ho$ h_bo Ho$ ~mao _|
ZmJnwa eha AÀN>r Vah go dm{H$\$
h¡& Hw$N> df© nyd© EH$ ~§Xa Zo nw{bg
dmbm| na h_bo H$aHo$ AmV§H$ _Mm
{X`m Wm& A§VV… Cg ~§Xa H$mo Jmobr
go T>oa H$aZo H$s Zm¡~V Am JB© Wr& Cg
dmH$`o H$s `mX OohZ _| hmoZo Ho$
~mdOyX EH$ ì`pŠV Zo bVm _§JoeH$a
qgMmB© KmoQ>mbo H$m aoQ>
H$mS©> Am`m gm_Zo
4 {dHo$Q> go
Ym¡Zr goZm
H$s hma
OmZgZ H$s
KmVH$ J|X~mOr
< R>oHo$Xma Zo hr {H$`m
Iwbmgm
< {dYm`H$ go boH$a
AH$mC§Q>§Q> H$mo XoZr
n‹S>Vr h¡ [aídV
`wJY_© g_mMma godm
_w§~B©& ~rVo gmb _| _hmamï´> H$s
amOZr{V H$mo {hbmZo dmbo qgMmB©
{d^mJ Ho$ KmoQ>mbo _| S¡>_ ~ZmZo Ho$
{bE Xr OmZo dmbr Kyg H$m aoQ> H$mS©>
gm_Zo Am`m h¡& {d^mJ Ho$ hr EH$
R>oHo$Xma Zo nhbr ~ma amÁ` _| S¡>_
~ZmZo H$m R>oH$m hm{gb H$aZo Ho$ {bE
AbJ-AbJ A{YH$m[a`m| H$mo Xr
OmZo dmbr Kyg H$m Iwbmgm {H$`m
h¡& Bg_| ŠbH©$ go boH$a {dYm`H$
VH$ H$s Oo~ _| OmZo dmbo {hñgo H$mo
{XIm`m J`m h¡& g^r H$m {hñgm
àm°OoŠQ> H$s bmJV go hr {ZH$bVm h¡
Am¡a g~H$mo {hñgm XoZo na hr R>oH$m
{_b nmVm h¡& R>oHo$Xma Ho$ _wVm{~H$
g~H$m {hñgm hr àm°OoŠQ> H$s Hw$b
bmJV H$m 22 \$sgXr ~¡R> OmVm h¡&
nwUo Ho$ Bg R>oHo$Xma Zo AnZm
Zm_ Z N>mnZo H$s eV© na ~Vm`m {H$
CgZo hmb hr _| amÁ` gaH$ma Am¡a
JdZ©a H$mo EH$ boQ>a {bIm h¡& Bg_|
~Vm`m J`m h¡ {H$ H$B© KmoQ>mbo H$a
MwHo$ qgMmB© {d^mJ Ho$ R>oHo$ hm{gb
H$aZo Ho$ {bE {H$g-{H$g A{YH$mar
H$mo Kyg Xr OmVr h¡& Bg boQ>a Ho$
_wVm{~H$, EH$ àm°OŠo Q> hm{gb H$aZo Ho$
{bE ŠbH©$, {d^mJ Ho$ AH$mC§Q>Q| > Am¡a
ñQ>m\$, E½OoŠ`w{Q>d B§Or{Z`a,
gwn[aQ>q| S>J B§Or{Z`a, CgHo$ ñQ>m\$,
Mr\$ B§Or{Z`a, E½OoŠ`w{Q>d
S>m`aoŠQ>a, goH«$Q>ar, H$m°nm}aoeZ Ho$
Mo`a_¡Z Am¡a ñWmZr` {dYm`H$ VH$
H$mo Kyg nhþM§ Vr h¡& boQ>a Ho$ _wVm{~H$
{H$gr ^r Q>S| >a H$s ~mobr bJmZo dmbo
H$mo {S>nmQ>_© Q| > H$s Amoa go {\$Šg H$s JB©
aH$_ g^r {hñgoXmam| H$mo H¡$e _| XoZr
hmoVr h¡& {~b pŠb`a H$aZo dmbo
AñnVmb Ho$ S>mŠQ>a H$mo BgH$s
OmZH$mar Xr& AÝ` _arO S>a OmE§Jo
Bg{bE ~§Xa H$mo AñnVmb Ho$ ~mha
hr EH$ _w§S>oa na {~R>m`m J`m& S>m°ŠQ>a
^r VËH$mb _ah_-nÅ>r boH$a Am
JE Am¡a ~§Xa H$m S>aVo-S>aVo Š`m| Z
hmo, BbmO ewê$ H$a {X`m& S>m°ŠQ>a `h
XoIH$a X§J ah JE {H$ ~§Xa AnZr
O»_ Ho$ BbmO Ho$ {bE {H$gr B§gmZ
Ho$ g_mZ hr [añnm§S> H$a ahm Wm&
S>m°ŠQ>a Zo Cg ~§Xa Ho$ O»_ H$s
AÀN>r Vah go _ah_ nÅ>r H$s VWm
Cgo AmOmX H$a {X`m& dh ~§Xa {~Zm
{H$gr H$mo ZwH$gmZ nhþ§MmE AñnVmb
go AnZo J§Vì` H$s Amoa ImZo H$s
Vbme _| Mbm J`m& BbmO Ho$ Xm¡amZ
{H$gr g‚mZ Zo Cg ~§Xa H$mo {~ñHw$Q>
^r bmH$a {XE& ~§Xa AnZo O»_ H$m
BbmO hmoVo hþE ~‹S>o Amam_ go XoIVm
ahm& CgZo BbmO Ho$ Xm¡amZ My§ VH$
Zht H$s& {OgZo ^r `h AZyR>m BbmO
XoIm, dh AmíM`© go X§J ah J`m&
~§Xa H$m BbmO AÀN>o go hmo J`m Am¡a
B§gm{Z`V {\$a EH$ ~ma OrV JB©&
H§$JméAm| Zo
^maV H$mo
X~moMm
`wJY_© g_mMma godm
{~«g~oZ& {_eob OmZgZ H$s
KmVH$ J|X~mOr H$s ~Xm¡bV
H§$JméAm| Zo bJmVma Xÿgao Q>oñQ> _| ^r
^maV H$mo X~moMVo hþE 4 {dHo$Q> go emZXma
OrV àmßV H$s& ^maV H$s nmar AmO Vme Ho$
nËVo Ho$ g_mZ b‹S>I‹S>m JB© Am¡a Mm¡Wo hr {XZ
Cgo hma H$m gm_Zm H$aZm n‹S>m& C_oe `mXd
Zo {eIa YdZ H$m gmW Zht {X`m hmoVm Vmo
^maV H$s hma Am¡a A{YH$ H$amar hmo
OmVr& ^maV 4 _¡Mm| H$s Bg grarO _|
2-0 go nrN>o hmo J`m h¡&
Bg _¡M _| ^maVr` ~ëbo~mOm| go AÀN>o
àXe©Z H$s Cå_rX Wr bo{H$Z J|X~mOm| Ho$
H$_Omoa àXe©Z Ho$ ~mX ~ëbo~mO ^r EH$ Ho$
~mX EH$ Yamem`r hmoVo Mbo JE& Ho$db
{eIa YdZ d C_oe `mXd Zo hr S>Q>H$a
_wH$m~bm {H$`m& ^maV Zo AnZo H$b Ho$ EH$
{dHo$Q> na 71 aZ go AmO AmJo IobZm ewê$
{H$`m& nhbo Q>oñQ> H$s XmoZm| nm[a`mo§ _| eVH$
bJmZo dmbo {damQ> H$mohbr Bg Q>oñQ> H$s XmoZm|
nm[a`m| _| \o$b hmo JE& do Xÿgar nmar _| _hO
EH$ aZ ~ZmH$a OmZgZ H$s J|X na ~moëS> hmo
A{YH$mar ^r AnZm {hñgm _m§JVo h¢&
{~b H$m H$ar~ 10 \$sgXr {hñgm Vmo
Ep½OŠ`w{Q>d A{YH$m[a`m| H$mo hr OmVm
h¡& BgHo$ Abmdm EH$ AOñQ>_|Q>
A_mC§Q> ^r hmoVm h¡ Omo R>Ho $o Xma Am¡a
A{YH$m[a`m| Ho$ ~rM ~am~a ~§Q>Vm h¡&
Omo ^r {d^mJ Ho$ Bg A{bpIV H$m`Xo
H$mo _mZZo go _Zm H$aVm h¡ qgMmB©
{d^mJ Ho$ A{YH$mar Cggo "H$‹S>mB© go
{ZnQ>V'o h¢& Bg na {d^mJ Ho$ hr EH$
d[að> A{YH$mar H$m H$hZm h¡ {H$
àm°OŠo Q²g H$m\$s D$§Mr bmJV na {XE
OmVo h¢& amOZoVmAm| Ho$ n[a{MV R>Ho $o Xma
K{Q>`m H$m_ H$aVo h¢ Am¡a à\o$eZb
R>Ho $o Xmam| H$mo Vmo ZoVm AnZo hñVjon go
~mha H$a XoVo h¢& amOZoVm ^r N>mQo >-o _moQ>o
R>oHo$Xmam| Ho$ nmQ>©Za ~Z OmVo h¢ Am¡a
~Xbo _| R>Ho $o Xmam| H$mo amOZr{V _| OJh
{_b OmVr h¡&
JE& 86 Ho$ Hw$b `moJ na ahmUo (10) Ho$ ê$n
_| ^maV Zo AnZm Vrgam {dHo$Q> Imo`m& Bgr
ñH$moa na amo{hV e_m© {~Zm ImVm Imobo
ndo{b`Z bm¡Q> JE& CÝh| OmZgZ Zo ho{S>Z Ho$
hmWm| H¡$M H$am`m& H$ßVmZ YmoZr go ~hþV
Cå_rX| Wt bo{H$Z do ^r {~Zm ImVm Imobo
hoObdwS> H$s J|X na AmCQ> hmo JE& 87 aZ na
5 _hËdnyU© {dHo$Q> ImoZo Ho$ ~mX ^maV na
g§H$Q> Ho$ ~mXb gm\$ _§S>amZo bJo& a{dM§ÐZ
ApídZ 19 VWm MoVoída nwOmam (43) Ho$
AmCQ> hmoZo Ho$ ~mX ^maV H$s hmbV Am¡a
A{YH$ nVbr hmo JB© bo{H$Z YdZ nwZ… _¡XmZ
na bm¡Q>o Am¡a C_oe `mXd Ho$ gmW {_bH$a
nmar H$mo g§^mbm& XmoZm| Zo 8d| {dHo$Q> Ho$ {bE
60 aZ Omo‹S>o hr Wo {H$ YdZ {b`moZ H$s J|X
na emQ> IobZo Ho$ MŠH$a _| nJ~mYm H$ama
{XE JE& déU AmamoZ 3 aZ ~ZmH$a AmCQ> hmo
JE& BgHo$ ~mX C_oe `mXd Zo Hw$N> hmW
{XImVo hþE N>ŠHo$-Mm¡Ho$ bJmZo ewê$ H$a {XE&
OmZgZ H$s J|X na ho{S>Z Ho$ hmWm| H¡$M W_mZo
go C_oe `mXd Zo 30 aZ ~ZmE& B©em§V e_m©
EH$ aZ ~ZmH$a Zm~mX aho& AmñQ´>o{b`m H$s
Amoa go OmZgZ Zo 4, hoObdwS>, < eof noO 2 na
Myhm| Zo br eoa-eoaZr H$s OmZ! A~ ZoVmAm| Ho$ ~ƒm|
{JâQ> {H$E Wo& {nN>bo _hrZo BQ>mdm bm`Z g\$mar
_| eoa {dîUw Am¡a eoaZr bú_r H$s ~r_mar Ho$ ~mX
_m¡V hmo JB© Wr& {dîUw Am¡a bú_r H$m Omo‹S>m
h¡Xam~mX Oy go 2013 _| H$mZnwa Oy bm`m J`m Wm&
21 {gV§~a H$mo H$mZnwa Oy go bm`Z g\$mar BQ>mdm
^oOo OmZo Ho$ Xm¡amZ {dîUw Am¡a bú_r Km`b hmo JE
Wo& BgHo$ ~mX {dîUw d bú_r g§H«$_U H$s MnoQ>
_| Am JE Am¡a A§VV… CZH$s _m¡V hmo JB© Wr&
< {d{b`ågZ-hoZar M_Ho$ < nm{H$ñVmZ H$mo H$amam PQ>H$m
Ý`yOrb¢S> H$m _¡M-grarO na H$ãOm
cmyk
2
bVm _§JoeH$a AñnVmb _| hþAm BbmO
ZmJnwa& Am_ Vm¡a {H$gr B§gmZ H$mo H$moB© J§^ra
MmoQ> bJ OmE Vmo dh ^r S>m°ŠQ>ar BbmO Ho$
Xm¡amZ H$amhZo bJ OmVm h¡ bo{H$Z EH$ ~§Xa Zo
AnZr MmoQ> H$m BbmO Bg H$Xa H$am`m {H$ `h
ZOmam XoIZo dmbo B§gmZ ^r Xm§Vm| Vbo C§Jbr
X~mZo go Zht MyHo$& bVm _§JoeH$a AñnVmb _|
Bg ZOmao H$mo H$B© bmoJm| Zo AnZr Am§Im| _| H¡$X
{H$`m& Z Ho$db H¡$X {H$`m ~pëH$ Bg ~mao _|
H$B© bmoJm| H$mo ~Vm`m ^r& gyÌm| go {_br
OmZH$mar Ho$ AZwgma {d{^ÝZ Kam| na
CN>bHy$X Ho$ Xm¡amZ EH$ ~§Xa Ho$ n¡a _| J§^ra
MmoQ> bJ JB©& g§^dV… {H$gr bmoho Ho$ Q>rZ go
Cgo `h MmoQ> bJr Wr Am¡a KwQ>Zo go boH$a n§Oo
VH$ H$m {hñgm ~war Vah N>rb J`m Wm&
bIZD$& `ynr Ho$ _w»`_§Ìr ApIboe
`mXd Ho$ S´r_ àm°OoŠQ> BQ>mdm H$s bm`Z g\$mar _|
JwOamV Ho$ eoa-eoaZr H$s _m¡V Myho Am¡a Hw$Îmm| H$s
dOh go hþB© Wr! ^maVr` new{M{H$Ëgm AZwg§YmZ
g§ñWmZ _| hþE CZHo$ nmoñQ>_m°Q>©_ Ho$ ~mX _mZm Om
ahm h¡ {H$ Myhm| _| nm`m OmZo dmbm ~¡ŠQ>r[a`m
b¡ßQ>moñnm`am Am¡a Hw$Îmo H$m ~¡ŠQ>r[a`m Ho$ZmBZ CÝhs¨ 6 eoam| H$s Zñb Ho$ Wo, {OÝh| JwOamV Ho$
{S>ñQ>|na Ho$ MbVo hr BZH$s _m¡V hþB© h¡& `o XmoZm| VËH$mbrZ _w»`_§Ìr Za|Ð _moXr Zo ApIboe H$mo
`wJY_© g_mMma godm
A~wYm~r& Ho$Z {d{b`ågZ H$s
emZXma ~ëbo~mOr VWm VoO J|X~mO
hoZar H$s KmVH$ J|X~mOr H$s ~Xm¡bV
Ý`yOrb¢S> Zo `hm§ Iobo JE l¥§Ibm Ho$
5d| Am¡a A§{V_ EH${Xdgr` _¡M _|
nm{H$ñVmZ H$mo 86 aZ go nam{OV H$a
grarO na 3-2 go H$ãOm H$a {b`m&
~hþV {XZm| ~mX nm{H$ñVmZ H$s `h
{H$gr Ý`yQ´>b Xoe _| H$amar hma h¡&
hoZar H$mo _¡Z Am°\$ {X _¡M VWm Ho$Z
{d{b`ågZ H$mo _¡Z Am°\$ {X grarO
H$m nwañH$ma {X`m J`m&
Bg {ZUm©`H$ EH${Xdgr` _¡M _|
Q>m°g OrVH$a Ý`yOrb¢S> Zo nhbo
~ëbo~mOr H$aZo H$m \¡$gbm {H$`m&
<_yë`
O~ ~§Xa Zo H$am`m B§gmZ O¡gm BbmO
{\$a hwB©
MoZ ñZ¡qMJ
ZmJnwa& MoZ ñZ¡Mam| Zo bJmVma
Mm¡Wo {XZ ^r AnZo H$maZm_o H$mo
A§Om_ XoVo hþE EH$ _{hbm Ho$ Jbo go
80 hOma én`o H$m _§JbgyÌ N>rZ
{b`m& nw{bg gyÌm| go {_br
OmZH$mar Ho$ AZwgma H$b amV
bJ^J 9 ~Oo ßbmQ> Z§. 3,
{eënlr, {dkmZZJa {Zdmgr
lr_Vr AZwlr Amerf IQ>rH$ (37)
~ñVr H$s AÝ` _{hbmAm| Ho$ gmW
EH$ {ddmh g_mamoh _| em{_b hmoZo
n¡Xb Om ahr Wt {H$ hþ‹S>Ho$ída WmZm
joÌ _| {dkmZZJa, ~JrMo Ho$ nmg
bJ^J 20 go 25 df© Am`w g_yh Ho$
2 AkmV Amamo{n`m| Zo AmH$meZJa
go _moQ>agmB{H$b na AmH$a AZwlr
Ho$ Jbo na PnÅ>m _mam VWm 80,000
é. H$s_V H$m _§JbgyÌ N>rZH$a \$ama
hmo JE& hþ‹S>Ho$ída nw{bg Zo _m_bm
XO© {H$`m&
< n¥ð> 8
ZmJnwa, e{Zdma, 20 {Xg§~a 2014
A§H 192
Ý`yOrb¢S> H$s ewéAmV Iam~ ahr VWm
20 Ho$ Hw$b `moJ na CgZo JwßQ>rb H$m
{dHo$Q> Imo {X`m& JwßQ>rb (8) H$mo
_mohå_X Ba\$mZ H$s J|X na AgX
e\$sH$ Zo bnH$m& CgHo$ ~mX
{d{b`ågZ d ~«mC{bZ Zo Xÿgao {dHo$Q>
Ho$ {bE 66 aZ H$s gmPoXmar H$s&
~«mC{bZ 34 aZ ~ZmH$a Owë\$sH$ma
~m~a H$s J|X na nJ~mYm H$ama {XE
JE& BgHo$ ~mX nm{H$ñVmZ H$mo {dHo$Q>
Ho$ {bE H$m\$s VagZm n‹S>m&
{d{b`ågZ Am¡a Q>oba H$s Omo‹S>r Zo
_¡XmZ Ho$ Mmam| Amoa em°Q²>g bJmVo hþE
AnZr Q>r_ Ho$ {bE aZ ~ZmE& XmoZm| Ho$
~rM Vrgao {dHo$Q> Ho$ {bE nyao 116 aZ
H$s gmPoXmar hþB©& 202 Ho$ Hw$b `moJ
na {d{b`ågZ Ho$ ê$n _| Ý`yOrb¢S>
H$m Vrgam {dHo$Q> {Jam& CÝhm|Zo 119
J|Xm| na 8 Mm¡H$m| H$s ghm`Vm go 97
aZ ~ZmE& Q>oba ^r eVH$ go MyH$ JE
VWm 88 aZ ~ZmH$a Zm~mX aho&
Ý`yOrb¢S> Zo {ZYm©[aV 50 Amodg© _| 4
{dHo$Q> Ho$ ZwH$gmZ na 274 aZ ~ZmE&
am|Mr Zo 16 aZ ~ZmE
O~{H$ bmW_ 22
aZ ~ZmH$a Zm~mX
aho& nm{H$ñVmZ H$s
Amoa go _mohå_X
Ba\$mZ Zo 2 O~{H$
~m~a d A\$arXr Zo
1-1 {dHo$Q> {b`m&
<
eof noO 2 na
cmyk
H$mo _maZo H$s Y_H$s!
VharH$-E-Vm{b~mZ H$m Xþñgmhg
`wJY_© g_mMma godm
Bñbm_~mX& noemda Ho$ Am_u ñHy$b _| Bgr hâVo
132 ~ƒm| H$mo _maZo dmbo VharH$-E-Vm{b~mZ
nm{H$ñVmZ Zo A~ Y_H$s Xr h¡ {H$ dh ZoVmAm| Ho$
~ƒm| H$mo {ZemZm ~ZmEJm& Vm{b~mZ Zo ZdmO ear\$
gaH$ma H$mo MoVmdZr Xr h¡ {H$ AJa dh AmV§{H$`m|
H$mo \$m§gr XoZo dmbo \¡$gbo na H$m`_ ahr Vmo CZHo$
n[adma g_oV Xygao ZoVmAm| Am¡a g¡Ý` A{YH$m[a`m|
Ho$ ~ƒm| H$mo {ZemZm ~Zm`m OmEJm&
nm{H$ñVmZr A{YH$m[a`m| H$mo
`h Y_H$s EH$ boQ>a Ho$ O[aE {_br&
`h boQ>a _mohå_X IagmZr H$s Amoa
go ^oOm J`m Wm {Ogo VharH$-EVm{b~mZ à_wI _w„m \$Obw„m H$m
Q>m°n H$_m§S>a _mZm OmVm h¡& gyÌm| Ho$
_wVm{~H$, nm{H$ñVmZ gaH$ma Bg
boQ>a Ho$ Agbr `m ZH$br hmoZo H$s
Om§M H$am ahr h¡& Bg boQ>a _| ~ƒm|
H$s hË`m H$mo ghr R>ham`m J`m h¡
Am¡a H$hm h¡ {H$ CÝhm|Zo AnZo
n[aOZm| Ho$ Bñbm_ Ho$ pIbm\$ OmZo
H$m {damoY Zhs¨ {H$`m Am¡a do ^r ~‹S>o
hmoH$a AnZo n[aOZm| Ho$ ZŠeoH$X_
na hr MbVo&
Bg boQ>a _| ^maV H$m H$moB© {OH«$
Zhs¨ h¡ bo{H$Z H§$Yma hmBO¡qH$J Ho$
~Xbo [ahm Am¡a So>{Z`b nb© Ho$
hË`mao C_a eoI H$mo \$m§gr H$s gOm
na qMVm OVmB© JB© h¡& Bg_| H$hm
J`m h¡ {H$ AJa Oob _| ~§X {H$gr
^r AmV§H$s H$mo \$m§gr hmoVr h¡ Vmo Am¡a
~ƒm| H$mo _maH$a CZH$s hË`m H$m
~Xbm {b`m OmEJm& boQ>a _| gm\$
{bIm h¡, "AJa h_mao {H$gr ^r
gh`moJr H$mo ZwH$gmZ hþAm Vmo h_
^amogm {XbmVo h¢ {H$ goZm Ho$ OZabm|
Am¡a ZoVmAm| Ho$ Kam| _| ~hþV emoH$
_Zm`m OmEJm&' Bg boQ>a _|
nm{H$ñVmZ gaH$ma na Amamon
bJm`m J`m h¡ {H$ dh goZm Ho$
A{YH$m[a`m| Am¡a AmB©EgAmB© H$m
_moham ~ZH$a H$m_ H$a ahr h¡ Am¡a
BZ XmoZm| g§ñWmAm| H$mo ~XbZo H$s
Oê$aV ^r ~VmB© JB© h¡& gmW hr
_mZdm{YH$ma g§JR>Zm| na gdmb
CR>mE JE h¢ {H$ do gaH$ma Ho$ \¡$gbm|
na Š`m| Mwn h¢? boQ>a _| nmH$ gaH$ma
Ho$ g_W©Z _| AmdmO CR>mZo dmbo
Bñbm{_H$ {dÛmZm| H$mo Iwbr ~hg
H$s MwZm¡Vr ^r Xr JB© h¡&
cmyk
20 Dec page 2_20 Dec page 2.qxd 20/12/2014 3:14 PM Page 1
2
{_bmOwbm
ZmJnwa, e{Zdma, 20 {Xg§~a 2014
g§nmXH$s¶
gm§àXm{`H$Vm {damoYr
n[afX 29 H$mo
g\$b narjU
h_mao Y«wdr` amHo$Q> (nrEgEbdr-gr 7) Zo 10 OZdar, 2007 H$mo
AnZr Xgds¨ C‹S>mZ _| EH$ gmW Mma CnJ«hm| H$m g\$b àjonU {H$`m Wm&
Bg_| Xmo ^maVr` CnJ«hm| H$mQ>aog¡Q>-2 Am¡a EgAmaB©-1 Ho$ A{V[aº$
B§S>moZo{e`m Am¡a Q>o{ŠZH$b `yZrd{g©Q>r Am°\$ ~{b©Z Ûmam g§`wº$ ê$n go
{Z{_©V bmnmZg¡Q> VWm AO}Q>rZm H$m CnJ«h nohþZg¡Q> Wm& Bg C‹S>mZ H$s
{d{eï>Vm Bg ~mV _| Zhs¨ Wr {H$ BgZo EH$ gmW Mma CnJ«hm| H$m g\$b
àjonU {H$`m, Š`m|{H$ Bggo nhbo ^r h_ Eogm H$B© ~ma H$a MwHo$ h¢& Bg
{_eZ H$m bú` h_mao CnJ«h EgAmaB© (ñnog H¡$ßgyb [aH$dar
EŠgno[a_|Q>) H$mo A§V[aj _| ^oOZm Am¡a Cgo Hw$N> A§Vamb Ho$ ~mX g_wÐ
_| gwa{jV T>§J go CVma boZm Wm& `h narjU nyar Vah go g\$b ahm& ^mdr
_mZdr` A§V[aj A{^`mZm| H$s Amoa `h ^maV H$m nhbm H$X_ Wm& dñVwV:
`h nwZ: BñVo_mb {H$`m OmZo dmbm `mZ Wm& Bg à`moJ H$s g\$bVm H$m
AW© Bg ~mV _| h¡ {H$ ^{dî` _| ~ma-~ma BñVo_mb {H$E OmZo dmbo A§V[aj
`mZ {dH${gV {H$E Om gH|$Jo& Bggo A§V[aj ~OQ> H$m\$s H$_ hmo OmEJm
Am¡a ^{dî` _| h_ _mZdr` A§V[aj A{^`mZm| H$mo g§Mm{bV H$a gH|$Jo&
Bg ~ma gdm©{YH$ e{º$embr amHo$Q> "OrEgEbdr-3' H$m BñVo_mb {H$`m
J`m& `h _mÌ narjU C‹S>mZ Wr, dmñV{dH$ Zhs¨ AWm©V Bg_| g§b¾
H«$m`moOo{ZH$ B§OZ H$mo à‚d{bV hr Zhs¨ H$aZm Wm& h_mam OrEgEbdr
_mH©$-3 AnZo gmW 3775 {H$J«m dOZr H«y$ _mS>çzb bo J`m Wm {Og_|
~¡R>H$a A§V[aj `mÌr AmdmJ_Z H$aVo h¢& 18 {Xg§~a H$mo h_mao
OrEgEbdr amHo$Q> Zo gVre YdZ A§V[aj H|$Ð, lrh[aH$moQ>m go àmV: R>rH$
9:30 ~Oo C‹S>mZ ^ar& {bâQ> Am°\$ Ho$ gm‹T>o nm§M {_ZQ> ~mX amHo$Q> Zo h_mao
H¡$ßgyb H$mo 126 {H$_r. H$s D$§MmB© na nhþ§Mm {X`m Am¡a BgHo$ ~mX BgZo
n¥Ïdr Ho$ dm`w_§S>b _| {\$a go àdoe H$aZm Ama§^ {H$`m& {bâQ> Am°\$ Ho$
20 {_ZQ> 43 goH|$S> ~mX `h lrh[aH$moQ>m go 1600 {H$_r Xya A§S>_mZ
gmJa _| {Ja J`m& nhbo Bgo EH$ ho{bH$mßQ>a Zo {M{•²V {H$`m {\$a H$moñQ>
JmS©> Zo Zm¡H$mAm| go Bgo gwa{jV Is¨M {ZH$mbm Am¡a OrEgEbdr H$s nhbr
narjU C‹S>mZ Hw$ebVmnyd©H$ g§nÞ hþB©& Bg à`moJ H$s g\$bVm go "Bgamo'
Ho$ d¡km{ZH$m| _| ZdrZ Amem H$m g§Mma hþAm h¡& dmñVd _| `h à`moJ h_mao
Cg gnZo H$m EH$ {hñgm h¡ O~ h_mam ^r H$moB© A§V[aj `mÌr Mm§X `m _§Jb
H$m ñne© H$a gHo$Jm& ahr ~mV OrEgEbdr _mH©$-3 Ho$ {dH$mgmË_H$ C‹S>mZ
H$s Vmo Cg_| A^r {db§~ h¡& OrEgEbdr amHo$Q> Ho$ VrZ _m°S>b h¢& BgHo$
"_mH©$-1' H$s ^ma dhZ j_Vm (nobmoS> H$m ^ma) 1.8 Q>Z h¡, _mH©$-2
AnZo gmW 2.5 Q>Z ^mar g§Mma CnJ«hm| H$mo bo Om gH$Vm h¡ Am¡a 36000
{H$_r H$s D$§MmB© dmbr ^y-pñWa H$jm _| CZH$s g\$b ñWmnZm H$a gH$Vm
h¡& BgH$m "_mH©$-3' AnZo gmW 4 Q>Z dOZr "BZgoQ>-4/Org¡Q>' l¥§Ibm
Ho$ CnJ«hm| H$mo bo Om gH$Vm h¡, _Ja Cg_| A^r Xoa h¡, Š`m|{H$ h_mao ñdXoer
H«$m`moOo{ZH$ H$s àm¡Úmo{JH$s A^r n[an¹$ Zhs¨ hþB© h¡& OrEgEbdr
{ÌMaUr` amHo$Q> h¡& BgHo$ Vrgao Am¡a g~go D$nar MaU _| H«$m`moOo{ZH$
B§OZ g§b¾ {H$E OmVo h¢& ê$g go hþE g_Pm¡Vo Ho$ VhV h_| 7 H«$m`moOo{ZH$
B§OZ {_bo h¢, {OZ_| go h_Zo 6 H$m à`moJ H$a {b`m h¡& BZ_| go _mÌ VrZ
C‹S>mZm| _| hr g\$bVmE§ {_br h¢&
g§dmXXmVm
J‹T>{Mamobr&
ñWmZr`
gm§àXm{`H$Vm {damoYr H¥${V
g{_{V H$s Amoa go gmo_dma, 29
{Xg§~a H$mo nmoQ>oJm§d _mJ© pñWV
Jm|S>dmZm H$bm XmbmZ _| Om{VJV
AË`mMma Ed§ gm§àXm{`H$Vm
{damoYr n[afX H$m Am`moOZ {H$`m
J`m h¡&
Am§XmobZ Ho$ g§`moOH$ nyd©
{dYm`H$ hram_Z daIo‹S>o H$s
AÜ`jVm _| hmoZo dmbr Bg n[afX
_| à»`mV {dMmaH$ Ed§
gm{hË`H$ma S>m°. `ed§V _Zmoha,
d[að> gm_m{OH$ H$m`©H$Vm© S>m°.
