close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
‫‪12‬‬
‫صفحه‬
‫‪0‬‬
‫‪40‬‬
‫تومان‬
‫مسي‪:‬تماماينحرفها‬
‫دروغاست‬
‫پيام يونسي پور‬
‫ايستادنت را دوست داريم‬
‫‪w w w. i r a n - v a r z e s h i . c o m‬‬
‫‪ 21‬ربيع ااول ‪No.4987 13 Jan 2015 1436‬‬
‫‪ 570‬روز‬
‫سال هجدهم شماره ‪ 4987‬سه شنبه ‪ 23‬دی ‪1393‬‬
‫بامطالبيدربارهکشتي‪ ،‬وزنهبرداری‪،‬کاراته‪،‬تکواندو‪،‬ووشو‬
‫دوومیدانی‪،‬والیبال‪ ،‬بسکتبال‪،‬تنیس ‪،‬تیروکمانو‪...‬‬
‫براي كارلوس كروش كه‬
‫مردانه حرف زد‪...‬‬
‫سرمقــــــاله‬
‫سوژه روز‬
‫‪Payam Yonesipour‬‬
‫پل پوگبا ( يوونتوس) پوستر‬
‫انريكه‪ :‬پايمان‬
‫بلغزدجنجالها‬
‫شروع می شود‬
‫برد دو گله مقابل بحرين‪ ،‬حياتي بود ولي نه آنقدر شگفت انگيز به‬
‫نظر ميرس��يد كه ستايشي فراتر از «حق» مليپوشان و مربيان نثارشان‬
‫كنيم و نه ميتوانس��ت به اين حدي كه امروز ما را دچار خوش��بيني به‬
‫رداي قهرمان��ي كرده برايمان روياس��ازي كند اما آن چه دقايقي بعد از‬
‫بازي‪ ،‬در كنفرانس خبري رقم خورد و جماتي كه روي زبان س��رمربي‬
‫ايران جاري ش��د‪ ،‬ارزش��ي فراتر از تمام دقايق بازي را داش��ت‪ .‬كارلوس‬
‫كروش‪ ،‬بهعنوان يكي از ش��هيرترين مربيان حاضر در استراليا‪ ،‬روبهروي‬
‫خبرنگاران نشس��ت و مدعي ش��د كه آن چه غرب در چارچوب «تحريم‬
‫عليه ايران» به كار برده است «ناجوانمردانه» است!‬
‫همين صفحه‬
‫صفحه ‪8‬‬
‫صفحه ‪6‬‬
‫از‌كارشناسي‌دنيزلي‌و‌تيري‌آنري‌‬
‫تا‌برنامه‌هاي‌حاشيه‌‌محور‬
‫فريادهاي كروش در رختكن‬
‫بحرين تمام شد‬
‫شوخــيوخنـده‬
‫بهجــايبحثهاي‬
‫كـارشناســيدر‬
‫تلويزيــون!‬
‫فوتباليستهايايرانقربانـــيشدهاند‬
‫كروش‪:‬تحـــريمها‬
‫ناجوانمردانـــهاست‬
‫يكتيمبوديمبا‪ 11‬ستاره‬
‫تيموريان‪:‬قصههايماشروعشد!‬
‫پيشبينی روز‬
‫كاپيتانپراشتباهوخسته‬
‫كفاشيان‪ :‬صحبت از يونسدايي!‬
‫امروز باپيروزياسترالياوكره‬
‫قهرماني زود است‬
‫ايران – عراق در يكچهارم!‬
‫ژاپن ‪ 4‬ـ فلسطين صفر‬
‫تكليفگروه‪A‬‬
‫تكنگاريازيكبردشيرين‬
‫خروش اميد از دل ملبورن مشخصميشود؟‬
‫شروع محكم سامورايي‬
‫عراق يك ـ اردن صفر‬
‫اردن حمله كرد‬
‫عـــراق گل زد‬
‫از‌كارشناسي‌دنيزلي‌و‌تيري‌آنري‌تا‌برنامه‌هاي‌حاشيه‌محور‬
‫سرمقاله‬
‫براي كارلوس كروش كه مردانه حرف زد‪...‬‬
‫ايستادنت را دوست داريم‬
‫پيام يونسي پور‬
‫‪Payam Yonesipour‬‬
‫برد دو گله مقابل بحرين‪ ،‬حياتي بود ولي نه آنقدر ش��گفت انگيز به نظر ميرس��يد‬
‫كه ستايش��ي فراتر از «حق» مليپوش��ان و مربيان نثارش��ان كنيم و نه ميتوانست به‬
‫اين حدي كه امروز ما را دچار خوش��بيني به رداي قهرماني كرده برايمان روياس��ازي‬
‫كن��د اما آن چه دقايقي بعد از بازي‪ ،‬در كنفرانس خبري رقم خورد و جماتي كه روي‬
‫زبان س��رمربي ايران جاري ش��د‪ ،‬ارزش��ي فراتر از تمام دقايق بازي را داش��ت‪ .‬كارلوس‬
‫كروش‪ ،‬بهعنوان يكي از ش��هيرترين مربيان حاضر در اس��تراليا‪ ،‬روب��هروي خبرنگاران‬
‫نشست و مدعي شد كه آن چه غرب در چارچوب «تحريم عليه ايران» به كار برده است‬
‫«ناجوانمردانه» است!‬
‫گايهه��اي كروش‪ ،‬اين ب��ار جنبهاي بينالمللي پيدا ك��رد‪ .‬ديگر مقابل خبرنگاران‬
‫ايراني‪ ،‬بهانه تراش��يهاي هميش��گي را صف نكرد كه ليگ دير تعطيل ش��ده و حريفان‬
‫بازيه��اي بيش��تري در قياس با ما داش��تند و اردوها همگي لغو ش��ده و ب��ا اين روال‬
‫نميتوان انتظار معجزه و ش��گفتي داشت‪ .‬شكواييههاي كروش پيش روي وزير و رييس‬
‫فدراس��يون فوتبال قرار نگرفت‪ .‬اين بار كروش به جاي فاشگويي كمبودهايش‪ ،‬از دايل‬
‫اردوه��اي محدود و بازيهاي ان��دك تداركاتي حرف زد‪ .‬بهعنوان يك اروپايي‪ ،‬در لباس‬
‫مردي كه يك عمر در انگلستان و اسپانيا و پرتغال زندگي و كار كرده‪ ،‬تحريمهاي غرب‬
‫عليه ايران را ناجوانمردانه و دور از شان مردم ايران دانست‪ .‬چه چيزي براي مردم ايران‬
‫باارزشتر از اينكه يك ش��هروند ش��هير غربي‪ ،‬بعد از سه سال همنشيني و همزيستي با‬
‫آنها‪ ،‬در مقام مدافع حقوقشان برآيد‪ .‬گايههاي كروش اين بار از جنسي ديگر بود‪ .‬اين‬
‫بار خودش را رودرروي تمام دولتمردان غربي گذاش��ت و مدعي شد دخالت سياست در‬
‫ورزش‪ ،‬براي مردمي كه عاش��قانه تيم ملي مملكتش��ان را دوست دارند عادانه نيست‪.‬‬
‫او از بلوكه شدن پولهاي فدراسيون فوتبال ايران به دست فيفا و كنفدراسيون به دليل‬
‫تحري��م ثروته��اي ايران گايه ك��رد و البته صداي ايران را ب��راي دومين بار به گوش‬
‫جهان رساند‪ .‬اول بار وقتي بود كه پايش به برزيل رسيد و در اولين كنفرانس خبري‪ ،‬از‬
‫سياستهاي دولتمردان غربي در تحريم ايران انتقاداتي به زبان آورد‪.‬‬
‫حاا ميتوان به ياد مردم انگلس��تان افتاد كه صداي كارلوس كروش (مربي پيشين‬
‫منچستريونايتد) را از دل استراليا ميشنوند‪ .‬اويي كه هنوز ميان ساكنان جزيره صاحب‬
‫مقبوليت گفتاري و رفتاري هس��ت‪ .‬ميتوان هموطنانش يا اهالي ش��هر مادريد را تصور‬
‫كرد كه از نقد كروش به سياس��ت اتحاديه اروپا متحير ميش��وند‪ .‬آيا ميتوانند كام او‬
‫را نپذيرن��د وقتي كه از زبانش ميش��نوند كه گفته «براي كس��اني ك��ه همواره از بازي‬
‫جوانمردان��ه صحبت ميكنند‪ ،‬باي��د بگويم كه هيچ بازي جوانمردان��هاي وجود ندارد‪».‬‬
‫كارلوس كروش حاا س��فير شهير ايران ميشود در آستانه آخرين اپيزودهاي مذاكرات‬
‫هس��تهاي! كروش بهعنوان يك پرتغالي‪ ،‬از مردمي دف��اع ميكند كه با تمام وجود‪ ،‬زير‬
‫تيغ تحريمهاي غرب و شرق (هر يك به نحوي) له شدهاند‪ .‬كروش نه اينكه فقط صداي‬
‫اعتراضش براي تيمي كه با حداقل امكانات و فرصتهاي آمادهسازي راهي استراليا شده‬
‫كه در اصل براي دفاع از مردمي كه حقشان اين تحمل ناجوانمردانه فشارهاي اقتصادي‬
‫و سياسي نيست لب به اعتراض باز كرد‪ .‬ميتوان او را ستود‪.‬‬
‫از كارل��وس كروش نه براي شكس��ت دادن بحرين (كه وظيف��هاش بود) كه دقيقا‬
‫بهخاطر ايستادن مقابل تمام قدرتهاي غربي (جايي كه به آن تعلق دارد) براي دومين‬
‫بار تشكر ميكنيم‪ .‬از كارلوس كروش به جاي تمام مردان و زنان و كودكاني كه در اين‬
‫سالها به واسطه نبود داروهايي كه تحريم شدهاند جان دادند تشكر ميكنيم‪ .‬از كارلوس‬
‫كروش به جاي مردان و زناني كه بنيان خانوادههايشان در پس ورشكستگيهاي مالي‬
‫در پش��ت همين تحريمها و افزايشهاي نرخ دار و كاا از هم گس��يخت و نابود ش��د‬
‫تشكر ميكنيم‪ .‬از كارلوس كروش به جاي همه كودكان و نوجواناني كه ميتوانستند در‬
‫مدارس��ي بزرگتر‪ ،‬با امكاناتتر‪ ،‬شايستهتر و بايستهتر تحصيل كنند و در همين سالها‬
‫مجبور به تحمل وضعيتهاي اس��فبار به دايلي كه خود نيز نميدانس��تند شدند تشكر‬
‫ميكني��م‪ .‬ش��ايد كارلوس كروش كه ام��روز در مقام دفاع از مردم اي��ران مقابل تحريم‬
‫كنندگان برآمده از چنين فاجعهاي باخبر نباشد كه طي سالهاي اخير‪ ،‬دامنه تحريمها‬
‫ب��ه داروهاي مكم��ل نوزادهاي ايراني هم رس��يد‪ .‬از كارلوس كروش ب��ه جاي تمام آن‬
‫نوزادهايي كه چون داروهاي تكميليشان تحريم بود عمري به حد يك ماه هم نداشتند‬
‫تشكر ميكنيم‪.‬‬
‫ايستادنهايت را دوست داريم‪ .‬آنچه در زمين بازي نشان دادي‪ ،‬وظيفه حرفهاي تو‬
‫بود و آنچه بعد از بازي در كنفرانس خبري به زبان آوردي‪ ،‬نش��انهاي از انسانيت تو‪ .‬آن‬
‫غرور و رسوخ ناپذيريات‪ ،‬هرگونه توصيه قبلي و بيروني براي گفتن اين جمات را خود‬
‫به خود باطل ميكند‪ .‬ميتوانستي از فدراسيون و وزارت براي تمام كمبودها انتقاد كني‬
‫اما مردانهترين حرفهاي ممكن را زدي‪ .‬روح مردانهات را دوست داريم‪.‬‬
‫شوخي و خنده به جاي بحثهاي كارشناسي در تلويزيون!‬
‫اكبر منتشلو‬
‫‪Akbar Manteshlou‬‬
‫صدا و سيما بهعنوان رس��انه ملي و البته تاثيرگذارترين‬
‫رسانه در كش��ورمان‪ ،‬چه نقشي در پيشرفت و ارتقاي فوتبال‬
‫دارد؟ خ��ارج از حواش��ي فوتبال كه اين روزه��ا‪ ،‬مورد توجه‬
‫بيش از حد رس��انه ملي قرار گرفته‪ ،‬نق��ش موثر و مفيد اين‬
‫رس��انه در فوتبال چيس��ت؟ اگر به ماهها و روزهاي گذش��ته‬
‫بازگرديم‪ ،‬بحث حق پخش تلويزيوني سوژه داغ فوتبال بود كه‬
‫با مقاومت حساب شده فدراسيون فوتبال براي باا بردن حق‬
‫پخش‪ ،‬دوربينهاي صدا و س��يما چند هفتهاي حق حضور در‬
‫ورزش��گاهها را پيدا نكردند‪ .‬هر چند برخيها معتقد بودند كه‬
‫فدراسيون فوتبال براي خارج شدن از زير فشارها موضوع راه‬
‫ندادن دوربينها به ورزشگاهها را پيش كشيد اما واقعيت اين‬
‫اس��ت كه صدا و سيما هيچگاه حق واقعي فوتبال را پرداخت‬
‫نكرده و در طول س��الهاي گذش��ته‪ ،‬هميشه كمترين ميزان‬
‫حق پخش را پرداخت كرده است‪ .‬پرداخت واقعي حق پخش‬
‫توسط صدا و سيما قطعا ميتوانست و ميتواند‪ ،‬تاثير بسزايي‬
‫در پيشرفت فوتبال داشته باشد و باشگاهها را از گرفتاريهاي‬
‫مال��ي نجات دهد‪ .‬حق پخش از موضوعات پذيرفته ش��ده در‬
‫فوتبال اروپا و كش��ورهاي پيش��رفته در زمينه فوتبال است و‬
‫درصد زيادي از هزينههاي فوتبال را حق پخش تامين ميكند‬
‫و چارچ��وب و قوانين مدون و كامل��ي در اين خصوص وجود‬
‫دارد كه متاس��فانه اين موضوع در فوتبال ما و با مقاومت صدا‬
‫و س��يما هنوز حتي به صورت آماتور هم اجرا نميش��ود‪ .‬صدا‬
‫و س��يما با مقاومتي كه از خ��ود در برابر پرداخت واقعي حق‬
‫پخش تاكنون نشان داده‪ ،‬نه تنها كمكی به پيشرفت و ارتقاي‬
‫فوتبال كشورمان نكرده است‪ ،‬بلكه در طول سالهاي گذشته‬
‫همواره از اين موضوع س��ود ب��رده و به جاي توليد برنامههاي‬
‫با هزينههاي بس��يار سنگين‪ ،‬با مسابقات فوتبال و برنامههاي‬
‫جانب��ي آن مخاطبان بيش��تري را نيز جذب كرده اس��ت‪ .‬با‬
‫نگاه��ي به ميزان مخاطبان برنامههاي��ي همچون نود‪ ،‬ورزش‬
‫از نگاه دو‪ ،‬ورزش و مردم و در يكي دو س��ال اخير برنامههاي‬
‫مختلف ش��بكه ورزش به واقعيت اين موضوع خواهيم رسيد‪.‬‬
‫خدمتي كه فوتبال در س��طح باشگاهي به صدا و سيما كرده‬
‫اس��ت‪ ،‬اين س��ازمان به هيچ وجه در قبال فوتبال انجام نداده‬
‫اس��ت و هنوز هم بحثهاي جدي وجود دارد‪ .‬حال با تعطيلي‬
‫بازيهاي ليگ و شروع مهمترين رقابتهاي قاره كهن‪ ،‬فوتبال‬
‫ملي در خدمت صدا و سيما است تا اين سازمان با بهرهگيري‬
‫از مخاطبان بيشمار اين مسابقات‪ ،‬دوباره در جهت منافع خود‬
‫گام بردارد‪ .‬حداقل اين انتظار از س��ازمان صدا و س��يما وجود‬
‫دارد كه در روزهاي برگزاري مسابقات‪ ،‬با برنامههاي پرمحتوا‬
‫و حساب شده و البته با هزينه كردن بيشتر‪ ،‬مخاطبان بيشمار‬
‫فوتبال ملي را بيشتر از گذشته جذب كند و در جهت ارتقاي‬
‫دانش مردم نس��بت به فوتب��ال گام بردارد و البته كمك حال‬
‫تيم ملي در اين رقابتها باش��د‪ .‬متاسفانه با وجود منافعي كه‬
‫صدا و س��يما از اين مسابقات و به طور كلي از فوتبال ميبرد‪،‬‬
‫شاهد آن هستيم كه اين سازمان همچنان با توليد برنامههاي‬
‫بيمحت��وا و ك��م ارزش بهترين زمانهاي��ي را كه ميتوان در‬
‫جهت ارتقا و پيشرفت فوتبال از آن استفاده كرد‪ ،‬به سرگرمي‬
‫تبدي��ل كرده و به جاي پرداختن تخصصي به مس��ابقات جام‬
‫ملتهاي ‪ 2015‬آس��يا برنامههايي با كمترين هزينه و سطح‬
‫پايين وق��ت مخاطبان را پر ميكنن��د‪ .‬برنامههايي كه حاضر‬
‫نيس��تند در آن از كارشناسان متخصص اين رشته براي آناليز‬
‫مسابقات استفاده كنند و حتي در سپردن تريبون صدا و سيما‬
‫به متخصصان اين رشته بدون پرداخت هزينهاي خساست به‬
‫خرج ميدهند‪ .‬با نگاهي به آنچه كه درباره ارتباط صدا و سيما‬
‫و فوتبال در كشورهاي پيشرفته و اروپايي رخ ميدهد‪ ،‬با آنچه‬
‫ك��ه در ايران اتفاق ميافتد‪ ،‬ميتوان درك كرد كه نقش صدا‬
‫و س��يما در ارتقاي فوتبال چقدر است‪ .‬در فوتبال كشورهاي‬
‫اروپايي و حتي كش��ور همسايه كشورمان يعني تركيه اتفاقي‬
‫ديگري رخ ميدهد‪ .‬ش��بكه ‪ Lig Tv‬تركيه براي مخاطبانش‬
‫و كمك به فوتبال اين كشور با بهترين مربي اين كشور يعني‬
‫دنيزلي قرارداد رسمي امضا ميكند و او را بهعنوان كارشناس‬
‫به برنامه فوتبالي خود ميآورد‪ .‬در كش��ورهاي اروپايي تيري‬
‫آنري با قراردادي س��نگين كارش��ناس فوتبال شبكه اسكاي‬
‫اسپورت ميش��ود‪ .‬او در اين باره ميگويد‪« :‬فكر ميكنم اين‬
‫ي��ك قدم منطقي ب��ود‪ .‬به من اين فرص��ت را ميدهد كه به‬
‫بازيه��ا نزديك باش��م و به مردم كمك كن��م فوتبال را بهتر‬
‫درك كنند‪».‬‬
‫ش��بكه اس��كاي اس��پورت براي اس��تخدام اين بازيكن‬
‫بهعنوان كارش��ناس‪ ،‬س��اليانه مبلغ ‪ 4‬ميليون پوند پرداخت‬
‫ميكند ت��ا برنامهاي با كيفيت و در جهت پيش��رفت فوتبال‬
‫و دان��ش مخاطبانش ارائ��ه دهد‪ .‬بيش از آن��ري‪ ،‬گري نويل‬
‫هم با ق��راردادي ‪ 1/2‬ميلي��ون پوندي ب��ه تلويزيون ميرود‪.‬‬
‫حضور اين افراد در ش��بكههاي مختلف كش��ورهاي ديگر در‬
‫حالي رخ ميدهد كه صدا و س��يماي كش��ورمان حتي حاضر‬
‫نيس��ت تريبون اين سازمان را بدون پرداخت ريالي در اختيار‬
‫كارشناسان فوتبال قرار دهد و برنامه تخصصي جام ملتهاي‬
‫‪ 2015‬آسيا‪ ،‬با حضور مجريان به پايان ميرسد و فوتبال مورد‬
‫آناليز فني قرار ميگيرد كه آنها قطعا تخصصي درباره فوتبال‬
‫ندارند و آگاهيهايش��ان درباره فوتبال شايد كمي بيشتر از‬
‫مخاطبان باشد اما قطعا به صورت تخصصي نيست‪.‬‬
‫صدا و س��يما با اين رويكرد و با اين سياس��تها نه تنها‬
‫موجب رش��د فوتبال نش��ده بلك��ه با تولي��د برنامههاي صرفا‬
‫حاش��يهاي و پخش برنامههاي گزارش مح��ور از اصل ماجرا‬
‫دور شده است‪.‬‬
‫‪‌22‬بهمن‌واگذاري‌سرخابي‌ها‌كليد‌مي‌خورد‬
‫‪ 40‬در صد نقــــد بايد پــــــرداخت شود‬
‫باز ه��م بح��ث واگذاري اس��تقال و‬
‫پرس��پوليس در مي��ان اس��ت‪ .‬بحث��ي كه‬
‫فوتباليها ب��اور ندارند به حقيقت بپيوندد‪.‬‬
‫وزارت ورزش رقم��ي را بهعن��وان رقم پايه‬
‫براي خصوصي س��ازي اي��ن دو تيم مطرح‬
‫ك��رده كه مش��تريان فعلي اي��ن دو تيم را‬
‫شوكه كرده اس��ت‪ 290 .‬ميليارد رقم پايه‬
‫اين دو تيم اس��ت! همين نكته هم بيش از‬
‫پيش بحث واگذاري را دور از ذهن ميكند‪.‬‬
‫البته مس��ووان اينطور وانمود ميكنند كه‬
‫اين مساله را اجرايي ميكنند و كارگروهي‬
‫براي اجراي اين طرح تشكيل شده است‪.‬‬
‫حسن زماني رييس اين كار گروه است و‬
‫درباره تصميماتي كه گرفته ميشود اينطور‬
‫صحبت ميكند‪« :‬جلس��ه نهايي براي رفع‬
‫موانع موجود بر س��ر واگذاري باشگاههاي‬
‫استقال و پرس��پوليس در مجلس برگزار‬
‫ش��د كه روساي كميسيونهاي اصل ‪ 90‬و‬
‫اج��راي اصل ‪ 44‬مجلس‪ ،‬رييس س��ازمان‬
‫خصوصيس��ازي‪ ،‬معاون وزير دادگستري‪،‬‬
‫نماين��دگان ديوان محاس��بات و س��ازمان‬
‫بازرسي كل كش��ور و وزارت ورزش دراين‬
‫جلسه حضور داشتند‪ .‬قيمت پايه واگذاري‬
‫دو باش��گاه استقال و پرسپوليس در مورد‬
‫هر يك از دو باش��گاه ‪ 290‬ميليارد تومان‬
‫در نظر گرفته ش��د كه آگهي مزايده براي‬
‫واگذاري آنها هفته آينده توس��ط سازمان‬
‫خصوصيسازي منتشر خواهد شد‪».‬‬
‫ريي��س كار گروه نظ��ارت بر واگذاري‬
‫باش��گاههاي اس��تقال و پرس��پوليس از‬
‫س��وي مجلس حرفهايش را اينطور ادامه‬
‫ميده��د‪ 22« :‬ت��ا ‪ 30‬بهم��ن م��اه زمان‬
‫برگزاري مزايده باش��گاههاي اس��تقال و‬
‫پرس��پوليس اس��ت و متقاضيان ميتوانند‬
‫تا پي��ش از اين تاريخ درخواس��ت خود را‬
‫به س��ازمان خصوصيس��ازي تسليم كنند‪.‬‬
‫صاحيت متقاضيان خريد اين دو باش��گاه‬
‫از كاناله��اي مختل��ف مورد بررس��ي قرار‬
‫ميگي��رد و كار به گونهاي اس��ت كه يك‬
‫نفر نميتواند متقاضي خريد هر دو باشگاه‬
‫باش��د‪ ».‬اين مقام مس��وول درباره شرايط‬
‫واگذاري دو باشگاه اينطور توضيح ميدهد‪:‬‬
‫«خري��دار ‪ 40‬درص��د از هزين��ه را نقدا ً و‬
‫‪ 60‬درص��د مابقي را در اقس��اط دو س��اله‬
‫پرداخت ميكند و از س��وي ديگر ش��خص‬
‫خريدار ميتواند ‪ 20‬درصد از س��هام خود‬
‫را به پيشكسوتان و هواداران باشگاه واگذار‬
‫كن��د‪ .‬همچني��ن در اين جلس��ه از نهادها‬
‫و ارگانهاي��ي ك��ه مجل��س را در اج��راي‬
‫واگذاري باشگاههاي استقال و پرسپوليس‬
‫در بخ��ش خصوصي كمك كردند تقدير به‬
‫عمل آمد‪».‬‬
‫اوضاع‌خوب‌است‌و‌اميدواري‌موج‌مي‌زند‬
‫نبي‪ :‬درباره قطر اشتباه فكر نميكنيم‬
‫مهدي محمد نبي كه اكنون بهعنوان سرپرس��ت‬
‫روي نيمكت تيم ملي مينش��يند آخرين وضعيت تيم‬
‫ملي در استراليا را اينگونه توصيف كرد‪« :‬خوشبختانه‬
‫پس از پي��روزي كه مقابل بحري��ن در اولين بازي به‬
‫دس��ت آورديم ش��رايط خوب��ي داري��م و كادر فني و‬
‫بازيكن��ان انگي��زه مضاعف��ي پيدا كردند و هدفش��ان‬
‫حضور در فينال اين دوره از مسابقات است‪».‬‬
‫نبي تاكيد كرد كه تيم ملي هيچ حريفي را دست‬
‫كم نميگيرد‪« :‬ما مس��ابقات سختي را پيش رو داريم‬
‫و هيچ حريفي را دس��ت كم نميگيريم و با قدرت در‬
‫تمام رقابتها حاضر خواهيم ش��د تا بتوانيم به فينال‬
‫راه يابي��م‪ .‬اين كار با تاش بازيكنان ش��دني اس��ت و‬
‫تمام س��عي خود را هم در اين زمين��ه انجام خواهند‬
‫داد‪».‬‬
‫با شكست سنگين قطر مقابل امارات اين ذهنيت‬
‫ب��ه وجود آمده كه تيم ملي پنجش��نبه بازي آس��اني‬
‫پيش رو دارد‪ .‬نبي اما اين ذهنيت را رد ميكند‪« :‬قبا‬
‫هم گفته بودم‪ ،‬در اين مسابقات هر بازي براي ما حكم‬
‫فين��ال را دارد و درباره نتاي��ج قبلي تيمها نميتوانيم‬
‫هيچ قضاوتي انجام دهيم‪ .‬براي ما آن نتايج قابل هضم‬
‫نيست و تيم ملي بايد در هر مسابقه به فكر كسب سه‬
‫امتياز آن بازي باشد و قطعا هم اينگونه خواهد بود‪».‬‬
‫نب��ي در پايان حرفهايش گفت‪« :‬خوش��بختانه‬
‫ش��رايط خوبي در اس��تراليا وجود دارد و با صعود تيم‬
‫ملي به مرحله بعدي هم اين موضوع بهتر خواهد شد‪.‬‬
‫تاش ميكنيم تا در بازي مقابل قطر به پيروزي برسيم‬
‫تا صعود خود را به مرحله بعدي هموارتر كنيم‪».‬‬
‫مصاحبه‬
‫نبايد به كويت بهعنوان تيمي ناتوان نگاه كنيم‬
‫اشتيليكه‪ :‬در بازي قبل خودزني كرديم‬
‫دور دوم مرحل��ه گروهي رقابتهاي‬
‫جام ملتهاي آس��يا‪ ،‬ديروز (دوشنبه) با‬
‫مس��ابقه كرهجنوبي با كويت در ورزشگاه‬
‫كانبرا آغاز شد‪.‬‬
‫اول��ي اش��تيليكه‪ ،‬س��رمربي آلماني‬
‫كره جنوبي كه در مس��ابقه نخست خود‬
‫توانس��ته عمان را با نتيج��ه يك ‪ -‬صفر‬
‫شكست دهد‪ ،‬قبل از بازي با كويت درباره‬
‫مش��كات تيمش در بازي پيش توضيح‬
‫ميدهد‪« :‬مش��كل ما در ب��ازي با عمان‬
‫اي��ن بود كه در ‪ 45‬دقيقه دوم حدود ‪70‬‬
‫تا ‪ 75‬درصد مالكيت ت��وپ را در اختيار‬
‫داشتيم و ‪ 3‬موقعيت كاما جدي گل هم‬
‫كسب كرديم اما بيشتر از يك گل نزديم‪.‬‬
‫ب��ه نحوي خودزني كرديم كه به گل دوم‬
‫برسيم‪ .‬بايد بهتر نتيجه ميگرفتيم اما به‬
‫هرحال برنده بازي بوديم‪».‬‬
‫اش��تيليكه همچنين از ش��اگردانش‬
‫خواس��ت فري��ب ب��رد پ��ر گل ‪ - 4‬يك‬
‫اس��تراليا مقابل كويت را نخورده و به اين‬
‫تيم بهعن��وان تيمي ناتوان نگاه نكنند‪ .‬او‬
‫در م��ورد وضعيت بازيكن��ان مصدومش‬
‫نيز توضي��ح ميده��د‪« :‬چويونگ چئول‬
‫آمادگي خود را كس��ب ك��رده و ميتواند‬
‫تيم ك��ره را همراهي كند اما كيم چانگ‬
‫س��و و لي چونگ يو هنوز وضعيتي مبهم‬
‫دارند و درباره مش��خص ش��دن وضعيت‬
‫آنها بايد منتظر ماند‪».‬‬
‫باخت مقابل استراليا پيامد سنگيني داشت‬
‫معلول‪ :‬مجبوريم برنده شويم‬
‫بعد از اس��تراليا‪ ،‬نوبت به رويارويي با‬
‫دومين حريف قدر تيم ملي كويت رسيده‬
‫اس��ت‪ .‬كويتيه��ا كه در ب��ازي افتتاحيه‬
‫‪ - 4‬ي��ك مغلوب اس��تراليا‪ ،‬ميزبان جام‬
‫شدند‪ ،‬مجبورند براي حفظ اميد صعود به‬
‫دور يك چه��ارم نهايي‪ ،‬از پس رويارويي‬
‫با كرهايها به خوبي برآيند‪ .‬نبيل معلول‪،‬‬
‫س��رمربي اين تي��م در كنفرانس خبري‬
‫قبل از بازي درباره شرايط تيمش اينطور‬
‫توضيح ميده��د‪« :‬بديهي اس��ت باخت‬
‫مقاب��ل اس��تراليا پيامد خيلي س��نگيني‬
‫داش��ت اما تيم كويت مجبور است تاش‬
‫كند و سازماندهي مجدد كرده و با نگاهي‬
‫خوشبينانه وارد بازي شود‪».‬‬
‫او همچنين ميگويد‪« :‬آخرين بازي‬
‫م��ا يعني ديدار با ميزب��ان نكات مثبت و‬
‫منفي داش��ت‪ .‬موارد مثبت خيلي خوب‬
‫بودن��د و از نظر نظم تاكتيكي و س��رعت‬
‫تيم��ي ش��رايط خوب��ي داش��ت‪ .‬البت��ه‬
‫اس��ترالياييها مستحكمتر بودند و لياقت‬
‫ب��رد را داش��تند‪ .‬در حاليك��ه م��ا حس‬
‫واكنش براي زدن گل نداشتيم‪».‬‬
‫اين مربي در مورد شرايط كرهجنوبي‬
‫نيز توضيح ميدهد‪« :‬س��بك بازي كره با‬
‫اس��تراليا فرق ميكند‪ .‬اين دو تيم قالب‬
‫بازي متمايزي از هم دارند‪ .‬استرالياييها‬
‫بيش��تر روي توان فيزيكي ات��كا دارند و‬
‫س��ريع از دفاع ب��ه حمل��ه ميآيند‪ .‬كره‬
‫بازيكنان��ي كليدي مثل ش��ماره ‪ 9‬يعني‬
‫چو يونگ چئول و ‪ 13‬يعني كوجا چئول‬
‫را دارد كه اينها ميتوانند سرنوشت بازي‬
‫را تغيي��ر دهن��د‪ ».‬او همچنين ميگويد‪:‬‬
‫«مقاب��ل كره تاش خواهي��م كرد حتما‬
‫گل بزنيم چون ميخواهيم برنده از بازي‬
‫خارج ش��ويم‪ .‬يعني مجبوري��م كه برنده‬
‫شويم‪».‬‬
‫سفر به ژاپن نقطه مثبتي براي ما بود‬
‫پوستچ اوغلو‪ :‬درك و تفاهم بيشتري در تيم وجود دارد‬
‫استراليا با همان برد پرگلي كه مقابل‬
‫كويت كس��ب كرد‪ ،‬از خ��ود چهره تيمي‬
‫قوي را به نمايش گذاشته است‪ .‬سرمربي‬
‫تيم ملي اس��تراليا با اش��اره به هماهنگي‬
‫بازيكنانش درب��اره وضعيت تيمش پيش‬
‫از دي��دار با عمان اينطور توضيح ميدهد‪:‬‬
‫«بازيكن��ان در حال حاضر با اين ش��يوه‬
‫بازي خيلي راحتتر هستند‪ .‬ما به خيلي‬
‫از بازيكن��ان فرص��ت دادي��م و اين گروه‬
‫بازيكناني كه داريم با اين شيوه بازي رشد‬
‫كردهاند‪ .‬اكنون درك و تفاهم بيشتري در‬
‫تيم وج��ود دارد‪ .‬اينها ب��ا فرصتي كه در‬
‫اختيار من ق��رار گرفت تا با اين بازيكنان‬
‫كار كنم‪ ،‬به دست آمد‪».‬‬
‫او همچنين ميگويد‪« :‬اين بخش��ي‬
‫از ي��ك فرآيند بود اما من واقعاً احس��اس‬
‫كردم كه س��فر به ژاپ��ن يك نقطه مثبت‬
‫براي ما بود كه توانس��تيم اين فلس��فه را‬
‫در تي��م جا بيندازيم و با اين بازيكنان در‬
‫اردو كار كنيم‪».‬‬
‫پوس��تچ اوغلو در خصوص ش��رايط‬
‫مصدومي��ت جدين��اك تأكي��د ميكند‪:‬‬
‫«مس��اله مهمي نيس��ت كه او را مدتها‬
‫از ب��ازي كردن دور نگ��ه دارد‪ .‬او در حال‬
‫حاض��ر در مرحله بهبودي قرار دارد‪ .‬البته‬
‫از دس��ت دادن ميل براي ب��ازي با عمان‬
‫ش��رايط ايدهآلي نيس��ت ول��ي مطمئنم‬
‫بازيكن��ان ديگري در تركي��ب داريم كه‬
‫به خوب��ي ميتوانند جاي خال��ي او را پر‬
‫كنند‪».‬‬
‫‪No.4987 - 13 Jan 2015 www.iran-varzeshi.com‬‬
‫سال هجدهم‬
‫شماره ‪4987‬‬
‫سه شنبه ‪ 23‬دي‪1393‬‬
‫نگاهكارشناس‬
‫‪ 21‬ربيع ااول ‪1436‬‬
‫‪2‬‬
‫دقيقهنود‬
‫برد عادانه‬
‫بيژن ذوالفقارنسب‬
‫كارشناسفوتبال‬
‫برد ايران برابر بحرين‪ ،‬يك برد عادانه‬
‫ب��ود‪ .‬تيم مل��ي در اين بازي س��ازماندهي‬
‫خوبي داش��ت و كاما بر بازي س��وار بود‪.‬‬
‫ايران بسيار با برنامه و منسجم بازي كرد و‬
‫بازيكنان هم پرس را به نحو احس��ن انجام‬
‫دادند‪ .‬خوش��بختانه تيم ما در دقايق مهم‬
‫و حساسي به گل رس��يد‪ .‬هر دو گل ايران‬
‫حاصل عملكرد خوب بازيكنان بود هر چند‬
‫روي گل اول ضع��ف و اش��تباه دروازهبان‬
‫و مدافع��ان بحري��ن بس��يار مش��هود بود‪.‬‬
‫حاجيصفي پيش از اين هم نشان داده بود‬
‫ك��ه بازيكن زيركي اس��ت و روي توپهاي‬
‫برگشتي گلهاي خوبي ميزند‪ .‬گل اول را‬
‫خيلي خوب به ثمر رسانديم‪ .‬بعد از گل هم‬
‫فش��ار حريف را كنترل كرديم و روي ضد‬
‫حمله گل دوم را زديم‪ .‬تغييرات مثبتي در‬
‫تيم ايجاد ش��ده بود‪ .‬حضور پورعلي گنجي‬
‫در قلب دفاع و اس��تفاده از وريا غفوري در‬
‫بهترينهاي جام با پيراهن پلنگ‬
‫دفاع راست مثبت بود‪ .‬هماهنگي غفوري با‬
‫دژاگه باعث ش��د كه بارها از سمت راست‬
‫حمله كنيم و پايهگذار هر دو گل ما هم از‬
‫همين جناح بود و بارها روي دروازه بحرين‬
‫از جناح راست خطرساز شديم‪ .‬غفوري در‬
‫نيمه اول هماهنگي خوبي با دژاگه در سمت‬
‫راس��ت تيم ملي داشت و هر دو گل هم از‬
‫همين منطقه به ثمر رسيد‪ .‬پورعليگنجي‬
‫هم مانن��د غفوري عملكرد خوبي داش��ت‬
‫البت��ه جز ‪ 10‬دقيقه اول كه كل تيم خوب‬
‫نبود در بقيه دقايق كاما بر بازي سوار بود‪.‬‬
‫نتيجهاي كه به دس��ت آمد ي��ك پيروزي‬
‫عادانه براي ما بود‪ .‬بحرين پيش از اين هم‬
‫بازيهاي فيزيكي مقابل ايران برگزار كرده‬
‫ب��ود و قطر هم تقريبا به اين س��بك بازي‬
‫ميكند اما امارات برخاف اين تيمها كاما‬
‫تكنيك��ي و آرام ب��ازي ميكند‪ .‬در مجموع‬
‫فك��ر ميكنم ايران بدون تنش از اين گروه‬
‫صعود ميكند‪ .‬اي��ران مقابل امارات و قطر‬
‫مشكلي نخواهد داشت چون بعد از اين برد‬
‫تيم از نظر روحي رواني هم ش��رايط خوبي‬
‫دارد‪.‬‬
‫من تو من‬
‫يك تيم بوديم با ‪ 11‬ستاره‬
‫تيموريان‪ :‬قصههاي ما شروع شد!‬
‫روزنامههاي عربي با انتشار گزارشي از يك خبرگزاري‬
‫عربي به پوشش گس��ترده حضور هواداران ايران در بازي‬
‫مقابل بحري��ن پرداختهاند‪ .‬روزنامهه��اي البيان‪ ،‬ااتحاد‬
‫امارات و روزنامههاي قطري با انتش��ار اين گزارش از ‪17‬‬
‫هزار هوادار ايراني حاضر در ورزش��گاه ركتنگوار ملبورن‬
‫تعري��ف كردهاند‪ .‬در اين گ��زارش ميخوانيم‪ :‬بيش از ‪17‬‬
‫هزار تماش��اگر ايراني در ورزشگاه مستطيل عامل مهمي‬
‫براي پيروزي ايران مقابل بحرين بودند‪ .‬ش��كل تش��ويق‬
‫ايرانيها براي بازيكنان بحرين بس��يار بازدارنده بود و آنها‬
‫را خلع س��اح كرد‪ .‬جالب اس��ت كه ايرانيها از سراس��ر‬
‫استراليا براي تماش��اي اين بازي به ملبورن سرازير شده‬
‫بودند و البته هواداراني از ايران و ش��هرهايي مثل تهران‪،‬‬
‫اصفهان و البته دبي و پاريس‪.‬‬
‫جباري بازي با بايرن را از دست داد‬
‫تك نگاري از يك برد شيرين‬
‫خ‬
‫ر‬
‫و‬
‫ش‬
‫ا‬
‫م‬
‫ي‬
‫د‬
‫ا‬
‫ز‬
‫د‬
‫ل‬
‫م‬
‫ل‬
‫بورن‬
‫شادي عيوضزاده‪-‬استراليا‬
‫‪Shadi Eivazzadeh‬‬
‫آندراني�ك تيموري�ان هافب�ك تي�م‬
‫مل�ي در ب�ازي برابر بحرين همان س�تاره‬
‫هميش�گي و مطمئن ب�ود‪ .‬هافبكي كه در‬
‫ميانه ميدان به هيچ حريفي باج نداد و در‬
‫اكثر نبردهاي نفر به نفر موفق بود‪ .‬شماره‬
‫‪ 14‬تي�م مل�ي در اين ب�ازي روي دو ضربه‬
‫كرنر پايه گ�ذار هر دو گل ايران ش�د‪ .‬دو‬
‫گلي كه برد ايران را قم زد‪ 24 .‬ساعت بعد‬
‫از برد خوب برابر بحرين با هافبك باتجربه‬
‫تيم ملي گفتوگو كرديم و او از اين بازي و‬
‫آينده تيم ملي در جام ملتها گفت‪.‬‬
‫ب�رد خوب�ي براب�ر بحرين به دس�ت‬
‫آورديد‪...‬‬
‫ب��رد خوبي بود اما تازه كارمان ش��روع‬
‫ش��ده است‪ .‬به قول معروف قصههاي ما شروع‬
‫شد! برتري در بازي اول تورنمنتهاي بزرگي‬
‫مثل جام ملتهاي آسيا بسيار مهم است‪ .‬گام‬
‫اول را محكم و مردانه برداش��تيم‪ .‬بدون شك‬
‫در بازيهاي بعد هم با اين استحكام به ميدان‬
‫ميرويم‪.‬‬
‫برخي از كارشناسان اعتقاد دارند كه‬
‫بحرين تيم دس�ت و پا بستهاي بود و آن‬
‫تيمي نبود كه ما انتظارش را داشتيم‪...‬‬
‫بحرين تيم بس��يار خوب��ي بود كه در‬
‫بازيه��اي مه��م ق��درت تيمياش را نش��ان‬
‫ميدهد‪ .‬ما بازي دشواري پشت سر گذاشتيم‬
‫و فقط س��عي كرديم خواستههاي كادرفني را‬
‫در مي��دان پياده كنيم‪ .‬در بازيهاي آينده هم‬
‫همينطور خواهد بود‪ .‬هرچه سرمربي تيم ملي‬
‫بخواهد در زمين ب��ازي پياده ميكنيم‪ .‬تيمي‬
‫كه ميبينيد حاصل تفكرات كروش است‪.‬‬
‫در اي�ن ب�ازي ‪ 2‬پ�اس گل دادي و‬
‫برخيها اعتقاد دارند يكي از بهترينهاي‬
‫اين ميدان بودي؟‬
‫م��ن كار خاص��ي انج��ام ن��دادم‪ .‬آن‬
‫پاسه��اي گل هم تقديم به هم��ه ايرانيهاي‬
‫عزيز‪ .‬هم آنهايي كه با دعاهايش��ان پش��تيبان‬
‫م��ا بودند و هم آنهايي كه به ورزش��گاه آمدند‬
‫و ديگر ايرانيهايي ك��ه در اقصي نقاط جهان‬
‫زندگي ميكنند‪ .‬ما براي آنها بازي ميكنيم و‬
‫تمام وجودمان را خرج تيم ملي ميكنيم‪ .‬اين‬
‫ب��رد كوچكترين كاري بود كه ميتوانس��تيم‬
‫انج��ام بدهيم‪ .‬درباره اينكه ميگويند من يكي‬
‫از بهترينهاي اين ب��ازي بودم صحبتي ندارم‬
‫و نظرلطف شماس��ت‪ .‬فقط ميتوانم بگويم كه‬
‫ما يك تيم بوديم با ‪ 11‬س��تاره‪ .‬همه بازيكنان‬
‫تاش كردند ت��ا يك روزخوب ب��راي فوتبال‬
‫ايران رقم بخورد‪.‬‬
‫به نظر ميرس�د كه در اي�ن بازيها‬
‫انگيزه مضاعفي داري؟‬
‫انگيزه فاكتوري اس��ت كه هميشه در‬
‫من وج��ود دارد‪ .‬هيچ وق��ت در زمين فوتبال‬
‫كم نگذاش��تم و تا وقتي كه توپ در اختيارمن‬
‫باش��د مطمئنا در خدمت فوتبال ملي هستم‪.‬‬
‫در تيم ملي هيچ انگيزه ش��خصي وجود ندارد‪.‬‬
‫همه براي يك هدف ميجنگيم و ميخواهيم‬
‫قهرمان جام ملتها ش��ويم‪ .‬كار دشواري است‬
‫ام��ا با تاش و همت هر كار س��ختي ش��دني‬
‫است‪.‬‬
‫ب�ازي بع�دي براب�ر قط�ر را چط�ور‬
‫ميبيني؟‬
‫همه بازيها سرنوشت ساز است‪ .‬هيچ‬
‫بازي آس��اني وجود ندارد و ب��ا چنين تفكري‬
‫وارد جام ملتها ش��دهايم‪ .‬قطر ه��م با اينكه‬
‫‪4‬گل از ام��ارات خورد اما براي ما قابل احترام‬
‫اس��ت و با انگي��زهاي كه در ب��ازي اول مقابل‬
‫بحري��ن قرار گرفتيم با قطر بازي ميكنيم‪ .‬در‬
‫فوتبال بازي راحتي وجود ندارد‪ ،‬هيچ تيمي را‬
‫دس��ت كم نميگيريم و با انگيزه كامل دومين‬
‫بازي را هم پش��ت سر ميگذاريم‪ .‬به طوركلي‬
‫اما به صع��ود مقتدرانه از اين گروه اميدوارم و‬
‫تصور ميكنم هيچ تيمي اس��تحكام‪ ،‬انگيزه و‬
‫قدرت تيمي ايران را ندارد‪.‬‬
‫به عن�وان يك�ي از باس�ابقهترين و‬
‫باتجربهتري�ن بازيكن�ان تي�م ملي قول‬
‫قهرماني در جام ملتها را ميدهي؟‬
‫اي كاش فوتب��ال ورزش��ي ب��ود ك��ه‬
‫ميش��د آن را پيشبين��ي كرد‪ .‬نه‪ ،‬نميش��ود‬
‫با قاطعي��ت گفت اما تردي��د نكنيد كه هدف‬
‫همين اس��ت‪ .‬بايد بازي به ب��ازي جلو برويم‪.‬‬
‫اان زود اس��ت درباره فينالي ك��ه نميدانيم‬
‫با كدام تيم اس��ت حرف بزنيم‪ .‬ما پنج ش��نبه‬
‫با قطر بازي داريم پس بهتراس��ت من‪ ،‬ش��ما‬
‫و همه ايرانيهاي سراس��ر دنيا روي اين بازي‬
‫تمركز كنيم‪ .‬ازهموطنهاي��م ميخواهم ما را‬
‫دع��ا كنند تا بتوانيم به بهترين ش��كل آنها را‬
‫خوشحال كنيم‪.‬‬
‫جام ملتهاي آسيا‬
‫آمار و اتفاقات جام ملتهاي آسيا‬
‫ايران در پرگلترين گروه‬
‫با انجام ديدارهاي ژاپن – فلس��طين و‬
‫اردن – ع��راق دور اول مرحله گروهي جام‬
‫ملتهاي آسيا به پايان رسيد‪ .‬به اين ترتيب‬
‫تمام تيمهاي حاضر در جام يك بازي انجام‬
‫دادند و جدول گروهها شكل گرفته است‪ .‬از‬
‫نكات قابل ذكر دور اول اين اس��ت كه هيچ‬
‫يك از بازيها به تساوي كشيده نشد و همه‬
‫بازيها برنده داش��تهاند‪ .‬همچنين كس��ب‬
‫نتايج جالب توجه و پرگل در برخي بازيها‬
‫از نكات جالب دور اول بود‪.‬‬
‫شايد كمتر كسي تصور ميكرد كه قطر‬
‫در نخس��تين ديدارش با چه��ار گل مغلوب‬
‫امارات شود‪ .‬قطريها خود را از پيش صعود‬
‫كرده ميدانستند و حتي كارشناسان ايراني‬
‫فوتب��ال هم اين تيم را س��ختترين حريف‬
‫ايران در گروه سوم مس��ابقهها ميدانستند‬
‫اما شكس��ت ‪ - 4‬يك قطر برابر امارات‪ ،‬همه‬
‫تخمينها و پيشبينيها را رد كرد‪.‬‬
‫غيرقابلپيشبينيتريننتيجه‬
‫‪ 2/5‬گل در هر بازي‬
‫در دور اول مرحل��ه گروه��ي ج��ام‬
‫ملتهاي آس��يا هشت بازي انجام شد و ‪16‬‬
‫تيم حاضر در رقابتها در مجموع اين هشت‬
‫ب��ازي ‪ 20‬ب��ار دروازه يكديگر را گش��ودند‪.‬‬
‫بنابراين به طور ميانگي��ن در هر بازي ‪2/5‬‬
‫گل به ثمر رسيده است كه آمار چندان بدي‬
‫نيس��ت و ميتواند نويدبخش بازيهاي بهتر‬
‫و جذابتر در ادامه جام باشد‪.‬‬
‫‪ 7‬گل در گروه ‪C‬‬
‫در گروه اول مس��ابقهها ك��ه ميزبان‬
‫بازيها را در خ��ود جاي داده در دور اول‬
‫شش گل به ثمر رسيده است كه با احتساب‬
‫انج��ام دو بازي در دور اول ميانگين س��ه‬
‫گل در هر بازي را نشان ميدهد‪ .‬تيمهاي‬
‫حاضر در گ��روه دوم كمترين اقبال را در‬
‫باز كردن دروازه حريفان خود داش��تند به‬
‫گونهاي ك��ه در دو بازي اين گروه تنها دو‬
‫گل زده شد اما تيمهاي گروه سوم كه تيم‬
‫ملي ايران هم در آن حضور دارد با به ثمر‬
‫رس��اندن ‪ 7‬گل‪ ،‬آمار بيشترين گل زده در‬
‫دور اول را ب��ه خود اختص��اص دادند‪ .‬در‬
‫گ��روه چهارم هم در دو ب��ازي پنج گل به‬
‫ثمر رسيد‪.‬‬
‫پرگلترين و كمگلترين بازيها‬
‫دي��دار تيمه��اي اس��تراليا – كوي��ت و‬
‫ام��ارات – قط��ر هر ك��دام پنج گل داش��تند و‬
‫پرگلتري��ن ديداره��اي دور اول بودند‪ .‬در نقطه‬
‫مقابل در چهار بازي تنها يك گل به ثمر رسيد‪.‬‬
‫يكشنبه شب در اس��تراليا غوغايي بر پا‬
‫بود‪ .‬استارت مقتدرانه تيم ملي ايران در جام‬
‫ملتهاي آس��يا و برد ‪-2‬صفر برابر بحرين در‬
‫ورزش��گاه ركتانگوار سبب ش��د تا ايرانيان‬
‫پرتع��داد اس��تراليا ورزش��گاه و خيابانهاي‬
‫اط��راف آن را روي سرش��ان بگذارن��د‪ .‬براي‬
‫مردمان ش��هر ملبورن كه كمي تا قس��متي‬
‫ب��ا فوتبال بيگانهاند و به رغم آغاز پرهياهوي‬
‫جام سيزدهم در كشورش��ان زوم توجهشان‬
‫معطوف رقابتهاي تنيس اوپن استرالياست‪،‬‬
‫ازدح��ام و البته پايكوبي جماعتي مش��تاق با‬
‫لباسهاي سفيد اطراف مجموعه ورزشي امي‬
‫پارك عجيب به نظر ميرس��يد؛ ايرانيهايي‬
‫ك��ه سرمس��ت از برد درخش��ان تيمش��ان‬
‫خيابانه��اي منته��ي به امي پ��ارك را قرق‬
‫كرده بودند و تا پاس��ي از نيمه ش��ب بساط‬
‫ش��ادي و بزن و بكوب برپا بود! هموطنانمان‬
‫در استراليا آنقدر عاشقانه از تيم ملي حمايت‬
‫كردند كه حتي تلويزيون رسمي استراليا هم‬
‫زبان به تمجيد از آنها گشود‪.‬‬
‫ب��ا اتفاقاتي ك��ه در اس��تاديوم رخ داد و‬
‫اس��تقبال بي س��ابقه ايرانيها از ب��ازي برابر‬
‫بحري��ن در ملبورن قاب��ل پيشبيني بود كه‬
‫خيابانهاي ملبورن صحنه حضور ايرانيهاي‬
‫خوش��حال و ش��اد ش��ود‪ .‬ايرانيها سه ضلع‬
‫ورزش��گاه ركتانگوار ملبورن را در بازي برابر‬
‫بحرين به خودش��ان اختصاص دادند و طبق‬
‫اعام گوينده ورزش��گاه از ح��دود ‪ 17‬هزار و‬
‫هفتصد تماش��اگر ‪ 15‬ه��زار نف��ر آن ايراني‬
‫بودند‪ .‬تش��ويقها و حمايت ايرانيها در بازي‬
‫ب��ا بحرين آنقدر خ��وب بود كه مليپوش��ان‬
‫كش��ورمان را به تعظيم در پاي��ان بازي وادار‬
‫كرد تا به اين ش��كل قدرداني خودش��ان را از‬
‫حمايت عاش��قانه مردم نشان دهند‪ .‬ايرانيها‬
‫كه در اس��تراليا زياد هس��تند از بقيه شهرها‬
‫مثل س��يدني و آدايد خودشان را به ملبورن‬
‫رسانده بودند‪.‬‬
‫وقت��ي قب��ل از ش��روع بازي ب��ا بحرين‬
‫ب��ا ايرانيهاي حاض��ر در اس��تاديوم همكام‬
‫ميش��ديم‪ ،‬امي��د زيادي به حض��ور تيم ملي‬
‫كشورمان در جمع ‪ 4‬تيم برتر آسيا داشتند اما‬
‫بعد از بازي با بحرين همه ش��عار قهرماني سر‬
‫ميدادند‪ .‬بازي خوب و روان شاگردان كروش‬
‫ايرانيها را به قهرماني اميدوارتر كرده اس��ت‪.‬‬
‫آنها بعد از ب��ازي با بحرين با اميدواري از برد‬
‫مقابل قطر حرف ميزدند و اعتقاد داشتند اين‬
‫تيم ميتواند قهرمان آس��يا ش��ود‪ .‬ايرانيهاي‬
‫مقيم استراليا تصميم دارند در ساير بازيهاي‬
‫تيم مل��ي هم حض��وري اينچني��ن پررنگ و‬
‫متحد داشته باش��ند و واقعا يار دوازدهم تيم‬
‫ملي باشند‪ .‬آنها كه مثل هر ايراني از رويارويي‬
‫با تيمهاي حاش��يه خليج فارس دل خوش��ي‬
‫ندارند قب��ل از بازي امي��دوار بودند تيم ملي‬
‫با توپ پر به زمين بيايد و بحرين را شكس��ت‬
‫دهد‪ .‬هرچند كه اگر تا پايان دنيا هم بحرين را‬
‫ببريم خاطره آن باخت نحس در سال ‪2001‬‬
‫از ذهن هيچ ايراني بيرون نميرود‪.‬‬
‫نگراني از استرس كروش‬
‫كارلوس كروش مرد شناخته شدهاي در‬
‫فوتبال دنيا اس��ت‪ .‬كروش هميشه به باهوشي‬
‫و خونس��ردي روي نيمكت معروف اس��ت اما‬
‫انگار بازي با بحرين براي او هم با همه بازيها‬
‫فرق داش��ت‪ .‬ايرانيها دل ب��ه تجربه و دانش‬
‫ك��روش براي قهرماني در آس��يا بس��تهاند اما‬
‫انگار ش��رايط خيلي هم براي او مساعد نيست‬
‫و برخ��اف چه��ره خونس��رد و ن��گاه نافذش‬
‫درون��ش غوغايي برپاس��ت‪ .‬آنچ��ه در جريان‬
‫بازي ب��ا بحرين باعث نگراني ايرانيها ش��ده‪،‬‬
‫فريادهاي كروش در رختكن‬
‫ب��راي ج��ام ملتها آماده ش��ود‪ ،‬اب��راز نگراني‬
‫ميكنن��د‪ .‬همه در اين ب��اره حق را به كروش‬
‫ميدهن��د و انگار خيلي خوب از اتفاقات ايران‬
‫باخبرند‪ .‬يكي از هواداران تيم ملي در ملبورن‬
‫ميگويد‪ :‬ما ميدانيم تيم ملي ش��رايط خيلي‬
‫خوبي قب��ل از جام ملتها نداش��ته اما كروش‬
‫مربي بزرگي است و بازيكنان خوبي هم داريم‪.‬‬
‫با همين شرايط هم بهترين تيم آسيا هستيم‬
‫و ميتوانيم قهرمان شويم‪.‬‬
‫حقيقي محبوبترين ستاره‬
‫درست از نخستين بازي تيم ملي ايران‬
‫مقاب��ل نيجري��ه در جام جهان��ي برزيل دنيا‬
‫براي عليرضا حقيقي به رنگ ديگري درآمد‪.‬‬
‫قطر در محاصره سيدني‬
‫سيدني بيش��تر از بقيه شهرهاي استراليا‬
‫ايراني در دل خود جاي داده است‪ .‬ايرانيهاي‬
‫مقيم س��يدني از نظر تمكن مالي در ش��رايط‬
‫خوبي هس��تند و به راحتي ميتوانند به بقيه‬
‫شهرها هم س��فر كنند بنابراين بچههاي تيم‬
‫ملي ميتوانند اميدوار باشند كه در هر شهري‬
‫بازي داشته باشند‪ ،‬مورد حمايت ايرانيها قرار‬
‫بگيرند‪ .‬بازي بعدي تيم ملي كشورمان مقابل‬
‫قطر در سيدني اس��ت‪ .‬پيشبيني ميشود در‬
‫اي��ن ديدار هم بي��ش از ‪ 15‬ه��زار ايراني در‬
‫ورزشگاه حضور داشته باشند و با عشق و شور‬
‫تي��م ملي را حمايت كنند‪ .‬حمايت و عش��قي‬
‫كه ميتواند نقشي پررنگ در موفقيت يوزهاي‬
‫ايراني داشته باشند‪.‬‬
‫فوتباليستهاي ايران قرباني شدهاند‬
‫تحريمجنوبي!‬
‫كروش‪ :‬در كره‬
‫همه سختيها‬
‫هاي سياسي عليه ايران ناجوانمردانه است‬
‫بحرين تمام شد‬
‫برد اي��ران برابر بحرين ب��ه اندازهاي‬
‫ش��يرين بود كه اتمسفر تيم ملي را لبالب‬
‫از شور و شعف كرد‪.‬‬
‫تي��م ملي در روزهاي قب��ل از بازي‬
‫بحرين س��اعات پرتنش و پر استرس��ي را‬
‫س��پري كرده ب��ود‪ .‬از پرواز پرحاش��يه به‬
‫س��يدني گرفته تا مصاحبههاي س��ريالي‬
‫آقاي سرمربي كه مسلس��ل وار از كمبود‬
‫امكانات و كوه مش��كات در مسير آماده‬
‫س��ازي تي��م ملي فغ��ان داش��ت و البته‬
‫وضعي��ت اردويي تا پي��ش از آغاز جام و‬
‫كمبود بازيهاي تداركاتي‪.‬‬
‫همه اين عوامل س��بب شده بود كه‬
‫برد نسبتا قاطعانه ايران برابر بحرين گربه‬
‫سياه ازلي در حد يك برد بزرگ تلقي شود‬
‫و موج��ي از انرژي مثبت را در تيم جاري‬
‫كند‪ .‬بعد از ب��ازي رختكن تيم ملي ايران‬
‫يكپارچه ش��ادي و خنده ب��ود و حتي در‬
‫پارهاي از اوقات برخيها دست به حركات‬
‫موزون ميزدند! اتمسفر تيم و جو رختكن‬
‫دقيقا مشابه همان قاب پرنشاط و انرژيك‬
‫صحنه گل دوم بود كه مس��عود ش��جاعي‬
‫بعد از گل به س��مت نيمك��ت رفت و در‬
‫حلقه ياران قرار گرفت‪.‬‬
‫چهرههاي خندان و صداي س��وت و‬
‫كف و هلهل��ه از رختكن ايران تا چند ده‬
‫متر آنطرفتر ميرفت و بازيكنان رختكن‬
‫را روي سرشان گذاشته بودند‪.‬‬
‫در چني��ن فضاي��ي كارلوس كروش‬
‫با چهرهاي دژم و س��گرمههاي درهم وارد‬
‫رختكن شد‪ .‬سرمربي پرتغالي آنچنان در‬
‫را به هم كوبيد كه يك لحظه تمامي س��ر‬
‫و صداها جاي خود را به س��كوتي مرگبار‬
‫داد و لبخندها روي لبها ماسيد‪.‬‬
‫كروش به گونهاي وارد رختكن ش��د‬
‫كه گويي تيمش اين ب��ازي را با اختاف‬
‫ب��اا واگذار كرده‪ .‬چهرهاي س��رخ ش��ده‬
‫و رگه��اي مت��ورم كه حكايت از خش��م‬
‫سرمربي تيم ملي داشت‪.‬‬
‫ك��روش ب��ا ورود ب��ه رختك��ن ب��ا‬
‫اس��ترس بااي مرد پرتغالي است‪ .‬فريادهاي‬
‫كروش بر سر بازيكنانش و اعتراضهاي پي در‬
‫پي به داور بازي باعث نگراني ايرانيها ش��ده‬
‫و آنها ميترس��ند كه استرس بااي كروش به‬
‫بازيكنان هم منتقل شود‪ .‬البته كه كروش مرد‬
‫گرم و سرد چشيده فوتبال است و ميتواند از‬
‫اين استرس به سود تيمش استفاده كند‪ .‬نكته‬
‫جالب اينجاست كه ايرانيهاي آن سر دنيا هم‬
‫ب��ه خوبي ميدانند كه در ايران فش��ار زيادي‬
‫روي كروش براي نتيجه گرفتن هست و همه‬