ê$nm Hw$bH$Uu (~moYr), d[að>
Am§~oS>H$ar H$m`©H$Vm© qOXm ^JV,
_wpñb_ n[afX Ho$ ZoVm àm. OmdoX
H$mQ>mob Zn _w»`m{YH$mar
ß`maodmbo Zo g§^mbm nX^ma
g§dmXXmVm
H$mQ>mob& ZJa n[afX _|
_w»`m{YH$mar nX na Owå_m
ß`maodmbo
Am¡a Eg.
am__y{V© Zo
n X ^ m a
g§^mb {b`m
h¡& ~Vm`m
J`m
{H$
ß`maodmbo Ywbo
{Obo Ho$ qgXIo‹S> VWm dhm§ go
`dV_mb {Obo H$s {XJ«g Zn go
H$mQ>mob Zn _| Am`o h¡& Eg. am__y{V©
V{_bZmSw> Ho$ {VéZdoëbr go Am`o
h¢& do S>o‹T> _mh Ho$ à{ejU níMmV
A{gñQ>§Q> H$boŠQ>a hmoJo& XmoZm|
_w»`m{YH$mar H$m ZJamÜ`j amhþb
Xoe_wI, CnmÜ`j Y_©amO eoaH$a Zo
ñdmJV {H$`m& am__y{V© Zo ~Vm`m {H$
AWH$ n[al_, e¡j{UH$ j_Vm,
AmV§H$dmX Ho$ {ZfoY _| em§{V_mM©
ñHy$br N>mÌm| Zo _w§h na H$mbr nÅ>r ~m§YH$a {H$`m {ZfoY, _¥VH$m| H$mo Xr lÕm§O{b
à~b BÀN>me{º$ Am¡a àoaUm Ho$
~b~yVo hr CÝhm|Zo AmB©EEg H$s
narjm nmg H$s& AgmYmaU
CnbpãY
àmá H$aZo Ho$
{bE Ag§^d
O¡go gnZo
XoIZm ^r
Amdí`H$
~Z OmVm h¡&
S>o‹T> _mh _§o
H$mQ>mob Zn go A{YH$ go A{YH$
OmZH$mar boH$a H$m`© H$aZo H$s ~mV
CÝhm|Zo H$hr& ß`maodmbo Zo ~Vm`m
AnZo AZw^d Ho$ AmYma na H$mQ>mob
Zn _§o n`m©daU gwajm O¡go
_hËdnyU© àmoOoŠQ> d {dH$mg H$m`© _|
J{V bmoZo H$m à`mg ahoJm& Bg
Adga na _ZmoO Od§Omb, {Z{VZ
Jm¡aIo‹S>o, {dO` R>mH$ao, amO|Ð H$mbo
Am{X Zo CZH$m ñdmJV {H$`m&
nmem ~Vm¡a _w»` _mJ©Xe©H$
CnpñWV ah|Jo&
n[afX _| Xoe Ho$ X{bV,
Am{Xdmgr,
{d_wº$-Kw_§Vy,
Aëng§»`H$ Am¡a _{hbmAm| na
~‹T>Vo AË`mMma, OmVr` Ed§
gm§àXm{`H$ AmH«$_U, Y_©{Zanoj
{damoYr H$aVyVm| H$m à{VH$ma,
_r{S>`m Am¡a H$mZyZ H$s ^y{_H$m
dZ _OXÿam| H$mo {_boJm
{Zd¥{Îm doVZ: _wZJ§Q>rdma
Am{X nhbwAm| na {dñVma go MMm©
H$s OmEJr& n[afX _| ~‹S>r g§»`m
_| CnpñWV ahZo H$s Anrb
S>m°._hoe H$monwbdma, amo{hXmg
amD$V, hrambmb `oa_o, à^w
amOJ‹S>H$a, Eg. ngybm, E.
_maH$dma, Zgra eoI, ES>.
_olm_, _m`mVmB© ^OJdbr,
Om§^wbH$a Am¡a amD$V Zo H$s h¡&
JwéJmoqdXqgh O`§Vr na 22 go BÀN>mnyaH$ `k
ZmJnwa& OarnQ>H$m pñWV H$bJrYa gËg§J _§S>b Ho$ VËdmdYmZ _§o
JwéJmoqdXqgh H$s O`§Vr na BÀN>mnyaH$ `k, lr Jwé J«§Wgmh~ H$m gámh nmR>,
emo^m`mÌm d {d{dY Ym{_©H$ H$m`©H«$_ 22 go 28 {Xg§~a VH$ Am`moOZ {H$`o J`o
h¡& g§`moOH$ A{Y. _mYdXmg __VmZr Ho$ AZwgma H$m`©H«$_ H$m Ama§^ 22 {Xg§~a
H$mo Xmonha 1.15 ~Oo OnwOr gm{h~ d gwI_{U gm{h~ Ho$ nmR> Ho$ gmW hmoJm&
em_ 5 ~Oo lrJwéJ«§Wgmh~ nmR> H$m ew^ma§^ hmoJm& 23 {Xg§~a go àmV: 5.30
~Oo {ZË` AmgmXrdma Ed§ Jwé JmoqdXqgh Ûmam a{MV Omnw gm{h~ H$m nmR> hmoJm&
BgH$m g_mnZ 28 {Xg§~a H$mo JwéJmo{d§Xqgh H$s O`§Vr Ho$ Adga na hmoJm&
g§dmXXmVm
H$mQ>mob& amÁ` Ho$ {dÎm d
dZ_§Ìr gwYra _wZJ§Q>rdma Zo
emgH$s` H$_©Mmar g§JR>Z ZmJnwa
{Obm AÜ`j Zmam`U dmëHo$ Ho$
ZoV¥Ëd _| kmnZ gm¢nH$a 1 OyZ
2012 Ho$ gaH$mar {ZU©` go H$m`_
hþE dZ _OXÿam| H$mo {Zd¥{Îm `moOZm
bmJy H$a dZ _OXÿam| H$mo ñWm`r
AmXoe Omar H$aZo H$s _m§J H$s& Bg
na _wZJ§Q>rdma Zo AmídmgZ {X`m {H$
H$m`_ hþE _OXÿam| H$mo {Zd¥{Îm doVZ
bmJy {H$`m Om`oJm& Bg Adga na
Zmam`U dmbHo$ Ho$ Abmdm JOmZZ
AmJbmdo, {XZoe e|S>o, VoOam_ Ym§Xo,
g§O` [aYmoaH$a, _h|Ð _yZ, e§H$a
nm{Q>b, XþJm©Xmg ~mJ‹S>o, M§Xÿ amhmQ>o
Am{X CnpñWV Wo&
ZdOmoV qgh {gÕy _m\$s _m§JZo H$mo V¡`ma
A_¥Vga& ^mOnm ZoVm ZdOmoV
qgh {gÕz Zo H$hm {H$ dh AH$mb
V»V gm{h~ Ho$ AmJo ZV_ñVH$ h¢&
dh n§W Ho$ godmXma h¢& `{X CZHo$
H$hZo na {H$gr {gI H$s H$moB© ^mdZm
AmhV hþB© h¡ Vmo CgHo$ {bE dh EH$
bmI ~ma n§W d n{dÌ lr AH$mb
V»V gm{h~ go _m\$s _m§JZo H$mo
V¡`ma h¢& X¡{ZH$ OmJaU go ~mVMrV
_| {gÕz Zo H$hm {H$ _oam Y_© _oao
OrdZ Ho$ {bE ~hþV hr n{dÌ h¡&
AnZo OrdZ _| H$^r Y_© H$m à`moJ
AnZo ñdmW© Ho$ {bE Zhs¨ {H$`m&
"{_g dëS©>' à{V`mo{JVm _| A~
Zhs¨ hmoJm {~H$Zr amC§S>
_w»`_§Ìr àH$me
qgh ~mXb na {\$a
h_bm ~mobVo hþE
{gÕz Zo H$hm {H$
~mXb gmh~ Y_©
H$s Am‹S> _|
amOZr{V H$s Mmb|
MbZo Ho$ {bE
n§Om~ _| OmZo OmVo h¢& _oar ~‹T>Vr
bmoH${à`Vm go ~mXb n[adma S>a
J`m h¡& dh IwX H$mo amOZr{VH$ ê$n
_| Agwa{jV _hgyg H$aZo bJo h¢&
{gÕz Zo H$hm {H$ dh CZ g^r bmoJm|
H$mo _m\$ H$aVo h¢
Omo ~mXb Ho$ hmWm|
_|
H$R>nwVbr
~ZH$a ZmM aho h¢&
EH$ gƒo {gI H$m
{ g Õ m § V
ghZerbVm d
^mB©Mmam ~ZmE
aIZm h¡& {gÕz Zo bJ^J EH$ _mh
nyd© bw{Y`mZm Ho$ EH$ Ym{_©H$
gå_obZ _| lr Jwé J«§W gm{h~ H$s
n{dÌ n§{º$`m| Ho$ hoa\o$a Ho$ _m_bo _|
n¡Xm hþE Ym{_©H$ d amOZr{VH$
{ddmX H$mo {dam_ bJmZo Ho$ {bE
nhbr ~ma ñnï> ê$n go lr AH$mb
V»V gm{h~ d g§JV go _m\$s _m§Jr
h¡& Oå_y _| MwZmd àMma Ho$ Xm¡amZ
Hw$N> {gIm| Ûmam CZH$s Jm‹S>r na {H$E
JE nWamd Ho$ ~mX n¡Xm hþE hmbmV
Ho$ MbVo {gÕz Ûmam _m§Jr JB© _m\$s
H$m à^md lr AH$mb V»V gm{h~
Ûmam Bg _wÔo na {H$E OmZo dmbo
{dMma-{d_e© na ^r n‹S>oJm& {gÕz
H$s Amoa go n{dÌ Jwé~mUr H$s
n§{º$`m| Ho$ hoa\o$a H$s grS>r lr
AH$mb V»V gm{h~ nhþ§M JB© h¡&
g§K Zo Xr amOoída H$mo Mwn
ahZo H$s {hXm`V
b§XZ& {_g dëS©> à{V`mo{JVm _| AJbo gmb go {~H$Zr `m pñd_gyQ>
n[aga _| {dg{OV© {H$`m J`m& Bg amC§S> Zhs¨ {XImB© XoJm& 63 dfm] _| nhbr ~ma Am`moOH$m| Zo pñd_gyQ> amC§S>
AmJam& Y_mªVaU Am¡a Y_© OmJaU g{_{V Ho$ joÌr` ~ma {\$a _wpíH$b I‹S>r H$a Xr& BgHo$ ~mX AmaEgEg Ho$
H$mo à{V`mo{JVm go hQ>mZo H$m \¡$gbm {H$`m h¡& {_g
_yH$ _moM} _| H$jm nm§Mdt go Xgdt
db«²S> à{V`mo{JVm Ho$ Am`moOH$ g§JR>Z H$s AÜ`j à_wI amOoœa qgh Ho$ 2021 VH$ h§{Xyz amï´> ~ZmZo go _moXr gaH$m`©dmh ^¡`mOr Omoer Zo amOoœa qgh H$mo {X„r
Ho$ 450 N>mÌm| Zo {eaH$V H$s Wr& Bg
Oybr _mob} Zo `h KmofUm H$aVo hþE H$hm, "2015 go gaH$ma Ho$ gm_Zo I‹S>o hþE g§H$Q> Ho$ ~mX amï´>s` ñd`§godH$ ~wbm`m& ewH«$dma gw~h g§K Ho$ H|$Ðr` H$m`m©b` Ho$ed
Xm¡amZ AmV§H$dmX H$mo O‹S> go CIm‹S>
Bg gm¢X`© à{V`mo{JVm _| pñd_gyQ> amC§S> H$mo em{_b g§K (AmaEgEg) g{H«$` hmo J`m h¡& g§K H$s Amoa go Hw$§O P§So>dmbmZ _| Omoer go CZH$s _wbmH$mV hþB©& BgHo$
\|$H$Zo H$m g§Xoe XoZo dmbo \$bH$
Zhs¨ {H$`m OmEJm& h_ bJmVma Bg à{V`mo{JVm Ho$ amOoœa H$mo Mwn ahZo Ho$ {bE H$hm J`m h¡& BgHo$ ~mX ~mX amOoœa J¥h_§Ìr amOZmW qgh go {_bZo CZHo$ Amdmg
bmoJm| H$m Ü`mZ AmH${f©V H$a aho Wo&
_yb CÔoí` H$mo ~aH$ama aIZo H$m à`mg H$a aho h¢& CZHo$ Voda hëHo$ n‹S> JE h¢& CYa, AbrJ‹T> Ka dmngr na JE& g§K ZoVmAm| Zo CZgo {ddm{XV ~`mZm| go ~MZo
noemda H$s A_mZdr` KQ>Zm Ho$ Vwa§V
pñ_dgyQ> amC§S> CÔoí` H$mo H$hs¨ go ^r nyam Zhs¨ H$m`©H«$_ H$mo boH$a \$OrhV Ho$ ~mX ~mX g§K n[adma Zo H$mo H$hm h¡& g§K Ûmam {XE JE {ZX}e H$m Aga _wbmH$mV
~mX J‹T>{Mamobr O¡go ZŠgb
J‹T>{Mamobr&
Vm{b~mZr O{OO^mB© ZmWmZr Zo Bg h_bo H$mo à^m{dV joÌ _| Bg Vah {ZH$bo
H$aVm&' 74 dfu` _mob} Zo H$hm, "_¢ `h amC§S> Zhs¨ AnZr aUZr{V ~Xb Xr h¡& A~ Y_© OmJaU g{_{V Ho$ ~mX {XImB© XoZo bJm& amOoœa qgh Zo ~Vm`m {H$ ZoV¥Ëd
AmV§{H$`m| Ûmam noemda Ho$ EH$ ñHy$b A_mZdr` ~VmVo hþE BgH$s H$‹S>o em§{V_mM© H$s g^r Zo gamhZm H$s& MmhVr& _wPo Zhs¨ bJVm {H$ _{hbmAm| H$mo {~H$Zr nhZ H$a AmJo nrN>o Ky_Zo (S>rOoEg) H$mZyZr b‹S>mB© b‹S>oJr& BgH$s V¡`m[a`m§ ewê$ H$mo hmbmVm| H$s OmZH$mar Xr JB© h¡& h_ `h Zhs¨ MmhVo
na {H$E JE Z¥e§g h_bo H$m {ZfoY eãXm| _| qZXm H$s& CÝhm|Zo H$hm {H$
Oê$aV h¡& Bggo Z hr _{hbmAm| H$m Am¡a Z hr h_mam H$moB© {hV Ow‹S>m h¡&' hmo JB© h¢& g§K n[adma go Ow‹S>o {d{Y {deofmm| H$m n¡Zb {H$ g§gX H$s H$m`©dmhr _| ~mYm AmE& hmbm§{H$ EH$ {XZ
ZmJ[aH$m| _| Jwñgm H$s
H$aVo hþE `hm§ a¡br {ZH$mbr JB©& a¡br g^r Xoem| H$mo EH$OwQ> hmoH$a
_mob} Zo df© 1951 _| {_g db«²S> à{V`mo{JVm H$s ewê$AmV H$s Wr& Bg V¡`ma {H$`m Om ahm h¡& g§gX _| ~ma-~ma Y_m©VaU _wÔo nhbo amOoœa Zo ~`mZ {X`m Wm {H$ g§gX Mbo Z Mbo,
noemda Ho$ AmV§H$s h_bo H$m à{V`mo{JVm _| 120 Xoem| H$s _{hbmE§ {hñgm boVr h¢& X{jU A\«$sH$m H$s na Mb aho J{VamoY H$mo h§{Xyz ZoVmAm| H$s ~`mZ~mOr Am¡a dh ~`mZ na H$m`_ ah|Jo& CÝhm|Zo H$hm {H$ A~ h_
_| N>mÌ _w§h na H$mbo \$sVo ~m§YH$a AmV§H$dmX H$m _wH$m~bm H$aZm
hmW _| {d{dY KmofUmAm| Ho$ \$bH$ Mm{hE& CÝhm|Zo AmV§{H$`m| H$mo g~H$ {Obo ^a _| {d{dY ñVa na Ag§Vmof amoboZ ñQ´m°g hmb hr _| 64ds¨ {_g dëS©> MwZr JB© Wr& {~H$Zr amC§S> _| {XImB© Á`mXm ~‹T>mdm Xo ahr h¡& ~wYdma Am¡a Jwédma H$mo Y_© AXmbV _| H$mZyZr b‹S>mB© b‹S>|Jo& BgH$s V¡`mar H$s Om
{bE hþE em{_b Wo& BgHo$ nyd© Xmo {gImZo H$s Anrb ^r H$s& BgHo$ Am¡a Vrd« {ZfoY ì`º$ {H$`m Om ahm h¡& XoZo dmbr dh AmpIar {dœ gw§Xar hm|Jr&
OmJaU g{_{V Ho$ à_wI amOoœa qgh Ho$ ~`mZm| Zo EH$ ahr erK« hr `m{MH$m Xm`a H$s OmEJr&
{_ZQ> H$m _m¡Z aIH$a _¥V N>mÌm| H$mo ~mX N>mÌ Am¡a embm Ho$ g^r {deof ê$n go N>mÌm| H$mo ~~©aVm go _m¡V
lÕm§O{b Xr JB© Am¡a B©ída go {ejH$-H$_©Mm[a`m| Zo eha Ho$ _w»` Ho$ KmQ> CVmaZo na N>mÌm| Ûmam hr Kmoa
àmW©Zm H$a AmV§H$dmX Ho$ {Ibm\$ _mJm] na em§{V_mM© {ZH$mbm, Omo qZXm H$s Om ahr h¡& `h A_mZdr`
b‹S>Zo H$s enW ^r br JB©& Bg B§{Xam Jm§Yr Mm¡H$ go Jm§Yr Mm¡H$, H¥$Ë` qZXm Ho$ bm`H$ ^r Z hmoZo H$s
Bbmhm~mX& hmB©H$moQ>© H$m `h \¡$gbm H$aZo H$mo JbV _mZm h¡ Am¡a Bgr AmYma na AXmbV Zo Amü`© OVm`m {H$ {Og Y_© H$s AmñWm Am¡a {dœmg _| dmñV{dH$ ~Xbmd Ho$
Adga na g§ñWm Ho$ _hmg{Md Vmbm~ amoS> hmoVo hþE dmng ñHy$b à{V{H«$`m AmhV N>mÌm| go {_b ahr h¡&
Y_mªVaU H$mo boH$a Mb ahr J_m©J_© ~hg H$mo nm§M h§{Xyz b‹S>{H$`m| H$s `m{MH$mE§ Im[aO H$a CÝh| OmZH$mar Zhs¨ h¡, Cgo Hw$~yb H¡$go H$a {~Zm Y_© n[adV©Z _mÝ` Zhs¨ h¡& emXr Ho$ {bE
ZB© amh {XIm gH$Vm h¡& Bbmhm~mX hmB© H$moQ>© Xr h¢& `h AmXoe Ý`m`_y{V© Egnr Ho$gadmZr {b`m& `o b‹S>{H$`m§ {gÕmW©ZJa, Xod[a`m, Y_© ~XbZm ezÝ` _mZm OmEJm& H$moQ>© Zo H$hm
Zo ewH«$dma H$mo EH$ _hËdnyU© \¡$gbo _| H$hm h¡ Zo ZyaOhm§ ~oJ_ C\©$ A§Obr {_l d AÝ` H$s H$mZnwa, ~wb§Xeha Am¡a àVmnJ‹T> H$s h¢& {H$ Y_© n[adV©Z H$m Ame` h¡ {H$ Y_© H$s
{H$ {g\©$ emXr Ho$ _H$gX go Y_© n[adV©Z `m{MH$mAm| na {X`m h¡& BZ b‹S>{H$`m| Zo AXmbV Zo ñnï> {H$`m {H$ H$moB© ^r ñdñW{MÎm àË`oH$ ì`dñWm d {gÕm§Vm| H$mo AnZm`m OmE&
H$aZm d¡Y Zhs¨ h¡& Eogo ào_ {ddmh ^r ezÝ` h¢& AXmbV _| AnZr gwajm H$s Jwhma Ho$ {bE ~m{bJ ì`{º$ n¡J§~a _whå_X _| AmñWm Ho$ J¡a _wpñb_ {~Zm öX` n[adV©Z {H$E emXr Ho$
{d.
Eg.
{g\©
$ {dœmg Am¡a AmñWm Ho$ AmYma na hr Y_© `m{MH$m XmpIb H$s Wr& gwZdmB© Ho$ Xm¡amZ AmYma na Y_© n[adV©Z H$a Bñbm_ J«hU H$a gm_m{OH$ P§PQ>m| go ~MZo `m Xygar emXr Ho$
ñd`§
a
mo
O
Jma
H$O© CnbãY
n[adV©
Z {H$`m Om gH$Vm h¡& H$moQ>© Zo _wpñb_ AXmbV Zo O~ b‹S>{H$`m| go Bñbm_ Ho$ ~mao _| gH$Vm h¡ ~eV} CgH$m A„mh d Hw$amZ _| {bE Y_© n[adV©Z H$m ghmam boVm h¡ Vmo Cgo
hmobgob ^mdm_Ü`o godB© emXr, [agoßeZ, ~W© S>o, nmQ>u`m| Ho$ {b`o
ZmJnwa Ho$ H§$nZr _| Vwa§V bmoZ,
b‹
S
>
H
$m|
go emXr Ho$ CÔoí` go Bñbm_ Hw$~yb gdmb {H$E Vmo CÝhm|Zo AZ{^mVm Om{ha H$s& {dœmg hmo& CgH$m öX` n[adV©Z hþAm hmo& ghr Zhs¨ _mZm Om gH$Vm&
_erZ, H$mJXr ßboQ>, AmB©b {_b, XhrdS>m
Xmb \«$m`
ng©Zb bmoZ, _mJ}O hmo_, {~OZog
nmUr
nmD$M,
no
ß
gr,
Xhr,
Xþ
Y
,
g§
n
y
U
©
Jwbm~ Om_wZ _gmbm ~¢JZ
H$ma, àmnQ>u Q>oH$ Amoìha, ~¢H$ Ûmam
n°H$tJ _erZar, nmnS>, H$mOw, do\$g©, _Q>a nZra
nH$moS>o
(ng©Zb bmoZ Vwa§V CnbãY)
n¥ð> 1 Ho$$ eof...
Hw
$
aHw
$
ao
,
_gmbo
,
gw
n
mar
BË`mXr
amo
Q
>
r
nmnS>
n¡ZH$mS>©, AmB©Q>rAma [aQ>Z© Am¡a
ì`dgm`m~Ôb _mo\$V _mhrVr {Xbr {Oam amB©g
gbmX, AMma
Jw_mñVm Ho$ {bE g§nH©$ H$a| nQ>ob
H§$JméAm| Zo ^maV H$mo...
OmB©b.
nw
a
r
Á`wg
[a`b BñQ>oQ>, Eg~rAmB© Ho$ ~mOy
ñQ>mH©$ d {b`moZ Zo 2-2 {dHo$Q> {bE&
g§nH©$ : Ama.Ho$. B§Q>aàmBOog
70/- Wmbr V.I.P.gdug
_| JrVm§Obr Q>m°H$sO Mm¡H$, gr.E.
470-E, ~mñHo$Q>~m°b J«mC§S>
128 aÝg H$m bú` boH$a _¡XmZ _| CVao H§$JméAm|
ñdmX E|gm {Ogo ha H$moB© Mmho
Odi, hZw_mZZJa, ZmJnya.
amoS>, ZmJnya (EO|Q> Am_§{ÌV)
b§XZ& E, ~r Am¡a E~r ãbS> J«wn dmbr h¡&b§XZ : E, ~r Am¡a E~r ãbS> J«wn dmbr
g§nH©$ H$ao :- {dO|Ð dmK_mao
H$mo 18 d 22 Ho$ Hw$b `moJ na B©em§V e_m© Zo dmZ©a VWm
ZmJnwa& ZJa Ho$ bmoJm| H$mo R>§S> go
\$moZ… 0712/2745216,
_mo. 9373951215,
_{hbmAm|
H$mo
S>
m
`{~Q>
r
O
hmo
Z
o
H$m
IVam
_{hbmAm|
H$mo
S>
m
`{~Q>
r
O
hmo
Z
o
H$m
IVam
dmQ>
g
Z
Ho
$
ê$n
_|
Xmo
PQ>
H
o
$
Xo
H
$a
Hw
$
N>
amo
_
m§
M
n¡
X
m
{H$`m
hëH$s
amhV {_br h¡& AmO gw~h
_mo
~
m.…
9860347910
9325226760
9326310786
bo{H$Z CgHo$ ~mX amoOg© d pñ_W Zo nmar H$mo g§^mbm& Á`mXm hmoVm h¡& hm{b`m emoY Ho$ VhV `h Á`mXm hmoVm h¡& hm{b`m emoY Ho$ VhV `h ZmJnwa H$m Ý`yZV_ Vmn_mZ 8.5 {S>J«r
gm_Zo AmE h¢& 80 hOma _{hbmAm| ZVrOo gm_Zo AmE h¢& 80 hOma _{hbmAm| gopëg`g [aH$mS>© {H$`m J`m& Jm|{X`m
gmo\$m-Mo`a-Hw$eZ dŠg©
Amdí`H$Vm h¡ amoOg© 55 aZ ~ZmH$a B©em§V e_m© H$s J|X na YdZ H$mo ZVrOo
na
{H$E
JE AÜ``Z go nVm Mbm h¡ {H$ na {H$E JE AÜ``Z go nVm Mbm h¡ {H$ H$m 8.2 {S>.go., AH$mobm 9.4,
100 Q>¸o$ Zm¡H$ar H$_dm H¡$M W_m ~¡R>o& OrV Ho$ bú` go Hw$N> Xÿar na I‹S>o
gmo\$m, Mo`g©, ~oS> Ho$ \$mo_ Hw$eZ H$m
~r,
Ama
nm°{O{Q>d ãbS> J«wn dmbr ~r, Ama nm°{O{Q>d ãbS> J«wn dmbr A_amdVr 12.4, ~wbT>mZm 10.6,
H$m_ AmnHo$ Ka na, gmB©O AZwgma 7000 Vo 12000 + 25000 énE H§$JméAm| H$mo bJmVma 3 PQ>Ho$ bJo& _me© 18 aZ ~ZmH$a
_{hbmAm|
_|
Q>mBn-2 S>m`{~Q>rO hmoZo H$m _{hbmAm| _| Q>mBn-2 S>m`{~Q>rO hmoZo H$m ~«åhnwar 10.4, M§Ðnwa 10, dm{e_
_hrZm
nb§J Ho$ \$mo_, H$m°`a Ho$ JÔo ~ZmZo hoVw
AmCQ> hmo JE O~{H$ pñ_W 28 aZ ~ZmH$a aZ AmCQ> hmo
R.G.