‫از او توقع باايي دارند‪.‬‬
‫وقتي ب��ا ه��واداران ايراني در اس��تراليا‬
‫همكام ميش��ويم‪ ،‬آنها هم از اينكه تيم ملي‬
‫بازي تداركاتي نداش��ته و نتوانس��ته به خوبي‬
‫دروازهباني كه توسط علي دايي از پرسپوليس‬
‫اخراج ش��ده بود و تنها كار مفيدي كه انجام‬
‫ميداد‪ ،‬نشس��تن روي نيمكت روبين كازان‬
‫ب��ود‪ ،‬ناگهان چهره ش��اخص اي��ران در جام‬
‫جهاني شد‪ .‬حقيقي نه فقط به دليل عملكرد‬
‫فن��ياش بلكه ب��ه خاطر چه��ره فتوژنيك و‬
‫شرقياش خيلي به چشم رسانههاي خارجي‬
‫آم��د و از آن زمان بخت و اقبال به او رو كرد‪.‬‬
‫جالب اينكه اين اقبال در جام ملتها هم ادامه‬
‫دارد و او محبوبترين بازيكن بين ايرانيهاي‬
‫مقيم استرالياس��ت‪ .‬در حاليكه قبل از آغاز‬
‫رقابتها انتظار ميرفت نفراتي چون اش��كان‬
‫دژاگه و رضا قوچاننژاد س��تارههاي محبوب‬
‫ايران باش��ند اما اين حقيقي اس��ت كه بيش‬
‫از همه مورد توجه ه��واداران قرار گرفته‪ .‬نه‬
‫گوچ��ي نه دژاگه نه نكون��ام نه جهانبخش و‬
‫آزم��ون و نه آندو هيچ كدام به اندازه حقيقي‬
‫محبوب نيستند‪ .‬دروازهبان ايران بعد از بازي‬
‫مقاب��ل بحرين ب��ا بيش��ترين تقاضاها براي‬
‫گرفت��ن عكس ي��ادگاري از س��وي هواداران‬
‫روب��رو بود و اينقدر عك��س گرفت كه صداي‬
‫هم��ه درآمد! حقيقي كه در ب��ازي با بحرين‬
‫هم روي يك ش��وت از راه دور واكنش خوبي‬
‫نش��ان داد بعد از بازي بيشتر از همه تشويق‬
‫ش��د‪ .‬اغلب ايرانيهايي كه به ورزشگاه رفته‬
‫بودند حقيق��ي را بهترين بازيك��ن تيم ملي‬
‫ميدانس��تند و ميگوين��د او ميتوان��د در‬
‫قهرماني ايران نقشي پررنگ داشته باشد‪.‬‬
‫فريادهاي��ش همه را به س��كوتي مرگبار‬
‫فراخواند و تاكيد كرد كه برد برابر بحرين‬
‫نياز به اين همه سر و صدا ندارد‪.‬‬
‫سرمربي اعتقاد داشت كه برد حريف‬
‫يك نتيجه طبيعي و ع��ادي بوده و نبايد‬
‫به خاطر آن جش��ن گرف��ت و هلهله كرد‪.‬‬
‫او س��پس با همان چه��ره جدي و عصبي‬
‫تك تك ش��اگردانش را به ن��ام صدا زد و‬
‫اش��تباهات پررنگش��ان در جريان بازي را‬
‫ب��ا ذكر صحنه و دقيقه ي��اد و تاكيد كرد‬
‫كه اين اش��تباهات ميتواند در بازيهاي‬
‫بزرگت��ر تاوان بدي داش��ته باش��د و اين‬
‫اشتباهات نبايد زير سايه برد برابر بحرين‬
‫فراموش شود‪.‬‬
‫نكته جالب اينكه كروش بيش از همه‬
‫اش��تباهات وريا غفوري و مرتضي پورعلي‬
‫گنجي دو بازيكن تازه وارد تيم را برشمرد‬
‫و به آنها تاكيد كرد كه نبايد در بازيهاي‬
‫آتي اين اشتباهات دوباره تكرار شود‪.‬‬
‫كروش نطق بلندبااي خود را با يك‬
‫جمله جال��ب تمام كرد‪ .‬آنج��ا كه گفت‪:‬‬
‫«بحرين تمام ش��د‪ .‬از حاا ب��ه فكر قطر‬
‫باشيد‪».‬‬
‫ت��داركات ضعي��ف تيم ملي در مس��ير‬
‫آماده س��ازي جام ملتهاي آسيا دستمايهاي‬
‫براي دور جدي��د انتقادات كارلوس كروش از‬
‫معادات سياسي جهان شده است‪ .‬تيم ملي‬
‫فوتبال ايران پي��ش از آغاز اين رقابتها تنها‬
‫در دو ديدار دوس��تانه شركت كرده بود‪ .‬كره‬
‫جنوبي و عراق حريفان ايران بودند‪.‬‬
‫كارل��وس ك��روش باره��ا به انتق��اد از‬
‫وضعيت تي��م ملي و نداش��تن مناب��ع مالي‬
‫پرداخت��ه بود زيرا به خاط��ر تحريمهايي كه‬
‫عليه ايران وج��ود دارد‪ ،‬فدراس��يون فوتبال‬
‫نتوانس��ته بود پولي براي برگزاري ديدارهاي‬
‫دوس��تانه در اختيار تيم ملي ايران قرار دهد‪.‬‬
‫ك��روش پس از ج��ام جهاني بنا ب��ه دايلي‬
‫تصميم گرفته بود از هدايت تيم ملي فوتبال‬
‫ايران كنارهگيري كند‪.‬‬
‫تحريمهاي��ي كه عليه ايران وجود دارند‬
‫در تصميم او بدون تاثير نبودند‪ .‬تحريمهايي‬
‫كه هنوز هم ايران را از انجام بسياري از كارها‬
‫ب��از ميدارد‪ .‬ك��روش در اي��ن زمينه گفت‪:‬‬
‫«سياس��ت نبايد روي فوتبال تاثيري داشته‬
‫باش��د‪ .‬اين بخشي از وظيفه اصلي فيفا است‪.‬‬
‫تيم ملي ايران در جام جهاني حضور داشت و‬
‫ما از آن زمان تاكنون دوران سختي را پشت‬
‫س��ر گذاش��تهايم‪ .‬در دوران آماده سازي تيم‬
‫ملي‪ ،‬بازيكنان و تيم‪ ،‬خيلي اذيت شدند‪ .‬بعد‬
‫از جام جهاني همه چيز بدتر ش��د‪ .‬پولهاي‬
‫م��ا در فيفا و ‪ AFC‬بلوكه ش��د و به دس��ت‬
‫ما نرس��يد‪ .‬وقتي شما قرار است به تورنمنتي‬
‫مانند جام ملتهاي آسيا بياييد و ‪ 80‬ميليون‬
‫نفر از ش��ما انتظار داشته باشند‪ ،‬رويا پردازي‬
‫كنند و تيم را حمايت كنند‪ ،‬شما نميتوانيد‬
‫اينچنين باش��د‪ .‬من هم يك انس��ان در دنيا‬
‫هستم‪ .‬مربي هس��تم‪ .‬نميتوانم اين موضوع‬
‫را درك كن��م‪ ».‬كروش افزود‪« :‬وقتي ش��ما‬
‫منابع كاف��ي نداريد كه فوتب��ال بازي كنيد‪،‬‬
‫براي فوتبال و بازيكن��ان جواني كه در ايران‬
‫هس��تند‪ ،‬خوب نيس��ت‪ .‬اين درس��ت نيست‬
‫زيرا بحرين با انجام ‪ 9‬ديدار دوس��تانه به اين‬
‫رقابتها پا گذاش��ته بود اما ما فقط دو بازي‬
‫انجام دادي��م‪ .‬ما اين دو بازي را هم به خاطر‬
‫لطفي كه كشورهاي كرهجنوبي و عراق به ما‬
‫داش��تند‪ ،‬انجام داديم‪ .‬آنها بخش��ي از پول را‬
‫پرداخت كردند‪ .‬فكر ميكنم زمان آن رسيده‬
‫كه از كس��اني كه ميتوانند ما را ياري كنند‪،‬‬
‫كمك بطلبيم‪ .‬فوتبال ايران نميتواند اينطور‬
‫پي��ش برود و اين موضوع نه ب��راي بازيكنان‬
‫و نه براي دنياي ورزش عادانه نيس��ت‪ .‬آنها‬
‫قرباني محدوديتها و تحريمها شدهاند‪ ».‬او‬
‫گفت‪« :‬به منظور ايجاد تغيير و آمادهس��ازي‬
‫تيم مل��ي براي آين��ده زمان آن رس��يده از‬
‫تمامي مدي��ران و مردم كم��ك بخواهيم‪ .‬با‬
‫چنين ش��رايطي تيم ملي نميتواند پيشرفت‬
‫كن��د و اين اص ً‬
‫ا عمل��ي جوانمردانه در قبال‬
‫ورزش��كاران و فوتباليس��تها نيس��ت‪ .‬آنه��ا‬
‫قربان��ي محدوديتها و تحريمهاي سياس��ي‬
‫ش��دهاند‪ .‬بدون حمايت‪ ،‬ورزشكاران ايراني نه‬
‫ميتوانن��د چيزي ياد بگيرند و نه پيش��رفتي‬
‫كنن��د‪ .‬علي كفاش��يان‪ ،‬رييس فدراس��يون‬
‫فوتب��ال ايران چندي پيش اع��ام كرده بود‬
‫س��پ باتر‪ ،‬ريي��س فدراس��يون بينالمللي‬
‫فوتب��ال قولهايي براي كمك به آزادس��ازي‬
‫پولهاي بلوكه شده ايران داده است‪».‬‬
‫تيم س��تارگان ليگ قطر امشب در ديداري دوستانه‬
‫در ورزش��گاه عبدا‪ ...‬ب��ن خليفه به مص��اف بايرن مونيخ‬
‫ميرود‪ .‬هدايت تيم س��تارگان قطر در اين بازي را مايكل‬
‫ادروپ در اختي��ار دارد اما مجتبي جباري بازيكن ايراني‬
‫تيم ااهلي قطر شانس بازي جلوي ستارگان بايرن مونيخ‬
‫را ن��دارد‪ .‬ادروپ ديروز در يك كنفرانس خبري اس��امي‬
‫بازيكن��ان مورد نظرش براي اين بازي را اعام كرد كه در‬
‫بين اين نفرات نامي از مجتبي جباري ديده نميشود‪.‬‬
‫فوزي علي‪ :‬به حقيقي توهين نكردم‬
‫فوزي علي بازيكن تيم مل��ي بحرين در صحنهاي از‬
‫بازي ايران با بحرين با عليرضا حقيقي دروازهبان تيم ملي‬
‫ايران درگير شد‪ .‬فوزي علي درباره درگيرياش با عليرضا‬
‫حقيق��ي در بازي اي��ران و بحرين گف��ت‪« :‬درگيري زياد‬
‫مهمي نبود و در فوتبال از اين اتفاقات زياد پيش ميآيد‪.‬‬
‫اي��ن يك برخورد معمولي بود كه در هر بازي امكان دارد‬
‫رخ بدهد‪ .‬وي در پاس��خ به اين سوال كه به نظر ميرسيد‬
‫ت��و به حقيقي توهين كردهاي ك��ه او اين برخورد را با تو‬
‫انجام داده اظهار داش��ت‪« :‬باز هم ميگويم كه من چيزي‬
‫ب��ه حقيقي نگفت��م و اگر هم حقيقي حرف��ي به من زده‬
‫باشد من متوجه نشدم‪ .‬به هر حال اين مسائل در فوتبال‬
‫طبيعي اس��ت و در هر بازي امكان دارد كه از اين اتفاقات‬
‫رخ بدهد‪».‬‬
‫ريكاوري تيم ملي در سيدني‬
‫نخس��تين تمرين تي��م ملي بعد از ب��رد برابر بحرين‬
‫در س��يدني در هواي نيمه ابري اين ش��هر آغاز شد‪ .‬تيم‬
‫ملي فوتبال ايران كه ساعت ‪ 12:30‬به وقت استراليا وارد‬
‫س��يدني ش��د‪ ،‬اولين تمرين خود را س��اعت ‪ 17‬به وقت‬
‫محلي در يك زمين تمريني برگزار كرد‪ .‬با توجه به بازي‬
‫تي��م ملي مقابل بحرين‪ ،‬برنام��ه كادر فني براي بازيكنان‬
‫اصلي انجام تمرين س��بك و ريكاوري بود‪ .‬مليپوش��اني‬
‫كه براب��ر بحرين در تركيب ثابت حاض��ر بودند‪ ،‬در هتل‬
‫ري��كاوري كردند‪ .‬بازيكناني ك��ه در تركيب اوليه تيمملي‬
‫قرار نداش��تند زير نظر كادرفني تمرينات تاكتيكي انجام‬
‫دادن��د تا براي بازي با قطر خودش��ان را آماده كنند‪ .‬تيم‬
‫اي��ران در هتل ش��انگريا اقامت كرده و ب��راي حضور در‬
‫تمرين‪ ،‬مس��افت ‪ 20‬دقيقهاي را با اتوبوس طي كرد‪ .‬اين‬
‫زمي��ن تمريني در يك كمپ قرار دارد و احتماا تيم ملي‬
‫فردا در اين محل تمرين نخواهد داشت و در جاي ديگري‬
‫برنامههاي��ش را پيگي��ري ميكند‪ .‬در ح��ال حاضر هواي‬
‫سيدني ‪ 29‬درجه سانتيگراد بوده و كمي تا قسمتي ابري‬
‫است‪ .‬همچنين باد خنكي در شهر ميوزد‪.‬‬
‫خوشامدگوييخلبانبهمليپوشان‬
‫تيمملي از ساعت ‪ 12:30‬به وقت استراليا‪ ،‬ملبورن را‬
‫به مقصد سيدني ترك كرد‪ .‬تيمملي قرار است در ملبورن‬
‫بازي دومش در مرحله گروهي جام ملتهاي آس��يا را با‬
‫قطر برگزار كند‪ .‬هنگامي كه هواپيما در آستانه پرواز بود‪،‬‬
‫خلبان هواپيما از حضور مليپوشان تيمملي در اين پرواز‬
‫خبر داد و به بازيكنان تيمملي خوشامد گفت‪ .‬نكته جالب‬
‫اين بود كه حاض��ران در پرواز براي بازيكنان تيمملي كه‬
‫توانس��ته بودند اولين بازي خود را برابر بحرين با پيروزي‬
‫پشت سر بگذارند‪ ،‬دست زدند‪.‬‬
‫بيكزاده در ملبورن جراحي شد‬
‫هاش��م بيكزاده هم��راه تيم ملي به س��يدني نرفت‬
‫و ب��راي عمل جراح��ي در ملبورن ماند‪ .‬هاش��م بيكزاده‬
‫بازيك��ن مص��دوم تيم ملي ايران كه خارج از ليس��ت ‪18‬‬
‫نفره ق��رار دارد‪ ،‬ملبورن را ترك نك��رد و همراه بازيكنان‬
‫به س��يدني نرفت‪ .‬بيكزاده ديروز عمل جراحي دس��تش‬
‫را در كلينيك تخصصي در ش��هر ملبورن انجام داد‪ .‬دكتر‬
‫خانلري پزش��ك تيم ملي هم با او در ملبورن ماند تا پس‬
‫از يكي دو ش��ب به اتفاق هم اين شهر را ترك كرده و به‬
‫اردوي تيم ملي در سيدني بپيوندند‪.‬‬
‫رضايت نخست وزير از نمايش امارات‬
‫شيخ محمد بن راشد رييس دولت امارات از پيروزي‬
‫قاطع تيم امارات مقابل قطر ابراز خش��نودي كرد‪ .‬محمد‬
‫بن راش��د كه ب��ازي قطر مقابل امارات را به همراه ش��يخ‬
‫حمدان و چند وزير ديگر در حاش��يه جلسه دولت تماشا‬
‫ك��رد‪ ،‬به خبرنگاران گفت اميدوار اس��ت روند مثبت تيم‬
‫فوتبال امارات در اين تورنمنت ادامه داشته باشد‪ .‬تيمملي‬
‫فوتبال ام��ارات در بازي دوم جام ملتهاي آس��يا مقابل‬
‫بحرين به ميدان خواهد رفت‪.‬‬
‫دعوت خاكپور از ‪ 23‬بازيكن‬
‫محمد خاكپور سرمربي تيم اميد ‪ 23‬بازيكن را براي‬
‫دور جديد تمرينات تيم اميد به اردو دعوت كرد‪ .‬اس��امي‬
‫نفرات دعوت ش��ده به شرح زير اس��ت‪ :‬احسان پهلوان از‬
‫ذوبآهن‪ ،‬علي كريمي‪ ،‬حس��ين فاضلي‪ ،‬محمدحس��ين‬
‫مرادمن��د از س��پاهان‪ ،‬محمدعلي فرام��رزي‪ ،‬محمدرضا‬
‫نجات‪ ،‬فرش��يد اس��ماعيلي از فجرسپاسي‪ ،‬روزبه چشمي‬
‫از صبا‪ ،‬ياس��ر وكيلي از راهيان كرمانش��اه‪ ،‬ايمان سليمي‬
‫از آلوميني��وم‪ ،‬ارس��ان مطه��ري‪ ،‬آرش رضاون��د‪ ،‬عل��ي‬
‫محسنزاده از نفت تهران‪ ،‬وحيد حيدريه از پيكان‪ ،‬احمد‬
‫نوراللهي‪ ،‬مياد كمنداني از پرس��پوليس‪ ،‬مياد محمدي‬
‫كش��مرزي‪ ،‬امير عاب��دزاده از راهآهن‪ ،‬مجيد حس��يني از‬
‫اس��تقال‪ ،‬محمدرضا اخباري از س��ايپا‪ ،‬شاهين ثاقبي از‬
‫تراكتورس��ازي‪ ،‬عليرضا نقيزاده از گسترش فواد‪ ،‬جال‬
‫عب��دي‪ ،‬گ��ودرز داودي‪ ،‬عارف س��ليمان احم��د از نفت‬
‫مسجدس��ليمان‪ ،‬عل��ي عبدا‪ ...‬زبير ني��ك نفس از صنعت‬
‫نفت‪ ،‬يوس��ف وكيا‪ ،‬بهم��ن جهان تيغ از فواد‪ ،‬حس��ين‬
‫كنعان��ي زادگان از ملوان‪ ،‬مهيار ن��وري از داماش و بهنام‬
‫برزاي‪ .‬بازيكنان بايد عصر روز چهارش��نبه ‪ 24‬دي ساعت‬
‫‪ 17‬خود را به كادر فني در هتل المپيك معرفي كنند‪.‬‬
‫‪No.4987 - 13 Jan 2015 www.iran-varzeshi.com‬‬
‫سال هجدهم‬
‫فيروز دوباره در ملوان‬
‫مصاحبه و خبر‬
‫سپاهان پتانسيل قهرماني دارد‬
‫علي كريمي‪ :‬در نيم فصل دوم قدرتمندتر ظاهر ميشويم‬
‫علي كريمي هافبك س��پاهان كه اردوي‬
‫كي��ش را خيل��ي مفي��د دانس��ت‪ ،‬در مورد‬
‫وضعيت اين تيم ميگويد‪« :‬تمرينات سپاهان‬
‫فع��ا در اصفهان به خوب��ي در حال برگزاري‬
‫اس��ت و ه��ر روز به ط��ور منظم و منس��جم‬
‫تمرين ميكني��م‪ .‬امكانات ازم از هر نظر در‬
‫سپاهان فراهم است و هيچ كمبودي احساس‬
‫نميكنيم‪ .‬چند روز ديگر براي برپايي اردويي‬
‫به ته��ران ميرويم تا از نظر بدني تا ش��روع‬
‫ليگ برتر آم��اده بمانيم‪ .‬اردوي كيش هم به‬
‫خوبي برگزار ش��د و توانستيم آنگونه كه كادر‬
‫فني ميخواهد عمل كنيم‪».‬‬
‫كريم��ي درب��اره ادام��ه بازيهاي ليگ‬
‫هم توضيح ميدهد‪« :‬س��پاهان بايد در همه‬
‫بازيها هوش��يار باشد‪ .‬در بازي آخر تيم ما با‬
‫شايستگي توانس��ت ‪ ۴‬گل به گسترش فواد‬
‫بزند‪ .‬گس��ترش فواد تيم خوبي اس��ت و ما‬
‫نبايد به جايگاه اين تيم در جدول نگاه كنيم‪.‬‬
‫به هر حال ما نبايد ‪ 3‬امتياز بازي را از دس��ت‬
‫بدهيم‪ ،‬چرا كه بايد در كورس قهرماني باقي‬
‫بماني��م‪ .‬بايد با تمام ت��وان در برابر هر تيمي‬
‫به مي��دان برويم تا بتوانيم موفق باش��يم‪ .‬از‬
‫فرصتها بايد استفاده كنيم و در دفاع هم با‬
‫قدرت ظاهر شويم‪ .‬نبايد هيچ تيمي را دست‬
‫كم بگيريم چرا كه تمام بازيها سخت است و‬
‫حريفان به يكديگر نزديك هستند‪ .‬خوشحالم‬
‫ك��ه نقش كوچكي در موفقيتهاي س��پاهان‬
‫داشتهام‪».‬‬
‫هافبك س��پاهان در رابطه با اينكه فكر‬
‫ميكند اين تيم چقدر ش��انس رس��يدن به‬
‫قهرمان��ي را دارد‪ ،‬ميگوي��د‪« :‬پتانس��يل‬
‫قهرماني را داريم‪ .‬سپاهان تيم بزرگي است‬
‫كه تمام حريف��ان از رويارويي با آن هراس‬
‫دارن��د‪ .‬حمايت ه��واداران باع��ث دلگرمي‬
‫بازيكنان و راسختر ش��دن ما براي قهرماني‬
‫ميش��ود‪ .‬در نيم فص��ل دوم قدرتمندتر از‬
‫گذشته ظاهر خواهيم شد‪».‬‬
‫خيلي دوست داشتم در جام ملتها بازي كنم‬
‫غامي‪ :‬كسي نگفته مهاجم اصلي پديده هستم‬
‫محمد غام��ي مهاجم پديده مش��هد‬
‫اب��راز امي��دواري ميكند كه تي��م ملي در‬
‫مراح��ل بعدي جام ملتهاي آس��يا با ژاپن‬
‫روب��هرو نش��ود‪ .‬غام��ي در م��ورد پيروزي‬
‫ايران مقابل بحرين در جام ملتهاي آس��يا‬
‫ميگويد‪« :‬خيلي دوس��ت داش��تم در جام‬
‫ملته��ا براي تيم ملي بازي كنم اما نش��د‪.‬‬
‫از برد ايران خوش��حال شدم اما بايد يادمان‬
‫باش��د سال ‪ 2011‬هم با قطبي هر سه بازي‬
‫مرحل��ه گروهي را با برد تم��ام كرديم ولي‬
‫ب��ه كرهجنوبي باختيم‪ .‬اميدوارم تيم ملي از‬
‫گ��روه خودش صعود كند و البته با ژاپن هم‬
‫بازي نكند چون تيم قدرتمندي است‪».‬‬
‫مهاجم جديد پديده مش��هد در رابطه‬
‫با ش��رايطش هم توضيح ميدهد‪« :‬شرايطم‬
‫خيلي خ��وب اس��ت و از نظر بدن��ي آماده‬
‫هس��تم و ميخواه��م براي پدي��ده بهترين‬
‫بازيها را انجام دهم‪ ».‬محمد غامي درباره‬
‫اينكه لطيفي گفته او براي جدايي از راهآهن‬
‫به اين باشگاه پول پرداخت كرده‪ ،‬ميگويد‪:‬‬
‫«م��ن از راهآه��ن ‪ ۴00 ،300‬ميليون طلب‬
‫داش��تم اما مس��ووان باش��گاه گفتند براي‬
‫درياف��ت رضايتنامه باي��د ‪ 80‬ميليون پول‬
‫بده��م‪ .‬با اينكه براي پرداخت اين پول اص ً‬
‫ا‬
‫راضي نبودم اما اين مبلغ را در قالب س��فته‬
‫به مسووان راهآهن پرداخت كردم‪ .‬به خاطر‬
‫استيلي كه بهترين دوستم است به راهآهن‬
‫آمدم اما وقتي او از اين تيم جدا شد بهترين‬
‫تصميم اين بود ك��ه من هم از راهآهن جدا‬
‫شوم‪».‬‬
‫غام��ي در مورد رقابت��ش با مهاجمان‬
‫پدي��ده و اينكه گفت��ه ميش��ود او مهاجم‬
‫اصل��ي اين تيم خواهد ب��ود‪ ،‬ادامه ميدهد‪:‬‬
‫«هيچك��س به من نگفته ك��ه مهاجم اصلي‬
‫پدي��ده هس��تم اما تم��ام تاش��م را انجام‬
‫ميدهم تا براي اين تيم بازيكن مثمرثمري‬
‫باش��م‪ .‬تيم ما مهاجماني مانند ش��اكري و‬
‫نظري دارد و مسلماً هر كسي كه بهتر باشد‬
‫براي پديده به ميدان ميرود‪».‬‬
‫استفاده از پورعليگنجي ريسك بزرگي بود‬
‫منصوريان‪ :‬بايد به عراق بخوريم‬
‫عليرضا منصوريان سرمربي نفت تهران‬
‫معتقد است كروش با بازي دادن به مرتضي‬
‫پورعليگنج��ي در خط دفاع تي��م ملي در‬
‫بازي مقاب��ل بحرين‪ ،‬ريس��ك بزرگي كرد‪.‬‬
‫منصوريان در مورد پيروزي تيم ايران مقابل‬
‫بحرين در جام ملتهاي آسيا ميگويد‪« :‬به‬
‫عقيده م��ن همين كه تيم ملي با حس��اب‬
‫‪ -2‬صفر برابر بحرين به پيروزي دست پيدا‬
‫كرده و در خط دفاع در نقطه صفر ميماند‪،‬‬
‫نش��ان ميدهد كه عملك��رد بازيكنان خط‬
‫دفاع و پورعليگنجي خوب بوده‪».‬‬
‫س��رمربي نفتيها درباره بازي امارات‬
‫و قط��ر هم ادامه ميدهد‪« :‬ب��ا وجود اينكه‬
‫ام��ارات موفق ش��ده با اختاف س��ه گل از‬
‫س��د قطر بگ��ذرد اما به عقي��ده من هر دو‬
‫تيم قط��ر و امارات رقباي م��ا در اين گروه‬
‫هس��تند و ما بايد احس��اس را كنار بگذاريم‬
‫و ط��وري نتيجه بگيريم كه ب��ازي دور بعد‬
‫م��ا به عراق بخورد نه ژاپ��ن! حتي اگر ازم‬
‫باشد صبر كنيم ببينيم نتايج به چه صورت‬
‫ميش��ود و بايد در مقابل قطر و امارات چه‬
‫نتيج��هاي بگيريم‪ ».‬منصوريان با اش��اره به‬
‫اردوي تركي��ه نف��ت ميگوي��د‪« :‬در اردوي‬
‫تركيه همه شرايط از لحاظ امكانات و زمين‬
‫و سالن بدنسازي و‪ ...‬مناسب است و من فكر‬
‫ميكنم اين اردوي خوبي براي آمادهس��ازي‬
‫تيم نفت باشد‪».‬‬
‫برنامه دقيق منصوريان براي اردوي تركيه‬
‫نفت تهران برابر ااتحاد و الفجيره‬
‫تيم نفت تهران كه چند روزي اس��ت‬
‫اردوي آمادهس��ازي خ��ود را در آنتالياي‬
‫تركيه برپا كرده ديروز در ‪ 2‬نوبت صبح و‬
‫بعدازظهر تمرين كرد‪ .‬كمپ تمريني نفت‬
‫تهران در ‪ 15‬كيلومتري آنتاليا واقع شده‪.‬‬
‫تمري��ن نوبت صبح نفت به وزنه زدن‬
‫اختصاص داش��ت كه در اين تمرين همه‬
‫بازيكنان حضور داش��تند‪ .‬در تمرين عصر‬
‫ه��م بازيكنان نف��ت تهران ب��ه تمرينات‬
‫هوازي پرداختند‪.‬‬
‫همچني��ن كار با ت��وپ و فوتبال در‬
‫زمين كوچك از ديگر برنامههاي شاگردان‬
‫عليرضا منصوريان بود‪.‬‬
‫عليپ��ور عضو س��ابق هي��ات مديره‬
‫باش��گاه نفت ته��ران در تركي��ه به ديدار‬
‫مربي��ان و بازيكن��ان نفت رف��ت و به آنها‬
‫براي حضور در تركيه خوشامد گفت‪.‬‬
‫همچني��ن طب��ق برنامه قرار اس��ت‬
‫‪ 2۴‬دي بازيكن��ان نفت تهران در ديداري‬
‫دوستانه به مصاف ااتحاد عربستان بروند‪.‬‬
‫ش��اگردان منصوريان دومين ديدارشان را‬
‫در اي��ن اردو مقابل الفجيره امارات برگزار‬
‫خواهند ك��رد‪ .‬قرارداد ه��ر ‪ 2‬بازي ميان‬
‫مسووان اين باشگاهها امضا شده است‪.‬‬
‫سپاهان در تهران اردو ميزند‬
‫وضعيت نويدكيا همچنان در ابهام‬
‫وضعيت محرم نويدكيا همچنان مبهم‬
‫اس��ت و هواداران زيادي منتظر هس��تند تا‬
‫ببينند سرنوش��ت اين بازيكن به چه صورت‬
‫خواهد ش��د اما هنوز خب��ر جديدي در اين‬
‫مورد نرسيده‪.‬‬
‫شماره ‪4987‬‬
‫سه شنبه ‪ 23‬دي‪1393‬‬
‫رسول خوروش سرپرست تيم سپاهان‪،‬‬
‫درباره وضعيت نويدكيا ميگويد‪« :‬وضعيت‬
‫محرم نويدكيا مثل س��ابق اس��ت و او هنوز‬
‫ب��راي درمان ب��ه آلم��ان نرفته‪ .‬ب��ه زودي‬
‫نويدكي��ا براي مش��ورت با پزش��ك خود به‬
‫آلمان ميرود‪».‬‬
‫خوروش در رابطه با اردوي س��پاهان‬
‫در تهران هم توضي��ح ميدهد‪« :‬در حال‬
‫حاضر به ط��ور منظم روزي يك جلس��ه‬
‫در اصفهان تمري��ن ميكنيم و همه چيز‬
‫در تمرين��ات خ��وب اس��ت‪ .‬بازيكنان از‬
‫روحيه بااي��ي برخوردارند و به خوبي در‬
‫تمرينات ش��ركت ميكنند‪ .‬خوش��بختانه‬
‫هيچ مصدومي نداريم و با جديت كار خود‬
‫را دنب��ال ميكنيم‪ .‬كادر فني به خوبي در‬
‫ح��ال كار با بازيكنان اس��ت و در خطوط‬
‫مختل��ف نق��اط ضعف تي��م در حال رفع‬
‫شدن است‪ .‬روز ‪ 26‬دي براي برپايي يك‬
‫اردوي ‪ ۷‬روزه به تهران ميرويم و در اين‬
‫اردو چن��د بازي تداركاتي انجام ميدهيم‪.‬‬
‫به هر حال تيم را بايد از نظر بدني تا شروع‬
‫مجدد ليگ برتر آماده نگه داشت‪».‬‬
‫دالتـون شد‪ ،‬قهر كرد‪ ،‬برگشـت!‬
‫‪ 21‬ربيع ااول ‪1436‬‬
‫‪3‬‬
‫زیر سقف فوتسال‬
‫اان بهترينها در تيم ملي هستند‬
‫شمسایي‪ :‬تيم ملي نياز به ستاره دارد‬
‫امير كوشا‬
‫‪Amir Kousha‬‬
‫ملوان كه با نصرت ايراندوس��ت ش��روع خوبي‬
‫داش��ت و در هفته چهارم موفق ش��د پرس��پوليس‬
‫را با نتيجه ‪ -2‬يك شكس��ت ده��د‪ ،‬در ادامه روند‬
‫نزول��ي پيش گرفت و باختهاي��ي آورد كه عجيب‬
‫و دور از انتظ��ار ب��ود‪ .‬اين تيم در هفت��ه پنجم به‬
‫راهآهن باخت و بعد از تس��اوي مقابل اس��تقال و‬
‫س��پاهان‪ ،‬شكس��تهاي متوالي ديگري برابر سايپا‬
‫و پيكان تجربه كرد‪ .‬همين شكس��تها باعث ش��د‬
‫بحث تغيير و تح��ول در كادرفني ملوان بندرانزلي‬
‫ب��ه گوش برس��د اما بررس��ي گزينهها باعث ش��د‬
‫فرصت ديگري به ايراندوس��ت داده ش��ود كه مربي‬
‫باتجربه انزليچيها در هفتههاي بعد برابر گسترش‬
‫فواد تبريز به تس��اوي رضاي��ت داد و در نهايت در‬
‫هفته يازدهم هم مقابل اس��تقال با نتيجه ‪ -3‬يك‬
‫شكس��ت خورد‪ .‬اين شكست ديگر پايان كار نصرت‬
‫ايراندوست بود‪ .‬بعد از آن ايراندوست كنار گذاشته‬
‫شد و جاي خود را به استوان مويسيلوويچ داد‪.‬‬
‫مويسيلوويچ كه از كارنامه درخشاني برخوردار‬
‫بود و عنوان بهترين مربي ليگ كرواسي را هم از آن‬
‫خود كرده بود‪ ،‬اميد زي��ادي به انزليچيها داد اما‬
‫انگار شناخت نداشتن از ليگ ايران و البته بازيكنان‬
‫ملوان باعث ش��د اين مربي نتوان��د كارآيي زيادي‬
‫داشته باشد‪ .‬به همين دليل ملوان روزهاي تلختري‬
‫را تجرب��ه كرد‪ .‬اين بار سفيدپوش��ان انزليچي بعد‬
‫از تس��اوي برابر نف��ت تهران‪ ،‬شكس��تهاي تلخي‬
‫مقابل فواد خوزس��تان‪ ،‬ذوبآه��ن اصفهان و نفت‬
‫مسجدس��ليمان تجرب��ه كردند كه صبر س��يروس‬
‫محجوب مالك باش��گاه را لبريز كرد‪ .‬به اين ترتيب‬
‫باز هم محج��وب به دنبال گزينهه��اي ديگر براي‬
‫سرمربيگري ملوان رفت‪ .‬در اين مدت مويسيلوويچ‬
‫يك تساوي ديگر برابر پديده به دست آورد اما ديگر‬
‫فرصتي براي جبران شكس��تها نبود‪ .‬بر اين اساس‬
‫مس��ووان باش��گاه ملوان بندرانزلي بعد از بررسي‬
‫گزينهه��ا و مذاكره با آنها با فيروز كريمي به توافق‬
‫رس��يدند‪ .‬فيروز خيلي زود هم كارش را اس��تارت‬
‫زد و س��عي كرد زمان را از دس��ت ندهد‪ .‬او تيم را‬
‫آماده ب��ازي با صبا كرد‪ .‬آم��اده مقابله با تيمي كه‬
‫هدايت��ش را دامادش يعني مه��دي تارتار به عهده‬
‫داشت‪ .‬فيروز خيلي دوست داشت اين بازي را ببرد‬
‫اما در همان دقايق ابتدايي بازي شاهد گل خوردن‬
‫تيم��ش بود‪ .‬البته در نهايت ملوان در ادامه يك گل‬
‫زد و بازي را به تس��اوي كش��اند ام��ا فيروز كريمي‬
‫انگار متوجه ش��د‪ ،‬ليگ چهاردهم با ليگهاي چند‬
‫سال قبل كه او در آنجا مربيگري ميكرد فرق كرده‬
‫و نياز به كار بيش��تر دارد‪ .‬بنابراين فيروز كريمي از‬
‫تعطيات ليگ اس��تفاده كرد تا تي��م را آمادهتر از‬
‫قبل كند‪ .‬او تمرين��ات ويژهاي براي تيمش تدارك‬
‫ديد اما در كنار اين برنامهها بازي تداركاتي هم مد‬
‫نظ��ر فيروز كريمي قرار داش��ت كه قرار بود تيم به‬
‫تهران بيايد و ب��ا تيمهاي تهراني بازي كند اما اين‬
‫شهبازي‪:‬‬
‫براي كارت مربيگري كریمي درخواستي نشده‬
‫مصطف��ي ش��هبازي رييس كميته نقل و انتقاات س��ازمان ليگ در م��ورد اينكه آيا كارت‬
‫مربيگري فيروز كريمي براي س��رمربيگري ملوان صادر شده يا نه‪ ،‬ميگويد‪« :‬هيچ درخواستي از‬
‫باشگاه ملوان براي صدور كارت مربيگري فيروز كريمي به سازمان ليگ نيامده است‪».‬‬
‫دنيامالي ریيس هياتمدیره ملوان ميشود‬
‫س��يروس محجوب ديروز از كنارهگيري خود از مالكيت باشگاه ملوان به طور تلويحي خبر داد‪.‬‬
‫قرار اس��ت هياتمديره باش��گاه در اين رابطه تشكيل جلس��ه بدهد و پس از تعيين تكليف سيروس‬
‫محجوب بهعنوان مالك باش��گاه و اينكه جدايي او قطعي و رس��مي ش��ود احمد دنيامالي بهعنوان‬
‫رييس هياتمديره باش��گاه ملوان در اين باشگاه حاضر شود‪ .‬پس از حضور دنيامالي بهعنوان رييس‬
‫هياتمديره باش��گاه‪ ،‬مديران باش��گاه مديرعامل را تعيين و انتخاب خواهند كرد‪ .‬احمد دنيامالي در‬
‫گذشته هم رييس هياتمديره باشگاه ملوان بوده است‪.‬‬
‫اتفاق نيفتاد‪.‬‬
‫همين مساله هم بهانهاي شد تا فيروز كريمي‬
‫قهر كند و سر تمرينات با اعضاي تيمش خداحافظي‬
‫كن��د و بگويد ديگر نميماند اما انگار اين فقط يك‬
‫اعت��راض بود به جلس��ات پيشكس��وتان ملوان‪ .‬به‬
‫جلس��اتي كه عليه محجوب تشكيل ميشد‪ .‬ظاهرا‬
‫بعد از مصاحبه محم��ود آذرگون عضو هياتمديره‬
‫باش��گاه مل��وان بندرانزل��ي كه گفته ب��ود «نيروي‬
‫دريايي مخالفتي با مديرعاملي من نداشت بلكه آنها‬
‫شرايطش��ان را براي مديرعاملي به محجوب اعام‬
‫كردند و او اين ش��رايط را نپذيرفت‪ .‬هيأتمديره در‬
‫باش��گاه ملوان هيچكاره است چون همه تصميمات‬
‫را خ��ود محج��وب ميگي��رد‪ .‬او تصميمات��ش را‬
‫ميگرفت و ب��ه هيأتمديره ميآمد و تصميمات را‬
‫بيان ميكرد» پيشكس��وتان ملوان جلسه گذاشتند‬
‫و تصميم گرفتند مديريت باش��گاه را تغيير دهند‪.‬‬
‫در واق��ع نظر پيشكس��وتان انزليچ��ي اين بود كه‬
‫ملوان چون يك باشگاه مردمي است بايد به صورت‬
‫مردمي اداره شود‪ ،‬نه اينكه مالكيت آن برعهده يك‬
‫نفر باشد‪ .‬اين حرفها خيلي زود به گوش محجوب‬
‫ميرسد و او قهر ميكند و بيسروصدا‪ ،‬آنجا را ترك‬
‫ميكند‪ .‬همين مس��ائل باعث شد فيروز كريمي هم‬
‫ناراحت شود و س��ر تمرين از بازيكنان خداحافظي‬
‫كن��د و بگويد ك��ه ديگر نميتواند ب��ا اين وضعيت‬
‫كار كن��د‪ .‬كريمي برگزار نش��دن اردو در تهران را‬
‫بهانه كرد اما مس��ووان باشگاه كه ظاهرا در جريان‬
‫اتفاقات بودند‪ ،‬خيلي س��ريع يك جلسه فوقالعاده‬
‫برگ��زار كردند و با كريمي حرف زدند‪ .‬صحبتهاي‬
‫اين جلسه باعث شد فيروز كوتاه بيايد و برگردد اما‬
‫برخاف تصور به جاي اينكه از مش��كات و جلسه‬
‫پيشكس��وتان صحبت كند‪ ،‬از عدهاي حرف ميزند‬
‫كريمي‪ :‬من را كنار دالتونهاي دزد گذاشتند!‬
‫كدام اس�تعفا؟ كدام قهر و ن�از؟ كدام ميانجيگري؟‬
‫آخ�ر اان كه وقت اس�تعفا و قه�ر و ناز و ای�ن حرفها‬
‫نيس�ت‪ .‬اان دیگ�ر دوران این حرفها گذش�ته‪ ،‬زمان‬
‫حمایت همه جانبه از ملوان اس�ت‪ .‬باور كنيد ‪ 3۰‬جلسه‬
‫تيم را به بهترین ش�كل ممك�ن تمرین دادم و از هر نظر‬
‫آماده كردم‪ .‬امروز زماني اس�ت كه باید جمع شویم تا از‬
‫آن تاشها بهره ازم را ببریم‪ ۵ ،۴ .‬تا دشمن دوستنما‬
‫كه دلشان با ملوان نيست و نميخواهند اجازه دهند این‬
‫تيم نفس بكش�د كه نباید خط مش�ي ملوان را مشخص‬
‫كنن�د‪ .‬باید براي احياي دوب�اره ملوان و حفظ این تيم با‬
‫آنها برخورد شده تا راه براي ادامه هر چه بهتر كار از هر‬
‫نظر مهيا شود‪ .‬این آغاز حرفهاي فيروز كریمي سرمربي‬
‫ملوان بود‪ .‬س�رمربي ك�ه به خاطر مل�وان آبرویش را به‬
‫حراج گذاشته و دوس�ت دارد در كنار مردم جشن بقاي‬
‫این تيم در ليگ برتر را برگزار كند‪ ،‬در مصاحبه مفصلي‬
‫كه با س�ایت باشگاه ملوان داشت‪ ،‬در مورد مسائل پيش‬
‫آمده در یكي‪ 2 ،‬روز اخير صحبت ميكند‪.‬‬
‫چ�ه عاملي باعث ش�د كه تصميم ب�ه خداحافظي‬
‫بگيرید؟‬
‫ببيني��د‪ ،‬مدي��ر من كه هر روز با او در ارتباط هس��تم‬
‫ميگوي��د‪« :‬م��ا در اين تيم اي��ن همه زحمت كش��يديم اما‬
‫آقايان به جاي تش��كر همه از ما گلهمند هستند‪ .‬در برخي از‬
‫سايتهاي محلي كه دوست ندارند ملوان سرفراز باشد كمپين‬
‫به راه مياندازند و خواهان پس دادن ملوان ميشوند‪ .‬آنها مرا‬
‫با رس��م يك كاريكاتور به گروه دالتونها كه نماد دزدي است‬
‫متهم ميكنند‪ .‬به مادر س��الخورده من زنگ زده و به ايش��ان‬
‫فحاش��ي ميكنند‪ .‬خب من ه��ر روز با اين مدي��ر در ارتباط‬
‫هس��تم‪ ،‬مديري كه تا ب��ه امروز همهگونه حماي��ت را از تيم‬
‫داش��ته و اين در حالي اس��ت كه هيچ كس ديناري به باشگاه‬
‫كم��ك نكرده‪ .‬بپذيريد كه من تا ام��روز هيچ كس ديگري به‬
‫ج��ز ايش��ان را در كنار تيم نديدهام‪ .‬اين مدير گلهمند اس��ت‬
‫كه نه تنها از او تش��كري نميشود بلكه مورد خطاب هم قرار‬
‫ميگيرد و همين مس��اله باعث ميشود كه ايشان گوشي خود‬
‫را خاموش كرده و از ش��دت ناراحتي از ايران براي چند روزي‬
‫برون��د و اين رفتن باعث ميش��ود ك��ه كل برنامههاي تيم به‬
‫هم بريزد‪.‬‬
‫ب�ا به هم خ�وردن برنامهه�اي مورد نظر ش�ما چه‬
‫اتفاقي خواهد افتاد؟‬
‫به هم خوردن برنامه تمرينات باعث ميش��ود كه من‬
‫به يك مربي معمولي تبديل شوم و نتوانم پاسخگوي خواسته‬
‫بحق مردم باش��م‪ .‬ب��اور كنيد مل��وان در ش��رايط فوقالعاده‬
‫حساس��ي قرار دارد‪ .‬ما با ‪ 6‬تيم بااي ج��دول در انزلي بازي‬
‫خواهيم داش��ت و با تمام تيمهاي پايين جدول بايد در خانه‬
‫آنه��ا بازي كنيم كه اهميت كار م��ا را در آينده بيش از پيش‬
‫مش��خص ميكند‪ .‬متاسفانه به خاطر مشكات موجود اردوي‬
‫تهران و انجام ‪ 2‬بازي تداركاتي با تيمهاي صباي قم و سايپا به‬
‫هم خورد‪ .‬ديدارهايي كه چنانچه انجام ميشد من ميتوانستم‬
‫نقاط ضعف و قوت تيم خود را بهتر متوجه شوم كه اين اتفاق‬
‫صدمه جبرانناپذيري به تيم ما وارد آورد‪.‬‬
‫از عملك�رد تي�م در فص�ل نقل و انتق�اات راضي‬
‫هستيد؟‬
‫ببيني��د ما در فص��ل نقل و انتقاات تمرينات بس��يار‬
‫خوب��ي را تا اينجاي كار انج��ام داده و به لحاظ جذب بازيكن‬
‫هم بايد بگويم كه كل مجموعه ملوان از مالك باش��گاه گرفته‬
‫تا خود بازيكنان هم در اين امر تمام تاش خود را انجام دادند‬
‫ام��ا خودتان خوب ميدانيد ك��ه هيچ تيمي بازيكن خوبش را‬
‫ب��ه ما نداد و ما ب��ا همان بازيكنان خوب خود كه داش��تيم و‬
‫بعضا هم گرفتيم‪ ،‬بهترين تيم را ساختهايم‪ .‬تيمي كه با شروع‬
‫بازيها همه را ش��گفت زده خواهد كرد اما بپذيريد كه با اين‬
‫شرايط كار دشوار باشد‪.‬‬
‫شرایط امروز ملوان را چگونه ارزیابي ميكنيد؟‬
‫متاس��فانه مدير باش��گاه را دل زده كرده و اين مساله‬
‫باعث ش��ده كه ديگر در باشگاه هيچكس دستش به كار نرود‬
‫ام��ا با همه اي��ن اوصاف بازيكنان ما به بهترين ش��كل ممكن‬
‫دارند تاش ميكنند‪ .‬بازيكناني كه با احترام به ديگر بازيكنان‬
‫فوتب��ال ايران باي��د بگويم كه بااخاقتري��ن بازيكنان فوتبال‬
‫ايران هس��تند اما همين بازيكنان هم از سوي مخالفان مورد‬
‫خط��اب قرار ميگيرند‪ ،‬درس��ت همانطور كه مدير باش��گاه و‬
‫سرپرست باشگاه مورد خطاب قرار ميگيرند‪.‬‬
‫چاره كار چيست؟‬
‫خوشبختانه مسووان همه قصد خدمت دارند‪ .‬چندي‬
‫پيش خدمت امام جمعه محترم رس��يديم‪ .‬ايشان در راستاي‬
‫حماي��ت همه جانبه از تيم مردمي ملوان و مالك آن كه تمام‬
‫بحث مالي و مديريتي تيم را بر عهده دارند نظر كاما مساعد‬
‫و موكدي داشتند‪ .‬مسووان شوراي شهر‪ ،‬شهرداري‪ ،‬مسووان‬
‫عاليرتبه و در يك كام همه شهر دلشان براي موفقيت ملوان‬
‫ميتپ��د كه جا دارد در چني��ن فضايي يك نفر بزرگي كرده و‬
‫وفاق عمومي را در تيم به وجود بياورد‪.‬‬
‫یعني شما در حال حاضر دلواپس عدم وجود وفاق‬
‫عمومي در تيم هستيد؟‬
‫دقيقا‪ .‬من به لح��اظ فني قول ميدهم كه ملوان‬
‫در نيمفص��ل دوم لي��گ بهتري��ن بازيه��ا را به نمايش‬
‫بگذارد‪ ،‬نتيجه هم كه ديگر دست خداست‪ .‬يقينا دعاي‬
‫خير مردم ش��مال كشور كه ملوان تنها نماينده آنها در‬
‫ليگ برتر اس��ت و دلش��ان هم براي اي��ن تيم ميتپد‬
‫در نيمفصل دوم باعث خواهد ش��د ت��ا اين تيم نتايج‬
‫دلخواه را بگيرد‪ .‬من از اين مس��اله مطمئن هس��تم‬
‫اما به من حق بدهيد كه دلواپس اين باش��م كه در‬
‫مدت كم باقيمانده اين وفاق عمومي صورت نپذيرد‬
‫و م��ن نتوانم آن كمكي را كه مد نظرم هس��ت در‬
‫حق مردم خوب انزلي انجام دهم‪ .‬مردمي كه وقتي‬
‫در كوچه و خياب��ان مرا ميبينند چنان با گرمي با‬
‫من برخورد ميكنند كه شرمنده آنها ميشوم‪ .‬من‬
‫دوس��ت دارم اوضاع به گونهاي پي��ش برود كه در‬
‫پايان لي��گ همه ما از بابت بق��اي ملوان در ليگ‬
‫خن��دان باش��يم‪ .‬اگر ب��ه دنبال چني��ن موفقيتي‬
‫هس��تيم نبايد نوك پي��كان انتق��ادات را تنها به‬
‫س��مت يك نفر بگيريم‪ ،‬چرا كه اين مس��اله عين‬
‫بيانصافي است‪ .‬ما بايد بپذيريم كه ملوان متعلق‬
‫به همه ماس��ت و در پيروزيها و شكس��تهايش‬
‫همه ما به يك اندازه سهم خواهيم داشت‪.‬‬
‫اگر این وفاقي كه شما از آن ميگویيد اتفاق‬
‫بيفتد چه خواهد شد؟‬
‫مطمئن باشيد كه اگر اين وفاق به وجود بيايد‬
‫ما در پايان ليگ جش��ن بقا را در كنار يكديگر و با يك‬
‫ش��كوه خاص برگزار خواهيم كرد‪ .‬من براي رسيدن به‬
‫اين هدف مهم دس��ت تكتك مردم انزلي را ميبوسم‬
‫و به آنها ميگويم كه من به دلخوشي طرفداران واقعي‬
‫مل��وان به انزلي آمدم‪ .‬من به آنها ميگويم كه بياييد با‬
‫كمك يكديگر نگذاريم آن تعداد انگشتش��مار مخالف‬
‫موفقيت ملوان‪ ،‬براي اين تيم مشكلساز شوند‪.‬‬
‫نق�ش پيشكس�وتان را در این مس�ائل و در‬
‫به وجود آم�دن وفاق عمومي تا چ�ه اندازه موثر‬
‫ميدانيد؟‬
‫بس��يار زياد‪ .‬ب��اور كنيد پيشكس��وتان ملوان مرا‬
‫ش��رمنده محبتهاي خود كردند‪ .‬آنها با اظهار نگراني از‬
‫ش��رايط موجود به من دس��تور دادهاند كه در ادامه راه‬
‫همچنان همراه آنها باشم كه من هم چنين قولي را به‬
‫آنها دادم و اميدوارم كه شرمنده آنها نشوم‪.‬‬
‫یک كاریكاتور ملوان را به هم ریخت!‬
‫اما ماج��راي كاريكات��ور دالتونها چ��ه بود كه‬
‫فيروز كريمي را تا اين حد ناراحت كرد؟ يك س��ايت‬
‫هواداري ملوان بيش از ‪ 2‬هفته پيش كاريكاتور باا را‬
‫منتشر كرد و در مطلبي كاما انتقادي عليه محجوب‬
‫كلماتي به كار برد كه خيلي عجيب بود‪ .‬كلماتي مثل‬
‫ضعيف و بيسواد‪ ،‬مالك خسيس‪ ،‬ضعيفترين مالك‬
‫خصوصي و مدير ورزشي و ‪...‬‬
‫اي��ران ورزش��ی بی آنكه قضاوتی داش��ته باش��د‬
‫بخش��ي از اين مطلب ك��ه با عنوان صب��ر ايوب‪ ،‬براي‬
‫تحمل محجوب آمده را منتش��ر می كند‪« :‬وقتي كه با‬
‫ژس��ت دون كيشوت به جنگ دشمنان تا دندان مسلح‬
‫م��يروي‪ ،‬وقتي كه ركوردي كه طي ح��دود نيم قرن‬
‫با كمترين تعداد مربي در اختيار يك باش��گاه است را‬
‫در طي يك نيم فصل مديريت! به تنهايي ميشكني و‬
‫نيس��ت و نابود ميكني‪ ،‬وقتي كه بزرگترين دش��منان‬
‫قس��م خورده ملوان مش��اور و امينت باشند‪ ،‬وقتي كه‬
‫بد و خوبت را تش��خيص ندهي و بازي از پيش برده را‬
‫اين چنين ببازي‪ ،‬وقتي كه بهعنوان يك سرمايهدار اين‬
‫این همان كاریكاتوری اس�ت كه فيروز كریمی را برافروخت‪ .‬به‬
‫نظر می رسد كریمی حق داشته بابت چنين تصویری دلخور شود‪.‬‬
‫چنين خام و دهانبين پا به عرصهاي ناشناخته بگذاري‪،‬‬
‫به راستي انتظار داري سرانجامت به كجا ختم شود؟ به‬
‫كه تعدادش��ان انگشتشمار اس��ت اما اين عده چه‬
‫كس��اني ميتوانند باش��ند كه با وجود انگشتشمار‬
‫بودن روي او‪ ،‬محجوب و بازيكنان تاثير گذاشتند؟‬
‫در مورد اين مساله هنوز حرفي زده نشده اما شايد‬
‫منظور فيروز كريمي از دش��منان دوستنما همان‬
‫پيشكس��وتاني باشند كه جلس��ه گذاشتند و باعث‬
‫ناراحتي محجوب و بقيه اعضاي باشگاه و تيم شدند‬
‫اما كريمي به جز اين موضوع‪ ،‬از كاريكاتوري كه او‬
‫را در كن��ار دالتونها قرار داده ه��م خيلي ناراحت‬
‫است‪.‬‬
‫در هر صورت چيزي كه مش��خص ش��ده اين‬
‫اس��ت كه فيروز كريم��ي فعا مان��ده و كارش را‬
‫دنبال ميكند اما معلوم نيس��ت سيروس محجوب‬
‫چه ش��رايطي دارد و در مورد ملوان چه تصميمي‬
‫ميگيرد‪ .‬گفته ميش��ود محجوب در ايران نيست‬
‫ام��ا اگر هم در ايران باش��د مطمئنا فعا دوس��ت‬
‫ندارد در مورد ملوان حرفي بزند چون تلفن همراه‬
‫خ��ود را خاموش كرده تا مدتي در آرامش به س��ر‬
‫بب��رد اما بايد دي��د اين آرامش‪ ،‬هم��ان آتش زير‬
‫خاكس��تر اس��ت يا اينكه يك آرامش واقعي است‬
‫براي بازگش��ت باقدرت‪ .‬ديروز كه خبر ميرس��يد‬
‫محجوب خسته شده و قصد دارد از مالكيت باشگاه‬
‫ملوان كنارهگيري كند اما بايد ديد واقعا محجوب‬
‫به اي��ن زودي كوتاه ميآيد يا برنامه ديگري دارد‪.‬‬
‫جال��ب اينكه در نبود س��يروس محجوب از احمد‬
‫دنيامالي بهعنوان رييس هياتمديره باشگاه ملوان‬
‫نام برده ميش��ود اما همچنان‬
‫از مديرعامل خبري نيس��ت‪.‬‬
‫مديرعامل براي باش��گاهي‬
‫كه ركورددار نداش��تن آن‬
‫است‪.‬‬
‫راستي صبر ايوب ميخواهد تحمل اين محجوب!‬
‫متاسفانه دل و دماغ و زماني براي مرور آنچه كه‬
‫صدرنشين ليگ فوتس��ال امروز بازي حساسي را مقابل‬
‫پاياسازه دارد‪ .‬وحيد شمس��ايي مربي‪ -‬بازيكن تاسيسات در‬
‫اين باره ميگويد‪« :‬بازي بس��يار سختي داريم و فكر ميكنم‬
‫يكي از دش��وارترين بازيهاي اين فصل ماس��ت‪ .‬پاياسازه به‬
‫دنبال اين اس��ت كه خودش را از قعر ج��دول جدا كند و با‬
‫بازيكنان خوبي مثل بافنده‪ ،‬سپه‪ ،‬عسگري و‪ ...‬براي هر تيمي‬
‫خطرناك اس��ت‪ .‬پايا تيمي با تلفيق جواني و تجربه است‪ .‬از‬
‫س��وي ديگر ما سه بازيكن در تيم ملي داشتيم كه تازه به ما‬
‫اضافه ش��دند و در آمادگي صد در صد نيستند‪ .‬فكر ميكنم‬
‫ليگ دشواري داريم و هر هفته زيباتر ميشود‪».‬‬
‫شمسايي در مورد اينكه چه زماني از تيمهاي حفاري و‬
‫گيتي فاصله ميگيرد اينطور توضيح ميدهد‪« :‬نه تنها سايه‬
‫اين دو تيم بااي ماست بلكه مس‪ ،‬ماهان تنديس‪ ،‬دبيري و‬
‫فرشآرا هم به شدت صدرنشين را تهديد ميكنند‪ .‬من هنوز‬
‫هم ميگويم كه ما تيمي هستيم كه براي حضور در جمع ‪۴‬‬
‫تيم بااي جدول بس��ته شدهايم و هدف اصلي مان قهرماني‬
‫نيست‪ .‬هر لحظه غفلت باعث ميشود صدر جدول را از دست‬
‫بدهي كما اينكه ماهان تنديس بعد از ‪ ۷‬برد پياپي صدر را از‬
‫دست داد و اين اتفاق ممكن است براي بقيه هم بيفتد‪».‬‬
‫او در م��ورد بازيهاي تداركاتي تيم ملي در كرواس��ي‬
‫ميگوي��د‪« :‬تيم مل��ي در اين دو بازي نتيج��ه قابل توجهي‬
‫گرف��ت‪ .‬كرواس��ي هر چند قدرت فوتس��ال دنيا نيس��ت اما‬
‫شكس��ت دادن اي��ن تيم در خانه خودش كار بزرگي اس��ت‪.‬‬
‫اان بهترينه��ا در تيم ملي هس��تند هر چند جاي دو س��ه‬
‫نفر خالي اس��ت‪ .‬اين بازي نش��ان داد كه تيم ملي حتي در‬
‫غياب حس��نزاده و طيبي هم خوب نتيجه ميگيرد و چقدر‬
‫پتانس��يل فوتسال ما باا اس��ت‪ .‬جوانها به خوبي جايگزين‬
‫شدهاند هر چند تيم ملي نياز به ستاره هم دارد‪».‬‬
‫هفته هفدهم ليگ برتر فوتسال‬
‫صدرنشينميزبانپایاسازه‬
‫هفت��ه هفدهم لي��گ برتر بعد از يك هفت��ه تعطيلي به‬
‫دليل س��فر تيم ملي فوتسال به كرواس��ي‪ ،‬امروز (سهشنبه)‬
‫در ش��هرهاي مختلف پيگيري خواهد شد‪ .‬طبق برنامه ماهان‬
‫تنديس قم به مصاف دبيري تبريز ميرود‪ ،‬اين در ش��رايطي‬
‫اس��ت كه دبيري هفته ش��انزدهم را با برد پشت سر گذاشته‬
‫اما ماهان تنديس شكس��ت بدي را مقابل تاسيس��ات دريايي‬
‫تجرب��ه كرد‪ .‬ماهان تنديس كه در ‪ 10‬هفته ابتدايي ليگ‪،‬‬
‫صدرنش��ين رقابتها ب��ود‪ ،‬بعد از اينك��ه وارد بحران‬
‫ش��د و زنجير بردهايش پاره شد‪ ،‬تغييراتي در راس‬
‫كادرفنياش ايجاد كرد و امير شمس��ايي جاي خود‬
‫را به علي رع��دي داد‪ .‬اين تيم اكنون با ‪ 26‬امتياز‬
‫در رده شش��م جدول ردهبن��دي قرار دارد‪ .‬دبيري‬
‫ه��م با ‪ 2۷‬امتي��از يك رده بااتر از قميهاس��ت‪.‬‬
‫ب��رد براي هر دو تيم از اهمي��ت زيادي برخوردار‬
‫اس��ت‪ ،‬ماهان تنديس براي پش��ت سر گذاشتن‬
‫بحران و بازگش��ت به روزهاي اوج‪ ،‬تشنه پيروزي‬
‫اس��ت‪ ،‬درمقابل‪ ،‬قهرمان فصل گذشته ليگ برتر‬
‫نيز ب��راي اينكه به جمع مدعي��ان قهرماني ليگ‬
‫‪ 93‬بازگردد‪ ،‬به چيزي جز كس��ب س��ه امتياز فكر‬
‫نميكند‪ .‬گيتيپس��ند اين هفت��ه در اصفهان ميزبان‬
‫مقاومت البرز است‪ ،‬مقاومتي كه با وجود مشكات عديده‬
‫مال��ي‪ ،‬در ليگ امس��ال برد برابر ب��زرگان را تجربه كرده‬
‫و به نوعي «غولكش» بوده اس��ت‪ .‬تاسيسات دريايي‬
‫صدرنشين هم مقابل پاياسازه قرار ميگيرد‪.‬‬
‫برنامه بازيهاي این هفته‪:‬‬
‫سه شنبه ‪ 23‬دي ‪ -‬ساعت ‪16‬‬
‫* منصوري قرچك ‪ -‬شهروند ساري‬
‫* تاسيسات دريايي تهران ‪ -‬پاياسازه تبريز‬
‫* ماهان تنديس قم ‪ -‬دبيري تبريز‬
‫* گيتي پسند اصفهان ‪ -‬مقاومت البرز‬
‫* فرش آرا مشهد ‪ -‬حفاري اهواز‬
‫* ميثاق تهران ‪ -‬اقتدار نوين فردوسي مشهد‬
‫* مس سونگون ورزقان ‪ -‬شهرداري ساوه‬
‫بازیكن اوكرایني مس به دبيري پيوست‬
‫تيم مس س��ونگون در ني��م فصل رقابته��اي ليگ برتر‬
‫شايد با جذب س��ه بازيكن خارجي يكي از فعالترين تيمهاي‬
‫ليگ بود در همين راستا انتظار ميرفت تيم تبريزي فردا برابر‬
‫ش��هرداري ساوه از س��ه بازيكن خارجي خود اس��تفاده كند تا‬
‫موف��ق به تغييراتي در ص��در جدول ردهبندي ش��وند اما حاا‬
‫اعام ش��ده س��رگي خريد اوكرايني تيم فوتسال مس سونگون‬
‫ب��ه دبيري تبري��ز خواهد رفت تا در ادام��ه رقابتها اين تيم را‬
‫همراهي كند‪ .‬دليل اين جا به جايي بازيكن تعامل بين دو تيم‬
‫و كمك مس به همشهري خود خوانده شده است‪.‬‬
‫به دليل درخواست عجيب فدراسيون هندبال‬
‫پخ�ش مس�تقيم بازيهاي تاسيس�ات‬
‫دریایي تا پایان فصل منتفي شد‬
‫بر ملوان كردي و گذش��ت نداريم‪ ،‬خواستيم يادآوري‬
‫كنيم كه زمان نقل و انتقاات نيم فصل نيز رو به اتمام‬
‫است و ش��ما هنوز آويزان اين و آن ميشوي و باز هم‬
‫اش��تباهاتت را تكرار ميكني و بدترين مشاورهها را از‬
‫بدترين مش��اوران در هر برهه زماني دريافت و عملي‬
‫ميكني و متاس��فانه باز هم ش��اهد تكرار همين سير‬
‫تسلسل در باشگاه هس��تيم كه نشات گرفته از ضعف‬
‫و بيس��وادي شما در امر مديريت ورزش است و حتي‬
‫فيروز كريمي نيز از بيثباتي باش��گاه و بيبرنامهگيها‬
‫به يك بدل از نصرت ايراندوست تبديل ميشود و پاي‬
‫بازيكناني ناشناخته را به تمرينات ملوان باز ميكند! آيا‬
‫باز هم ميتوانيد ادعا كنيد كه بسان نصرت ايراندوست‪،‬‬
‫فريب فيروز كريمي را ميخوريد؟ كي قرار است به اين‬
‫نتيجه برسيد كه شخص شما باعث شرايط فعلي ملوان‬
‫اس��ت و بهعنوان يك مالك كه خ��ودش مدير روابط‬
‫عمومي‪ ،‬مديرعامل و آبدارچي و… است مسوول همه‬
‫اعمال باشگاه هستيد و بايد به تنهايي مسووليت آن را‬
‫به عهده بگيريد‪».‬‬
‫باشگاه تاسيس��ات دريايي طبق قراردادي كه از ابتداي‬
‫فص��ل با ش��بكه ورزش منعقد ك��رد بازيه��اي خانگياش‬
‫بهصورت مس��تقيم روي آنتن ميرفت كه با اس��تقبال اهالي‬
‫فوتسال روبرو شد اما در شرايطي كه پخش مستقيم بازي اين‬
‫هفته ش��اگردان شمسايي با تيم پاياسازه تبريز در كنداكتور‬
‫ش��بكه ورزش هم قرار گرفته اين ب��ازي روي آنتن نخواهد‬
‫رفت‪ .‬البته نه تنها بازي اين هفته بلكه ساير بازيهاي خانگي‬
‫تاسيسات هم تا پايان فصل پخش تلويزيوني نخواهد داشت‪.‬‬
‫براساس اخبار رسيده از اين باشگاه‪ ،‬تاسيسات در قبال پخش‬
‫تلويزيوني بازيهاي خود مبلغي به شبكه ورزش ميدهد اما‬
‫در اين ميان فدراس��يون هندبال كه بازيهاي تاسيسات در‬
‫س��الن آنها برگزار ميشود هم خواستار مبلغ كاني براي هر‬
‫بازي ش��ده است‪ .‬اين در حالي اس��ت كه تاسيساتيها براي‬
‫برگزاري تمرين و بازيهاي خود اجاره بها را به فدراس��يون‬
‫هندبال ميدهند با اين حال هندباليها خواستار اين شدهاند‬
‫ك��ه براي بحث تبليغات و پخش تلويزيوني هم پولي دريافت‬
‫كنند كه اين درخواس��ت با واكنش منفي تاسيساتيها روبرو‬
‫ش��ده و منجر به اين ش��د كه آنها كا قيد پخش بازيهاي‬
‫خود را بزنند‪.‬‬
‫‪No.4987 - 13 Jan 2015 www.iran-varzeshi.com‬‬
‫سال هجدهم‬
‫شماره ‪4987‬‬
‫سه شنبه ‪ 23‬دي‪1393‬‬
‫چند خط خبر‬
‫تفاهمنامه مجمع تشخيص مصلحت نظام با وزارت ورزش‬
‫مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت‬
‫هم��كاري براي تدوين س��ند چش��مانداز‬
‫ورزش در اف��ق ‪ 1404‬ب��ا وزارت ورزش و‬
‫جوانان تفاهمنامه همكاري امضا كرد‪.‬‬
‫اين تفاهمنامه بين مجمع تش��خيص‬
‫مصلح��ت نظ��ام ب��ه نمايندگي محس��ن‬
‫رضايي دبير اين مجمع و محمود گودرزي‬
‫وزير ورزش و جوانان انعقاد شد‪.‬‬
‫مفاد اين تفاهمنامه علمي‪ ،‬پژوهشي‬
‫و اجرايي؛ مطالعه‪ ،‬نش��ر‪ ،‬آموزش‪ ،‬مشاوره‬
‫و س��ازماندهي موضوع��ات مرتب��ط ب��ا‬
‫آينده پژوهش��ي چش��مانداز سياستهاي‬
‫كلي نظام اس��ت كه به منظ��ور تعيين و‬
‫گسترش فرهنگ چشمانداز‪ ،‬آيندهنگري‪،‬‬
‫آيندهن��گاري و مستندس��ازي علم��ي آن‬
‫را از منظ��ر علم��ي و پژوهش��ي در حوزه‬
‫چش��مانداز جمه��وري اس��امي اي��ران‬
‫پشتيباني ميكند‪.‬‬
‫پيشنهاد نامگذاري ‪ ۲۳‬بهمن در تقويم به نام شهداي ورزشكار‬
‫فرمانده بس��يج مس��تضعفان و وزير‬
‫ورزش طي نامهاي به ش��وراي نامگذاري‬
‫كشور خواس��تار اين ش��دند كه روز ‪23‬‬
‫بهمن در تقويم ملي بهعنوان روز شهداي‬
‫ورزش��كار ثبت ش��ود‪ .‬محمدرضا ساكت‬
‫دبير س��تاد كنگره ش��هداي ورزشكار در‬
‫اين باره ميگويد‪« :‬نامگذاري روز شهداي‬
‫ورزشكار در ‪ 23‬بهمن به اين دليل است‬
‫كه در اين روز تنها زمين ورزش��ي كشور‬
‫يا حتي دنيا كه در حال برگزاري مسابقه‬
‫رس��مي فوتبال بود م��ورد حمله هوايي‬
‫دش��من در ‪ 8‬س��ال دفاع مق��دس قرار‬
‫گرفت و در آن تم��ام بازيكنان‪ ،‬داوران و‬
‫تماشاگران به شهادت رسيدند‪ .‬اين يكي‬
‫از نادرتري��ن حوادث در تاري��خ بوده كه‬
‫اتفاق افتاده است‪».‬‬
‫هفته سوم ليگ برتر تنيس روي ميز‬
‫رقابته��اي هفته س��وم ليگ برتر‬
‫تني��س روي مي��ز ب��ا برگ��زاري رقابت‬
‫حس��اس بي��ن دو تي��م خلي��ج پ��ژم و‬
‫پتروش��يمي بن��در امام پيگيري ش��د و‬
‫در اي��ن مس��ابقه حس��اس تي��م خليج‬
‫پ��ژم‪ ،‬صدرنش��ين رقابته��ا ميزب��ان‬
‫پتروش��يمي بندرام��ام بود كه توانس��ت‬
‫‪ 3 - 6‬به برتري برسد‪.‬‬
‫در اين مس��ابقه تيم خلي��ج پژم با‬
‫تركيب پوريا عمراني‪ ،‬آرمان حاجي ئي‪،‬‬
‫مهران احدي‪ ،‬بهنام رحمت پناه و حامد‬
‫باشت باوي به ميدان رفت‪.‬‬
‫در س��وي ديگر ميدان‪ ،‬پتروشيمي‬
‫بندرامام كه براي به دس��ت آوردن صدر‬
‫جدول مبارزه ميكرد با محمدرضا اخاق‬
‫پس��ند‪ ،‬محمدعل��ي رويينت��ن‪ ،‬محمد‬
‫فرقدان��ي‪ ،‬ميديا لطفا‪ ...‬نس��بي و عارف‬
‫احمديفر مقابل ميزبان حاضر شد‪.‬‬
‫در دي��دار دوب��ل محمدرض��ا‬
‫اخاقپسند و عارف احمديفر مقابل دو‬
‫بازيكن جوان خليج پ��ژم‪ ،‬پوريا عمراني‬
‫و حامد باش��ت باوي به ميدان رفتند كه‬
‫اين ديدار ديدني با نتيجه نزديك ‪2 - 3‬‬
‫به سود خليج پژم به پايان رسيد‪.‬‬
‫اردوي مالزي براي مسابقه در اندونزي‬
‫تاش تنيس بازان براي يك بازي خوب در ديويس كاپ‬
‫رقابتهاي تني��س ديويس كاپ به‬
‫زودي در مالزي آغاز ميش��ود كه براي‬
‫اي��ن رقابتها ‪ 6‬بازيكن ب��ه اردوي تيم‬
‫ملي دعوت ميشوند در اين ميان حضور‬
‫ش��اهين خالدان و انوشا شاهقلي قطعي‬
‫ش��ده اما براي حضور ديگر مليپوشان‬
‫هنوز تصميم جدي گرفته نشده است‪.‬‬
‫اي��ن دو بازيكن باتجرب��ه در حالي‬
‫دوباره به تيم ملي تنيس دعوت شدهاند‬
‫كه چندي پيش مس��ووان فدراس��يون‬
‫اعام كرده بودن��د كه از نيروهاي جوان‬
‫براي اين رقابتها استفاده خواهند كرد‪.‬‬
‫طبق برنامهريزي فدراسيون تنيس‪،‬‬
‫مليپوش��ان پ��س از پاي��ان رقابتهاي‬
‫فيوچ��رز كي��ش دهم بهمن م��اه راهي‬
‫مالزي ميش��وند تا اردوي تداركاتي ‪10‬‬
‫روزهاي را آنج��ا برگزار كنند‪ ،‬پس از آن‬
‫به ايران برميگردند تا دو هفته ديگر نيز‬
‫در فيوچ��رز كيش بازي كنند و س��پس‬
‫به اندون��زي ميروند ت��ا در رقابتهاي‬
‫ديويس كاپ حضور پيدا كنند‪.‬‬
‫اين تيم در حالي با اين برنامهريزي‬
‫عازم اندونزي ميش��ود كه سرمربي تيم‬
‫مل��ي تنها قول ارائه ي��ك بازي خوب را‬
‫داده اس��ت و حرفي از پيروزي نميزند‬
‫چرا كه آن را محال ميداند‪.‬‬
‫س��عيد احمدوند ميگوي��د‪« :‬تنها‬
‫قولي كه ميتوانم در مورد ديويس كاپ‬
‫بدهم اين اس��ت كه تيم مل��ي بهترين‬
‫ب��ازي خ��ود را انجام ده��د و نميتوان‬
‫پيشبيني كرد چه نتيجهاي رقم خواهد‬
‫خورد‪ .‬مربيان ايراني يا هر مربي ديگري‬
‫در دني��ا كه ميتواند قول دهد تيم ملي‬
‫ايران را برابر اندونزي پيروز خواهد كرد‪،‬‬
‫همين اان بيايد و من دس��تياري او را‬
‫خواهم كرد‪».‬‬
‫حضور سه داور تنيس ايراني در نخستين گرند اسلم جهان‬
‫س��ه داور ايران��ي براي حض��ور در‬
‫نخستين گرند اسلم سال ‪ 2015‬از سوي‬
‫فدراسيون جهاني تنيس دعوت شدند‪.‬‬
‫نخس��تين گرند اس��لم سال ‪2015‬‬
‫در ملب��ورن اس��تراليا برگزار ميش��ود‪.‬‬
‫علي نيلي داور نش��ان ط��ا‪ ،‬علي كاتبي‬
‫داور نشان نقره و سيد عادل برقعي براي‬
‫حضور در اين رقابتها انتخاب شدند‪.‬‬
‫اين مسابقات هرسال در ماه ژانويه‬
‫در ش��هر ملبورن استراليا برگزار ميشود‬
‫و نخس��تين رقاب��ت بزرگ هر س��ال در‬
‫رشته تنيس اس��ت‪ .‬تنيس آزاد استراليا‬
‫از پربينن��ده ترين مس��ابقات تنيس در‬
‫جهان اس��ت كه قدمتي ‪ 100‬ساله دارد‬
‫و مجموع��ه جايزه اين پيكارها بيس��ت‬
‫ميليون دار استراليا است‪.‬‬
‫تيمه��اي مل��ي بان��وان بدمينت��ون‬
‫كش��ورمان و افغانس��تان به طور مشترك‬
‫اردوي تمريني برگزار ميكنند‪.‬‬
‫اين اردو قرار است در روزهاي بيست‬
‫و س��وم تا بيس��ت و نهم ديماه جاري در‬
‫استان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند‬
‫برپا شود‪.‬‬
‫بدي��ن منظور از س��وي فدراس��يون‬
‫بدمينت��ون ‪ 6‬بازيك��ن از مليپوش��ان‬
‫بدمينتون بانوان به اين اردو دعوت شدند‪.‬‬
‫بدمينتونبازان دعوت شده متشكل از زهرا‬
‫كهريزي‪ ،‬كيانا هاش��مي‪ ،‬يگان��ه كرماني‪،‬‬
‫ثمين عابد خجس��ته‪ ،‬الن��از فيضمنش و‬
‫ياسمين شبيهي هستند‪.‬‬
‫اين بازيكنان زير نظر فريبا جاليان‬
‫بهعنوان مربي و س��حر زماني��ان بهعنوان‬
‫كم��ك مرب��ي ب��ه تمري��ن ميپردازن��د‪.‬‬
‫اي��ن اردو ب��ه منظور آمادگ��ي بدمينتون‬
‫ب��ازان مليپوش كش��ورمان جهت حضور‬
‫در بيس��ت و پنجمي��ن دوره مس��ابقات‬
‫بينالملل��ي بدمينتون ده��ه مبارك فجر‬
‫برگزار ميشود‪.‬‬
‫تمرين مشترك بانوان بدمينتون ايران با افغانيها‬
‫براي حضور در جام فجر‬
‫بدمينتونبازانمنتخبمعرفيشدند‬
‫از س��وي كميت��ه تيمه��اي مل��ي‬
‫بدمينتون‪ ،‬مليپوشان و بازيكنان منتخب‬
‫در قس��مت پس��ران و دخت��ران بيس��ت‬
‫و پنجمي��ن دوره مس��ابقات بينالملل��ي‬
‫بدمينت��ون ده��ه مب��ارك فج��ر معرفي‬
‫شدند‪.‬‬
‫بيس��ت و پنجمين دوره مس��ابقات‬
‫بينالملل��ي بدمينت��ون ده��ه فج��ر در‬
‫روزه��اي ‪ 23‬تا ‪ 26‬بهم��ن و با جوايز ‪15‬‬
‫ه��زار داري در ته��ران‪ ،‬خيابان حجاب‪،‬‬
‫س��الن اختصاصي فدراس��يون بدمينتون‬
‫برگزار ميشود‪.‬‬
‫هرمزگان ميزبان رقابتهاي دوي ماراتن‬
‫مس��ابقه دوي مارات��ن قهرماني مردان‬
‫كش��ور به مناس��بت دهه مب��ارك فجر اول‬
‫اس��فند برگزار ميش��ود؛ اس��تان هرمزگان‬
‫ميزبان��ي اين مس��ابقهها را بر عه��ده دارد‪.‬‬
‫براس��اس اع��ام فدراس��يون دو و ميداني‪،‬‬
‫هر اس��تان مجاز به معرفي س��ه دونده براي‬
‫شركت در اين مس��ابقه است‪ .‬دي ماه سال‬
‫گذشته‪ ،‬مسابقه دوي ماراتن قهرماني كشور‬
‫با حضور ‪ 15‬دونده در جزيره قش��م برگزار‬
‫شد‪.‬‬
‫فدراسيون دوچرخهسواري بدون نايب رييس بانوان‬
‫فدراس��يون دوچرخهسواري نزديك به‬
‫دو ماه اس��ت كه نايب ريي��س بانوان ندارد‪.‬‬
‫اي��ن فدراس��يون از ‪ 15‬آبان م��اه با فاطمه‬
‫م��رادي نژاد ك��ه پيش از اين س��مت نايب‬
‫رييس��ي بان��وان را ب��ر عهده داش��ت‪ ،‬قطع‬
‫همكاري كرد و در اين مدت نيز فرد ديگري‬
‫را ب��راي اين س��مت انتخاب نكرده اس��ت‪.‬‬
‫اين در ش��رايطي اس��ت كه تيم ملي بانوان‬
‫مسابقههاي قهرماني آس��يا را در بهمن ماه‬
‫پيش رو دارد‪.‬‬
‫داورزني‪ ،‬رييس نشست روساي‬
‫فدراسيونهاي آسياي مركزي شد‬
‫از بنبست اينچئون‬
‫آزاده پيراكوه‬
‫‪Azadeh Pirakouh‬‬
‫آرامتر شده‪ .‬وقتي از راهروي باريك فدراسيون عبور‬
‫ميكني‪ ،‬كمتر ميبيني افرادي را كه از س��ر ناراحتي يا‬
‫تعجب ابرو باا بيندازند و س��ري ت��كان دهند‪ .‬انگار دو‬
‫حكم كميته انضباطي كار خودش را كرده و حساب كار‬
‫دست «عدهاي» آمده است‪.‬‬
‫دووميداني كه روزي در اينچئون به بنبست رسيد‪،‬‬
‫بعد از پش��ت سر گذاشتن يك توفان كه تا جان گرفتن‬
‫شايعه تغيير رييس فدراسيون هم پيش رفت‪ ،‬دوباره به‬
‫ثبات رسيده و در حال تغيير مسير است‪ .‬آرام و بيصدا‪،‬‬
‫فدراس��يون مس��يري را پيش گرفته كه نشان ميدهد‬
‫مديران اين رشته پايه هم به بعضي اشتباهات خود پي‬
‫بردهاند و در حال تغيير روشند‪.‬‬
‫برنامه مليپوش��ان هم بر اس��اس همين درسي كه‬
‫از بازيهاي آس��يايي اينچئون گرفته ش��ده‪ ،‬بسته شده‬
‫است؛ برنامهاي كه مرورش يك پيغام اصلي دارد؛ زمان‬
‫خودراي��ي و بينظمي بعض��ي از مليپوش��ان از جمله‬
‫قديميهاي اين رشته به پايان رسيده و قرار است همه‬
‫كارها و رفت و آمدها به اردو بر اساس يك برنامه نوشته‬
‫شده‪ ،‬اجرا شود‪ .‬البته اين تصويري است كه مديران اين‬
‫فدراسيون ميس��ازند و تا اجرايش فاصله زيادي است؛‬
‫اگرچ��ه تصميمگيران فدراس��يون تاكيد دارند كه طرح‬
‫نوشته شده‪ ،‬ضمانت اجرايي دارد‪.‬‬
‫ماجرا از اين قرار است كه در رده بزرگساان ‪ 33‬نفر‬
‫به اردو دعوت ش��دهاند و ديگر مثل قبل نيست كه اين‬
‫نفرات‪ ،‬در هر جايي كه خودشان خواستند‪ ،‬تمرين كنند‪.‬‬
‫پيش از اين‪ ،‬برنامه مليپوش��ان بيشتر توسط خودشان‬
‫ارائ��ه ميش��د و آنها خيلي گوش به فرمان فدراس��يون‬
‫نبودند تا جايي كه در مواردي‪ ،‬وقتي فدراسيون‪ ،‬شهري‬
‫را ب��راي تمرين آنه��ا در نظر ميگرفت و ب��ه هر دليل‬
‫نميخواس��تند در آن شهر باش��ند يا آن برنامه را اجرا‬
‫كنند‪ ،‬كاري كه ميخواستند را انجام ميدادند‪.‬‬
‫در بيشتر موارد هم فدراس��يون بنا به دايلي مثل‬
‫حف��ظ آرامش ورزش��كارانش يا به هر دلي��ل ديگر‪ ،‬به‬
‫كنفدراس��يون واليبال آس��يا مس��ووليت نشس��ت روس��اي‬
‫فدراس��يونهاي كشورهاي منطقه آسياي مركزي را به محمدرضا‬
‫داورزني واگذار كرد‪ .‬نشست روساي فدراسيونهاي واليبال منطقه‬
‫آس��ياي مركزي از روز چهارشنبه در هند آغاز ميشود و به مدت‬
‫چهار روز ادامه خواهد داش��ت‪ .‬قب ً‬
‫ا قرار بود رياس��ت اين نشست‬
‫بر عهده چوداري محمد يعقوب‪ ،‬نايب رييس اجرايي كنفدراسيون‬
‫واليبال آس��يا باش��د كه او در نامهاي به ميزبان‪ ،‬رياست نشست را‬
‫به رييس فدراس��يون واليبال ايران واگذار كرد‪ .‬همچنين مورگان‬
‫دبيركل آسياي مركزي نيز بهعنوان دبير اين نشست معرفي شد‪.‬‬
‫پنج ايراني در ميان بهترين‬
‫بسكتباليستهايسهنفرهجهان‬
‫عكس تزئيني است‬
‫مدافع عنوان قهرماني مغلوب صدرنشين شد‬
‫توپ و تور‬
‫درسهــاي دووميدانــــي‬
‫پايان‬
‫سركشــــــي‬
‫فدراس��يون در حال��ي ذرهبي��ن روي‬
‫اين سركش��ي مليپوش��ان تن م��يداد تا‬
‫مليپوشان گرفته كه ديگر نميخواهد‬
‫اينك��ه اان تصميم ب��ه تغيير رويه‬
‫ويزايشينگنبراي‬
‫با يك لشكر مصدوم مواجه شود؛‬
‫گرفته اس��ت‪ .‬اينچئ��ون و نتايج‬
‫‪ 15‬دووميداني كار صادر ميشود‬
‫اتفاقي ك��ه در اينچئون افتاد‬
‫ضعيف��ي كه در اي��ن بازيها‬
‫و با وج��ود هزينههاي زياد‪،‬‬
‫به دس��ت آمد فدراس��يون‬
‫يكي از دغدغههاي دووميدانيكاران‪ ،‬همواره‬
‫ب��ه يكباره فدراس��يون در‬
‫را به خ��ود آورده تا جايي‬
‫اين بوده كه به علت مش��كات سياس��ي و‪ ، ...‬ويزاي‬
‫حين برگزاري مسابقات‪،‬‬
‫كه س��ختگيري زيادي را‬
‫س��فر به كشورهاي اروپايي به سختي صادر ميشده و به‬
‫ب��ا تع��دادي مليپ��وش‬
‫هم چاشني برنامههايش‬
‫همين علت در س��الهاي قبل‪ ،‬تع��دادي از برنامههاي آنها‬
‫مص��دوم مواج��ه ش��د‬
‫ك��رده اس��ت‪ .‬اي��ن ‪33‬‬
‫لغو ش��ده است اما براي اينكه در س��ال ‪ 2015‬اين مشكل‪،‬‬
‫ك��ه بعضيهايش��ان‬
‫نف��ر‪ ،‬باي��د در جايي كه‬
‫مانع��ي براي مليپوش��ان نش��ود‪ ،‬مس��ووان كميته ملي‬
‫مصدوميتهايش��ان را‬
‫كند‬
‫فدراسيون تعيين مي‬
‫المپيك با درخواست فدراسيوننشينها موافقت كردند‬
‫پنهان كرده بودند‪.‬‬
‫نظر‬
‫زير‬
‫و ب��ا برنامهاي كه‬
‫تا مقدمات گرفتن ويزاي شينگن سه ماهه(در فصل‬
‫پ��س ه��م قرار اس��ت‬
‫ش��ان‬
‫مربوطه‬
‫كميتهه��اي‬
‫مس��ابقات) براي ‪ 15‬نفر از مليپوش��ان صادر‬
‫نظم حاكم شود و هم نظارت‬
‫تمريناتشان‬
‫ش��ود‪،‬‬
‫انجام مي‬
‫ش��ود تا آنه��ا حداق��ل از اي��ن بابت‬
‫ص��ورت گيرد‪ .‬ت��ا اينجا ميتوان‬
‫توان‬
‫نمي‬
‫ديگر‬
‫كنن��د‪.‬‬
‫را دنبال‬
‫مشكلي نداش��ته باشند‪.‬‬
‫گف��ت ك��ه اتفاقهاي خوب��ي دارد‬
‫غيب��ت ك��رد و اگر هم قرار اس��ت‪،‬‬
‫ميافت��د اما آيا دس��ت فدراس��يون براي‬
‫برنامهاي تغيير كند بايد موجه باشد‪.‬‬
‫فدراس��يون همه اين بايدها و نبايدها را پيش روي اجراي برنامههايش پر است؟‬
‫از لحاظ نيروي انس��اني كه سعي شده از قهرماناني‬
‫دووميدانيكاراني قرار داده كه ميخواهند سال آينده به‬
‫مثل هادي س��پهرزاد و محسن رباني در راس كميتهها‬
‫قهرماني آسيا برسند و بعد هم قهرماني جهان‪.‬‬
‫براي قهرماني آس��يا تا چن��د روز آينده ركوردهاي استفاده شود كه تا اينجا اتفاق مثبتي است اما در بخش‬
‫ورودي تعيي��ن ميش��ود و ب��راي قهرمان��ي جهان هم مربيان خارجي‪ ،‬فدراس��يون به علت مش��كات مالي و‬
‫بچهها چارهاي ندارند‪ ،‬ج��ز اينكه به ركوردهاي ورودي نداش��تن مجوز از كميته مربيان خارجي وزارت ورزش‪،‬‬
‫فدراس��يونهاي جهاني برس��ند؛ پس كار سختي پيش فعا ت��وان جذب مربي را ندارد و بيش��تر مليپوش��ان‬
‫روي دووميدان��ي كاران اس��ت و بار ديگ��ر بايد خود را بايد با مربيان داخلي كار كنند (البته در مورد احس��ان‬
‫ثابت كنند تا در قالب برنامههاي آمادهسازي فدراسيون حدادي ش��رايط فرق دارد)‪ .‬در ارتباط با بحث مالي هم‬
‫دووميداني مثل همه رش��تهها‪ ،‬دغدغههاي مالي زيادي‬
‫بمانند‪.‬‬
‫افش��ين داوري‪ ،‬رييس فدراسيون دووميداني‪ ،‬يكي دارد‪ .‬آم��اده كردن يك تيم خوب براي قهرماني آس��يا‪،‬‬
‫از ويژگيه��اي دوره جدي��د كاري را انضب��اط حاكم بر گرفتن س��هميه بيش��تر براي رقابتهاي جهاني و البته‬
‫اردوه��اي ملي ميدان��د و ميگويد‪« :‬اين ب��ار ديگر به رسيدن به وروديه المپيك در كنار برنامههايي كه براي‬
‫اين صورت نيس��ت كه هر ورزش��كاري‪ ،‬هر كاري دلش نوجوانان طراحي ش��ده‪ ،‬نزديك به هفت ميليارد تومان‬
‫ميخواهد انجام دهد‪ .‬ما در نشستهايي كه با مسووان براي فدراس��يون هزينه ميبرد كه گويا قرار اس��ت سه‬
‫كميتهه��اي م��واد مختلف داش��تهايم‪ ،‬ب��ه جمعبندي ميليارد تومان آن از سوي وزارت و كميته ملي المپيك‬
‫رسيدهايم و برنامههايي را آماده كردهايم‪ .‬مليپوشان هم تامين شود كه با اين حساب‪ ،‬فدراسيون بايد براي جور‬
‫موظفند كه اين برنامهها را دنبال كنند و عملكردش��ان ك��ردن چهار ميليارد تومان‪ ،‬فكري كند كه البته داوري‬
‫ميگويد‪« :‬مشكلي نيست‪».‬‬
‫زير نظر مسووان كميتهها ارزيابي ميشود‪».‬‬
‫دعوت‪17‬كمــــــاندار‬
‫به اردوي تيم ملي‬
‫كميته فن��ي فدراس��يون تيران��دازي با كمان‬
‫اس��امي ‪ 17‬كماندار در دو بخش آقاي��ان و بانوان و‬
‫در رش��تههاي ريك��رو و كامپوند را ب��راي حضور در‬
‫اردوي جديد مس��ابقات كاپ آس��يايي تايلند اعام‬
‫كرد‪ .‬اسامي دعوتشدگان به اين اردو در بخشهاي‬
‫مختلف به اين ترتيب است‪ .‬در بخش ريكرو مردان‪،‬‬
‫ابراهيم رنجبر‪ ،‬اكبر باس��تان‪ ،‬امين پيرعلي و مهرداد‬
‫نورمحم��دي و در ريكرو بانوان‪ ،‬زه��را نعمتي‪ ،‬مريم‬
‫محموديسرشت‪ ،‬فريده ميرزايي‪ ،‬مليكا عبدالكريمي‬
‫و شيوا خرمش��اهي حضور دارند‪ .‬در كامپوند مردان‪،‬‬
‫اس��ماعيل عب��ادي‪ ،‬مجي��د قيدي‪ ،‬ياس��ر عمويي و‬
‫مهرداد فاحي و كامپوند بانوان‪ :‬مريم رنجبر‪ ،‬نفيسه‬
‫رييس��ي‪ ،‬مينو عابدي و پريسا براتچي نفرات اعزامي‬
‫به رقابتهاي كاپ آس��يا هس��تند‪ .‬اين اردو از فردا‬
‫برگزار ميش��ود‪ .‬افش��ين بكايي و حج��تا‪ ...‬واعظي‬
‫بهعنوان مربي اين تيم را همراهي ميكنند‪.‬‬
‫خط و نشان رييس كميته داوران بسكتبال‬
‫برايمربيان‬
‫توهين به داوري و زير سوال بردن عملكرد‬
‫داوران بسكتبال در ليگ برتر از سوي مربيان‬
‫تيمهاي باشگاهي باعث شده تا كميته داوران‬
‫در اين خصوص با جديت بيش��تري ورود پيدا‬
‫كن��د و اين موضوع را رس��يدگي كند‪ .‬رييس‬
‫كميته داوران فدراسيون بسكتبال با اشاره به‬
‫اتفاق��ات اخير و مواضع برخي مربيان در قبال‬
‫داوري مسابقات ميگويد‪« :‬به شدت با مربيان‬
‫خاطي كه بدون داشتن مدرك و مستندات به‬
‫داوران توهين كنند‪ ،‬برخورد ميشود‪ .‬طبيعي‬
‫است كه مربيان اعتراضهايي داشته باشند اما‬
‫به اعتراضات در كميته داوران و سازمان ليگ‬
‫رس��يدگي و به آن پاسخ داده ميشود‪« ».‬ورژ‬
‫آبكاريان» تاكيد ميكند‪« :‬اگر اثبات شود كه‬
‫داوران اش��تباهي انجام داده باشند‪ ،‬تنبيهاتي‬
‫نيز براي آنها در نظر گرفته ميشود‪».‬‬
‫عبدالرضاعليزاده‪:‬باختبهنويناتفاقخوبيبود!‬
‫رفتنمعـــروفتعداديرا‬
‫بهبيمارستـــانفرستاد!‬
‫محسن آجرلو‬
‫‪Mohsen Ajorlou‬‬
‫نخس�تين باخت شهرداري اروميه‪،‬‬
‫رفتن س�عيد مع�روف و آم�دن ورمليو‬
‫ايتالياي�ي و وضعيت بهتري�ن تيم دور‬
‫رفت ليگ برتر واليب�ال بهانههايي بود‬
‫ب�راي گفتوگو ب�ا عبدالرض�ا عليزاده؛‬
‫ليب�روي مليپ�وش اروميه كه امس�ال‬
‫هم مانند سال گذشته‪ ،‬توپگيري وسط‬
‫از باخت مقابل نوين كش�اورز شروع می كنيم‪ .‬نخستين‬
‫باخت شهرداري اروميه!‬
‫بله خب تمام تيمها باخت داش��تند و ما هم باختيم‪ .‬باختيم‬
‫و م��ن هم فكر ميكنم كه اتفاق خوبي بود‪ .‬چراكه ضعفهاي تيم را‬
‫ش��ناختيم و اين روزها براي وارد و خارج شدن از بحران زمان بسيار‬
‫بهتري است تا دور پليآف‪.‬‬
‫نوين هم تيم خوبي اس�ت اما به نظرت ضعفهاي اروميه‬
‫آنقدري بود كه به نوين كشاورز ببازيد؟‬
‫در اين ليگ تيم ضعيف نداريم‪ .‬نوين هم هميش��ه نشان داده‬
‫تيم خطرناكي است‪ .‬آنها هميشه خوب سرويس ميزنند و توپگيري‬
‫س��ازمان يافتهاي دارند‪ .‬آن روز هم روز خوب آنها بود و با توپگيري‬
‫فوقالعاده اس��پكرهاي م��ا را عصبي كردند‪ .‬در آخر هم با اس��تفاده‬
‫مناسب از توپهاي برگشتي پيروز ميدان شدند‪.‬‬
‫خيليه�ا اين باخت را به رفتن معروف ربط دادند‪ .‬نبود او‬
‫چقدر تاثير گذار بود؟‬
‫سعيد در دور رفت خيلي به تيم ما كمك كرد‪ .‬با اكثر بچهها‬
‫س��الها در ليگ و تيم ملي بازي كرده بود و هماهنگ بود‪ 13 .‬سال‬
‫سابقه بازي در ليگ هم تجربه زيادي به او داده بود‪ .‬نبود او در افت‬
‫تي��م تاثيرگذار بود اما نب��ودن فياضي و مصدوم ش��دن عبادي پور‬
‫كارمان را سخت كرد‪.‬‬
‫ورملي�و هم در ب�ازي با نوين ب�ه ميدان آم�د‪ .‬به نظرت‬
‫ميتواند جاي خالي معروف را پر كند؟‬
‫او دو روز بود با تيم ما تمرين ميكرد‪ .‬قرار هم نبود بازي كند‬
‫فدراس��يون جهاني بسكتبال در گزارشي بهترين بازيكنان‬
‫بس��كتبال س��ه نفره در س��ال ‪ 2014‬را معرفي كرده كه اكثر‬
‫كشورها از جمله ايران در اين ليست نماينده دارند‪ .‬در گزارش‬
‫فدراس��يون جهان��ي بس��كتبال ‪ 4‬بسكتباليس��ت پس��ر و يك‬
‫بسكتباليس��ت دختر از ايران جزو بهترين بازيكنان بس��كتبال‬
‫س��ه نفره سال ‪ 2014‬هستند‪ .‬اميرفاخر افتخاري‪ ،‬برزو رازقين‪،‬‬
‫دانيال اسكندري و شارا زادوريان پسران بسكتبال سه نفره ايران‬
‫هس��تند و نگار طاعتيزاده نيز تنها نماينده بسكتباليستهاي‬
‫دختر ايران در ليست فدراسيون جهاني است‪ .‬البته طاعتيزاده‬
‫نزديك به سه سال است كه به انگليس مهاجرت كرده است‪.‬‬
‫برد شينگ دائو در شب درخشش‬
‫حامد حدادي‬
‫در ادامه رقابتهاي ليگ بسكتبال چين تيم شينگ دائو‬
‫ب��ه همراه حامد حدادي به بردهاي خ��ود ادامه داد‪ .‬اين تيم‬
‫به مصاف فوجيان‪ ،‬تيم س��ابق صمد نيكخواه بهرامي رفت و با‬
‫درخشش سنتر ايرانياش ‪ 112 - 119‬به برتري رسيد‪ .‬حامد‬
‫حدادي در اين مس��ابقه ‪ 42‬دقيقه در ميدان بود و كارش را‬
‫ب��ا ‪ 28‬امتياز‪ 22 ،‬ريباند‪ 4 ،‬پاس منجربه گل‪ ،‬يك توپربايي و‬
‫يك باك شات تمام كرد‪ .‬جيانسو تنگشي كه مهدي كامراني‬
‫را در اختي��ار دارد به مصاف دانگوان رفت و ‪ 110 - 118‬تن‬
‫به شكس��ت داد‪ .‬مهدي كامراني در اين مسابقه ‪ 39‬دقيقه در‬
‫ميدان بود و در نهايت ‪ 17‬امتياز‪ 2 ،‬ريباند و يك پاس منجربه‬
‫گل ثبت كرد‪ .‬در ديگر مس��ابقه‪ ،‬چونگ پينگ قعرنشين ليگ‬
‫چين به همراه ارس��ان كاظمي براب��ر پكن به ميدان رفت و‬
‫‪ 80 - 108‬باخ��ت‪ .‬كاظمي در اين مس��ابقه ‪ 38‬دقيقه بازي‬
‫كرد و ‪ 18‬امتياز‪ 11 ،‬ريباند و ‪ 5‬پاس منجربه گل داشت‪.‬‬
‫‪ 8‬بهمن‪ ،‬مرحله پاياني سوپرليگ‬
‫بسكتبالبانوان‬
‫با پايان مرحله پليآف بس��كتبال بانوان‪ 4 ،‬تيم راه يافته به‬
‫مرحله پاياني مشخص شدند‪ .‬اين ‪ 4‬تيم به صورت دورهاي روزهاي‬
‫‪ 8‬و ‪ 9‬بهمن به رقابت ميپردازند‪ .‬اين مرحله نيز به صورت رفت و‬
‫برگشت برگزار ميشود‪ .‬آرارات‪ ،‬گاز تهران‪ ،‬ذوبآهن و شهرداري‬
‫بندرعباس ‪ 4‬تيم راه يافته به مرحله نهايي هستند‪ .‬مسابقات دور‬
‫رفت به ميزباني آرارات برگزار خواهد شد‪.‬‬
‫سرپرست فدراسيون بسكتبال‪:‬‬
‫همدلي حلقه گمشده اين خانواده است‬
‫سرپرست فدراسيون بسكتبال گفت‪ :‬وحدت و همدلي حلقه‬
‫گمش��ده در خانواده بزرگ بسكتبال است كه بايد اين حلقه مفقود‬
‫ش��ده به اي��ن خانواده برگ��ردد‪ .‬رمضانعلي دول��و در جمع اعضاي‬
‫هيات بس��كتبال استان گلستان با تاكيد بر لزوم اتحاد در بسكتبال‬
‫ميگويد‪« :‬همدلي مورد نياز در بس��كتبال از هياتهاي اس��تاني و‬
‫شهرستاني شروع ميشود و آنها بايد جهش و قدم بزرگ را در اين‬
‫زمينه بردارند‪ .‬زيرا فقدان همدلي به جامعه بسكتبال ضرر ميزند و‬
‫اين موضوع را امروز همگان درك ميكنند‪ ».‬سرپرست فدراسيون‬
‫بسكتبال در ادامه به مساله داوري در رقابتهاي ليگ اشاره ميكند‪:‬‬
‫«آييننامههايي كه در كميته داوري و فدراس��يون بسكتبال وجود‬
‫دارد‪ ،‬ضعيف است و بايد آييننامه جديدي نوشته شود تا مشكات‬
‫داوري وجود نداشته باشد‪ ».‬او ادامه ميدهد‪« :‬در رقابتهاي ليگ‬
‫برتر بس��كتبال باش��گاههاي كش��ور بهترين داوران سوت ميزنند‬
‫كه البته نياز اس��ت كميته مربوط��ه مديريت و نظارت ازم در امر‬
‫قضاوت در رقابتها را به خوبي انجام دهد‪ ».‬دولو در مورد برگزاري‬
‫انتخابات رياس��ت فدراسيون نيز ميگويد‪« :‬انتخاباتي در خور نام و‬
‫ش��أن فدراسيون بسكتبال برگزار خواهد شد تا زيبنده اين خانواده‬
‫بزرگ و دانش��گاهي باشد‪».‬سرپرست فدراسيون بسكتبال در مورد‬
‫مش��كات هياتهاي بسكتبال اس��تانها و شهرستانهاي مختلف‬
‫كش��ور ميگويد‪« :‬تا زماني كه هستم مشكات هياتها را به طور‬
‫جدي پيگيري ميكنم زيرا مش��كات اس��تان ها را ميشناس��م و‬
‫آنها را درك مي كنم‪ ».‬او در ادامه ميگويد‪« :‬ش��ايد يكي از دايل‬
‫عدم تخصيص اعتبار مناس��ب به هيات هاي اس��تان ها‪ ،‬بازيهاي‬
‫آس��يايي و جهاني بوده كه به ط��ور طبيعي به دليل اهميت ملي و‬
‫بينالملل��ي بودن آن‪ ،‬بخش عم��دهاي از اعتبارات در اين بخشها‬
‫هزينه شده است‪».‬‬
‫چهره روز‬
‫زمي�ن آنه�ا را برعه�ده دارد‪ .‬او معتقد‬
‫اس�ت رس�انهها و كارشناس�ان باخت‬
‫تيم�ش را بيش از اندازه ب�زرگ كردند‬
‫و برخاف همه ميگوي�د كه اين باخت‬
‫اتفاق خوبي براي شهرداري بوده است!‬
‫اما خب شرايط بازي طوري شد كه او هم به زمين آمد‪ .‬ورمليو پاسور‬
‫بزرگي اس��ت و جنگنده‪ .‬از آن بازيكناني است كه اصا دوست ندارد‬
‫ببازد‪ .‬به نظر من حداقل دو س��ه هفته زمان ميخواهد تا با بازيكنان‬
‫هماهنگ شود تا كارايياش را در تيم ببينيم‪.‬‬
‫در مورد ليگ ايران چطور فكر ميكند؟‬
‫در اي��ن مدت و در تمرين��ات كه با او صحبت ميكنم معتقد‬
‫است تعداد زيادي از تيمهاي ايران از باشگاههاي ايتاليايي قويترند‪.‬‬
‫شايد خيليها باورشان نشود اما وقتي به او گفتيم كه قرار بود مياد‬
‫ب��ه ليگ ايتاليا برود با صراح��ت تمام گفت كه مياد كار خوبي كرد‬
‫كه نرفت!‬
‫وضعيت تيم اين روزها چطور است؟‬
‫اوض��اع دارد بهت��ر ميش��ود‪ .‬به نظر م��ن آن باخت را خيلي‬
‫ب��زرگ كردند ولي رفته رفته ش��رايط دارد به قبل بر ميگردد و اگر‬
‫مصدوميتهاي بازيكنان مشكلساز نشود بهتر و بهتر خواهيم شد‪.‬‬
‫و تماش�اگران ارومي�هاي ه�م تنه�ا ب�ا قهرمان�ي راضي‬
‫ميشوند!‬
‫اي��ن حق مردم اروميه اس��ت كه قهرمان ليگ برتر باش��ند‪.‬‬
‫هيچگاه در اروميه چنين تيمي بسته نشده‪ .‬در گذشته هم تيم خوب‬
‫داش��تيم اما هميش��ه بااخره نقاط ضعفي وجود داش��ت اما امسال‬
‫تيم خوب و كاملي بس��ته شده و تماشاگران هم حق دارند قهرماني‬
‫بخواهند‪ .‬ما هم هدفمان قهرماني اس��ت ام��ا بايد ببينيم چه اتفاقي‬
‫در بازيهاي پل��يآف خواهد افتاد‪ .‬خوش��بختانه بچههاي ما تجربه‬
‫كافي براي بازي در ديدارهاي حساس پليآف را دارند و در سالهاي‬
‫‪ 21‬ربيع ااول ‪1436‬‬
‫‪4‬‬
‫اضافه شدن يك فرانسوي به مربيان حدادي‬
‫رزومه ها رد و بدل شد‬
‫گذشته هم اين را نشان دادهاند‪.‬‬
‫واكن�ش اين مردم به ش�دت واليبالي به رفتن معروف در‬
‫تمرينها و مسابقات همچنان ادامه دارد؟‬
‫ببينيد خب كل ايران س��عيد را دوس��ت دارد‪ .‬اين عاقه در‬
‫مردم اروميه چندين برابر است و واقعا تحمل رفتن كاپيتان تيمشان‬
‫سخت بود‪.‬‬
‫بازيه��اي ما با س��عيد مع��روف زيب��ا و تماشاگرپس��ند بود و‬
‫تماش��اگران هم خيلي او را دوس��ت داش��تند‪ .‬به همين دليل خيلي‬
‫دلخور ش��دند و اعتراض كردند‪ .‬ش��ايد باورتان نش��ود اما تعدادي را‬
‫ميشناسم كه از رفتن معروف مريض شدند و زير سرم رفتند!‬
‫يعني تا اين حد واليبال در زندگي شان جريان دارد؟‬
‫اينها همه از عاقه بيش از اندازهش��ان به واليبال سرچش��مه‬
‫ميگي��رد‪ .‬در اروميه زندگي مردم با واليبال آميخته ش��ده‪ .‬ما اينجا‬
‫همه با واليبال زندگي ميكنيم و بسيار از اين فضا لذت ميبريم‪.‬‬
‫احس��ان ح��دادي‪ ،‬قهرم��ان پرت��اب‬
‫ديس��ك آس��يا و نايب قهرم��ان المپيك اين‬
‫روزه��ا در ح��ال ارزياب��ي كارنام��ه مربي��ان‬
‫مختل��ف آلماني و اس��تراليايي اس��ت و‬
‫به تازگ��ي مربي فرانس��وي نيز به‬
‫اين فهرس��ت اضافه ش��ده است‪.‬‬
‫ح��دادي ك��ه هن��وز تصمي��م‬
‫نهايي در خصوص مربياش را‬
‫نگرفته است ميگويد‪« :‬هنوز‬
‫تصميم خاصي در مورد مربي‬
‫نگرفتهام و در حال بررس��ي‬
‫گزينهها هستم‪ .‬رزومه خودم‬
‫را براي آنها ارسال ميكنم و از‬
‫آنها هم ميخواهم رزومه خود‬
‫را براي من بفرستند‪ .‬يك مربي‬
‫فرانسوي هم به گزينههايم اضافه‬
‫شده است كه در حال بررسي آن‬
‫هستم‪».‬حدادي در صورت انتخاب‬
‫مربياش به زودي به آمريكا ميرود‬
‫تا تمرينات خود را در آنجا پيگيري‬
‫كند‪ .‬البته او در حال حاظر تمرينات‬
‫بدنس��ازياش را در مجموعه آفتاب‬
‫انقاب انجام ميدهد‪ .‬حدادي سال‬
‫آينده مس��ابقات قهرماني آس��يا و‬
‫جهان را در پيش دارد‪.‬‬
‫‪No.4987 - 13 Jan 2015 www.iran-varzeshi.com‬‬
‫سال هجدهم‬
‫جام‌يادگار‌امام‌و‌ضرورتي‌به‌نام‌جوان‌ترها‬
‫ناصر انصافيمقدم‬
‫يعن��ي آنكه اين كش��ورها به دليل نبود‬
‫پشتوانه غني نتوانستهاند كشتيگيران جوان‬
‫را كه از هر نظر مطمئن و واجد شرايط حضور‬
‫براي ميدانهاي مهم بينالمللي باش��ند‪ ،‬در‬
‫قال��ب تيمهاي مل��ي كش��تي آزاد و فرنگي‬
‫بزرگس��اان خود در مس��ابقههاي قارهاي و‬
‫جهاني شركت دهند و اين بزرگترين مشكل‬
‫امروز كشتي اين كشورهاست‪.‬‬
‫در نظ��ر گرفتن و برگ��زاري رقابتهاي‬
‫بينالمللي كشتي در ردههاي سني نوجوانان‬
‫و جوان��ان ك��ه روسه��ا و اقمار آنه��ا و نيز‬
‫كش��ورهايي چون هندوستان‪ ،‬تركيه و ايران‬
‫سالهاست جزو ساير برنامههاي كشتي خود‬
‫قرار دادهاند‪ ،‬از جمله دايل موفقيت كشتي‬
‫ردههاي پايه اينگونه كشورهاست‪.‬‬
‫رقابتهاي بينالمللي جام يادگار امام(ره)‬
‫كه تا پيش از اين در كشتي فرنگي رده سني‬
‫بزرگس��اان و با حضور تيمه��اي خارجي در‬
‫كش��ورمان برگزار ميش��د‪ ،‬خوش��بختانه از‬
‫امسال براي كشتيگيران رده سني نوجوانان‬
‫در نظ��ر گرفته ش��ده و قرار اس��ت در هر دو‬
‫رشته آزاد و فرنگي برگزار شود‪.‬‬
‫چه خوب بود كه فدراسيون كشتي ايران‬
‫اين رقابتها را در هر دو رده سني نوجوانان‬
‫و جوان��ان با ه��م برگزار ميكرد ت��ا جوانان‬
‫كش��ورمان هم از حضور در اين رقابتها كه‬
‫قرار است خارجيها در آن شركت كنند‪ ،‬بي‬
‫نصيب نمانند‪.‬‬
‫رقابتهاي بينالمللي كش��تي آزاد جام‬
‫شهيد هاشمي نژاد كه هر سال در شهرستان‬
‫بهش��هر اس��تان مازندران برگزار ميش��ود‪،‬‬
‫مخصوص رده س��ني جوانان است كه پس از‬
‫گذش��ت چند سال هنوز نتوانسته جاي خود‬
‫را در ردي��ف تورنمنتهاي مه��م بينالمللي‬
‫اين رده سني در تقويم فدراسيون بينالمللي‬
‫كش��تي يا اتحادي��ه جهاني كش��تي باز كند‬
‫و اس��تقبال تيمه��اي خوب خارج��ي از اين‬
‫رقابتها ضعيف است‪.‬‬
‫رقابتهاي بينالمللي جام هاشمي نژاد‬
‫كه برگزار كننده آن در اصل هيات كش��تي‬
‫استان مازندران است و نه فدراسيون كشتي‪،‬‬
‫بيش��تر جنبه داخل��ي دارد ت��ا بينالمللي و‬
‫خارج��ي‪ ،‬به ط��وري ك��ه در رقابتهاي اين‬
‫دوره كه چند روز پيش در شهرستان بهشهر‬
‫برگزار ش��د‪ ،‬فقط دو تيم خارجي گرجستان‬
‫و ارمنس��تان در كنار ‪ 12‬تيم داخلي حضور‬
‫يافتن��د و در هش��ت وزن رقابته��ا فقط دو‬
‫كشتيگير گرجي و يك كشتيگير ارمنستاني‬
‫موفق به گرفتن مدال شده و بقيه مدالها به‬
‫جوانان كشتي كشورمان رسيد!‬
‫در نهايت تيمهاي بهش��هر‪ ،‬خرم آباد و‬
‫تهران مقامهاي اول‪ ،‬دوم و سوم اين رقابتها‬
‫را به خود اختصاص دادند‪.‬‬
‫اين مس��اله به خوبي بازگو كننده سطح‬
‫نازل كمي و كيفي اين رقابتها است كه بايد‬
‫فكري اساس��ي براي برطرف كردن آن بشود‬
‫تا رقابتهاي بينالمللي جام هاشمي نژاد در‬
‫رديف تورنمنتهاي بينالمللي مهم و معتبر‬
‫در كش��ورهاي روس��يه‪ ،‬تركي��ه و جمهوري‬
‫آذربايجان قرار گيرد‪.‬‬
‫در خص��وص رقابته��اي بينالملل��ي‬
‫كش��تي آزاد و فرنگ��ي جوانان ج��ام يادگار‬
‫ام��ام (ره) نيز باي��د گفت كه اي��ن رقابتها‬
‫در روزه��اي ‪ 9‬و ‪ 10‬بهم��ن م��اه در ش��هر‬
‫مش��هد برگزار خواهد شد و تاكنون تيمهاي‬
‫روس��يه‪ ،‬اوكراين‪ ،‬جمهوري آذربايجان‪ ،‬كره‬
‫ش��مالي و قرقيزس��تان آمادگي خود را براي‬
‫حض��ور در آن اع��ام كردهان��د و پيشبيني‬
‫ميش��ود تيمهاي ديگري چون تركيه‪ ،‬ژاپن‪،‬‬
‫ارمنس��تان‪ ،‬گرجستان و قزاقستان نيز در آن‬
‫شركت كنند‪.‬‬
‫پواد سرد‬
‫نشست كیومرث هاشمي با مسووان وزنهبرداري‬
‫نگهداري‌از‌تك‌ستاره‌ها‪‌،‬ماموريت‌اصلي‬
‫محسن وظیفه‬
‫‪Mohsen Vazifeh‬‬
‫اردوي تيم ملي كش��تي فرنگي در روز گذشته‬
‫با انتش��ار يك خبر حس��ابي ملتهب شد‪ .‬خبري كه‬
‫منتش��ر ش��ده بود حكايت از دوپين��گ احتمالي دو‬
‫كشتيگير فرنگي كار داشت‪ .‬انتشار اين خبر اردوي‬
‫تي��م ملي را به هم ريخت و بدتر از آن يك بار رواني‬
‫س��نگين را هم براي مس��ووان فدراسيون به وجود‬
‫آورد‪ .‬البت��ه اين خب��ر خيلي زود تكذيب ش��د چرا‬
‫كه فدراس��يون كشتي نه مس��ووليت انجام آزمايش‬
‫دوپين��گ را دارد و نه امكان��ات ازم براي انجام اين‬
‫آزمايش را‪ .‬بنابراين خبري كه منتش��ر ش��ده بود از‬
‫سوي فدراسيون تكذيب شد‪.‬‬
‫اص��ل ماجرا بع��د از پيگي��ري چني��ن عنوان‬
‫ش��د كه فدراس��يون كش��تي تعدادي از پزش��كان‬
‫خ��ود را در اردو دارد كه هر زمان احس��اس نگراني‬
‫كند ك��ه كش��تيگيري از مواد غير مجاز اس��تفاده‬
‫ميكند براي جلوگيري از به خطر افتادن س��امتي‬
‫ورزش��كار بافاصله از كش��تيگير مشكوك آزمايش‬
‫به عم��ل ميآيد تا اين كش��تيگير تح��ت مراقبت‬
‫باشد‪ .‬فدراسيون كش��تي از اين آزمايشها بهعنوان‬
‫راهكاري براي حفظ س��امتي كشتيگيران نام برده‬
‫تا به اين ش��كل مراقب باش��د كه كشتيگيران مواد‬
‫غير مجاز به طور مخفيانه اس��تفاده نكنند‪ .‬در واقع‬
‫فدراس��يون كش��تی با انجام اين آزمايشات بهدنبال‬
‫كنترل وضعيت كشتیگيران است‪.‬‬
‫اين اقدام فدراسيون كش��تي را بايد يك اقدام‬
‫شايس��ته قلمداد كرد چرا كه به اي��ن ترتيب پيگير‬
‫وضعيت كشتيگيراني ميشود كه در تمرينات رفتار‬
‫غيرطبيع��ي دارند و اين هم به س��امتي ورزش��كار‬
‫كمك ميكن��د و هم باعث كس��ب اطاعات جديد‬
‫درباره آنچه كه ورزشكاران مصرف ميكنند‪ ،‬ميشود‬
‫اما اينكه چرا اين فدراس��يون ب��ه فكر انجام اين كار‬
‫افتاده موضوع مهمي است‪.‬‬
‫فدراس��يون كش��تي نگران داروهايي است كه‬
‫هر روز نوع پيش��رفته آنها توليد ميشود‪ .‬موادي كه‬
‫هم نيروزا اس��ت و هم اينكه هر روز بيش��تر در بين‬
‫ورزش��كاران ما مصرف آن رواج پي��دا ميكند‪ .‬نحوه‬
‫مصرف آماتورگونه ورزشكاران از برخي مواد نيروزا دو‬
‫جنبه منفي دارد‪ .‬نخستين جنبه منفي آن سامتي‬
‫ورزشكار است كه به شدت به خطر ميافتد و دومين‬
‫جنبه آن كه از اولي هم مهمتر است سختگيريهاي‬
‫اتحاديه جهاني است كه به شدت فدراسيون كشتي‬
‫را نگ��ران ك��رده اس��ت‪ .‬اتحاديه جهاني كش��تي و‬
‫همچني��ن س��ازمان جهاني مبارزه ب��ا دوپينگ وادا‬
‫اعام كردهاند در سال ‪ 2015‬سختگيريهاي زيادي‬
‫را خواهند داش��ت و حتي اع��ام كردهاند كه مقابل‬
‫كش��ورهايي كه كشتيگيران دوپينگي داشته باشند‬
‫خواهند ايستاد‪ .‬فدراسيون كشتي ايران هم در يكي‬
‫دو س��ال اخير چند كشتيگير داش��ته كه به دليل‬
‫مصرف م��واد نيروزا ب��ا محروميت مواجه ش��دهاند‬
‫و همي��ن باعث ش��ده تا اتحاديه جهان��ي در نامهاي‬
‫فدراس��يون كش��تي ايران را تهديد ب��ه تعليق كند‪.‬‬
‫در نامه اتحاديه جهاني كش��تي و س��ازمان مبارزه با‬
‫دوپينگ (وادا) كه به فدراس��يون كشتي ارسال شده‬
‫عنوان ش��ده كه اگر فقط دو مورد ديگر از نمونههاي‬
‫كش��تيگيران ايران مثبت باشد آنگاه كشتي ايران با‬
‫خطر تعليق روبهرو خواهد بود‪.‬‬
‫اتحاديه جهاني در اين تصميم خود بسيار جدي‬
‫اس��ت و در پش��ت پرده هم دو كشور هستند كه به‬
‫شدت از اين تصميم استقبال كردهاند و ميخواهند‬
‫به هر ش��كل ممكن كش��تي اي��ران را از رقابتهاي‬
‫جهان��ي و بازيهاي المپيك خارج كنند‪ .‬روس��يه و‬
‫آمري��كا ك��ه داراي نفوذ زي��ادي در اتحاديه جهاني‬
‫هس��تند به شدت اين اتفاقات را پيگيري ميكنند و‬
‫تاش دارند كه از اين راه به كشتي ايران ضربه وارد‬
‫كنند‪ .‬اين ماجرا بس��يار جدي اس��ت كه اگر راهكار‬
‫مناسبي براي آن پيدا نكنيم ممكن است اتفاق هايی‬
‫بيفتد كه كشتي ايران بازيهاي المپيك ‪ 2016‬را به‬
‫چشم نبيند و شايد آنگاه باشد كه مشخص شود چه‬
‫اتفاق هولناكي رخ داده است‪.‬‬
‫فدراسيون كش��تي هم كه اين خطر را به طور‬
‫جدي احس��اس ك��رده و تقريبا مطمئن اس��ت كه‬
‫اگر اين روند به همين ش��كل ادام��ه پيدا كند بايد‬
‫س��ال ‪ 2016‬را در حال��ت تعلي��ق بگذراند و در اين‬
‫س��وي مرزها هم كس��ي اص��ا توجهي ب��ه موضوع‬
‫دوپينگ ندارد و فقط حرفها در حد ش��عار اس��ت‪،‬‬
‫ب��ه تنهايي وارد كار ش��ده تا بلك��ه بتواند به نحوي‬
‫جل��وي اين وضعيت را بگيرد‪ .‬فدراس��يون كش��تي‬
‫ايران با يك مشكل ديگر هم مواجه است‪ .‬مسووان‬
‫فدراسيون اگر بخواهند توس��ط ماموران نادو يا وادا‬
‫از كش��تيگيران آزمايش دوپينگ ب��ه عمل بياورند‬
‫بايد منتظر تعليق فدراس��يون باش��ند و اگر هم در‬
‫داخل اي��ن آزمايشها انجام نش��ود كش��تيگيران‬
‫خاطي با آرامش كار خ��ود را انجام ميدهند (چون‬
‫می دانند اين نمونهگيریها بيش��تر سمبليك است)‬
‫خ��ارج از برنامهاي كه پزش��كان تغذيه تيم‬
‫مل��ي ب��راي او در نظر گرفتهان��د مكمل يا‬
‫دارويي را مصرف كرده است به آن رسيدگي‬
‫كنيم‪ .‬اگر نس��بت به اين موضوع مشكوك‬
‫باش��يم به خاطر س��رپيچي‪ ،‬فرد خاطي به‬
‫كميته انضباطي معرفي ميشود‪».‬‬
‫سخنگوي فدراسيون كشتي ميگويد‪:‬‬
‫«در اي��ن زمين��ه كميت��ه انضباطي مرجع‬
‫رس��يدگي اس��ت و اس��تقال كاف��ي دارد‬
‫و اگر مس��جل ش��ود كش��تيگيري خارج‬
‫از چارچ��وب عم��ل ك��رده اس��ت تنبي��ه‬
‫خواهد ش��د‪ .‬در هر صورت كش��تيگيران‬
‫س��رمايه ما هس��تند و ه��دف از برگزاري‬
‫اين آزمايشات حفظ س��امت آنها است تا‬