H§
$
nZrV
Am°
\
$sg
VWm
IVam
35
Jw
Z
m ~‹T> J`m Wm& dhs¨ Amo Am¡a IVam 35 JwZm ~‹T> J`m Wm& dhs¨ Amo Am¡a 12.8, dYm© 9.5 VWm `dV_mb H$m
VWm gmo\$m, Mo`a, JÔo ~ZmZo H$m \$mo_ H§$nZr H$m`m©gmR>r _wbm _wbtMr Vwa§V JE& 122 Ho$ `moJ na ho{S>Z (1) ^r `mXd H$s J|X na
Ama
Zo
J
o
{
Q>
d
ãbS>
J«wn H$mo `h OmopI_ H$_ Ama ZoJo{Q>d ãbS> J«wn H$mo `h OmopI_ H$_ Ý`yZV_ Vmn_mZ 7.8 {S>J«r go{ëgg`
_Q>o[a`b CnbãY&
^aVr. 8 Vo nX{dYa nX 420, d` AmCQ> hmo JE& AmñQ´>o{b`m Zo OrV H$m bú` 23.1
g§nH©$
hmo
V
m
h¡
&
g|
Q
>
a
\$m°a [agM© BZ hmoVm h¡& g|Q>a \$m°a [agM© BZ [aH$mS>© {H$`m J`m& `dV_mb {dX^© _|
18 Vo 30 n`ªV,gw{dYm ahmUo ImZo Amodg© _| àmßV H$a {b`m& {_eob _me© 6 VWm OmZgZ
XrnH$ EOÝgrO
Enr{S>{_`mobm°Or E§S> nm°nwba hoëW Ho$ Enr{S>{_`mobm°Or E§S> nm°nwba hoëW Ho$ g~go R>§S>m eha ahm&
àmo+~mo
2 aZ ~ZmH$a Zm~mX aho& pñ_W H$mo _¡Z Am°\$ {X _¡M S>m°ŠQ>a JmB E\$ Am¡a S>m°ŠQ>a \«¢$H$moBg gr S>m°ŠQ>a JmB E\$ Am¡a S>m°ŠQ>a \«¢$H$moBg gr
g§nH©$ : Xodm ga
godm gXZ Mm¡H$, qgS>rHo$Q> ~¢H$
MwZm J`m&
9561786927
Ho$ ~mOy, 86, g|Q´>b EdoÝ`y,
M¡n{bZ Zo 1990 go 2008 Ho$ ~rM 80 M¡n{bZ Zo 1990 go 2008 Ho$ ~rM 80
8623826283
ZmJnwa-18
Ý`yOrb¢S> H$m _¡M-grarO...
hOma go A{YH$ _{hbmAm| Ho$ Am§H$‹S>o BH$Æ>o hOma go A{YH$ _{hbmAm| Ho$ Am§H$‹S>o BH$Æ>o
\$moZ :- 2728407, 2734107
276 aÝg H$m bú` boH$a CVar nm{H$ñVmZ H$s Q>r_ {H$E& ZE emoY H$m CÔoí` E, ~r, E~r, Amo {H$E& ZE emoY H$m CÔoí` E, ~r, E~r, Amo
amOy ndma
H$mo hoZar Zo H$amao PQ>Ho$ {XE& hoZar Zo Zm{ga O_eoX ãbS> J«wn Am¡a nm°{O{Q>d ZoJo{Q>d H$m ãbS> J«wn Am¡a nm°{O{Q>d ZoJo{Q>d H$m
ZmJnwa& ~wÕZJa JwéÛmam
ZmJnwa& g§V JOmZZ _hmamO godm (0), `yZwg ImZ (12) VWm Ah_X ehOmX H$mo AmCQ> AÜ``Z H$aZm Wm& BgHo$ ~mX Q>mBn-2 AÜ``Z H$aZm Wm& BgHo$ ~mX Q>mBn-2 {Zdmgr VWm Ý`y B§{½be hmB©ñHy$b
gyMZm … "`wJY_©' _| àH$m{eV
g{_{V
{Q>_H$s, VrZ I§^m Mm¡H$ H$s H$a nm{H$ñVmZ H$s H$_a Vmo‹S> Xr& BgHo$ ~mX nm{H$ñVmZ S>m`{~Q>rO (Q>r2S>r) Ho$ gmW BZH$m g§~§Y S>m`{~Q>rO (Q>r2S>r) Ho$ gmW BZH$m g§~§Y _hb
go
godm{Zd¥ËV
{dkmnZ g§~§{YV H§$nZr `m
Amo
a
go
g§
V
JOmZZ
_hmamO
H$s
Cn_w
»
`mÜ`mnH$
amOy
Zmam`Uamd
Imo
O
Zm
Wm&
emo
Y
_|
nVm
Mbm
h¡
{H$
Amo
Imo
O
Zm
Wm&
emo
Y
_|
nVm
Mbm
h¡
{H$
Amo
H$mo bJmVma PQ>Ho$ bJo aho& h¡[ag gmohob Zo gdm©{YH$ 65
ì`pŠV Ûmam {XE JE hmoVo h¢&
ZmJnw
a
-am_Q>
o
H
$
n¡
X
b
qXS>
r
H$m
ndma
H$m
AmO
{ZYZ
hmo J`m& do
ãbS>
J«
w
n
H$s
Vw
b
Zm
_|
E
ãbS>
J«
w
n
dmbr
ãbS>
J«
w
n
H$s
Vw
b
Zm
_|
E
ãbS>
J«
w
n
dmbr
aZ ~ZmE O~{H$ Ah_X ehOmX Zo 54, C_a AH$_b
{H$gr ^r {dkmnZ _| {H$E JE
Am`moOZ AmJm_r 3 go 6 OZdar VH$ Zo 6, em{hX A\$arXr Zo 13, g\©$amO Ah_X Zo 26 d _{hbmAm| H$mo Q>r2S>r {dH${gV hmoZo H$s _{hbmAm| H$mo Q>r2S>r {dH${gV hmoZo H$s 75 df© Ho$ Wo& CZH$s A§{V_ `mÌm
Xmdm| Ho$ g§~§Y _| nmR>H$ H¥$n`m
{H$`m J`m h¡& lr JOmZZ _hmamO 5 AZda Abr Zo 18 aZ ~ZmE& nm{H$ñVmZ H$s nyar Q>r_ Ame§H$m Xg JwZm A{YH$ hmoVr h¡& dhs¨ ~r Ame§H$m Xg JwZm A{YH$ hmoVr h¡& dhs¨ ~r AmO 20 {Xg§~a H$mo em_ 5 ~Oo
ñd{ddoH$ go {ZU©` b|& {dkmnZ
OZdar 1909 H$mo lram_Or H$m Xe©Z 43.3 Amodg© _| 207 aZ ~ZmH$a AmCQ> hmo JB©& hoZar ãbS> J«wn dmbr _{hbmAm| H$mo 21 JwZm Am¡a ãbS> J«wn dmbr _{hbmAm| H$mo 21 JwZm Am¡a CZHo$ {ZdmgñWmZ go {ZH$bH$a
_| {H$E JE Xmdm§o Ho$ {bE HOME STUDY H$aZo am_Q>oH$ JE Wo& Cgr H$s `mX _| `h Zo KmVH$ J|X~mOr H$aVo hþE 9 Amodg© _| 30 aZ XoH$a 5 E~r ãbS> J«wn dmbr _{hbmAm| H$mo Q>r2S>r E~r ãbS> J«wn dmbr _{hbmAm| H$mo Q>r2S>r d¡embr {Zdm©U KmQ> OmEJr& do
"`wJY_©' {Oå_oXma Zht ahoJm&
`mÌm {ZH$mbr OmVr h¡& `h qXS>r 3 {dHo$Q> PQ>Ho$& ZmW_ _¡Š`wb_ Zo 2 O~{H$ {_bZo, hmoZo H$s Ame§H$m 17 JwZm ~‹T> OmVr h¡& `h hmoZo H$s Ame§H$m 17 JwZm ~‹T> OmVr h¡& `h AnZo nrN>o nËZr, 2 nwÌm| g{hV
SPELLING
-à~§YH$
OZdar
H$mo àmV:H$mb 5.45 ~Oo h[aha _¡ŠboZKZ d S>o{dM Zo 1-1 {dHo$Q> {b`m&
emoY S>m`{~Q>mobm°Or _| àH$m{eV hþAm emoY S>m`{~Q>mobm°Or _| àH$m{eV hþAm h¡& ^amnyam n[adma N>mo‹S> JE h¢&
BOOKS
JOmZZ {Zdmg, {Q>_H$s go {ZH$boJr&
"`wJY_©' _mbH$, _wÐH$, àH$meH$ d g§nmXH$ AéU Omoer, Xoe àog, 85, hZw_mZZJa, ZmJnwa-440009 ìXmam _w[ÐV VWm 85, hZw_mZZJa, ZmJnwa-440009 go àH$m[eV& g XyaÜd{Z : 0712-2749802/03/04, 2741724 \¡$Šg 0712-2705631, Email :yugdharmanagpur@gmail.com
g H$m`©H$mar g§nmXH$ … *amOoída {_lm *nr.Ama.~r. H$mZyZ Ho$ VhV g§nyU© g§nmXH$s` Xm{`Ëd Ho$ {bE {Oå_oXma g Bg nÌ _| àH$m[eV {dkmnZ, boI d g_mMmam| _| ì`ŠV {dMma ì`pŠVJV h¢, CZgo h_mam gh_V-Agh_V hmoZm Oê$ar Zht& (g^r _m_bm| H$m {ZnQ>mam Ho$dc ZmJnwa Ý`m`mc` _| hr hmoJm&) RNI.No. 1561/57,
Post Reg. RNP/NP City/376/2014-2016
{g\©$ emXr Ho$ _H$gX go Y_© n[adV©Z Ad¡Y
Šbm{g\$mB©S>
31.05.2014
E, ~r Am¡a E~r ŠbS> J«wn dmbr
_{hbmAm| H$mo S>m`{~Q>rO H$m IVam
14.06.2013
01.07.2014
H°$Q>ag©
hmo_ñQ>S>r ñnoqbJ
nwpñVH$m àem§V
ZJa, A_amdVr
444606
ZmJnwa-am_Q>oH$ qXS>r
ZmJnwa
8.5 {S>.go.
{ZYZ
20-Dece -page-3 vividha_20-Dece -page-3 vividha.qxd 20/12/2014 3:16 PM Page 1
AmO Img...
Z§X{H$emoa ^JV Ûmam nmoñQ> H$s JB©
Vñdra&
A{ZHo$V _olm_ Ûmam
nmoñQ> H$s JB© Vñdra&
amo{hV \$ËVonw[a`m Ûmam nmoñQ> H$s JB© Vñdra&
AmH$f©H$
A§XmO … {d^m ewŠbm Ûmam
nmoñQ> H$s JB© Vñdra&
{_goO grE_ Ho$ gmW … gVZm_ Vya
Ûmam nmoñQ> H$s JB© Vñdra&
ã`yQ>r\w$b bwH$ … _oKm H$ŠH$‹S>
Ûmam nmoñQ> H$s JB© Vñdra&
EnrEb H$m AmJmO … n§H$O
AJ«dmb Ûmam nmoñQ> H$s JB© Vñdra&
\$m_© hmCg Ho$ ~‹S>o Am¡a VmOo
A_ê$X … B©ída ~mb~wYo Ûmam
nmoñQ> H$s JB© Vñdra&
S>m°. na_OrV qgh Ûmam nmoñQ> H$s JB©
Vñdra&
_m°S>qbJ … _¥Umb _mZo Ûmam
nmoñQ> H$s JB© Vñdra&
ZmJnwa,e{Zdma, 20 {Xg§~a 2014
_rZb {Vdmar Ûmam nmoñQ> H$s JB©
Vñdra&
4176
Iy~gyaVr
… n¥Wm `mXd Ûmam nmoñQ>
H$s JB© Vñdra&
_w»`_§Ìr Ho$ gmW … g§O` Xoe_wI Ûmam nmoñQ> H$s JB© Vñdra&
^mOnm _| àdoe … {dZmoX BQ>Ho$bdma Ûmam nmoñQ> H$s JB©
Vñdra&
2420
2419
4175
3096
2900
2899
3095
20 DEC_20 DEC.qxd 20/12/2014 3:14 PM Page 1
4
Jm|{X`m
ZmJnwa, e{Zdma, 20 {Xg§~a 2014
Egr~r Q>r_ Zo n§Mm`V g{_[V Ho$ {dñVma A{YH$mar ~monMo H$mo 1500 énE H$s Kyg boVo YaX~moMm
~ma _| Kyg boVo {dñVma A{YH$mar {JaâVma
_ÀN>r_mar Vmbm~ Ho$ JQ> [aH$mS>© XþéñVr
hoVw H$s Wr 3000 é. [aídV XoZo H$s _m§J
{Obm à{V{ZYr
Jm|{X`m& Jm|{X`m EÝQ>r H$aßeZ
ã`wamo H$m`m©b` _| A~ bmoJmo Ho$
OmJéº$m Ho$ dOh go Y‹S>m-Y‹S> _m_bo
XO© hmo aho h¡& 19 {Xg§~a ewH«$dma Xmon.
2 ~Oo go 5.45 ~Oo Ho$ Xaå`mZ Hw$‹S>dm
Mm¡H$ na pñWV AemoH$m ~ma _o§ ~¡R>H$a
{eH$m`VH$Vm© go 1500 énE H$s
[aídV ñdrH$maVo Egr~r Q>r_ Zo
Jm|{X`m n§Mm`V g{_Vr H$m`m©b` _|
g§»`mH$s {dñVma A{YH$mar nX na
{Z`wº$ Amamonr lrH$m§V boIZbmb
~monMo (32 am. {dZg H$ån`wQ>a Ho$
nrN>o, bmo{h`m dmS>© [a¨J amoS> Jm|{X`m)
{JaâVma H$a {b`m&
am_ZJa WmZo _o§ Egr~r nw{bg
{Z[ajH$ \$`m©Xr OrdZ Y|Sw>Or ^mVHw$bo
Ho$ [anmoQ>© na Amamonr lrH$m§V ~monMo Ho$
{déÜX Ymam 7,13, (1) (3)
ghH$b_ 13, (2) ^«ï>mMma
à{V~§YH$ H$m`Xm 1989 Ho$ VhV
_m_bm n§Or~ÜX H$a Amamonr H$mo
{JaâVma H$a {b`m J`m h¡&
àH$aU Bg àH$ma h¡ {H$,
{eH$m`VH$Vm© bwHo$e _§JbXmg
M§XZ~Qw>E (40 am. {VbH$dmS>©,
{VamoS>m) BÝhmoZo Jm|{X`m n§Mm`V g{_Vr
H$m`m©b` Ûmam J«m_ d‹S>X JQ> H«$. 467
_wau Ho$ X{bV
nw{bg nm{Q>b Ho$
gmW Jbr-Jbm¡M
AnamY g§dmXXmVm
Jm|{X`m& Jm|{X`m eha nw{bg Zo g_rnñW
J«m_ Z§Jnwam _wau Ho$ nw{bg nm{Q>b \$`m©Xr
à{dUHw$_ma bú_U H$moMo (39) Ho$ [anmoQ>© na
Amamonr H$_boe A{^_Ý`w gmoZdmZo (35 am.
Z§Jnwam _wau) Ho$ {déÜX Ymam 3 (1) (10)
AZwgw{MV OmVr O_mVr AË`mMma à{V~§YH$
A{Y{Z`_ 1989 Ho$ VhV _m_bm XO© {H$`m
h¡& nw{bg Zo ~Vm`m
KQ>Zm ewH«$dma 19
{Xg§~a Ho$ Xmon. 2 ~Oo
J«m_ n§Mm`V H$m`m©b`
Z§Jnwam _wau _| K{Q>V
hþB©& \$`m©Xr Am¡a
Amamonr EH$ hr Jm§d Ho$
ahZodmbo h¡ VWm XmoZmo
J«m_g^m ~¡R>H$ _|
CpñWV Wo& àmW{_H$ ñdmñW CnH|$Ð Z§Jnwam
(_wau) `hm§ A§eH$mbrZ _{hbm n[aMa Ho$ M`Z
H$aZo g§~§Yr MMm© ~¡R>H$ _| ewé Wr& Amamonr Ho$
~mOw _o§ ~¡R>m \$`m©Xr ì`º$s n[aMa H$s {Z`wº$s
J«m_g^m Ho$ {Z`_mZwgma hr hmoZr Mm{hE Eo¡gm
~mob ahm Wm& Amamonr Zo \$`m©Xr X{bV OmVr H$m
h¡ `h OmZVo ~wPVo Cgo Hw$gu go CR>mVo hþE _maZo
nrQ>Zo Ho$ CÔoí` go h_bo H$m à`mg {H$`m VWm
OmVr dmMH$ Jmbr XoVo hþE Vy_ h_oem H$m_ _|
AS>§Jm S>mbZo H$m H$m_ H$aVo hmo? Eogm ~mobVo
hþE ^ar g^m _| An_m[ZV H$a ~XgbyH$s H$s&
_m_bo H$s Om§M Cn{d^mJr` nw{bg A{YH$mar
AemoH$ ZImVo H$a aho h¡&
Amamonr Ho$
{déÜX
EQ´>m{gQ>r
EŠQ> H$m
_m_bm XO©
pñWV Vmbm~ H$mo emgH$r` {Zbm_r _|
2012 go 2017 g_`gr_m hoVy
_ÀN>r_mar ì`dgm` Ho$ {bE AnZr
nËZr gm¡. bú_r bwHo$e M§XZ~Qw>E Ho$
Zm_ hm{gb {H$`m Wm& Hw$N> g_`
níMmV d‹S>X J«m_ n§Mm`V Ho$ gan§M
lr H$moh‹S>o Zo XñVmdoO MoH$ H$aZo na
Amjon XO© {H$`m VWm {eH$m`V
g{_Vr
n§Mm`V
H$m`m©b` _| H$s JB©&
2013 _o§ Ho$ A§V… _|
\$`m©Xr MXZ~Qw>E Zo JQ>
XþéñVr H$a ZE \o$a\$ma
Ho$ XñVmdoO gm¡nZo hoVw
{bIrV AO© Xm{Ib
{H$`m& {H$ÝVw O~VH$
JQ> XþéñVr Zhr hmo OmVm
V~ VH$ Vy_ d‹S>X Ho$
Vmbm~ go _ÀN>br Zhr
nH$‹S> gH$Vo, `h H$hVo {d^mJ H$s Amoa
go _ÀN>r_ma na amoH$ bJm Xr JB©&
{eH$m`VH$Vm© Zo JQ> XþéñVr hoVw
~ma-~ma XâVa Ho$ M¸$a bJmZo ewé
H$a {XE [Og na n§Mm`V g{_Vr
g§»`mH$s {dñVma A{YH$mar lrH$m§V
~monMo Zo àm°nQ>u a{OñQ>a _§o JQ> H«$.
467 H$mo XþéñV H$a 193-194 Z`m
JQ> H«$. XñVmdoO XooZo Ho$ EdO _| 3
hOma énE Kyg H$s _m§J H$s Š`m|{H$
{eH$m`VH$Vm© MXZ~Qw>E Zo ~H$m`Xm
emgH$s` {Zbm_r _| a¸$_ AXm H$a
Vmbm~ H$mo 5 gmb Ho$ _ÀN>r_mar
ì`dgm` hoVw IarXm Wm& Bg {bE dh
Kyg H$s a¸$_ XoZo H$mo V¡`ma Zhr Wm&
VXhoVw CgZo {eH$m`V Eg~r H$m`m©b`
_| XO© H$amB©& nhbr {H$ñV Ho$ én _|
1500 énE XoZo hoVw {eH$m`VH$Vm© Zo
hm_r ^ar VWm Amamonr lrH$m§V ~monMo
Zo Cgo AemoH$m ~ma _| AmZo H$mo ~Vm`m
Ohm§ Egr~r Q>r_ Zo n§M Am¡a Jdmhm| Ho$
gm_Zo [aídV boVo Amamonr {dñVma
A{YH$mar H$mo YaX~m¡Mm& _m_bo H$s
Om§M Eg~r {Z[ajH$ OrdZ ^mVHw$bo
H$a aho h¡&
Ho$Q>rEg AñnVmb _| nm°Ho$Q>_mar,2 nH$‹S>mE
AnamY g§dmXXmVm
Jm|{X`m& {Obm Hw§$daVrbH$[g§J AñnVmb
BZ {XZm| _dmbr, Oo~H$Vao, CR>mB©{Jamoh H$m AÈ>m
~Z MwH$m h¡& ewH«$dma 19 {S>g§~a Ho$ gw~h
11.30 ~Oo AnZo ^VrOo H$mo CnMma hoVw boH$a
Ho$Q>rEg AñnVmb nhþ§Mo {Z_©bam_ AdVma
AJ«dmb (31 am. JUoeZJa Jm|{X`m) O~
CnMma nwd© noe|Q> H$s 5 énE H$s {MÅ> ~ZmZo hoVy
H$Vma~ÜX hþE Bgr Xaå`mZ CZHo$ nrN>o I‹S>o Oo~
H$Vao Zo hbH$m Y¸$m XoVo hþE MmbmH$s Ho$ gmW
n¢Q> H$s {nN>br Oo~ _| _m¡OwX Oo~ C‹S>m {b`m&
O¡go hr \$`m©Xr {Z_©b H$mo Oo~ H$Vao H$s hbMb
_hgwg hþB© CgZo bmB©Z N>mo‹S> ^mJ aho Oo~H$Vao
H$mo YaX~m¡Mm, Bgr Xaå`mZ Amamonr Oo~ H$Vao Zo
ng© CN>mbH$a AnZr gmWr H$mo Xo {X`m Omo _m¡Ho$
go aâ\w$M¸$a hmo J`m& {H$ÝVw Oo~ H$Vao H$mo
KgrQ>Vo hþE \$`m©Xr WmZo boH$a nhþ§Mm& eha
nw{bg Zo VËH$mb EŠeZ boVo hþE Amamonr
O` gw{Zb H$[a`ma ( 32 am. XgImobr,
Jm|{X`m) VWm AmH$me {Xbrn Q>|^ao ( am.
Jm¡V_ ZJa) H$mo {hamgV _| boVo CZHo$ nmg
go ng© qH$_V 100 énE VWm Cg_| _m¡OwX
ZJX amer 510 é. Bg Vah 610 é. H$m
gm{hË` OãV H$a \$`m©Xr Ho$ [anmoQ>© na
Amamonr Ho$ {déÜX Ymam 392, 34
PnQ>_mar, bwQ>nmQ> H$m Ow_© XO©H$a hdmbmV
_| S>mb {X`m h¡& _m_bo H$s Om§M ghm.nw{Z.
M§ÐeoIa Mm¡ao H$a aho h¡&
ImXr _obm àXe©Zr CX²Km{Q>V
ZJa g§dmXXmVm
Jm|{X`m& ImXr J«m_moÚmoJ Am`moJ (ZmJnwa) VWm {Obm
ghmæ`H$ g{_Vr (ImXr J«m_moÚmoJ ^§S>mam) Ho g§`wº$ VËdYmZ _|
ñWmZr` gw^mf ñHw$b àm§JU `hm§ 17 {Xg§~a go 21 {Xg§~a VH$
5 {Xdgr` {Obm ñVar` ImXr _obm àXe©Zr d {~H«$s H$m CÓmQ>Z
nwd© {dYm`H$ ^oaqgh ZmJnwao H$s hñVo {H$`m J`m&
Bg Adga na {ZX}eH$ amhþb Ama. JO{^`o, ñdm{YZVm godm
g{_Vr _hm_§Ìr A{ZbHw$_ma Jm¡V_, J«m_ CÚmoJ {dH$mg
A{YH$mar S>r.S>r ~moH$‹S>o, _J§bqgh ^mQ>r, nwd© g¡{ZH$ Am{X
Cn{ñWV Wo&
H$m`©H«$_ H$s àñVmdZm g§ñWm g{Md nÞmbmb ehmao Zo aIVo
J«m_ÚmoJ Ho$ _mÜ`_ go ~oamoOJmam| H$mo amoOJma CnbãY H$amZo H$m
{OH«$ {H$`&
Q´>H$ Mwam bo JE {ejH$ n[afX H$m {Obm A{YdoeZ 24 d 25 H$mo
AnamY g§dmXXmVm
Jm|{X`m& Jm|{X`m J«m_rU
WmZm nw{bg Zo noeo go {_ór
\$`m©Xr g§Vmof ^aVbmb Imo~«mJS>o
(35 am. S>ìdm) Ho$ [anmoQ>© na
AkmV Q´>H$ Mmoamo Ho$ {déÜX
AnH«$. 79/14 Ho$ ^mX§{d 379
H$m Ow_© XO© {H$`m h¡& nw{bg Zo
~Vm`m KQ>Zm 17 {Xg§~a Ho$ 12
~Oo go 18 {Xg§~a Xmon. 4 ~Oo
Ho$ Xaå`mZ J«m_ S>ìdm n[aga _|
K{Q>V hþB©& \$`m©Xr Ho$ Ka Ho$
gm_Zo Z§Xr _§{Xa g_rn I‹S>m
{H$`m J`m Q´>H$ H«$. E_.EM.
04/E\$-5078 qH$_V 2 bmI
25 hOma {H$Ýhr AkmV dmhZ
Mmoam| Zo C‹S>m {b`m& KQ>Zm H$s Om§M
nmo.hdm. ~jr H$a aho h¡&
ZJa g§dmXXmVm
Jm|{X`m& _hmamï´> {ejH$ n[afX Ho$ àmW{_H$ ,
_mÜ`{_H$ d Cƒ _mÜ`{_H$ gmW hr Aml_ embm
{ejH$mo H$m g§`wº$ {ObmñVar` A{YdoeZ ñWmZr`
qgYr ñHy$b _| 24 d 25 {Xg§~a H$mo Am`mo{OV
{H$`m J`m h¡& A{YdoeZ H$m CÓmQ>Z {d^mJ AÜ`j
S>m°. Cëhmg \$‹S>Ho$ H$a|Jo, VWm H$m`©H«$_ H$r
AÜ`jVm {dYm`H$ A{Zb gmobo Ûmam H$s OmEJr&
à_wI A{VWr Ho$ Vm¡a na {dYm`H$ ZmJmo JmUma
do _moVo, g§KQ>Z nXm{YH$mar {XnH$ JmoIbo, gwXm_
VmQ>nwao, {ZVmam_ A§~wbo, g{Ve _§Ìr, {bboída
~moaH$a, AéU nmaYr Am{X CnpñWV hm|Jo&
A{YdoeZ Ho$ ñdmJV AÜ`j lram_ R>mHw$a ah|Jo& 2
{Xdgr` {ejH$ n[afX {ObmñVar` A{YdoeZ _|
{ejH$m| Ho$ {d{^Þ g_ñ`m| Ho$ g§X^© _| MMm© H$r
OmEJr& H$m`©H«$_ _| A{YH$ go A{YH$ g§»`m
CnpñWV ahZo H$ Anrb H$r JB© h¡&
e{Zdmar` hZw_mZ Mm{bgm nmR> AmO
ZJa g§dmXXmVm
Jm|{X`m& lram_ n[adma Ho$ VËdmdYmZ _| {XZm§H$
20 {Xg§~a 2014 H$mo amÌr 8 ~Oo 1133 dm§
e{Zdmar` hZw_mZ Mmbrgm nmR> H$m Am`moOZ qgYr
H$m°bmoZr Ho$ ~mam Imobr amo‹S> pñWV {H$emoa R>H$amZr Ho$
Ka {H$`m J`m h¡& lÜXmbwAm| go CnpñWVr H$s Anrb
H$r JB© h¡&
AñnVmb _| Jw§S>mJXu
4 nH$‹S>mE, 5 \$ama
AnamY g§dmXXmVm
Jm|{X`m& 18 {Xg§~a Ho$ amV 9 ~Oo go
{Oëmm Hw$d§a{VbH$qgh (Ho$Q>rEg) {Obm
AñnVmb n[aga _| Y_mMm¡H$‹S>r _MmVo hþE
{S>`wQ>r na V¡ZmV Mm¡H$s B§OmM© nw{bgH$_u ~m‹Sx>
CÜXd gmZn (~¸$b Z§. 1609) go ~XgbwH$s
H$aVo hþE CgH$s ImH$s dXu H$m H$m°ba nH$‹S>
h{W`mam| Ho$ X_ na CY_ _MmH$a AñnVmb
n[aga _| A\$amV\$ar H$m _hmob V¡`ma H$aVo
XheV \$¡bmZodmbo 9 Amamonr Ho$ {déÜX eha
nw{bg Zo AnH«$. 216/14 Ho$ Ymam 143,
147, 149, 353, 504, 506, 34 H$m Ow_©
XO© {H$`m Wm&
eha nw{bg Zo Bg àH$aU Ho$ g§X^© _|
ewH«$dma H$mo H¥$îUnwam dmS>© Ho$ H$Mam _moh„m
BbmHo$ _| X{~e XoVo hþo Amamonr OwJZw C\©$ _hoe
_Zmoha ^mo`a (31 ), A_a _Zmoha JO{^`o
(36), Iwemb gwaoe gVXodo (34), {d¸$s amOw
^mo`a (24) BZ Mmam| H$mo {hamgV _o§ bo {b`m
O~{H$ Bg àH$aU _| em{_b 5 gmWrXma A~
^r \$ama h¡&
eam~ {Z_m©U ^Å>r
na nw{bg N>mnm
Jm|{X`m& {VamoS>m nw{bg Zo
g§V[adXmd dmS>© BbmHo$ _| Ad¡Y
Xoer eam~ {Z_m©U ^Å>rna
ewH«$dma em_ 7 ~Oo N>mnm_ma
H$madmB© H$aVo hþE Amamonr
Hw§$daXmg {H$eZbmb q~Pm‹S>o
(58) Ho$ Ka go 15 ßbmpñQ>H$
~mo[a`mo§ _o§ ^aH$a aIm 180
{H$bmo _hþAm \w$b qH$_V 9
hOma én`o hñVJV H$a Amamonr
Ho$ {déÜX Ymam 65 (\$)
_hmamï´> Xmé~§Xr H$m`Xm Ow_© XO©
H$a {JaâVma {H$`m h¡&
{Obm à{V{ZYr
Jm|{X`m & qhXþËd AmMaU, qhXÿ {hV,
qhXþ OrdZ _wë`m| H$s nwZ©ñWmnZm hoVw d amï´>
H$mo ~bembr ~ZmZo Ho$ CÔoí` go 25 {Xg§~a
Jm|{X`m _| gímº$ amï´> {Z_m©U Ho$ {bE 1
{Xdgr` qhXÿ {damQ> gå_obZ H$m Am`moOZ
gH©$g _¡XmZ na {H$`m J`m h¡& E¡gr OmZH$mar
Am`mo{OV nÌ n[afX _| {d{hn àm§Vr`
AÜ`j {dO`OrV dm{b`m XoVo ~Vm`m
{díd qhXþ n[afX H$s ñWmnZm 1964 _|
_w§~B© Ho$ g§{XnZr` Aml_ `hm§ amï´>g§V
VwH$‹S>moOr _hmamO Ho$ _mJ©Xe©Z Am¡a g§MmbZ
_| H$s JB© Wr& ñdU© O`§Vr _hmoËgd Adga
na 50 df© nwU© hmoZo Ho$ Cnbj _| g§nwU© amï´>
_| 25 {Xg§~a H$mo "Ka dmngr'CnH«$_
Mbm`m Om ahm h¡& H$m`©H«$_ H$m CÔoí`
Y_m©Z§VaU Zhr A{nVy qhXr g§ñH¥$Vr {d^º$
hþE bmoJmo H$mo dmng qhXÿ Y_© _| OmoS>Zm h¡&
{d{hn Ho$ 50 dfm} Ho$ g\$a Ho$ Xm¡amZ
J§Jm EH$mË_Vm `mÌm, lram_ OÝ_ ^w_r _wº$s
AmXmobZ, A_aZmW `mÌm na bJmE bJm
à{V~§Y hQ>mZo, lram_ goVw ajm Am§XmobZ,
Jm¡_mÌm `mÌm Am§XmobZ, gr_m ajm _§o OwQ>o
g¡{ZH$m| H$m _Zmo~b ~T>mZo hoVw CnH«$_,
AZmW ~ƒmo Ho$ {bE AZmWmb`, aoëdo
ñQ>oeZ na OrdZ ì`mnZ H$a aho ~ƒmo H$mo
nmR>embm H$s {Xem {XImZo VWm aº$ XmZ
{e{~a, ñdmñW godm Am¡a [h§Xþ hoën bmB©Z
O¡go, àH$ën OZgodm Ho$ _mÜ`_ go g\$bVm
nwd© MbmE Om aho h¡& Bgr H$‹S>r _| 25 {Xg§~a
H$mo Jm|{X`m _| {damQ> qhXþ gå_obZ
_wau embm go ~mBH$ Mmoar
AnamY g§dmXXmVm
Jm|{X`m& Jm|{X`m eha
WmZm A§VJ©V AmZodmbo J«m_
_wau Ho$ {Obm n[afX nmR>embm
Ho$ gm_Zo aIr {hamohm|S>m gwna
ñßb|S>a _moQ>agm`H$rb H«$.
gr.Or. 07/Eb.E\$. 7801
qH$_V 25 hOma {H$Ýhr AkmV
Mmoamo Zo hoqS>b bm°H$ _mñQ>a
Mm~r H$s _XX go ImobH$a
Amamonr Zo gwZm _m¡H$m nmH$a
ewH«$dma H$mo C‹S>m br& \$`m©Xr
amoeZ Zmam`U MìhmU (33 am.