‫بدانن��د بايد از دس��تورات پزش��كان تغذيه‬
‫تي��م ملي كه ب��راي آنها در نظ��ر گرفتهاند‬
‫تبعيت كنند‪.‬‬
‫و آنگاه در مسابقات بينالمللي جواب تست دوپينگ‬
‫كش��تيگيران مثبت خواهد ش��د و اين يعني تعليق‬
‫ورزش اول ايران‪ .‬معموا اينجا كسي تا قبل از اينكه‬
‫اتفاق��ي رخ ندهد ب��ه فكر فرو نم��يرود‪ .‬اين عادت‬
‫هميش��گي ما بوده اما حداق��ل اميدواريم كه اين بار‬
‫كمي دور انديش��ي كنيم و س��عي كنيم كه مانع رخ‬
‫دادن يك اتفاق بد براي ورزش ايران شويم‪ .‬دوپينگ‬
‫جزء اينفك ورزش قهرماني ش��ده و به همين دليل‬
‫فدراس��يون كشتي تاش دارد كه با انجام آزمايشات‬
‫پزش��كي كش��تيگيران را تحت كنترل خود داشته‬
‫باش��د تا گرفت��ار حربهاي ك��ه حريفان ق��در براي‬
‫كشورمان كشيدهاند نشود‪.‬‬
‫البته اي��ن اقدامات فدراس��يون اگر چه ازم‬
‫و خوب اس��ت اما كافي نيس��ت و نياز اس��ت كه‬
‫مس��ووان وزارت ورزش و جوان��ان و همچني��ن‬
‫كميت��ه ملي المپي��ك به فكر باش��ند و به كمك‬
‫فدراس��يون بيايند تا اين مش��كل رفع شود‪ .‬البته‬
‫اين مش��كل فقط دامن كشتي را نخواهد گرفت و‬
‫اين احتمال وج��ود دارد كه وزنهبرداري ايران هم‬
‫در ادامه با اين معضل مواجه شود‪.‬‬
‫محبوبي‪ :‬موضوع دوپینگ مطرح نیست‬
‫نمونه‌گيري‌دوپينگ‌خارج‌از‌وظايف‌‬
‫فدراسيون‌كشتي‌است‬
‫‌آزمايش‌هاي‌دوره‌اي‌سامت‬
‫‌در‌اردوهاي‌تيم‌ملي‌انجام‌مي‌شود‬
‫اردوي تي��م مل��ي كش��تي فرنگ��ي با خبر‬
‫دوپينگ احتمال��ي دو فرنگي كار ملتهب ش��د‪.‬‬
‫خبري كه صادق محبوبي رييس كميته پزشكي‬
‫فدراس��يون معتقد اس��ت اين خبر كذب بوده و‬
‫ماجراي مطرح ش��ده ربطي ب��ه دوپينگ ندارد‪:‬‬
‫«چنين موضوعي مطرح نيست‪ ،‬چرا كه آزمايش‬
‫دوپينگ��ي در كار نبوده اس��ت بلكه آزمايش��ات‬
‫دورهاي براي حفظ س��امت كشتيگيران انجام‬
‫ميشود كه ممكن است برخي از كشتيگيران از‬
‫حضور در اين آزمايشات خودداري و امتناع كنند‬
‫اما محروميتي به اين ش��كل كه گفته ميش��ود‪،‬‬
‫شامل حال كشتيگيران نخواهد شد‪».‬‬
‫محبوبي ادامه ميده��د‪« :‬يكي از كارهايي‬
‫ك��ه در فدراس��يون كش��تي انجام ش��ده‪ ،‬انجام‬
‫آزمايش��ات دورهاي به منظور بررس��ي وضعيت‬
‫س��امت كشتيگيران است چرا كه از نتيجه اين‬
‫آزمايش��ات متوجه ميشويم كشتيگيران حاضر‬
‫در اردوي تيم مل��ي از چه داروها يا مكملهايي‬
‫اس��تفاده كرده ي��ا ميكنند‪ .‬نتيجه آزمايش��ات‬
‫مشخص ميكند كه چرا كشتيگيري داراي كبد‬
‫چرب يا كراتينين باا است‪».‬‬
‫محبوب��ي ب��ا بيان اينك��ه با كش��تيگيران‬
‫درباره مكملهايي كه اس��تفاده ميكنند صحبت‬
‫ميكنيم از برنامهريزي فدراسيون براي مقابله با‬
‫معضل دوپينگ خبر ميدهد‪« :‬كش��تيگيران در‬
‫صورت ع��دم تمكين و تبعي��ت از قوانين حاكم‬
‫در اردوه��اي تيم ملي‪ ،‬به كميته انضباطي ارجاع‬
‫داده خواهند شد و تصميمگيري در مورد آنها با‬
‫اين كميته اس��ت‪ .‬به كشتيگيران اعام كردهايم‬
‫اگر ه��م ميخواهند از دارو يا مكملي اس��تفاده‬
‫كنند كميته پزش��كي فدراسيون بايد در جريان‬
‫باش��د چرا كه ممكن است كشتيگيران به علت‬
‫عدم اطاع مكملي را اس��تفاده كنند كه به كبد‪،‬‬
‫كليه و سامت آنها آسيب برساند‪».‬‬
‫سجاد انوشیرواني‪ :‬خیال جدا شدن از وزنهبرداري را ندارم‬
‫يا‌مـربـي‌مي‌شوم‌يا‌مـديـر!‬
‫رضا عباسپور‬
‫صبح ديروز نشست هم انديشي المپيك‬
‫‪ 2016‬ريودوژانيرو با حضور مسووان كميته‬
‫مل��ي المپيك و فدراس��يون وزنهبرداري در‬
‫س��الن اجتماعات اي��ن فدراس��يون برگزار‬
‫شد‪ .‬كيومرث هاش��مي‪ ،‬رييس كميته ملي‬
‫المپي��ك ك��ه در ادامه برنامه س��ازماندهي‬
‫فدراسيونهاي ورزش��ي و پراميد كشورمان‬
‫ب��راي المپيك اينبار به س��راغ وزنهبرداري‬
‫رفت��ه‪ ،‬ميگويد‪« :‬ما به دنبال اين هس��تيم‬
‫ك��ه با برپايي نشس��تهاي هم انديش��ي با‬
‫فدراس��يونها‪ ،‬بخص��وص فدراس��يونهاي‬
‫المپيكي‪ ،‬برنامههاي آنها را مورد ارزيابي قرار‬
‫دهيم و بهعنوان حمايتگر در كنارشان باشيم‪.‬‬
‫به همين خاطر تصميم گرفتيم خودمان در‬
‫محل فدراس��يونها حاضر باش��يم تا ضمن‬
‫عرض خسته نباش��يد به عوامل اجرايي‪ ،‬به‬
‫آنها در راس��تاي اجراي برنامههايش��ان در‬
‫دو فاز كس��ب س��هميه المپيك و همينطور‬
‫حضور درخشان در المپيك كمك كنيم‪ .‬در‬
‫اين راس��تا وزنهبرداري هم بهعنوان يكي از‬
‫رشتههايي كه همواره در بازيهاي آسيايي‬
‫و المپيك براي ورزش كش��ور افتخارآفرين‬
‫بوده جايگاه ويژهاي براي ما دارد و معتقديم‬
‫ب��ا اجراي يك برنامهريزي منس��جم در اين‬
‫رش��ته ميتوان ش��اهد نتايج درخشاني در‬
‫المپيك بعدي بود‪».‬‬
‫كيومرث هاشمي با تاكيد براينكه حضور‬
‫قهرمان��ان ارزن��دهاي چون بهداد س��ليمي و‬
‫كيان��وش رس��تمي باع��ث ش��ده خيليها از‬
‫هماكن��ون حس��اب وي��ژهاي روي دو مدال‬
‫طاي وزنهب��رداري در المپيك ريو باز كنند‪،‬‬
‫ادام��ه ميدهد‪« :‬نباي��د فرام��وش كنيم كه‬
‫اي��ن قهرمانان دغدغههايي ه��م دارند‪ .‬تعداد‬
‫ورزشكاراني كه در المپيك ريو شانس كسب‬
‫مدال هس��تند زياد نيس��ت پس بايد به آنها‬
‫توج��ه ويژهت��ري داش��ت‪ .‬من از مس��ووان‬
‫فدراسيون وزنهبرداري هم درخواست ميكنم‬
‫حف��ظ و نگهداري از اين قهرمانان را بهعنوان‬
‫يك وظيف��ه اصلي مورد توجه ق��رار دهند و‬
‫اجازه ندهند آنها وارد حاشيه شوند‪».‬‬
‫توكلي‌‪‌۱۵‬وزنه‌بردار‌را‌به‌اردوی‌جوانان‌دعوت‌كرد‌‬
‫دور دوم اردوي تي��م وزنهب��رداري‬
‫جوانان براي حضور در مسابقات وزنهبرداري‬
‫قهرماني جوانان جهان از امروز (سهش��نبه)‬
‫با حضور ‪ 15‬وزنهبردار آغاز ميشود‪ .‬مهدي‬
‫جعف��رزاده و مهدي ك��ردي (تهران)‪ ،‬مياد‬
‫رشيدي (كرمانش��اه)‪ ،‬رضا زارعي (فارس)‪،‬‬
‫علي ميري (آذربايجان غربي)‪ ،‬اميرحس��ين‬
‫فضل��ي‪ ،‬عليرض��ا رحمان��ي و معين اس��كو‬
‫(مازندران)‪ ،‬مياد موس��ي نس��ب‪ ،‬س��عيد‬
‫رض��ازاده و پيمان جان (اردبيل) و رس��ول‬
‫نادري (اصفهان) ‪ 15‬وزنهبرداري هستند كه‬
‫باي��د فردا با حضور در كم��پ تيمهاي ملي‬
‫خ��ود را به مربيان تي��م وزنهبرداري جوانان‬
‫معرفي كنند‪ .‬حس��ين توكلي كه اين روزها‬
‫س��يدمهدي پانزوان را بهعنوان دس��تيار در‬
‫كن��ار خود ميبيند‪ ،‬تيم جوانان كش��ورمان‬
‫را ب��راي حضور در رقابته��اي وزنهبرداري‬
‫جوان��ان جهان كه طي روزه��اي ‪ 16‬تا ‪23‬‬
‫خرداد ‪ 1394‬در وروكاي لهس��تان برگزار‬
‫ميشود‪ ،‬آماده ميكند‪.‬‬
‫اعام آمادگي ‪ 9‬كشور براي حضور‬
‫در جام يادگار امام(ره)‬
‫رقابتهاي بينالمللي كشتي آزاد و فرنگي نوجوانان‬
‫جام يادگار امام (ره) روزهاي ‪ 9‬و ‪ 10‬بهمن ماه در ش��هر‬
‫مشهد برگزار ميشود‪ 9 .‬كش��ور خارجي براي حضور در‬
‫اي��ن رقابتها كه از امس��ال در رده س��ني نوجوانان و در‬
‫دو رش��ته آزاد و فرنگي برگزار خواهد شد اعام آمادگي‬
‫كردهاند‪ .‬كش��ورهاي اوكراين‪ ،‬قرقيزس��تان‪ ،‬گرجستان و‬
‫آذربايج��ان براي حض��ور در هر دو رش��ته آزاد و فرنگي‬
‫و كشورهاي روسيه‪ ،‬كره شمالي‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬تركمنستان‬
‫و بلغارس��تان در رش��ته آزاد تاكنون براي حضور در اين‬
‫رقابتها اعام آمادگي كردهاند‪.‬‬
‫بر اساس نظام نامه انتخاب ميكنيم‬
‫رضایي‪:‬‬
‫ماجراي غيبت دو تن از كش��تيگيران‬
‫در آزمايش��ات پزش��كي باعث شد تا شائبه‬
‫دوپين��گ به ميان بيايد كه البته اين ماجرا‬
‫را عليرض��ا رضايي س��خنگوي فدراس��يون‬
‫تكذيب ميكند‪.‬‬
‫عليرض��ا رضاي��ي با بيان اينك��ه انجام‬
‫نمونهگي��ري دوپين��گ در اردوه��اي تيم‬
‫ملي مرب��وط به مأموران وادا و نادو اس��ت‬
‫و در حيط��ه وظايف فدراس��يون كش��تي‬
‫نيس��ت اعام كرده فدراسيون كشتي فقط‬
‫نگران س��امتي كشتيگيران است‪« :‬انجام‬
‫آزمايش��ات دوپينگ مربوط به مأموران وادا‬
‫و نادو اس��ت و در حيطه وظايف فدراسيون‬
‫كشتي نيست‪ .‬طبق برنامهاي كه فدراسيون‬
‫كش��تي دارد به صورت م��دام در اردوهاي‬
‫تيم ملي آزمايش��ات دورهاي سامت انجام‬
‫ميش��ود تا اگر متوجه شديم كشتيگيري‬
‫فتيلهپيچ‬
‫امامي‪ :‬فقط داوران درجه یك ميتوانند در جام‬
‫جهاني قضاوت كنند‬
‫عكس تزیینی است‬
‫اهميت نش��ان دادن به ردههاي س��ني‬
‫پايه هميش��ه در ورزش امري بسيار طبيعي‬
‫و ضروري بوده و همه كش��ورهاي دنيا از اين‬
‫قاعده يا قانون مهم پيروي ميكنند‪ .‬در هيچ‬
‫كج��اي دنيا هيچ رش��ته ورزش��ي نميتواند‬
‫بدون مقولهاي به نام «پش��توانه سازي» كه‬
‫همانا توجه نشان دادن به ردههاي سني پايه‬
‫(نونهاان‪ ،‬نوجوانان و جوانان) اس��ت‪ ،‬آينده‬
‫خود را تضمين شده بداند‪.‬‬
‫كش��تي يكي از ورزشهايي اس��ت كه‬
‫مقوله پشتوانه سازي در آن دخالت و عينيت‬
‫زيادي دارد و اين پشتوانهها اعم از نونهاان‪،‬‬
‫نوجوان��ان و جوانان هس��تند ك��ه ميتوانند‬
‫آينده موفقيت آميز كشتي يك كشور را رقم‬
‫زده يا ترسيم كنند‪.‬‬
‫كش��تي روسيه و ممالك استقال يافته‬
‫ش��وروي س��ابق نظير جمهوري آذربايجان‪،‬‬
‫ارمنس��تان‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬اوكراين‪ ،‬باروس‪،‬‬
‫قزاقستان‪ ،‬ازبكستان‪ ،‬قرقيزستان و مولداوي‬
‫به همراه كش��تي كش��وري چون هندوستان‬
‫همواره مملو از پش��توانه بوده اس��ت و براي‬
‫همي��ن اس��ت كه كش��تي اين كش��ورها در‬
‫مسابقههاي جهاني ردههاي سني نوجوانان و‬
‫جوانان نتايج بسيار خوبي كسب ميكنند‪.‬‬
‫اگرچ��ه هنديها كه با مس��اله بس��يار‬
‫مهمي به نام كمبود بودجه و پول در كشتي‬
‫خود مواجه هس��تند‪ ،‬در برنام��ه ريزي براي‬
‫اتصال حلقه كش��تي نوجوان��ان و جوانان به‬
‫رده س��ني بزرگس��اان هم برخاف روسيه‬
‫و س��رزمينهاي شوروي س��ابق با اشكااتي‬
‫روبهرو بوده و نتوانستهاند در اين كار چندان‬
‫موفق باش��ند و به همين دليل كش��تي غني‬
‫از پشتوانه هنديها كه قدرتي شناخته شده‬
‫در قاره كهن آسياس��ت‪ ،‬امروز همچنان جزو‬
‫قدرتهاي درجه دو دنيا به شمار ميرود‪.‬‬
‫از جمل��ه داي��ل ديگري ك��ه ميتوان‬
‫در م��ورد موفق نبودن كش��تي هندوس��تان‬
‫در رده سني بزرگس��اان جهان نسبت داد‪،‬‬
‫ش��ايد اهميت ندادن و عدم س��رمايهگذاري‬
‫هنديها به خاطر مش��كات م��ادي در اين‬
‫رده سني است و آنها برخاف ساير كشورها‬
‫كه تيمهاي ملي كشتي بزرگساانشان داراي‬
‫اهميت اس��ت‪ ،‬توجه خود را فقط به ردههاي‬
‫س��ني پاي��ه از جمل��ه نوجوان��ان و جوانان‬
‫معط��وف و متمركز كردهاند ك��ه اگر چنين‬
‫حدس و گماني درس��ت باش��د‪ ،‬بسيار جاي‬
‫تعجب دارد!‬
‫خوشبختانه كشتي كشورمان نيز همانند‬
‫روسيه خالي از پشتوانه نيست و هميشه داراي‬
‫اس��تعدادهاي درخش��ان و به عبارت��ي ديگر‬
‫داراي سرمايههاي خوب انساني بوده و همين‬
‫استعدادها و سرمايههاي خوب توانستهاند پس‬
‫از چند س��ال كش��تي ما را در سطح جهان و‬
‫المپيك صاحب مدال و افتخار سازند‪.‬‬
‫به جز كش��تي تركيه كه شرايطي چون‬
‫كش��ورمان دارد و همينطور كش��ورهايي كه‬
‫در فوق به آنها اش��اره ش��د از جمله روسيه‪،‬‬
‫هندوس��تان و كش��ورهاي اس��تقال يافت��ه‬
‫شوروي سابق‪ ،‬امروز ساير كشورهاي شناخته‬
‫شده در كشتي دنيا حتي آمريكا‪ ،‬بلغارستان‪،‬‬
‫ژاپن‪ ،‬كوبا‪ ،‬كانادا‪ ،‬مغولس��تان و كره جنوبي‬
‫در كار پشتوانه سازي و عدم توجه به كشتي‬
‫پاي��ه ضعيف عمل كرده و چنت��ه آنها خالي‬
‫از پش��توانه اس��ت‪ .‬در تركيب تيمهاي ملي‬
‫كشتي اين كش��ورها همچنان كشتيگيران‬
‫قديمي مش��اهده ميشوند كه پس از سالها‬
‫هنوز جاي خود را به جوانترها ندادهاند!‬
‫خطــر‌تعليــق‌!‌‬
‫نگرانی های انجام آزمايشات پزشكي در اردوي تيم ملي كشتي‬
‫نــــگاه روز‬
‫‪Naser Ensai moghaddam‬‬
‫شماره ‪4987‬‬
‫سه شنبه ‪ 23‬دي‪1393‬‬
‫‪ 21‬ربیع ااول ‪1436‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Reza Abbaspour‬‬
‫در حي�ن تمرين�ات بود كه به خاط�ر باا رفتن‬
‫چربي‪ ،‬فش�ار و قند خون مجبور شد دوباره اردوي‬
‫تي�م ملي وزنهب�رداري را ترك كن�د و در نهايت با‬
‫توصيه پزشك معالج از دست به وزنه شدن و رفتن‬
‫زير هالتر و وزنههاي سنگين منع شود‪.‬‬
‫سجاد انوشيرواني اما بعد از اينكه وزنش را كم‬
‫كرد قصد داش�ت دوباره به دنياي قهرماني بازگردد‬
‫ولي گويا شرايط به گونهاي ديگر براي نايب قهرمان‬
‫بازيه�اي المپي�ك ‪ 2012‬لندن رقم خ�ورد‪ .‬اگرچه‬
‫اي�ن روزها حرفهاي�ي درباره بازگش�ت مليپوش‬
‫فوق س�نگين نق�رهاي جهان ب�ه دني�اي قهرماني‬
‫شنيده ميش�ود‪ ،‬اما انوش�يرواني ميگويد اگر بعد‬
‫از انتخاب�ات فدراس�يون وزنهبرداري اين ش�رايط‬
‫به نوعي ديگر براي اهالي اين رش�ته ورزش�ي رقم‬
‫بخورد و تغييراتي در س�اختار وزنهبرداري ش�كل‬
‫بگيرد‪ ،‬ش�ايد او با دني�اي قهرماني براي هميش�ه‬
‫خداحافظ�ي ك�رده و در بخ�ش مديريت�ي يا فني‬
‫(مربيگ�ري) فعاليت�ش را آغ�از كن�د‪ .‬با اي�ن نگاه‬
‫گفتوگوي�ي با ناي�ب قهرمان المپي�ك و جهان در‬
‫دس�ته فوق س�نگين انجام داديم كه بخشي از آن‬
‫در ادامه پيشرويتان قرار ميگيرد‪.‬‬
‫ش�نيديم ك�ه در اردبي�ل پاي�گاه قهرماني را‬
‫تاسيس كردي و مشغول آموزش و انتقال تجربياتت‬
‫به نونه�اان و نوجوانان عاقهمند ب�ه وزنهبرداري‬
‫هستي؟‬
‫بله‪ ،‬من از وقتي نتوانس��تم به خاطر شرايط بدني‬
‫و بيماري كه داش��تم تمريناتم را در تيم ملي دنبال كنم‪،‬‬
‫تصميم گرفتم با تاسيس يك مجموعه ورزشي در اردبيل‪،‬‬
‫يك پايگاه اس��تعداديابي و قهرمانپروري تشكيل داده و‬
‫اس��تعدادهاي عاقهمند به وزنهب��رداري را در اين مكان‬
‫پ��رورش ده��م‪ .‬البته همچن��ان نيازمند حمايت بيش��تر‬
‫مسووان ورزش و فدراسيون هستم‪.‬‬
‫اين روزها دوباره گفته ميش�ود كه ميخواهي‬
‫به دنياي قهرماني برگردي‪.‬‬
‫وزنهبرداري با گوش��ت و خون من عجين ش��ده و‬
‫اينكه گفته ش��د قصد خداحافظي با دني��اي قهرماني را‬
‫دارم اش��تباه بود‪ .‬البته اينكه بااخ��ره يك روز بايد مثل‬
‫همه قهرمانان با ميله و هالتر خداحافظي كنم پروس��هاي‬
‫طبيعي اس��ت كه دير يا زود سراغ تمام قهرمانان ميآيد‪.‬‬
‫سن و سال كه باا ميرود توان بدني كاهش پيدا ميكند‬
‫و ديگر نميش��ود مثل دوره جواني با وزنهها جدال كرد‪.‬‬
‫م��ن هم آرام آرام دارم پا به س��ن ميگ��ذارم و به خاطر‬
‫بيماري كه درگيرش شدم توان بدنيام تحليل رفته است‪.‬‬
‫ه��ر چند هنوز هم تمرين ميكنم چون اگر كا ورزش را‬
‫كنار بگذارم بدنم دچار مشكل ميشود ولي فكر نميكنم‬
‫كه ديگر بتوانم پا به پاي جوانترها براي كس��ب دوبنده‬
‫تي��م ملي درگير تمرينات پرفش��ار ش��وم‪ .‬فك��ر ميكنم‬
‫منطقيتري��ن تصميم هم همين باش��د ك��ه خداحافظي‬
‫كن��م اما خداحافظيام با دوران قهرماني اس��ت‪ .‬چون به‬
‫مربيگري و فعالي��ت در بخش مديريتي ورزش عاقهمند‬
‫هس��تم‪ ،‬ميخواهم ادامه فعاليت ورزش��يام را در اين دو‬
‫بخش استارت بزنم‪.‬‬
‫ب�ا توجه به اينكه هماكن�ون در مقطع دكتراي‬
‫تربيت بدن�ي مش�غول ادامه تحصيل هس�تي‪ ،‬آيا‬
‫مش�غله تحصيليات با فعاليتهاي پر اس�ترس در‬
‫بخ�ش مديريت�ي ورزش كش�ور و ي�ا مربيگري در‬
‫رشته وزنهبرداري تداخلي با هم پيدا نميكند؟‬
‫فعالي��ت در تمامي بخشهايي كه گفتيم دش��وار‬
‫اس��ت و وقتگير‪ ،‬اما چون من عاقهمندم هر كاري را به‬
‫بهترين ش��كل انجام دهم‪ ،‬به همين دليل سعي ميكنم‬
‫با برنامهريزي درس��ت و دقي��ق تداخلي بين وظايفي كه‬
‫برعه��ده دارم به وجود نيايد‪ .‬من به علمي ش��دن ورزش‬
‫اعتقاد زيادي دارم براي همين هم اان در مقطع دكتراي‬
‫تربيت بدني مشغول تحصيل هستم تا در نهايت با تركيب‬
‫تجربه سالها حضور در ميادين بينالمللي وزنهبرداري و‬
‫نيز علم روز ورزش دنيا‪ ،‬هر كجا كه در آينده مس��ووليتي‬
‫به من داده شود‪ ،‬سربلند از آن خارج شوم‪.‬‬
‫پ�س بحث ادامه حضورت در دنياي قهرماني با‬
‫اين شرايط منتفي است؟‬
‫همانط��وري ك��ه گفت��م تمري��ن دارم و از‬
‫وزنهبرداري هرگز جدا نميشوم؛ ولي اينكه در‬
‫آينده چه تصميمي را با توجه به شرايط‬
‫موجود براي ادامه فعاليتم در دنياي‬
‫وزنهب��رداري ميگي��رم‪ ،‬ميماند‬
‫ب��راي آينده و بع��د از انتخابات‬
‫فدراسيون وزنهبرداري‪.‬‬
‫ش�رايط تي�م مل�ي‬
‫وزنهبرداري را براي سال‬
‫‪ 2015‬و كس�ب سهميه‬
‫كامل المپي�ك چطور‬
‫ميبيني؟‬
‫تي��م مل��ي‬
‫وزنهب��رداري بع��د از‬
‫نتيج��ه ن��ه چن��دان‬
‫قاب��ل قبول��ي كه در‬
‫رقابته��اي جهان��ي‬
‫قزاقس��تان به دست‬
‫آورد‪ ،‬خيل��ي وق��ت‬
‫اس��ت ك��ه برنام��ه‬
‫مش��خصي نداش��ته‬
‫اس��ت‪ .‬وزنهب��رداري‬
‫ايران سال ‪ ،2015‬سالي‬
‫حس��اس و سرنوشتساز را پيشرو‬
‫دارد‪ ،‬بنابراين اگر ميخواهيم مثل بازيهاي‬
‫المپي��ك ‪ 2012‬لن��دن با س��هميه كامل (‪6‬‬
‫س��هميه) به ريودوژانيرو بروي��م اگر از همين‬
‫حاا هم برنامهريزي خود را اس��تارت بزنيم باز‬
‫هم دير ش��روع كردهايم‪ .‬م��ن فكر ميكنم كادر‬
‫فني تيم ملي وزنهبرداري به جاي س��رمايهگذاري‬
‫روي يك تيم از حاا بايد به فكر آماده كردن ‪ 2‬تيم‬
‫توانمند براي حضور در هر ‪ 2‬مس��ابقه مهم آسيايي‬
‫و جهان��ي باش��د‪ .‬در غير اين ص��ورت در ادامه راه‬
‫مثل ‪ 2‬س��ال قبل با مش��كل مواجه خواهيم شد و‬
‫در نهايت ممكن اس��ت براي كس��ب سهميه كامل‬
‫المپيك ‪ 2016‬هم با موانع متعددي روبهرو ش��ويم‬
‫و از اين جهت آسيب ببينيم‪.‬‬
‫اتحاديه جهاني كش��تي با ارس��ال نامهاي به فدراسيون‬
‫كش��تي اعام كرده است هر كش��ور ميتواند با يك داور در‬
‫رقابتهاي جام جهاني ش��ركت كند‪ .‬اتحاديه جهاني كشتي‬
‫در ادامه نامه خود آورده است‪« :‬با توجه به ميزباني ايران‪ ،‬به‬
‫ش��ما اجازه ميدهيم براي هر تشك با يك داور در مسابقات‬
‫ش��ركت كنيد‪ ».‬ب��ا توجه به برگزاري ج��ام جهاني روي دو‬
‫تش��ك‪ ،‬ايران مجوز شركت دو داور را در اين رقابتها دارد‪.‬‬
‫در همين رابط��ه محمد ابراهيم امامي رييس كميته داوران‬
‫از انتخاب داوران قضاوتكننده در جام جهاني كشتي فرنگي‬
‫براس��اس نظامنامه اين فدراس��يون خبر داد‪ .‬محمدابراهيم‬
‫امام��ي در اي��ن باره ميگويد‪« :‬براس��اس تصمي��م اتحاديه‬
‫جهاني كش��تي هر كدام از كشورهاي حاضر در اين رقابتها‬
‫ميتوانن��د يك داور را معرفي كنند ام��ا با توجه به ميزباني‬
‫اي��ران ما ميتواني��م دو نماينده در اين مس��ابقات داش��ته‬
‫باش��يم‪ ».‬امامي ادامه ميدهد‪« :‬نمايندگان كشورمان براي‬
‫قضاوت در اين مسابقات براس��اس نظامنامه داوران انتخاب‬
‫خواهند شد چرا كه در سال جديد اعزام داوران به مسابقات‬
‫بينالمللي داخلي و خارجي براس��اس اين نظامنامه صورت‬
‫گرفته است كه خوش��بختانه با استقبال تمام داوران همراه‬
‫بوده اس��ت‪ ».‬امامي ب��ا بيان اينكه فق��ط داوران درجه يك‬
‫ميتوانند در جام جهاني قضاوت كنند‪ ،‬خاطر نشان ميكند‪:‬‬
‫«آنچه مس��لم است طبق ضوابط اتحاديه جهاني كشتي تنها‬
‫داوران المپيكي و درجه يك ميتوانند در جام جهاني كشتي‬
‫فرنگي قضاوت كنند و ما هم براس��اس نظامنامه داوري طي‬
‫يكي دو روز آينده نمايندگان كش��ورمان را براي قضاوت در‬
‫اين رقابتها معرفي خواهيم كرد‪».‬‬
‫ابراز عاقه گاتسالوف براي حضور‬
‫در مسابقات هنرهاي رزمي‬
‫حاجي مراد گاتسالوف از احتمال حضورش در مسابقات‬
‫‪( MMA‬هنره��اي رزمي تركيبي) خب��ر داد‪ .‬حاجي مراد‬
‫گاتس��الوف آزادكار س��نگين وزن روس و دارن��ده چندي��ن‬
‫م��دال طاي جه��ان و المپيك از عاقه خ��ود براي حضور‬
‫در مسابقات هنرهاي رزمي تركيبي خبر داد‪ .‬گاتسالوف كه‬
‫براي كمك به دانيل كورماير كشتيگير سابق آمريكايي كه‬
‫ه��م اكنون بهعن��وان يكي از مبارزان معروف در مس��ابقات‬
‫‪ MMA‬حض��ور دارد به آمريكا س��فر كرده اس��ت‪ ،‬پس از‬
‫تماش��اي مبارزات اين رش��ته ورزش��ي از عاقه خود براي‬
‫حض��ور در اين مس��ابقات خبر داد‪ .‬او اعام كرده اس��ت به‬
‫احتم��ال فراوان پس از مس��ابقات المپي��ك ‪ 2016‬در اين‬
‫رقابتها حاضر خواهد ش��د‪ .‬مس��ابقات ‪ MMA‬تركيبي از‬
‫هنرهاي رزمي همچون تكواندو‪ ،‬بوكس‪ ،‬جودو‪ ،‬كش��تي و ‪...‬‬
‫اس��ت‪ .‬پيش از اين با خبر ش��ده بوديم كه امير علي اكبري‬
‫دارنده مدال طاي جهان در سال ‪ 2010‬هم براي حضور در‬
‫اين رقابتها اعام آمادگي كرده بود‪.‬‬
‫رزمی‬
‫محسن محمد سیفي‪:‬‬
‫قهرماني ليگ برتر ووشو را ميخواهيم‬
‫تيم ووشوي پارس جنوبي براي رسيدن به قهرماني در‬
‫ليگ برتر ووشو بازي حساسي با دانشگاه دارد و اين در حالي‬
‫اس��ت كه محسن سيفي قهرمان بازيهاي آسيايي اينچئون‬
‫عزم خود را جزم كرده اس��ت كه با پ��ارس جنوبي قهرماني‬
‫ليگ را به دس��ت بياورد‪ .‬محس��ن محمد سيفي در اين باره‬
‫ميگويد‪« :‬امسال نيز براي تيم پارس جنوبي مبارزه ميكنم‪.‬‬
‫همه ما در تاش هس��تيم تا اگر در ادامه راه مشكل خاصي‬
‫رخ ندهد عنوان قهرماني را كس��ب كنيم‪ ».‬سيفي به توانايي‬
‫هم تيميهاي خود اميدوار اس��ت و به قهرماني خوش��بين‪:‬‬
‫«س��انداكاران ما ش��رايط ايدهآلي دارند و قطعا همه آنها نيز‬
‫براي كس��ب عنوان قهرماني مبارزه ميكنند البته در بخش‬
‫تال��و نيز نفرات خوبي را در تركي��ب تيم داريم فكر ميكنم‬
‫كار س��ختي را پيش رو نداريم هر چند كه تيم دانشگاه آزاد‬
‫نيز بازيكنان خوبي را در تركيب خود دارد‪ .‬فكر ميكنم براي‬
‫رس��يدن به قهرماني بازي حساس��ي را با دانش��گاه خواهيم‬
‫داشت اما ما فقط براي قهرماني تاش ميكنيم چرا كه تيم‬
‫در ابتداي فصل براي قهرماني بسته شده است‪».‬‬
‫براي حضور در رقابتهاي لیگ جهاني كاراته‬
‫احمدي و مهديزاده راهي پاريس ميشوند‬
‫س��عيد احمدي و امير مه��ديزاده قهرمانان تيم ملي‬
‫كاراته كش��ورمان ب��راي حضور در مس��ابقات ليگ جهاني‬
‫‪ 30‬دي ماه راهي پاريس ميش��وند‪ .‬مسابقات ليگ جهاني‬
‫فرانسه سوم و چهارم بهمنماه برگزار ميشود‪ .‬مهديزاده و‬
‫احمدي با حمايت فدراسيون كاراته و تيم صدراي زيرآب در‬
‫اين مس��ابقات كه جزو رقابتهاي رنكينگ جهاني محسوب‬
‫ميش��ود ش��ركت ميكنند‪ .‬مهديزاده امس��ال در مسابقات‬
‫جهاني آلم��ان مدال برنز را از آن خود ك��رد و در بازيهاي‬
‫آس��يايي اينچئون مدال طا كس��ب كرد‪ .‬سعيد احمدي هم‬
‫مدال طاي مسابقات كوميته تيمي را به دست آورده است‪.‬‬
‫مليپوشانتكواندوهمچنانبدونتيم‬
‫دور برگش��ت رقابتهاي ليگ برتر تكواندو در حالي از‬
‫‪ 26‬دي در ش��اهرود افتتاح ميشود كه زمان نقل و انتقاات‬
‫بازيكن��ان ليگ نيز در اين تاريخ به پايان ميرس��د و اين در‬
‫شرايطي است كه تعدادي از مليپوشان تكواندو هنوز با تيمي‬
‫براي حضور در ليگ تكواندو قرارداد نبستهاند‪ .‬پيشنهادهاي‬
‫پايين مالي براي مليپوشان برتر تكواندو نسبت به سالهاي‬
‫گذش��ته و وجود برخي داليها در ليگ برتر باعث ش��ده تا‬
‫برخ��ي تكواندوكاران مليپوش تمري��ن در اردوهاي ملي را‬
‫ترجي��ح داده و قيد مس��ابقه در ليگ برت��ر را بزنند‪ .‬محمد‬
‫باقري معتمد‪ ،‬عليرضا نصرآزاداني‪ ،‬مهدي خدابخشي‪ ،‬فرزاد‬
‫عبداللهي و مس��عود حجي زواره از جمله مليپوشان بيرون‬
‫مانده ليگ برتر تكواندوي امسال هستند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪No.4987 - 13 Jan 2015 www.iran-varzeshi.com‬‬
‫سال هجدهم‬
‫شماره ‪4987‬‬
‫سه شنبه ‪ 23‬دي‪1393‬‬
‫مسي‪ :‬تمام اين حرفها‬
‫عکس نوشت بارسا‪ -‬اتلتیکو‬
‫سری‪ A‬ایتالیا‬
‫دروغ است‬
‫آلگري‪ :‬چرا جنجال به راه مياندازید؟‬
‫مكس آلگري‪ ،‬مربي يوونت��وس پس از پيروزي ‪-3‬يك‬
‫تيمش برابر ناپولي گفت كه تيمش باخت در س��وپرجام در‬
‫دوحه قطر را جبران كرد‪ .‬آئورليو دائورنتيس‪ ،‬رييس باشگاه‬
‫ناپول��ي پس از گل دوم در توييتر نوش��ت‪« :‬ش��ش داور در‬
‫زمين هستند و نميبينند كه دو بازيكن در موقعيت آفسايد‬
‫هس��تند‪ .‬آنها يا ناايق هس��تند يا اعتق��اد صحيحي ندارند‪.‬‬
‫اين ش��ش نفر باي��د براي بلندمدت محروم ش��وند‪ ».‬آلگري‬
‫ميگوي��د‪« :‬اين حرفه��ا من را به خنده ميان��دازد‪ .‬اگر ما‬
‫بخواهيم ب��ه داوران بتازيم غوغا به پا ميكنند‪ .‬وقتي داوري‬
‫عليه ماس��ت همه خوشحالند اما هنگامي كه به سود ماست‬
‫جنجال درس��ت ميش��ود‪ .‬آيا ما بايد بر سر دو اتفاقي كه در‬
‫بازي با س��مپدوريا روي داد ش��كايت كنيم؟ اشتباه است و‬
‫پيش ميآيد‪ .‬مربيان‪ ،‬بازيكنان و روس��ا اشتباه ميكنند‪ .‬چرا‬
‫داوران اش��تباه نكنند؟ چرا پس از يك بازي عالي جنجال به‬
‫راه مياندازيد؟ متاس��فانه فوتبال در ايتاليا به همين ترتيب‬
‫اس��ت و هيچ كس شكست را نميپذيرد‪ .‬اگر هر بار كه داور‬
‫يك اشتباه كرد محروم ش��ود كه كسي نميماند‪ .‬نكند قرار‬
‫است خودمان داوري كنيم؟»‬
‫يوونتوس از سپتامبر ‪ 2000‬در خانه ناپولي پيروز نشده‬
‫بود‪ .‬دو تيم س��ه هفته پيش در دوحه در سوپرجام ايتاليا به‬
‫مصاف هم رفتند و ناپولي توانس��ت بازي باخته را به تساوي‬
‫بكش��اند و در ضرب��ات پنالتي پيروز ش��ود‪ .‬آلگري ميگويد‪:‬‬
‫«امش��ب ما بهتر از ناپولي بازي كرديم و كاما شايسته اين‬
‫برد بوديم‪ .‬اين به نوعي جبران شكست دوحه بود‪ ،‬چرا كه در‬
‫آن هن��گام در دقيقه پاياني گل خورديم‪ .‬اين بار اما برعكس‬
‫شد‪».‬‬
‫طوري جوسازي مــــــيكنند‬
‫انگار من دارم بارســـلو نا را اداره ميكنم‬
‫نه ميخواهم به چلسي بروم‪ ،‬نه به منچسترسيتي‬
‫پی�روزي قاطعانه بارس�لونا و گلزني‬
‫لیونل مس�ي در این بازي بهانهاي شد كه‬
‫مهاجم آرژانتین�ي كاتاانها جنجالهاي‬
‫اخی�ري كه درباره تیمش س�اخته ش�ده‬
‫است را فرو بنش�اند و همه آن چیزهایي‬
‫ك�ه درباره بروز اختافات جدي میان او و‬
‫لوییس انریكه گفته شده است را تكذیب‬
‫كن�د و بگوید داس�تانهایي كه س�اخته‬
‫شده با واقعیت فاصله زیادي دارد‪.‬‬
‫مچ پاي خونين نيمار بعد از برخورد با خيمنس‪.‬‬
‫پیروزي بارسلونا مقابل اتلتیكومادرید‬
‫در نوكم�پ‪« :‬ميدانس��تيم كه بازي بس��يار‬
‫سختي در پيش داريم و نتيجه اين بازي روي‬
‫سرنوش��تمان تأثير دارد‪ .‬در حقيقت از زماني‬
‫كه ديهگو س��يمئونه مربي اتلتيكومادريد شده‬
‫اس��ت‪ ،‬بازي برابر اين تيم براي ما كار سختي‬
‫بوده ام��ا ما در اين بازي از هم��ان ابتدا براي‬
‫كس��ب پيروزي تاش كردي��م‪ .‬اتلتيكومادريد‬
‫سايت آ‪ .‬اس نوشت‪ ،‬حركت مسي كه منجر به گل دوم بارسا شد‪ ،‬خطاي هند‬
‫بوده‪ .‬داور با وجود فرياد اعتراض بازيكنان اتلتيكو متوجه هند مسي نشد و مسي با‬
‫پاسي كه به لوييس سوارس داد‪ ،‬پايه گل دوم تيمش را گذاشت‪.‬‬
‫واقعاً تيم سرسختي اس��ت‪ .‬اين تيم بازيكنان‬
‫بزرگي دارد كه حركات خوبي انجام ميدهند‬
‫اما ما آنها را كنترل كرديم‪ .‬تنها گل اتلتيكو از‬
‫روي نقطه پنالتي به ثمر رس��يد اما به نظر من‬
‫ما مرتكب خطاي پنالتي نشده بوديم‪ .‬تا پيش‬
‫از آن پنالتي‪ ،‬اتلتيكومادريد حتي به دروازه ما‬
‫نزديك هم نشد‪».‬‬
‫ت��ا به ما ضربه بزنند ام��ا من فكر نميكنم كه‬
‫اين حمات زير سر مادريديها باشد‪.‬‬
‫من از تم��ام چيزهايي كه درباره بارس��ا‬
‫ميگويند خسته ش��دهام‪ ،‬چه آنهايي كه قب ً‬
‫ا‬
‫گفته ش��ده بود چه آنهايي كه اان ميگويند‪.‬‬
‫طوري در مورد من جوسازي ميكنند كه انگار‬
‫م��ن دارم بارس��لونا را اداره ميكنم اما چنين‬
‫چيزي حقيق��ت ندارد‪ .‬من هي��چ تقاضايي از‬
‫مس��ووان باش��گاه نكردهام (اش��اره به شايعه‬
‫اينكه مسي خواسته‪ ،‬انريكه اخراج شود)‪ ،‬قصد‬
‫ترك بارسلونا را ندارم و نه ميخواهم به چلسي‬
‫بروم‪ ،‬نه به منچسترسيتي‪ .‬تمام چيزهايي كه‬
‫گفته ش��ده دروغ اس��ت و من ميخواهم همه‬
‫اي��ن را بدانند كه تمام اين حرفها بياس��اس‬
‫است‪».‬‬
‫رابطه مسي و هواداران‪« :‬هيچ مشكلي‬
‫با ه��واداران ندارم‪ .‬آنها به دنب��ال بر هم زدن‬
‫رواب��ط ميان م��ن و س��رمربي تيم نيس��تند‬
‫هفت�ه پرتاطم در بارس�لونا‪« :‬من به‬
‫همه آن چيزهايي كه گفته ش��ده است گوش‬
‫كردهام‪ ،‬اينكه چگونه با افراد زيادي سر سازش‬
‫ن��دارم‪ .‬من هيچ ي��ك از اينها را ان��كار نكردم‬
‫چون قب ً‬
‫ا هم نظير چنين چيزهايی را شنيده‬
‫بودم مث ً‬
‫ا وقتي كه گفته ميش��د با گوارديوا‪،‬‬
‫بوخان‪ ،‬ابراهيموويچ و‪ ...‬مش��كل دارم‪ .‬من آن‬
‫موقع هم به چيزهايي كه گفته ميش��د هيچ‬
‫واكنش��ي نشان ندادم و هرگز اين كار را انجام‬
‫نميدهم‪ .‬برخي مردم اين اراجيف را ميگويند‬
‫پيروزيبارسابرابرقهرماناليگا‬
‫انريكه‪ :‬كافي است پايمان بلغزد‬
‫تا جنجـــــالها دوباره شروع شود‬
‫بارسلونا با پیروزي قاطعانه و ارزشمندي كه‬
‫در خانهاش برابر اتلتیكومادرید‪ ،‬مدافع عنوان‬
‫قهرماني الیگا به دست آورد‪ ،‬نه تنها جایگاه خود‬
‫را در رده دوم جدول تثبیت كرد و فاصلهاش را‬
‫با قرمزو سفیدپوشان مادرید به ‪ 3‬امتیاز افزایش‬
‫داد تا به یك قدمي رئال مادرید برسد بلكه‬
‫جنجالهایي كه در این چند وقت اخیر نوكمپ‬
‫را حسابي تكان داده بود‪ ،‬فرونشاند‪ .‬در هفتهاي‬
‫كه تقریب ًا همه رسانههاي اسپانیا سوژه اختاف‬
‫میان لوییس انریكه‪ ،‬مربي كاتاانها و لیونل مسي‬
‫را برجسته كردهاند و از احتمال بروز تغییر و‬
‫تحواتي بزرگ در نوكمپ همچون اخراج انریكه‬
‫و رفتن مسي سخن به میان ميآورند‪ ،‬بارسلونا با‬
‫گلزني مسي و دو ستاره دیگر مثلث هجومياش‪،‬‬
‫نیمار و لوییز سوارز تك گل اتلتیكومادرید كه‬
‫ماریو ماندزوكیچ از روي نقطه پنالتي زد را براي‬
‫روخي بيفایده كرد و سیزدهمین بردش را در این‬
‫فصل الیگا كسب كرد‪ .‬لوییس انریكه‪ ،‬پس از این‬
‫بازي در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعتراف كرد‬
‫كه با وجود این پیروزي به آینده تیمش خوشبین‬
‫نیست چون كافي است یك بار دیگر پاي مردانش‬
‫در بازيهاي بعدي بلغزد و همه جنجالها و‬
‫شایعات از سر گرفته شود‪.‬‬
‫ليونل مسي به خاطر شكستن ركورد گلزني اليگا‪ ،‬پيش از مسابقه از برگزار‬
‫كنندگان اليگا جايزه ويژهاي دريافت كرد‪ .‬اين جايزه را ركساچ‪ ،‬از مربيان قديمي‬
‫بارسا به مسي اهدا كرد‪.‬‬
‫بازيكنان ‪ 2‬تيم قبل از مسابقه جلوي نوشته «عدالت براي توپو» عكس‬
‫انداختند‪ .‬به گزارش ماركا‪ ،‬خورخه توپو‪ ،‬خبرنگار آرژانتيني بود كه در جريان جام‬
‫جهاني برزيل كشته شد‪ .‬ماشين ‪ 2‬مجرمي كه تحت تعقيب پليس بودند به تاكسي‬
‫توپو خورد و او جانش را از دست داد‪ 6 .‬ماه گذشته و پرونده او هنوز به جايي‬
‫نرسيده است‪.‬‬
‫ليگ برتـــر‬
‫گلها‪ :‬نيمار (‪ ،)12‬س��وارس (‪ )35‬و مسي (‪ )87‬براي بارسا‪-‬‬
‫مانجوكيچ (پنالتي‪ )57-‬براي اتلتيكو‬
‫باید دل لیونل مس�ي را به دست آورد؟ «من‬
‫آیا این بهترین بازي فصل بارسا بوده است‪:‬‬
‫بارسلونا‪ :‬براوو‪،‬‬
‫نميخواهم به شايعات دامن بزنم و چيزي براي‬
‫«اين بازي از نظ��ر منطقي يك بازي كامل بود و‬
‫پيكه‪ ،‬ماسچرانو‪ ،‬آلبا‪،‬‬
‫گفت��ن در اين ارتباط ن��دارم‪ .‬فقط همين را‬
‫م��ن از اين بابت مطمئنم‪ .‬م��ا برابر تيمي طراز‬
‫آلوز‪ ،‬راكيتيچ (رافينيا ‪،)89‬‬
‫ميدانم كه يك دقيقه غفلتمان كافي است‬
‫اول بازي كرديم‪ .‬من جزو آن مربياني نيس��تم‬
‫بوسكتس‪ ،‬اينيستا‪ ،‬سوارس‬
‫كه دوباره تنش برگردد و اين اجتناب ناپذير‬
‫كه فقط زماني كه اوضاع بر وفق مرادشان است‬
‫(پدرو رودريگس ‪،)90‬‬
‫است‪».‬‬
‫و ميبرند روي تيمشان تمركز ميكنند‪ .‬با اين‬
‫مسي‪ ،‬نيمار‬
‫آی�ا بازیكنان بارس�ا از داس�تانهاي‬
‫ح��ال واقعيت اين اس��ت كه ما امروز نمايش��ي‬
‫س�اخته ش�ده اخیر درباره بحران تیمشان‪،‬‬
‫داش��تيم كه هوادارانمان ميتوانن��د از آن راضي‬
‫عصبانيان�د؟ «م��ن اينج��ا نيامدهام ت��ا درباره اين‬
‫باشند‪».‬‬
‫چيزه��ا بحث كنم‪ .‬هوادارانمان امش��ب عالي بودند و ما هم‬
‫این پیروزي چه چیزي به انریكه ميدهد؟ «ما حاا‬
‫س��ه امتياز بيش��تر داريم‪ ،‬فقط همين‪ .‬ما همچنين فاصله خود را بهتر از حريف بازي كرديم‪ .‬در هيچ لحظهاي از بازي هواداران مان‬
‫با يكي از رقباي مستقيممان افزايش داديم و اين تيم را از كسب به تواناييمان شك نكردند‪».‬‬
‫در بارس�لونا چه كس�ي ح�رف آخر را ميزن�د؟ «نماد‬
‫امتياز محروم كرديم و البته اين كاري اس��ت كه ما هميش��ه بايد‬
‫باشگاه‪ ،‬اعضاي رختكن‪ ،‬نوكمپ و هواداران»‬
‫انجام دهيم و دغدغهاش را داشته باشيم‪».‬‬
‫آی�ا انریك�ه اكن�ون بی�ش از پی�ش قدر‬
‫آی�ا این پیروزي جو منفي و پرتنش�ي كه‬
‫اتلتیكومادرید‪:‬‬
‫بازیكنان�ش را ميداند؟ «اينطور نيست كه يك‬
‫اخیرا ً بر فضاي نوكمپ حاكم ش�ده اس�ت را‬
‫آنخ��ل موي��ا‪ ،‬گودي��ن‪،‬‬
‫روز از خواب بيدار شويد و شروع به عاشق شدن‬
‫از بین خواه�د برد؟ «بردن تنه��ا راه غلبه بر‬
‫گامس (سيكيهرا ‪ ،)83‬خوان‬
‫اين ش��رايط اس��ت هرچند من مطمئنم كه اگر ف��ران‪ ،‬خيمنس‪ ،‬تياگ��و‪ ،‬كوكه‪ ،‬آنه��ا بكنيد‪ .‬من روي كاري ك��ه ميتوانم با آن‬
‫روي تيم تاثير بگذارم تمركز ميكنم‪ .‬هدف من‬
‫پايمان بلغزد دوباره همه شمش��يرها براي ما از‬
‫گريزمان (رائول گارس��يا ‪،)90‬‬
‫توران‪ ،‬گابي (فرناندو تورس‬
‫بااتر بودن سطح كيفي تيم است‪ .‬در پايان فصل‬
‫غاف خارج خواهد شد‪».‬‬
‫‪ ،)89‬ماندزوكيچ‬
‫ميتوانيم بگوييم كه ما موفق بودهايم يا نه‪.‬‬
‫آی�ا لویی�س انریك�ه ميدان�د چگونه‬
‫بازي بدون تنش هم نبود‪.‬‬
‫اليگـــــا‬
‫‪ 21‬ربيع ااول ‪1436‬‬
‫بونــدس ليگا‬
‫و چيزهاي��ي ك��ه در اين باره گفته ميش��ود‬
‫صحت ن��دارد‪ .‬من از آنهايي كه اين ش��ايعات‬
‫را ميسازند تقاضا دارم دست از جنجالسازي‬
‫عليه ما بردارند‪».‬‬
‫بنیتس‪ :‬متاسفم رم‪ ،‬قرار است یووه‬
‫قهرمانشود!‬
‫مثلث خط حمله بارس�لونا‪« :‬لوييس‬
‫گلزن خوبي اس��ت و طوري ب��راي تصاحب‬
‫توپها ميجنگد كه انگار آخرين دقيقه بازي‬
‫است‪ .‬او براي ما هر كاري از دستش ساخته‬
‫باش��د انجام ميدهد‪ .‬نيم��ار هم همينطور و‬
‫خودتان بازي او را ديدهايد‪».‬‬
‫رافا بنيتس از شكس��ت ناپولي مقابل يوونتوس بس��يار‬
‫ناراح��ت بود و بهش��دت به داوران مس��ابقه تاخت‪ .‬او گفت‪:‬‬
‫«متاسفم رم اما امش��ب درك كردم كه قرار است يوونتوس‬
‫قهرمان سري آ ش��ود‪ ».‬ناپولي در خانه ‪-3‬يك به يوونتوس‬
‫باخت‪ .‬بنيت��س گفت‪« :‬يوونت��وس تيم بس��يار قدرتمندي‬
‫اس��ت»‪ .‬گل دوم يوونتوس بس��يار جنجالس��از شد‪ .‬به نظر‬
‫ميرسيد كه اين گل در شرايط آفسايد به ثمر رسيده باشد‪.‬‬
‫بنيتس ميگويد‪« :‬ديدن پيراهن س��فيد و بهويژه بانداژ روي‬
‫س��ر كيهليني كار دش��واري نبود! من از پارس��ال اين جمله‬
‫را ي��اد گرفتهام‪ :‬اين اتفاقات ممكن اس��ت روي دهد‪ .‬مانند‬
‫هميشه اين اتفاقات ممكن است مقابل يوونتوس روي دهد‪.‬‬
‫م��ا در حالي كه نتيجه يك‪-‬يك ب��ود در بازي بوديم اما آن‬
‫گل آفسايد همه چيز را عوض كرد و ما مجبور شديم دوباره‬
‫تاش كنيم بازي را مس��اوي كنيم‪ .‬البت��ه بايد از يوونتوس‬
‫س��تايش كرد‪ .‬آنه��ا كيفي��ت باايي دارند و س��خت تاش‬
‫ميكنند‪ .‬به همين دليل اس��ت كه سه س��ال است قهرمان‬
‫ميش��وند و دوباره هم قهرمان خواهند ش��د‪ .‬ناراحتي ما از‬
‫اين اس��ت كه ما نتوانس��تيم به دليل اين اشتباهات داوري‬
‫همس��طح آنها بازي كنيم‪ ».‬يك خبرنگار از بنيتس پرس��يد‬
‫كه آيا اش��تباهات داوري به دليل جبران شكس��ت يووه در‬
‫س��وپرجام بود و بنيتس گفت‪« :‬م��ن ميگويم كه يوونتوس‬
‫قهرمان ميشود‪ .‬پس از تماشاي چندين بازي يوونتوس اين‬
‫حرفي اس��ت كه ميتوانم بزنم‪ .‬م��ن دريافتهام كه يوونتوس‬
‫قرار است فاتح اسكودتو شود‪».‬‬
‫تركيب ‪ 2‬تيم‬
‫ناپولي‪ :‬رافائل – بريتوس‪ ،‬ماجو‪ ،‬كوليبالي‪ ،‬آلبيول –‬
‫دگوزمان‪ ،‬كايخون (‪-73‬گابياديني) – همشيك‬
‫(‪-60‬مرتنس)‪ ،‬لوپس‪ ،‬گارگانو (‪-84‬ساپاتا) – ايگواين‬
‫یوونتوس‪ :‬بوفون – كيهليني‪ ،‬كاسرس (‪-80‬اوگبونا)‪،‬‬
‫بونوچي‪ ،‬اورا – پوگبا (‪-70‬ليشتاشتاينر)‪ ،‬ماركيزيو‪ ،‬پيرلو‬
‫– ويدال – تبس‪ ،‬يورنته (‪-75‬موراتا)‬
‫توپ طا‪« :‬بردن توپ طا كار س��ختي‬
‫است‪ .‬به نظر من هر كسي كه توپ طا را ببرد‬
‫شايستهاش است‪ .‬كريس��تيانو گلهاي زيادي‬
‫زده و قهرمان ليگ قهرمانان اروپا ش��ده است‪.‬‬
‫نوير هم قهرمان جام جهاني شده است‪».‬‬
‫منبع‪ :‬سایت آ‪ .‬اس‬
‫سيمئونه‪ :‬گل سوم بارسا‬
‫كارمان را يكسره كرد‬
‫تك��رار كار ب��زرگ هفته آخر فصل گذش��ته‬
‫الي��گا‪ ،‬اين بار ب��راي اتلتيكومادريد ممكن بود و‬
‫شاگردان ديگو سيمئونه نه تنها نتوانستند بارسلونا‬
‫را در نوكمپ متوقف كنن��د بلكه با نتيجه ‪-3‬يك‬
‫برابر حريف پرس��تاره خود تن به شكس��ت دادند‬
‫ت��ا باز هم مي��ان آنها و آبي و اناريها س��ه امتياز‬
‫فاصله بيفت��د‪ .‬در بازي كه ب��راي روخيبانكو دو‬
‫نيمه متفاوت داش��ت‪ ،‬ش��اگردان سيمئونه در ‪45‬‬
‫دقيق��ه اول ضعيف ظاهر ش��دند اما در ‪ 45‬دقيقه‬
‫دوم جبران كردند و بارسا را تحت فشار گذاشتند‪.‬‬
‫حاا ميان اتلتيكومادريد و ردهاي كه فصل گذشته‬
‫در آن به كار خود پايان داد ‪ 4‬امتياز فاصله اس��ت‬
‫آن ه��م در حالي كه رئال مادريد يك بازي معوقه‬
‫دارد ك��ه ميتواند اين فاصله را به ‪ 7‬امتياز افزايش‬
‫دهد‪.‬‬
‫ديهگو س��يمئونه در پايان بازي در كنفرانس‬
‫خبري شركت كرد تا اعتراف كند كه بارسلونا واقعاً‬
‫قدرتمند اس��ت و حقش بوده اس��ت كه اين بازي‬
‫خانگي را به سود خود به پايان برساند‪.‬‬
‫تحلي��ل بازي‪« :‬بارس��لونا در نيم��ه اول واقعاً‬
‫خ��وب بازي ك��رد و بس��يار قدرتمند‪ ،‬پرس��رعت‬
‫و منس��جم نش��ان داد و هر بار ك��ه بازيكنان اين‬
‫تي��م توپ را لو ميدادند فورا ً براي پس گرفتن آن‬
‫دست به كار ميشدند و به ما براي آغاز ضد حمله‬
‫فرصت نميدادند‪ .‬بارس��ا تيم فوقالعادهاي است و‬
‫كيفيت باايي دارد‪ .‬واقعيت اين است كه در نيمه‬
‫اول ب��ه اس��تثناي دقايق ابتدايي ب��ازي‪ ،‬كار براي‬
‫اتلتيكومادريد بسيار سخت بود اما در نيمه دوم ما‬
‫بر بازي مسلطتر شديم و تا مرز به تساوي كشيدن‬
‫بازي هم پيش رفتيم هرچند گل سوم بارسلونا كار‬
‫را يكسره كرد‪».‬‬
‫نتيج��ه عادانه ب��راي بازي؟ ‪« :‬ب��ه نظر من‬
‫موقعيتهاي گلزني زي��ادي در كار نبود‪ ،‬در واقع‬
‫هيچ ي��ك از دو تيم موقعيته��اي گلزني زيادي‬
‫نداشتند اما بارسلونا بهتر توانست از موقعيتهايش‬
‫اس��تفاده كند‪ .‬در صحنه گل اول و سوم بارسلونا‪،‬‬
‫اي��ن تيم از ريباندهاي فراواني اس��تفاده كرد و در‬
‫نهايت به خواستهاش هم رسيد‪».‬‬
‫خط��اي هند مس��ي درگل دوم بارس��ا‪« :‬من‬
‫هم گل دوم بارس��ا را همانطور ديدم كه ش��ما در‬
‫تلويزيون ديديد‪ .‬به هر حال گل فوقالعادهاي بود‪.‬‬
‫داور عملكرد خوبي داش��ت و م��ن هيچ چيز غير‬
‫عادي از او نديدم‪».‬‬
‫آيا در نيم��ه اول اتلتيكومادريد بدترين بازي‬
‫اين فصل��ش را در اليگا ارائه ك��رد‪« :‬خير‪ .‬ما در‬
‫خانه اتلتيك بيلبائو بازي بدتري انجام داديم‪».‬‬
‫روبه رو شدن با رئال مادريد در بازي برگشت‬
‫مرحله يك هشتم نهايي س��وپرجام اسپانيا‪« :‬من‬
‫اان به بازي برابر رئال فكر نميكنم‪».‬‬
‫بوفون‪ :‬ناپولي جنبه شكست ندارد‬
‫جيجي بوفون پس از پي��روزي ‪-3‬يك يوونتوس مقابل‬
‫ناپولي به اين تيم تاخته اس��ت‪ .‬او گفت‪« :‬وقتي تحت فشار‬
‫هس��تيد برد لذت بيشتري به ش��ما ميدهد‪ ،‬چرا كه تيم را‬
‫متح��د ميكن��د‪ .‬به نظرم ما در مرحلهاي مهم از فصل س��ه‬
‫امتياز ارزشمند را گرفتيم‪».‬‬
‫در ي��ك صحن��ه داور گل ناپول��ي را ب��ه دليل خطاي‬
‫كاليدو كوليبالي روي بوف��ون مردود اعام كرد‪ .‬رافا بنيتس‬
‫گفت كه تصميم داور اش��تباه بوده اس��ت‪ .‬بوفون ميگويد‪:‬‬
‫«عجب تفس��ير خاقانهاي! پس از آن كه داور س��وت را زد‬
‫ب��ه كوليبالي گفتم ك��ه روي من خطا كرده و او هم خنديد‪.‬‬
‫در چنين ش��رايط پرالتهابي در بازي‪ ،‬وقتي رقيب ميخندد‬
‫يعني خودش هم ميداند كه خطا كرده اس��ت اما ش��نيدن‬
‫اين حرفها از بنيتس بعيد اس��ت‪ .‬افسوس كه پس از بازي‬
‫اين صحبتها را ميش��نويم‪ .‬به نظرم س��كوت بهترين دارو‬
‫است‪ ،‬وگرنه بيدليل به فوتبال آسيب ميزنيم‪ .‬در فوتبال و‬
‫در زندگي گاهي ميبري��د و گاهي ميبازيد‪ .‬فراموش نكنيد‬