Mw{Q>`m) Ho$ [anmoQ>© na nw{bg Zo
g§{X½Y Amamonr A{^OrV {Vé
R>mHw$a (18 am. _wau Mm¡H$s
lrZJa) Ho$ {déÜX AnH«$.
218/14 Ho$ Ymam 379 H$m
_m_bm XO© H$a {b`m h¡& AmJo
H$s Om§M ghm. Cn{Z. ndma H$a
aho h¡&
Ym{_©H$ d gm_m{OH$ H$m`m] goo
amOZr[V H$mo Xya aI§o- {d. ahm§JS>mbo
{dYm`H$ MwZo
OmZo na {d{^Þ
g§JR>Zm| Zo {H$`m
Om{ha gËH$ma
{Obm à{V{ZYr
Jm|{X`m& lram_ Zd_r emo^m
`mÌm ZJa CËgd g{_Vr Ûmam
JOmZZ _§{Xa _| Am`mo{OV ñZoh
{_bZ g_mamoh d gËH$ma g_mamoh _|
~mobVo hþE {Vamo‹S>m Ho$ {dYm`H$
{dO` ahm§JS>mbo Zo H$hm, à^w am_M§Ð
Ûmam gm_m{OH$ ì`dñWm {ZVrnwU©
hoVy H$B© CnH«$_ MbmE JE& {Oggo
gm_m{OH$ H$m`mo© H$s n[anmR>r {Z_m©U
hþB©& {H$ÝVw dV©_mZ _| H$B© amOZ¡{Vk
ì`º$ Ym{_©H$ H$m`m} _| ^r amO{ZVr
gmYZo H$m à`mg H$aVo h¡& _¡§ E¡gm
H$m`© h{J©O Zh H$é§Jm? `h h_mao
g§ñH$ma _o Zhr&
Omo g§ñWmE Ym{_©H$ Am¡g
gm_m{OH$ joÌm| _| AÀN>m H$m`© H$a
hr h¡ CÝho [Zanoj ^md g ha g§^d
emgH$s` ghmæ`Vm CnbãY H$aZm
Ho$ à`mg H$ê§$Jm Cº$ Ame` Ho$
CX²>Jma gËH$ma Ho$ à{V CÎma _| ì`º$
{H$E&
{Vamo‹S>m ZJa n[afX AÜ`j
AO`qgh Jm¡a, {Obm _Ü`dVu ~¢H$
g§MmbH$ amOw Zo_rM§X O¡Z,
H¥$C~mg., gam\$m© Agmo., g¡æ`X
Obmbw{ÔZ XaJmh H$_oQ>r, nÌH$ma
g§K, {VamoS>m ZmJar ghH$mar
25 H$mo {d{hn H$m "Ka dmngr' CnH«$_
geº$ amï´> {Z_m©U Ho$ {bE Jm|{X`m _| {damQ> qhXÿ gå_obZ
gZX aho dmŠ`m AñnVmb n[aga _| Cg
dº$ K{Q>V hþAm O~ d‹S>gm-Jm|{X`m éQ> na
MbZo dmbr S>o_mo MbVr Q´>oZ go {JaH$a éH$_rOr
X`mby H§$da (50am. ~bmoXm ~mOma N>.J.) `h
{ga na J§^ra MmoQ> bJZo go O»_r hmo JB© Wr&
Bgo CnMma hoVw aoëdo nw{bg Ûmam Ho$Q>rEg
AñnVmb bm`m J`m Wm& _{hbm H$s V{~`V
A{YH$ J§^ra hmoZo go Cgo AmJo Ho$ CnMma hoVw
ZmJnya _oS>rH$b H$m°boO ao\$a {H$`m J`m Wm&
{Og emgH$s` Eåã`wb|g H«$. E_.EM.35/Ho$2515 _| ñQ´>oŠMa na bmXH$a Eåã`wb|g MmbH$
VoOoída H$‹S>do `h Jm‹S>r {ZH$mbZo H$s Moï>m H$a
ahm Wm Bgr ~rM Amamonr`m| Ûmam Am‹S>r-{VaN>r
bJmB© JB© AnZr ~mBH$ H$mo hQ>mZo H$mo boH$a
{ddmX hþAm& _Ü`ñWm H$aZo O~ nw{bgH$_u
~m‹Sx> gmZn nhþ§Mm Vmo CgHo$ gmW Amamonr`m| Zo
~XgbwH$s H$a emgH$s` H$m_ A‹S>W‹S>m {Z_m©U
H$aVo hþE h{W`ma Ho$ X_ na M_H$mVo OmZ go
_maZo H$s Y_H$s XoVo H$hm {H$, Vy_ h_o OmZVo Zhr
h_ H$m¡Z h¡?
Am`mo{OV {H$`m Om ahm h¡, {Og_| Xoe Ho$
à»`mV g§V Am¡a gmÜdr {hñgm b|Jo&
H$m`©H«$_ H$m ^w{_nwOZ gH©$g _¡XmZ na
{H$`m J`m& Am`mo{OV nÌ n[afX _| _w»`
én go àm§V AÜ`j amOw dm{b`m, àm§V
g§`moOH$ Xod|e {_lm {d{hn {Obm AÜ`j
{^H$_ e_m©, _hm_§Ìr _ZmoO _|T>o, A{^_Ý`w
MVao, amOoe Omoer, ñdU© O`§Vr H$m`©H«$_
{ObmÜ`j _ZmoO nmaoI, {_qbX Mm¡ao, ~g§V
R>mHw$a Am[X CnpñWV Wo&
nVg§ñWm g§K, ehrX
{_lm ñHy$b H$_©Mmar nV
g§ñWm g§K, ì`mnmar
g§JR>Z, gmd©O{ZH$ ^moOZ
^§S>ma g{_Vr, Zd MoVZm
`wdm g{_Vr, ~Oa§J Xb,
Vwbgr {H«$Ho$Q> Šb~,
gañdVr {eew _§{Xa Am{X g§ñWmAmo> §
d ZJa godH$ AemoH$ AgmQ>r, amOoe
Om`gdmb, A{_VHw$_ma AgmQ>r,
C_oeM§Ð AgmQ>r, X|doÐ {Vdmar,
amOoe JwZo[a`m, Ymo_Zo ~§Yw,
Mm¡agr`m ~§Yw, gmoZw Ho$gadmZr Am{X
H$s CnpñWVr _| Zd{Zdm©MrV ^mOnm
{dYm`H$ {dO` ahm§JS>mbo H$m emb,
lr\$b d ñ_¥Vr {MÝh XoH$a gËH$ma
g{_Vr AÜ`j ho_§V hÅ>odma Ho$ hñVo
{H$`m J`m& ñZoh {_bZ g_mamoh
H$m`©H«$_ _| ~‹S>r g§»`m JU_mÝ`
Cn{ñWV Wo&
gw{e{jV ~oamoOJmam| H$s
gmogm`Q>r H$m hmoJm a{OñQ´>oeZ
ZJa g§dmXXmVm
Jm|{X`m & _OXwa ghH$mar g§ñWm
(gmogm`Q>r) Ho$ VO© na gw{e{jV
~oamoOJma godm ghH$mar gmogm`Q>r
Ho$ a{OñQ´>oeZ H$s à{H«$`m amÁ`
gaH$ma Zo amoOJma, ñd`§ amoOJma
{d^mJ _mÜ`_ go ewé H$s h¡& Bg
g§~§Y _§o EH$ AmXoe amoOJma d
ñd§` amoOJma Am`wº$ Ûmam Omar
H$aVo hþE 20 {Xg§~a VH$
gmogm`Q>r Ho$ n[anwU© àñVmd gmXa
H$aZo hoVw XjVm boZo Ho$ AmXoe
{XE h¡&
Jm¡aVb~ h¡ H$s _hmamï´> amÁ`
ñd§` amoOJma g§ñWm {Obm
\o$S>aoeZ H¥$Vr g{_Vr Ûmam _w§~B©
Cƒ Ý`m`mb` H$s ZmJnwa
I§S>nrR> _| EH$ [aQ >{n{Q>eZ
XmIrb H$r JB© Wr& Org_|
Ý`m`mb Zo _Owa godm ghH$mar
g§ñWm H$o a{OñQ´>oeZ _wVm{~H$
gw{e{jV ~oamoOJma godm ghH$mar
g§ñWm Ho$ dJuH$aU Ho$ {ZX}e {XE
h¡& {Og _Owa ghH$mar gmogm`Q>r
_| 10 bmI go A{YH$ Ho$ H$m`©
hmoVo h¡ Cg g§ñWm H$mo A loUr H$m
XOm© VWm {OZ gmogm`Q>r _| 10
bmI Ho$ H$_ Ho$ dH©$ Am°S>a©
{ZH$bVo h¡ dh gmogm`Q>r ~ _Owar
loUr g§ñWm h¡& Eogr hr loUr _|
gw{e{jH$ ~oamoOJmar H$s
gmogm`Q>r H$m a{OñQ´>oe H$a Am¡a
CÝho gmogm`Q>r Ho$ H$m_ Omar H$ao
Eogr _mJ§ H$s JB© Wr&
{OgHo$ ~mX EH$ AmXoe Am`wº$ Zo
Omar H$aVo ghmæ`H$ g§MmbH$
{Obm amoOJma d ñd`§ amoOJma
_mJ©Xe©Z H|$Ð H$mo ^r ^oOm h¡,
Eogr OmZH$mar {Obm ñd`§
amoOJma ghH$mar g§ñWm Ho$
AÜ`j a_oe Q>|^ao, g{Md
YZ§O` d¡Ú Zo Xr h¡& àñVmd H$s
Om§M H$a dJuH$aU hoVw àñVmd
{Obm Cn{Z~§YH$, H$m`©H$mar
A{^`§Vm, gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_
{d^mJ H$mo {X`m Om`oJmg, Eogr
OmZH$mar àog {dkár Omar H$a Xr
JB© h¡&
20-Dec page 5 new_20-Dec page 5 new.qxd 20/12/2014 3:15 PM Page 1
5
_oam eha
ZmJnwa, e{Zdma,20 {Xg§~a 2014
ñHy$br ~ÀMm| Zo a¡br
{ZH$mbH$a Xr lÕm§O{b
ZmJnwa& AnZr Am§Im| _| gwhmZo ^{dî` Ho$
gnZo gOmZo dmbo Am¡a _Z _| gƒmB© Ho$ Xrn
ObmZo dmbo CZ _mgy_m| H$mo Vmo em`X `h ^r Z
nVm Wm {H$ Am{Ia AmV§H$dmX Š`m h¡& eha _|
ha Y_©, Om{V, g_wXm`, dJ© g{hV e¡j{UH$
g§ñWmZ AnZr g§doXZmAm| H$mo Om{ha H$a aho h¢&
npãbH$ CXy© Ana àmB_ar ñHy$b Am¡a amoeZ
àmB_ar ñHy$b nrbr ZXr Ho$ {dÚm{W©`m| Zo a¡br
{ZH$mbH$a nm{H$ñVmZ Ho$ noemda Ho$ Am_u ñHy$b
Ho$ CZ ~ƒm| H$mo Z_ Am§Im| go ^mdnyU© lÕm§O{b
Xr& a¡br _| ~ƒo gXmE§ bJmVo aho {H$ "ñHy$b go
~ƒo OÞV Mbo JE'&
a¡br _| em{_b XmoZm| hr ñHy$bm| Ho$
{dÚm{W©`m| Zo em§{VnyU© VarHo$ go àXe©Z {H$`m&
{dÚm{W©`m| Zo AmV§H$dmX Ho$ {Ibm\$ EH$OwQ>
hmoH$a b‹S>Zo H$m g§Xoe ^r {X`m& {dÚm{W©`m| Zo
hmWm| _| ~¡Za Wm_ H$a H$hm {H$ "XheVJX© Vmo
XheVJX© h¡' Owë_ Am{Ia Owë_ hmoVm h¡, Am{X
Ho$ g§Xoe Ho$ gmW-gmW "~ƒo ñHy$b go OÞV
Mbo JE-_m§E§ VmH$Vr ah JBª' Ho$ g§Xoe go _mgy_m|
H$mo `mX {H$`m& {dÚm{W©`m| Zo _mgy_ ~ƒm| H$s
hË`m H$mo B§gm{Z`V H$m IyZ ~Vm`m& {dÚm{W©`m|
H$s a¡br nrbr ZXr Ho$ `emoYam Mm¡H$ go
{ZH$bH$a {edmOr Mm¡H$, Jar~ZdmO ZJa,
ndZ ZJa, h_rX ZJa, Q>rny gwëVmZ Mm¡H$,
nw{bg ñQ>oeZ n[aga, ~§XoZdmO ZJa, H$m_R>r
amoS> hmoVo hþE dmng `emoYam Mm¡H$ na nhþ§Mr&
npãbH$ CXy© àmB_ar ñHy$b Ho$ _w»`mÜ`mnH$
_mohå_X O\$a Ed§ ñHy$b Ho$ {ejH$ _mo.
g§{já
g_réÔrZ Zo h_bo H$s H$‹S>r qZXm H$aVo hþE H$hm
{H$ ~ƒo Vmo _mgy_ hmoVo h¢, CÝh| AmV§H$dmX Š`m
nVm& _mgy_ ~ƒm| H$m H$Ëb H$aZo dmbo X[a¨Xo
{H$gr _Oh~ Ho$ Zht hmo gH$Vo& Bñbm_ em§{V
H$m àVrH$ h¡& Eogo h¡dmZm| H$m Bñbm_ go H$moB©
dmñVm Zht hmo gH$Vm& a¡br _| npãbH$ CXy© ñHy$b
{ejH$ g¡`X em{H$a, ZB©_ ImZ, [ahmZm
nadrZ, amoeZ ñHy$b H$s {e{jH$m H¡$H$em
ZmOZrZ Am{X {ejH$ em{_b Wo&
"{MëS´oÝg hmo_
\$m°a Jëg©' H$mo
\$adar VH$ {Z{Y
hmB©H$moQ>© _| gaH$ma Zo
{Xbm`m ^amogm
ZmJnwa& ~§~B© Cƒ Ý`m`mb` H$s
ZmJnwa I§S>nrR> H$mo amÁ` gaH$ma Zo {dídmg
{Xbm`m h¡ {H$ 18 \$adar VH$ H$mQ>mob amoS>
pñWV {MëS´oÝg hmo_ \$m°a Jëg© H$mo {Z{Y Xo
Xr OmEJr& ^maVr` ór e{º$ g§ñWm H$s
g{Md hf©Xm nwaoH$a H$s OZ{hV `m{MH$m na
gwZdmB© Ho$ Xm¡amZ gaH$ma Zo `h ~mV H$hr&
~mb Ý`m` H$mZyZ Ho$ VhV ñWm{nV {MëS´oÝg
hmo_ \$m°a Jëg© {dX^© H$m EH$ _mÌ
{Zdmgmb` h¡&`hm§ ~oghmam ~m{bH$mAm| H$mo
aIm OmVm h¡& CZH$s {ejm Ed§ ^moOZ d
AÝ` Oê$aVm| H$mo nyam H$aZm H|$Ð d amÁ`
gaH$ma H$s {Oå_oXmar h¡& H|$Ð gaH$ma Ho$
EH$mpË_H$ ~mb {dH$mg `moOZm Ho$ VhV 75
\$sgXr VWm amÁ` gaH$ma H$s amÁ` ~mb
g§ajU g§ñWm H$s Amoa go 25 \$sgXr IM©
dhZ {H$`m OmVm h¡& AZwXmZ ~‹T>mZo H$m
àñVmd àb§{~V hmoZo go {Zdmgmb` H$mo
nwamZo Xa go {_bZo dmbm AZwXmZ ^r amoH$m
J`m Wm& {Oggo `hm§ H$s ~m{bH$mAm| H$mo
J¡aemgH$s` {Zdmgmb` _| ñWmZm§V[aV
{H$`m OmVm Wm&
a_Z {dkmZ H|$Ð _| A§V[aj H$s g¡a
Q´>¡dqbJ EpŠO{~eZ ñnog
\$moQ>moJ«m\$s H$m ew^ma§^
ZmJnwa& A§V[aj `mÌr Ûmam nhbr M§Ð`mÌm Ho$
Xm¡amZ {ZH$mbo J`o {MÌm| go boH$a gm¡a _§S>b Am¡a
n¥Ïdr H$s [ñW{V go Ow‹S>Zo H$s àXe©Zr {dkmZ ào{_`m|
g{hV {dÚm{W©`m| Ho$ kmZ _| d¥{Õ H$aZo Ho$ {bE
_XXJma gm{~V hmoJr& `h {dMma A{V{W`mo Zo ì`º$
{H$E& a_Z {dmmZ H|$Ð _| Jwédma H$mo Q´>¡dqbJ
EŠOr{~eZ "{X {hñQ´>r Am\$ ñnoe \$moQ>moJ«m\$s' H$m
ew^ma§^ {H$`m J`m& à_wI A{V{W {Zd¥Îm àmÜ`mnH$
OíZ-E B©X {_bmX H$s V¡`m[a`m| _| OwQ>m eha
_aH$Or {gamVwÞ~r H$_oQ>r Ho$ g§`moOZ _| ~¡R>H|$
ZmJnwa &
_aH$Or
{gamVwÞ~r H$_oQ>r Ho$ g§`moOZ _|
Oýo B©X {_bmX H$s OmoaXma
V¡`m[a`m§ Omar h¢& Bgo eha H$s
AZoH$ g§ñWmAm| d g§JR>Zm| H$s
Amoa go gh`moJ {_b ahm h¡&
H$_oQ>r Ho$ AÜ`j hmOr g¡`X
_mo. Aea\$s Zo àog {dk{á _|
~Vm`m {H$ Oýo B©X {_bmX
AmJm_r 4 OZdar (bJ^J)
H$mo h¡& _aH$Or (Ho$ÝÐr`)
H$_oQ>r Ho$ g§`moOZ _| {demb
Owbyg {ZH$boJm&
Oýo B©X-{_bmX na n§OVZ
H$_oQ>r Ûmam AJ«goZ Mm¡H$ go
^JdmKa Mm¡H$ VH$ amoeZr go
gOmdQ> H$s Om ahr h¡& M§ÐbmoH$
{~pëS§>J Ho$ amñVo na hmOr Ow~oa
Ûmam gOmdQ> H$s OmEJr&
_aH$O n§S>mb Ho$ ~mOy _| g¡`X
JwéÛmam qgJ g^m n[aga H$s ñdÀN>Vm
ZmJnwa& H$m_R>r amoS> pñWV JwéÛmam qgJ g^m n[aga _|
gË`_od O`Vo gm_m{OH$ g§JR>Z Ûmam ñdÀN>Vm A{^`mZ
{H$`m J`m& H$Mam O_m {H$`m J`m& g\$bVmW© AemoH$
JdbrH$a, Zaoe S>m|Jao, gmoZy H$X_, AemoH$ ghmao, AO`
ghmao, g§Xrn gy`©d§er, A{_V gy`©d§er, a{d Om_X‹S>o, amHo$e
H$mbrZ, H$_boe ZmB©H$, A{Zb amD$V, Za|Ðqgh ~m~am,
_Zrf Om`ñdmb, gw{_V Om`ñdmb, C_oe Xþ~o, e§^w
_Wwamqgh amOm nm{Q>b, Z{bZr ghmao, gm[aH$m ghmao, nwînm
am`H$a, _rZmjr ~mJS>o, AO` S>m|Jao, A§Oram S>m|Jao, JwéÛmam
H$_oQ>r Ho$ Ognmb qgh g§Yw, AdVma qgh Oã~b({~Åx>)
XbOrV qgh ~m~m, Ognmb qgh Oã~b Zo `moJXmZ {H$`m&
H|$Ðr` Q>r_ Zo {XImB© VËnaVm
ZmJnwa& gyIm Am¡a {H$gmZ AmË_hË`m Ho$ _m_bo _| H|$Ð
gaH$ma H$s Va\$ go {XImB© JB© VËnaVm na amOñd _§Ìr
EH$ZmW I‹S>go Zo Iwer Om{ha H$s& CÝhm|Zo H$hm {H$ H|$Ðr`
Q>r_ Zo {XZ-amV Xm¡am H$a à^m{dV {H$gmZm| Ho$ ~mao _|
OmZH$mar BH$Æ>m H$s& Eogo _| CZ na Amamon bJmZm AZw{MV
h¡& {dYmZ n[afX _| {Z`_ 93 A§VJ©V H$m§J«og Ho$ _m{UH$amd
R>mH$ao Zo H|$Ðr` Q>r_ Ho$ Xm¡ao na àý{M•² I‹S>m {H$`m& CZH$m
Amamon Wm {H$ Q>r_ Zo amV _| Xm¡am {H$`m& à^m{dV BbmH$m| VH$
nhþ§Mr hr Zht& BgH$m Odm~ XoVo hþE Vmd‹S>o Zo H$hm {H$
àYmZ_§Ìr Za|Ð _moXr, H|$Ðr` H¥${f _§Ìr amYm_mohZ qgh Zo gyIo
d {H$gmZ AmË_hË`m H$mo J§^raVm go {b`m& AmR> {XZ _| Xm¡ao
Ho$ {bE Q>r_ H$mo ^oOm& Q>r_ Zo Xg {Obm| H$m Xm¡am {H$`m&
O~{H$ nyd© H$s gaH$ma _hrZm| Q>r_ Zht ^oOVr Wr&
{H$amV g_mO `wdH$-`wdVr
n[aM` gå_obZ 28 H$mo
ZmJnwa& _hmamï´> amÁ` {H$amV g_mO g§JR>Z H$s Amoa go
g_mO Ho$ `wdH$-`wd{V n[aM` gå_obZ H$m Am`moOZ
a{ddma 28 {Xg§~a H$mo {H$`m OmEJm& g§V EH$ZmW _§{Xa,
eVa§Ornwam , gw^mf nwVbm n[aga _| g_mamoh H$m ew^ma§^
gw~h 11 ~Oo hmoJm& gå_obZ _| {ddmh `mo½` `wdH$`wd{V`m| H$mo _§M na AmH$a AnZr ^mdZmE§ ì`º$ H$aZo H$m
Adga àXmZ {H$`m OmEJm& `h OmZH$mar XoVo hþE g§JR>Z
AÜ`j {dÇ>bamd _hmXþbo Zo ~Vm`m, gå_oobZ _| {dYwa,
{dYdm, VbmH$ewXm H$mo ^r _§M CnbãY H$am`m OmEJm&
CÝhm|Zo {H$amV g_mO Ho$ àJ{Verb {dMmam| H$m C„oI H$a
~Vm`m,gw`mo½` àË`m{e`m| Ho$ g§~§Y V` H$a g_mO aMZm _|
aMZmË_H$ ^{_H$m H$m {Zd©hZ g§JR>Z H$s àYmZ àd¥{Îm h¡&
g§JR>Z H$s Amoa go g§~§Y V` H$aZo H$s {Xem _| gmW©H$ à`mg
{H$E OmVo h¢& CÝhm|Zo g_mO ~§YwAm| go àË`m{e`m| Ho$ n[aM`
nÌ ^aH$a erK« ^oOZo H$s Anrb H$aVo hþE H$hm,gå_obZ _|
gh^m{JVm go nañna n[aM` Ho$ gmW g§~§Y V` H$aZo _| l_,
g_` Am¡a YZ H$s ~MV hmoVr h¡& Bg Vah Ho$ Am`moOZm| go
g_mO H$s JUZm _| ^r ghm`Vm {_bVr h¡&CÝhm|Zo g§JR>Z H$s
Amoa go do~gmBQ> H$m C„oI H$a H$hm, do~gmBQ> Ho$ _mÜ`_
go gw`mo½` àË`mer H$m M`Z {H$`m Om gH$Vm h¡& do~gmBQ>
H$mo g_`-g_` na AnS>oQ> {H$`m OmEJm& g§JR>Z H$s Amoa
go g_mO ~§YwAm| go gh^m{JVm H$s Anrb H$s JB© h¡&
_mbr g_mO Cnda-dYy
n[aM` gå_obZ 4 H$mo
ZmJnwa& A.^m. _mbr _hmg§K H$s Amoa go g_mO Ho$
Cnda-dYy n[aM` gå_obZ H$m Am`moOZ 4 OZdar H$mo
{H$`m OmEJm& _hmg§K H$s Amoa go 19 d| amÁ`ñVar` _mbr
g_mO H$m gå_obZ kmZoída gm§ñH¥${VH$ ^dZ, A_amdVr _|
hmoJm& CnamOYmZr go ~S>r g§»`m _| g_mO ~§YwAm| Am¡a
àË`m{e`m| H$s CnpñW{V ahoJr& _hmg§K H$s Amoa go
Am`mo{OV g^m H$mo g§~mo{YV H$aVo hþE g{_{V Ho$ AÜ`j
àkm. lrH¥$îU ~§gmoS> Zo H$hm& H$m`©H«$_ _| ZmJnwa Ho$ à{gÜX
g_mOgodr AéUn§V R>mHw$aH$a H$mo _hmË_m \w$bo gË`emoYH$
nwañH$ma go Ab§H¥$V {H$`m OmEJm& amÁ`ñVar` gd© emIr`
_mbr g_mO gå_obZ _| Yw{b`m Ho$ A{Y. g§^mOramd nJmao,
CÚmoJn{V e§H$a AÊUm qbJo, nyd© {dYm`H$ AemoH$amd
_mZH$a, H$Z©b am_Xmg Am|H$mao, H¥${f emók S>m. Ho$edamd
`mdbH$a g{hV AZoH$ d[að>OZ CnpñWV ah|Jo&
nadoO [aOdr Ûmam hbdm-nwar {dVaU {H$`m
OmEJm& \¡$OmZo JwbOmao {_„V H$_oQ>r Ûmam
ea~V {dVaU hmoJm& godmgXZ ZdOdmZmZo
g§Xb H$_oQ>r, Hw$Ôyg ImZ Am¡a bVr\$ ImZ H$s
Amoa go {_R>mB© {dVaU H$a Owbyg H$m ñdmJV
{H$`m OmEJm&ImZ _pñOX Mm¡H$ na N>moQ>o ~ƒo
\w$bm| go Owbyg H$m ñdmJV H$a|Jo& _mohå_X Abr
gam` _| g|Q´b V§Or_ H$_oQ>r H$s Amoa go ñdmJV
{H$`m OmEJm& Zyar àog d _mo{_Znwam H$s g^r
H$_o{Q>`m| Ûmam ñdmJV {H$`m OmEJm& {Q>_H$s
Mm¡H$ na MyZm _pñOX Ho$ nXm{YH$mar d
ZdOdmZmZo H$_oQ>r Ho$ nXm{YH$mar \w$bm| go
ñdmJV H$a|Jo& A§Ow_Z gmoXm`o Aea\$s
~mo[a`mnwam ~aH$mVo a{O`mZyar AmgrZJa Q>oH$m,
Xmê$b Cby_ _XrZmE agyb e¡\$sZJa, A§Ow_Z
Jm¡{g`m [aO{d`m Owbyg H$m ñdmJV H$a|Jo&
Jmobr~ma Mm¡H$ na qhXy-_wpñb_ ^mB© {_bH$a
Owbyg H$m ñdmJV H$a|Jo& _§gya~m~m Jm§OmIoV
Mm¡H$ na V_m_ bmoJ \w$bm| go ñdmJV H$a|Jo&
BVdmar {_Ì _§S>b Ûmam nwîndfm© H$s OmEJr&
"hWobr' AJ«dmb _{hbm g§ñWm Zo
_Zm`m Om_R>m _| {nH${ZH$
ZmJnwa& hWobr AJ«dmb _{hbm
g§ñWm Ûmam {nH${ZH$ H$m Am`moOZ
~wYdma H$mo Om_R>m pñWV d¥§XmdZ {gQ>r
_| g§ñWm H$s AÜ`j {H$aU gam\$ H$s
AÜ`jVm _| {H$`m J`m& àmV: AJ«goZ
^dZ a{dZJa _| ~hZ| EH${ÌV hþB© Ohm§
Ja_mJa_ ZmñVo Ho$ níMmV ~g Ed§ H$mam|
go H$ar~ 140 ~hZo d¥§XmdZ {gQ>r
Om_R>m admZm hþB©& `hm§ ~hZm| {d{^Þ
Joåg, hmCgr H$m ^anya AmZ§X {b`m&
Zddf© Ed§ {H«$g_g Ho$ ñdmJV hoVw
gm§VmH$bmO Ho$ én _| aoIm ^mbmo{Q>`m Zo
g^r H$m ^anya _Zmoa§OZ {H$`m Ed§ g^r
gXñ` H$mo Cnhma {XE JE& {nH${ZH$
ñWb na pñWV _§{Xa _| ~hZm| Ûmam ^OZm|
H$s àñVw{V H$s JB©& H$m`©H«$_ H$s
g§`mo{OH$m Hw$_wX g§Yr, _m`m _ohm{S>`m
,Ed§ Á`mo{V Jmo`b ahr& Ja_mJa_ gyn
Ed§ bOrO ì`§OZm| H$s g^r ~hZm| _|
ghamhZm H$s& AJ«goZ _§S>b H$s AÜ`jm
C{_©bm Jm¡are§H$a AJ«dmb Ed§ d¥§XmdZ
{gQ>r n[adma H$m {deof `moJXmZ ahm&
H$m`©H«$_ H$mo g\$b ~ZmZo _| eHw§$Vbm
AJ«dmb, aËZm OoOmZr, OmZH$s
AJ«dmb, C{_©bm AJ«dmb, emaXm
_ohm{S>`m, _§Oy Jmo`b {_{Wboe
AJ«dmb, nwînbVm AJ«dmb, g§Vmof
AJ«dmb, aOZr AJ«dmb, _Yw {_Îmb,
gwerbm AJ«dmb, gmYZm AJ«dmb,
gamoO AJ«dmb, Am{X H$m gh`moJ ahm&
erbm H$mZmo[a`m, H$bmXodr AJ«dmb
Am^ma àXe©Z g§ñWm g{Md nwînm
AJ«dmb Zo {H$`m&
_YwH$a AmnQ>o, nr.dr. Im§S>oH$a, H|$Ð Ho$ àH$ën
gÝd`H$ {dídZmW Omoer CnpñWV Wo& H¡${b\$mo{Z©`m
H$s AmQ>© AHo$S>_r Ûmam Xoe^a Ho$ g^r {dkmZ H|$Ðmo§
_o§ àXe©Zr bJmB© Om ahr h¡& H|$Ð _| `h àXe©Zr 31
OZdar VH$ ahoJr& Bg_| M§Ð`mZ Ûmam ItMr JB©
Vñdram| g{hV {d{dY A§V[aj `mZm| H$r `mÌm Am¡a
g§nyU© gm¡a _§S>b Ho$ {MÌm| H$m g_mdoe h¡& àXe©Zr _|
150 {MÌm| H$m g_mdoe h¡& BZ_| Hw$N> {MÌ ~ohX Xþb©^
h¡, {OgH$m H$boŠeZ Xoe Ho$ AÝ` {dkmZ g§ñWmAm|
_| Zhr {_bVm& ImgVm¡a go A§V[aj {dkmZ _| é{M
aIZo dmbo {dÚ{W©`m| g{hV AZwg§YmZH$Vm©Am| Ho$ {bE
`h àXe©Zr ~ohX _XXJma gm{~V hmoJr&
gm¡amï´> nQ>ob g_mO _| gm¢X`© d
ì`gZ_w{º$ na _mJ©Xe©Z
ZmJnwa& gm¡amï´> boCdm nQ>ob g_mO Ho$
VËdmdYmZ _| gm¢X`© Am¡a _mZ{gH$
ñdmñÏ` na _mJ©Xe©Z H$m`©H«$_ "Z`m
OrdZ-Z`m Xn©U' H$m Am`moOZ g_mO Ho$
~ogm pñWV Zd{Z{_©V g_mO ^dZ _| {H$`m
J`m& H$m`©H«$_ H$m ew^ma§^ g^mn{V
ZmZy^mB© Vbm{d`m, AÜ`j gwaoe
gmd{b`m, _mJ©Xe©H$ Û` S>m°. ndZ
AmS>{V`m Am¡a S>m°. ê$nm AmS>{V`m Ho$ hmWm|
Xrn àÁdbZ H$a {H$`m J`m& ËdMm amoJ
{deofk S>m°. ê$nm AmS>{V`m Am¡a S>m°. ndZ
AmS>{V`m Zo H«$_e: gm¢X`© Am¡a
ì`gZ_w{º$ na _mJ©Xe©Z {H$`m& _§M
g§MmbZ S>m°. drUm Vbm{d`m Zo {H$`m&
H$m`©H«$_ H$s g\$bVm Ho$ {bE g{Md drUm
Vbm{d`m, CnmÜ`j ^aV _m§Jamo{b`m,
{dnwb ^wdm, a_UrH$ gwdm{J`m, O`§Vr
{hamUr, {XZoe ~m~[a`m, à¾oe XogmB©,
b{bV Imo`mUr, Z{bZ ZmH$amZr Am¡a
b{bV Rw>å_a Zo à`mg {H$`m&
"bmoH$gÎmm' Ho$ g§nmXH$s`
H$s {dYmZg^m _| qZXm
ZmJnwa& {dYmZg^m _| Jwédma
H$mo _amR>r X¡{ZH$ "bmoH$gÎmm' _|
{H$gmZm| H$mo An_m{ZV H$aZo dmbo
g§nmXH$s` H$s ^Ëg©Zm H$s JB©&
_w»`_§Ìr Xod|Ð \$S>Udrg g{hV
gd©Xbr` {dYm`H$m| Zo g§nmXH$s`
H$s ^mfm H$s ^Ëg©Zm H$s&
amH$m§nm Ho$ {OV|Ð Amìhm‹S> Zo
g§nmXH$s` H$mo boH$a ñWJZ àñVmd
noe H$aVo hþE H$hm {H$ Bg_| {H$gmZm|
H$m _OmH$ C‹S>m`m J`m h¡&
g§nmXH$s` H$mo Amn{ÎmOZH$ ~VmVo
hþE CÝhm|Zo gXZ go BgHo$ {Ibm\$
qZXm àñVmd nm[aV H$aZo H$s _m§J
H$s& Amìhm‹S> Zo H$hm {H$ h_ g^r
{H$gmZ nwÌ h¢& {H$gmZm| Ho$ dmoQ> na
hr {Zdm©{MV hmoH$a {dYmZg^m
nhþM§ Vo h¢&
{dO` Am¡Q>r Zo ^r g§nmXH$s`
H$s AmbmoMZm H$aVo hþE H$hm {H$
Bggo {H$gmZm| H$m An_mZ hþAm h¡&
Eogo _| qZXm àñVmd nm[aV hmoZm
Mm{hE& H$m§J«og {dYm`H$ Xb Ho$
ZoVm amYmH¥$îU {dIo nm{Q>b Zo ^r
g§nmXH$s` H$m {ZfoY {H$`m& amH$m§nm
Ho$ N>JZ ^wO~b Zo H$hm {H$ `h
H$hZm JbV h¡ {H$ g^r {H$gmZ
"Hw$~oa' h¢& EH$-Xmo {H$gmZ A_ra hmo
gH$Vo h¢& bo{H$Z g~H$mo A_ra
~VmZm `mo½` Zht h¨ &¡ g§nmXH$s` H$s
^mfm Amn{ÎmOZH$ h¡& Bg_|
H$bmH$mam| Ho$ {Ibm\$ ^r
An_mZOZH$ eãXm| H$m à`moJ hþAm
h¡& ^mOnm Ho$ Amerf eobma Zo H$hm
{H$ CÝhm|Zo AI~ma H$mo nÌ {bIH$a
BgH$m {ZfoY {H$`m& `h nÌ
àH$m{eV ^r hþAm bo{H$Z Cg_|
Ame` H$mo ~Xb H$a {bIm J`m {H$
do H¥${f H$mo CÚmoJ H$m XOm© XoZo Ho$
{Ibm\$ h¢& H$m§Jgo« Ho$ ~mbmgmh~
WmoamV Zo H$hm {H$ g§nmXH$s` _|
{H$gmZm| H$s npËZ`m| Ho$ Oodam| na ^r
{ZemZm gmYm J`m h¡& BgH$m ha
hmb _| {ZfoY hmoZm
Mm{hE&_w»`_§Ìr \$S>Udrg Zo ^r
Bg Xm¡amZ g§nmXH$s` H$s ^mfm H$s
qZXm H$s& CÝhm|Zo H$hm {H$ AI~ma
bmoH$V§Ì H$m Mm¡Wm ñV§^ h¡& gaH$ma
A{^ì`{º$ H$s AmOmXr H$m gå_mZ
H$aVr h¡& gaH$ma AI~mam| H$mo
g§ajU XoVr h¡& bo{H$Z AI~mam|Zo
AnZr ñdV§ÌVm Ho$ Zm_ na {H$gr
Am¡a H$s ñdV§ÌVm na àhma Zht
H$aZm Mm{hE& g§{dYmZ Zo ^r BgH$s
_`m©Xm V` H$a aIr h¡& \$S>Udrg Zo
H$hm {H$ {H$gmZ {Zamem _| Sy>~H$a
AmË_hË`m H$aVo h¢& CZHo$ hmbmV
H$m\$s Iam~ h¢& g^r Amoa go do
naoemZ hmo MwH$o h¡& Bg g_` CZ VH$
`h g§Xe
o nhþM§ m`m OmZm Mm{hE {H$
g~ CZHo$ gmW h¢ Am¡a do qMVm Zht
H$a|& bmoH$V§Ì Ho$ Mm¡Wo ñV§^ go ^r
`hr Cå_rX h¡&
{dYm`H$
eha _| ~ZmE OmE§
b| EH$35 nw{bg ñQ>oeZ XÎmH$
EH$ ñHy$b
ZmJnw a& {XZ-amV erVgÌ
A{YdoeZ Ho$ {bE H$m_ H$a aho
nw{bgH${_©`m| H$s g_ñ`mAm| na Jm¡a
H$aZo dmbm H$moB© Zht h¡& ImH$sdXu
Ymar AnZr _m§Jm| Ho$ {bE AmdmO VH$
Zht CR>m gH$Vo& ^maVr` OZVm `wdm
_moMm© Ho$ eha AÜ`j ~§Q>r Hw$H$‹So$ Zo
Jwédma H$mo _w»`_§Ìr Xod|Ð \$S>Udrg
go {_bH$a nw{bgH${_©`m| H$s
g_ñ`mAmo§ H$mo CR>m`m Am¡a eha _|
àb§{~V 3 WmZo OëX ewê$ H$aZo H$s
_m§J H$s& grE_ Zo CÝh| OëX hr ZE
WmZo ewê$ H$aZo H$m AmídmgZ {X`m
Am¡a {dñVma go MMm© Ho$ {bE ~¡R>H$
boZo H$mo H$hm& ~§Q>r Zo ~Vm`m {H$ _w§~B© eha _|
Hw$b 96 WmZo h¢& O~{H$ h¡Ðm~mX Cggo NmoQ>m
hmoZo Ho$ ~mdOyX dhm§ 100 WmZo h¢& Am§YàXoe
Ho$ ZE eha gm`am~mX _| 42 WmZo ~ZmE JE h¢,
O~{H$ ZmJnwa H$s OZg§»`m Cggo H$m\$s Á`mXm
h¡& eha H$s OZg§»`m Am¡a ~‹T> aho AnamY Ho$
J«m\$ H$mo XoIm OmE Vmo eha _| nw{bgH${_©`m| H$s
g§»`m H$m\$s H$_ h¡& H$_©Mm[a`m| Ho$ nX ~‹T>mZo
Mm{hE& eha _| ~OmOZJa, _mZH$mnwa Am¡a
[ejm _§Ìr H$s Anrb
em§{VZJa WmZm ewé H$aZo H$s _m§J b§~o g_` go
àb§{~V h¡& Z§XZdZ, hþ‹S>Ho$ída Am¡a H$_bZm
WmZo Ho$ AYrZ ~‹S>m J«m_rU BbmH$m AmVm h¡&
Bg{bE Ia~r dmR>mo‹S>m _| Z`m WmZm ~Zm`m
OmE& H$B© WmZo OrU© AdñWm _| h¡& A{YH$m§e
WmZo _| n`m©á OJh Zht h¡ Am¡a {H$amE H$s OJh
na Mb aho h¢& Bg{bE WmZo Ho$ {bE gaH$mar
OJh CnbãY H$admH$a ZE AmYw{ZH$ WmZo
~ZmE OmE&
ZmJnwa& gm§gXm| Ûmam ewé H$s JB© AmXe© XÎmH$
Jm§d `moOZm H$s VO© na àË`oH$ {dYm`H$ AnZoAnZo {Zdm©MZ joÌ H$s EH$ ñHy$b XÎmH$ boH$a
AmXe© ñHy$b {Z_m©U H$ao& `h Anrb {dYmZg^m
_| Jwédma H$mo {ejm_§Ìr {dZmoX Vmd‹S>o Zo H$s&
Jm|{X`m, M§Ðnwa _| erK« hr _o{S>H$b H$mboO
{ejm na {Z`_ 293 Ho$ VhV noe hþB MMm© H$m CÎma
XoVo hþE {ejm_§Ìr Zo ~Vm`m {H$ M§Ðnwa VWm Jm|{X`m
Ho$ [b`o Kmo{fV _o{S>H$b _| àdoe Ho$ {bE hmoZodmbr
ZoeZb B§Qa|g narjm(ZoQ>) _| _hmamï´> Ho$ {dÚmWu
em{_b Zht hm|Jo& Bggo nyd© gaH$ma Zo Cƒ Ý`mZ`
_| ZoQ> narjm _| em{_b hmoZo Ho$ {b`o hm_r ^ar Wr&
Bggo AnZr grQ>| H$_ hmoJr& ^{dî` _| _o{S>H$b
N>mÌm| Ho$ {b`o 300 grQ>o§ CnbãY H$amB© OmE§Jr&
gr~rEggr n¡Q>Z© H$s ñHy$bm| Ho$ {b`o {ejm ewëH$
H$mZyZ ~Zm`m OmEJm& Jm|S>dmZm {dÚmnrR> _| ñnmoQ>©
\¡$H$ëQ>r Imobr OmEJr& O_rZ CnbãY hmoVo hr
H«$s‹S>m {dÚmnrR> _| MwZmd boZo H$m {ZU©` Kmo{fV
{H$`m J`m h¡& Bg {ZU©` go amOZr{V Ho$ Abmdm
AÝ` joÌm| _o§ `wdm Om gH|$Jo&
{dX^©© Ho$ {dYm`H$m| Zo {X`m YaZm
ZmJnwa & B§{S>`Z B§ñQ>rQ>çyQ> Am\$
_¡ZoO_|Q>(AmBAmB©E_) H$m {Z_m©U ZmJnwa
_| hr hmo Bg _m§J H$mo boH$a {dYm`H$
Amerf Xoe_wI Zo n[aga _| YaZm {X`m&
CZHo$ gmW AmH$me nw§S>H$a, A{_V PZH$,
àH$me JO{^`o,gwZrb Xoe_wI, `emo_{V
R>mHw$a, »dmOm ~oJ Zo ^r YaZm {X`m&
Amerf Xoe_wI Zo H$hm {H$ Bgr e¡j{UH$
df© go drEZAmB©Q>r _| AñWm`r Vm¡a na
B§ñQ>rQ>çwQ> ewé {H$`m OmE& CÝhm§oZo H$hm {H$
ZmJnwa amÁ` H$s CnamOYmZr h¡ Am¡a `hm§
AmB©AmB©E_ AmZo go nyao {dX^© Ho$
{dÚm{W©`m| H$mo BgH$m bm^ {_boJm& CÝhm|Zo
H$hm {H$ H$boŠQ>a Zo AmB©AmB©E_ Ho$ {bE
{_hmZ _| 250 EH$‹S> O_rZ H$m àñVmd ^r
H|$Ð H$mo ^oOm h¡& g^r {dYm`H$m§o H$m H$hZm
Wm {H$ AmB©AmB©E_ ZmJnwa _| hr ñWm{nV
hmoZm Mm{hE& ~VmVo Mb| {H$ EH$ {XZ nyd©
Am¡a§Jm~mX Ho$ {dYm`H$m| Zo AmB©AmB©E_ H$s
ñWmnZm Am¡a§Jm~mX _| H$aZo H$s _m§J H$mo
boH$a n[aga _| YaZm {X`m Wm& Amerf Zo
H$hm {H$ ZmJnwa hr g~go Cn`wV OJh h¡
Am¡a `ht AmB©AmB©E_ H$s ñWmnZm hmoZr
Mm{{E {Oggo {dX^© H$mo bm^ hmoJm&
_w»`_§Ìr Bg g§X^© _| Ý`m` X|Jo,
`hrAmem h¡&
20 dec page 6_20 dec page 6.qxd 20/12/2014 3:14 PM Page 1
cmyk
6
cmyk
cmyk
{_bmOwbm
ZmJnwa, e{Zdma, 20 {Xg§~a 2014
^ŠVmå~a _§Ì H$m Omn ~mBH$ Mmoa {Jamoh go 21 Jm{‹S>`m§ OãV
A{Zdm`© : gwdragmJa
M§X«à^w {XJ~§a O¡Z _§{Xa _| ^ŠVmå~a {dYmZ
ZmJnwa& ^ŠVmå~a _hm_§Ì Ho$
Omn go _hmamoJm| go _wpŠV {_cVr h¢&
OrdZ _| AmZodmcr ~mYmE§ Xya hmoVr
h¢& Bg _§Ì _| J§YmoXH$ nmdZ Oc h¢&
`h OrdZ _| g\$cVm H$m am_~mU
gmYZ h¢§ A§V: ^ŠVmå~a _hm_§Ì H$m
Omn Ed§ {dYmZ ha ì`pŠV H$mo H$aZm
Mm{hE& `h CÒma g_m{Y g_«mQ> ny.
108 AmMm`© gÝ_{VgmJa Ho$ {à`
{eî` gwdragmJa _hmamO Zo AmO
ZmJmo~m Jcr Z§. 1 {MVmaAmocr,
~S>H$g Mm¡H$ _hc pñWV ^ì` _§S>n
_| ì`ŠV {H$`o& _w{Zlr Zo H$hm {H$
_§{Xa OmZo na gwg§ñH$ma H$s àm{á
hmoVr h¢§& àË`oH$ O¡ZY_u Zo AnZo Y_©
H$m nmcZ H$aVo hþE _§{Xa _| A{Zdm`©
Xe©Z {ZË` H$aZm Mm{hE& _Zwî` EH$
Eogm Ord h¢ {H$ dh nhco ^JdmZ go
ñd`§ Am¡a n[adma H$s gwI em§{V
g_¥pÜX ^JdmZ go _m§JVm h¢& na§Vw
O¡Z Ho$ AZwgma H$hm h¢& àW_ Xygam|
H$s ^cmB© Am¡a OJV H$ë`mU Ho$ {cE
à^w go Aä`W©Zm H$am| g~ H$s ^cmB©
Cg_| AnZr ^r ^cmB© g_mB© hþB© h¢&
M§X«à^w {XJ§~a O¡Z _§{Xa ZmJmo~m
Jcr H«$. 1 {MVmaAmocr ~S>H$g
Mm¡H$ _hc _| AmO ew^ma§^ _|
KQ>`mÌm AOrVZmW O¡Z _§{Xa go
{MVmaAmocr Jm§YrnwVcm, grE amoS>
hmoVo hþE {demc OZg_wXm` Ho$ gmW
Am`moOZ ñWcr ZmJmo~m Jcr nhþ§Mr&
Bg Adga na _§JcmMaU ñdm{V
qgKB©,
nmXàjmcZ
Ed§
ÜdOmamohUH$Vm© ho_M§X ~S>Hw$a Ed§
n[adma ìXmam g§nÝZ hþAm& KQ>`mÌm
_| g¢H$S>m| _{hcmE§ _§JcH$ce YmaU
{H$E hþE em{_c Wr& {MÌ H$m
AZmdaU JmoHw$cM§X ~S>Hw$a, àH$me
^Xmo[a`m _hm{dÚmb`
H$m ñZoh gå_obZ H$b go
g§dmXXmVm
C_aoS>& aUYraqgh ^Xmo[a`m _hm{dÚmb` H$m
dm{f©H$ ñZoh gå_obZ g_mamoh 21 {Xg§~a go àma§^
hmoJm& CX²>KmQ>Z gw~h 10 ~Oo amVw_ ZmJnwa {d{d Ho$
grZoQ> gXñg S>m. S>r.Ho$. AJ«dmb Ho$ hmWm| hmoJm&
g§ñWm g{Md nmf©X {dO`bú_r ^Xmo[a`m à_wIVm go
CnpñWV ahoJr& AÜ`jVm g§ñWm AÜ`j nyd© àmMm`©
am_ ^mH$ao H$a|Jo& Xmonha 1 ~Oo go gm§ñH¥${VH$
H$m`©H«$_ hmoJo& 22 {Xg§~a H$mo gw~h 9 ~Oo ~m{ÕH$
ñnYm©, 10 ~Oo nyd© N>mÌm| H$m gå_obZ, 11 ~Oo
gm§ñH¥${VH$ g_mamoh, 1 ~Oo g_mnZ g_mamoh hmoJm&
AÜ`jVm ZJamÜ`j Hw§$Xm nm¡ZrH$a H$aoJr& am_
^mH$ao, {dO`bú_r ^Xmo[a`m, nmf©X e{eH$bm ~obo,
nmf©X embw gmdbH$a Am{X CnpñWV ah|Jo& g_mamoh
_| g^r go em{_b hmoZo H$s Anrb àmMmg`© H¥$îUm
H$mê$, àemgH$s` A{YH$mar OrV|Ðqgh ~¡g,
àmÜ`mnH$ à{V{Z{Y àm. gwaoIm OwZKao, N>mÌ à{V{Z{Y
ew^_ _Zo Zo H$s h¡&
~¡gmpI`m, H$_c ~O, n§H$O
~moham, a_oeM§X O¡Z, {XZoe O¡Z, Zo
{H$`m& Xrn àÁdcZ a_oeM§X O¡Z,
_wHo$e ~S>Hw$a, OrdZcmc ~S>Hw$a,
gwZrc MwÝZrcmc O¡Z Zo {H$`m& Bg
Adga na {hamM§X {_lrH$moQ>H$a,
{ddoH$ gmoB©VH$a, {Z{VZ _hmOZ,
àH$me _madS>H$a, amOoe gmIao,
M§X«Hw$_ma am§dH$m, A_a _m_y, S>m°.
H${nc O¡Z, lr_Vr gm[aH$m
AS>dmZr, ZJagodH$ amOoe KmoS>nmJo
Am{X {deof CnpñWV Wo& H$m`©H«$_ Ho$
Am`moOH$ ndZ H$mÝhrdmS>m, amOnmc
gr.E., M§X«Hw$_ma Mm¡Yar, gVre
O¡Z, erVcàgmX O¡Z, O` _m_y,
{Z_©c _moXr, AmZ§X O¡Z, AO`
~S>Hw$a, {XZoe O¡Z Am{X Zo {H$`m&
e{Zdma 20 {Xg§~a H$mo àmV: 6.30
~Oo go A{^foH$ em§{VYmam, {ZË`
nyOm Ed§ ^ŠVmå~a {dYmZ H$m àma§^
hmoJm& VËníMmV 8..30 ~Oo _w{Zlr
Ho$ àdMZ ewê$ hmoJ|& Ed§ em_ 6 ~Oo
AmZ§X `mÌm _w{Zlr gwdragmoJa Ho$
gmpÝZÜ` _| hmoJr& gm`§ 7 ~Oo
g§JrV_` AmaVr Ed§ am{Ì 8 ~Oo
dmUr ^yfU `wdm à{VîR>mMm`© n§.