‫ما س��ه هفته پيش جنبه باخت داش��تيم و انتظار داريم كه‬
‫ديگران هم همينگونه باش��ند‪ .‬راحت اس��ت كه فقط جنبه‬
‫برد داشته باشيد!»‬
‫مانچیني‪ :‬تنها از نیمه اول راضي هستم‬
‫روبرتو مانچيني گفت كه از پيروزي س��ه بر يك تيمش‬
‫براب��ر جن��وا نيمهراضي اس��ت‪ .‬اين مربي در ي��ك صحنه با‬
‫برخ��ورد توپ مارك��و آندرئولي به صورتش ب��ه زمين افتاد‪.‬‬
‫او پ��س از برخاس��تن با خنده به مداف��ع تيمش گفت كه او‬
‫را تعوي��ض خواهد كرد! مانچيني گفت‪« :‬كاش ميتوانس��تم‬
‫توپ را بگيرم اما توپ مس��تقيم به صورت من برخورد كرد!‬
‫البته حالم خوب اس��ت‪ .‬من از نتيجه و از عملكرد نيمه اول‬
‫راضي هستم اما از نيمه دوم نه‪ .‬ما در نيمه دوم محكم بازي‬
‫نكرديم‪ .‬ما مرتبا توپ را لو ميداديم و البته اين مساله زماني‬
‫كه هر سه بازيكن تهاجمي پشت سر ايكاردي آمادگي بدني‬
‫كافي ندارند مشكلساز است‪».‬‬
‫اين نخس��تين برد خانگي اينتر از ماه اكتبر تا حاا بود‬
‫اما مانچو ميگويد‪« :‬يك برد مسير ما را تغيير نميدهد‪ .‬اگر‬
‫بازيكنان در سطح آمادگي مناسبي باشند ميتوانيم مرتبا از‬
‫اين نتايج بگيريم‪».‬‬
‫لوشـــامپيونا‬
‫ســــري ‪A‬‬
‫رديف‬
‫تيم‬
‫بازي‬
‫برد‬
‫تساوي‬
‫باخت‬
‫زده‬
‫خورده‬
‫امتياز‬
‫رديف‬
‫تيم‬
‫بازي‬
‫برد‬
‫تساوي‬
‫باخت‬
‫زده‬
‫خورده‬
‫امتياز‬
‫رديف‬
‫تيم‬
‫بازي‬
‫برد‬
‫تساوي‬
‫باخت‬
‫زده‬
‫خورده‬
‫امتياز‬
‫رديف‬
‫تيم‬
‫بازي‬
‫برد‬
‫تساوي‬
‫باخت‬
‫زده‬
‫خورده‬
‫امتياز‬
‫رديف‬
‫تيم‬
‫بازي‬
‫برد‬
‫تساوي‬
‫باخت‬
‫زده‬
‫خورده‬
‫امتياز‬
‫‪1‬‬
‫چلسي‬
‫‪21‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪46‬‬
‫‪19‬‬
‫‪49‬‬
‫‪1‬‬
‫رئال مادريد‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪59‬‬
‫‪15‬‬
‫‪42‬‬
‫‪1‬‬
‫بايرنمونيخ‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪41‬‬
‫‪4‬‬
‫‪45‬‬
‫‪1‬‬
‫يوونتوس‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪38‬‬
‫‪9‬‬
‫‪43‬‬
‫‪1‬‬
‫ليون‬
‫‪20‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪43‬‬
‫‪17‬‬
‫‪42‬‬
‫‪2‬‬
‫منچسترسيتي‬
‫‪21‬‬
‫‪14‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪45‬‬
‫‪20‬‬
‫‪47‬‬
‫‪2‬‬
‫بارسلونا‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪44‬‬
‫‪9‬‬
‫‪41‬‬
‫‪3‬‬
‫ساوتهمپتون‬
‫‪21‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪35‬‬
‫‪15‬‬
‫‪39‬‬
‫‪3‬‬
‫اتلتيكومادريد‬
‫‪18‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪35‬‬
‫‪18‬‬
‫‪38‬‬
‫‪2‬‬
‫ولفسبورگ‬
‫‪17‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪17‬‬
‫‪34‬‬
‫‪2‬‬
‫رم‬
‫‪18‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪31‬‬
‫‪13‬‬
‫‪40‬‬
‫‪2‬‬
‫مارسي‬
‫‪20‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪39‬‬
‫‪19‬‬
‫‪41‬‬
‫‪4‬‬
‫منچستريونايتد‬
‫‪21‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪34‬‬
‫‪21‬‬
‫‪37‬‬
‫‪4‬‬
‫سويا‬
‫‪17‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪28‬‬
‫‪17‬‬
‫‪36‬‬
‫‪3‬‬
‫بايرلوركوزن‬
‫‪17‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪28‬‬
‫‪20‬‬
‫‪28‬‬
‫‪3‬‬
‫اتزيو‬
‫‪18‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪33‬‬
‫‪21‬‬
‫‪31‬‬
‫‪3‬‬
‫سنتاتين‬
‫‪20‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪24‬‬
‫‪13‬‬
‫‪39‬‬
‫‪5‬‬
‫آرسنال‬
‫‪21‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪37‬‬
‫‪25‬‬
‫‪36‬‬
‫‪5‬‬
‫والنسيا‬
‫‪18‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪32‬‬
‫‪15‬‬
‫‪35‬‬
‫‪4‬‬
‫مونشن گادباخ‬
‫‪17‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪25‬‬
‫‪16‬‬
‫‪27‬‬
‫‪4‬‬
‫ناپولي‬
‫‪18‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪33‬‬
‫‪24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪4‬‬
‫پاريسنژرمن‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪34‬‬
‫‪17‬‬
‫‪38‬‬
‫‪6‬‬
‫تاتنهام‬
‫‪21‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪30‬‬
‫‪29‬‬
‫‪34‬‬
‫‪6‬‬
‫ويارئال‬
‫‪18‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪30‬‬
‫‪17‬‬
‫‪32‬‬
‫‪5‬‬
‫شالكه‬
‫‪17‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪28‬‬
‫‪21‬‬
‫‪27‬‬
‫‪5‬‬
‫سمپدوريا‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪23‬‬
‫‪17‬‬
‫‪30‬‬
‫‪5‬‬
‫موناكو‬
‫‪20‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪23‬‬
‫‪18‬‬
‫‪33‬‬
‫‪7‬‬
‫وستهام‬
‫‪21‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪32‬‬
‫‪25‬‬
‫‪33‬‬
‫‪7‬‬
‫مااگا‬
‫‪18‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪22‬‬
‫‪18‬‬
‫‪31‬‬
‫‪6‬‬
‫آگزبورگ‬
‫‪17‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪27‬‬
‫‪6‬‬
‫فيورنتينا‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪25‬‬
‫‪17‬‬
‫‪27‬‬
‫‪6‬‬
‫بوردو‬
‫‪20‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪32‬‬
‫‪8‬‬
‫ليورپول‬
‫‪21‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪29‬‬
‫‪27‬‬
‫‪32‬‬
‫‪8‬‬
‫ايبار‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪26‬‬
‫‪7‬‬
‫هوفنهايم‬
‫‪17‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪29‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪7‬‬
‫جنوا‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪24‬‬
‫‪20‬‬
‫‪27‬‬
‫‪7‬‬
‫نانت‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫‪31‬‬
‫‪8‬‬
‫ميان‬
‫‪18‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪27‬‬
‫‪21‬‬
‫‪26‬‬
‫‪8‬‬
‫مونپوليه‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪23‬‬
‫‪20‬‬
‫‪29‬‬
‫‪9‬‬
‫سوانزيسيتي‬
‫‪21‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪9‬‬
‫سلتاويگو‬
‫‪18‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪8‬‬
‫هانوفر‬
‫‪17‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪21‬‬
‫‪26‬‬
‫‪24‬‬
‫‪9‬‬
‫اينتر‬
‫‪18‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪29‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪9‬‬
‫رن‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪22‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪10‬‬
‫نيوكاسل‬
‫‪21‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪25‬‬
‫‪33‬‬
‫‪27‬‬
‫‪10‬‬
‫اسپانيول‬
‫‪18‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪21‬‬
‫‪29‬‬
‫‪20‬‬
‫‪9‬‬
‫آينتراخت‬
‫‪17‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪23‬‬
‫‪10‬‬
‫پالرمو‬
‫‪18‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪10‬‬
‫ريم‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪26‬‬
‫‪32‬‬
‫‪28‬‬
‫‪11‬‬
‫استوكسيتي‬
‫‪21‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪22‬‬
‫‪27‬‬
‫‪26‬‬
‫‪11‬‬
‫رايووايكانو‬
‫‪17‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪19‬‬
‫‪32‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫پادربورن‬
‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪21‬‬
‫‪26‬‬
‫‪19‬‬
‫‪11‬‬
‫ساسولو‬
‫‪18‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪20‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪11‬‬
‫ليل‬
‫‪20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪27‬‬
‫‪12‬‬
‫اورتون‬
‫‪21‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪30‬‬
‫‪34‬‬
‫‪22‬‬
‫‪12‬‬
‫سوسيداد‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪19‬‬
‫‪13‬‬
‫استونويا‬
‫‪21‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪13‬‬
‫اتلتيك بيلبائو‬
‫‪18‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪15‬‬
‫‪23‬‬
‫‪19‬‬
‫‪11‬‬
‫كلن‬
‫‪17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪17‬‬
‫‪23‬‬
‫‪19‬‬
‫‪12‬‬
‫اودينزه‬
‫‪18‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪21‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪12‬‬
‫نيس‬
‫‪20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪25‬‬
‫‪14‬‬
‫وستبرومويچ‬
‫‪21‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪29‬‬
‫‪21‬‬
‫‪14‬‬
‫ختافه‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪24‬‬
‫‪17‬‬
‫‪12‬‬
‫ماينتس‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫هاسورونا‬
‫‪18‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪21‬‬
‫‪28‬‬
‫‪21‬‬
‫‪13‬‬
‫گنگان‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪31‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫كريستالپااس‬
‫‪21‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪22‬‬
‫‪31‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫دپورتيوو اكرونيا‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪27‬‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫هرتابرلين‬
‫‪17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪24‬‬
‫‪35‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14‬‬
‫تورينو‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪13‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪14‬‬
‫باستيا‬
‫‪20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪21‬‬
‫‪15‬‬
‫امپولي‬
‫‪18‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪17‬‬
‫‪23‬‬
‫‪18‬‬
‫‪15‬‬
‫تولوز‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫ساندرلند‬
‫‪21‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪7‬‬
‫‪18‬‬
‫‪31‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫آلمريا‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪27‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫كيوو‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪20‬‬
‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫لوريان‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪22‬‬
‫‪29‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫برنلي‬
‫‪21‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪19‬‬
‫‪33‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫لوانته‬
‫‪18‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪33‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫آتاانتا‬
‫‪18‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪24‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫متز‬
‫‪20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪17‬‬
‫‪27‬‬
‫‪20‬‬
‫‪18‬‬
‫هالسيتي‬
‫‪21‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪27‬‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫كوردوبا‬
‫‪17‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪13‬‬
‫‪27‬‬
‫‪14‬‬
‫كالياري‬
‫‪18‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪23‬‬
‫‪35‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫اويان‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪21‬‬
‫‪34‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫كويينزپاركرنجرز‬
‫‪21‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪23‬‬
‫‪20‬‬
‫لسترسيتي‬
‫‪21‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪20‬‬
‫‪37‬‬
‫‪33‬‬
‫‪18‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪41‬‬
‫‪10‬‬
‫‪19‬‬
‫انس‬
‫‪20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪26‬‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪36‬‬
‫‪9‬‬
‫‪20‬‬
‫كائن‬
‫‪20‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ 15‬گل‪ :‬كاستا (چلسي)‬
‫‪ 14‬گل‪ :‬آگوئرو (سيتي)‬
‫‪ 13‬گل‪ :‬اوستين (كويينزپارك رنجرز)‬
‫‪ 12‬گل‪ :‬سانچس (آرسنال)‬
‫‪14‬‬
‫هامبورگ‬
‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫‪15‬‬
‫اشتوتگارت‬
‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪20‬‬
‫‪32‬‬
‫‪17‬‬
‫‪16‬‬
‫وردربرمن‬
‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪26‬‬
‫‪39‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫الچه‬
‫‪18‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪17‬‬
‫‪35‬‬
‫‪14‬‬
‫‪17‬‬
‫بوروسيادورتموند‬
‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪18‬‬
‫‪26‬‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫پارما‬
‫‪17‬‬
‫‪20‬‬
‫گرانادا‬
‫‪18‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪29‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫فرايبورگ‬
‫‪17‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪17‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫چزنا‬
‫‪ 26‬گل‪ :‬رونالدو (رئال)‬
‫‪ 16‬گل‪ :‬مسي (بارسلونا)‬
‫‪ 12‬گل‪ :‬نيمار (بارسلونا)‬
‫‪ 10‬گل‪ :‬باكا (سويا)‬
‫‪ 13‬گل‪ :‬ماير (آينتراخت)‬
‫‪ 10‬گل‪ :‬روبن (بايرن)‬
‫‪ 9‬گل‪ :‬چوپوموتينگ (شالكه)‬
‫‪ 8‬گل‪ :‬اوكازاكي (ماينتس)‪ ،‬بلعربي (لوركوزن)‬
‫‪ 11‬گل‪ :‬توس (يوونتوس)‬
‫‪ 10‬گل‪ :‬ايكاردي (اينتر)‬
‫‪ 9‬گل‪ :‬ايگواين و كايخون (ناپولي)‪ ،‬منز (ميان)‪ ،‬ديباا (پالرمو)‬
‫‪ 8‬گل‪ :‬ديناتاله (اودينزه)‬
‫‪ 19‬گل‪ :‬اكازت (ليون)‬
‫‪ 12‬گل‪ :‬ژينياك (مارسي)‬
‫‪ 8‬گل‪ :‬ابراهيموويچ (پاريسنژرمن)‪ ،‬نبيل (ليون)‪ ،‬دياباته (بوردو)‪ ،‬واس (اويان)‬
‫‪ 7‬گل‪ :‬كاواني و مورا (پاريسنژرمن)‪ ،‬ادواردو (نيس)‪ ،‬يدر (تولوز)‪ ،‬انتپ (رن)‪ ،‬بووه (گنگان)‬
‫‪No.4987 - 13 Jan 2015 www.iran-varzeshi.com‬‬
‫سال هجدهم‬
‫شماره ‪4987‬‬
‫سه شنبه ‪ 23‬دي‪1393‬‬
‫اسكوربورد‬
‫ليگ برتر‬
‫آرسنال ‪ -3‬استوك صفر‬
‫گلها‪ :‬كاسيلني (‪ )6‬و سانچس (‪ 33‬و ‪)49‬‬
‫منچس�تريونايتد صفر‪ -‬س�اوتهمپتون‬
‫لوشامپيونا‬
‫ليون ‪ -3‬تولوز صفر‬
‫گلها‪ :‬اكازت (‪ 14‬و ‪ )27‬و نبيل (‪)48‬‬
‫اليگا‬
‫آلمريا صفر‪ -‬سويا ‪2‬‬
‫اتلتيك بيلبائو يك‪ -‬الچه ‪2‬‬
‫گرانادا يك‪ -‬رئال سوسيداد يك‬
‫بارسلونا ‪ -3‬اتلتيكومادريد يك‬
‫سری ‪A‬‬
‫اينتر ‪ -3‬جنوا يك‬
‫گلها‪ :‬پااسيو (‪ ،)12‬ايكاردي (‪ )39‬و ويديچ‬
‫(‪ )88‬براي اينتر‪ -‬ايتزو (‪ )85‬براي جنوا‬
‫رم ‪ -2‬اتزيو ‪2‬‬
‫گلها‪ :‬توت��ي (‪ 48‬و ‪ )64‬براي رم‪ -‬مائوري‬
‫(‪ )25‬و اندرسون (‪ )29‬براي اتزيو‬
‫سمپدوريا يك‪ -‬امپولي صفر‬
‫آتاانتا يك‪ -‬كيوو يك‬
‫ليگ پرتغال‬
‫ليگ پرتغال‬
‫خبر‬
‫ونگر‪ :‬شزني به خاطر سيگار كشيدن‬
‫نيمكتنشيننشد‬
‫يك‬
‫گل‪ :‬تاديچ (‪)69‬‬
‫آرس��ن ونگر در برد ‪-3‬صفر آرسنال مقابل استوكسيتي‬
‫به داويد اوس��پينا‪ ،‬دروازهبان دوم تيم��ش بازي داد‪ .‬وويچك‬
‫شزني انتظار داشت در اين بازي دروازهبان ثابت آرسنال باشد‬
‫اما پس از آنكه دريافت ذخيره است بسيار ناراحت شد‪ .‬گفته‬
‫ميش��د او به اين دليل نيمكتنشين شده كه پس از بازي با‬
‫ساوتهمپتون در زير دوش سيگار كشيده است‪ .‬از ونگر درباره‬
‫واكنش شزني پرسيدند و او پس از مكثي طواني گفت‪« :‬من‬
‫نميدان��م اما ش��ما چطور تصمي��م ميگيري��د؟ ببينيد‪ ،‬من‬
‫نميخواه��م زياد درباره اين موضوع صحبت كنم چون هرچه‬
‫بيشتر حرف بزنم كمتر متوجه ميشويد اما راستش را بگويم‪،‬‬
‫س��يگار كشيدن دليل نيمكتنشيني او نيست‪ ».‬گزارش شده‬
‫كه ونگر به دنبال خريد يك دروازهبان است چرا كه به نظر او‬
‫ش��زني بيتفاوت شده است‪ .‬اوسپينا در دو بازي كه به ميدان‬
‫رفته دروازهاش را بس��ته نگه داشته و شزني براي بازگشت به‬
‫تركيب اصلي كار دشواري دارد‪.‬‬
‫نانت صفر‪ -‬متز صفر‬
‫موناكو صفر‪ -‬بوردو صفر‬
‫گلها‪ :‬نيمار (‪ ،)12‬س��وارس (‪ )35‬و مس��ي‬
‫(‪ )87‬براي بارس��ا‪ -‬مانجوكيچ (پنالتي‪)57-‬‬
‫براي اتلتيكو‬
‫كالياري ‪ -2‬چزنا يك‬
‫فيورنتينا ‪ -4‬پالرمو ‪3‬‬
‫هاس ورونا ‪ -3‬پارما يك‬
‫ناپولي يك‪ -‬يوونتوس ‪3‬‬
‫گله��ا‪ :‬بريتوس (‪ )64‬ب��راي ناپولي‪ -‬پوگبا‬
‫(‪ ،)29‬كاسرس (‪ )69‬و ويدال (‪ )90+4‬براي‬
‫يوونتوس‬
‫براگا صفر‪ -‬اسپورتينگ ليسبون يك‬
‫جام حذفي اسپانيا‬
‫جام حذفي ايتاليا‬
‫مرحله يك هشتم نهايي‬
‫چهارشنبه ‪ 24‬دي‬
‫پارما‪ .......................................‬كالياري ‪20:30‬‬
‫تورينو ‪ .......................................‬اتزيو ‪23:30‬‬
‫پنجشنبه ‪ 25‬دي‬
‫يوونتوس‪ ....................................‬ورونا ‪23:30‬‬
‫بوندس ليگا‬
‫جمعه ‪ 10‬بهمن‬
‫ولفسبورگ‪ ....................‬بايرن مونيخ ‪23:00‬‬
‫شنبه ‪ 11‬بهمن‬
‫هامبورگ ‪ ....................................‬كلن ‪18:00‬‬
‫اشتوتگارت‪ ..............‬مونشن گادباخ ‪18:00‬‬
‫فرايبورگ ‪ ......‬آينتراخت فرانكفورت ‪18:00‬‬
‫ليگ قهرمانان اروپا‬
‫ختافه‪ .......................................‬آلمريا ‪22:30‬‬
‫سويا‪ ........................................‬گرانادا ‪00:30‬‬
‫پنجشنبه ‪ 25‬دي‬
‫رئال مادريد‪ ..............‬اتلتيكومادريد ‪22:30‬‬
‫الچه‪ .......................................‬بارسلونا ‪00:30‬‬
‫* بازيهاي برگش��ت اين مرحله ‪ 23‬تا ‪25‬‬
‫دي انجام ميشود‬
‫سهشنبه ‪ 30‬دي‬
‫رم‪ .............................................‬امپولي ‪23:30‬‬
‫چهارشنبه اول بهمن‬
‫فيورنتينا‪ ..................................‬آتاانتا ‪20:30‬‬
‫اينتر‪ ...................................‬سمپدوريا ‪23:30‬‬
‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن‬
‫ناپولي ‪ .....................................‬اودينزه ‪23:30‬‬
‫ماينتس‪ ...............................‬پادربورن ‪18:00‬‬
‫شالكه‪ ........................................‬هانوفر ‪18:00‬‬
‫بايرلوركوزن‪ .........‬بوروسيادورتموند ‪21:00‬‬
‫يكشنبه ‪ 12‬بهمن‬
‫وردربرمن‪ ..........................‬هرتابرلين ‪18:00‬‬
‫آگزبورگ‪ ............................‬هوفنهايم ‪20:00‬‬
‫مرحله يك هشتم نهايي‬
‫(دور رفت)‬
‫سهشنبه ‪ 28‬بهمن‬
‫پاريسنژرمن‪ ........................‬چلسي ‪23:15‬‬
‫شاختاردونتسك ‪ ..........‬بايرن مونيخ ‪23:15‬‬
‫مرحله يك هشتم نهايي‬
‫(دور برگشت)‬
‫سهشنبه ‪ 19‬اسفند‬
‫پورتو‪ ............................................‬بازل ‪23:15‬‬
‫رئال مادريد‪ .............................‬شالكه ‪23:15‬‬
‫چهارشنبه ‪ 29‬بهمن‬
‫بازل‪ ............................................‬پورتو ‪23:15‬‬
‫شالكه‪ .............................‬رئال مادريد ‪23:15‬‬
‫چهارشنبه ‪ 20‬اسفند‬
‫چلسي ‪ .......................‬پاريسنژرمن ‪23:15‬‬
‫بايرن مونيخ‪ ...........‬شاختاردونتسك ‪23:15‬‬
‫سهشنبه ‪ 5‬اسفند‬
‫يوونتوس‪ ..............‬بوروسيادورتموند ‪23:15‬‬
‫منچسترسيتي‪ ......................‬بارسلونا ‪23:15‬‬
‫سهشنبه ‪ 26‬اسفند‬
‫موناكو‪ ....................................‬آرسنال ‪23:15‬‬
‫اتلتيكومادريد‪ ...............‬بايرلوركوزن ‪23:15‬‬
‫چهارشنبه ‪ 6‬اسفند‬
‫آرسنال‪ ....................................‬موناكو ‪23:15‬‬
‫بايرلوركوزن‪ ...............‬اتلتيكومادريد ‪23:15‬‬
‫چهارشنبه ‪ 27‬اسفند‬
‫بارسلونا‪ ......................‬منچسترسيتي ‪23:15‬‬
‫بوروسيادورتموند‪ ..............‬يوونتوس ‪23:15‬‬
‫ليگ اروپا‬
‫مرحله يك شانزدهم نهايي‬
‫(دور رفت)‬
‫پنجشنبه ‪ 30‬بهمن‬
‫يانگ بويز‪ ................................‬اورتون ‪21:30‬‬
‫تورينو ‪ .........................‬اتلتيك بيلبائو ‪21:30‬‬
‫ولفسبورگ‪ ......‬اسپورتينگ ليسبون ‪21:30‬‬
‫دنيپرو‪ ..............................‬المپياكوس ‪21:30‬‬
‫ترابزون اسپور‪ ..........................‬ناپولي ‪21:30‬‬
‫رم‪ ............................................‬فاينورد ‪21:30‬‬
‫پياسوي آيندهوون‪ ...............‬زنيت ‪21:30‬‬
‫جام اتحاديه فرانسه‬
‫مرحله يك چهارم نهايي‬
‫سهشنبه ‪ 23‬دي‬
‫رن ‪21:10‬‬
‫باستيا‬
‫سنتاتين پاريسنژرمن ‪23:30‬‬
‫آلبورگ‪ .........................‬اف سي بروژ ‪21:30‬‬
‫اندرلشت‪ ........................‬دينامومسكو ‪23:35‬‬
‫ليورپول ‪ .............................‬بشيكتاش ‪23:35‬‬
‫تاتنهام‪ .................................‬فيورنتينا ‪23:35‬‬
‫سلتيك‪ .............................‬اينترميان ‪23:35‬‬
‫گنگان‪ ..............................‬ديناموكيف ‪23:35‬‬
‫ويارئال‪ ...............................‬سالزبورگ ‪23:35‬‬
‫آژاكس‪ .................................‬لژياورشو ‪23:35‬‬
‫سويا‪ ..........................‬مونشنگادباخ ‪23:35‬‬
‫* بازيهاي برگشت هفتم اسفند برگزار ميشود‬
‫چهارشنبه ‪ 24‬دي‬
‫گنگان ‪19:30‬‬
‫موناكو‬
‫نانت ‪23:30‬‬
‫ليل‬
‫جام ملتهاي آفريقا(مرحله گروهي)‬
‫نتوانس�تيم بازي خود را انجام دهيم‪ .‬برگرداندن اين نتيجه‬
‫آس�ان نبود ام�ا ما نش�ان داديم فرصتطلبتر هس�تيم و‬
‫ميتوانيم براي فتح اس�كودتو بجنگي�م‪ .‬از اينكه ‪ 11‬گل در‬
‫ليگ برابر اتزيو زدهام خوشحالم و اين بهترين جايزه براي‬
‫يك رمي اس�ت‪ .‬مهم ب�ود كه اين ب�ازي را نبازيم‪ .‬من يك‬
‫روحي�ه تيمي عال�ي ديدم و تا پايان براي رس�يدن به تنها‬
‫هدف خود مبارزه ميكنيم‪ :‬اسكودتو‪».‬‬
‫توت�ي درب�اره «س�لفي»اش بع�د از زدن گل مقاب�ل‬
‫ه�واداران جالوروس�ي توضيح داد‪« :‬در ط�ول هفته به اين‬
‫قضي�ه فكر كردم‪ .‬اين روزها س�لفيگرفتن مد ش�ده و من‬
‫هم اگرچه ميخواهم زندگي خصوصيام را براي خودم نگه‬
‫دارم اما اين يك فرصت اس�تثنايي بود كه تكرار نميشود‪.‬‬
‫گوشي خودم بود و از گويدو ناني خواسته بودم اگر گل زدم‬
‫برايم بياورد‪».‬‬
‫نويل‪ :‬اشنايدرلين ميتواند در هر تيم‬
‫ليگ برتري بازي كند‬
‫بازگشت رم در دربي دا كاپيتاله‬
‫گارسيا‪ :‬توتی نابغه است‬
‫فرانچس��كو توتي كاپيتان تمام نشدني رم دو گل زد تا‬
‫جالوروس��ي در دربي داكاپيتاله بازنده نشود و برابر اتزيو‬
‫‪ 2-2‬مس��اوي كند‪ .‬توتي ‪ 38‬س��اله كه در بيست و سومين‬
‫س��ال حضور خود در رم به س��ر ميبرد‪ ،‬س��ه دقيقه بعد از‬
‫ش��روع نيمه دوم پاس كوين اس��تروتمان را گل كرد و پس‬
‫از گذش��ت يك ساعت از بازي س��انتر خوسه هولباس را به‬
‫زيباي��ي هر چه تمامت��ر به گل دوم تيمش مبدل س��اخت‬
‫تا آم��ار گلهايش برابر رقيب همش��هري رم را به عدد ‪11‬‬
‫برساند‪ .‬بعد از زدن اين گل از يكي از اعضاي كادر مربيگري‬
‫موبايلش را گرفت و از خودش «س��لفي» گرفت‪ .‬بعدازظهر‬
‫عال��ي توتي در آخري��ن دقيقه نزديك بود خراب ش��ود كه‬
‫ضربه از راه نزديك ميروس��او كلوزه را مورگان دسانتيس‪،‬‬
‫دروازهب��ان رم دفع كرد‪ .‬اس��تفانو مائوري در دقيقه ‪ 25‬گل‬
‫اول تيم ميهمان را زده بود و چهار دقيقه بعد فليپه اندرسون‬
‫برزيلي و سازنده گل اول‪ ،‬برتري اتزيو را دو برابر كرد‪.‬‬
‫رودي گارس��يا مربي رم بعد از اين بازي گفت‪« :‬وقتي‬
‫نتيجه بازي ‪ 2-2‬ميشود ترجيح ميدهم در تيمي باشم كه‬
‫دو گل عق��ب افت��ادن را جبران كنم ت��ا در تيمي كه برد را‬
‫با تس��اوي عوض ميكند‪ .‬بچهها در نيمه دوم عالي واكنش‬
‫نشان دادند‪ .‬اتزيو در نيمه اول فرصتهاي چنداني نداشت‬
‫و م��ا خودمان به آنها هديه داديم‪ .‬تنها مش��كل ما در نيمه‬
‫اول اين بود كه پيانيچ خيلي عقب كش��يد و توتي آن طرف‬
‫نسبتا تنها بود‪ .‬در اين بازي كاپيتان بايد حضور بيشتري در‬
‫محوطه جريمه آنها داشت و نبايد بر ميگشت‪».‬‬
‫گارس��يا ادامه داد‪« :‬توتي يك نابغه است و اين را نشان‬
‫داد‪ .‬قبل از بازي گفته بود اين مسابقه‪ ،‬مال اوست و درست‬
‫هم گفته بود‪».‬‬
‫اس��تفانو پيولي مربي اتزيو ك��ه تيمش برتري دو گله‬
‫خود را از دس��ت داد‪ ،‬گفت‪« :‬ما در كمال شايس��تگي با دو‬
‫گل جلو افتاديم و ناراحتيم كه بازي را نبرديم اما هيچ وقت‬
‫در پايان نيمه اول فكر نكرديم كه بازي تمام ش��ده‪ .‬ما بايد‬
‫وقت��ي توپ در نيمه حريف اس��ت با تمركز بيش��تري بازي‬
‫كنيم و اگر بتوانيم اين مشكل را رفع كنيم‪ ،‬ميتوانيم براي‬
‫رتبههاي بااي جدول مب��ارزه كنيم‪ .‬هر كس فوتبال بازي‬
‫كرده ميداند جنبه رواني تعيين كننده اس��ت‪ .‬رم دو س��ه‬
‫دقيقه بعد از ش��روع نيمه دوم و با اس��تفاده از اشتباه ما به‬
‫گل رس��يد و اعتماد به نفس زيادي پيدا كرد‪ .‬ضربه استفانو‬
‫مائوري كه به تيرك عمودي دروازه خورد هم تاثيرگذار بود‪،‬‬
‫آن موقع ميتوانستيم يك‪ 3-‬جلو بيفتيم‪».‬‬
‫تركيب رم‪ :‬دس��انتيس؛ مايكون‪ ،‬مانواس‪ ،‬آس��توري‪،‬‬
‫هولباس؛ دروس��ي‪ ،‬پياني��چ‪ ،‬ناينگوان (اس��تروتمان ‪،)46‬‬
‫فلورنزي (لياييچ ‪)46‬؛ توتي‪ ،‬ايتوربه (دسترو ‪)81‬‬
‫تركيب اتزيو‪ :‬ماركتي؛ ديفري (كاواندا ‪ ،)76‬باستا‪،‬‬
‫رادو‪ ،‬كانا؛ بيليا‪ ،‬پارولو؛ مائوري‪ ،‬كاندروا‪ ،‬اندرس��ون (اونازي‬
‫‪)65‬؛ جورجويچ (كلوزه ‪)66‬‬
‫پايانروندبدونباختمنچستريونايتد‬
‫در ابت��داي فصل تصور ميش��د ب��راي بقا‬
‫بجنگن��د‪ ،‬با مجموعهاي از نتايج ضعيف در اواخر‬
‫س��ال همه گفتند دوران شگفتيسازيشان تمام‬
‫ش��ده اما گويا ساوتهمپتون لذت ميبرد از اينكه‬
‫در م��وردش اش��تباه پيشبيني ش��ود‪ .‬حاا بعد‬
‫از برد صفر‪-‬ي��ك برابر منچس��تريونايتد آن هم‬
‫در ورزش��گاه اولدترافورد كمتر كس��ي در مورد‬
‫تواناييهاي اين تيم تردي��د دارد‪ .‬بعد از جدايي‬
‫قابل توجه بازيكنان و كادر مربيگري اين تيم در‬
‫تابس��تان انتظار ميرفت جنوبيها كه فصل قبل‬
‫را در رده هشتم ليگ برتر به پايان رساندند‪ ،‬براي‬
‫تكرار اين جايگاه قابل قبول به دست و پا بيفتند‪.‬‬
‫ب��ا اين وج��ود رونالد كومان ك��ه در ماه جون از‬
‫فاينورد براي هدايت س��اوتهمپتون انتخاب شد‪،‬‬
‫اجازه نداد هيچ مشكلي پيش بيايد و البته تيم را‬
‫به جايگاهي به مراتب بهتر رساند‪.‬‬
‫س��اوتهمپتون فصل را عالي ش��روع كرد و‬
‫خودش را به يك قدمي چلس��ي صدرنشين هم‬
‫رس��اند اما شش بازي پشت سر هم نبرد و از آن‬
‫باا فاصله گرفت‪ .‬خيليها انتظار داش��تند چهار‬
‫باخت متوالي يك لغزش غيرقابل كنترل باش��د‬
‫بخص��وص با توجه به اينك��ه تيم نيمكت چندان‬
‫قدرتمندي نداش��ت اما «قديسها» جنگيدند و‬
‫برگش��تند و حاا پنج بازي است كه نباختهاند و‬
‫با پيروزي در زمين شياطين سرخ جاي اين تيم‬
‫را در رده سوم گرفتهاند‪.‬‬
‫بنيان موفقيت آنها بر نوعي از فوتبال اس��ت‬
‫كه فوقستاره ندارد و هيچ كس خودش را بااتر‬
‫از ديگري نميپندارد‪ .‬در بازي يكش��نبه ناتانيل‬
‫كاين‪ ،‬خوس��ه فونته‪ ،‬فلوري��ن گاردوس و رايان‬
‫برتران��د چن��ان در خط دفاع��ي مقاومت كردند‬
‫كه خ��ط حمله گرانقيمت لوي��ي فانخال حتي‬
‫يك ش��وت در چارچوب هم نداش��ت‪ .‬آن طرف‬
‫هم دوس��ان تاديچ بازيك��ن تعويضي ميهمان در‬
‫كمال خونسردي گل پيروزيبخش تيمش را زد‬
‫تا ثابت ش��ود چرا اين تيم مدعي واقعي كس��ب‬
‫سهميه ليگ قهرمانان اروپا است‪ .‬گل اين بازيكن‬
‫صرب باعث شد ساوتهمپتون بعد از ‪ 17‬سال در‬
‫روني‪ :‬بهتر از ساوتهمپتون بازي كرديم‬
‫وي�ن رون�ي بر اي�ن ب�اور اس�ت ك�ه منچس�تريونايتد نبايد در‬
‫اولدتراف�ورد يك‪-‬صفر به س�اوتهمپتون ميباخت‪ .‬هر دو تيم در اين‬
‫ديدار دفاع خوبي داش�تند اما دوش�ان تاديچ در دقيقه ‪ 69‬براي تيم‬
‫ميهمان گل زد و نتيجه را يك‪-‬صفر كرد‪.‬‬
‫رون�ي ميگوي�د‪« :‬فوتبال همين اس�ت‪ .‬به نظرم امروز شايس�ته‬
‫ب�رد بوديم‪ .‬آنها تنها يك بار در دقيقه يك و يك بار روي گلش�ان به‬
‫موقعيت رس�يدند اما به نظرم ما در كل فرصتهاي بهتري داشتيم‪ .‬ما‬
‫شايسته پيروزي بوديم و چون از فرصتها بهره نبرديم جريمه شديم‪.‬‬
‫راستش را بگويم من بازيهاي بهتري از ساوتهمپتون ديدهام‪».‬‬
‫‪Gazzetta dello Sport‬‬
‫«ضربه توت��ي‪ ،‬فرار ي��ووه» تيتر روزنام��ه «گاتزتا دلو‬
‫اس��پورت» ايتاليا است كه نوش��ت‪« :‬مردان آلگري يك بار‬
‫ديگر اختاف ش��ان با رم را به ‪ 3‬امتياز رساندند»‪« ،‬نمايش‬
‫حي��رت انگيز از كاپيتان كه هم ركورد زد و هم رم را جلوي‬
‫اتزيو نجات داد» و «يوونتوس در زمين ناپولي بي رحم بود‬
‫اما دلورنتيس (رييس ناپولي) از داور خشمگين است»‪.‬‬
‫زمين منچستريونايتد پيروز شود‪.‬‬
‫كومان بع��د از اين پي��روزي گفت‪« :‬وقتي‬
‫ش��ما برابر ي��ك تيم ب��زرگ ب��ازي ميكنيد به‬
‫روحي��ه و كيفيت نياز داريد اما بايد به خودتان و‬
‫همتيميهايتان باور هم داشته باشيد و ما اين را‬
‫نشان داديم‪ .‬ما در تمام فصل سازمان تيمي خوبي‬
‫داشتيم‪ ،‬از ‪ 21‬بازي در ‪ 11‬تا دروازه خودمان را‬
‫بسته نگه داشتيم و اين كليد موفقيت بوده‪ .‬ما از‬
‫ابتدا به دنبال كسب س��هميه اروپا بوديم و حاا‬
‫ميتوانيم بگوييم براي آن ميجنگيم‪ .‬خوشحالم‬
‫كه باخت يك‪ 2-‬بازي رفت را جبران كرديم‪».‬‬
‫گلن هادل كه در فصل ‪ 2000-2001‬مربي‬
‫س��اوتهمپتون بوده ميگويد اي��ن پيروزي براي‬
‫بقي��ه فصل به تيم اعتماد به نفس ميدهد‪« :‬فكر‬
‫ميكنم آنها گروهي از بازيكنان هس��تند كه باور‬
‫دارن��د به اندازه كافي ب��راي قرارگرفتن در ميان‬
‫چه��ار تيم بااي جدول خوب هس��تند‪ .‬من هم‬
‫فكر ميكنم به اين هدف ميرسند‪».‬‬
‫فانخال كه تيمش بعد از ‪ 11‬بازي شكست‬
‫خورد‪ ،‬بع��د از بازي گف��ت‪« :‬ما خيل��ي بهتر از‬
‫س��اوتهمپتون بازي كرديم و آنها خوش ش��انس‬
‫بودند كه از هيچ به گل رس��يدند‪ .‬ما فرصت گل‬
‫زيادي خلق نكرديم اما بر بازي مسلط بوديم‪ .‬آنها‬
‫براي مساوي آمده بودند و با پيروزي رفتند‪ ،‬اين‬
‫نااميدكننده است‪».‬‬
‫فانخ��ال همچني��ن ف��اش ك��رد روبي��ن‬
‫فانپرس��ي كه در دقيقه ‪ 61‬تعويض ش��د دچار‬
‫آس��يب ديدگي قوزك پا ش��ده و به همين دليل‬
‫در مراسم اهداي توپ طاي سال ‪ 2014‬حضور‬
‫نداشت‪.‬‬
‫تركيب منچس�تريونايتد‪ :‬دخئا؛ اس��مالينگ‪،‬‬
‫جونز‪ ،‬بليند؛ والنس��يا‪ ،‬ماتا‪ ،‬كريك‪ ،‬روني‪ ،‬ش��او‬
‫(بلك��ت ‪)64‬؛ ديماريا (فايني ‪ ،)72‬فانپرس��ي‬
‫(اررا ‪)61‬‬
‫تركيب س�اوتهمپتون‪ :‬فورستر؛ كاين‪ ،‬فونته‪،‬‬
‫آلدرويرل��د (گاردوس ‪ ،)21‬برتراند؛ ديويس (ريد‬
‫‪ ،)80‬وانيام��ا‪ ،‬اش��نايدرلين؛ واردپ��روز‪ ،‬پله‪ ،‬اليا‬
‫(تاديچ ‪)63‬‬
‫فانخال‪ :‬بازي ندادن به فالكائو كار صحيحي بود‬
‫لوييز فانخال از تصميم�ش مبني بر بازي ندادن به‬
‫رادام�ل فالكائو در ب�ازي برابر س�اوتهمپتون دفاع كرده‬
‫اس�ت‪ .‬اين در حالي است كه يونايتد در اين مسابقه حتي‬
‫ي�ك ضربه هم داخل چارچوب ن�زد‪ .‬اين مهاجم حتي در‬
‫ليس�ت ‪18‬نفره يونايتد هم قرار نگرفت‪ .‬فانخال كه س�ه‬
‫مدافع مياني را روي نيمكت نش�انده بود ميگويد‪« :‬بايد‬
‫پيش از مسابقه بازيكنانتان را با هم مقايسه كنيد‪ .‬پس از‬
‫مس�ابقه ميتوانيد بگوييد‪ :‬اگر فان بازيكن بازي ميكرد‬
‫ميتوانس�تيم پيروز شويم اما هرگز نميتوان دريافت كه‬
‫روزنامه «كوريره دلو اس��پورت»‪ ،‬چ��اپ ايتاليا‪ ،‬عكس‬
‫پل پوگب��ا را روي جلد رفت و تيتر زد‪« :‬يووه جلو ميرود»‬
‫و «ناپولي از داور خش��مگين اس��ت»‪ .‬روي جلد كوريره هم‬
‫چنين نوش��ته ش��ده‪« :‬بيانكونري ‪ 3‬امتياز جلوتر اس��ت و‬
‫قهرمان نيمفصل شده»‪« ،‬توتي؛ گل و سلفي؛چه دربي اي!»‬
‫و «اينتر جديد با پااسيو و ايكاردي پرواز ميكند»‪.‬‬
‫گري نويل‪ ،‬اسطوره منچستريونايتد‪ ،‬تحت تاثير عملكرد‬
‫مورگان اش��نايدرلين در بازي ساوتهمپتون و منچستريونايتد‬
‫قرار گرفته است‪ .‬اشنايدرلين را تاتنهام و آرسنال در تابستان‬
‫ميخواس��تند‪ .‬نويل بر اين باور است كه اين بازيكن ‪25‬ساله‬
‫ميتوان��د در تمام��ي تيمه��اي ب��زرگ انگليس ب��ازي كند‪.‬‬
‫او ميگوي��د‪« :‬به نظ��رم او ميتواند در هر ك��دام از تيمهاي‬
‫ب��زرگ انگليس به مي��دان برود؛ چلس��ي‪ ،‬منچسترس��يتي‪،‬‬
‫منچستريونايتد يا آرسنال‪ .‬او كيفيتش را نشان داده است‪ .‬به‬
‫بازي اش��نايدرلين و فونته مقابل منچستريونايتد بنگريد‪ .‬آنها‬
‫متمركز و سازمانيافته بازي كردند‪».‬‬
‫سمپدوريا به دنبال اتوئو‬
‫سمپدوريا پيش��نهادي براي خريد ساموئل اتوئو‪ ،‬مهاجم‬
‫اورتون ارائه كرده اس��ت‪ .‬اين تي��م ايتاليايي مذاكره با كلوديو‬
‫ويگورلي‪ ،‬ايجنت اتوئو را آغاز كرده است‪ .‬آنها به اتوئو پيشنهاد‬
‫دس��تمزد ‪ 1/7‬ميليون پوند در سال دادهاند و به دنبال بستن‬
‫قراردادي ‪18‬ماهه با اين بازيكن ‪ 33‬ساله هستند‪.‬‬
‫رمي گارد ميخواهد در تابستان مربي‬
‫نيوكاسلشود‬
‫رم��ي گارد قصد دارد تا تابس��تان صبر كند و س��پس به‬
‫نيوكاس��ل بپيوندد‪ .‬روزنامه ديليميل نوش��ته كه لي چارنلي‪،‬‬
‫مدير ارشد اجرايي و گراهام كار‪ ،‬رييس استعداديابي نيوكاسل‬
‫با اين بازيكن س��ابق آرسنال ديدار كردهاند و از او خواستهاند‬
‫جانشين آلن پارديو شود اما اين مربي فرانسوي پس از جدايي‬
‫از ليون قصد دارد يك س��ال اس��تراحت كند‪ .‬مشكل جديتر‬
‫اين است كه دستياران او همچنان در ليون حضور دارند‪.‬‬
‫ب��ه اين ترتيب جان كارور احتماا فعا مربي نيوكاس��ل‬
‫ميماند‪ .‬ديگر گزينه فرانس��وي نيوكاس��ل كريستوف گالتيه‬
‫است كه نميخواهد در ميانه فصل از سناتين جدا شود‪.‬‬
‫زوا‪:‬نتيجهايروياييگرفتيم‬
‫فانخال‪ :‬براي مساوي آمدند و با برد رفتند‬
‫‪Corriere dello Sport‬‬
‫گروه ‪B‬‬
‫يكشنبه ‪ 28‬دي‬
‫زامبيا‪ ...............‬جمهوري دموكراتيك كنگو ‪19:30‬‬
‫تونس‪ ..................................‬كيپورده ‪22:30‬‬
‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن‬
‫زامبيا ‪ ........................................‬تونس ‪19:30‬‬
‫كيپ ورده‪ ..‬جمهوري دموكراتيك كنگو ‪22:30‬‬
‫دوشنبه ‪ 6‬بهمن‬
‫كيپ ورده‪ .................................‬زامبيا ‪21:30‬‬
‫جمهوري دموكراتيك كنگو‪ ...............‬تونس ‪21:30‬‬
‫گروه ‪D‬‬
‫سهشنبه ‪ 30‬بهمن‬
‫ساحل عاج‪ .................................‬گينه ‪19:30‬‬
‫مالي‪ .......................................‬كامرون ‪22:30‬‬
‫شنبه ‪ 4‬بهمن‬
‫ساحل عاج‪ .................................‬مالي ‪19:30‬‬
‫كامرون‪ .......................................‬گينه ‪22:30‬‬
‫چهارشنبه ‪ 8‬بهمن‬
‫كامرون‪ ............................‬ساحل عاج ‪21:30‬‬
‫گينه‪ ............................................‬مالي ‪21:30‬‬
‫توتي س�تاره درب�ي پايتخ�ت ايتاليا بع�د از اين بازي‬
‫گفت‪« :‬متاس�فانه ما نيمه اول را بيجهت از دس�ت داديم و‬
‫ماريو بالوتلي در نيمه دوم بازي ليورپول با س��اندرلند به‬
‫ميدان رفت و طبق معمول عملكرد موثري نداشت‪ .‬او پس از‬
‫خروج از ورزش��گاه گفت‪« :‬اين شهر لعنتي سردترين شهري‬
‫اس��ت كه در آن بازيهاي لعنتيام را انجام دادهام!» سيمون‬
‫مينيوله‪ ،‬دروازهبان ليورپول كه س��ابقه بازي در س��اندرلند را‬
‫دارد ه��م گفت‪« :‬من به بالوتلي نگفت��ه بودم كه اينجا چقدر‬
‫سرد است چون استرس ميگرفت‪ .‬اينجا بيترديد سرد است‬
‫و پرباد‪ .‬البته در نهايت او مانند همه ما خوش��حال بود كه سه‬
‫امتياز بازي را گرفتهايم‪».‬‬
‫اين حرف درس�ت است يا نه‪ .‬من بايد در اين باره تصميم‬
‫بگي�رم و اين كار را بر مبناي تمرينها انجام ميدهم‪ .‬من‬
‫پيشاپيش ميدانستم كه بايد لوك شاو و آنخل ديماريا را‬
‫تعويض كنم‪ .‬معموا جيمز ويلس�ون را بهجاي ديماريا به‬
‫ميدان ميفرستم‪ .‬از پيش ميدانستم كه بايد دالي بليند‬
‫را تعويض كنم چون او ش�ش‪ ،‬هف�ت هفته دور از ميادين‬
‫بود و من ريس�ك كردم كه او را به ميدان فرس�تادم‪ .‬من‬
‫جاي�ي براي ق�رار دادن ي�ك مهاج�م دوم روي نيمكت‬
‫نداشتم‪ .‬تازه وين روني را هم در اختيار داشتم‪».‬‬
‫‪Mundo Deportivo‬‬
‫گروه ‪A‬‬
‫شنبه ‪ 27‬دي‬
‫گينه استوايي‪ ............................‬كنگو ‪19:30‬‬
‫بوركينافاسو‪ ...............................‬گابن ‪22:30‬‬
‫چهارشنبه اول بهمن‬
‫گينه استوايي‪ .................‬بوركينافاسو ‪19:30‬‬
‫گابن‪ ............................................‬كنگو ‪22:30‬‬
‫يكشنبه ‪ 5‬بهمن‬
‫گابن‪ ............................‬گينه استوايي ‪21:30‬‬
‫كنگو ‪ ..............................‬بوركينافاسو ‪21:30‬‬
‫گروه ‪C‬‬
‫دوشنبه ‪ 29‬دي‬
‫غنا‪ ...........................................‬سنگال ‪19:30‬‬
‫الجزاير ‪ .....................‬آفريقاي جنوبي ‪22:30‬‬
‫جمعه ‪ 3‬بهمن‬
‫غنا‪ ...........................................‬الجزاير ‪19:30‬‬
‫آفريقا‪ ......................................‬سنگال ‪22:30‬‬
‫سهشنبه ‪ 7‬بهمن‬
‫آفريقاي جنوبي ‪ ...........................‬غنا ‪21:30‬‬
‫سنگال‪ ....................................‬الجزاير ‪21:30‬‬
‫بالوتلي‪:‬ساندرلندسردترينشهرياست‬
‫كه در آن بازي كردهام‬
‫توتي‪ :‬سلفي گرفتن اين روزها مد شده‬
‫برنامه‬
‫مرحله يك هشتم نهايي (دور رفت)‬
‫سهشنبه ‪ 23‬دي‬
‫اسپانيول ‪ ...............................‬والنسيا ‪22:30‬‬
‫لوانته‪ ........................................‬مااگا ‪00:30‬‬
‫چهارشنبه ‪ 24‬دي‬
‫اتلتيك بيلبائو ‪ ..................‬سلتاويگو ‪22:30‬‬
‫رئال سوسيداد‪ ......................‬ويارئال ‪22:30‬‬
‫‪ 21‬ربيع ااول ‪1436‬‬
‫‪7‬‬
‫«بارس��ا‪ ،‬مث��ل اين» تيت��ر درش��ت روزنام��ه «موندو‬
‫دپورتيوو»‪ ،‬چاپ كاتالونيا در اس��پانيا است كه ضمن اشاره به‬
‫پيروزي بارس��لونا برابر اتلتيكو مادريد‪ ،‬حرفهاي مسي را هم‬
‫روي جلد برده‪« :‬از رييس نخواس��تم تا كس��ي را اخراج كند؛‬
‫انگار من باش��گاه را اداره ميكن��م‪ »...‬و «پدر من با هيچكس‬
‫حرف نزده‪ ،‬نه سيتي و نه چلسي‪ ،‬همهاش دروغ است»‪.‬‬
‫جيانفرانك��و زوا پ��س از پيروزي دو بر ي��ك كالياري‬
‫مقابل چزن��ا گفت كه تيمش نتيجهاي رويايي گرفته اس��ت‪.‬‬
‫اين نخس��تين ب��رد خانگي كالياري بود و نخس��تين برد زوا‬
‫پس از جانش��يني زدنيك زمان‪ .‬او گفت‪« :‬اين نتيجه رويايي‬
‫اس��ت و اين مهمترين نكته بازي امروز اس��ت‪ .‬من از عملكرد‬
‫تيم هم راضي هس��تم‪ .‬تيم ما بهشدت به اين برد نياز داشت‬
‫و فش��ار آورد تا اين پيروزي را كس��ب كند‪ .‬اين نتيجه به ما‬
‫اعتم��اد به نفس ميدهد و ما زمان كافي براي بهبود اوضاع را‬
‫هم داريم‪ ».‬زليكو بركيچ نخس��تين بازياش را براي كالياري‬
‫پ��س از آمدن از اودينزه انجام داد و واكنشهاي فوقالعادهاي‬
‫داش��ت‪ .‬زوا گفت‪« :‬بركيچ در نتيجه تاثيرگذار بود‪ .‬مدافعان‬
‫حضور او را پش��ت سرشان حس ميكردند و او تفاوت دو تيم‬
‫را رقم زد‪».‬‬
‫توره‪ :‬بوني بازيكن بزرگي است‬
‫يحي��ي ت��وره خوش��حال اس��ت ك��ه ويلفري��د بوني به‬
‫منچسترس��يتي ميرود‪ .‬اين دو نفر در تيم ملي س��احل عاج‬
‫همبازي هس��تند‪ .‬توره ميگويد‪« :‬منچسترس��يتي هميش��ه‬
‫باش��گاهي بوده ك��ه بازيكنان مه��م مانند بون��ي و آگوئرو را‬
‫خواس��ته‪ .‬اين تيم هميشه ميخواهد پيشرفت كند و در صدر‬
‫ليگ برتر باش��د‪ .‬اگر ميخواهيد در صدر باشيد بايد بازيكنان‬
‫ب��زرگ را بخريد و در حال حاضر بون��ي يكي از اين بازيكنان‬
‫اس��ت اما قهرماني كار دشواري است چون چلسي در شرايط‬
‫خوبي به سر ميبرد‪».‬‬
‫سوژه روز‬
‫روبرت�و مانچين�ي‪ ،‬مربي اينت�ر‪ ،‬در ب�ازي با جنوا‬