AOrVHw$_ma O¡Z emñÌr H$m àdMZ
hmoJm& g§MmcZ gw_V c„m O¡Z Ed§
{dYmZmMm`© n§. AOrVHw$_ma O¡Z
emñÌr Zo {H$`m& g^r Y_m©ZwamJr
^ŠVm| go CnpñWV ahH$a Y_©cm^ coZo
H$s Anrc H$s JB© h¢&
g§dmXXmVm
H$mQ>mob & _moQ>agmB{H$b Mmoar H$a
CgH$s Z§~a ßboQ> ~XbH$a ~oMZo dmbo {Jamoh
H$mo 17 {Xg§~a H$mo H$mQ>mob nw{bg Zo
nH$‹S>H$a A^r VH$ Hw$b 21 ~mBH$ OãV
H$aZo _§o g\$bVm {_br h¡& Bg {Jamoh Ho$
à_wI Amamonr qnQy> C\©$ à_moX amD$V, amhþb
hOmao XmoZm| noR>~wYdma, H$mQ>mob {Zdmgr d
g{MZ ^magmH$ao gmdImo‹S> H$m|T>mbr {Zdmgr
Zo nw{bg H$mo ~Vm`m {H$ H$mQ>mob go 8,
gmdZoa go 4, ObmbIo‹S>m go 3, H$b_oída
go 1, Imnm, ZmJnwa, ZaIo‹S> go 1-1 Hw$b
21 ~mBH$ Mmoar H$a CgH$s {~H«$s H$s&
nw{bg Zo Mmoar H$s dh Jm{‹S>`m§ OãV H$a br&
CZHo$ Ûmam Hw$N> AÝ` ñWmZm| go ^r Jm{‹S>`m§
Mmoar {H$`o OmZo H$s g§^mdZm ì`º$ H$s Om
ahr h¡& nw{bg CZgo H$‹S>mB© go nyN>VmN> H$aZo
na Am¡a ^r _m_bo H$m nVm MbH$a nw{bg
Mmoar H$s AÝ` Jm{‹S>`m| H$mo ^r OãV H$a
gH$Vr h¡&
~mBH$ Mmoam| H$mo nH$‹S>Zo H$s OmZH$mar
AëH$mlr am_H$Wm H$s n{ÌH$m H$m {d_moMZ C_aoS> _| AmO
ZmJnwa& gÒþê$ grVmam_Xmg ~m~m
godm g{_{V ZmJnwa Ho$ VËdmdYmZ _|
ZyVZdf© 2015 Ho$ AmJ_Z na 1 OZdar
go 7 OZdar 2015 VH$ gaXma d„^^mB©
nQ>c
o _¡XmZ, H$ÀN>r drgm ^dZ Ho$ gm_Zo
cH$S>J§O VwcgrYm_ _| {dX^© _ram g§V
gwlr AëH$mlr H$s AmoOñdr dmUr _|
Am`mo{OV nmdZ am_H$Wm H$s n{ÌH$m H$m
{d_moMZ Am`moOH$ g{_{V Ho$
nXm{YH$marJU, g^r H$m`©H$Vm©JU Ed§
VXW© J{R>V am_H$Wm kmZ`k g{_{V Ho$
gXñ`m| ìXmam g§`wŠV ê$n go {H$`m J`m&
Bg Adga na OmZH$mar XoVo hþE àMma
àgma g{_{V Ho$ _§Ìr OJXre H$adm Zo
~Vm`m {H$ am_H$Wm Ho$ _w»` `O_mZ
Xm_moXacmc, nyZ_M§X, nwê$fmoËV_,
ldUHw$_ma _mcy n[adma h¢ VWm AÝ`
X¡{ZH$ VWm CËgdm| Ho$ `O_mZm| _| lr_Vr
_ZmoOHw$_ma
S>mJm
JrVmXodr
(amOZm§XJm§d), am_ñdê$n AZ§Vam`
dY©_mZ ZJa _| "ê$ho nada' AmO
ZmJnwa& n¡J§~a-E-Bñbm_
hOaV _mohå_X _wñV\$m (g) H$s
emZ _| n‹T>r OmZo dmbr ZmVo nmH$
(Ym{_©H$ JrVm|) H$s ZyamZr _h{\$b
AmO gOoJr& Bg_| Xoe ^a go AmE
ZmV»dm§ (gy{\$`mZm VhOr~ _| ZmV
n‹T>Zo dmbo Jm`H$) AnZr Iy~gyaV
Am¡a _Ywa AmdmO _| n¡J§~a _mohå_X
(g) H$s emZ _| ZmVo nmH$ noe H$a|Jo&
ZdOdmZmZo Ahbo gwÞV d AamH$sZo
_pñOX H$_oQ>r ~m~wb~Z Ho$ g§`wº$ _|
Bg Ym{_©H$ H$m`©H«$_ Am`moOZ {H$`m
J`m h¡& `h H$m`©H«$_ dY©_mZ ZJa
pñWV _pñOX ~~yb~Z n[aga _|
~mX Z_mOo B©em amV 8 ~Oo go ewê$
hmoJm& Bg Xm¡amZ AbJ-AbJ
{df`m| na H$m`©H«$_ Am`mo{OV hm|Jo&
H$m`©H«$_ _| gd©àW_ n¡J§~a _mohå_X
(g) H$s `mX _| "Oý-E-Am_X
gadao H$m`ZmV (g)' H$m Am`moOZ
hmoJm& {Og_| Xoe ^a go ZmV»dm§ ZmVo
nmH$ H$s àñVw{V X|Jo& BgHo$ ~mX
hOaV ~m~m g¡`X _mohå_X VmOwÔrZ
(a.A) H$s N>ã~rgdr ear\$ Ho$ _m¡Ho$
na "Va¸$s `mâVm Xm¡a _| _wgb_mZm|
Ho$ _gbm| H$mo Bñbm_r ear`V
(H$mZyZ/VarH$m|) go CgHo$ g_mYmZ'
na à»`mV Bñbm_r {dÛmZ _m¡bmZm
\¡$O Ah_X Aehar {_ñ~mhr H$s
VH$ara (àdMZ) hmoJr&
_w§~B© nw{bg H$s gVH©$Vm go doí`m ~ZZo go ~Mr N>mÌm
_w§~B©& `h H$hmZr {H$gr {\$ë_ O¡gr bJVr h¡, Ohm§
EH$ N>mÌ H$mo ~ohVa Zm¡H$ar {XbmZo H$m bmbM XoH$a _w§~B©
bm`m OmVm h¡, bo{H$Z dmñVd _| V¡`mar Cgo doí`md¥{Îm _|
YHo$bZo H$s hmoVr h¡& hmbm§{H$ nw{bg H$s gVH©$Vm go Amamonr
AnZr Mmb _| H$m_`m~ Zhs¨ hmo nmVm h¡ Am¡a nH$‹S>m OmVm
h¡& Or hm§, _w§~B© nw{bg H$s gm_m{OH$ godm emIm Zo Jwédma
amV AmO_ ImZ (24) Zm_H$ `wdH$ H$mo VrZ bmI én`o
{_bVo hr OãV H$s JB© Jm‹S>r _§o AnZr Jm‹S>r
H$m ^r g_mdoe h¡ Š`m `h XoIZo Ho$ {bE
H$mQ>mob WmZo Ho$ nmg bmoJm| H$s ^r‹S> bJr h¡&
Bg {Jamoh Ho$ Amamo{n`m| H$m 20 {Xg§~a VH$
nrgrAma boH$a nw{bg CZgo H$‹S>mB© go
nyN>VmN> H$a ahr h¡& ~Vm`m J`m {H$
nmaS>qeJm {Zdmgr e§H$a Jm‹T>do H$s ~mBH$
Mmoar hþB© Wr& CÝhm|Zo H$mQ>mob WmZo _§o
{eH$m`V H$s Wr& Bg Xm¡amZ hoS> H$m§ñQ>o~b
amOy JO{^`o go Bg g§~§Y _§o H$‹S>mB© go
nyN>VmN> H$s Vmo ~mBH$ Mmoa {Jamoh H$s Cº$
JwËWr gwbPr&
`h H$ma©dmB© Cn{d^mJr` nw{bg
A{YH$mar B©ída H$mVJ‹S>o Ho$ _mJ©Xe©Z _§o
BÝgnoŠQ>a ^aV R>mH$ao, ghm`H$ BÝgnoŠQ>a
A{Zb _m§S>do, Ama.Ama. nmb, g~
BÝgnoŠQ>a g{MZ amR>mo‹S>, {Zd¥{Îm `mdbo,
amOy JO{^`o, eofamd amR>mo‹S>, nwéfmoÎm_
H$mH$‹S>o, H$m{Z\$ OmYd, AemoH$ AmR>dbo,
{XZoe H$mH$‹S>o, aËZmH$a R>mH$ao, O`§V {eH}$,
a§OrV OmYd, a‚mmH$ eoI Am{X Zo H$s&
Ho$ ~Xbo EH$ 18 dfu`m N>mÌ H$mo ~oMZo Ho$ Amamon _|
{JaâVma {H$`m h¡& AmO_ _Ü` àXoe Ho$ B§Xm¡a H$m ahZo dmbm
h¡& S>rgrnr (àdV©Z) àdrU nm{Q>b Zo ~Vm`m {H$ AmO_ Xmo
{XZm| go _w§~B© _| Wm Am¡a nr{‹S>Vm H$mo ~oMZo Ho$ {bE J«mhH$
Ty>§T> ahm Wm& nw{bg H$mo BgH$s ^ZH$ bJr Am¡a ZH$br J«mhH$
~ZH$a Cgo X~moM {b`m& Bd|Q> _¡ZoO_|Q> H$s N>mÌ Ka H$s
_mbr hmbV IñVm hmoZo Ho$ MbVo Zm¡H$ar Vbme ahr Wr&
AJ«dmc _wJcgam`dmco
n[adma, am_aVZ gmaS>m,
XwZo ída noR>o, ñd.
g§VmofXodr Amo_àH$me
AJ«dmc H$m n[adma,
lrJmonmc a_oeHw$_ma
am§XS>, JmoqdX A{Zc
gmaS>m, A_¥Vcmc g§O`
_mcy,
~Zdmarcmc,
dmgwXod ^§dacmc _mcy
n[adma, grE So>å~co
am_mZr EÝS> H§$nZr, _XZ Omcm, Vwfma
amdc, MoVZ MmoImZr, am_{Zdmg _w§XS>m,
gw^mf H$adm, Xm_moXa gmaS>m (ho[aQ>oO),
XrnM§X I§So>cdmc, ~Qw>H$^mB© EÝS> gÝg
Ádocg©, AmZ§X O¡Z, S>m°. `moJoe Ed§ S>m°.
lr_Vr H$cm gm~y, _hmdra _mcy,
AmB©nrEgE cmH$g© {gñQ>_, JrVm ào_
Z{gªJ hmo_ Ho$ _mcnmZr Am{X gpå_{cV
h¢& H$Wm H$m g_` {ZË` Xmonha 2.30 go
g§Ü`m 6 ~Oo VH$ ahoJm&
{dX^© qhXr
gm{hË` gå_obZ
H$m A{YdoeZ
ZmJnwa& _hmamï´> H$s gd©à_wI qhXrgodr g§ñWm
{dX^© qhXr gm{hË` gå_obZ H$m dm{f©H$ A{YdoeZ
a{ddma, 21 {Xg§~a H$mo gm§ñH¥${VH$ g^mJ¥h Pm§gr
amZr Mm¡H$, grVm~S>u _| Am`mo{OV {H$`m J`m&
BgHo$ g§`moOH$ na_mË_mZ§X nm§So>` Zo nÌ-{dk{á _|
~Vm`m {H$ dm{f©H$ A{YdoeZ H$m Ho$ÝÐr` {df`
"qhXr ~mobmo- gwZoJr Xw{Z`m' aIm J`m h¡& dm{f©H$
A{YdoeZ H$m CX²KmQ>Z Xmonha 3 ~Oo _w»`_§Ìr
XodoÝÐ \$S>Udrg Ho$ hmWm| hmoJm& gå_obZ H$s
AÜ`jVm gwaoe e_m© H$a|Jo& Bg A{YdoeZ _|
{dMmamoÎmoOH$ ì`m»`mZ, gËH$ma-gå_mZ, Iwbm
_§M Am¡a gm§ñH¥${VH$ H$m`©H«$_ H$m g_mdoe hmoJm&
{dMma drWr Ûmam àm`mo{OV "àoaUm nw§O gå_mZ'
à»`mV {M{H$Ëgm {ejm{dX² Ed§ bmoH${à` dº$m S>m°.
doXàH$me {_lm H$mo àXmZ {H$`m OmEJm&
go H$~S²>S>r ñnYm©
g§dmXXmVm
C_aoS>& dra OdmZ H«$sS>m _§S>b C_aoS> H$s
Amoa go ZËWw Idmg ñ_¥{V Ho$ VhV H$~È>r ñnYm©
H$m AmO go AmJmO hmo ahm h¡& ZJa n[afX
~wYdmar àmW{_H$ embm Ho$ _¡XmZ na e{Zdma H$mo
em_ 5 ~Oo {dYm`H$ gwYra nmado Ho$ hmWm|
CX²>KmQ>Z hmoJm& `wdm ZoVm amOy nmado, H¥$C~mg nwUo
Ho$ CnmÜ`j {dO` Idmg, eha ^mOnm AÜ`j
S>m. _wHo$e _wXJb, eha H$m§J«og AÜ`j
gwYmH$aamd ImZmoaH$a, {dH$mg {Jar, KZí`m_
bìho, _wHo$e Am§~moUo Am{X à_wIVm go CnpñWV
ah|Jo& àW_ nwañH$ma 7001 é., {ÛVr` nwañH$ma
5,001 é. VWm {Ibm{‹S>`m| H$mo ì`{º$JV
AmH$f©H$ nwañH$ma àXmZ {H$`o Om`|Jo& ñnYm© Ho$
g\$bVmW© A{Zb nmb, gwaoe S>mhmHo$, hare
{XKmoao, A_mob Xoe_wI, g{MZ T>~mbo, amOoe
Kw_o, bmoHo$e XodVbo, gwZrb Kw_o, amHo$e
amOwaH$a, {dO` {edaH$a Am{X à`mgaV h¡&
pìX{Xdgr` n[aM`
gå_ocZ H$s V¡`m[a`m§
cmohmUm _hmOZ ZmJnwa ìXmam Am`moOZ
ZmJnwa& cmohmUm _hmOZ ZmJnwa
ìXmam pìX{Xdgr` ^ì` n[aM`
gå_ocZ H$m Am`moOZ 31 OZdar
2015 Ed§ 1 \$adar 2015 H$mo
Z¡doÚ_ hm°c H$c_Zm _mH}$Q> Ho$ nmg
hmoZo Om ahm h¢& {Og_| 31 OZdar
H$mo Zm°Z J«oÁ`wEQ>, {dXwa, {dYdm,
emar[aH$ {dH$cm§J BZHo$ {cE aIm
J`m h¢& Ed§ 1 \$adar H$mo J«oÁ`wEQ>,
nmoñQ> J«oÁ`wEQ> Ed§ àmo\o$eZc Ho$ {cE
aIm J`m h¢§& Bg n[aM` gå_ocZ Ho$
\$m°_© do~gmBQ> `m cmohmUm
_hmOZdmS>r, Jm§Yr~mJ go àmá
{H$`o Om gH$Vo h¢& cmohmUm _hmOZ
Ho$ AÜ`j Z{cZ^mB© H$mZm~ma Zo
~Vm`m {H$ {nN>co VrZ dfm}§ go
cmohmUm g_mO H$m n[aM` gå_ocZ
ZmJnwa _| Am`mo{OV {H$`m Om ahm h¢&
{Ogo g§nyU© ^maV df© Ho$
g_mO~§YwAm| H$m g§nyU© gh`moJ {_c
ahm h¢& Ed§ ^mar _m§J H$mo XoIVo hþE
ZmJnwa _| {\$a go n[aM` gå_ocZ H$m
Am`moOZ H$aZo H$m {ZU©` {c`m J`m
h¢& Bg n[aM` gå_ocZ H$s {deofVm
`h h¢ {H$ {ddmh Ho$ {cE BÀNw>H$
`wdH$-`wd{V`m| H$mo AnZr ~mV
H$hZo H$m g§nyU© g_` {X`m OmVm h¢
Ed§ `wdH$-`wd{V`m| Ho$ {cE EH$ {XZ
nhco ^ì` gm§ñH¥${VH$ g§Ü`m H$m
Am`moOZ {H$`m Om`oJm& {Og_|
emXr Ho$ {cE BÀNw>H$ `wdH$-`wdVr
AnZm hþZa àñVwV H$a nmE§J|& Bg
n[aM` gå_ocZ H$s g\$cVmW©
Z{cZ^mB© H$mZm~ma Ho$ _mJ©Xe©Z _|
g§`moOH$ {~«Ooe amÀN>, ghg§`moOH$
Zrcoe J{T>`m, _mZX²_§Ìr OJXre
R>H$amc, gh_§Ìr amhÿc I»Ia,
^aV ZmJ«oMm, A{Y. haJmoqdX
R>ŠH$a, {hgm~r A{YH$mar AO`
cmImZr, ZaoÝX« XmdS>m, hg_wI
gm§JcmZr, dg§V gm`mZr, {Z{VZ
gmo_¡`m, dg§V nmonQ>, amo{hV
goOnmc, ^m{dH$ R>ŠH$a, àXrn
ê$pI`mUm, àH$me ZmZOr^mB©
gyMH$, AO` I»Ia, Y_}e
H$m[a`m, _ZmoO Omo~ZnwÌm, XrnH$
goXmZr, _Zrf J§So>Mm, h[af gyMH$,
draoÝX« R>ŠH$a, O`§Vr^mB© amOm,
gVrf VÝZm, _wHo$e goXmZr, hf©X
X{jUr, H$_coe dgmZr, A{Y.
gwZrc XmdS>m, {demc {^_Or`mZr,
Zrcoe dgmZr, YraOcmc VÝZm,
am_Xmg dOmZr, Xm_moXaXmg
cmImZr, hf©X R>ŠH$a, gw^mfM§X«
Omo~ZnwÌm, {earfM§X« R>ŠH$a,
{OVoÝX« H$m[a`m, {dZmoXam` ZmJ«oMm,
amOoe Ama. dgmZr, ZQ>dacmc
AmS>{V`m, _mohZcmc X{jUr,
^aVHw$_ma R>ŠH$a Am{X AWH$
à`mg H$a aho h¢&
ZmJnwa& nm{H$ñVmZ Ho$ noemda _|
AmV§H$dm{X`m| Ûmam H$Ëb {H$E JE
_mgy_ ñHy$br ~ƒm| Ho$ {bE eha H$s
g^r _pñOXm| _| Z_Om-E-Ow_m Ho$
~mX gm_y{hH$ ê$n go XwAmE§ H$s JBª&
gmW hr ~ƒm| H$mo ^mdnyU© lÕm§O{b
A{n©V H$s JB©& _mo{_Znwam Ho$
A§gmaZJa _| Ow_m H$s Z_mO IË_
hmoZo Ho$ níMmV Hw$amZ-E-nmH$ H$s
n‹T>mB© H$a {VbdmV (Hw$amZ »dmZr)
H$s JB©& _Xagm _mohå_{X`m
S>mo~rZJa Ho$ hm{\$O e_rC„mh
Aea\$s Ed§ _Xagm Xmê$b Cby_
_mo{_Znwam Ho$ hm{\$O _mo. e_r_
BemVr Ho$ ZoV¥Ëd _| Am`mo{OV hþB©
gm_y{hH$ Hw$amZ »dmZr _| Ow_m H$s
Z_mO Ho$ ~mX BbmHo$ H$s g^r
_pñOXm|, _pñOX hH$s_ Aã~y{_`m§,
_pñOX A§gma, ZyamZr _pñOX,
_pñOX Jar~ ZdmO go Z_mOr grYo
Hw$amZ nR>Z Ho$ {bE EH${ÌV hþE&
Z_m{O`m| Zo nm{H$ñVmZ Ho$ noemda H$s
ñHy$b _| h¡dmZ AmV§{H$`m| Ûmam H$Ëb
{H$E JE ñHy$br ~ƒm| Ho$ {bE Hw$amZo
nmH$ H$s n‹T>mB© H$a A„mh go CZHo$
{bE XwAmE§ _m§Jt& hm{\$O e_rC„mh
Aea\$s Zo Hw$amZo nmH$ H$s n‹T>mB© nyU©
hmoZo Ho$ níMmV _mgy_ ~ƒm| Ho$ {bE
XwAmE§ H$s¨& Bg Xm¡amZ BbmHo$ Ho$
ZdOdmZm| Zo ^r XwAmE§ H$s¨&
~ƒm| Ho$ {bE Hw$amZE-nmH$ H$s {VbmdV
cmyk
cmyk
cmyk
20 December page 7_20 December page 7.qxd 20/12/2014 3:15 PM Page 1
7
Iob-ì`mnma
ZmJnwa, e{Zdma, 20 {Xg§~a 2014
gmBZm Am¡a lrH$m§V pIVm~ Ho$ {bE {^‹S>|Jr
go_r\$mBZb _| g{MZ Am¡a gm¡ad H$s goZm
{díd gwna grarO H$mo[a`m H$s `yZ Oy H$mo hamH$a XO© H$s bJmVma Vrgar OrV
Xw~B©& Amob§{nH$ H$m§ñ` nXH$ {dOoVm gmBZm Zohdmb Am¡a ^maV
Ho$ esf© nwéf eQ>ba qH$Xm~r lrH$m§V Zo {dœ gwna grarO \$mBZëg
~¡S>q_Q>Z Qy>Zm©_|Q> Ho$ go_r\$mBZb _| OJh ~Zm br h¡& ewH«$dma H$mo
Iobo JE J«wn "E' Ho$ A§{V_ _¡M _| {dœ Z§~a Mma gmBZm Zo X{jU
H$mo[a`m H$s ~oB© `yZ Oy H$mo 15-21, 21-7, 21-17 go ham`m&
2011 H$s Cn{dOoVm gmBZm H$s `h bJmVma Vrgar OrV h¡& CÝhm|Zo
Bggo nhbo MrZ H$s {e{O`mZ dm§J Am¡a H$mo[a`m H$s gw§J Or øzZ H$mo
_mV Xr Wr& VrZ _¡Mm| _| VrZ OrV Ho$ gmW gmBZm J«wn _| esf© na
ahs¨& nhbo Jo_ _| gmBZm Zo AmH«$m_H$ ewéAmV H$s Am¡a ñH$moa 104 H$a {X`m& `yZ Zo ZoQ²g na AÀN>m Iob {XImVo hþE ñH$moa 8-10
H$a {X`m& BgHo$ ~mX `yZ Zo b§~r a¡{b`m§ Iob gmBZm H$mo Jb{V`m§
H$aZo na _O~ya {H$`m& BÝhs¨ Jb{V`m| H$m \$m`Xm CR>mH$a `yZ Zo Zo
Jo_ AnZo Zm_ {H$`m& Xygao Jo_ _| gmBZm Zo AmgmZ A§H$ A{O©V H$aZo
na Omoa {X`m& gmBZm H$mo BgH$m \$m`Xm {_bm Am¡a CÝhm|Zo 6-2 H$s
~‹T>V bo br& BgHo$ ~mX `yZ Zo Hw$N> Jb{V`m§ H$s {Oggo gmBZm H$s
~‹T>V 11-6 hmo JB©& BgHo$ ~mX gmBZm H$mo Jo_ OrVZo _| H$moB© naoemZr
Zhs¨ hþB©& Vrgao Am¡a {ZUm©`H$ Jo_ _| H$mo[a`mB© pIbm‹S>r Zo AmH«$m_H$
ewéAmV H$aVo hþE 5-1 H$s ~‹T>V bo br Wr, bo{H$Z gmBZm Zo emZXma
dmngr H$s Am¡a ñH$moa 17-13 H$a {X`m& BgHo$ ~mX gmBZm Zo
emZXma ñ_¡e bJmH$a H$mo[a`mB© pIbm‹S>r H$mo _¡M go ~mha H$a {X`m&
nwéf qgJëg _| {dœ Z§~a N>h lrH$m§V H$mo J«wn "~r' Ho$ A§{V_ _¡M
_| So>Z_mH©$ Ho$ OmZ Amo OwJ}ZgZ Ho$ pIbm\$ 21-17, 12-21, MaU _| OJh ~ZmB©& lrH$m§V VrZ _¡Mm| _| Xmo OrV Ho$ gmW J«wn _| Xygao
14-21 go hma LmobZr n‹S>r& BgHo$ ~mdOyX lrH$m§V Zo Zm°H$AmCQ> ñWmZ na aho&
{hadmZr na pIbm‹S>r H$mo
AneãX H$hZo H$m Amamon
{deof à{V{Z{Y
B§Xm¡a& nyd© A§Vaamï´>s` {H«$Ho$Q>a
Am¡a _Ü`àXoe H$s aUOr Q´m°\$s
Qy>Zm©_|Q> M`Z g{_{V Ho$ AÜ`j Za|Ð
{hadmZr na amÁ` Ho$ aUOr pIbm‹S>r
C{XV {~abm Zo ewH«$dma H$mo \$moZ na
~mVMrV Ho$ Xm¡amZ AneãX H$hZo
H$m Amamon bJm`m& 18 àW_ loUr
_¡M Iob MwHo$ {~abm Zo {dO` hOmao
Q´m°\$s Ho$ VrZ _¡Mm| _| Hw$b 45 aZ
~ZmE Wo, {OgHo$ ~mX M`Z g{_{V
Zo CÝh| Q>r_ go ~mha H$a {X`m& Bg
_wÔo H$mo boH$a hr {~abm \$moZ na
{hadmZr go ~mV H$a aho Wo& {~abm
Zo _Ü`àXoe {H«$Ho$Q> g§K
(E_nrgrE) H$mo _m_bo H$s {bpIV
{eH$m`V H$s h¡ Am¡a {eH$m`V na
Om§M ewê$ hmo JB© h¡& E_nrgrE Ho$
g{Md {_qbX H$Z_‹S>rH$a Zo
~mVMrV _| {hadmZr Ho$ H${WV A^Ð
~Vm©d H$mo boH$a {eH$m`V {_bZo H$s
nw{ï> H$s& H$Z_‹S>rH$a Zo H$hm, "h_
Bg {eH$m`V _| {hadmZr Ho$ pIbm\$
bJmE JE Amamonm| H$s Om§M H$a aho
h¢& h_Zo {hadmZr H$mo nÌ {bIH$a
BZ Amamonm| na AnZm nj aIZo H$mo
H$hm h¡&' ^maV Ho$ {bE 17 Q>oñQ>
Am¡a 18 dZSo> A§Vaamï´>s` _¡M Iob
MwHo$ Am¡a amï´>s` M`ZH$Vm© ^r ah
MwHo$ h¢&
~rgrgrAmB©-AmBnrEb Ho$ pIbm\$
godm H$a Mmoar Ho$ 213 _m_bo
{deof à{V{Z{Y
ZB© {Xëbr& {dÎm _§Ìmb` Zo ewH«$dma H$mo `h OmZH$mar
Xr {H$ 2009 go 2014 Ho$ ~rM ~rgrgrAmB©/AmBnrEb
Ho$ pIbm\$ 261.64 H$amo‹S> Ho$ godm H$a Mmoar Ho$ H$ar~
213 _m_bo XO© {H$E JE h¢& {dÎm amÁ` _§Ìr O`§V {gÝhm
Zo ewH«$dma H$mo bmoH$g^m _| ~Vm`m {H$ BgHo$ Abmdm àdV©Z
{ZXoemb` Zo ^r 2148.3 H$amo‹S> én`o Ho$ \o$_m ({dXoer
_wÐm à~§YZ H$mZyZ) Ho$ C„§KZ Ho$ _m_bo _| ~rgrgrAmB,
b{bV _moXr Am¡a AÝ` H$mo H$maU ~VmAmo Zmo{Q>g ^r Omar
H$a aIm h¡&' {bpIV Odm~ _| {dV _§Ìb` Zo ~Vm`m {H$
Mma H$maU ~VmAmo Zmo{Q>g na \¡$gbm ^r gwZm`m Om MwH$m
h¡, {Og_| 98.35 H$amo‹S> én`o H$mo X§S> bJm`m J`m h¡& BgHo$
Abmdm EH$ gdmb {H$ Š`m Xoe _| Iobm| Ho$ Am`moOZ Ho$
Xm¡amZ ~rgrgrAmB/AmBnrEb Zo H${WV ê$n go H$a Am¡a
hdmbm Ho$ H$mZyZm| H$m C„§KZ {H$`m h¡, _§Ìb` Zo "hm§' _|
Odm~ {X`m&
_w§~B©& H$ar~ Xg gámh VH$ 60
amo_m§MH$ _wH$m~bm| Ho$ ~mX A~ B§{S>`Z
gwna brJ (AmBEgEb) Ho$ nhbo gÌ _|
pIVm~ H$s O§J e{Zdma H$mo EQ>bo{Q>H$mo
{S> H$mobH$mVm Am¡a Ho$ab ãbmñQ>g© Ho$
~rM hmoJr& \w$Q>~m°b Ho$ Bg _wH$m~bo _|
{H«$Ho$Q> H$m ^r a§J hmoJm, Š`m|{H$ Ohm§
Ho$ab Q>r_ Ho$ _m{bH$ g{MZ V|XwbH$a h¢
Vmo dhs¨ gm¡ad Jm§Jwbr H$mobH$mVm H$s Q>r_
Ho$ _m{bH$m| _| em{_b h¢& `h XmoZm|
{X½JO AnZr-AnZr Q>r_ H$s hm¡gbm
A\$OmB© Ho$ {bE Xe©H$ XsKm© _| _m¡OyX
ah|Jo& \$mBZb _| nhþ§MZo Ho$ ~mdOyX
Ho$ab Am¡a H$mobH$mVm H$m brJ MaU
Am¡a go_r\$mBZb H$m g\$b EH$-Xygao
go {dnarV ahm& Ho$ab Zo ewéAmVr _¡Mm|
_| g§Kf© H$aZo Ho$ ~mX AmpIar Xm¡a _|
dmngr H$s& go_r\$mBZb _| Ho$ab Zo J«wn
MaU H$s esf© Q>r_ MoÞB©`Z E\$gr H$mo
ham`m& Xygar Amoa, H$mobH$mVm Zo
ewéAmV _| ~ohVarZ àXe©Z {H$`m bo{H$Z
H$moB© qMVm Zhs¨ h¡ {H$ Xoe _| Iobm|
H$m Š`m hmoJm& dh {g\©$ AnZr Am¡a
AnZo XmoñVm| H$s amOZr{V M_H$mZm
MmhVo h¢& `hr H$maU h¡ {H$ ^maVr`
_w¸o$~mO ~m°pŠg§J B§{S>`m,
AmBE~rE\$, ES>hm°H$ H$_oQ>r Am¡a
EAmB~rE Ho$ ~rM {ng aho h¢&
A§Vaamï´>s` Amob§{nH$ n[afX
(AmBAmogr) Zo MwZmd _| Ym§Ybr
Ho$ H$maU AmBAmoE H$mo 14 _hrZo
Ho$ {bE {Zb§{~V {H$`m Wm& V~
AmBAmoE Ho$ AÜ`j A^` qgh
Mm¡Q>mbm Am¡a AmBE~rE\$ Ho$
AÜ`j CZHo$ gmbo A{^foH$
_Q>mo[a`m Wo& \$adar, 2014 _| ZE
MwZmd Ho$ ~mX AmBAmoE go {Zb§~Z
dmng {b`m J`m Wm& AmBE~rE\$
Ho$ MwZmd _| ^r Ym§Ybr Ho$ Amamon
bJo Am¡a EAmB~rE Zo CgH$s
_mÝ`Vm aX H$a Xr& hmb _|
EAmB~rE Zo ^maV _| _w¸o$~mOr
Am`mo{OV H$aZo Ho$ {bE ~m°pŠg§J
B§{S>`m H$mo _mÝ`Vm Xr h¡& gaH$ma ^r
~m°pŠg§J B§{S>`m Ho$ gmW h¡, bo{H$Z
AmBAmoE Ho$ Hw$N> nXm{YH$mar BgHo$
pIbm\$ h¢& do ~m°pŠg§J B§{S>`m H$mo
_mÝ`Vm Zhs¨ XoZm MmhVo& AmBAmoE
Ho$ AÜ`j EZ. am_M§ÐZ Zo ewH«$dma
H$mo H$hm {H$ ~m°pŠg§J B§{S>`m Ho$
MwZmd _| J‹S>~{‹S>`m| H$s {eH$m`V
AmB© Ws¨& h_ CZH$s Om§M H$a aho h¢&
CZHo$ MwZmd _| AmBAmoE Am¡a Iob
{d^mJ H$m H$moB© A{YH$mar ^r Zhs¨
Wm& h_ {g\©$ AmBE~rE\$ H$mo
OmZVo h¢& Ho$ab _| hmoZo dmbo amï´>s`
Iobm| _| AmBAmoE H$s ES>hm°H$
H$_oQ>r Ho$ O[a`o _w¸o$~mO {hñgm bo
aho h¢& ~m°pŠg§J B§{S>`m Ho$
_hmg{Md O` H$mohbr Zo H$hm,
"h_| g_P Zhs¨ Am ahm {H$ do h_|
_mÝ`Vm Š`m| Zhs¨ Xo aho h¢& g^r
A§Vaamï´>s` à{V`mo{JVmAm| _| h_mao
Ûmam MwZr Q>r_| Om ahr h¢& ^maV
gaH$ma ^r h_go hr ~mV H$a ahr h¡,
Vmo AmBAmoE H$mo Š`m g_ñ`m h¡&
h_ AmBAmoE go _wbmH$mV H$a
_gbo H$mo g_PmE§Jo& Xoe _| EH$ hr
Iob H$s Xmo-Xmo g§ñWmE§ hmoZo go
pIbm{‹S>`m| Ho$ ~rM ^«_ H$s pñW{V
hmoJr {H$ do {H$gHo$ gmW g§dmX
H$a|&'
aZ XoH$a VrZ {dHo$Q> PQ>Ho$,
{Oggo doñQ>B§S>rO H$s Q>r_
nhbr nmar _| 201 aZ na
Am°bAmCQ> hmo JB© Am¡a Cgo
\$m°bmoAm°Z IobZo na _O~ya
hmoZm n‹S>m& X{jU A\«$sH$m Zo
nhbr nmar _| N>h {dHo$Q> na
552 aZ H$m nhm‹S> O¡gm ñH$moa
Oyhr Ho$ gmW cIn{V
~ZZo H$m _m¡H$m!