‫بدشانس�ي آورد‪ .‬س�ايت ديلي ميل نوشت‪ ،‬وقتي اينتر‬
‫‪-2‬صفر جلو ب�ود‪ ،‬جنوا ضد حمله زد و ماركو آندرولي‪،‬‬
‫مدافع اينتر هم توپ را دفع كرد تا جلوي حمله حريف‬
‫را بگيرد اما توپ مس�تقيم توي صورت مانچيني خورد‪.‬‬
‫اينتر اين ديدار را ‪-3‬يك برد‪.‬‬
‫شانه متيو دبوش�ي‪ ،‬مدافع آرسنال بعد از برخورد‬
‫با تابلوهاي تبليغاتي كنار زمين در رفت و مصدوم شد‪.‬‬
‫آرس�ن ونگر درباره زمان غيبت اين بازيكن فرانس�وي‬
‫گفت‪ ،‬بايد متخصصان در اين باره نظر بدهند اما دبوشي‬
‫قطعا در بازي هفته آينده تيمش غايب است‪.‬‬
‫پل پوگبا ( يوونتوس)‬
‫‪8‬‬
‫استقــــــــــال‬
‫‪No.4987 - 13 Jan 2015 www.iran-varzeshi.com‬‬
‫سال‌هجدهم‌ ‌شماره‌‪‌ ‌4987‬سه‌شنبه‌‪‌23‬دي‪‌21 ‌1393‬ربيع‌ااول‌‪1436‬‬
‫بيكزاده‪ :‬در استراليا ميمانم و با جام قهرماني برمي گردم‬
‫واکنش‬
‫تيم‌ملي‌بدشانس‌باشد‌مثل‌پنالتي‌مهدوي‌كيا‌مي‌شود‬
‫قلعهنويي‪ :‬از اردوي كيش هم راضيام هم ناراضي!‬
‫اس��تقال در اردوي كيش حضور دارد‬
‫اما تعداد نفراتش اس��تاندارد نيس��ت‪ .‬امير‬
‫قلعهنويي ه��م به اين موضوع اش��اره كرده‬
‫اس��ت‪ .‬سرمربي اس��تقال آنقدر از وضعيت‬
‫موجود ناراحت اس��ت ك��ه اردوي كيش را‬
‫به ضرر استقال ميداند‪« :‬در اردوي كيش‬
‫حتي تيم ما تعدادش به ‪ 15‬نفر هم نميرسد‬
‫يعن��ي كار تاكتيكي ه��م نميتوانيم انجام‬
‫دهيم و بايد تمريناتي را در نظر بگيريم كه‬
‫مخصوصا ‪ 10‬نفره باشد‪ .‬اين اردو از اين نظر‬
‫به ما ضربه زد ولي در مجموع اردوي خوبي‬
‫را پش��ت سر گذاشتيم با وجود اينكه نفرات‬
‫كمي بوديم اما با تمام وجود كار كرده و در‬
‫اينجا ساعت ‪ 6‬صبح هم جلسات تمريني در‬
‫كنار ساحل داشتيم و بازيكنان فشار زيادي‬
‫را تحمل كردند‪.‬‬
‫م��ا از اين موضوع ص��د در صد راضي‬
‫هس��تيم و انشاءا‪ ...‬در نيمفصل دوم بتوانيم‬
‫ب��ا تمامي نفرات و با آمادگ��ي صددرصد پا‬
‫ب��ه مس��ابقات بگذاريم‪ .‬در ادام��ه تمرينات‬
‫كمك��م وارد كارهاي س��رعتي ميش��ويم و‬
‫در حال حاضر كارهاي هوازي را پش��ت سر‬
‫ميگذاري��م‪ .‬مترصد اين هس��تيم كه چند‬
‫بازي دوس��تانه داشته باش��يم و ميخواهيم‬
‫هافبك جديد و نفرات جديدمان را امتحان‬
‫كنيم‪».‬‬
‫قلعهنوي��ي در ادام��ه حرفهاي��ش به‬
‫برتري ايران مقابل بحرين اش��اره كرد‪« :‬ما‬
‫نبايد بحرين را دس��ت كم بگيريم چون اين‬
‫تيم يك تيم قدرتي بود و آنها در ‪ 20‬دقيقه‬
‫اول بهت��ر از م��ا بودند‪ .‬رفت��ه رفته ما نبض‬
‫بازي را در اختي��ار گرفتيم و روي دو ضربه‬
‫ايستگاهي توانستيم به گل برسيم‪ .‬اول مهم‬
‫نتيجه بود چون در اينگونه مسابقات كيفيت‬
‫بازي چندان مهم نيس��ت و تنها نتيجه مهم‬
‫اس��ت‪ .‬كره هم هيچ كيفيتي نداشت و تنها‬
‫تيمي كه به نظ��ر من بازي خوبي ارائه كرد‬
‫تيم ميزبان بود‪ .‬در نيمه اول هم تيم امارات‬
‫مقابل قط��ر خوب بازي كرد‪ .‬خوش��بختانه‬
‫ايران هم توانس��ت ب��ازي را بب��رد و هم با‬
‫اختاف ‪ 2‬گل حريف خود را شكس��ت دهد‬
‫كه اين مس��اله جاي تقدي��ر دارد اما به نظر‬
‫من هنوز كار داريم‪».‬‬
‫قلعهنويي اعتقاد دارد كه تيم ملي براي‬
‫كسب عنوان قهرماني در جام ملتهاي آسيا‬
‫به ش��انس نياز دارد‪« :‬در اينگونه مسابقات‬
‫عاوه بر كيفيت ش��انس هم ميتواند خيلي‬
‫تعيينكننده باشد‪ .‬مثالي براي شما ميزنم؛‬
‫اگر ش��ما فينال جام جهاني را ديده باشيد‬
‫آرژانتي��ن بهتري��ن ب��ازياش را روز فينال‬
‫انجام داد و ش��ايد آلمان ضعيفترين بازي‬
‫خ��ود را ب��ه نمايش گذاش��ت ول��ي آلمان‬
‫قهرم��ان ش��د‪ .‬در اينگونه مس��ابقات چون‬
‫شرايط مثل ليگ نيس��ت ممكن است يك‬
‫بازي تعيينكننده باش��د مثل همان پنالتي‬
‫كه مه��دي مهدويكيا خراب كرد‪ .‬عاوه بر‬
‫كيفيت‪ ،‬ش��انس هم بايد با تيم همراه باشد‪.‬‬
‫بخصوص براي تيمي كه ميخواهد قهرمان‬
‫ش��ود‪ .‬به نظر من اگر تيم ملي ايران بتواند‬
‫س��رگروه باش��د ‪ 50‬درصد راه را طي كرده‬
‫اس��ت اما اگر سرگروه نشويم و مثا به ژاپن‬
‫بخوريم كارمان سخت خواهد شد‪ .‬مهمتر از‬
‫حضور در فينال اين اس��ت كه در اين گروه‬
‫سرگروه باشيم‪».‬‬
‫قلعهنوي��ي از ب��ازي نك��ردن بازيكنان‬
‫استقال در تيم ملي ناراحت و نگران نيست‪:‬‬
‫«مهم اين اس��ت ما اان ب��ا ‪ 12‬نفر تمرين‬
‫ميكنيم و ش��ما ‪ 15‬تيم ديگ��ر ليگ ايران‬
‫را ببينيد كه هيچ كدام چنين ش��رايطي را‬
‫ندارن��د‪ .‬حداقل تيمهايي كه در اينجا حاضر‬
‫ش��دند را به عينه ديديد‪ .‬م��ا اين فضا را دو‬
‫سال است كه تجربه ميكنيم و هيچ اردويي‬
‫را حتي با ‪ 15‬نفر نرفتيم‪ .‬اميدوارم بازيكنان‬
‫ملي ما در درجه اول سامت باشند كه يكي‬
‫از آنها بيكزاده متاس��فانه دچار مصدوميت‬
‫ش��د و مهمتر از همه چيز براي ما اين است‬
‫ك��ه بهعنوان يك س��رباز مل��ي هرچه توان‬
‫دارند ب��راي تيم ملي بگذارند و س��پس در‬
‫سامت كامل به نزد ما برگردند‪ .‬شما ديديد‬
‫وقتي مليپوشان ما از جام جهاني برگشتند‬
‫آن مش��كات به وج��ود آمد و م��ا اميدوار‬
‫هس��تيم همه بازيكنان تيم ملي به سامت‬
‫به تيمهاي خود برگردند‪».‬‬
‫داس��تان صادقي با اس��تقال همچنان‬
‫ادام��ه دارد‪ .‬قلعهنويي روي مواضع قبلياش‬
‫استوار است‪ .‬او ميگويد‪« :‬من با او صحبتي‬
‫نكردم و خودش رفته باش��گاه صحبت كرده‬
‫و يكسري مسائل را گفته كه البته همه اين‬
‫صحبتها درون باش��گاهي اس��ت‪ .‬حاا كه‬
‫فعا صادقي در اس��تقال مانده اس��ت ولي‬
‫اگ��ر صادقي كيفيت داش��ته باش��د در بين‬
‫‪ 18‬نف��ر ي��ا ‪ 11‬نفر قرار ميگي��رد و كار او‬
‫با وجود نفرات ديگر س��خت اس��ت چون ما‬
‫اان مجيد حس��يني را آوردهايم كه خيلي‬
‫ب��ه ما امي��دواري داده و در ب��ازي تيم ملي‬
‫مقاب��ل عمان ه��م خيلي پيگي��ري كرديم‬
‫و ديدي��م خوب بازي ك��رده و اينكه در آن‬
‫منطقه حنيف عمرانزاده به ش��رايط خوب‬
‫برگشته و حاا با وجود حسيني‪ ،‬عمرانزاده‬
‫و مگويان رقابت خيلي س��خت خواهد شد‪.‬‬
‫هر بازيكني ش��رايط آرماني خوبي داش��ته‬
‫باشد در تركيب قرار ميگيرد‪ .‬البته صادقي‬
‫بازيكن خوبي اس��ت به ش��رط آنكه اسمش‬
‫نباش��د و كيفيتش باش��د‪ .‬اين بازيكن سال‬
‫گذش��ته خيلي به ما كمك كرد اما امس��ال‬
‫انتظ��ارات را برآورده نك��رد بخصوص در ‪،6‬‬
‫‪ 7‬ب��ازي آخر ما خوب نب��ود نه تنها صادقي‬
‫بلكه بيكزاده هم آنطور كه انتظار داش��تيم‬
‫انتظارات ما را برآورده نكرد‪».‬‬
‫قلعهنويي برخاف هدايتي اعتقاد دارد‬
‫كه اس��تقال و پرس��پوليس ‪ 290‬ميليارد‬
‫تومان ميارزد‪« :‬ب��ا احترامي كه براي آقاي‬
‫هدايت��ي قايلم اما بايد بگويم كه اس��تقال‬
‫و پرس��پوليس را نبايد ب��ا ختافه قياس كرد‬
‫چ��ون اين دو تيم در كل دنيا طرفدار دارند‪.‬‬
‫ختافه شايد در شهر خودش طرفدار داشته‬
‫باشد ولي بيرون از ايران ميبينيد كه چقدر‬
‫ب��ه دنب��ال نتايج اس��تقال و پرس��پوليس‬
‫هس��تند‪ .‬اين دو تيم اصا با هم قابل قياس‬
‫نيس��تند ول��ي در بحث قيمتگ��ذاري بايد‬
‫يكس��ري ش��اخصهها داشته باش��يد كه به‬
‫نظرم آنها رعايت نش��ده است‪ ،‬به اعتقاد من‬
‫اين ش��اخصهها بايد به مردم گفته ش��ود و‬
‫بگويند براساس اين شاخصهها قيمتگذاري‬
‫صورت گرفته كه توجيه خوبي داشته باشد‬
‫آقاي هدايتي اگ��ر صحبتهايش را تكميل‬
‫كند بهتر است‪ .‬در كار اقتصادي هم يكسري‬
‫ش��اخصهها وج��ود دارد‪ ».‬قلعهنوي��ي ب��ه‬
‫اهميت تلويزيون هم اش��اره كرد‪« :‬در بحث‬
‫درآمدزايي تلويزيون مهمترين چيز اس��ت‪.‬‬
‫تيمهاي بزرگ دنيا ‪ 80‬درصد درآمد خود را‬
‫از پخش تلويزيوني به دست ميآورند اما ما‬
‫اين كار را نداريم تا زماني كه بحث اقتصادي‬
‫را درس��ت نكني��م ب��ه جايي نميرس��يم‪.‬‬
‫اينگون��ه نباش��د كه ي��ك رييس س��ازمان‬
‫وارد فوتبال ش��ود و همه چيز را به س��ليقه‬
‫خودش بچيند‪.‬‬
‫هزينههاي آنچناني هم براي آن تيمها‬
‫ميكن��د اما وقتي رييس جدي��د ميآيد به‬
‫يكباره بگويد من حقوق كارگرها را نميدهم‬
‫چون اين ش��يوه مديريت قبل��ي بود‪ .‬نمونه‬
‫بارز آن به باش��گاه ذوبآهن برميگردد كه‬
‫نق��ش پررنگي در گوانگژو داش��ت اما بعد‬
‫از آن نزدي��ك بود س��قوط كن��د‪ .‬بايد اين‬
‫نگاهها تغيير كند‪ .‬س��پس بايد فضا را براي‬
‫بخش خصوصي مهي��ا و قبول كنيم كه اگر‬
‫كس��ي ‪ 20‬ميليارد هزينه ميكن��د بايد به‬
‫فكر برگش��ت پولش هم باش��د به نظر من‬
‫هن��وز فضا براي واگذاري باش��گاه به بخش‬
‫خصوصي مهيا نشده است‪».‬‬
‫خصوصی سازی‬
‫موضع‌رسمی‌باشگاه‌استقال‪:‬‬
‫نميخواهيم به مساله قيمتگذاري ورود كنيم‬
‫جلس��ه هيات مدي��ره اس��تقال روز‬
‫يكش��نبه در غياب افش��ارزاده برگزار شد‪،‬‬
‫افجهاي س��خنگوي هيات مديره اس��تقال‬
‫درب��اره اي��ن نشس��ت اينط��ور ميگوي��د‪:‬‬
‫«جلسه روز يكش��نبه اعضاي هيات مديره‬
‫در غي��اب آقاي��ان افش��ارزاده و معيني و با‬
‫حض��ور ديگر اعضا در س��اختمان باش��گاه‬
‫تشكيل ش��د‪ .‬در ابتدا بحث مفصلي درباره‬
‫روند خصوصيس��ازي بين اعضا انجام شد‪.‬‬
‫وظيفه س��نگين واگذاري باش��گاه استقال‬
‫به بخش خصوصي از نخستين روز انتخاب‬
‫اين هيات مديره و بعد از اين تا پايان س��ال‬
‫مال��ي از طرف مجمع بر عهده ما گذاش��ته‬
‫شده است‪ ،‬هيات مديره نيز براي تسريع در‬
‫مصوبه مجلس ش��وراي اسامي همواره در‬
‫اين راستا قدم برداش��ته و با وجود موانعي‬
‫كه از نظر تكميل اس��ناد موجود داش��تيم‬
‫نس��بت به ح��ل اينگون��ه معض��ات اقدام‬
‫كردهايم و جهت شفافس��ازي اسناد مالي‬
‫قدم برداش��تهايم‪ .‬به اين ترتيب مقرر ش��د‬
‫در اس��رع وقت مدارك تكميل��ي مورد نياز‬
‫سازمان خصوصيسازي با هماهنگي مجمع‬
‫به آنها تقديم ش��ده و نس��بت به رفع موانع‬
‫احتمالي اقدام شود‪».‬‬
‫س��خنگوي باشگاه استقال با تاكيد بر‬
‫اين موضوع ك��ه هيات مديره قصد ورود به‬
‫مساله قيمتگذاري را ندارد‪ ،‬اينطور توضيح‬
‫ميده��د‪« :‬در رابط��ه با قيمتگ��ذاري كه‬
‫اعام شده اس��ت‪ ،‬با توجه به اينكه شرايط‬
‫نهاي��ي در چند روز آينده بهعنوان ش��رايط‬
‫مزايده اعام خواهد ش��د‪ ،‬مقرر شد با توجه‬
‫ب��ه صحبتهاي رييس س��ازمان خصوصي‬
‫س��ازي از هفته آين��ده اقدام ش��ود‪ .‬ما نيز‬
‫منتظ��ر رس��يدن اطاعات كام��ل از طرف‬
‫س��ازمان هس��تيم و اگر ازم باش��د به اين‬
‫مس��اله براي مشخص كردن نقشه راه ورود‬
‫خواهي��م كرد و ورود ما ب��راي تاثيرگذاري‬
‫روي قيمت يا ش��رايط واگذاري نيس��ت و‬
‫تنها مجري مصوبات مجمع و نهايتا سازمان‬
‫خصوصيس��ازي هس��تيم‪ .‬بديه��ي اس��ت‬
‫كه اي��ن امر بدون فوت وق��ت بعد از اعام‬
‫سازمان خصوصيسازي انجام خواهد گرفت‬
‫و به اطاع مردم خواهد رسيد‪».‬‬
‫افجهاي حرفهاي��ش را اينطور ادامه‬
‫ميده��د‪« :‬موض��وع بع��دي رس��يدگي به‬
‫وضعي��ت تيم در نق��ل و انتقاات نيم فصل‬
‫دوم ب��ود‪ .‬در نيم فص��ل دوم پنج ورودي و‬
‫پن��ج خروج��ي داش��تيم و دو تغيير نيز در‬
‫ليس��ت زير بيس��ت و سه س��ال داشتيم و‬
‫ب��راي تامين بودجه اي��ن بازيكنان بحث و‬
‫تبادل نظر ش��د كه ب��ه نتايج مطلوبي براي‬
‫تعيين تاريخ پرداخت قرارداد اين بازيكنان‬
‫قب��ل از پايان فصل دس��ت يافتي��م‪ .‬مورد‬
‫بعدي اس��تماع گزارش مفصلي از مديريت‬
‫آكادم��ي بود‪ .‬جا دارد از آقاي صادق پور به‬
‫لحاظ مديريت و سازندگي در تيمهاي پايه‬
‫تشكر كنيم و مقرر شد جهت تامين بودجه‬
‫آكادمي اقداماتي صورت گيرد تا بخش��ي از‬
‫بودجه تعيين ش��ده براي تيمه��اي پايه را‬
‫پرداخ��ت كنيم كه در نهاي��ت اعضاي اين‬
‫تيمه��ا بتوانند در ادام��ه راه خود نيز نتايج‬
‫مطلوبي كسب كنند‪».‬‬
‫اين مقام مس��وول توضيحات خود را‬
‫اينطور تكميل ميكند‪« :‬در نهايت گزارش‬
‫اردوي كيش تيم بزرگس��اان قرائت شد و‬
‫براس��اس گزارش واصل��ه اردو در وضعيت‬
‫مناسبي قرار دارد و كادر فني رضايت خود‬
‫را از ش��رايط اين اردو اعام كرده است و ما‬
‫نيز به تبع آن از اين اردو راضي هس��تيم و‬
‫انشاءا‪ ...‬كه تيم با آمادگي و سامتي كامل‬
‫اين اردو را به پايان رس��انده و به تهران باز‬
‫گردد‪».‬‬
‫من‌اشكان‌را‌دلداري‌مي‌دادم!‬
‫هاش�م بي�كزاده ج�ام ملته�ا را از‬
‫دست داده است اما او اين روزها با روحيه‬
‫كن�ار همبازيهايش در تي�م ملي حضور‬
‫دارد تا ش�ايد با جام قهرماني جام ملتها‬
‫به ايران بازگردد‪ .‬بيكزاده مصدوميتي كه‬
‫گرفتارش ش�د را حاصل تقدير و ش�انس‬
‫ميدان�د‪ .‬او ديگر به اي�ن مصدوميت فكر‬
‫نميكند‪.‬‬
‫ديروز دستت را جراحي كردي‪ ،‬حالت‬
‫اان خوب است آقاي بيك زاده؟‬
‫خيل��ي خوب��م و خدا را ش��كر جراحي‬
‫خوبي روي دس��تم انجام ش��د‪ .‬مشكل خاصي‬
‫وج��ود ندارد‪ .‬نه ب��ي روحيهام و ن��ه بابت اين‬
‫مصدوميت نگران‪.‬‬
‫از اينكه جام ملتها را از دست دادي‬
‫هنوز ناراحتي؟‬
‫طبيعي اس��ت ك��ه در ذهنم ميماند اما‬
‫مگر ميشود هميشه به اتفاقات تلخ فكر كرد؟‬
‫مصدوم شدم و ديگر كاري از من ساخته نيست‪.‬‬
‫حتما تقدير بوده يا حكمتي در اين مصدوميت‬
‫وجود داشته است‪ .‬اان فقط ميتوانم به بچهها‬
‫روحيه بدهم‪ .‬اينجا هس��تم‪ ،‬كنار همبازيهايم‬
‫و س��عي ميكنم س��همي در بردهاي تيم ملي‬
‫داشته باشم‪.‬‬
‫يعن�ي فكر ميكني در همين ش�رايط‬
‫هم ميتواني به تيم ملي كمك كني؟‬
‫بل��ه‪ ،‬در اين ش��رايط هم وظيفه دارم به‬
‫تيم ملي كمك كنم‪.‬‬
‫زمان بازگش�تت به تمرينات مشخص‬
‫شده؟‬
‫كمت��ر از ‪ 10‬روز ديگر ميتوانم كارم را‬
‫ش��روع كنم‪ .‬گفتهاند يك هفته ديگر اما شايد‬
‫بيشتر باش��د‪ .‬عجلهاي ندارم چون زمان هست‬
‫كه خودم را آماده بازيهاي باشگاهي كنم‪ .‬فكر‬
‫ميكنم به بازي با سپاهان برسم‪.‬‬
‫بع�د از آن مصدومي�ت گفته ش�د كه‬
‫دژاگه به عمد دس�تت را شكسته و تو هم‬
‫شديدا از او ناراحتي؟‬
‫هيچ وقت اين ش��ايعات را ب��اور نكنيد‪.‬‬
‫دروغ اس��ت‪ .‬اش��كان به ق��دري از مصدوميتم‬
‫ناراح��ت بود كه م��ن او را دل��داري ميدادم‪.‬‬
‫اشكان از اينجور ش��خصيتها ندارد كه من را‬
‫عمدي بزند‪ .‬اصا چه دليلي داش��ت كه چنين‬
‫كاري را بكن��د‪ .‬ناراحت��ي من از اش��كان از آن‬
‫حرفهايي است كه هيچ كس باورش نميكند‪.‬‬
‫تعجب ميكنم كه چرا اين همه شايعه درست‬
‫ميش��ود‪ .‬فوتبال است ديگر‪ .‬ممكن بود همان‬
‫خطا را من روي اشكان مرتكب شوم‪.‬‬
‫چرا اينقدر بدشانسي ميآوري‪ .‬پيش‬
‫از جام جهاني هم مصدوم شدي‪ ،‬اينجا هم‬
‫دوباره همان اتفاق رخ داد‪.‬‬
‫حتم��ا حكمت��ي در اي��ن مصدوميتها‬
‫وجود دارد‪ .‬شايد تقدير است‪ .‬شايد ميخواسته‬
‫اتفاق بدتري رخ دهد‪ .‬نبايد «چرا» بياورم‪ .‬بايد‬
‫اان به اين فكر كنم كه زودتر آماده بازي شوم‪.‬‬
‫گذش��تهها گذش��ته و بايد دوباره به آينده فكر‬
‫كرد‪.‬‬
‫اگر مص�دوم نميش�دي هرگز مدافع‬
‫پرس�پوليس را به اردوي تيم ملي دعوت‬
‫نميكردند‪.‬‬
‫خان��زاده از بازيكن��ان خ��وب فوتب��ال‬
‫اي��ران اس��ت و م��ن براي��ش آرزوي موفقيت‬
‫ميكن��م‪ .‬وقتي ميگويم قس��مت ب��وده يعني‬
‫همين‪ .‬خواس��ت خدا بوده كه خانزاده ش��انس‬
‫ب��ازي داش��ته باش��د‪ .‬امي��دوارم در كارش‬
‫موفق باشد‪.‬‬
‫و حض�ور پورعليگنجي و غفوري هم‬
‫به مصدوميت تو ارتباط دارد‪.‬‬
‫تصميمهاي��ي ب��ود ك��ه س��رمربي تيم‬
‫ملي گرف��ت‪ .‬بااخره بايد از همي��ن بازيكنان‬
‫شايس��تهاي كه در تيم ملي هستند افرادي را‬
‫براي حضور در تركيب اصلي انتخاب ميكردند‪.‬‬
‫پورعليگنجي و غفوري از بازيكنان با شخصيت‬
‫و آيندهدار فوتبال ايران هستند‪ .‬مطمئن باشيد‬
‫ك��ه اگر اان آنها در تركيب تيم ملي هس��تند‬
‫كاما حقشان اس��ت‪ .‬من براي آنها هم آرزوي‬
‫موفقيت ميكنم‪.‬‬
‫كن�ار تيم ملي هس�تي و جو حاكم بر‬
‫اردوي تي�م ملي را به خوب�ي ميبيني‪ .‬به‬
‫قهرماني اين تيم خوشبيني؟‬
‫خيلي زي��اد‪ .‬اتحاد و همدلي كه در تيم‬
‫مل��ي وجود دارد بس��يار اميدواركننده اس��ت‪.‬‬
‫جو بس��يار خوب��ي در تيم ملي حاكم ش��ده و‬
‫ش��خصا به قهرماني تيم مل��ي در جام ملتها‬
‫امي��دوارم‪ .‬م��ا تي��م كوچكي نيس��تيم و بازي‬
‫بزرگي را برديم‪ .‬بحرين يكي از تيمهاي خوب‬
‫آسيا است و عملكرد فني خوبي هم داشت اما‬
‫تجربه بازيكنان ما بيش��تر است و با اعتماد به‬
‫نفس بيش��تري مقابل حريفانش قرار ميگيرد‪.‬‬
‫خيلي دوس��ت دارم با جام قهرماني از استراليا‬
‫به كشورم برگردم‪.‬‬
‫پنجش�نبه هم با قطر ب�ازي ميكنيد‪.‬‬
‫تيم�ي ك�ه در مواجهه ب�ا ام�ارات ‪ 4‬گل‬
‫خورد‪.‬‬
‫آن ب��ازي را بايد فرام��وش كرد‪ .‬قطري‬
‫ك��ه پنجش��نبه مقابل م��ا قرار ميگي��رد تيم‬
‫متفاوت��ي خواهد بود‪ .‬س��رمربي تي��م ملي هم‬
‫به اين موضوع اش��اره كرده است‪ .‬هرگز قطر را‬
‫دستكم نميگيريم همانطور كه مقابل بحرين‬
‫محكم و استوار بوديم‪.‬‬
‫مش�كات مالي كه با استقال داشتي‬
‫برطرف شد؟‬
‫هنوز نه اما نميخواهم در اين باره حرفي‬
‫بزنم‪ .‬فعا تمركزم روي تيم ملي است‪.‬‬
‫فيلمي‌كه‌به‌زودي‌كليد‌مي‌خورد‬
‫افشاگري‌‌مجيدي‌در‌مستند‌زندگي‌اش‬
‫زندگي فرهاد مجيدي بازيكن سابق تيم ملي‬
‫فوتبال و محبوبترين اسطوره باشگاه استقال به‬
‫زودي در قالب فيلمي مس��تند ب��راي اكران كليد‬
‫ميخورد‪.‬‬
‫از دهه هفتاد كه اس��تقاليهاي دوآتشه نام‬
‫فرهاد مجيدي و آن ش��عار «آهاي فرهاد مجيدي‬
‫‪ »...‬را در ورزش��گاه آزادي فرياد ميزدند تا روزي‬
‫كه ب��ا فراره��ا و مصاحبههاي��ش بازيكن محبوب‬
‫ه��واداران آبيها ش��د‪ ،‬خيليها تصميم داش��تند‬
‫مستند زندگياش را بس��ازند‪ .‬مجيدي مثل ديگر‬
‫فوتباليس��تهاي هم��دورهاش خيلي ب��ه دوربين‬
‫اعتماد نداشت‪ .‬حاا امروز در نظر دارد ناگفتنيها‬
‫و پش��ت پرده آنچه در اين س��اليان در اس��تقال‬
‫و زندگي��ش اتف��اق افت��اده را بدون واس��طه و با‬
‫مس��تندات و افش��اي حقايق در اختيار دوربين و‬
‫هواداران قرار دهد‪.‬‬
‫فيل��م در گون��ه مس��تند پرتره تعري��ف و از‬
‫كودكي تا اان او را شامل ميشود‪ .‬مجيدي بسيار‬
‫صريحاللهجه اس��ت و قرار اس��ت به همه سواات‬
‫هواداران پاس��خ ده��د‪ .‬دوربين و فيلمس��ازان در‬
‫قس��متي س��راغ محلهاي زندگي و كساني كه او‬
‫را ميشناس��ند ميروند‪ .‬ه��م محليهاي مجيدي‬
‫در ته��ران و دبي س��هم زيادي در فيل��م دارند‪ .‬با‬
‫آنها درب��اره اخ��اق و منش مجي��دي‪ ،‬فوتبال و‬
‫مراوداتشان با وي گفتوگو ميشود‪.‬‬
‫فيلمهاي آرش��يوي هم بخش ديگري از اين‬
‫مستند اس��ت كه مكمل گفتوگو با مردم خواهد‬
‫بود‪ .‬مصاحب��ه با مديران‪ ،‬مربي��ان و همبازيهاي‬
‫دورههاي مختلف فوتب��ال مجيدي بخش ديگري‬
‫از مستند است‪.‬‬
‫در اين مس��تند‪ ،‬فرهاد مجي��دي خاطراتي از‬
‫مربيان و مديراني كه با آنها كار كرده خواهد گفت‬
‫و داي��ل جدايي از اس��تقال و عوامل مخرب در‬
‫اين تيم را براي نخس��تين بار فاش خواهد كرد‪ .‬او‬
‫در اين قس��مت به گوشههايي از مذاكرات ردوبدل‬
‫ش��ده ميان خود و مدي��ران در هنگام قراردادهاي‬
‫داخلي و خارجياش نيز اشاره ميكند‪.‬‬
‫به پيش��نهاد خود مجيدي داستان مستند از‬
‫داستان زندگياش فراتر ميرود‪.‬‬
‫فيل��م از دوران قب��ل از فوتباليس��ت ش��دن‬
‫مجي��دي ش��روع ميش��ود و در ادام��ه از او فراتر‬
‫ميرود و جنبه ملي پيدا ميكند‪.‬‬
‫فيلم يك ويژگي مهم ديگر هم دارد كه دغدغه‬
‫خود فرهاد است؛ يعني فوتبال پايه‪ .‬همچنين فيلم‬
‫وارد حواشي زندگي شخصي مجيدي نيز ميشود‬
‫و مصاحبههاي��ي با خان��واده و نزدي��كان او انجام‬
‫ميشود‪.‬‬
‫گفته ميش��ود مراحل س��اخت اين مس��تند‬
‫توس��ط يكي از كارگردانان معروف كشور در حال‬
‫برنامهريزي است و فيلمبرداري در چند شهر ايران‬
‫و كش��ورهاي امارات‪ ،‬عربستان‪ ،‬عراق و اتريش به‬
‫زودي آغاز ميشود‪ .‬سرمايهگذار اين فيلم نيز يك‬
‫شركت بزرگ و معروف اقتصادي و سرمايهگذاري‬
‫است‪.‬‬
‫قيمتاستقالوپرسپوليسكماست!‬
‫حسن روشن‪ :‬فكر نميكردم كروش دل و جرات داشته باشد‬
‫استقال هيچ شانسي براي قهرماني ندارد‬
‫مهديه‌دريابيگي‌‬
‫‪Mahdiye Daryabeigi‬‬
‫باز هم بحث خصوصيس�ازي استقال و‬
‫پرس�پوليس اس�ت‪ .‬بحثي كه فوتباليها آن‬
‫را باور ندارند‪ .‬بارها طي س�الهاي اخير اين‬
‫بحث به وجود آمده اما هيچگاه عملي نش�ده‬
‫است! اين بار يك قدم جلوتر رفتند و قيمت‬
‫دو باشگاه را مشخص كردند‪ .‬قيمت پايه ‪290‬‬
‫ميليارد اس�ت‪ .‬قيمتي كه صداي خريداراني‬
‫كه جزو پيشكسوتهاي دو تيم بودند و قصد‬
‫خريد داش�تند را در آورده! اما وزارت ورزش‬
‫اين قيمت را اعام كرده و اين روزها بحث بر‬
‫سر اين موضوع اس�ت كه اين مبلغ مشتري‬
‫پيدا ميكند؟‬
‫حس�ن روش�ن يكي از پيشكسوتهاي‬
‫اس�تقال هميش�ه ب�ي پ�رده در م�ورد اين‬
‫مس�ائل حرف ميزند‪ .‬روش�ن اما اين قيمت‬
‫پايه را باا نميداند‪ .‬بهتر اس�ت بقيه بحث را‬
‫از زبان خودش بشنويم‪.‬‬
‫مثل اينكه چندان سرحال نيستيد!‬
‫اي��ن روزه��ا فيزيوتراپ��ي ميكن��م زانويم‬
‫مشكل دارد‪.‬‬
‫چرا؟‬
‫مش��كل قديمي است‪ .‬از گذش��ته مانده و‬
‫هنوز درد زانو من را اذيت ميكند‪.‬‬
‫حتما شنيديد كه اين روزها دوباره بحث‬
‫خصوصيسازي استقال و پرسپوليس پيش‬
‫آمده !‬
‫اينكه اين كار انجام شود مهم است‪.‬‬
‫پ�س ش�ما ه�م اعتق�اد داريد اي�ن كار‬
‫انجامپذير نيست؟!‬
‫خيلي سخت اس��ت خودتان هم ميدانيد‪.‬‬
‫بعيد ميدانم دولت اجازه دهد اين دو باش��گاه به‬
‫طور كامل خصوصي شود‪.‬‬
‫قيم�ت پايه را ‪ 290‬ميليارد گذاش�تهاند‬
‫اين مبلغ صداي خريداران اين باش�گاه را در‬
‫آورده است! ش�ما هم معتقديد اين مبلغ باا‬
‫است و كسي از توان خريد آن بر نميآيد؟‬
‫به نظ��ر من قيمت را پايين ه��م گفتهاند‪.‬‬
‫اگر اين دو باش��گاه واقعا بخواهد به فروش برس��د‬
‫قيمتش به ‪ 500‬ميليارد هم ميرسد‪.‬‬
‫اما با ش�رايطي كه هس�ت بعي�د به نظر‬
‫ميرس�د كس�ي زير ب�ار خريد ب�رود! وقتي‬
‫حق پخش را صدا و سيما نميدهد و خريدار‬
‫نميتوان�د در آمدزاي�ي كن�د زير ب�ار خريد‬
‫نميرود!‬
‫اشاره خوبي كرديد اگر خصوصي شود بايد‬
‫حق پخش را بدهند اما اعتقاد دارم دولت هميشه‬
‫روي اين دو باشگاه نظارت خواهد داشت و اين دو‬
‫باش��گاه هيچگاه كاما خصوصي نميشوند‪ .‬برنامه‬
‫دو س��اله دولت هم كه اعام ك��رده بيانگر همين‬
‫مساله اس��ت‪ .‬در امارات هم تمام باشگاهها دولتي‬
‫اس��ت اما يك فرق عمده با ليگ ما و باش��گاههاي‬
‫ما دارد‪.‬‬
‫چه فرقي؟‬
‫اول اينكه پول بين باشگاهها به طور مساوي‬
‫تقسيم ميشود ‪ .‬بعد هم بودجه محدود ميدهند‬
‫بقي��هاش را بايد باش��گاهها خودش��ان درآمدزايي‬
‫كنند؛ چيزي كه در ايران ديده نميشود‪ .‬ريخت و‬
‫پاش در باشگاههاي ما زياد است‪.‬‬
‫بازيهاي جام ملتها شروع شده و ايران‬
‫در نخس�تين بازي خود برنده شد نظرتان در‬
‫ارتباط با نحوه عملكرد مليپوشان و تفكرات‬
‫كروش چيست؟‬
‫توقع اين همه جرات از كروش را نداش��تم!‬
‫فكر نميكردم زرنگي كند و به جوانها بازي دهد‪.‬‬
‫اينكه جوانها بازي كردند و بازي زيبايي را از خود‬
‫به نمايش گذاش��تند قابل توج��ه بود اما ايراد تيم‬
‫ملي اين بود كه با تك فوروارد بازي كرد‪.‬‬
‫يعني به نظر ش�ما نبايد ب�ا يك فوروارد‬
‫بازي ميكرد؟‬
‫ن��ه‪ ،‬البته چ��ون دو هافب��ك دفاعي داريم‬
‫مجب��ور بود اينطوري بازي كند اما مقابل تيمهاي‬
‫بزرگ با اين شيوه به مشكل ميخوريم‪.‬‬
‫خيليها تعويضهاي كروش را تعويضهاي‬
‫طايي ميدانند نظر شما چيست؟‬
‫م��ن فقط از اينك��ه به جوانها ب��ازي داد‬
‫خوشم آمد اما در تعويض خوب نبود‪ .‬نبايد سردار‬
‫را ب��ه ج��اي قوچاننژاد م��يآورد بلك��ه بايد يك‬
‫هافبك بيرون ميكش��يد و ب��ازي را با دو فوروارد‬
‫پي��ش ميبرد‪ .‬همانط��ور كه گفت��م اينطوري در‬
‫بازيهاي بعد به مشكل ميخورند‪.‬‬
‫خيليها قبل از ش�روع جام ملتها هيچ‬
‫شانسي براي قهرماني ايران در اين رقابتها‬
‫قايل نبودند اما اين بازي همه را اميدوار كرد‪،‬‬
‫فك�ر ميكنيد تيم ملي بتوان�د جزو مدعيان‬
‫قهرماني باشد ؟‬
‫قهرماني نه اما به اعتقاد من جزو چهار تيم‬
‫ميش��ود‪ .‬ايران‪ ،‬كره‪ ،‬اس��تراليا و ژاپن جزو چهار‬
‫تيم ميشوند اما اين را بگويم كه كار ايران سخت‬
‫است‪.‬‬
‫ب�از ه�م ميخواهي�م درباره اس�تقال‬
‫صحب�ت كني�م‪ .‬نيم فصل اين تيم دس�ت به‬
‫تغييرات زد با اين تغيير و تحول شانسي براي‬
‫قهرماني اين تيم در ليگ قايل هستيد؟‬
‫شانس��ي قايل نيس��تم چ��ون كميته فني‬
‫روي اين تيم نظارت ندارد‪ .‬س��رمربي اين تيم هر‬
‫كاري كه دلش ميخواهد انجام ميدهد‪ .‬شما نگاه‬
‫كنيد نيم فصل بازيكناني را كنار گذاشت كه اصا‬
‫بيدلي��ل آنها را آورده بود‪ .‬چرا اينها آمدند كه بعد‬
‫هم بروند با اين وضعيت هم بعيد ميدانم قهرمان‬
‫شوند‪.‬‬
‫پ�س براي كدام تيم يا تيمهايي ش�انس‬
‫قهرماني قايل هستيد؟‬
‫نفت و سپاهان دو تيمي هستند كه شانس‬
‫قهرماني دارند‪ .‬اين دو باش��گاه را مثال زدم چون‬
‫نفت و سپاهان باشگاهداري ميكنند نه تيمداري‪.‬‬
‫پس شانس آنها بيشتر است‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫مصاحبه‬
‫استقال‌و‌پرسپوليس‌بيش‌از‌‪‌290‬ميليارد‌مي‌ارزند‬
‫پورحيدري‪ :‬بازي كردن اس�تقاليها در‬
‫تيم ملي به كروش مربوط است‬
‫منصور پورحيدري هم از آن دس��ته افرادي اس��ت كه‬
‫اعتقاد دارد باشگاههاي استقال و پرسپوليس بيش از ‪290‬‬
‫ميليارد تومان ميارزند‪.‬‬
‫عضو هيات مديره باشگاه استقال در اين باره ميگويد‪:‬‬
‫«بدون تعصب بايد بگويم كه قيمت اين دو باش��گاه بيشتر از‬
‫‪ 290‬ميليارد توماني است كه اعام شده است‪ .‬اگر از نام اين‬
‫دو باشگاه و برند آنها استفاده شود‪ ،‬قيمت دو باشگاه بيش از‬
‫مبلغ اعام شده خواهد بود‪».‬‬
‫برخي كارشناسان اما اعتقاد دارند قيمتي كه اعام شده‬
‫پاي هيچ خري��داري را به مزايده ب��از نميكند‪ .‬پورحيدري‬
‫ميگويد‪« :‬ابتدا بايد امكانات و شرايط واگذاري دو باشگاه به‬
‫افرادي كه قرار اس��ت سرمايهگذاري كنند‪ ،‬داده شود‪ .‬قيمت‬
‫اين دو باشگاه حتي اگر پايين هم بيايد‪ ،‬باز هم نياز به فراهم‬
‫شدن شرايط واگذاري خواهد بود‪».‬‬
‫عضو هيات مديره استقال در مورد اينكه گفته ميشود‬
‫بخش��ي از سهام دو باش��گاه به پيشكس��وتان داده ميشود‪،‬‬
‫گفت‪« :‬از اين مس��اله اطاعي ندارم و هنوز شرايط واگذاري‬
‫اعام نشده است‪».‬‬
‫س��رمربي سابق تيم ملي ايران اعتقاد دارد كه تيم ملي‬
‫كشورمان در بازي با بحرين شديدا با روحيه به ميدان رفت‪.‬‬
‫پورحيدري حرفهاي��ش را اينگونه ادام��ه داد‪« :‬آن چيزي‬
‫كه بيش��تر از همه به چش��م آمد‪ ،‬انگيزه زياد بازيكنان براي‬
‫پي��روزي بود‪ .‬اين مس��اله همه را اميدوار ك��رد كه تيم ملي‬
‫بتواند در جام ملتها نتايج خوبي كس��ب كند‪ .‬مساله ديگر‬
‫جوانگراي��ي در تيم ملي بود ك��ه كارلوس كروش بايد زودتر‬
‫اي��ن كار را انجام م��يداد‪ .‬روز گذش��ته ‪ 3 ،2‬بازيكن جوان‬
‫عملكرد خوبي داشتند‪».‬‬
‫پورحي��دری ب��ازي با قطر را دش��وار ميدان��د‪« :‬ديدار‬
‫ب��ا قطر ب��راي تيم ملي دش��وار خواه��د بود‪ ،‬چ��را كه اين‬
‫تي��م در ديدار نخس��ت خود شكس��ت خ��ورده و ب��ازي با‬
‫اي��ران ب��راي آنها آخرين ش��انس صع��ود اس��ت‪ .‬بازيكنان‬
‫تي��م ملي بايد هوش��يار باش��ند تا ب��ا قدرت از گ��روه خود‬
‫صعود كنند‪».‬‬
‫چرا هيچ استقالي در تركيب تيم ملي به ميدان نرفت؟‬
‫پورحي��دري درباره غيبت آبيه��ا در تركيب اصلي تيم ملي‬
‫ميگويد‪« :‬دوس��ت دارم مليپوشان استقال در تركيب تيم‬
‫مل��ي بازي كنند اما اين مس��اله به نظر ك��روش برميگردد‬
‫و باي��د ب��ه او ح��ق داد ك��ه از نفراتي كه مدنظرش اس��ت‪،‬‬
‫استفاده كند‪».‬‬
‫خدا‌كند‌استقال‌و‌پرسپوليس‌خصوصی‌شوند‬
‫زرينچه‪ :‬فاصله امارات با قطر ‪ 3‬گل نبود‬
‫ج��واد زرينچه ارزيابي فن��ياش را از عملكرد تيم ملي‬
‫در بازي با بحرين بيان ميكند‪ .‬اين آناليز دس��تيار اول امير‬
‫قلعهنويي از ش��رايط بازي تيم ملي اس��ت كه پيشرويتان‬
‫قرارگرفته‪« :‬فكر ميكنم براي شروع عملكرد خوبي داشتيم‬
‫و توانس��تيم بازي مطلوبي ارائه دهيم‪ .‬بحرين هميشه تيمي‬
‫بوده كه ما را اذيت كرده است اما در بازي يكشنبه بازيكنان‬
‫ما حتي يك فرصت هم به آنها ندادند تا عرضاندام كنند‪ .‬به‬
‫نظرم نتيجه روحيهبخشي به دست آمد كه ميتواند در ادامه‬
‫رقابتها به ما كمك كند‪».‬‬
‫زرينچه اعتق��اد دارد كه امارات قدرت تيمي بهتري در‬
‫قياس با قطر دارد‪« :‬امارات تيمي بهتر از قطر است اما فاصله‬
‫اين دو تيم س��ه گل نبود و ب��ه همين دليل نبايد فكر كنيم‬
‫بازي با قطر س��اده است‪ .‬قطر مجبور است كه ما را شكست‬
‫ده��د چرا كه در غير اين ص��ورت از رقابتهاي جام ملتها‬
‫حذف خواهد شد‪ .‬همين مساله حساسيت بازي را باا ميبرد‬
‫اما من اعتقاد دارم كه تيم ما آنقدر خوب هست كه مشكلي‬
‫پيش نيايد‪».‬‬
‫پيشكس��وت تيم ملي ايران در پاسخ به اين سوال كه به‬
‫نظرش سيس��تم تيم ملي نسبت به جام جهاني چه تغييري‬
‫داش��ته است‪ ،‬ميگويد‪« :‬تغيير زيادي را شاهد نبودهايم‪ .‬من‬
‫فكر ميكنم تقريبا با همان سيس��تمي ك��ه در جام جهاني‬
‫ب��ازي كرديم براب��ر بحرين هم به ميدان رفتي��م‪ .‬تفاوت در‬
‫اينجاس��ت كه در جام جهاني حريف��ان قدرتمندتر بودند اما‬
‫اينج��ا ما از حريفان بهتر هس��تيم و در فاز تهاجمي طبيعتا‬
‫عملك��رد بهتري داريم‪ .‬كروش چند س��ال اس��ت كه با اين‬
‫سيس��تم كار ميكن��د و فكر نميكن��م در ادام��ه رقابتها‬
‫استراتژياش را تغيير بدهد‪».‬‬
‫زرينچه كه س��الها درخط دفاع تي��م ملي ايفاي نقش‬
‫كرده اس��ت درباره عملكرد وريا غف��وري و مرتضي پورعلي‬
‫گنجي ميگويد‪« :‬به نظرم بازي كردن اين دو بازيكن‪ ،‬جاي‬
‫تعجب ندارد و هيچ نگراني نبايد از اين بابت داش��ته باشيم‪.‬‬
‫يك زمان مرحوم دهداري من را از دس��ته چهار به تيم ملي‬
‫دع��وت كرد‪ .‬اگر كروش چنين كاري كرده بود ميش��د از او‬
‫پرس��يد كه چرا مث��ا اين بازيكنان را دع��وت كرده يا بازي‬
‫داده اس��ت‪ .‬امثال غفوري و پورعليگنج��ي بازيكنان خوبي‬
‫هستند و در ليگ برتر بازي ميكنند‪ .‬آنها نفراتي هستند كه‬
‫ميتوانند به كروش كمك كنند‪».‬‬
‫زرينچ��ه حرفهاي��ش را اينگون��ه ادام��ه داد‪« :‬فوتبال‬
‫ي��ك رويه ثاب��ت ن��دارد و اساس��ا قابل پيشبيني نيس��ت‬
‫ام��ا تي��م ما پتانس��يل رفتن به فين��ال را دارد‪ .‬ب��ا توجه به‬
‫بازيهاي��ي ك��ه در ج��ام ملتها ديدهاي��م‪ ،‬به نظ��رم تيم‬
‫مل��ي ايران چي��زي كمتر از ژاپن‪ ،‬اس��تراليا و ك��ره جنوبي‬
‫ندارد‪».‬‬
‫آق��ا جواد ب��ه ماج��راي خصوصيس��ازي اس��تقال و‬
‫پرس��پوليس با قيم��ت ‪ 290‬ميليارد توم��ان ورود ميكند و‬
‫ميگويد‪« :‬خدا كند كه اس��تقال و پرس��پوليس خصوصي‬
‫ش��وند اما با اين قيمت فكر نميكنم كس��ي پا پيش بگذارد‪.‬‬
‫نهايت��ا همين ش��ركتهاي دولتي جلو ميآيند و باش��گاه را‬
‫ميخرند چراكه رقم پيش��نهادي آنقدر باا هست كه فردي‬
‫استقبال نكند اما آنچه مسلم است اينكه اين دو باشگاه بايد‬
‫به هر ش��كل ممكن خصوصي ش��وند چرا كه با اين وضعيت‬
‫ديگر نميتوان كار را ادامه داد‪».‬‬
‫حرفه��اي پاياني مربي اس��تقال اختص��اص دارد به‬
‫اردويي كه در كيش دنبال ميش��ود‪« :‬اردوي خوبي را پشت‬
‫سر گذاشتهايم و با تمرينهاي پرفشاري كه داشتيم خودمان‬
‫را آماده كردهايم‪ .‬خوش��بختانه تاكنون مشكلي نداشتهايم و‬
‫تنه��ا بح��ث پيشروي كمب��ود نفرات بوده اس��ت‪ .‬ما با اين‬
‫تفكر كه هرچقدر بيش��تر بتوانيم كار كنيم اس��تفادهاش را‬
‫در لي��گ ميبريم ب��ه اردو آمدهايم و اميدواري��م اين اتفاق‬
‫رخ دهد‪».‬‬
‫پرسپـــــوليس‬
‫‪No.4987 - 13 Jan 2015 www.iran-varzeshi.com‬‬
‫سال هجدهم‬
‫رضا نوروزی‪ :‬حاا كه ميتوانم بازي كنم‪ ،‬بايد از پاي تلويزيون بازيها را ببينم‬
‫نقل قول‬
‫درخشان‪ :‬با غيرتمان به جنگ سرمايهدارها ميرويم‬
‫نه انتقادها تمام ميش��ود و نه توجيهات‬
‫حمي��د درخش��ان‪ .‬او در پاس��خ ب��ه آنه��ا كه‬
‫خريدهايش را ناكارآم��د خواندهاند‪ ،‬ميگويد‪:‬‬
‫«تا وارد كار شويم‪ ،‬بخشي از زمان و فصل نقل‬
‫و انتقاات را از دست داديم‪ .‬بعضي بازيكنان را‬
‫هم ميخواستيم كه به هر حال باشگاههايشان‬
‫حاضر ب��ه از دس��ت دادن آنها نبودن��د‪ .‬البته‬
‫ه��واداران نگران نباش��ند و بدانند كه ما تمام‬
‫تاش��مان را ميكنيم تا با يك تيم خوب وارد‬
‫مسابقات ش��ويم اما خب انتظار داريم شرايط‬
‫را درك كنند و توقعاتش��ان در حد داش��تهها‬
‫و تواناييهاي تيم باش��د‪ ».‬درخش��ان س��پس‬
‫از ش��رايط پي��ش روي پرس��پوليس در ليگ‬
‫قهرمانان ميگويد‪« :‬با حريفاني روبهرو هستيم‬
‫ك��ه بازيكن پنج ميلي��ون داري خريدهاند اما‬
‫اين به معناي آن نيس��ت كه شانس با آنها يار‬
‫است‪ .‬ما با اراده و درايت و انگيزه بازيكنانمان‬
‫به مصاف آنها ميرويم و ميتوانيم بر سختيها‬
‫غلبه كنيم‪ .‬در واقع ما به جنگ س��رمايهداري‬
‫ميرويم اما كوتاه نميآييم و با كمك تعصب‪،‬‬
‫غيرت‪ ،‬جنگندگي‪ ،‬تكني��ك فردي و تاكتيك‬
‫تيميم��ان بازيه��اي خوبي انج��ام خواهيم‬
‫داد‪ ».‬در ادامه‪ ،‬آقاي س��رمربي تغيير سيستم‬
‫پرسپوليس در نيم فصل دوم را وعده ميدهد‪:‬‬
‫«سيستم بازي پرسپوليس تغيير ميكند اما نه‬
‫اينطور كه هميش��ه ب��ا دو مهاجم بازي كنيم‪.‬‬
‫بستگي به حريفمان دارد‪».‬‬
‫عبدي‪ :‬بازي با امارات سختتر است‬
‫حسين عبدي با پرسپوليس سرگرم است‬
‫اما ن��ه آنچنان كه از جام ملتها غافل ش��ود‪.‬‬
‫اتفاقا برعك��س‪ ،‬او به طور دقيق بازيهاي اين‬
‫تورنمنت را به ارزيابي گذاشته و درباره شرايط‬
‫تيمملي ايران بعد از كس��ب نخستين پيروزي‬
‫براب��ر بحرين ميگويد‪« :‬تيممل��ي در گام اول‬
‫ب��ازي خوبي را از خود نش��ان داد و در واقع با‬
‫نتيجهاي كه گرفت‪ ،‬توانس��ت مردم را اميدوار‬
‫كند‪».‬‬
‫مرب��ي پرس��پوليس حريف��ان تيمملي را‬
‫ه��م اينط��ور ارزياب��ي ميكند‪« :‬انتظ��ارم از‬
‫قطر بيش��تر بود چون آنها يك��ي از بزرگترين‬
‫آكادميه��اي جهان را دارن��د و فكر ميكردم‬
‫براي جام ملتها هم بازيكناني را تربيت كرده‬
‫باش��ند اما اين تيم همه تصوراتم را به هم زد‪.‬‬
‫در عوض تيم امارات س��طح باايي دارد‪ .‬اكثر‬
‫بازيكنان اين تي��م از رده نوجوانان آمدند و به‬
‫المپيك رفتند و حاا ه��م در تيمملي امارات‬
‫بازي ميكنن��د‪ .‬آنها كاري كردن��د كه ما ‪40‬‬
‫سال اس��ت نتوانس��تهايم انجام بدهيم‪ .‬ضمن‬
‫اينكه اماراتيها هارموني بازيشان هم از قطر‬
‫بهت��ر بود‪ .‬ب��ه طور كل بازي ب��ا امارات خيلي‬
‫س��ختتر از بحرين و قطر اس��ت‪ ».‬عبدي در‬
‫مورد پرس��پوليس ه��م ميگوي��د‪« :‬تيم را به‬
‫امارات آورديم تا در فضايي متفاوت تمرين كند‬
‫و از حالت بدنس��ازي خارج ش��ود‪ .‬ميخواهيم‬
‫تيم بودن را با بازيكنان جديد حس كنيم‪».‬‬
‫محم��د ن��وري اگر چ��ه ب��راي قهرماني‬
‫پرس��پوليس در لي��گ برت��ر ش��انس چنداني‬
‫قايل نيس��ت اما نااميد هم به نظر نميرس��د‪.‬‬
‫از حرفهايش كه اينطور برميآيد‪« :‬درس��ت‬
‫اس��ت كه در ليگ برتر ش��انس زي��ادي براي‬
‫قهرمان��ي نداريم و احتمال قهرمان ش��دنمان‬
‫خيلي كم است اما نااميد نشدهايم و تا آخرين‬
‫لحظه تاش خواهيم كرد‪ ».‬اميدهاي كاپيتان‬
‫آنقدر هست كه حرفهايش درباره زنگ تفريح‬
‫شدن پرسپوليس در ليگ قهرمانان را هم پس‬
‫بگيرد‪« :‬گفته بودم اگر تيم تقويت نشود ممكن‬
‫است در آس��يا زنگ تفريح شويم اما باشگاه تا‬
‫جايي كه توانس��ت‪ ،‬خريد كرد‪ .‬مطمئن باشيد‬
‫پرسپوليس از پيش بازنده نيست و در آسيا زنگ‬
‫تفريح نميشويم‪ .‬ما از نام ايران دفاع ميكنيم‬
‫و اميدواريم با صعود از مرحله گروهي‪ ،‬در دور‬
‫دوم ليگ قهرمانان نتايج خوبي بگيريم‪ ».‬براي‬
‫حذف اي��ن محمد نوري آماده از تيمملي هيچ‬
‫دليلي جز بدس��ليقگي كروش نتوانستيم پيدا‬
‫كنيم اما ب��ا اين حال‪ ،‬او ميگويد كه قهرماني‬
‫تيمملي با كروش در جام ملتها را آرزو دارد‪:‬‬
‫«خوش��حال ش��دم كه بازي اول را برديم‪ .‬اين‬
‫پي��روزي براي تيمملي مهم ب��ود‪ .‬بچهها واقعاً‬
‫خوب بازي كردند و امي��دوارم اين روند ادامه‬
‫داشته باش��د‪ .‬نميتوان پيشبيني كرد اما من‬
‫خيل��ي اميدوارم كه تيمملي ب��ا جام قهرماني‬
‫آسيا از استراليا برگردد‪».‬‬
‫«بعد از ب��ازي با فواد يك روزنامه به دروغ‬
‫نوش��ت كه من و سوش��ا با هم درگير شدهايم و‬
‫م��ن هم تصميم گرفتم به جاي مصاحبه كردن‪،‬‬
‫دور بنش��ينم و اين دروغها را بخوانم‪ ».‬مصاحبه‬
‫ب��ا همين چند جمله كه دوري محس��ن بنگر از‬
‫رس��انهها را به خوبي توجيه ميكند‪ ،‬آغاز ش��ده‬
‫و مدافع پرس��پوليس يكراس��ت ميرود س��راغ‬
‫مشكات مالي‪« :‬بهتر است در اين مورد صحبت‬
‫نكنم‪ .‬بع��د از ‪ 6 ،5‬هفته ك��ه حقوقها پرداخت‬
‫نش��د‪ ،‬پولي را بين بازيكنان تقس��يم كردند كه‬
‫واقعاً خن��دهدار بود و من حتي رويم نميش��ود‬
‫دربارهاش حرف بزنم‪ ».‬بدتر از آن اما بندي است‬
‫كه به تازگيها به قرارداد بازيكنان ضميمه شده‬
‫و «حسن انجام كار» نام گرفته‪ .‬جالبتر‪ ،‬واكنش‬
‫بنگر به آن است‪« :‬نميتوانند چنين كاري انجام‬
‫بدهند‪ .‬مگر دست خودشان است؟! مگر ميشود‬
‫بدون رضايت بازيك��ن بندي به قراردادش اضافه‬
‫ش��ود؟ مگر مدرسه فوتبال است كه اين كارها را‬
‫انجام بدهند؟ » شايعهها در توجيه سكوت نوري و‬
‫بنگر درباره بيپوليها گفتهاند كه اين دو پولشان‬
‫را گرفتهاند اما در پاس��خ به آنه��ا‪ ،‬بنگر اينطور‬
‫ميگويد‪« :‬من پول گرفتهام؟ من هنوز از پارسال‬
‫طلبكارم‪ ،‬ماشين بدون سند هم كه دارم و امسال‬
‫ه��م پولي نگرفتهام‪ .‬مطمئن باش��يد قرارداد من‬
‫شفاف است و مثل بعضيها زيرآبي نرفتهام‪».‬‬
‫نوري‪ :‬شانس زيادي نداريم اما به قهرماني اميدواريم‬
‫بنگر‪:‬مثلبعضيهازيرآبينرفتهام‬
‫عاليشاه‪:‬به كورسقهرمانيبرميگرديم‬
‫اميد عاليش��اه آنقدر به آينده پرسپوليس‬
‫اميدوار اس��ت كه هنوز نيم فصل دوم ش��روع‬
‫نش��ده‪ ،‬اين تيم را در جم��ع مدعيان ميبيند‪:‬‬
‫«بع��د از اينكه ي��ك مدت ش��رايط تيم خوب‬
‫نبود و هيچ چيز سر جاي خودش قرار نداشت‪،‬‬
‫توانستيم چند بازيكن خوب جذب كنيم و تيم‬
‫س��ر و س��امان گرفت‪ .‬اميدوارم با تمرينهايي‬
‫ه��م كه در تعطيات نيم فصل انجام ميدهيم‪،‬‬
‫بتوانيم تيم را به ش��رايط آرماني برگردانيم‪ .‬ما‬
‫هنوز نااميد نش��دهايم و به اندازه بقيه مدعيان‬
‫ب��راي خودم��ان ش��انس قايليم‪ .‬البت��ه از اان‬
‫نميش��ود چيزي را پيشبيني كرد اما ما تمام‬
‫تاش��مان را انجام ميدهيم تا در نيمفصل دوم‬
‫به جمع مدعيان برگرديم و براي قهرماني بازي‬
‫كنيم‪ .‬در فوتبال ايران بيش��تر از مس��ائل فني‪،‬‬
‫مس��ائل روحي رواني روي تيمها اثر ميگذارد‬
‫و با دو‪ ،‬س��ه پيروزي ميش��ود به بااي جدول‬
‫رس��يد‪ .‬ما هم اگر نيم فصل دوم را خوب شروع‬
‫كني��م و چند تا بازي اول را ببريم‪ ،‬ميتوانيم به‬
‫صدر جدول نزديك شويم و خودمان را بهعنوان‬
‫يكي از مدعيان معرفي كنيم‪ .‬اميدوارم بازيكنان‬
‫جديد هم در اين راه كمكمان كنند‪ ».‬وقتي از‬
‫عاليشاه ميپرسيم آيا مشكل مالياش حل شده‪،‬‬
‫ميگويد‪« :‬مشكل مالي كه هميشه وجود دارد‬
‫اما مسووان باشگاه يك قولهايي دادهاند‪».‬‬
‫خالقيفر‪ :‬به اين زودي از پرسپوليس نميروم‬
‫«آنق��در تاش ميكن��م تا ق��راردادم‬
‫ب��راي فصل بع��د هم تمديد ش��ود‪ ».‬اين را‬
‫رضا خالقيف��ر گفته‪ .‬بازيكني كه قرمزپوش‬
‫ش��دنش انتقادهاي بسياري را برانگيخت اما‬
‫بعد از تنها يكي دو بازي همه اعتراف كردند‬
‫كه پرس��پوليس در خريد او اش��تباه نكرده‪.‬‬
‫خ��ود اين بازيكن هم همينطور فكر ميكند‬
‫و اميدوار اس��ت كه عملكرد خوبش تمديد‬
‫قرارداد او را باعث شود‪« :‬هر بازيكني دوست‬
‫شماره ‪4987‬‬
‫سه شنبه ‪ 23‬دي‪1393‬‬
‫دارد در دوران فوتبال��ش افتخ��ار حضور در‬
‫پرس��پوليس را داشته باشد و من خوشحالم‬
‫كه اين فرصت نصيبم ش��د اما اص ً‬
‫ا دوست‬
‫ندارم عمر فوتباليام در پرس��پوليس كوتاه‬
‫باشد و به اين زوديها نميروم‪ .‬براي همين‬
‫ت��اش ميكنم ت��ا در ادامه بازيه��ا آنقدر‬
‫خ��وب كار كنم كه براي فص��ل بعد هم در‬
‫پرس��پوليس ماندني ش��وم‪ .‬در پرسپوليس‬
‫هميشه بايد بهترين باشي تا بتواني انتظارات‬
‫هواداران را برآورده كني و من هم با همين‬
‫ه��دف آمدهام‪ .‬ضمن اينك��ه ليگ قهرمانان‬
‫چالش جديدي در زندگي ورزشي من است‬
‫و امي��دوارم در اين تورنمن��ت مهره مؤثري‬
‫براي پرس��پوليس باشم‪ ».‬اما آيا به موفقيت‬
‫اين پرس��پوليس اميدي هس��ت؟ خالقيفر‬
‫پاس��خ ميدهد‪« :‬م��ن خيلي امي��دوارم اما‬
‫همه چيز بس��تگي به خودم��ان دارد‪ .‬با دو‬
‫س��ه برد پياپي حت��ي ميتوانيم به قهرماني‬
‫هم اميدوار ش��ويم و به چيزي جز قهرماني‬
‫فكر نميكنيم‪».‬‬
‫گلهايم را گذاشتهام براي ليگ قهرمانان‬
‫زهرا اسدی‬
‫‪Zahra Asadi‬‬
‫انتظارها از رضا نوروزي خيلي بيش از آن‬
‫يك گلي بود كه او در حضور ‪ 326‬دقيقهاياش‬
‫در تركيب پرس�پوليس زد‪ .‬ق�رار بود گلهاي‬
‫نوروزي درماني باشد بر درد كهنه پرسپوليس‪.‬‬
‫ق�رار بود معجزه كند اما پرس�پوليس او را هم‬
‫طلسم كرد‪ .‬همان پايي كه در چهارمين بازي به‬
‫گل باز شده بود‪ ،‬رضا نوروزي را زمينگير كرد؛‬
‫آنچنان كه تا امروز‪ ،‬بازنگش�ته و پرس�پوليس‬
‫هم نامش را از ليست بازيگران ليگ برترياش‬
‫خ�ط زد‪ .‬رضا ن�وروزي اما قرار اس�ت در ليگ‬
‫قهرمان�ان ب�ار ديگ�ر پيراهن پرس�پوليس را‬
‫بپوشد و به قول خودش گلهاي نزده در ليگ‬
‫برتر را تافي كند‪.‬‬
‫باز كه از پرسپوليس دور افتادي!‬
‫بل��ه ديگر‪ .‬م��ن در تهران هس��تم و تيم در‬
‫امارات اردو زده‪.‬‬
‫تو چرا نرفتي اردو؟‬
‫خ��ب من هن��وز دويدن را ش��روع نكردهام‬
‫و ميرفتم هم نميتوانس��تم با تي��م تمرين كنم‪ .‬با‬
‫هماهنگي كادر فني در تهران ماندهام و در اين يك‬
‫هفت��ه هم فيزيوتراپي ميكنم تا تيم برگردد و بروم‬
‫سر تمرين‪.‬‬
‫همچنان مشغول فيزيوتراپي هستي؟‬
‫ن��ه‪ ،‬اان ديگ��ر فيزيوتراپ��ي نميكنم‪ .‬وزنه‬
‫ميزنم و كارهاي تعادلي انجام ميدهم‪ .‬از هفته بعد‬
‫هم دويدن را شروع ميكنم و آرام آرام برميگردم‪.‬‬
‫با اين عجله برميگردي‪ ،‬نميترسي دوباره‬
‫مصدوم شوي؟‬
‫نه‪ ،‬اتفاقا عجلهاي هم ندارم‪ .‬چهار ماه و نيم‬
‫از جراحيام گذش��ته و طبق برنامهاي كه پزش��كم‬
‫تنظيم كرده‪ ،‬يك هفته ديگر بايد دويدن را ش��روع‬
‫كنم‪ .‬بع��د هم ميروم ب��راي بدنس��ازي و كارهاي‬
‫ريتميك‪.‬‬
‫يعني اان ميتواني س�نگيني تمرينهاي‬
‫بدنسازي را تحمل كني؟‬
‫اان كه نه‪ .‬فعا بايد دويدن را ش��روع كنم‬
‫اما فكر ميكن��م يك ماه ديگر بتوان��م وارد مرحله‬
‫بدنس��ازي شوم و بدنسازي فوتبالي را به طور كامل‬
‫انجام بدهم‪.‬‬
‫پ�س ميتوانس�تي در نيم فص�ل دوم هم‬
‫بازي كني!‬
‫بل��ه‪ ،‬حداقل به ‪ 8 ،7‬بازي آخر ميرس��يدم‪.‬‬
‫خيل��ي ه��م دي��ر ميش��د‪ ،‬ميتوانس��تم مقاب��ل‬
‫تراكتورسازي بازي كنم اما خب نخواستند‪.‬‬
‫ان�گار به خاطر خ�ط خوردنت از ليس�ت‬
‫هنوز از پرسپوليسيها دلخوري‪.‬‬
‫بحث دلخوري از كسي نيست اما من خيلي‬
‫ناراحت ش��دم‪ .‬هر چند چاره ديگري هم نيس��ت و‬
‫مجبورم با شرايط بسازم‪ .‬انشاءا‪ ...‬همه چيز درست‬
‫ميشود‪.‬‬
‫شايد بهتر بود مقاومت نميكردي و اجازه‬
‫ميدادي همان اول كه مصدوم شدي‪ ،‬از ليست‬
‫حذفت كنند‪.‬‬
‫اان ديگ��ر چه فرق��ي ميكن��د؟ مهم اين‬
‫اس��ت كه من ميتوانم بازي كن��م و نهايتا تا هفته‬
‫بيس��تم برميگردم اما ناراحتيام از اين است كه با‬
‫اين آمادگي‪ ،‬بايد بنشينم پاي تلويزيون و بازيهاي‬
‫پرسپوليس را تماشا كنم‪.‬‬
‫البته ليگ قهرمانان را داري؛ يا نكند آنجا‬
‫هم خط خوردهاي؟‬
‫نه خط نخوردهام‪ .‬اس��مم در ليست آسيايي‬
‫پرسپوليس هست‪.‬‬
‫اما منتقدانت ميگفتند پرس�پوليس براي‬
‫لي�گ قهرمانان ه�م نبايد روي رض�ا نوروزي‬
‫حس�اب كند چون پيشبينيه�ا اين بود كه تا‬
‫آخر سال برنميگردي!‬
‫بعضيها خيلي حرف ميزنند و من هم وقت‬
‫ندارم هر روز جوابشان را بدهم اما ميتوانم از اولين‬
‫بازي ليگ قهرمانان براي پرسپوليس بازي كنم‪.‬‬
‫در چهار تا بازي كه با پيراهن پرسپوليس‬
‫انج�ام دادي فق�ط ي�ك گل زدي؛ در لي�گ‬
‫قهرمانان هم قرار است همينقدر گل بزني؟‬
‫نه‪ ،‬خب من خيلي بدشانسي آوردم و خيلي‬
‫هم تحت فش��ار ب��ودم اما مطمئن باش��يد گلهاي‬
‫نزدهام را در آس��يا جبران ميكن��م‪ .‬وقتي برگردم‪،‬‬
‫با تمام وجود براي پرس��پوليس بازي ميكنم و هر‬
‫كاري از دس��تم برآيد براي موفقيت اين تيم انجام‬
‫ميدهم‪ .‬ميدان��م كه ميتوانم گلهاي زيادي بزنم‪.‬‬
‫اصا گلهايم را گذاشتهام براي ليگ قهرمانان‪.‬‬
‫يعن�ي ميتواني�م امي�دوار باش�يم ك�ه‬
‫پرس�پوليس در آس�يا ب�ا گلهاي ت�و نتيجه‬
‫بگيرد؟‬
‫خب نتيجه گرفتن در ليگ قهرمانان خيلي‬
‫س��خت است و با توجه به اينكه ما در نيم فصل هم‬
‫نتوانستيم بازيكناني را كه ميخواستيم جذب كنيم‪،‬‬
‫كارمان س��ختتر هم ش��ده‪ .‬البته نااميد نيستيم و‬
‫همه هدفمان اين است كه عملكرد پرسپوليس در‬
‫ليگ قهرمانان آبرومندانه باش��د‪ .‬با اين انگيزهاي كه‬
‫من در تمرين از بچهها ديدم‪ ،‬اميدوار ش��دم و فكر‬
‫نميكن��م در ادامه ليگ و ليگ قهرمانان نتايج بدي‬
‫بگيريم‪.‬‬
‫واقعا به آينده پرسپوليس اميدواري؟‬
‫چرا نااميد باشم؟ آن چند روزي كه رفتم سر‬
‫تمرين به نظرم شرايط آنقدرها هم كه ميگفتند بد‬
‫نبود و اين تعطيات هم فرصت خيلی خوبی را برای‬
‫آمادهسازي تيم مهيا كرده‪ .‬من اميدوارم پرسپوليس‬
‫خيلي زود به كورس قهرماني برگردد‪.‬‬
‫گفت�ه بودي اگر پرس�پوليس نام�ت را از‬
‫ليس�ت خط بزند‪ ،‬قراردادت را فس�خ ميكني‬
‫و ميروي‪.‬‬
‫منظورم اين بود ك��ه اگر بازي نكنم و من‬
‫را نخواهن��د‪ ،‬ميروم جايي ك��ه بتوانم بازي كنم‪.‬‬
‫ضم��ن اينكه آن موقع تحت فش��ار ب��ودم كه اين‬
‫حرف را زدم‪.‬‬
‫حاا چطور؛ ميخواهي بروي يا ميماني؟‬
‫قراردادم كه يكس��اله بود و آخر فصل تمام‬
‫ميشود اما خودم دوست دارم بمانم‪ .‬مطمئن باشيد‬
‫اگر پرسپوليس براي فصل بعد من را بخواهد‪ ،‬حتما‬
‫ميمانم چون اين تيم را واقعا دوست دارم‪.‬‬
‫بحث حضورت در پرسپوليس هم از خيلي‬
‫وقت پيش مط�رح بود و وقتي آمدي همه فكر‬
‫ميكردند مش�كل گلزني تيم كا حل شده اما‬
‫چيزي عوض نشد!‬
‫بله متاس��فانه من خيلي بدشانس��ي آوردم‪.‬‬
‫خيل��ي تاش كردم و ميخواس��تم به پرس��پوليس‬
‫كمك كنم اما نشد‪.‬‬
‫فرصتی برای ثبتنام ساماف و هافبك برزيلي در فهرست نميماند‬
‫ماهيني در ليست آسيايي پرسپوليس‬
‫محمد قراگزلو‬
‫‪Mohammad Gharagozlou‬‬
‫پرسپوليس با يك تيم نصف و نيمه به امارات‬
‫رفته تا آماده ش��روع دوباره ليگ برتر و البته ليگ‬
‫قهرمانان آس��يا ش��ود‪ .‬جدا از دو بازيكن مليپوش‬
‫تي��م اميد (نورالله��ي و كمنداني) س��ه بازيكن به‬
‫صورت جداگانه به تيم پيوستند و البته قرار نيست‬
‫بازيكن��ان خارج��ي در امارات به تمرين س��رخها‬
‫بپيوندند‪ .‬جدا از اين مس��اله كه اردوي پرسپوليس‬
‫چقدر ميتواند مفيد باشد بحث اضافه شدن نفرات‬
‫جديد و ليست آسيايي تيم موضوع مهمي است كه‬
‫در هياهوي اخبار مربوط به تيم ملي مغفول ماند و‬
‫كاستيهاي پرسپوليس چندان بولد نشد‪.‬‬
‫ساماف و هافبك برزيلي به ليست‬
‫نميرسند‬
‫ليس��ت اوليه آسيايي پرس��پوليس به ‪AFC‬‬
‫ارسال شده و البته چند روز ديگر مهلت باقي است‬
‫تا اين ليس��ت تكميل ش��ود اما سوال اينجاست كه‬
‫كدام بازيكنان اين فهرست را تكميل و اميدواركننده‬
‫خواهند كرد؟ دو س��ه روز اس��ت كه گفته ميشود‬
‫دو بازيكن خارجي به تمرينات پرس��پوليس اضافه‬
‫خواهند شد و احتماا بعد از يكي دو جلسه تمرين‬
‫قراردادش��ان را خواهند بس��ت اما ظاهرا جذب اين‬
‫دو نفر هم به تعويق افتاده و به فهرس��ت آس��يايي‬
‫نخواهند رسيد‪ .‬شوكت ساماف ازبك و يك هافبك‬
‫تهاجم��ي برزيلي‪ -‬كه نفهميديم درخش��ان چطور‬
‫ميگوي��د هم هافبك تهاجمي اس��ت هم تدافعي‪-‬‬
‫قرار بود در امارات به پرس��پوليس ملحق شوند اما‬
‫ديروز سايت باش��گاه پرسپوليس خبر داد به خاطر‬
‫اينك��ه صدور وي��زاي آنها طول ميكش��د و در اين‬
‫ش��رايط آنها خيلي دير به اردوي امارات ميرسند‪،‬‬
‫قرار شده در تهران به تمرين پرسپوليس بپيوندند‪ .‬از‬
‫طرفي شنيده شده اين بازيكنان به خاطر مبالغ كم‬
‫پيشنهادي از س��وي باشگاه نميخواهند در تمرين‬
‫پرسپوليس حاضر شوند‪ .‬گفته ميشود پرسپوليس‬
‫اع��ام كرده در ابتداي همكاري و عقد قرارداد تنها‬
‫‪ 10‬هزار دار به آنه��ا پرداخت خواهد كرد كه اين‬
‫مس��اله به مذاق بازيكنان فوق خوش نيامده است‪.‬‬
‫هر چند طاهري در قس��ط اول ق��رارداد به تادئوي‬
‫برزيلي ‪ 90‬هزار دار داده اما به هافبك هموطنش‬
‫و س��اماف ازبك پيشنهاد پرداخت ‪ 10‬هزار داري‬
‫در زم��ان عقد ق��رارداد داده كه اين مس��اله مورد‬
‫موافقت آنها قرار نگرفته اس��ت‪ .‬ب��ا اين حال حتي‬
‫اگر آنچه باش��گاه پرس��پوليس ادعا ميكند درست‬
‫باش��د و اين دو بازيكن به خاطر ويزا و دير رسيدن‬
‫به امارات‪ ،‬در اردوي س��رخها حاضر نش��ده باشند‪،‬‬
‫سوال اينجاس��ت كه آنها چه زماني به پرسپوليس‬
‫ميپيوندن��د و آيا اصا زماني ب��راي عقد قرارداد با‬
‫آنها باقي خواهد ماند؟ مطمئنا حضور در تمرينات و‬
‫تست پزشكي آنها حداقل يكي دو روز زمان خواهد‬
‫گرفت‪ .‬اين در حالي اس��ت كه پرسپوليس يكشنبه‬
‫هفته بعد به تهران بازخواهد گش��ت‪ ،‬درست روزي‬
‫كه ليس��ت آس��يايي پرس��پوليس بايد تكميل و به‬
‫‪ AFC‬فرستاده شود‪ .‬مسووان باشگاه پرسپوليس‬
‫ميگويند تا ‪ 28‬دي ماه براي تكميل اين فهرس��ت‬
‫وق��ت دارند اما با توجه به اينكه دو بازيكن خارجي‬
‫مد نظر باش��گاه خيلي دير به تهران ميرسند عما‬
‫فرصتي براي قرار دادن نام آنها در فهرست آسيايي‬
‫وجود ندارد كه بايد ديد درخش��ان و باش��گاه اين‬
‫معضل را چگونه حل خواهند كرد‪.‬‬
‫ماهيني در فهرست آسيايي‬
‫ظاهرا نام حسين ماهيني در فهرست آسيايي‬
‫پرس��پوليس به ‪ AFC‬ارس��ال ش��ده و او در اين‬
‫رقابتها ميتواند س��رخها را دوباره همراهي كند‪.‬‬
‫حال سوال اينجاس��ت كه اگر ماهيني ميتواند در‬
‫آسيا به ميدان برود چرا بابك حاتمي با كلي سر و‬
‫صدا و جار و جنجال جذب شد‪ .‬از طرفي درخشان‬
‫برخاف حرفهاي قبلياش جعفرپور را هم در تيم‬
‫خ��ود حفظ كرد‪ .‬او ميداند كه علي عس��گري هم‬
‫در دفاع راس��ت قابليت بازي دارد و با اين حساب‬
‫‪ 4‬بازيكن در پس��ت مدافع راست در اختيار خواهد‬
‫داش��ت‪ .‬اين اتفاق زماني تلخ به نظر ميرس��د كه‬
‫بدانيم پرسپوليس در حال حاضر حتي يك مدافع‬
‫چپ هم ندارد‪ .‬بعد از كنار گذاشتن ميثم حسيني‬
‫از تي��م بح��ث جذب ضرغ��ام اس��ماعيل عراقي و‬
‫الكس��يس نورامبوئناي فلسطيني – شيليايي يكي‬
‫دو هفته در رس��انهها مطرح ب��ود اما انتقال آنها به‬
‫جمع سرخها منتفي شد تا پاي شوكت ساماف به‬
‫ميان بيايد‪ .‬حاا اگر حس��اب كنيم حذف ش��وكت‬
‫ساماف به دليل دير آمدن او به تمرينات و مهلت‬
‫ك��م باقيمان��ده يا به ه��ر دليل ديگر در فهرس��ت‬
‫آس��يايي پرس��پوليس قرار نگيرد‪ ،‬درخش��ان بايد‬
‫بدون مدافع چپ به مص��اف حريفان قدر خود در‬
‫ليگ قهرمانان برود و آنگاه به فكر اين خواهد افتاد‬
‫كه از پستهاي ديگر بازيكن به دفاع چپ ببرد كه‬
‫اين هم ريسك بزرگي است‪.‬‬
‫هزار تا بال گرفت‪ ،‬يك هافبك دفاعي‬
‫جذب نكرد‬
‫بهنام ب��رزاي آخري��ن بازيكني اس��ت كه به‬
‫تيم پرس��پوليس پيوس��ته و به نوعي آخرين خريد‬
‫درخش��ان در نيمفصل به حساب ميآيد‪ .‬درخشان‬
‫بعد از ج��ذب جعفرپور‪ ،‬خالقيف��ر‪ ،‬تادئو و عليپور‬
‫كاپيتان تيم اميد ايران را جذب كرده اما اين بازيكن‬
‫فقط در ليگ قهرمانان آسيا ميتواند بازي كند‪ .‬هر‬
‫چند به جذب اين جوان زير ‪ 23‬سال انتقاد چنداني‬
‫وارد نيس��ت اما سوال بزرگ اينگونه مطرح ميشود‬
‫كه چرا س��رمربي پرس��پوليس در برخي پس��تها‬
‫ترافيك را سنگينتر ميكند و در بعضي پستهاي‬
‫همه چيز درباره هافبك ازبكستاني منتخب درخشان‬
‫شوتزن‪ ،‬گلزن و استاد در كارت گرفتن!‬
‫پرس�پوليس اگر چه در فصل نق�ل و انتقاات نتوانس�ت ضعفهايش را برطرف‬
‫كند اما آنقدر بازيكن خارجي مد نظر دارد كه ميتوان از آنها يك تيم كامل ساخت‪.‬‬
‫آخري�ن بازيكني كه درخش�ان فيلم ب�ازياش را دي�ده و پس�نديده‪ ،‬يك هافبك‬
‫ازبكستاني است كه اول گفتند قرار است در اردوي امارات به اين تيم ملحق شود و‬
‫حاا خبر آوردهاند كه بعد از بازگشت پرسپوليس بايد منتظر او باشيم‪ .‬يعني درست‬
‫موقعي كه مهلت ارس�ال ليست به كنفدراس�يون فوتبال آسيا تمام شده! دراينباره‬
‫البته هر چه بگوييم و بنويس�يم‪ ،‬پرس�پوليس گوش ش�نوايي ن�دارد‪ .‬پس چه بهتر‬
‫ك�ه حداقل وقتمان را بگذاريم براي ش�ناخت اين هافبك ازبكس�تاني كه تاييديه‬
‫س�رمربي را گرفته و قرار اس�ت براي امضاي قرارداد با پرس�پوليس به تهران بيايد‪.‬‬
‫ش�وكت س�اماف ‪ 29‬ساله اس�ت و قدش يك متر و ‪ 74‬س�انتيمتر‪ .‬اين بازيكن اگر‬
‫چه راس�ت پا است اما توانايي بازي در بال چپ را هم دارد‪ .‬در رده جوانان براي تيم‬
‫كروفچي بازي كرده و در س�ال ‪ 2000‬با قراردادي شش ساله به تيم زير ‪ 19‬سالههاي‬
‫اف س�ي بخارا منتقل ش�د‪ .‬در س�ال ‪ 2003‬به تيم بزرگس�اان همين باشگاه منتقل‬
‫ش�د و بعد از چهار سال به بنيادكار پيوس�ت‪ .‬البته در اين تيم بيشتر نيمكتنشين‬
‫ب�ود و در س�ال ‪ 2010‬تنها پنج دقيقه به ميدان رفت و س�پس به ص�ورت قرضي به‬
‫نس�ف قارشي پيوس�ت‪ .‬حاصل پنج بازي او در اين تيم دو گل و دو كارت زرد است‪.‬‬
‫س�اماف در س�ال ‪ 2011‬به بنيادكار رف�ت و در ‪ 23‬ب�ازي دو گل زد و دو كارت زرد‬
‫گرفت‪ .‬با تمديد قراردادش در اين تيم ماندگار ش�د و در ‪ 23‬بازي فصل ‪2011-2012‬‬
‫ش�ش گل به ثمر رس�اند‪ .‬سپس به ژتيسو قزاقستان پيوست و در ‪ 27‬بازي براي اين‬
‫تيم به ميدان رفت كه حاصل آن س�ه گل و چهار كارت زرد بود‪ .‬س�ال ‪ 2014‬به تيم‬
‫ش�اختار كاراگندي اين كشور پيوست و در ‪ 28‬بازي س�ه گل به ثمر رساند‪ .‬شوكت‬
‫س�اماف تخصص عجيبي در زدن ضربات ايس�تگاهي و به ويژه كرنرها دارد و تا به‬
‫حال توپهاي بسياري را به طور مستقيم از روي نقطه كرنر به درون دروازه فرستاده‬
‫است و از اين بابت خيلي به كار پرسپوليس ميآيد‪ .‬ساماف تجربه ‪ 15‬بازي ملي را‬
‫هم در كارنامه دارد كه نخستين آنها در سال ‪ 2007‬و در برابر چينتايپه رقم خورد و‬
‫اين بازيكن يكي از ‪ 9‬گل تيمش را زد‪ .‬آخرين بازي ملي او هم در سال ‪ 2013‬و برابر‬
‫هنگكنگ بوده است‪.‬‬
‫ديگ��ر كه با كمب��ود بازيكن روبهرو اس��ت حركت‬
‫مفي��دي انجام نميدهد‪ .‬ج��دا از بحث مدافع چپ‬
‫كه معضل بزرگ پرسپوليس بعد از جدايي پوادي‬
‫بوده و در س��طور باا به آن اشاره شد‪ ،‬بحث كمبود‬
‫هافبك تدافعي ميتواند ميزان نگرانيهاي هواداران‬
‫اي��ن تيم را در ليگ قهرمان��ان افزايش دهد‪ .‬بعد از‬
‫رفت��ن رضا حقيقي‪ ،‬حاا پرس��پوليس فقط مهرداد‬
‫كفش��گري و احم��د نوراللهي را به عن��وان هافبك‬
‫دفاعي در اختيار دارد و به دو بازيكن شاخص ديگر‬
‫در اين پست احساس نياز ميكند‪ .‬درخشان در اين‬
‫پس��ت بازيكني ميخواهد كه مكمل كفش��گري يا‬
‫نوراللهي باش��د و با خصوصياتي متفاوت نسبت به‬
‫اين دو نفر شرايط ميانه زمين را به سود پرسپوليس‬
‫تغيي��ر دهد اما دريغ از ج��ذب يك هافبك دفاعي‪.‬‬
‫در حالي كه پرس��پوليس به ش��دت در اين منطقه‬
‫احس��اس نياز ميكند درخش��ان روي يك هافبك‬
‫تهاجمي برزيلي زوم كرده و تازه جذب اين بازيكن‬
‫هم قطعي نيس��ت‪ .‬اي��ن اتفاق وقت��ي نگرانكننده‬
‫ميش��ود كه بدانيم پرسپوليس چندين و چند بال‬
‫كن��اري دارد اما تعداد هافبكهاي دفاعياش نيمي‬
‫از تعدادي اس��ت كه بايد در اختيار داش��ته باشد‪.‬‬
‫پرسپوليس حاا نفراتي مثل عاليشاه‪ ،‬عليعسگري‪،‬‬
‫دغاغله‪ ،‬عليپ��ور و برزاي را به عنوان بال در اختيار‬
‫دارد ضم��ن اينكه هادي ن��وروزي‪ ،‬پيام صادقيان و‬
‫رض��ا خالقيفر هم ميتوانند در كنارهها بازي كنند‬
‫ام��ا در عوض ي��ك هافبك تدافع��ي كارآمد جذب‬
‫نكرده و در اين بين به شدت با مشكل روبهرو است‪.‬‬
‫ظاهرا درخش��ان قصد دارد در ليگ قهرمانان آسيا‬
‫از مايكل اومانيا در پس��ت هافبك دفاعي اس��تفاده‬
‫كن��د ام��ا او در ليگ برتر خودمان نتوانس��ت نقش‬
‫يك هافب��ك دفاعي كارآمد را ايف��ا كند و طبيعي‬
‫اس��ت كه در بازيهاي دشوارتر ليگ قهرمانان اين‬
‫تغيير نميتواند مش��كات ميانه ميدان پرسپوليس‬
‫را كم كند‪.‬‬
‫ضعفها پوشش داده نشد‪ ،‬تقويتي‬
‫در كار نبود‬
‫فصل نقل و انتقاات براي پرسپوليس آنطوري‬
‫تمام نش��د كه كس��ي را به آينده اين تيم در آسيا‬
‫و لي��گ برتر اميدوار كند‪ .‬در خط دروازه نيلس��ون‬
‫رفت و همامي آمد كه اگر منفي نباشد قطعا تغيير‬
‫مثبتي نيس��ت‪ .‬در دفاع مياني بنگر و نورمحمدي‪،‬‬
‫خانزاده و اومانيا س��ر جايش��ان ماندن��د‪ .‬در دفاع‬
‫چپ حس��يني رفت و كسي جايش نيامد‪ .‬در دفاع‬
‫راس��ت بابك حاتمي آمد كه قطعا اس��تانداردهاي‬
‫حس��ين ماهيني را ندارد‪ .‬در پست هافبك دفاعي‬
‫حقيق��ي رفت و بازيكني جايش نيامد‪ .‬در ليس��ت‬
‫هافبك تهاجمي اضافه شدن خالقيفر اتفاقي نبود‬
‫ك��ه بتواند اين منطق��ه از زمين را تكاني دهد و به‬
‫عبارت��ي خالقيفر در بهترين ف��رم ممكن از نوري‬
‫و صادقيان در س��طحي پايينت��ر قرار ميگيرد‪ .‬در‬
‫بالهاي كناري اضافه ش��دن ب��رزاي و عليپور تنها‬
‫ترافيك را در اين پس��ت بيشتر خواهد كرد وگرنه‬
‫تقريبا بعيد اس��ت كه تصور كني��م بازيكنان ‪ 19‬و‬
‫‪ 22‬س��اله س��ابق راهآهن بتوانند در ليگ قهرمانان‬
‫كمك حال درخشان باشند‪ .‬در خط حمله تادئو به‬
‫جمع طارمي‪ ،‬رضا نوروزي‪ ،‬هادي نوروزي و محمد‬
‫عباسزاده اضافه ش��ده اما فوتب��ال او را هيچ كس‬
‫نديده و تاييد نكرده است‪ .‬در واقع هيچ كس درباره‬
‫تواناييه��اي فردي او اطاعي ندارد و در اين مدت‬
‫ه��ر چه درباره او گفتهاند مرب��وط به اضافه وزن و‬
‫فيزيك نامتناس��بش بوده اس��ت‪ .‬در اين شرايط و‬
‫با بررسي مس��ائل فوق مشخص اس��ت كه ليست‬
‫آس��يايي پرسپوليس چنگي به دل نميزند و حتي‬
‫اگر آن هافبك برزيلي و ش��وكت ساماف ازبك به‬
‫اين ليست اضافه شوند چالههاي اين ليست آنقدر‬
‫زياد هست كه نگرانيها همچنان پابرجا بماند‪.‬‬
‫‪ 21‬ربيع ااول ‪1436‬‬
‫‪10‬‬
‫سوژه روز‬
‫در نشست شنبه شب هيات مديره درباره‬
‫همه چيز حرف زدند!‬
‫تصويبآييننامهانضباطيجديد‬
‫عليهبازيكنانبازيگوش‬
‫هيأت مديره پرس��پوليس شنبه شب تشكيل جلسه‬
‫داد و در جري��ان آن ضمن تصوي��ب آييننامه انضباطي‪،‬‬
‫پيرامون مسائل گوناگون از جمله گزارشهاي مالي‪ ،‬نقل‬
‫و انتقاات‪ ،‬اردوي امارات‪ ،‬فهرست آسيايي و ادامه جذب‬
‫بازيكنان جديد‪ ،‬گزارشي ارائه و در اين خصوص گفتوگو‬
‫شد‪.‬‬
‫هي��أت مديره پرس��پوليس ش��نبه ش��ب ب��ا حضور‬
‫آقاي��ان عل��ي اكبر طاهري‪ ،‬جعفر كاش��اني‪ ،‬حس��ينعلي‬
‫كاني و علي اصغر مونس��ان تش��كيل جلسه داد‪ .‬در اين‬
‫نشست گزارشهاي مختلفي ارائه و درباره مسائل مهمي‬
‫تصميمگيري ش��د‪ .‬از مواردي كه در اين جلس��ه تصويب‬
‫ش��د‪ ،‬آييننامه انضباطي باش��گاه بود‪ .‬آييننامه انضباطي‬
‫باش��گاه با توج��ه به ش��رايط روز و ضرورتهاي حرفهاي‬
‫ك��ه وجود داش��ت‪ ،‬تغييراتي ك��رد و آييننامه جديد در‬
‫اين نشس��ت مطرح ش��د كه بعد از رف��ع بعضي ابهامات‪،‬‬
‫تصويب ش��د تا از اين پس م��اك عمل كميته انضباطي‬
‫قرار بگيرد‪.‬‬
‫مهدي خواجوند س��خنگوي باش��گاه پرسپوليس در‬
‫اي��ن خصوص ميگويد‪« :‬از قبل روي آييننامه جديد كار‬
‫كرده بوديم‪ .‬بعد از بررس��ي و مقايس��ه آييننامه باشگاه‬
‫پرس��پوليس با چند باش��گاه معتبر‪ ،‬آن را اصاح و به روز‬
‫كرديم‪».‬‬
‫وي ادام��ه ميده��د‪« :‬گاهي اتفاق��ي رخ ميداد كه‬
‫مج��ازات منطبق بر عمل انجام ش��ده نبود‪ .‬م��ا با اضافه‬
‫ك��ردن مواد و بنده��اي جديد تا جاي ممك��ن قوانين را‬
‫اص��اح كرديم‪ .‬بهعنوان مثال بعضي از اعمال ارتكابي هم‬
‫وجود داشت كه مجازات آن در آييننامه پيشبيني نشده‬
‫بود كه با قوانين جديد براي آنها پيشبينيهاي ازم ديده‬
‫شده است‪».‬‬
‫مطمئنا تصوي��ب آييننامه انضباطي جديد باش��گاه‬
‫و اضافه ش��دن بنده��اي جديد به آن نش��ان دهنده اين‬
‫است كه باش��گاه قصد دارد براي جريمه كردن بازيكنان‬
‫بازيگوش و نامنظم دست بازتري داشته باشد‪.‬‬
‫همچني��ن علي اكبر طاهري در جريان اين جلس��ه‪،‬‬
‫گ��زارش مال��ي را از زمان فعاليت خود بهعنوان مس��وول‬
‫اجراي��ي باش��گاه ارائه ك��رد‪ .‬اين گزارش ش��امل قرارداد‬
‫بازيكنان‪ ،‬هزينههاي جاري باشگاه و مواردي از اين دست‬
‫بود‪ .‬همچنين از س��وي ايشان گزارشي درباره برنامه سفر‬
‫تيم به امارات‪ ،‬اقدامات صورت گرفته و نفراتي كه به اردو‬
‫رفتهاند ارائه شد‪.‬‬
‫بررس��ي نق��ل و انتق��اات نيم فص��ل‪ ،‬بازيكناني كه‬
‫جدا ش��دند‪ ،‬جذب تادئو و همچنين مواردي براي جذب‬
‫بازيكنان خارجي ديگر كه در دس��ت اقدام است از جمله‬
‫مباحث ديگر جلسه هيات مديره بود‪ .‬برنامهريزيها براي‬
‫ني��م فص��ل دوم رقابتهاي ليگ برت��ر‪ ،‬اقدامات اداري و‬
‫رسمي مربوط به حضور در ليگ قهرمانان آسيا و فهرست‬
‫آس��يايي هم از ديگر گزارشها و مباحث مطرح ش��ده در‬
‫نشس��ت هيأت مديره شنبه شب بود كه طاهري در حوزه‬
‫مس��ووليتهاي اجرايي خود مواردي را مطرح كرد‪ .‬روند‬
‫خصوصيس��ازي باش��گاه و اقدامات صورت گرفته در اين‬
‫ح��وزه از ديگر موارد مطرح ش��ده در اين نشس��ت بود و‬
‫گزارشي به هيأت مديره ارائه شد‪.‬‬
‫اردوگاه قرمز‬
‫مدير باشگاه اامارات‪ ،‬ميهمان اولين تمرين‬
‫مصاحبهممنوع!‬
‫به هر بدبختي كه بود‪ ،‬پرسپوليس خودش را به امارات‬
‫رس��اند تا فردا روز كس��ي نگويد كه پرطرفدارترين تيم قاره‬
‫كه��ن عرضه برپايي يك اردوي س��اده را هم ندارد‪ .‬هر چند‬
‫كه اين اردو قرار بود در تركيه برپا ش��ود اما باش��گاه از پس‬
‫آن برنيامد و به همين خاطر است كه امروز‪ ،‬امارات ميزباني‬
‫از قرمزه��ا را ب��ه عهده گرفته‪ .‬اين چند خط هم رونوش��تي‬
‫روزانه است از حال و هواي پرسپوليس در آن سوي مرزهاي‬
‫ايران‪.‬‬
‫استقبال مسووان اامارات از پرسپوليس‬
‫س��فر پرسپوليسيها ساعت ‪ 18‬روز يكشنبه آغاز شد و‬
‫آنها س��اعاتي بعد در اردوگاهشان بودند‪ .‬كاروان پرسپوليس‬
‫در حالي وارد فرودگاه دبي شد كه مسووان باشگاه اامارات‬
‫براي برگزاري مراسم استقبال‪ ،‬منتظر بودند و به قرمزپوشان‬
‫ايراني خوش��امد گفتند‪ .‬آنها يك س��بد گل را هم به آدرس‬
‫پرسپوليسيها ارسال كردند‪.‬‬
‫فاصله ‪ 15‬دقيقهاي هتل تا محل تمرين‬
‫مراس��م نه چندان مفصل اس��تقبال كه به آخر رسيد‪،‬‬
‫پرسپوليس��يها با يك دس��تگاه اتوبوس راهي راسالخيمه و‬
‫از س��اعت ‪ 23:30‬در هتل مانگروو مس��تقر شدند‪ .‬اين هتل‬
‫حدود ‪ 15‬دقيقه تا محل تمرين پرسپوليس فاصله دارد‪.‬‬
‫مدير باشگاه اامارات در تمرين‬
‫اولين تمرين را پرسپوليس��يها صبح ديروز در زمين‬
‫اامارات انجام دادند‪ .‬تمريني كه ساعت ‪ 10‬سوت خورد و‬
‫بيش از يك ساعت هم طول نكشيد‪ .‬اين تمرين البته يك‬
‫ميهمان ويژه هم داشت كه او كسي نبود جز مدير باشگاه‬
‫اامارات كه براي خوش��امدگويي به مسافران پرسپوليس‬
‫ب��ه محل تمرين اي��ن تيم رفته بود‪ .‬بع��د از آن بازيكنان‬
‫فرصتي كوتاه براي اس��تراحت در اختيار داش��تند و ناهار‬
‫را س��اعت ‪ -13‬به وق��ت تهران‪ -‬خوردن��د و دوباره براي‬
‫استراحت به اتاقهايشان رفتند تا براي تمرين نوبت عصر‬
‫سرحال باشند‪.‬‬
‫بازي با اامارات‪ ،‬به جاي تمرين‬
‫پرسپوليس اولين بازي تداركاتي خود را امروز برابر تيم‬
‫اامارات برگزار ميكند‪ .‬بعد از اين بازي‪ ،‬شاگردان درخشان‬
‫روزهاي پنجشنبه و جمعه را هم مجموعا با ‪ 4‬جلسه تمرين‬
‫س��ر خواهند كرد و روز شنبه در دومين بازي تداركاتيشان‬
‫به مصاف الوصل ميروند‪.‬‬
‫مصاحبه ممنوع!‬
‫بازيكنان پرس��پوليس تا پيش از پاي��ان اين اردو اجازه‬
‫صحبت كردن با هيچ رس��انهاي‪ -‬البته غير از سايت باشگاه‪-‬‬
‫را ندارن��د‪ .‬اي��ن تازهترين تصميم كادر فني اس��ت كه پندار‬
‫خمارلو مدير روابط عمومي باش��گاه دربارهاش گفته‪« :‬بنا بر‬
‫خواسته مسووان فني تيم و براي حفظ هر چه بيشتر تمركز‬
‫بازيكن��ان در مدت زمان برپاي��ي اردو در امارات هيچ يك از‬
‫بازيكنان با رس��انهاي غير از سايت رس��مي باشگاه صحبت‬
‫نخواهند كرد‪ .‬قرار ش��ده در اين ‪ 10‬روز اخبار تيم از طريق‬
‫سايت اطاعرساني شود‪».‬‬
‫جاماندهها ديشب به اردو رسيدند‬
‫پرسپوليس در حالي به امارات رفت كه حسين عبدي‪،‬‬
‫محس��ن بنگ��ر و مهرداد كفش��گري به خاطر صادر نش��دن‬
‫ويزاهايش��ان نتوانستند در اين س��فر تيم را همراهي كنند‪.‬‬
‫البت��ه با پيگيريهاي صورت گرفته‪ ،‬اين مش��كل خيلي زود‬
‫برطرف ش��د و جا ماندهها با پرواز س��اعت ‪ 18‬ديشب تهران‬
‫را به مقصد دبي ترك كرده و مثل ديگر اعضاي تيم‪ ،‬از آنجا‬
‫با يك دس��تگاه اتوبوس راهي محل اردوي پرس��پوليس در‬
‫رأسالخيمه خواهند شد‪.‬‬
‫جـــــــــــام‬
‫ملت هایآسیا‬
‫نگاه روز‬
‫برآوردهايي در پايان دور اول از مرحله گروهي جام ملتها‬
‫چه كسي به كانگوروها و ساموراييها ميرسد؟‬
‫وصال روحاني‬
‫‪Vesal Rohani‬‬
‫‪No.4987 - 13 Jan 2015 www.iran-varzeshi.com‬‬
‫سال هجدهم‬
‫يونس دايي!‬
‫امير اسدی‬
‫بايد صبر كرد‬
‫با اين حال براي رسيدن به برداشتي بهتر‬
‫از سه تيم فوق و بخصوص ژاپن و استراليا‬
‫بايد براي ديدارهاي بعديشان صبر كرد‪.‬‬
‫عمان به رغم شكست دور اولش برابر كره‬
‫جنوبي و خود كرهايها ميتوانند ياران‬
‫«تيم كيهيل» را در معرض آزمايشهايي‬
‫سختتر قرار بدهند و ژاپن قطعا در‬
‫زمان مقابله با عراق و اردن همانقدر‬
‫راحت و مقتدر نخواهد بود كه دوشنبه‬
‫برابر فلسطين بود‪ .‬عيار حقيقي امارات‬
‫نيز پنجشنبه موقعي كه با بحرين مصاف‬
‫ميدهد‪ ،‬مشخص ميشود و همينطور در‬
‫ديدار آخرش برابر ايران‪.‬‬
‫دايلبديهي‬
‫بدونمشكلنبوديم‬
‫ما در نيمه اول و تا قبل از گل حاجيصفي‬
‫كا خوب بازي نكرديم و تعداد پاسهاي‬
‫اشتباهمان زياد بود و در توپسازي به‬
‫سمت جلو بدون مشكل‬
‫نبوديم‪.‬‬
‫وقتي هم كه با گل حاجيصفي صاحب‬
‫برتري روحي شديم‪ ،‬باز در نيمه دوم‬
‫بيشتر به دنبال حادثهاي مساعد بوديم و‬
‫حماتمان به حد كفايت سازمانيافته‬
‫نبود و هر چند در اين نيمه بهتر بازي‬
‫كرديم اما باز به گونهاي جلوه نكرديم كه‬
‫در سطح استراليا و ژاپن به نظر‬
‫برسيم‪.‬‬
‫چند فرضيه و دليل طبيعي بر نمايش غير يكنواخت تيم ايران در ديدار نخست وجود‬
‫دارد كه اولين آنها درستترين و مهمترين آنها است و آن دشواريهاي روحي رواني‬
‫ديدار نخست براي هر تيمي در جامهاي بزرگ است‪ .‬درست است كه ژاپن اين مشكل‬
‫را نداشت اما حريفش بسيار معمولي بود و اين هم صحيح است كه استراليا در مسابقه‬
‫اول خود چهار گل به كويت زد و چهار‪ ،‬پنج گل مسلم را هم نزد اما با خوردن گل اول‬
‫به شدت غافلگير شد و تحت فشار روحي زيادي قرار گرفت و تا زمان به ثمر رسيدن گل‬
‫تساويساز كيهيل از زير اين فشار خارج نشد‪.‬‬
‫در دنياي افكار كروش‬
‫تمجيدهاي بيش از حد‬
‫با احتساب اينكه نمايش روز اول امارات‬
‫و برد ‪ -4‬يك اين تيم برابر قطر بيش از‬
‫آنكه محصول قدرت اين تيم بوده باشد‪،‬‬
‫نتيجه ضعفهاي دور از انتظار قطر بعد‬
‫از پشتسر گذاشتن يك سال ايدهآل‬
‫(‪ )2014‬و همچنين اشتباهات بزرگ و‬
‫كمرشكن دروازهبان قطر بوده است‪ .‬بايد‬
‫پرسيد در دورهاي بعدي به لحاظ كيفيت‬
‫و كاس كار چه كسي به كانگوروها و‬
‫ساموراييهاي آبي ميرسد و شانه به شانه‬
‫آنها خواهد ساييد؟‬
‫قطعا كروش كه شايد هوشمندترين مربي‬
‫جام شانزدهم ملتهاي آسيا باشد‪ ،‬با‬
‫بازيهاي بسته و دفاعهاي چند ايهاش‬
‫خوابهايي هم براي دو تيم فوق ديده و‬
‫او حرفهايتر از آن است كه حتي برابر‬
‫تيمهاي برتر بازي را با انديشه باخت‬
‫شروع كند‪ .‬با اين حال به او بايد فرصت‬
‫داد تا فكرهايش را جمع كند‪ .‬او ابتدا بايد‬
‫از سد قطر و امارات هم بگذرد و به حداقل‬
‫‪ 7‬امتياز براي صعود از گروه سوم دست‬
‫يابد و سپس به مرحله حذفي فكر كند‪.‬‬
‫در اين ميان ايران كجا ميايستد؟‬
‫تيم كارلوس كروش روز يكشنبه برد‬
‫با ارزشي برابر بحرين كسب كرد و‬
‫تيمي را ‪ -2‬صفر برد كه هم در درازاي‬
‫تاريخ چند بار ما را آزار داده و مغلوب‬
‫كرده است و هم با بازيهاي فرسايشي‬
‫و فيزيكياش رقبا را خسته و نااميد‬
‫ميكند‪.‬‬
‫با اين حال تمجيدهاي بعد از اين بازي‬
‫از تيم ايران هم بيش از چيزي بود كه‬
‫به چشم ديديم و سزاوار آن بوديم‪.‬‬
‫درست است كه گل اول ما توسط‬
‫احسان حاجيصفي با شوتي از پشت‬
‫‪ 18‬قدم يك واقعه زيبا و يك شوك‬
‫واقعي به حريف بود اما گل دوم توسط‬
‫مسعود شجاعي ضربهاي معمولي با‬
‫تواني عادي نشان داد و پيش از آنكه‬
‫مهاجم الشحانيه قطر روي آن كار‬
‫مهمي صورت داده باشد دروازهبان‬
‫بحرين با كندي چشمگيرش در جمع‬
‫كردن توپ و مدافعان رقيب با اسكورت‬
‫توپ به گلزن ما ياري رساندند‪.‬‬
‫يك «فرد» خاص‬
‫به يمن وجود او تيم ايران مربي دارد كه ميداند چه ميكند و شايد آنچه او دارد و آنچه‬
‫رقباي بزرگ ما دارند براي فتح جام توسط ما كفايت نكند اما اگر يك مربي وجود داشته‬
‫باشد كه بتواند برخي معادات جام را به هم ريزد و ايران را به سدي بسيار سخت براي‬
‫دو مدعي اصلي تبديل كند‪ ،‬آن فرد كروش است‪.‬‬
‫جدول رده بندی جام ملت های آسیا‬
‫گروه ‪A‬‬
‫رتبه‬
‫تيم‬
‫‪1‬‬
‫استراليا‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫كرهجنوبي‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫عمان‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫كويت‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫رتبه‬
‫تيم‬
‫گروه ‪B‬‬
‫بازي‬
‫امتياز‬
‫‪3‬‬
‫بازي‬
‫امتياز‬
‫‪1‬‬
‫ازبكستان‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫چين‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫كرهشمالي‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫عربستان‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫رتبه‬
‫تيم‬
‫گروه ‪C‬‬
‫بازي‬
‫امتياز‬
‫‪1‬‬
‫امارات‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫ايران‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫بحرين‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫قطر‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫رتبه‬
‫تيم‬
‫گروه ‪D‬‬
‫بازي‬
‫امتياز‬
‫‪1‬‬
‫ژاپن‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫عراق‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫اردن‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫فلسطين‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫مصاحبه‬
‫يك كاپيتـــــــــــان پر اشتبـــــــــــاه و خستــــــه‬
‫‪Amir Asadi‬‬
‫در پايان دور اول از ديدارهاي مرحله گروهي فوتبال جام ملتهاي آس��يا ‪ 2015‬فقط‬
‫س��ه تيم داش��تيم كه رقباي خود را با زدن چهار گل بردند‪ .‬يكي اس��تراليا كه در گروه اول‬
‫كويت را ‪ -4‬يك تسليم كرد‪ ،‬دوم امارات كه با همين نتيجه و به شكلي دور از انتظار قطر را‬
‫از پاي درآورد و سپس ژاپن كه در اولين بازياش در گروه چهارم جام فلسطين را ‪ -4‬صفر‬
‫تسليم كرد‪.‬‬
‫نتايج فوق ش��ايد تاييدي بر اين فرضيه باش��د كه «استرالياي ميزبان» و «ژاپن مدافع‬
‫عن��وان قهرماني» امي��دواران اصلي قهرماني اين دورهاند و ام��ارات هم با زدن چهار گل به‬
‫تيمي كه خود از شگفتيس��ازان احتمالي جام ش��انزدهم محس��وب ميش��د‪ ،‬نشان داد كه‬
‫برآوردهاي قبل از مس��ابقات در مورد پيشرفت محسوس اين تيم در دو سه سال اخير يك‬
‫ادعاي بيپايه نبوده است‪.‬‬
‫شماره ‪4987‬‬
‫سه شنبه ‪ 23‬دي‪1393‬‬
‫از آن مهاجم خطرناك كه مانند يك مار‬
‫زخمي‪ ،‬نزديكيه��اي محوطه جريمه حريف‬
‫كمي��ن ميكرد تا توپرباي��ي كند و زهرش را‬
‫بريزد ديگر خبري در دست نيست‪ .‬از آخرين‬
‫نمايش درخش��ان او در مستطيل سبز‪ ،‬حتي‬
‫خوش��بينترين هوادارانش ه��م چيزي به ياد‬
‫ندارن��د‪ .‬آنهايي كه زمان��ي برايش حنجره به‬
‫حراج ميگذاش��تند و ‪ 90‬دقيقه تش��ويقش‬
‫ميكردن��د‪ .‬از آن مهاج��م زه��رداري كه در‬
‫الخور قطر‪ ،‬آن ليگ پرهياهو و پرستاره بيداد‬
‫ميكرد و لرزه بر اندام هر مدافعي ميانداخت‪،‬‬
‫مدتهاس��ت كه كس��ي بازي زيبا نديده! ‪49‬‬
‫بازي و ‪ 38‬گل ماحصل تاش يونس محمود‬
‫در الخ��ور قطر اس��ت و البته بع��د از آن در‬
‫الغراف��ه‪ .‬او ب��ا مدافعان��ي به بزرگي مارس��ل‬
‫دس��ايلي و فران��ك لبوف كلنج��ار ميرفت و‬
‫البته در پايان اين دوئلها‪ ،‬داور با دست خود‬
‫وسط زمين را نشان ميداد‪ .‬به نشانه پيروزي‬
‫يونس مقاب��ل مدافعان مطرح فوتبال دنيا كه‬
‫در ليگ س��تارگان قطر گرد هم آمده بودند‪.‬‬
‫آمار يونس در الغرافه هم فوقالعاده بود‪ .‬تكرار‬
‫ناش��دني‪ 95 .‬بازي و ‪ 72‬گل‪ .‬باور ميكنيد؟‬
‫باور كنيد‪.‬‬
‫يونس‪ ،‬موفقيت در ليگ قطر را در پيراهن‬
‫تيم ملي عراق ادامه داد‪ .‬اوايل قرن بيس��ت و‬
‫يكم بود ك��ه فوتبال عراق دنبال جانش��يني‬
‫براي حس��ام فوزي ميگش��ت‪ .‬مهاجمي كه‬
‫بتوان��د مثل او كه در جام ملتهاي آس��ياي‬
‫‪ 1996‬دروازه ايران را گشود‪ ،‬تور هر دروازهاي‬
‫را بلرزان��د‪ .‬از ميان تمام مدعيان جانش��يني‬
‫فوزي‪ ،‬يون��س محمود بهترين��ش بود‪ .‬حتي‬
‫بهتر از عماد رضا كه ميان را مشتري پر و پا‬
‫است‬
‫ساعــ رال ای‬
‫‪0‬ع‪3‬‬
‫‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫مان ‪1‬‬
‫ـت‬
‫قرص خود ميديد‪.‬‬
‫بع��د از انجام بازيه��اي خارقالعاده در‬
‫تي��م زير ‪ 23‬س��الههاي عراق‪ ،‬س��ال ‪2002‬‬
‫درهاي تيم ملي بزرگس��اان ع��راق به روي‬
‫يون��س باز ش��د‪ .‬او آمد تا ضع��ف خط حمله‬
‫عراق در آن س��الها را پوش��ش بدهد‪ .‬اتفاقا‬
‫خيلي زود توانس��ت در تركيب تيم ملي عراق‬
‫جا بيفت��د‪ .‬جلوتر از عماد رض��ا‪ ،‬لويي صاح‬
‫حسن و مهدي كريم‪ .‬او همه كاره خط حمله‬
‫تيم ملي عراق ش��د و البت��ه مزد آمادگياش‬
‫را گرف��ت‪ .‬بازوبن��د كاپيتاني تي��م ملي عراق‬
‫را در جام ملتهاي آس��يا در سال ‪ 2007‬به‬
‫بازو بست تا نش��ان دهد در كنار گلزني‪ ،‬يك‬
‫هداي��ت كننده و يك رهب��ر واقعي در زمين‬
‫مسابقه باشد‪.‬‬
‫گل يونس به ژاپن در فينال جام ملتها‬
‫و قهرماني عراق يكي از گلهايي اس��ت كه از‬
‫خاط��ر عراقيها و عاقهمن��دان به فوتبال در‬
‫آسيا پاك نخواهد شد‪ .‬گلي كه براي مدتها‬
‫از ش��بكههاي تلويزيوني پخش ميشد‪ .‬نسل‬
‫طايي عراق در حالي فاتح جام ملتها ش��د‬
‫كه چند س��ال بع��د‪ ،‬همه و همه ب��ه يكباره‬
‫از تي��م ملي جدا ش��دند‪ .‬ع��دهاي مثل هوار‬
‫مامحم��د‪ ،‬مه��دي كريم‪ ،‬عماد رضا‪ ،‬باس��م‬
‫عباس و عبدالوهاب ابولهيل به دليل افزايش‬
‫س��ن و بازيكناني چون كرار جاس��م‪ ،‬خلدون‬
‫ابراهيم‪ ،‬سامال سعيد‪ ،‬نور صبري‪ ،‬فريد مجيد‬
‫و س��عد عطيه به دليل تغيير نس��لي كه براي‬
‫آينده تيم ملي عراق در نظر گرفته شده بود‪.‬‬
‫از آن تيم رويايي‪ ،‬حاا فقط سام شاكر‬
‫در خ��ط دفاع‪ ،‬عا عبدالزهرا در خط مياني و‬
‫يونس محمود در خط حمله باقي ماندهاند‪ .‬نه‬
‫از كرار جاس��م خبري هس��ت و نه آنهايي كه‬
‫جوانتر بودند و ميتوانس��تند حداقل ‪ 5‬سال‬
‫ديگ��ر در تيم ملي بازي كنند‪ .‬قالب بازيكنان‬
‫تيم ملي عراق را بازيكناني تش��كيل ميدهند‬
‫كه متول��د ‪ 1990‬به بعد هس��تند‪،21 ،20 .‬‬
‫از بازي با ژاپن درسهاي زيادي گرفتيم‬
‫الحسن‪ :‬احساس غرور ميكنم‬
‫احمد الحسن پس از شكست ‪ -4‬صفر شاگردانش مقابل‬
‫ژاپن در نخس��تين بازي خود در رقابته��اي جام ملتهاي‬
‫آس��يا ‪ 2015‬اس��تراليا در س��الن كنفران��س از بعد ديگري‬
‫به مس��ابقه تيمش ن��گاه ميكند و در اي��ن رابطه ميگويد‪:‬‬
‫«احس��اس غ��رور ميكنم و اين احس��اس چيزي اس��ت كه‬
‫نميتوانم توصيفش كنم‪ .‬مهمترين مس��اله اين بود كه پرچم‬
‫فلس��طين را باا برديم و سرود ملي ما در استراليا طنينانداز‬
‫ش��د‪ .‬ميخواس��تيم عملكرد خوبي به نمايش بگذاريم تا به‬
‫همه نش��ان دهيم كه با تمام مشكاتي كه داريم‪ ،‬ميتوانيم‬
‫فوتب��ال بازي كنيم و اين را در دو بازي آينده مقابل عراق و‬
‫اردن نشان خواهيم داد‪».‬‬
‫س��رمربي تيم مل��ي فوتبال فلس��طين ميگويد‪« :‬ژاپن‬
‫بازيكناني دارد كه در بهترين باشگاههاي اروپا بازي ميكنند‬
‫و م��ا از اين ب��ازي مقابل چنين تيم بزرگ��ي منفعت زيادي‬
‫بردي��م‪ .‬درسه��اي زي��ادي در اين ب��ازي گرفتي��م‪ .‬برخي‬
‫اش��تباهات تيم��ي را متوجه ش��ديم و روي اص��اح آنها در‬
‫روزهاي آينده تاش ميكنيم و مقابل اردن با نيروي تازهاي‬
‫بازي ميكنيم‪.‬‬
‫‪ 22‬و حت��ي همام طريقي كه تنها ‪ 18‬س��ال‬
‫دارد‪ .‬از آن نسل طايي‪ ،‬يونس محمود اما آن‬
‫يونس محمود هميش��گي نيست‪ .‬كوچكترين‬
‫شباهتي به آن مهاجم زهردار سابق ندارد‪ .‬او‬
‫را مقابل اردن‪ ،‬كم كار‪ ،‬پر اشتباه و مستاصل‬
‫ديديم‪ .‬انگار آمده بود دقايقي بازي كند‬
‫و س��پس تعويض شود‪ .‬نه خطري و‬
‫نه پاس درستي!‬
‫ب��ا اي��ن نماي��ش يونس‪،‬‬
‫مخالفان او در عراق انتقاد را آغاز‬
‫خواهن��د كرد‪ .‬بدون تيم بودن او‬
‫يكي از دايلي ب��ود كه مخالفان‬
‫يون��س از او انتق��اد ميكردن��د و‬
‫البت��ه رس��انههاي عراق��ي برايش‬
‫مينوشتند‪ .‬ميگفتند وقتي يك‬
‫س��ال اس��ت در هيچ باشگاهي‬
‫عضو نيست چرا بايد به تيم ملي‬
‫عراق دعوت شود و به جام ملتها‬
‫ه��م برود‪ .‬نماي��ش رقتانگيز يونس‬
‫مقاب��ل اردن اما ميتواند س��رآغازي‬
‫باش��د براي انتقاد مخالف��ان او‪ .‬مهاجم‬
‫‪ 31‬س��اله تيم ملي ع��راق كه ‪ 132‬بازي‬
‫ملي انجام داده و ‪ 51‬گل به ثمر رس��انده‪،‬‬
‫روزگاري را سپري ميكند كه علي دايي در‬
‫جام جهاني ‪ 2006‬ميگذراند‪ .‬مخالفان دايي‬
‫مترصد فرصتي بودند تا او را بكوبند و البته‬
‫خيليهايش��ان موافق حضور او در تركيب‬
‫اصلي تيم ملي نبودند‪ .‬حاا يونس محمود‬
‫عراق��ي چني��ن روزهاي��ي را ميگذران��د‪.‬‬
‫عراقيه��ا گل او ب��ه ژاپ��ن در فينال جام‬
‫ملتهاي ‪ 2007‬را فراموش كردهاند و از‬
‫حض��ورش در تيم ملي انتقاد ميكنند‪.‬‬
‫انتقادي ك��ه چندان هم غيرمنطقي‬
‫نيس��ت اما بايد منتظر بازي بعدي‬
‫عراق و بازگش��ت كاپيتان باش��يم‪.‬‬
‫البت��ه اگ��ر تواني در گامه��اي يونس‬
‫محمود مانده باشد‪.‬‬
‫بازيكنان شدت عمل خود را از دست ندهند‬
‫آگيره‪:‬بازيآسانيمقابلفلسطيننداشتيم‬
‫خاوي��ر آگيره پ��س از پيروزي ‪ -4‬صف��ر تيمش مقابل‬
‫فلسطين در رقابتهاي جام ملتهاي آسيا ميگويد‪« :‬مردم‬
‫ممكن اس��ت تص��ور كنند كه ژاپن برتر از فلس��طين بود اما‬
‫بازي آس��اني نداشتيم‪ .‬آنها تيمي هس��تند كه ميجنگند و‬
‫گلزني مقابل آنها كار س��ادهاي نيست و ما در اين بازي چهار‬
‫گل زدي��م بنابراين از اين قضيه خوش��حالم‪ .‬از عملكرد خط‬
‫دفاعي راضي و خوشحال بودم اما نقاط پيشرفتي هم در خط‬
‫حمله تيم ديدم‪».‬‬
‫او ب��ه لزوم ادامه اين روند تأكيد ميكند‪« :‬چون در اين‬
‫بازي با چهار گل به پيروزي رسيديم‪ ،‬از بازيكنان نميخواهم‬
‫ش��دت عمل خود را از دس��ت بدهند بنابراين در جلس��ه با‬
‫بازيكنان مراقب اين موضوع خواهم بود‪ .‬بهترين چيزي كه به‬
‫دست آورديم‪ ،‬سه امتياز بود‪ .‬به خاطر باد شديد بازي آساني‬
‫براي هيچ يك از دو تيم نبود‪».‬‬
‫آگي��ره همچنين ميگويد‪« :‬در فوتبال مدرن پيروزي با‬
‫چهار گل آس��ان نيست به همين دليل از نتيجه اين مسابقه‬
‫خوش��حالم و باور دارم كه همه بايد از اين پيروزي خوشحال‬
‫باشند‪».‬‬
‫استراليا بايد روي اين بازي تمركز كند‬
‫كيهيل‪ :‬عمانيها در انتقال بازي به حمله‬
‫خوبهستند‬
‫امروز در صورت پيروزي مجدد استراليا و كره جنوبي‬
‫تكليفگروه‪ A‬مشخصميشود‬