_w§~B©& Z`o M¡Zc nc H$mo
AnZo Xe©H$m| go emZXma
à{VgmX {_cm h¡& M¡Zc
AnZr ~«m§S> Eoå~ogoS>a Oyhr
Mmdcm Ho$ gmW Xmo H¡$ånoZ
cm°ÝM H$aZo Ho$ {cE V¡`ma h¡&
`h H¡$ånoZ "nc XoImo amoO
EH$ cmI nmAmo amoO' Am¡a
"cwH$m Nw>nr {dX Oyhr' h¢, Omo
Xe©H$m| H$mo AmH$f©H$ nwañH$ma
VWm à{V{XZ EH$ cmI én`o
OrVZo H$m _m¡H$m àXmZ H$a|Jo&
{Xg§~a Ho$ _Ü` go ewê$ hmoZo dmcm "nc XoImo amoO EH$ cmI
nmAmo amoO' _| Xf©H$m| go àmB_ Q>mB_ Ho$ Xm¡amZ M¡Zc Ho$
cmoH${à` emoO Ho$ {df` _| Hw$N> gdmcm| Ho$ Odm~ nyN>o Om`|Jo,
Xe©H$ AnZo Odm~ EgE_Eg Ho$ O[a`o ^oO gH$Vo h¢& BgHo$
~mX M¡Zc à{V{XZ EH$ {dOoVm H$s KmofUm H$aoJm, {Ogo
1,00,000 ê$n`o {X`o Om`|Jo& amV 8 ~Oo go 10 ~Oo VH$
à{V{XZ AnZm ^m½` AmO_m`m Om gH$Vm h¡&
~Zm`m Wm& Bg Vah CgHo$ nmg
A~ ^r 351 aZ H$s ~‹T>V h¡&
{XZ H$m Iob IË_ hmoZo VH$
doñQ>B§S>rO Zo AnZr Xygar nmar
_| Xmo {dHo$Q> Ho$ ZwH$gmZ na 76
aZ ~Zm {bE h¢ Am¡a Cgo nmar H$s
hma go ~MZo Ho$ {bE 275 aZm|
H$s XaH$ma h¡& doñQ>B§S>rO H$mo
nhbr nmar _| H«o$W ~«¡WdoQ>
(34) Am¡a So>dmoZ pñ_W (35)
Zo gYr ewéAmV Xr& Bg gbm_r
Omo‹S>r Zo 72 aZ H$s gmPoXmar
H$s& {\$b¢S>a Zo pñ_W H$mo AmCQ>
H$a Bg gmPoXmar H$mo Vmo‹S>m&
BgHo$ ~mX doñQ>B§S>rO Zo {Z`{_V
A§Vamb na {dHo$Q> J§dmE&
gBX AO_b Zo H$s dmngr
bmhm¡a& Ad¡Y J|X~mOr EŠeZ Ho$ H$maU AmBgrgr Ûmam
{Zb§{~V nm{H$ñVmZ Ho$ Am°\$ pñnZa gB©X AO_b AmpIaH$ma VrZ
_hrZo ~mX à{VñnYu {H«$Ho$Q> _| dmngr H$s& Ho$Ý`m Ho$ pIbm\$ ewH«$dma
H$mo Iobo JE EH$ Aä`mg _¡M _| AO_b Zo N>h Amoda _| 23 aZ XoH$a
EH$ {dHo$Q> PQ>H$m, {Oggo nm{H$ñVmZr 'E' Q>r_ Zo `h _¡M 118 aZ
go OrVm& _¡M Ho$ ~mX AO_b Zo H$hm, '_¢ bJ^J VrZ _mh ~mX {H$gr
_¡M _| Iobm& bo{H$Z _¢Zo AnZo EŠeZ _| ZE gwYma Ho$ gmW Amam_
go J|X~mOr H$s&
AÀN>m àXe©Z H$a aho h¢, Omo _ohVm~
hþg¡Z Am¡a ñQ>r\$Z nr`agZ Ho$ gmW
AmH«$_U H$m Xmamo_Xma g§^mb|Jo& B§½b¢S>
Ho$ nyd© JmobH$sna So>{dS> Ooåg Ho$
Abmdm Q>r_ H$m ^amogm Ý`yH¡$gb
`wZmBQ>oS> Ho$ nyd© ñQ´mBH$a _mBH$b Mmon‹S>m
na ^r hmoJm& {S>\|$g _| g§Xoe Ps¨JZ,
JwaqdXa qgh, go{S>H$ h|J~Q>©, {Z_©b
N>oÌr hm|Jo&
\$mBZb go nhbo ^maV
Zo h_mao pIbm\$
gm{Oe aMr : eoI
H$amMr& nm{H$ñVmZr hm°H$s Q>r_ Ho$ H$moM ehZmO eoI Zo
Amamon bJm`m h¡ {H$ O_©Zr Ho$ pIbm\$ M¢{n`§g Q´m°\$s \$mBZb
go nhbo pIbm{‹S>`m| na X~md ~ZmZm ^maV H$s gm{Oe Wr&
nm{H$ñVmZ Bg _¡M _| 2-0 go hma J`m Wm& nm{H$ñVmZr
pIbm{‹S>`m| Zo ^wdZoœa _| ^maV Ho$ pIbm\$ go_r\$mBZb _|
OrV Ho$ ~mX ^Ôm Oý _Zm`m Wm Am¡a ^maVr` Xe©H$m| H$s Amoa
JbV Bemao {H$E Wo& Bg H$maU CgHo$ Xmo pIbm{‹S>`m| A_OX
Abr Am¡a _whå_X Vm¡{gH$ na à{V~§Y bJm`m J`m Wm& nyd©
Amob§{n`Z eoI Zo ^maV na gm{Oe aMZo H$m Amamon bJmVo
hþE H$hm {H$ ^maV _| N>moQ>r KQ>Zm H$mo ~‹T>m-M‹T>mH$a noe H$a
{X`m J`m& eoI Zo H$hm, "^maV Ho$ pIbm\$ OrV Ho$ ~mX h_mao
pIbm‹S>r {Og Vah Oý _Zm aho Wo, Cgo ~‹T>m-M‹T>mH$a noe
{H$`m J`m& Bg Vah O_©Zr Ho$ pIbm\$ \$mBZb go nhbo h_
na X~md ~Zm`m J`m& ^maV Zhs¨ MmhVm Wm {H$ h_ pIVm~
OrV|& hma Ho$ Vwa§V ~mX ^maV H$m h_mao à{V ad¡`m ~Xb J`m
Bggo h_ na \$mBZb go nhbo X~md ~Zm&'
nm{H$ñVmZr pIbm{‹S>`m| na bJ
gH$Vm h¡ H$‹S>m à{V~§Y : ZoJ«o
A§Vaamï´>s` hm°H$s _hmg§K Ho$ AÜ`j {b`m§S´mo ZoJ«o Zo
g§Ho$V {X`m {H$ M¢{n`§g Q´m°\$s _| ^maV Ho$ pIbm\$
go_r\$mBZb _| Xe©H$m| H$s Amoa ^Ôo Bemao H$aZo dmbo
nm{H$ñVmZr pIbm‹S>r _whå_X Vm¡{gH$ Am¡a Abr A_OX na
H$‹S>m à{V~§Y bJ gH$Vm h¡& ZoJ«o Zo H$hm {H$ pñW{V Hw$N> ^r
ahr hmo, A~ _m_bm AZwemgZmË_H$ g{_{V Ho$ nmg h¡ Am¡a
AJa `h pIbm‹S>r Xmofr nmE OmVo h¢ Vmo CZ na b§~m à{V~§Y
bJm`m Om gH$Vm h¡& ZoJ«o Zo nmH$ H$moM Ho$ ^maV Ho$ pIbm\$
gm{Oe Ho$ Amamon H$mo CZH$s {ZOr am` ~Vm`m&
{\$bhmb g§Ý`mg H$m
H$moB© BamXm Zhs¨ : AmZ§X
dZSo> ñW{JV Zhs¨
H$aZo na nrgr~r
H$s AmbmoMZm
AmJm_r df© _| Am¡a A{YH$ Qy>Zm©_|Q> IobZo Ho$ {bE V¡`ma
h¡Xam~mX& nm§M ~ma Ho$ {dœ eVa§O M¢{n`Z {dœZmW AmZ§X
Zo H$hm {H$ CZH$m {\$bhmb g§Ý`mg boZo H$m H$moB© BamXm Zhs¨ h¡& gmW
hr CÝhm|Zo H$hm {H$ 2014 _| AÀN>o àXe©Z Ho$ ~mX dh AmJm_r df©
_| Am¡a A{YH$ Qy>Zm©_|Q> IobZo Ho$ {bE V¡`ma h¢& `h nyN>Zo na {H$
Š`m CZH$m gd©loð> àXe©Z A~ ^r ~mH$s h¡, AmZ§X Zo H$hm, '_¢ Eogr
Cå_rX H$aVm hÿ§& _¢ AmemdmXr ahZo H$m à`mg H$a ahm hÿ§& df©
1988 _| ^maV Ho$ nhbo J«¢S>_mñQ>a ~Zo AmZ§X Zo AmJm_r df© H$s
`moOZmAm| Ho$ ~mao _| H$hm {H$ _¢ A{YH$ go A{YH$ Qy>Zm©_|Q>m| _| {hñgm
by§Jm& H$moqMJ XoZo Ho$ ~mao _| nyN>o OmZo na AmZ§X Zo H$hm {H$ A^r
_¢Zo Bg ~mao _| Zhs¨ gmoMm h¡ Š`m| {\$bhmb _oam Ü`mZ IobZo na h¡&
IobZo Ho$ Xm¡amZ H$moqMJ H$m\$s _wpíH$b h¡& _¢ A^r IobZm N>moS>µZo
H$mo V¡`ma Zhs¨ hÿ§& _¢ Hw$N> Am¡a gmb IobZm MmhVm hÿ§&
µOr {gZo_m na "gË`mJ«h'
gmaoJm_mnm {b{Q>b M¢n-5
_w§~B©& µOr Q>rdr AmJm_r 27 {Xg§~a go "gm ao Jm _m nm
{c{Q>c M¢ßg 5' àñVwV H$aZo Om ahm h¡, {OgH$m àgmaU ha
e{Zdma Am¡a a{ddma amV 9 ~Oo hmoJm& O~ ~mV Jm`Z `m
{H$gr ^r H$cm H$s hmo Vmo à{V^m Ho$ ~rO N>moQ>r C_« _| hr ~mo
{XE OmVo h¢& ^maV H$s ZÝhr à{V^mAm| _| go 12 Img
AmdmOm| H$m MwZmd H$aZo Ho$ nrN>o gmaoJm_mnm {c{Q>c M¢ßg
H$m _H$gX BZ g^r AZyR>r AmdmOm| H$s Iy~gyaVr H$m OíZ
_ZmZm h¡ Am¡a CÝh| gd©loð> H$aZo Ho$ {cE ào[aV H$aZm h¡& Bg_|
H$mocH$mVm H$s 11 gmc H$s A§Vam gaH$ma h¡ Omo a{dÝÐ g§JrV
grI ahr h¢ Am¡a cVm _§JoeH$a Am¡a Amem ^mogco H$mo AnZr
Jwé _mZVr h¢& C{‹S>nr go AmE 13 gmc Ho$ JJZ Jm§dH$a JOc
Am¡a gy\$s JmVo h¢ Am¡a n§{S>V ^r_goZ Omoer go ào[aV h¢,
A_¥Vga Ho$ [aY_ H$ë`mU {hÝXwñVmZr emñÌr` g§JrV grI
aho h¢ Am¡a gwIwdXa qgh go Jm`Z grIZm MmhVo h¢, H$mo{ƒ
Ho$ Aa[d§X Zm`a H$Zm©Q>H$ g§JrV grI aho h¢ Am¡a e§H$a
_hmXodZ H$mo AnZr àoaUm _mZVo h¢& emo Ho$ VmOm g§ñH$aU _|
qH$J Am°\$ _ocmoS>r H$ho OmZo dmco Jm`H$ emZ Am¡a _Ywa
AmdmO H$s _{„H$m _moZmcr R>mHw$a, "H¡$ßQ>Z" ~ZH$a BZ ~ƒm|
H$m _mJ©Xe©Z H$a|Jo&emo H$m àgmaU 27 {Xg§~a go ha e{Zdma
Am¡a a{ddma amV 9 ~Oo {H$`m OmEJm&
`h AÀN>m h¡ {H$ h_
H$mobH$mVm go \$mBZb
Iob aho h¢& XmoZm|
Q>r_m| Ho$ _m{bH$
{H«$Ho$Q>a h¢ Am¡a `hm§
\w$Q>~m°b {H«$Ho$Q> H$mo
nrN>o N>mo‹S>Zo H$s
H$mo{ee _| h¡& `h
AZw^d emZXma h¡'
- So>{dS> Ooåg,
H$ámZ, Ho$ab
Cå_rX| h¢& BZ XmoZm| pIbm{‹S>`m| Ho$ AmZo
go H$mobH$mVm H$m AmH«$_U _O~yV hþAm
h¡, O~{H$ {_S>\$sëS> _| H$_mZ H$ámZ
bwBg Jm{g©`m Am¡a ~moOm© \$Zm©So>O
g§^mb|Jo& {S>\|$g H$m {Oå_m qH$JewH$
Xo~ZmW, AZ©~ _§S>b, Omogo_r,
{~ñdOrV gmhm, ~bOrV gmhZr na
hmoJm& Xygar Amoa Ho$ab ãbmñQ>g© Ho$
H$ZmS>mB© ñQ´mBH$a B`mZ øz_ bJmVma
H$amMr& ^maV H$s ñQ>ma Q>o{Zg pIbm‹S>r gm{Z`m {_Om© Ho$ n{V
Am¡a nm{H$ñVmZ {H«$Ho$Q> Q>r_ Ho$ nyd© H$ámZ emoE~ _{bH$ Zo AnZo
d¡dm{hH$ OrdZ H$mo boH$a Mb ahr AQ>H$bm| H$mo em§V H$aVo hþE
H$hm h¡ {H$ CZH$m gm{Z`m Ho$ gmW [aíVm ~hþV _O~yV h¡& _{bH$
Zo H$hm, "A^r ^r gm{Z`m Am¡a _¢ Xw~B© _| gmW h¡ Am¡a EH$-Xygao
Ho$ gmW Á`mXm go Á`mXm g_` {~VmZm MmhVo h¢, bo{H$Z noeoda
pIbm‹S>r hmoZo Ho$ H$maU h_| AnZr ì`ñVVmAm| H$m ^r Ü`mZ aIZm
h¡& hmbm§{H$ BgHo$ `h _m`Zo Zhs¨ h¡ {H$ h_mar emXr IVao _| h¡&'
hmb hr _| XmoZm| Ho$ ~rM Xy[a`m| H$s I~a| _r{S>`m _| AmBª Ws¨& BgHo$
{bE nm{H$ñVmZr A{^ZoÌr hþ_¡_m _{bH$ H$mo {Oå_oXma _mZm Om
ahm Wm, {OZgo BZ {XZm| emoE~ H$s ZOXr{H$`m§ h¢& emoE~ Zo H$hm,
"hþ_¡_m _oar AÀN>r XmoñV h¡& _oam Am¡a gm{Z`m H$m [aíVm _O~yV
h¡ Am¡a h_| emXr go nhbo go nVm Wm {H$ `h AmgmZ Zhs¨ hmoJm&
{\$a ^r H$B© ~ma h_ XmoZm| Ho$ [aíVm| H$mo boH$a ~o~w{Z`mX I~a|
N>nVr h¢, {OÝh| n‹T>H$a ~wam bJVm h¡&'
{\$b¢S>a, _moHo$©b Zo doñQ>B§S>rO H$mo hma H$s Amoa YHo$bm
g|Mw [a`Z& VoO J|X~mO
dZ}Z {\$b¢S>a Am¡a _moZu _moHo$©b
H$s KmVH$ J|X~mOr Ho$ X_ na
X{jU A\«$sH$m Zo doñQ>B§S>rO Ho$
pIbm\$ nhbo Q>oñQ> _¡M _|
AnZr nH$‹S> ~ohX _O~yV H$a
br h¡& Vrgao {XZ {\$b¢S>a Zo 29
aZ XoH$a Mma Am¡a _moHo$©b Zo 55
~mX _| CZH$s b` {~J‹S> JB©& hmbm§{H$
CgZo Jmodm E\$gr H$mo noZmëQ>r ezQ>AmCQ>
_| hamH$a pIVm~r _wH$m~bo _| OJh
~ZmB©& \$mBZb go nhbo H$mobH$mVm H$mo
PQ>H$m bJm h¡& CgHo$ ñQ>ma ñQ´mBH$a
{\$H$ê$ Q>o\o$am MmoQ> go Zhs¨ C~a gHo$ h¢
Am¡a dh Bg _¡M _| Zhs¨ Iob|Jo& Eogo _|
Q>r_ H$mo ñQ´mBH$a Ho${dZ bmo~mo Am¡a
ñno{Ze {_S>\$sëS>a Omo\«o$ _mVoC go H$m\$s
gm{Z`m go [aíVm
_O~yV : _{bH$
AmBAmoE-~rAmB© H$s _wŠHo$~mOr _| pIbm‹S>r Km`b
{deof à{V{Z{Y
ZB© {Xëbr& ^maVr`
_w¸o$~mOm| Ho$ AÀN>o {XZ AmZo H$m
Zm_ Zhs¨ bo aho h¢& ewH«$dma H$mo
MoÞB© _| dm{f©H$ Am_ g^m Ho$ ~mX
^maVr`
Amob§{nH$
g§K
(AmBAmoE) Zo ~m°pŠg§J B§{S>`m
(~rAmB) H$mo _mÝ`Vm XoZo Ho$ BÝH$ma
H$a {X`m& ~rAmB© H$mo _w¸o$~mOr H$s
d¡{œH$ g§ñWm EAmB~rE go _mÝ`Vm
{_br hþB© h¡& AmBAmoE, EAmB~rE
go ~Im©ñV g§ñWm ^maVr` E_oÀ`moa
_w¸o$~mOr g§K (AmBE~rE\$) Ho$
gmW h¡& BgHo$ ~mX ^maVr`
_w¸o$~mOm| Ho$ gm_Zo g§H$Q> I‹S>m hmo
J`m h¡& Iob H$mo AnZr ~nm¡Vr
_mZZo dmbo A{YH$m[a`m| H$mo BgH$s
B§{S>`Z gwna brJ
_w§~B©& ~m°crdwS> H$s gd©loð> {\$ë_| {XImZo _|
AJ«Ur ^maV H$m Z§. 1 {hÝXr _ydr M¡Zc A~ _ehÿa
S>m`aoŠQ>a àH$me Pm H$s g_rjH$m| Ûmam gamhr JB©
{\$ë_ "gË`mJ«h - aodmoë`yeZ h¡O {~JZ' H$m àr{_`a
{XImZo Ho$ {cE V¡`ma h¡& A{_Vm^ ~ƒZ, AO`
XodJZ, H$arZm H$nya, A_¥Vm amd, AO©wZ am_nmc Am¡a
_ZmoO ~mOnmB© O¡go ~ohVarZ H$cmH$mam| Ho$ A{^Z` go
gOr Bg {\$ë_ H$m àgmaU a{ddma, 21 {Xg§~a H$mo
amV 8 ~Oo {H$`m OmEJm&
hmo_em°n 18 na "B©`a EÊS> _hmgob'
ZB© {X„s& gmb 2014 H$s
Iwes-Iwes {dXmB© Am¡a ZE gmb H$m
J_©Omoes go ñdmJV H$aVo hþE
hmo_em°n18 Zo g~go ~‹So em°qnJ
EŠñQ´mdoJ|Oµm - "B©`a EÊS> _hm gob'
H$s KmofUm H$s h¡& 19 {Xg§~a 2014
go 4 OZdas 2015 Ho$ Bg _hm gob _|
g^s _w»` H¡$Q>oJas Ho$ CËnmX Amn H$_
go H$_ 65 à{VeV Ny>Q> Ho$ gmW IasX
gH|$Jo Am¡a MwZZo Ho$ {bE AmnHo$ gm_Zo
hmoJs hmo_em°n18 Ho$ àmoS>ŠQ> H$s
{demb a|Oµ& J«mhH$m| Ho$ {bE Img Vm¡a
na noe "B©`a EÊS> _hm gob' _| gmb Ho$
g~go nm°nwba àmoS>ŠQ> na emZXma S>sb
H$m bm^ CR>m gH$Vo h¢& Bg_| b¸$s
IasXmam| Ho$ {bE ha K§Q>o 32 B§M
EbB©S>s Q>sds Am¡a ha {XZ Q>sdsEg
~mBH$ OsVZo H$m Adga hmoJm&
hmo_em°n18 Ho$ {H$gs ßb¡Q>\$m°_© Q>sds, do~ Am¡a _mo~mBb go IasXmas
H$a Amn Bg gob H$m bm^ bo gH$Vo h¢&
H$amMr& noemda _| EH$ g¡Ý`
ñHy$b na AmV§H$dmXr h_bo _| 132
ñHy$br ~ƒm| Ho$ _mao OmZo Ho$ ~mdOyX
Ý`yOrb¢S> Ho$ pIbm\$ Mm¡Wm dZSo>
_¡M EH$ {XZ Ho$ {bE ñW{JV Zhs¨
H$aZo na nm{H$ñVmZ {H«$Ho$Q> ~moS©>
(nrgr~r) H$s H$m\$s AmbmoMZm hmo
ahr h¡&
nyd© Q>oñQ> {H«$Ho$Q>am| Am¡a
g_rjH$m| Zo H$hm h¡ {H$ nrgr~r Zo
XwI Ho$ Bg g_` _| nyao _wëH$ Ho$ gmW
EH$OwQ>Vm Š`m| Zhs¨ {XImB©& nrgr~r
à_wI eha`ma ImZ Zo Bg na g\$mB©
XoVo hþE H$hm, 'h_ _¡M ñW{JV H$aZm
MmhVo Wo, bo{H$Z Eogm Zhs¨ H$aZo H$s
H$B© dOh| ahs¨& àgmaH$m| H$mo àmB_
Q>mB_ na nyao {dœ _| _¡M {XImZm Wm
Š`m|{H$ `h dZSo> _¡M Wm& BgHo$
Abmdm bJmVma _¡Mm| Ho$ {bE
AmBgrgr ^r _¡M A{YH$mar Zhs¨ Xo
gH$Vr Wr&
H Form Jw_ J`m
lr Am|H$ma H$m°Q>Z A°J«mo B§S>pñQ>O Ho$
Zm_ go H Form MH06/0017712
Rs. 4585594/- H$m ~Zm`m Wm Omo
Jm§Yr~mJ BbmHo$ _| amñVo _| Jw_ J`m&
H¥$n`m AJa AmnH$mo Bg \$m_© Ho$
~mao _| gwMZm {_bo Vmo h_o {eK« hr gw{MV
H$ao&
lr Jmonmb a_oeHw$_ma goëg
àm. {b. ZmJnya
_°ZoaO
(e§H$a ~mdUo)
_mo.9881261304
20 dec last page_20 dec last page.qxd 20/12/2014 3:15 PM Page 1
cmyk
cmyk
cmyk
AnZm ñQ>mBb IwX V` H$aVr hy§ : H¡$Q>arZm
ZmJnwa, e{Zdma, 20 {Xg§~a 2014
_w§~B©& ~m°brdwS> H$s ~m~u Jb© H¡$Q>arZm H¡$\$ AnZm ñQ>mBb IwX V` H$aVr h¡& ~m°brdwS> _|
H¡$Q>arZm H¡$\$ AnZo ñQ>mB{be bwH$ Ho$ {bE OmZr OmVr h¢& ~hþV gr b‹S>{H$`m§ H¡$Q>arZm H$m
ñQ>mBb \$m°bmo H$aVr h¢ bo{H$Z dh IwX ~XbVo Q´|S> Ho$ nrN>o Zhs¨ ^mJVs¨& CÝh| Omo AÀN>m bJVm
h¡ dh dhr H¡$ar H$aVr h¢& H¡$Q>arZm Zo H$hm {H$ _¢ ñQ>mBb Am¡a ~XbVo Q´|S> go Ado`a ahVr hÿ§
bo{H$Z H$m°pÝe`g Zhs¨ hÿ§& _¢ OmZVr hÿ {H$ Š`m ñQ>mB{be h¡ bo{H$Z Oê$ar Zhs¨ {H$ dhr
nhZH$a _¢ IwX H$mo ñQ>mB{be {XImD$§& _wPo Omo AÀN>m bJVm h¡ _¢ Cgo hr H¡$ar H$aVr hÿ§&
OrEgQ>r go ì`mnm[a`m| H$s {XŠH$V| H$_ hm|Jr
gwYra _wZJ§Q>rdma
Zo OVm`m {dídmg
g§dmXXmVm
ZmJnwa& _hmamï´> Ho$ {dÎm _§Ìr gwYra
_wZJ§Q>rdma Zo AmB©grEAmB© H$s ZmJnwa
emIm Ûmam {dX^© Ho$ g^r emImAm| Am¡a
grnrB© AÜ`m`m| Ho$ gmW g§`wº$ ê$n go
Am`mo{OV ì`mdgm{`H$ g§dY©Z na Xmo {XZm|
Ho$ {dX^© gå_obZ Ho$ CX²KmQ>Z g_mamoh Ho$
Adga na _w»` A{V{W Ho$ ê$n _| ~mobVo
hþE H$hm {H$ Q>¡Šg AZwnmbZ Am¡a àemgZ
H$s à{H«$`m H$m gabrH$aU h_mar gaH$ma
H$m _hËdnyU© CÔoí` h¡ Am¡a h_mar gdm}ƒ
àmW{_H$Vm na h¡& CÝhm|Zo AmJo H$hm {H$
dV©_mZ pñW{V qMVmOZH$ h¡, bo{H$Z
_hmamï´> Am¡a {dX^© Ho$ bmoJm| Ûmam h_mar
gaH$ma _| OVm`m J`m {dœmg h_| ~ohVa
àXe©Z H$aZo H$mo àmoËgm{hV H$aVm h¡& CÝhm|Zo
H$hm {H$ gaH$ma H$mo ì`mnmar g_wXm` Ûmam
H$am| Ho$ AZwnmbZ _| Am ahr {X¸$Vm| H$m
Am^mg h¡ na CÝh| {dœmg h¡ [H$ OrEgQ>r
H$s ewéAmV Ho$ gmW BZ {X¸$Vm| _| H$_r
AmEJr&
_wZJ§Q>rdma Zo H$hm {H$ {Z{üV ê$n go
MmQ>©S©> EH$mC§Q>|Q²g H$s gbmh amï´> Ho$ ~ohVa
Am{W©H$ {Z_m©U _| _XX H$aVr h¡ Š`mo§{H$ do
boIm Am¡a H$amYmZ _m_bm| Ho$ {deofk h¢&
amÁ` H$s Am¡Úmo{JH$ Zr{V Am¡a {d{dY H$amo
Ho$ {ZînmXZ _| dh MmQ>©S©> EH$mC§Q>|Q²g H$s
A{YH$ g{H«$` ^mJrXmar XoIZm Mmh|Jo&
CÝhm|Zo {dX^© Ho$ {dH$mg Ho$ {bE grE
g_wXm` Ho$ gwPmdm| H$m ñdmJV {H$`m Am¡a
H$hm {H$ dV©_mZ gaH$ma {dX^© Ho$ {dH$mg
Ho$ {bE à{V~Õ h¡& ZmJnwa emIm Ho$
AÜ`j grE A{ídZr AJ«dmb Zo AnZo
ñdmJV ^mfU _| H$hm [H$ {dX^© Ho$ g^r
gXñ`m| H$mo EH$ gmPm _§M na bmZo Ho$
CÔoí` Ho$ gmW {dX^© H$s g^r emImAm|
Am¡a grnrB© AÜ`m`m| Ho$ gmW Bg gå_obZ
H$m Am`moOZ {H$`m J`m h¡ Vm{H$ EH${ÌV
g§gmYZm| Am¡a ZoQ>d{Hª$J H$m bm^ hm{gb
hmo gHo$& CÝhm|Zo ZŠgb à^m{dV joÌm| _|
CÚmoJm| Ho$ {dH$mg H$mo ~‹T>mdm XoZo Ho$ {bE
H|$Ðr` gaH$ma Ho$ gmW g_Ýd` H$a ^maV
Ho$ CÎma nydu joÌ H$s Vah H$a Nw>Q²> Ho$ ê$n
_| {deof àmoËgmhZ H$s KmofUm H$aZo Ho$ {bE
CZgo AZwamoY {H$`m& {dH©$ Ho$ dmBg
Mo`a_¡Z grE Owë\o$e emh Zo AnZr
{Q>ßnUr _| H$hm H$s AmB©grEAmB© amï´>
{Z_m©U _| AnZr ^y{_H$m Ho$ ê$n _| h_oem
E_grE, {dÎm _§Ìmb`, dm{UÁ` _§Ìmb`,
_mZd g§gmYZ {dH$mg, H¡$J O¡go {d{^Þ
{d{Z`m_H$ Am¡a gm§{d{YH$ A{YH$m[a`m| Ho$
gmW ~mVMrV Ho$ Ûmam g{H«$` ^mJrXmar
boVm h¡ Am¡a ^maVr` [aOd© ~¢H$, Ho$ÝÐr`
àË`j H$a ~moS©>, AmB©AmaS>rE Am{X H$mo
Am{W©H$ àmg§{JH$Vm Ho$ _m_bm| na
no
O
m`o dmo
moVm, Omo Qy>Q> O `m|{H$
h
s¨
h
Z
n
ë
A
aIZm, Š
`m H$^r
^JdmZ H$m {X Vm, hma H$mo OrV go Xya hr
mo
g§H$ën Zhs¨ h H$ën Zhs¨ hmoVm&
{d
©
B
o
$m
H
OrV H$m
aoe_m
8
AmO H$s
_wñH$mZ
Amdí`H$ VH$ZrH$s gbmh H$m AmXmZ
àXmZ H$a ~ohVa àemgZ _| ghm`Vm H$aVm
h¡& AmB©grEAmB© Ho$ nyd© AÜ`j grE
O`Xrn emh, grE {Jare AmhÿOm Am¡a grE
AemoH$ ~Ìm ZB© {X„r, H$mQ>mob Ho$ {dYm`H$
Amerf Xoe_wI, grE {ZVm§V {ÌbmoHo$H$a,
grE aOV VbmR>r _w§~B© Am¡a grEg amo{hV
O¡Z ZmJnwa gå_obZ Ho$ AÝ` dº$m Wo&
H$mofmÜ`j grE g§Xrn OmoVdmUr Zo
CX²KmQ>Z H$m`©H«$_ H$m g_Ýd` {H$`m Am¡a
g{Md grE ñdpßZb KmQ>o Zo YÝ`dmX H$m
Am¡nMm[aH$ àñVmd noe {H$`m& Bg Adga
na grE H$s{V© AJ«dmb, grE C_§J
AJ«dmb, grE ñdpßZb AJ«dmb, grE
gwaoZ XwéJH$a, grE {H$arQ> H$ë`mUr, grE
AemoH$ M§S>H$, AmB©grEAmB© nyd© AÜ`j,
grE Amo.Eg. ~mJ{S>`m, grE A{Zb
nmaI, grE gwYra gwamZm, grE H¡$bme
OmoJmZr, grE {_qbX nQ>ob, grE KZí`m_
OmoJZr Am¡a {dX^© ^a go 500 go A{YH$
MmQ>©S©> EH$mC§Q>|Q²g à_wIVm go CnpñWV Wo&
gyV{Ja{U`m| ZmJnwa hmoJm nhbm àXyfU _wº$ eha ‘Z H$s àm‘m{UH$Vm ~‹T>mVm h¡ ¶moJ : S>m°. àYmZ
gyú‘ ¶m¡{JH$ ì¶m¶m‘ H$m¶©embm H$m g‘mnZ
H$mo {~Obr Xa
Eb~rQ>r hQ>mZo H$m Xmdm
_| ghÿ{b`V
H|$Ðr` _§Ìr {Z{VZ JS>H$ar Zo H$hm
V~Ho$ Ho$ `m{Ì`m| H$mo {_b gHo$Jm& amÁ` H$m
gdmªJrU {dH$mg hmoZm Mm{hE&
ZmJnwa& {dX^© H$s
gyV{Ja{U`m| Ho$ {bE AÀN>r
I~a h¡ {H$ gyV[Ja{U`m| H$mo
~‹T>mdm XoZo VWm CZHo$ nwZOudZ
Ho$ {bE gaH$ma {~Obr Xa _|
ghÿ{b`V XoJr& Bg g§X^© _|
{dYm`H$ {_Voe ^m§J{S>`m Zo
{dX^© na hwB© MMm© Ho$ Xm¡amZ
{dYmZn[afX
_| _m§J H$s Wr&
{dYm`H$
Bg
na
Odm~
^m§J{S>`m H$s amOñd_§Ìr EH$ZmW XoI‹VSo >ghþo ZoE
_m§J H$mo `h AmídmgZ {X`m&
{dX^© na MMm© _|
IS>go H$m
{dYm`H$
{S>`m Zo {dYmZ
à{VgmX n[afX _| gy^m§VJ{Ja{U`m|
H$m _wÔm
CnpñWV {H$`m VWm CÝh| ghÿ{b`V H$s Xa na {~Obr
CnbãY H$amZo H$s _m§J H$s& IS>go Zo Bg na C{MV
{ZU©` boZo H$m AmídmgZ {X`m& ^m§J{S>`m Zo {dX^©
{dH$mg Ho$ {bE H$B© _m§J| H$s¨& amÁ` Ho$ Hw$d dZ H$m
76 go 80 à.e. O§Jb J‹S>{Mamobr {Obo _| h¡& dZ
H$mZyZ Ho$ H$maU H$B© {dH$mg àH$ën éHo$ h¢& {Obo Ho$
{dH$mg Ho$ {bE BZ {Z`_m| H$mo {e{Wb H$aZm Oê$ar
h¡& grYo amoOJma {Z{_©Vr Ho$ CÔoí` go ^r à`mg H$aZm
Oê$ar h¡& dómoÚmoJ H$mo ~‹T>mdm XoZo Ho$ CÔoí` go
dómoÚmoJ Zr{V Ho$ VhV "Q>\$' bm`m J`m bo{H$Z BgHo$
H$maU {dX^© _| H$moB© ZB© gyV{JaUr Zht AmB©& "Q>\$'
Ho$ VhV gyV{JaUr ñWmnZm Ho$ {bE ny§Or Ho$ AZwgma
10 à.e. AZwXmZ {X`m OmVm h¡ bo{H$Z `h AZwXmZ
ny§Or Ho$ AZwgma Zht ~pëH$ g_yMo àH$ën H$s
àñVm{dV H$s_V na {X`m OmZm Mm{hE& gyV{Ja{U`m|
H$mo 6 é. H$s Xa go {~Obr Amny{V© H$s OmE& `h
gw{dYmE§ {_bZo na {dX^© _| H$_ go H$_ 10 ZB©
gyV{Ja{U`m§ AmE§Jr VWm 5000 `wdH$m| H$mo amoOJma
{_boJm& ^m§J{S>`m H$s Bg _m§J H$m I‹S>go Zo g_W©Z
{H$`m d _m§J| nyU© H$aZo H$m AmídmgZ {X`m&
qgMmB© àH$ënm| H$mo "gwà_m' X|
{_Voe ^m§J{S>`m Zo {dn _| H$hm {H$ {dX^© H$s _yb
g_ñ`m qgMmB© h¡& dZ H$mZyZ Ho$ H$maU H$B©
àH$ën éHo$ h¢& 70 go 80 à.e. àH$ën nyU© hmoZo
na ^r àH$ën à_m (àemgH$s` _mÝ`Vm) d
gwà_m ( gwYm[aV àemgH$s` _mÝ`Vm) Bg
{ddmX _| éHo$ h¢& {dX^© Ho$ éHo$ hþE àH$ënm| H$mo
VËH$mb gwà_m àXmZ {H$`m OmE&
ZmJnwa& ~m`mo S>rOb, BWoZm°b, _rWoZ go MbZo
dmbo dmhZm| H$m BñVo_mb ~‹T>mZo H$s Amdí`H$Vm na
Omoa XoVo hþE H|$Ðr` n[adhZ _§Ìr {Z{VZ JS>H$ar Zo
H$hm h¡ {H$ ZmJnwa eha Zo g_` H$s Oê$aV H$mo
nhMmZVo hþE dmhZm| _| BZ BªYZm| H$m BñVo_mb ewê$
H$a {X`m h¡& dh {XZ Xya Zht O~ ZmJnwa Xoe H$m
nhbm àXyfU _wº$ eha ~Z OmEJm&
ewH«$dma H$mo {dYmZ ^dZ nhþ§Mo JS>H$ar Zo
g§dmXXmVmAm| go ~mV H$s& CÝhm|Zo H$hm {H$
àXyfU_wº$ eha ~ZmZo H$s nhb Ho$ VhV ZmJnwa _|
J«rZ ~g MbmB© Om ahr h¡& Bg eha _| gmd©O{ZH$
n[adhZ ì`dñWm gwYmaZo Ho$ {bE 1200 ~gm| H$s
Oê$aV h¡& `{X BWoZm°b na ~go MbZo bJo Vmo eha
H$m n[adhZ gñVm hmo OmEJm& BgH$m bm^ Jar~
H|$Ðr` _§Ìr {Z{VZ JS>H$ar Zo Eb~rQ>r
H$mo EH$ _mh Ho$ ^rVa IË_ H$aZo H$s ~mV
H$hr Wr& bo{H$Z amÁ` gaH$ma Zo 1 Aà¡b
VH$ Eb~rQ>r IË_ H$aZo H$s ~mV H$s h¡&
Bg {damoYm^mg na gdmb nyN>o OmZo na
"Eb~rQ>r IË_ hmoH$a ahoJm', Eogm Xmdm
H$aVo hþE CÝhmoZo Bg na Á`mXm ~mV Zht
H$s& Bg g_` {Z{VZ JS>H$ar Zo ~Vm`m {H$ {dXoem|
_| Ob_mJ© go 44 \$sgXr `mVm`mV hmoVm h¡ bo{H$Z
Eogm ^maV _| nm§M \$sgXr ^r Zht h¡& Eogo _| _w§~B©
O¡go _hmZJa _| Am_ ZmJ[aH$m| H$mo gVm ahr
`mVm`mV g_ñ`m go {ZOmV {XbmZo Ho$ {bE OëX hr
gaH$ma Ob_mJ© H$m BñVo_mb ~‹T>mZo Om ahr h¡&
BgHo$ A§VJ©V nmZr na MbZo dmbr ~g IarXr
OmEJr& `h ~g g‹S>H$ na ^r Xm¡‹S> gHo$Jr Am¡a nmZr
na ^r AmgmZr go V¡aoJr&
CÝhm|Zo Bg g_` ~Vm`m {H$ H$B© ñWmZm| na grßboZ ewê$ H$a {X`m J`m h¡& BgH$s _XX n`©Q>Z H$mo
~‹T>mdm XoZo Ho$ {bE hmoJm& O¡go -O¡go BgH$m Cn`moJ
~‹T>Vm OmEJm, n`©Q>Z Am¡a amoOJma Ho$ Adga ^r
Cgr aâVma go ~‹T>Vo hþE ZOa AmE§Jo&
ZmJnwaŸ& ‘Zwî¶ AnZo VZmd Ho$ H$maU
AnZr EH$mJ«Vm H$mo àmá Zht H$aVm& ¶{X
‘Zwî¶ Ho$ OrdZ ‘| VZmd H$mo Xÿa aIZm {gI
bo Vmo g‘PZm dh ¶moJ {gI J¶m h¡ ³¶m|{H$
¶moJ ‘Z H$s EH$mJ«Vm H$mo ~‹T>mVm, ‘Z H$mo
ñdÀN> H$aVm h¡& ¶moJ {g’©$ AmnH$s ì¶m{Y¶mo§
H$mo Xÿa Zht H$aVm daZ dh ‘Z H$s
àm‘m{UH$Vm H$mo ^r ~‹T>mVm h¡ Am¡a àm‘m{UH$
ì¶{º$ H$^r ^r VZmd ‘| Zht hmoVm& ¶h
CX²Jma ¶moJmMm¶© d {Z¶moJ nÕ{V Ho$ OZH$
S>m°. AO¶ àYmZ Zo g˶mZ§X ¶moJ H|$Ð
AH$mobm d {ZaO§ZmZ§X godmb¶ ZmJnwa Ho$
`wH$m§ Zo {ZH$mbm H¢$S>b _mM©
g§dmXXmVm
ZmJnwa& nm{H$ñVmZ Ho$ noemda _| hþE
Zag§hma _| H$B© ñHy$br ~ƒm| H$s {Z_©_
hË`m H$a Xr JB©& Bgr KQ>Zm H$m {ZfoY
H$aVo ZmJnwa eha `wdm H$m§J«og Ûmam H¢$S>b
_mM© {ZH$mbm J`m& `h H¢$S>b _mM© gwna
hm°pñnQ>b go VwH$S>moOr nwVbo VH$
Am`mo{OV {H$`m J`m {Og_o§ 170 go ^r
Á`mXm bmoJm| Zo {hñgm {b`m& A§V _| 10
{_{ZQ> H$m _m¡Z aIH$a g^r _¥V ~ƒm| H$s
AmË_m H$s em§{V H$s H$m_Zm H$s JB© d
VwH$S>moOr nwVbo na AZoH$ H¢$S>b bJmB©
JB©& `h H$m`©H«$_ `wdm H$m§J«og AÜ`j ~§Q>r
eobHo$ Ho$ _mJ©Xe©Z d `wdm H$m§J«og
_hmg{Md ZmJnwa eha Hw$Umb nyar Ho$
ZoV¥Ëd _| {ZH$mbm J`m& Bg_| à_wI ê$n
go [apËdH$ Omoer, _hmamï´> àXoe à^mar
Hw$Umb amD$V _hmamï´> àXoe _hmg{Md
A§XmO dmK_mao, _hmamï´> àXoe g{Md
A{Zb am` Am{X CnpñWV Wo& g\$bVmW©
[aVoe gmoZr, amHo$e {ZH$mogo, àdrU nmoQ>o,
noemda KQ>Zm
H$m {ZfoY
Amerf Xr{jV, Hw$_ma ~moaHw$Q>o, gw{_V
^mboH$a, Zrboe Xoe^«Vma, aoZm°ëS> Ooamo_,
àVrH$ _oha, Jmoby ~mJ‹S>o, AmZ§X {Vdmar,
amOy jÌr`, amo{hV Ioadmb, Baµ\$mZ ImZ,
^mD$amd H$moH$Uo, AZyn YmoVo, {dßbd
gy~oXma, A{_V _Znwao, Amerf dmaOwaH$a,
g§Xrn Xoenm§S>o, A{^OrV daXo, Zrboe
{dídH$_m©, Zrboe Jwám, Zrboe nm{Q>b,
~mby gmVnwVo, Zrboe M§{ÐH$mnwao, _§Joe,
he©b H$mogao, OVrZ Mm¡H$sH$a d
Am{Xdmgr H$m°bmoZr {_Ì_§S>b, H¡$_am_¡Z
gßnr H$m gh`moJ ahm&
grE_ Ho$ dOZ Ho$ ~am~a aŠV g§H$bZ
amîQ´>r` ZmJnwa H$mnm}aoeZ
EåßbmBO Egmo. Zo noe
H$s AZmoIr {_gmb
ZJa à{V{Z{Y
ZmJnwa& amï´>s` ZmJnwa H$mnm}aoeZ EåßbmBO
Egmo{gEeZ Zo AZmoIr {_gmb noe H$aVo hþE
_w»`_§Ìr Xod|Ð \$S>Udrg Ho$ dOZ Ho$ ~am~a
aº$ g§H${bV {H$`m& Hw$b 387 _Znm H${_©`m| Zo
aº$XmZ {H$`m& `h aº$ _Znm A{YH¥$V An©U
ãbS> ~¡§H$ H$mo g_{n©V {H$`m J`m& Egmo. H$s Amoa
go ~Vm`m J`m {H$ _w»`_§Ìr O~ _Znm Ho$
ZJagodH$ Wo Ed§ _hmnm¡a Wo Cg g_` CZHo$
H$m`©H$mb _| H$_©Mm[a`m| H$s AZoH$ OQ>rb
g_ñ`mAm| H$m {ZamH$aU CÝhm|Zo {H$`m&
{dYm`H$ ahVo hþE ^r H$_©Mm[a`m| H$s g_ñ`mAm|
na Ü`mZ {X`m& Bg hoVw CZHo$ gå_mZ _|
F$UmZw~§Y H$s nyV©Vm Ho$ {bE `h Am`moOZ {H$`m
cmyk
J`m& Img ~mV `h h¡ {H$ ñd`§ _w»`_§Ìr Bg
Egmo{gEeZ Ho$ AÜ`j h¡§& Bgr dOh go CZHo$
gå_mZ _| Bg aº$XmZ {e{da H$m Am`moOZ {H$`m
J`m& ewH«$dma H$mo \$S>Udrg Zo {e{da H$m
CX²KmQ>Z {H$`m& Bg Adga na _hmnm¡a àdrU
XQ>Ho$, Cn_hmnm¡a _wÞm nmoHw$bdma, ñWm`r
g{_{V AÜ`j ~më`m ~moaH$a, Am`wº$ í`m_
dY©Zo, {dnj Ho$ ZoVm {dH$mg R>mH$ao, X`me§H$a
{Vdmar, ZJagodH$ gwZrb AJ«dmb Am{X
CnpñWV Wo& _w»`_§Ìr \$S>Udrg Zo {e{da Ho$
Am`moOZ Ho$ {bE g§JR>Z Ho$ gXñ`m| H$mo ~YmB©
Xr& g§MmbZ _Znm H$_©Mmar ~¢H$ Ho$ AÜ`j
amYoí`m_ {Z_Oo Zo {H$`m& Am^ma H$m`m©Ü`j
amOoe hmWr~oS> Zo _mZm& Bg Adga na Ana
Am`wº$ ho_§V ndma, ñdmñÏ` Cng§MmbH$ S>m°.
{_qbX JUdra, erVb YaV, àJ{V nm{Q>b,
Agb_ ImZ, g^mn{V a_oe nwUoH$a, Jmonmb
~mhoa, ZJagodH$ {Jare Xoe_wI, g§Xrn OmYd,
{H$emoa S>moabo Am{X nXm{YH$mar d nmf©X
CnpñWV Wo&
g\$bVmW© g§JR>Z Ho$ amOoe hmWr~oS>,
S>mo_mOr ^S>§J, AéU _moJaH$a, {dO` _olm_,
{Z{VZ Pm‹S>o, gwZrb Vm§~o,Am|H$ma bmIo, amOoe
Jdao, à_moX dmKm‹S>o, S>m. {_{qbX JUdra,
Jm¡V_ nm{Q>b, àXrn _hmVmo, ghmao, [aVoe
H$merH$a, JmoqdXXmg Iao, am_ Jm`H$dm‹S>,
amhþb dmK_mao, gwaof YmonQ>o, AemoH$ Jwám,
{Xbrn _olm_, gwa|Ð XþYo, {dZm`H$ Am§{~bSw>Ho$,
àXrn hmobo, àem§V gmoZHw$gao, {demb eodmao,
{dZmoX ~mdZo, _rZm ZH$dmb, nwînm ~Å>o, An©U
ãbS> ~¢H$ Ho$ g§MmbH$ Z§X{H$emoa VmVo‹S>, AVwb
O¡Z, A{Zb AmS>odma, d¡îUdr nVH$s, e¡b|Ð
Mm¡~o Am{X CnpñWV Wo&
cmyk
g§¶wº$ VËdmdYmZ ‘| ñWmZr¶ ‘w§S>bo g^mJ¥h
A§Y {dÚmb¶, gaH$mar Am¶Q>rAm¶ Ho$
gm‘Zo Am¶mo{OV {ZewëH$ gyú‘ ¶m¡{JH$
ì¶m¶m‘ H$m¶©embm Ho$ g‘mnZ Adga na
H$ho& 5 {Xdgr¶ H$m¶©embm ‘| ¶moJ gmYH$mo§
H$mo gyú‘ ¶m¡{JH$ ì¶m¶m‘ d Cggo eara na
n‹S>Zo dmbo à^mdm| Ho$ g~§Y ‘| {dñV¥V
OmZH$mar Xr J¶r& {e{da Ho$ g§¶moOH$ A^¶
JX}, {Z¶moJVk {dO¶ Jwáo, Z¡Mamon¡Wr ES>
¶moJ Woao{nñQ>, {Z¶moJVk àdrU S>~br, ¶moJ
{ejH$ lrnmX XogmB©, ‘§wS>bo ñHy$b Ho$
g§MmbH$ {Z{Ib ‘w§S>bo g{hV g¡H$‹S>m| ¶moJ
gmYH$ CnpñWV Wo& {e{da H$s ewê$dmV
Jwê$Xod Ho$ g§{H$V©Zm| go H$s J¶r& S>m°. AO¶
àYmZ Zo gd©àW‘ dV©‘mZ ‘| ‘Zwî¶
gm‘mݶVm em[a[aH$ nr‹S>m go J«{gV hmoZo
H$maUm| H$mo ~Vm¶m& H$ar~ 50 ¶moJ gmYH$m|
Zo gyú¶ ¶moJ Ho$ Jwa grIo& S>m°. àYmZ Zo H$hm
{H$ amoO‘am© Ho$ ahZ ghZ go hmoZo dmbr
emar[aH$ nr‹S>m go hmoZo dmbo XX© H$m
ì¶dñWmnZ H$aZm AmO H$s Amdí¶H$Vm ~Z
J¶r h¡ Am¡a ¶h ì¶dñWmnZ EH$ H$bm h¡&
gyú‘ ¶m¡{JH$ ì¶m¶m‘ nÕ{V ¶h EH$ A˶§V
d¡km{ZH$ ì¶dñWmnZ nÕ[V h¡& ¶moJ {ejH$
lrnmX XogmB© d B§ÐOrV H$m¡a Aamoam Zo
àm˶{jH$ H$a bmoJm| H$mo ~Vm¶m& H$m¶©embm
H$m g§¶moOZ A^¶ JX} H$a aho h¡& ì¶dñWmnZ
{Z¶moJVk d ¶moJ {ejH$ {dO¶ Jwáo,
Z¡Mamon¡Wr d ¶moJm Woao{nñQ> {Z¶moJVk àdrU
S>~br, ¶moJ {ejH$ lrnmX XogmB© Zo {H$¶m&
H$m¶©embm H$mo g’$b ~ZmZo hoVw S>m°. ñdmVr
H$mio, B§ÐOrV H$m¡a Aamoam, gmJa {Q>nUrg,
AemoH$ nÎma{H$Zo, àH$me gmB©IoS>H$a,
{H$emoa AJ«dmb, àdrU amR>r, AO¶ nm§S>o,
lr‘Vr gya Am{X Zo AWH$ à¶mg {H$E& ¶h
OmZH$mar àdrU S>~br Zo EH$ àog {dk{á ‘|
Xr h¡&
A^m J«mhH$ n§Mm`V ~ogm~mbmOrZJa _|
S>r H$s H$m`©H$m[aUr Kmo{fV
H$b H¢$S>b _mM© ~obZmJnwVamo
a& A{Ib ^maVr` J«mhH$ n§Mm`V emIm ~ogm-~obVamoS>r H$s
ZmJnwa&
~mbmOrZJa
(npíM_) pñWV {eVbm _mVm _§{Xa
go a{ddma 21 {Xg§~a H$mo H¢$S>b
_mM© H$m Am`moOZ {H$`m J`m h¡&
à\w$b O`gdmb Zo BgH$s OmZH$mar
XoVo hþE ~Vm`m {H$ nm{H$ñVmZ Ho$
noemda _| Vm{b~mZr AmV§H$dm{X`m|
Ûmam H$s JB© 132 ñHy$br ~ƒm| H$s
{Z_©_ hË`m Ho$ {damoY _| `h H¢$S>b
_mM© {ZH$mbm OmEJm& O`gdmb Zo
~Vm`m {H$ Bg H¢$S>b _mM© _| X{jU
ZmJnwa {dYmZg^m {Zdm©MZ joÌ Ho$
{dYm`H$ gwYmH$a H$mohbo,
ZJagodH$ dmgwXod T>moHo$ VWm
{eVbm _mVm _§{Xa H$_oQ>r Ho$ g^r
nXm{YH$mar CnpñWV ah|Jo& à\w$b
O`gdmb Zo joÌ H$s OZVm go Bg
H¢$S>b _mM© _| CnpñWV hmoH$a _¥V
~ƒm| H$mo AnZr lÕm§O{b A{n©V
H$aZo H$s _m§J H$s h¡&
ZB© H$m`©H$m[aUr Kmo{fV H$s JB©& {dX^© àXoe AÜ`j AemoH$ nmÌrH$a Zo
Cº$ H$m`©H$m[aUr Kmo{fV H$s& Bg Xm¡amZ CÝhm|Zo CnpñWV J«mhH$m| d ZmJ[aH$m|
H$s g_ñ`mAm| H$mo {H$g Vah go hb H$aZm h¡ Bg ~mao _§o _mJ©Xe©Z {H$`m&
H$m`©H$m[aUr _§o AÜ`j- g§Ü`m nw{Z`mZr, g{Md- g§O` qMM_bmVnwao,
CnmÜ`j- amO|Ð {Xdmao, aoIm T>moao, _mohZ A§OrH$a, g§ajH$- CX` {Xdo,
ghg{Md-{dO` AZmgZo, àr{V Om§^wbH$a, g§JR>Z_§Ìr- Zaoe Mm¡Yar,
ghg§JR>Z_§Ìr- dg§V T>moH$, _{hbm à_wI- AZwamYm [agmbXma,
H$mofmÜ`j- A{Zb S>m|Jadma, {d{Y gbmhH$ma-ES>. ~mXb bmoUmao,
à{gpÕ à_wI-nm§Sw>a§J H$mQ>H$a, Za|Ð ^mogbo Am{X em{_b h¡&
{dYm`H$ OmYd Ho$
{Ibm\$ àXe©Z
{ZYZ
{H$eZM§X Iy~mZr
ZmJnwa& {edgoZm H$m`©H$mar
ZmJnwa& lr JUoe Oyg E§S>
AÜ`j CÕd R>mH$ao H$s gwajm Ho$
à^mar nw{bg {ZarjH$ H$s {nQ>mB© AmBñH«$r_ nmb©a Ho$ g§MmbH$
H$aZodmbo {edgoZm {dYm`H$ {H$eZM§X Iy~mZr H$m AmO gw~h
hf©dY©Z OmYd Ho$ {Ibm\$ H$‹S>r AmH$pñ_H$ {ZYZ hmo J`m& do 68
H$ma©dmB© H$aZo H$s _m§J H$mo boH$a df© Ho$ Wo& CZH$s A§{V_ `mÌm AmO
ewH«$dma H$mo godm{Zd¥Îm nw{bg Xmonha 2 ~Oo CZHo$ {ZdmgñWmZ go
A{YH$m[a`m| Zo doam`Q>r Mm¡H$ na Zmam KmQ> na OmEJr& do AnZo nrN>o
àXe©Z {H$`m&OmYd Zo ~wYdma ^amnyam n[adma N>mo‹S> JE h¢&
H$s em_ hmoQ>b àmBS> _| nw{bg
{ZarjH$ namJ OmYd H$mo Mm§Q>m
_mam Wm& hf©dY©Z OmYd Ho$
{Ibm\$ gmoZoJm§d WmZo _| _manrQ>
H$m _m_bm ^r XO© {H$`m J`m h¡&
dh A§V[a_ O_mZV na h¡&
_hmamï´> godm{Zd¥Îm nw{bg
A{YH$mar
H$ë`mUH$mar
Egmo{gEeZ Zo ewH«$dma gw~h
10 ~Oo doam`Q>r Mm¡H$ pñWV
_hmË_m
Jm§Yr H$s
bm°Q>ar
à{V_m Ho$
_mbm_mb
112-4 250-7
gm_Zo
_mbm_mb _m{ZªJ 449-7 245-1
àXe©Z
ZmJnwa& ^maVr` OZVm `wdm {H$`m&
g§npËV
123-6 336-2
_moMm© Ho$ eha AÜ`j ~§Q>r ({OV|Ð)
Hw$H$S>o Zo `wdm H$m`©H$Vm© _`yaoe XS>do
H$mo ^maVr` OZVm `wdm _moMm© H$m
ZmJnwa eha CnmÜ`j {Z`wŠV {H$`m
n{V- Vw_ _wPo ~mV-~mV _| AnZr _m§ Ho$ nmg
h¡& AnZr {Z`wpŠV na _`yaoe Zo ~§Q>r
OmZo H$s Y_H$s XoVr hmo! Š`m AÀN>r ~mV h¡?
Hw$H$S>o, H¥$îUm Imon‹S>o g{hV AÝ`
nËZr- R>rH$ h¡ A~ _¢Zo OmZo H$m BamXm N>mo‹S> {X`m h¡& _m§ H$mo
^mOnm ZoVmAm| H$m Am^ma ì`ŠV
`hs¨ ~wbm by§Jr&
{H$`m h¡&
ew^m§H$
356
268
158 46 123
41 45 61 16
_`yaoe XS>do
~Zo CnmÜ`j
dmh! _Om Am J`m...
cmyk
1/--pages
Report inappropriate content