‫دور دوم مس��ابقات مرحل��ه گروه��ي‬
‫رقابتهاي جام ملتهاي ‪ 2015‬اس��تراليا‬
‫از امروز(سهش��نبه) ب��ا ديدارهاي گروه ‪A‬‬
‫آغاز ميش��ود‪ .‬ب��ا فوتبالي كه اس��تراليا در‬
‫هم��ان ديدار افتتاحيه به نمايش گذاش��ت‬
‫و ‪ 4‬گل��ي كه به كويت زد‪ ،‬ح��اا خيليها‬
‫منتظ��ر عملكرد تيم ميزب��ان در بازيهاي‬
‫بعدي هستند‪ .‬از طرفي حضور تيم ميزبان‬
‫و كرهجنوبي بهعنوان مدعيان كسب عنوان‬
‫قهرمان��ي اي��ن دوره از مس��ابقات‪ ،‬رقابت‬
‫تنگاتنگي را بي��ن تيمهاي اين گروه ايجاد‬
‫كرده است‪.‬‬
‫تيم ملي كويت كه در نخس��تين بازي‬
‫خ��ود با نتيجه چهار بر ي��ك مقابل ميزبان‬
‫شكست خورد‪ ،‬از س��اعت ‪ 10‬و ‪ 30‬دقيقه‬
‫در كانب��را مقاب��ل كرهجنوب��ي ب��ه ميدان‬
‫ميرود‪ .‬كرهجنوبي نيز در نخس��تين بازي‬
‫ك‬
‫ساعـــويت‬
‫كر‪0‬هج‪3‬‬
‫‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫ن ‪1‬‬
‫ت‬
‫وبي‬
‫خود موفق شد با يك گل عمان را شكست‬
‫ده��د‪ .‬در اين ب��ازي كرهجنوب��ي به دنبال‬
‫كس��ب دومين برد خود اس��ت و كويت به‬
‫دنبال دفاع از حيثيت!‬
‫در دومي��ن بازي امروز هم اس��تراليا‪،‬‬
‫ميزب��ان اين دوره از بازيها از س��اعت ‪12‬‬
‫و ‪ 30‬دقيقه در س��يدني ب��ه مصاف عمان‬
‫م��يرود‪ .‬اس��تراليا كه با س��ه امتي��از و با‬
‫تفاضل گل سه در صدر گروه ‪ A‬قرار دارد‪،‬‬
‫قصد دارد تا صدرنش��يني خ��ود را در اين‬
‫دي��دار تثبيت كند‪ .‬در صورتي كه دور دوم‬
‫مس��ابقات هم با نتايجي مشابه دور نخست‬
‫به پايان برسد‪ ،‬پيشبينيها مبني بر صعود‬
‫اس��تراليا و ك��ره جنوب��ي از گ��روه اول به‬
‫واقعيت نزديك ميشود و رقابتهاي هفته‬
‫آخر مرحل��ه گروهي‪ ،‬جنبه تش��ريفاتي به‬
‫خود ميگيرند‪.‬‬
‫پيش‌بينی‌روز؛‌ايران‌– عراق‌در‌يك‌چهارم!‬
‫بهناز ميرمطهريان‬
‫‪Behnaz Mirmotaharian‬‬
‫گذاشتند كه اين انتظار وجود داشت‬
‫آنها بتوانند ركورد بيشترين گل را‬
‫بشكنند و با گلهاي بيشتري رقيب‬
‫را از پ��ا دربياورند‪ ،‬هر چند ميل به‬
‫گلزني ت��ا آخرين دقاي��ق بازي در‬
‫شاگردان خاوير آگيره وجود داشت‬
‫اما آنها نتوانس��تند ركورد گلهاي‬
‫زده ش��ده در ب��ازي را بش��كنند و‬
‫چه��ار گل حاص��ل ت��اش آنها در‬
‫‪ 90‬دقيق��ه بود‪ .‬پي��روزي چهارگله‬
‫ژاپن ‪ 4‬ـ فلسطين صفر‬
‫ساموراييها هم محكم شروع كردند‬
‫اولين مس��ابقه از گروه ‪ D‬رقابتهاي جام ملتهاي آس��يا ‪ 2015‬روز گذشته‬
‫از س��اعت ‪ 10:30‬در نيوكاسل اس��تراليا بين دو تيم فلسطين‪ ،‬قهرمان چلنج كاپ‬
‫‪ 2014‬و ژاپن‪ ،‬مدعي عنوان قهرماني اين مسابقات برگزار شد‪ .‬در اين ديدار ژاپنيها‬
‫از همان ابتدا و در دقيقه هش��تم بازي موفق ش��دند توس��ط اندو به گل برس��ند و‬
‫اوكازاكي در دقيقه ‪ 25‬اختاف را به دو گل رساند‪ .‬كيسوكه هوندا در دقيقه ‪ 44‬از‬
‫روي نقطه پنالتي براي بار س��وم دروازه فلسطين را گشود تا ساموراييها نيمه اول‬
‫را با زدن س��ه گل به رختكن بروند‪ .‬با شروع نيمه دوم ژاپنيها به حماتشان ادامه‬
‫دادند و در دقيقه ‪ 50‬توسط يوشيدا چهارمين گل را به ثمر رساندند‪ .‬احمد مهجنا‬
‫در دقيقه ‪ 73‬با دريافت كارت زرد دوم از س��وي داور قطري مس��ابقه اخراج شد تا‬
‫فلس��طين ‪ 10‬نفره شود و كار س��ختتري در ادامه مسابقه داشته باشد‪ 20 .‬دقيقه‬
‫باقيمانده از بازي بهترين فرصت بود تا شاگردان آگيره بتوانند به تعداد گلهايشان‬
‫اضافه كنند و اتفاقا ميل زيادي براي گلزني داش��تند اما ‪ 20‬دقيقه پاياني بدون به‬
‫ثمر رس��يدن گلي به پايان رس��يد و فلس��طين ده نفره گلي دريافت نكرد‪ .‬هرچند‬
‫حريف ژاپن در اين ديدار‪ ،‬حريف قدرتمندي نبود اما ساموراييها با زدن چهار گل‬
‫مثل ديگر مدعيان‪ ،‬اين رقابتها را محكم شروع كردند‪.‬‬
‫با اينكه اس��تراليا اين رقابتها را با بردي پرگل ش��روع‬
‫كرده اس��ت اما اينط��ور كه از حرفه��اي بازيكنان اين تيم‬
‫برميآي��د‪ ،‬به هيچ عن��وان حريفان را دس��تكم نميگيرند‪.‬‬
‫تيم كيهيل‪ ،‬بازيكن تيم ملي استراليا‪ ،‬درباره مسابقه تيمش‬
‫مقابل عمان توضيح ميده��د‪« :‬احترام زيادي براي اين تيم‬
‫قائليم‪ .‬بايد به ش��دت روي اين بازي تمركز كنيم‪ .‬عمان تيم‬
‫قدرتمندي اس��ت‪ .‬ميدانيم كه آنها ه��م بازيكناني قدرتمند‬
‫و هم يك س��رمربي دارند كه مدت زيادي اس��ت با آنها كار‬
‫ميكند‪».‬‬
‫او همچنين ميگويد‪« :‬تيم آنها مدت زيادي اس��ت كه‬
‫در كنار هم و با هم آش��نا هس��تند بنابراين در اين مس��ابقه‬
‫نسبت به ما مزيت دارند اما ما بايد فقط روي خودمان تمركز‬
‫كني��م‪ .‬بازيهاي زيادي از عمان را تماش��ا كرديم و فقط به‬
‫تماش��اي بازي كرهجنوبي ننشستيم‪ .‬همچنين بازي آنها در‬
‫جام خليج فارس كه توانس��تند ب��ا نتيجه ‪ - 5‬صفر كويت را‬
‫شكست دهند را هم ديدهايم‪ .‬ما ميدانيم آنها در انتقال بازي‬
‫به حمله بسيار خوب هستند‪».‬‬
‫بازيكن تيم ملي اس��تراليا درباره شيوه بازي تيم عمان‬
‫توضي��ح ميدهد‪« :‬ميدانيم آنها در آخرين بازي خود با پنج‬
‫مدافع بازي كردند‪ .‬هميش��ه كار خودمان را انجام ميدهيم‪.‬‬
‫عمانيها در آن بازي بدشانس بودند‪ .‬قطعا مواظب تيم عمان‬
‫خواهيم بود و مهم نيس��ت ك��ه چند بار قبا ب��ا آنها ديدار‬
‫كردهايم‪».‬‬
‫ميتوانيم همچنان خوشبين باشيم‬
‫شكست همسايگان مديترانه‬
‫روز چه��ارم رقابته��اي جام‬
‫ملتهاي آسيا روز گذشته پيگيري‬
‫و دو مس��ابقه از اي��ن رقابته��ا از‬
‫گروه ‪ D‬برگزار شد‪ .‬در اولين ديدار‬
‫قويترين تيم ج��ام يعني ژاپن به‬
‫مص��اف ضعيفترين تيم جام يعني‬
‫فلس��طين رفت و با ‪ 4‬گل اين تيم‬
‫را از پيش رو برداش��ت و در ديدار‬
‫دوم عراق به مص��اف اردن رفت تا‬
‫جايگاه دوم اين گروه هم مشخص‬
‫ش��ود‪ .‬نتيجه اين ديدار يك ‪ -‬صفر‬
‫ب��ه نفع ع��راق ب��ه پايان رس��يد‪.‬‬
‫ديدارهاي روز چه��ارم رقابتها در‬
‫حقيق��ت روز رونمايي از ژاپن بود‪،‬‬
‫تيمي كه بهعن��وان مدعي اصلي پا‬
‫به اين رقابتها گذاش��ته است‪ .‬اين‬
‫كش��ور با داشتن لژيونرهاي فيكس‬
‫در تيمهاي اروپاي��ي انگيزه زيادي‬
‫براي تصاحب ج��ام در اين دوره از‬
‫رقابتها دارد‪ .‬ساموراييها در حالي‬
‫پا ب��ه مي��دان رقابت با فلس��طين‬
‫‪ 21‬ربيع ااول ‪1436‬‬
‫‪11‬‬
‫س��اموراييها در برابر ضعيفترين‬
‫تي��م جام در حالي رق��م خورد كه‬
‫رقيب جدي آنه��ا در اين رقابتها‪،‬‬
‫يعني اس��ترالياي ميزبان‪ ،‬در اولين‬
‫دي��دار خ��ود مقاب��ل تي��م كويت‪،‬‬
‫توانس��ته بود چهار گل به اين تيم‬
‫خوب بزند و امارات نيز پيش از اين‬
‫چه��ار گل به قط��ر زده بود‪ .‬از اين‬
‫لحاظ شايد پيروزي چهارگله مقابل‬
‫فلسطين براي شاگردان اگيره زياد‬
‫خوشايند نباشد‪ .‬از طرف ديگر اين‬
‫نتيج��ه براي فلس��طينيها‪ ،‬نتيجه‬
‫ب��دي به ش��مار نميرف��ت‪ .‬تيمي‬
‫ك��ه بازيكنانش در نق��اط مختلف‬
‫زندگي ميكنند و تمريناتش��ان در‬
‫خارج از فلس��طين برگزار ميشود‪،‬‬
‫قطعا شرايط بهتري نخواهد داشت‪.‬‬
‫مصاف با ژاپن براي فلس��طينيها‪،‬‬
‫قب��ل از اينك��ه از لح��اظ نتيج��ه‬
‫اهميت داش��ته باش��د‪ ،‬حضورشان‬
‫در اين رقابتها و ب��ازي با يكي از‬
‫بهترين تيمهاي آسيا فرصت خوبي‬
‫بود كه اعام كنند‪ ،‬فلس��طين زنده‬
‫اس��ت و نفس ميكشد‪ .‬آنچه اما در‬
‫پس نتايج روز چهارم براي فوتبال‬
‫ايران مهم اس��ت اينك��ه بدانيم در‬
‫مرحله يكچهارم با ع��راق روبهرو‬
‫ميش��ويم يا ژاپن‪ .‬احتماا حريف‬
‫ايران‪ ،‬عراق خواهد بود‪...‬‬
‫عراق يك ـ اردن صفر‬
‫اردن حمله كرد‪ ،‬عراق پيروز شد‬
‫دومي��ن ديدار روز چهارم‪ ،‬رقابت بين تيم ملي ع��راق و تيم ملي اردن برگزار‬
‫ش��د‪ .‬پيشبينيها در باره موفقيت اردن بيشتر بود اما اتفاقات ديگري در بازي رخ‬
‫داد‪ .‬اين ديدار از س��اعت ‪ 12:30‬در ورزش��گاه سانكورپ بريزبين در گروه ‪ D‬جام‬
‫ملتهاي آسيا ‪ 2015‬استراليا برگزار شد‪ .‬اين ديدار با وجود ايجاد برخي موقعيتها‬
‫روي دروازههاي دو تيم و تاش آنها براي باز كردن دروازهها در نيمه اول بدون به‬
‫ثمر رسيدن گلي به پايان رسيد تا هر دو تيم چشم به وقتهاي باقيمانده در نيمه‬
‫دوم داش��ته باش��ند‪ .‬با شروع نيمه دوم‪ ،‬اين اردن بود كه توپ و ميدان را در اختيار‬
‫گرفت و در مقابل‪ ،‬عراق چش��م به ضد حمات داش��ت و تاش ميكرد با دو‪ ،‬س��ه‬
‫پاس بلند به دروازه اردن نزديك ش��ود‪ .‬در دقيقه ‪ 77‬ياس��ر كس��يم روي پاس عا‬
‫عبدالزهرا گلزني كرد تا شاگردان شنيشيل در حضور ‪ 6800‬تماشاگر با اين گل به‬
‫پيروزي برس��ند‪ .‬اناس بني ياس��ين در دقيقه ‪ 84‬با دريافت كارت زرد دوم از سوي‬
‫داور مس��ابقه اخراج ش��د تا اردن ‪ 10‬نفره به بازي ادامه دهد‪ .‬وقتهاي باقيمانده با‬
‫احتياط بيش��تر عراقي همراه ش��د و اردن ده نفره هم ي��اراي جبران گل خورده را‬
‫نداشت‪ .‬شايد نتيجه تساوي براي اين ديدار عادانهتر بود اما عراقيها توانستند سه‬
‫امتياز بازي را از آن خود كنند‪.‬‬
‫سامي الجابر‪ :‬عربستان س�زاوار حمايت‬
‫بيشترياست‬
‫عربس��تان در بازي روز ش��نبه با نتيج��ه يك ‪ -‬صفر به‬
‫چين باخت و نايف هزازي در دقيقه ‪ 62‬يك پنالتي را به هدر‬
‫داد‪ .‬كاپيتان سابق تيم ملي عربستان كه براي فوتبالدوستان‬
‫اين كش��ور حكم اسطوره را داش��ته‪ ،‬براي بازگشت اين تيم‬
‫به روزهاي موفقيت خواهان حمايت بيش��تر هواداران از تيم‬
‫كشورش شده است‪.‬‬
‫س��امي الجابر بع��د از شكس��ت يك ‪ -‬صف��ر تيم ملي‬
‫عربس��تان از چي��ن در رقابته��اي جام ملتهاي آس��يا از‬
‫هواداران خواس��ت به حمايت معنوي بازيكن��ان پرداخته تا‬
‫باخت اين تيم جبران ش��ود‪ .‬الجاب��ر همچنين ميگويد‪« :‬با‬
‫باخت از چين مش��خص است كه تيم ملي شروع متزلزلي در‬
‫مسابقات جام ملتها داشته است اما با توجه به شناختي كه‬
‫از گذش��ته تيم كشورمان داريم‪ ،‬ميتوانيم خوشبيني خود را‬
‫حفظ كنيم‪ ».‬او تأكيد ميكند‪« :‬ستارگان ما سزاوار حمايت‬
‫بيشتر مردم هستند‪ .‬حتي رسانهها بايد كمك كنند تيم ملي‬
‫با روحيه بهتري در جام ملتها كار كند‪».‬‬
‫چند خط خبر‬
‫اوكازاكيبهترينبازيكن‬
‫ديدار ژاپن ‪ -‬فلسطين‬
‫تي��م ملي فوتبال ژاپن موفق ش��د در اولين ديدار خود‬
‫در مرحله گروهي ش��انزدهمين دوره مس��ابقات فوتبال جام‬
‫ملتهاي آس��يا و در گروه ‪ D‬مس��ابقات مقابل فلسطين به‬
‫برتري ‪ - 4‬صفر دست پيدا كند‪ .‬در پايان اين ديدار شينجي‬
‫اوكازاكي از سوي مسووان برگزاري مسابقه بهعنوان بهترين‬
‫بازيكن زمين انتخاب شد و جايزهاي ويژه دريافت كرد‪.‬‬
‫گلزن عراق بهترين مهره بازي با اردن‬
‫تيم مل��ي فوتبال ع��راق ديروز(دوش��نبه) در گروه ‪D‬‬
‫رقابتهاي جام ملتهاي آس��يا ‪ 2015‬در بريزبين از ساعت‬
‫‪ 12‬و ‪ 30‬دقيق��ه به مصاف اردن رفت و با نتيجه يك ‪ -‬صفر‬
‫به پيروزي رس��يد‪ .‬ياسر كس��يم‪ ،‬زننده تك گل اين مسابقه‬
‫در دقيقه ‪ 77‬و ش��ماره پنج تي��م ملي فوتبال عراق بهعنوان‬
‫بهترين بازيكن مسابقه انتخاب شد‪.‬‬
‫دو اخراج در چهارمين روز بازيها‬
‫از كارت قرمز جام رونمايي شد!‬
‫در ط��ول روزهاي گذش��ته و برگ��زاري بازيهاي جام‬
‫ملتهاي آس��يا‪ ،‬داوران اين بازيها از كارت قرمز اس��تفاده‬
‫نكردند و براي كنترل بازي از كارتهاي زرد بهره گرفتند اما‬
‫در چهارمين روز بازيها‪ ،‬در دو بازي برگزار شده دو بازيكن‬
‫اخراج ش��دند تا به نوعي از كارت قرمز رقابتها هم رونمايي‬
‫شود! در ديدار ژاپن و فلسطين احمد مهجنا در دقيقه ‪ 73‬با‬
‫دريافت كارت زرد دوم از بازي اخراج ش��د تا اولين اخراجي‬
‫جام باشد‪ .‬در دومين بازي اين روز و در ديدار عراق و اردن‪،‬‬
‫اناس بني ياس��ين از اردن در دقيقه ‪ 84‬با دريافت كارت زرد‬
‫دوم‪ ،‬روبهرو شد تا او نيز از بازي اخراج شود‪.‬‬
‫كفاشيان‪ :‬صحبت از قهرماني زود است‬
‫تلفن‪88504113-14 :‬‬
‫نمابر‪84711173 :‬‬
‫روزنامه ورزشي صبح ايران‬
‫صاحبامتياز‪:‬خبرگزاريجمهورياسامي‬
‫تلفن آگهيها‪88500617:‬‬
‫امور مشتركين‪22222438-9 :‬‬
‫مدیر مسوول‪ :‬فرهاد طلوعكيان‬
‫صندوق پستي‪15875-5388 :‬‬
‫سردبير‪ :‬سعيد زاهديان اصل‬
‫معاون سردبير‪:‬پيام يونسيپور‬
‫دبير تحريريه‪ :‬فرشاد كاسنژاد‬
‫مدير فني‪ :‬فرشيد بهاري‬
‫‬
‫اوقات شرعی‬
‫نشاني‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان خرمشهر‪ ،‬شماره ‪208‬‬
‫چاپ‪ :‬ايرانيان‬
‫‪Email: info@Iran-Varzeshi.com‬‬
‫■ اذان مغرب‪17:32 :‬‬
‫■ اذان ظهر‪12:13 :‬‬
‫عليكفاش��يانرييسفدراس��يونفوتبالاعتقادداردصحبتازقهرمانيتيممليزوداس��توبايدپسازصعودبهمرحلهبعديدراينبارهصحبت‬
‫كرد‪.‬كفاشيانبابياناينكهامروزازاستراليابهتهرانبازميگردد‪،‬اظهارداشت‪«:‬دوستداشتمبمانماماكارهايزياديدرايرانرويزمينماندهوبايدبه‬
‫آنهارسيدگيكنم‪».‬ويدرموردبرتري‪-2‬صفرتيممليايرانمقابلبحريندرنخستينديدارمرحلهگروهيجامملتهاياسترالياعنوانكرد‪«:‬بازي‬
‫اولماخيليخوببودوازآنمهمترحضورتماشاگرانبودواميدوارمدرديدارهايآيندهنيزهمينحمايتصورتبگيرد‪».‬رييسفدراسيونفوتبالدر‬
‫پاسخبهاينسوالكهآياتيممليشانسقهرمانيدارديانه‪،‬گفت‪«:‬ماهميشهاميدواربهقهرمانيهستيمونااميدنيستيم‪.‬حرفازقهرمانيكميزود‬
‫استوبايدچندبازيآيندهراانجامدهيموسپسدراينموردصحبتكرد‪.‬ابتدابايدبهصعودوپسازآنبهقهرمانيهمفكركنيم‪».‬‬
‫■ اذان صبح فردا‪5:45 :‬‬
‫■ طلوع آفتاب فردا ‪7:14 :‬‬
‫سال هجدهم ■ شماره ‪ ■ 4987‬سه شنبه ‪ 23‬دی ‪ 21 ■ 1393‬ربيع ااول ‪1436‬‬
‫ويــــــژه‬
‫فوتبال در گذر تاريخ‬
‫يك تيــــــــم‬
‫منهاي دو تيم‪...‬‬
‫خداحافظي باشكوه عقاب در آزادي‬
‫شكستخورد‪.‬‬
‫اي��ندي��داردرورزش��گاهآزادي‬
‫ته��ران‪،‬ب��احض��وربي��شاز‪50‬هزار‬
‫تماش��اگروبهقضاوتمسعودمرادياز‬
‫ايرانبرگزارشد‪.‬‬
‫ عل��ي انصاري��ان در دقيق��ه ‪25‬‬
‫(ازروينقط��هپنالت��ي)ب��رايتي��م‬
‫پرسپوليسوميشاييلبااكدردقيقه‬
‫‪35‬وگوئ��ررودردقيق��ه‪46‬برايتيم‬
‫باي��رنمونيخگلزنيكردن��د‪.‬برايتيم‬
‫پرس��پوليسدراينمس��ابقهاحمدرضا‬
‫عابدزاده(فرشيدكريميازدقيقه‪،)10‬‬
‫ابوالفضل حاج��يزاده‪ ،‬ش��يث رضايي‪،‬‬
‫مهرزادمعدنچي(محمدپروينازدقيقه‬
‫‪،)80‬حام��دكاويانپور‪،‬ابراهيماس��دي‪،‬‬
‫داودسيدعباس��ي‪،‬جوادكاظميان‪،‬علي‬
‫انصاري��ان‪،‬پژماننوري(عليعليزادهاز‬
‫دقيقه‪)72‬ومهرداداوادي(س��هراب‬
‫انتظاريازدقيقه‪)65‬بهميدانرفتند‪.‬‬
‫هدايتتيمپرس��پوليسب��رعهدهعلي‬
‫پروي��نبود‪.‬برايتيمباي��رنمونيخدر‬
‫ايندي��دارازابتدااوليوركان‪،‬لوس��يو‪،‬‬
‫آندرياسگورليتس‪،‬والريناس��ماعيل‪،‬‬
‫ين��سيرميس‪،‬فيلي��پام‪،‬زىروبرتو‪،‬‬
‫حسنصالححميدزيچ‪،‬ميشاييلبااك‬
‫وپائولوگوئرروبهميدانرفتند‪.‬هدايت‬
‫تي��مبايرنموني��خبرعه��دهفيليكس‬
‫ماگاتبود‪.‬‬
‫عبدالرضامحموديسراي‬
‫‪Abdolreza Mahmoudi Saray‬‬
‫ام�روز سهش�نبه ‪ 23‬ديم�اه‬
‫‪ 1393‬هجري شمس�ي براب�ر با ‪21‬‬
‫ربي�ع ااول ‪ 1436‬هج�ري قمري و‬
‫‪ 13‬ژانويه ‪ 2015‬ميادي است‪.‬‬
‫‪ 9‬سال پيش در چنين روزي‪ ،‬تيم‬
‫فوتبالپرس��پوليستهراندريكبازي‬
‫دوس��تانهكهبهمناس��بتخداحافظي‬
‫احمدرضاعاب��دزادهدروازهبانارزندهو‬
‫محبوبتيممل��يفوتبالايرانتدارك‬
‫ديدهش��دهب��ود‪،‬بهمصافتي��مبايرن‬
‫موني��خآلمانرفتوب��انتيجه‪-2‬يك‬
‫‪Payam Younesipour‬‬
‫سهشنبه ‪93/10/30‬‬
‫سهشنبه ‪93/10/23‬‬
‫‪-9‬كويت– كرهجنوبي(گروه‪،)A‬ورزشگاه ‪-23‬ژاپ��ن– اردن(گ��روه‪،)D‬ورزش��گاه‬
‫ملبورن‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫كانبرا‪،‬ساعت‪10:30:‬‬
‫‪-10‬عمان– اس��تراليا(گروه‪،)A‬ورزشگاه ‪-24‬عراق– فلسطين(گروه‪،)D‬ورزشگاه‬
‫كانبرا‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫استراليا‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫چهارشنبه ‪93/10/24‬‬
‫مرحله يكچهارم نهايي‬
‫‪-11‬كرهش��مالي– عربس��تان(گروه‪،)B‬‬
‫پنجشنبه ‪93/11/2‬‬
‫ورزشگاهملبورن‪،‬ساعت‪10:30:‬‬
‫‪-12‬چين– ازبكستان(گروه‪،)B‬ورزشگاه ‪-25‬تي��ماولگروه‪ –A‬تيمدومگروه‪،B‬‬
‫ورزشگاهملبورن‪،‬ساعت‪11:00:‬‬
‫بريزبن‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫‪-26‬تي��ماولگروه‪ –B‬تيمدومگروه‪،A‬‬
‫پنجشنبه ‪93/10/25‬‬
‫‪-13‬بحرين– امارات(گروه‪،)C‬ورزش��گاه ورزشگاهبريزبن‪،‬ساعت‪13:00:‬‬
‫جمعه ‪93/11/3‬‬
‫كانبرا‪،‬ساعت‪10:30:‬‬
‫‪-14‬قط��ر– اي��ران(گروه‪،)C‬ورزش��گاه ‪-27‬تي��ماولگروه‪ –C‬تيمدومگروه‪،D‬‬
‫ورزشگاهكانبرا‪،‬ساعت‪10:00:‬‬
‫استراليا‪،‬ساعت‪12:30‬‬
‫‪-28‬تي��ماولگ��روه‪،D‬تيمدومگروه‪،C‬‬
‫جمعه ‪93/10/26‬‬
‫‪-15‬فلسطين– اردن(گروه‪،)D‬ورزشگاه ورزشگاهاستراليا‪،‬ساعت‪13:00:‬‬
‫ملبورن‪،‬ساعت‪10:30:‬‬
‫مرحله نيمه نهايي‬
‫‪-16‬ع��راق– ژاپ��ن(گروه‪،)D‬ورزش��گاه‬
‫دوشنبه ‪93/11/6‬‬
‫بريزبن‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫‪-29‬برن��دهب��ازي‪ –25‬برندهب��ازي‪،27‬‬
‫شنبه ‪93/10/27‬‬
‫‪-17‬اس��تراليا– ك��رهجنوب��ي(گروه‪ ،)A‬ورزشگاهاستراليا‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫سهشنبه ‪93/11/7‬‬
‫ورزشگاهبريزبن‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫‪-18‬عم��ان– كويت(گروه‪،)A‬ورزش��گاه ‪-30‬برن��دهب��ازي‪-26‬برن��دهب��ازي‪،28‬‬
‫ورزشگاهنيوكاسل‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫نيوكاسل‪،‬ساعت‪12:30‬‬
‫يكشنبه ‪93/10/28‬‬
‫ردهبندي‬
‫‪-19‬ازبكس��تان– عربس��تان(گ��روه‪،)B‬‬
‫جمعه ‪93/11/10‬‬
‫ورزشگاهملبورن‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫‪-20‬چين– كرهشمالي(گروه‪،)B‬ورزشگاه ‪-31‬بازن��دهبازي‪ –29‬بازن��دهبازي‪،30‬‬
‫ورزشگاهنيوكاسل‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫كانبرا‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫دوشنبه ‪93/10/29‬‬
‫فينال‬
‫‪-21‬اي��ران– امارات(گروه‪،)C‬ورزش��گاه‬
‫شنبه ‪93/11/11‬‬
‫بريزبن‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫‪-22‬قط��ر– بحرين(گروه‪،)C‬ورزش��گاه ‪-32‬برن��دهب��ازي‪-29‬برن��دهب��ازي‪،30‬‬
‫ورزشگاهاستراليا‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫استراليا‪،‬ساعت‪12:30:‬‬
‫لیگ برتر جام خلیج فارس‬
‫رديف‬
‫تيم‬
‫بازي‬
‫برد‬
‫مساوي‬
‫باخت‬
‫زده‬
‫خورده‬
‫تفاضل‬
‫امتياز‬
‫‪1‬‬
‫نفت تهران‬
‫‪17‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪24‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪33‬‬
‫‪2‬‬
‫سپاهان‬
‫‪17‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪26‬‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪33‬‬
‫‪3‬‬
‫تراكتورسازي‬
‫‪17‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪32‬‬
‫‪20‬‬
‫‪12‬‬
‫‪31‬‬
‫‪4‬‬
‫فواد‬
‫‪17‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪18‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪31‬‬
‫‪5‬‬
‫استقال‬
‫‪17‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪29‬‬
‫‪22‬‬
‫‪7‬‬
‫‪28‬‬
‫‪6‬‬
‫سايپا‬
‫‪17‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫‪4‬‬
‫‪24‬‬
‫‪7‬‬
‫صباي قم‬
‫‪17‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪8‬‬
‫پرسپوليس‬
‫‪17‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪22‬‬
‫‪9‬‬
‫ذوب آهن‬
‫‪17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪20‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21‬‬
‫‪10‬‬
‫پديده‬
‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪11‬‬
‫استقال خوزستان‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪12‬‬
‫پيکان‬
‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪15‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫گسترش فواد‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪16‬‬
‫‪25‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫راهآهن‬
‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫نفتمسجدسليمان‬
‫‪17‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪23‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫ملوان‬
‫‪17‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪23‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪11‬‬
‫تقویملیگچهاردهم‬
‫هفته هجدهم‬
‫دوشنبه ‪ ،93/11/13‬ساعت‪14 :‬‬
‫ملوان ‪ .............................‬تراكتورسازي‬
‫ورزشگاه تختي انزلي‬
‫نفت تهران‪ ............‬استقال خوزستان‬
‫ورزشگاه تختي تهران‬
‫نفت مسجدسليمان ‪ ..................‬پيكان‬
‫ورزشگاه بهنام محمدي مسجدسليمان‬
‫ذوبآهن‪ ............................‬پرسپوليس‬
‫ورزشگاه فوادشهر‬
‫اينجا همه چيز عوض شده‬
‫پيام يونسيپور‬
‫تقویم جام ملتهاي آسیا‬
‫سهشنبه ‪ ،93/11/14‬ساعت‪14 :‬‬
‫فواد ‪ .......................................‬راهآهن‬
‫ورزشگاه غدير اهواز‬
‫گسترش فواد‪ ............................‬سايپا‬
‫ورزشگاه اختصاصي گسترش فواد‬
‫صبا‪ .............................................‬پديده‬
‫ورزشگاه يادگار امام قم‬
‫استقال ‪ ..................................‬سپاهان‬
‫ورزشگاه آزادي‬
‫چقدرهمهچيزعوضش��ده!ياايننس��ل‬
‫دهه‪50‬و‪60‬خيليزودپيرشدند‪،‬يادنياخيلي‬
‫سريعجوانوبرناشد‪.‬همهچيزيكرنگديگر‬
‫شده‪.‬حتينوستالژيها‪...‬‬
‫ي��كزم��انبرايدع��وتكردنم��ردمبه‬
‫ورزشگاههابراييكبازيملي‪،‬نيازيبهالتماس‬
‫رس��انههانبود‪.‬براييكبازيسادهبينايرانو‬
‫س��وريهدرتهران‪،‬آنه��مدردورمقدماتيجام‬
‫ملتهايآسياصدوبيستهزارنفربهورزشگاه‬
‫ميرفتن��دوس��يهزارنفرهمازپش��تدرهاي‬
‫بستهبهخانهبرميگشتند‪.‬حاابرايبازيباكره‬
‫وژاپنهمنميش��ودرويآنجمعيتحس��اب‬
‫ك��رد‪.‬آنروزهاتهرانش��هري‪8‬ميليوننفري‬
‫ب��ودوايرانكش��وري‪50‬ميليوننف��ري‪.‬امروز‬
‫ادعاميكنندس��رانهجمعيتكش��ورازمرز‪80‬‬
‫ميليوننفرگذش��تهوبازه��مآزاديبايدگاهي‬
‫گداييپرش��دنسكوهايشراازمردمبكند‪.‬آن‬
‫همدرچهروزهايي‪...‬دربيوبازيهايحس��اس‬
‫مل��ي!همهچيزعوضش��ده‪.‬اي��نراميتواناز‬
‫رن��گولعابش��هر‪،‬ازگ��رهابروانم��ردماين‬
‫ش��هر‪،‬ازصدايممتدبوقها‪،‬ازخيابانهاييكه‬
‫ش��دهاندپاركينگخودروهاوهواييكهسرطان‬
‫بهريههايمانهدي��هميدهدفهميد‪.‬همهچيز‬
‫عوضشده‪...‬حتياينتيمملي!‬
‫روزگاري‪،‬عل��يپروي��نراب��هچهارمي��خ‬
‫كش��يدندكهچ��راوقت��يبرايج��امملتهاي‬
‫آس��ياي‪92‬هيروش��يمارفتهبودي‪،‬تركيبتيم‬
‫ملياترا‪9‬اس��تقاليتش��كيلدادهبودوفقط‬
‫يكپرسپوليسي!بعدكهبرايبازيهايانتخابي‬
‫جامجهانيرفت‪،‬تيمشراميانگينيس��اختاز‬
‫مجموعس��تارههايسرخابي‪.‬سهسالبعد‪،‬همه‬
‫شمشيركش��يدندبرايمحمدمايليكهنكهدر‬
‫تيميكهبهاماراتبرايجامملتهايآسيابرده‪،‬‬
‫فقطوفقطيكاس��تقاليحاضراستوتيماو‬
‫را«تيممليپرسپوليس»لقبدادند‪.‬بعدمنصور‬
‫پورحيدريهمبههميننوعانتخاباتمتهمشد‪.‬‬
‫آنروزها‪،‬تيمملي‪،‬محفليبودبرايجمعشدن‬
‫اس��تقاليهاوپرسپوليس��يها‪.‬تيمملي‪،‬بدون‬
‫اينهامعنينداش��ت‪.‬برايهمي��ن‪،‬وقتيهمان‬
‫‪120‬هزارنفرراهيآزاديميشدند‪،‬كنارپرچم‬
‫اي��ران‪،‬ه��زارانپرچمآبيوقرمزهمبهچش��م‬
‫ميخورد‪.‬ميآمدند‪،‬ستارههايش��انراتش��ويق‬
‫ميكردند‪،‬برايتيمهايمحبوبشهرشانشعار‬
‫ميدادن��د‪،‬گاهيعليهبازيكنحريفكهپيراهن‬
‫مليبرتنداشتفريادميزدندوميرفتند‪.‬حاا‬
‫ياباب��ردايران‪،‬ياباخاطرهشكس��تايران‪.‬آن‬
‫روزه��اخيليفرقداش��ت‪.‬تيممل��ي‪،‬محصول‬
‫اس��تقالوپرس��پوليسبود‪.‬تيميكهدرجام‬
‫ملته��اي‪96‬س��ومش��د‪،‬تيم��يكهب��هجام‬
‫جهاني‪98‬رس��يدباهميناستقالوبخصوص‬
‫پرسپوليسشكلگرفت‪.‬‬
‫برانكوسالهابعدتعريفصحيحيازميلش‬
‫برايانتخاببازيكناناس��تقالوپرس��پوليس‬
‫ب��رايحض��وردرتي��ممل��يارائهك��رد‪.‬اينكه‬
‫ميگفتبازيكنيكهدراس��تقالوپرسپوليس‬
‫همطعمش��هرتراچش��يدهوه��ممعنيبازي‬
‫درورزشگاههايبزرگرافهميده‪،‬نيازبهتربيت‬
‫روح��يمنن��دارد‪.‬ك��روشدراولي��نماههاي‬
‫حض��ورشدرايرانهمپيروهمينس��بكبود‪.‬‬
‫كروشحتيگاهيدردعوتمساويازبازيكنان‬
‫اي��ندوتيمهمانصافبهخ��رجميداد‪.‬اوالبته‬
‫رويمقبوليتومحبوبيتهمينس��تارههابراي‬
‫حضورتماشاگرانهمحسابميكرد‪.‬‬
‫همينكارلوسكروشدراولينبازيايران‬
‫درج��امملتهايآس��يا‪،‬جاييكهسرنوش��ت‬
‫زندگيكروشدرايرانرامشخصميكند‪،‬هيچ‬
‫بازيكنيازاس��تقالوپرسپوليسرادرتركيب‬
‫اصليتيمشنداشت‪.‬‬
‫همهچيزعوضش��ده!همهچيز‪...‬استقال‬
‫وپرس��پوليس‪،‬همانقطبه��ايتاريخفوتبال‬
‫ايران‪،‬امروزدرتيمملياينمملكتهيچسهمي‬
‫ندارند‪.‬حتيدرتعويضيها!تصوركنيدكهروزي‬
‫تي��مملياس��پانيابدونهيچبازيكنيازبارس��ا‬
‫ورئالس��اختهش��ود‪.‬تصوركني��دروزياليگا‬
‫محلحقارتبارس��اورئاليش��ودكهوقتيدر‬
‫اوجهس��تند‪،‬تيممليشانهمميدرخشدودر‬
‫دورانافولهمزمانايندو‪،‬حرفيهمدرعرصه‬
‫بينالملل��يندارند‪.‬تصوركني��دروزيتيمملي‬
‫آلم��انمنهايبايرنمونيخودورتموندس��اخته‬
‫شود‪.‬يادرايتاليا‪،‬اجورديپوشانراتصوركنيد‬
‫كههيچنمايندهايازآ‪.‬ثميانواينترنداشته‬
‫باشند‪.‬فوتبال‪،‬بهش��كليتازه‪،‬باهويتيتازه‪،‬با‬
‫شناسنامهايبدونمهر!‬
‫وقتيتيممليرابعدازچهاردههبدونهيچ‬
‫نمايندهايازاس��تقالوپرس��پوليسميبينيم‪،‬‬
‫يعن��يباي��ككاايجديدروبهروش��دهايم‪.‬نه‬
‫اينكههمي��نتيمملييكهديهت��ازهبرايما‬
‫باش��دكهانگاركليتاينفوتبال‪،‬شناسنامهاين‬
‫فوتبالودريككامهمهچيزاينفوتبالتغيير‬
‫كردهاست‪.‬استقالوپرسپوليسنهميسازندو‬
‫نهستارهايدارندكهيكيمثلكروشرويآنها‬
‫برايحضوردرآسياحساببازكند‪.‬بعداين‪50‬‬
‫ميليوننفر‪،‬بهچهاميديهنوزهواخواهاستقال‬
‫وپرسپوليسهستند؟نكتهمصيبتباربراياين‬
‫دوهميناستكهحتيجايخالييكبازيكن‬
‫ازايندوتيمدرتيمكروشحسنشد!‬
‫سوژه روز‬
‫تمام اما و اگرهای گروه ایران‬
‫جام ملتهاي آسيا گروه ‪C‬‬
‫جعفر برزگر‬
‫‪Jafar Barzegar‬‬
‫دربازىهاىگروهیكهتعدادتيمهابيشتراز‬
‫چهارتانيستهميشهپيروزىدربازىاولاهميت‬
‫بسيارىدارد‪.‬كارىكهملیپوشانمامقابلبحرين‬
‫انجامدادند‪.‬بدونترديدتاثيرروانیاينبردتاروز‬
‫بازىباقطردرتيموجودخواهدداشت‪.‬بههرحال‬
‫بازيكنانباآرامشبيش��ترىتمري��نوآمادهبازى‬
‫دوممیشوند‪.‬امابااينكههممادربازىاولبرنده‬
‫ش��ديموهماماراتبابردمقابلقطرسهامتيازى‬
‫ش��دهوباتفاضلگلبهتردرمكاناولقرارگرفته‬
‫هنوزهيچچيزتمامنش��دهاست‪.‬دوبازىوشش‬
‫امتي��ازماندهكهممكناس��تچن��دحالتوچند‬
‫نتيجهبهدستآيدكهكاربهروزآخركشيدهشود‪.‬‬
‫البتهمااميدواريمباپيروزىمقابلقطرخيالهمه‬
‫هوادارانراحتش��ودچونهرنتيجهاىغيرازاين‬
‫اماواگرهاىزيادىراپيشروىماقرارمیدهد‪.‬در‬
‫اينمطلبهمهشرايطرابررسیمیكنيم‪.‬‬
‫پيروزی مقابل قطر‬
‫احتمالاولكهاميدواريمهمينطورهمش��ود‬
‫پيروزىتيمملیفوتبالكشورمانمقابلقطراست‪.‬‬
‫اگ��رمابرندهاززمينخارجش��ويمش��شامتيازى‬
‫ش��دهوخيالمانبابتصعودب��همرحلهبعدراحت‬
‫میش��ودوآنوقتمنتظرنتيج��هاماراتوبحرين‬
‫مینشينيم‪.‬اگراماراتببرددرآنصورتبازىمابا‬
‫اي��نتيمدرروزآخرفقطازاينبابتكهكدامتيم‬
‫صدرنشينخواهدشداهميتبسيارىدارد‪.‬امااگر‬
‫بحرين‪،‬اماراتراشكستدهدشرايطفرقمیكند‬
‫چراكهايندوتيمس��هامتيازىش��دهوبازىآخر‬
‫مابااماراتحس��اسمیشودچراكهبحريندراين‬
‫شرايطودرروزآخركارسختیمقابلتيمبیانگيزه‬
‫قطرنخواهدداش��تواصابعيدنيستكهتفاضل‬
‫گليابازىه��اىرودرروتكليفتيمصعودكنندهرا‬
‫رديف‬
‫تيم‬
‫بازي‬
‫برد‬
‫مساوي‬
‫باخت‬
‫زده‬
‫خورده‬
‫تفاضل‬
‫امتياز‬
‫‪1‬‬
‫امارات‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫ايران‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫بحرين‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫قطر‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-‬‬
‫پنجشنبه ‪93/10/25‬‬
‫امارات – بحرين (ساعت‪)10:30‬‬
‫قطر – ايران (ساعت ‪)12:30‬‬
‫مش��خصكند‪.‬اماحالتس��ومدرصورتپيروزى‬
‫ايرانمقابلقطر‪،‬تساوىاماراتوبحريناست‪.‬آن‬
‫وق��تبحرينب��اانگيزهباامقابلتيمحذفش��ده‬
‫قطرق��رارمیگيردوبهاميدپي��روزىايرانمقابل‬
‫اماراتمینش��يندتابهعنوانتيمدومصعودكند‪.‬‬
‫درواقعاگرماقطرراببريمدربدترينش��رايطتيم‬
‫دومگروهمانخواهيمش��د‪.‬آنوقتبايدببينيمدر‬
‫گروه��یكهژاپنقرارداردكدامتيماولمیش��ود‬
‫مگراينكهدرروزآخرنتيجهعجيبیرقمبخورد‪.‬‬
‫مساوی با قطر‬
‫نباي��دنگاهماب��هقطرهمانتيمیباش��دكه‬
‫چه��ارگلازام��اراتخ��ورد‪.‬اگ��رب��اورنكنيمكه‬
‫آنهاتيمخطرناكیهس��تندمقابلش��انبهمش��كل‬
‫میخوري��م‪.‬يادم��اننرفتهكهماب��اهمينقطردر‬
‫تهرانمس��اوىكرديم‪.‬پسب��ههيچوجهنبايدآنها‬
‫رادس��تكمبگيريم‪.‬بههرحالاگ��رمامقابلقطر‬
‫بهنتيجهتس��اوىدس��تپيداكنيمچهارامتيازي‬
‫شدهوقطريكامتيازىمیشود‪.‬دراينصورتاگر‬
‫اماراتموفقبهشكستبحرينشودباششامتياز‬
‫صع��ودشبهمرحلهبعدراحتمیش��ود‪.‬امااگردر‬
‫روزآخرقطربتواندبحرينراشكستدهدآنوقت‬
‫مانبايدبهاماراتببازيمكهاگراينطورش��وداصا‬
‫بعيدنيستماحذفش��ويم‪.‬درواقعمادربازىبا‬
‫عكس روز‬
‫جدول گلزنان لیگ برتر‬
‫‪12‬گل‪:‬لوسيانوادينيو(تراكتورسازي)‬
‫‪ 9‬گل‪:‬سجادشهباززاده(استقال)‬
‫‪ 7‬گل‪:‬سروشرفيعي(فواد)• محمدرضاخلعتبري(سپاهان)‬
‫‪ 6‬گل‪ :‬محس��ندلير(تراكتورس��ازي)• مهديشريفي(سپاهان)• محسنيوسفي(ملوان)‬
‫• اميدابراهيمي(استقال)‬
‫‪5‬گل‪:‬محم��دعب��اسزاده(پرس��پوليس)• مارك��واورليوآيوب��ل‪،‬ايوبكانت��ري(صبايقم)‬
‫•غامرضارضايي(نفتتهران)• ميثممجيدي(استقالخوزستان)• رضاعنايتي(پديده)‬
‫‪4‬گل‪ :‬محمدقاضي(استقال)• روحا‪...‬سيفاللهي‪،‬مهدىمومنی(استقالخوزستان)•سامان‬
‫نريم��انجهان(تراكتورس��ازي)• ميادميداوودي(س��ايپا)• لوس��يانوپريرا(س��پاهان)•احمد‬
‫حس��نزاده(صبايقم)• جابرانصاري(گس��ترشفواد)• سيدجالرافخايي(ملوان)• لئوناردو‬
‫پادواني‪،‬وحيداميرى(نفتتهران)• مسعودحسنزاده(ذوبآهن)• محمدنورى(پرسپوليس)‬
‫‪w w w. i r a n - v a r z e s h i . c o m‬‬
‫دردقيقه‪60‬بازيعربس��تان‪-‬چين‪،‬وانگدال��ي‪،‬دروازهبانچينيهاضربهپنالتينايف‬
‫ه��زازيرامه��اركرد‪.‬وانگدال��يدرخصوصچگونگيمهارضربهپنالت��يبهتوپجمعكن‪12‬‬
‫س��الهاياش��ارهكردهكهپشتدروازهاودرورزش��گاهبريزبينبودهاست‪.‬اودرگفتوگوباشبكه‬
‫تلويزيوني«فاكساسپورت»ميگويد‪«:‬پيشازضربهپنالتيازتوپجمعكنپرسيدم‪،‬بهنظرت‬
‫بايدبهكدامجهتبرومكهاوهمبهس��متچپدروازهاش��ارهكرد‪.‬باگوشدادنبهتوصيهاين‬
‫توپجمعكنبودكهتوپرامهاركردم‪».‬ايندروازهبان‪26‬سالهچينيپسازمهارضربهپنالتي‬
‫بااش��ارهبهتوپجمعكننظرهمهرابهاينپس��ربچه‪12‬سالهجلبكردوبادرآغوشكشيدن‬
‫اوخواستتابهخاطرتوصيهموثرشازاوتشكركند‪.‬‬
‫دوشنبه ‪( 93/10/29‬ساعت ‪)12:30‬‬
‫امارات‪ -‬ايران‬
‫قطر‪ -‬بحرين‬
‫اماراتحداقلمساوىمیخواهيمتاكارىبهنتيجه‬
‫بازىقطرنداشتهباش��يم‪.‬امااگرماباقطرمساوى‬
‫كنيموبحرينموفقبهشكس��تاماراتشودبدون‬
‫ش��ككاربهروزآخركشيدهخواهدشد‪.‬البتهاگر‬
‫مادرآنروزبااماراتمس��اوىهمكنيمحداقلدر‬
‫صورتپيروزىبحرينمقابلقطربهعنوانتيمدوم‬
‫صعودخواهيمكرد‪.‬اگربحرينواماراتدرروزدوم‬
‫بازىهامساوىكنندبازهميكمساوىدرروزآخر‬
‫خيالماواماراتراراحتمیكند‪.‬‬
‫باخت به قطر‬
‫بدترينحالتیكهممكناستبراىمادرروز‬
‫دومرخدهدباختبهقطراست‪.‬اتفاقیكهشرايط‬
‫رابراىمابيشازپيشس��ختمیكند‪.‬باتوجهبه‬
‫شكس��تآنهادرب��ازىاولمقابلاماراتاينتفكر‬
‫درآنهاوجودداردكهفقطبهپيروزىفكركنند‪.‬به‬
‫هميندليلشايدسختترينبازىمادرگروهسوم‬
‫جامملتهاىآس��يابازىباقطرباش��د‪.‬بههرحال‬
‫آنهامیدانندكهباقبولشكس��تمقابلايرانبايد‬
‫چمدانهاىشانرابراىبازگشتبهدوحهببندند‪.‬‬
‫اگ��رايناتف��اقرخدهدوماببازي��مواماراتهم‬
‫بحرينراشكس��تدهدآنوقتاينقطراستكه‬
‫براىصعوداميدوارشدهوبحرينیهابايدبهمنامه‬
‫برگردندچونبراىبازىآخرش��انهيچانگيزهاى‬
‫نخواهن��دداش��تودرآنروزاينماهس��تيمكه‬
‫بايداماراتراحتماشكس��تدهي��م‪.‬ضمناينكه‬
‫دراي��نش��رايطبايدديدقان��ونراىبهبازىهاى‬
‫رودررومیده��دياتفاضلگل‪.‬ام��ااگربحريندر‬
‫روزدوماماراتراشكس��تدهدآنوقتهرچهار‬
‫تيمس��هامتيازىش��دهوديگرهيچابهامیبعداز‬
‫بازىباقینخواهدماندچونسرنوشتتيمهابراى‬
‫صعوددستخودش��اناست‪.‬اصاهمبعيدنيست‬
‫ك��هتم��امپيشبينیهادرمورداينگروهاش��تباه‬
‫ش��ود‪.‬امااگردربازىدومبحرينواماراتمساوى‬
‫كنندوفرضبراينكهماهمبهقطرباختهباش��يم‬
‫درآنصورتاماراتبايكتس��اوىهمبهمرحله‬
‫دومصعودمیكندوسرنوشتتيممادرگرونتيجه‬
‫بازىقطروبحريندرروزآخراس��ت‪.‬همانطوركه‬
‫گفتيماميدواريماينگونهنشودچونبازىهاىسوم‬
‫اينگروههمزماناس��توهمينحساس��يترادو‬
‫چندانمیكند‪.‬‬
‫***‬
‫اگربازىاماراتوقطربرندهنداشتخيالمابا‬
‫يكپيروزىمقابلقطردرروزدومصددرصدراحت‬
‫میش��د‪.‬اماحااباش��رايطجدولوبرنامهبازىها‬
‫ازملیپوش��انانتظ��ارمیرودكهحت��یدرصورت‬
‫پي��روزىمقابلقطركارراتمامش��دهندانندحتی‬
‫اگراماراتباشكستبحرينسقوطدومينتيماين‬
‫گروهراهممش��خصكردهباشدچوندربازىآخر‬
‫سرگروهشدنبراىمااهميتبسيارىدارد‪.‬ازآنجا‬
‫ك��هدرمرحلهحذفیمابايدباتيمیازگروهچهارم‬
‫بازىكنيماينخيلیمهماس��تك��هبدانيمكدام‬
‫تيمحريفماخواهدبود‪.‬صدالبتهبراىتيمیمثل‬
‫ژاپ��نكهخيلیهاآنهاراتي��ماولاينگروهويكی‬
‫ازش��انسهاىقهرمانیمیدانندخيلیمهماستبا‬
‫تيم��یغيرازاي��راندرمرحلهحذفیبازىكند‪.‬به‬
‫هرحالبدونهيچگونهپيشداورىوپيشبينیدر‬
‫م��وردنتايجبازىهامنتظرواميدواربهپيروزىتيم‬
‫فوتبالكشورمانمينشينيم‪.‬‬
‫در چنين روزي‬
‫احكام‬
‫تباني و‬
‫خداحافظي‬
‫جوادنكونام‬
‫خبرهايمنتش��رشدهدرروز‪23‬ديماه‪،92‬حولدومحوراصليميچرخيد‪.‬اوليپرونده‬
‫بزرگتبانيمحس��نقهرمانيكهماههاموردپيگيريق��رارگرفتهبودودرنهايتاحكاممربوط‬
‫بهمتهمانآنصادرش��دهبودوديگريمربوطبودبهجداييجوادنكونامازاس��تقال‪.‬حاابعد‬
‫ازگذش��تيكس��الازآناتفاقمحروميت‪8‬ماههمحسنقهرمانيبهپايانرسيدهوقراراست‬
‫بازگش��تبهداوريراازليگمش��هدآغازكند‪.‬جوادنكونامهمازالكويتبهاوساسونابازگشتو‬
‫بهواسطههمينبازگشتامروزشاهدپيشرفتفوتبالشنسبتبهرقابتهايجامجهانيهستيم‪.‬‬
‫كاپيتانتيممليحاادرآستانهشكستنركوردبازيهايمليعليداييقراردارد‪.‬‬
‫‪No.4987 ■ 13 Jan 2015‬‬
‫طنزيم‬
‫هومن جعفري‬
‫‪Homan Jafari‬‬
‫جرع��هايازل��ببازيكنولفس��بورگهمنچش��يديم‬
‫وايش��اندريكتص��ادفرانندگيمااندهش��دندورفتند‪.‬‬
‫مصيبتواردهرابهباش��گاهولفسبورگتس��ليتگفته‪،‬اگر‬
‫بازيكنجانش��ينخوبخواس��تندمهرداداواديوسامان‬
‫آقازمانيهس��تند‪.‬خواستندزنگبزنندشمارهتلفنبدهيم‬
‫كهقرارمدارهايقراردادرابگذارند‪.‬كميس��يونبعدازعقد‬
‫قرارداد!‬
‫آخييييييييي!‬
‫گاه��يوقتهاآدمازخواندنيكمصاحبهبهچيزهايي‬
‫پيميبردكهبادوهزارس��اعتكارروانشناس��يهمبهآن‬
‫نميش��ودپيب��رد‪.‬درهمينرابطهتوجهش��مارابهبخش‬
‫پايانيمصاحبهمربيپرتغالينفتآبادانجلبميكنيم‪.‬‬
‫بخوانيد‪:‬‬
‫صحبت خاصي نداريد؟‬
‫فقطميخواهمبدانمچرابامنمصاحبهكردي؟‬
‫به اين خاطر كه شما يك مربي پرتغالي هستيد و‬
‫رزومه خوبي داريد!‬
‫منازلطفش��ماممنونمالبتهمنع��ادتندارمزياد‬
‫مصاحب��هكنمول��يازاينكهبامنصحب��تكرديدممنون‬
‫هستم‪.‬‬
‫آدمازخوان��دناي��نمصاحب��هبهاس��تدالهايزير‬
‫ميرسد‪:‬‬
‫‪.1‬اينبندهخدانيمس��اعتدرمصاحبهحضوربههم‬
‫رساندهوليتاآخرشنفهميدهچرابااومصاحبهكردهاند!‬
‫‪.2‬اينبندهخداآدمافس��ردهاياس��تچ��ونازاينكه‬
‫يكيحاضرشدهبااومصاحبهكندياحرفبزندچناندچار‬
‫خجستگيشدهكهانگاردرقرعهكشيپاستيلبرده!‬
‫‪.3‬م��اكاينكهبايك��يمصاحبهكنيايناس��تكه‬
‫همطرفپرتغاليباش��دوهمكارنامهخوبيداش��تهباشد‪.‬‬
‫ازكلي��هعزيزانيكهيك��يازايندوپيشش��رطراندارند‬
‫تقاضاميشودلطفكنندوخلوتنمودهسرراهاينخبرنگار‬
‫تجم��عبهقصدونيتمصاحب��هنفرمايندكهبههيچعنوان‬
‫پذيرفتهنميشود‪.‬‬
‫بدون شرح‬
‫بهفنيكهعليرضاحقيقيرويمدافعتيممليبحرين‬
‫پيادهكردميگويند‪:‬‬
‫‪.1‬فنم��نباچش��امميخورمت‪،‬بع��دمميزنملهت‬
‫ميكنمكهصدايداگبدي!‬
‫‪.2‬فنمنيكطوريميزنمتكهبهگربهمحلتونبگي‬
‫خرزوخان!‬
‫‪.3‬فنمنموهامژلداره‪،‬توبهچيتمينازيكچل؟‬
‫‪.4‬فنمنقلدرتيممليم‪،‬پش��تممگرمه!عشقمبكشه‬
‫ميزنملتوپارميكنمفوقشاخراجميشم!‬
‫نتيج��هاخاقي‪(:‬باصداين��وهعموي��ادگاربخوانيد)‬
‫پشتشگرمهههههههههه!‬
‫اي‪ ............‬سخي!‬
‫درافغانس��تانه��مبلبش��وييراهافتاد‪.‬آق��ايكارگر‬
‫س��رمربيفهيمآنتيمبعدازاينكهاس��اميبازيكنانتيم‬
‫مل��يرااعامكردهمقابلخانهخودشباچاقوموردحمله‬
‫ق��رارگرفته!باورتانميش��ود؟دقيقاكپيهميناتفاقدر‬
‫كش��ورماهمرخدادهب��ودويكعددزيباي��يكاربعداز‬
‫اينكهدبيرهياتبهايش��انگفتش��ماش��رطسنياتبه‬
‫اينمس��ابقاتنميخوردهمانشبطرفراباماشينزير‬
‫كرد!حااكاربهاينشنداريماماش��ايعاتيمطرحشدهكه‬
‫اينچاقوكش��يكارسخيداد‪،‬سرمربيفهيموزحمتكش‬
‫قبليتيممليافغانستانبوده‪.‬دوستانيكهاينشايعاترا‬
‫مطرحميكننداس��تنادشانبهايناستكهبعدازاخراج‬
‫سخيدادبهخاطرباختسنگينبهايراناينآقايكارگر‬
‫سرمربيشد‪.‬‬
‫دوستان!ش��ايعهدرستنكنيد‪.‬اينش��ايعاتيكهشما‬
‫ميفرماييدماليكفايلبلوتوثياستوصحتندارد‪.‬الكي‬
‫نامس��خيداداينمربيفهيموزحمتكشكهگزارش��گران‬
‫افغ��انبهايش��انخيل��يارادتدارندراخ��رابنكنيد!دم‬
‫افسردهاياست‬
‫به شما چه؟‬
‫يكينشس��تهبودوغذاييميخورد‪.‬ش��خصيپيشش‬
‫نشس��توگفت‪:‬ديدمكهازخانهفان��يكليميوهوغذاو‬
‫برن��جبيرونبردند!گف��ت‪:‬بهمنچه؟گفت‪:‬آخربهخانهتو‬
‫بردند‪.‬گفت‪:‬بهتوچه!‬
‫حااشدهحكايتكي؟حكايتآقايجيميكاراگردفاع‬
‫س��ابقليورپول!اس��تاداعامكردهكهكومانبرايبارسلونا‬
‫مربيخيليخوبيميشودوخيليبههمميآيند‪.‬‬
‫خ��بميآيندكهميآيند‪.‬بهش��ماچه؟داريازاان‬
‫برايخ��ودتدركادرفنيبارس��لوناج��ارزروميكنييا‬
‫منتظرياس��تادازس��اوتهمپتونبروندوشمابشينيجاي‬
‫ايشان؟اصاايش��انبهترينمربيبرايبارسلوناست‪.‬به‬
‫ش��ماچه؟ش��ماخيليدس��تبهراهكارتخوباستبرو‬
‫سراغليورپول‪.‬‬
‫عليه بزرگوار فيلم ميسازي؟‬
‫اعامش��دهفره��ادمجيديقص��دداردي��كفيلم‬
‫مس��تنداززندگيخودشس��فارشبدهدكهدرآنبراي‬
‫نخس��تينبارمسائلجداييايشانازاستقالوهمچنين‬
‫نابس��امانيهايموجوددراينباشگاهراافشاكند‪.‬خبآقا‬
‫جانبگوميخواهمعليهقلعهنوييفيلمبسازمكهتبليغات‬
‫جذابترش��ود‪.‬دس��تآخرهمشماآنقس��متراازفيلم‬
‫بكشبيرون‪.‬ش��ماكهعليهاميرحرفبزننيس��تيبرادر‪.‬‬
‫تبليغ��ترابكنكهفروشس��يديبرودباامنتهياول‬
‫تولي��دفيلمراآغازبنمابعدبراي��شتبليغكن‪.‬اينطوري‬
‫منطقيتراست‪.‬يكدفعهديدياميرقلعهنوييسريعارفت‬
‫ويكفيلمعليهشماساختها!‬
‫روي آنتن‬
‫جام ملتها‪ ،‬فوتسال و جام حذفي ايتاليا‬
‫ايرانورزش��ي‪-‬مس��ابقاتجامملتهايآسياامروز‬
‫واردهفتهدومميش��ود‪.‬درواقعدوبارهتيمهايگروه‪A‬‬
‫مقابلحريفانخودقرارميگيرند‪.‬تيمكويتكهدربازي‬
‫اولباحس��اب‪-4‬يكمغلوباس��ترالياشدامروزهمكار‬
‫س��ختيمقابلكرهجنوبيدارد‪.‬اينتيمساعت‪10:30‬با‬
‫كرهجنوبيديدارميكندك��هاينبازيبهصورتزندهاز‬
‫ش��بكه‪3‬سيماپخشميشود‪.‬ديگربازياينگروهراهم‬
‫عمانواس��تراليابرگزارميكنند‪.‬اينبازيساعت‪12:30‬‬
‫بهصورتزندهازش��بكهورزشس��يمارويآنتنميرود‪.‬‬
‫درادامهنوبتبهفوتس��الميرس��د‪.‬دريكيازمهمترين‬
‫بازيه��اياي��نهفته‪،‬فرشآرابهمصافش��ركتحفاري‬
‫ميرودكهاينبازيراميتوانيمساعت‪17:30‬بهصورت‬
‫زندهازشبكهورزشسيماتماشاكنيم‪.‬امابعدازفوتبالو‬
‫فوتس��ال‪،‬برنامهروحپهلوانيراپيشروداريم‪.‬اينبرنامه‬
‫كهمختصبهكشتياستساعت‪19:00‬ازشبكهورزش‬
‫س��يماپخشخواهدشد‪.‬پسازآنميتوانيمبرنامهآسيا‬
‫‪2015‬راتماش��اكنيم‪.‬اينبرنامهك��همختصبازيهاي‬
‫جامملتهاوحواش��يآناستساعت‪19:15‬ازشبكه‪3‬‬
‫سيمارويآنتنخواهدرفت‪.‬درادامههمبرنامهبهاضافه‬
‫فوتبالس��اعت‪22:15‬ازهمينشبكهپخشخواهدشد‪.‬‬
‫امادرپايانش��بيكبازيازجامحذفيايتالياپيشرو‬
‫داري��م‪.‬دراينبازيكهس��اعت‪23:30‬بهصورتزندهاز‬
‫ش��بكه‪3‬س��يمارويآنتنخواهدرفت‪،‬ميانباساسولو‬
‫ديدارخواهدكرد‪.‬‬
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа