close

Enter

Log in using OpenID

Udayadeepa Dec 2014 TM - Final Print.p65

embedDownload
VOL. V
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
ISSUE 12 DEC. 2014 BELTHANGADY
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
UDAYADEEPA BELTHANGADY
GzÀAiÀĢåÀ ¨É¼ÀÛAUÀr
{InkvXp-akv
]pXp-h-’-cm-iw-k-Iƒ
DZb-Zo-] s_įw-KUn
Belthangady Diocesan Bulletin
Vol. V
Issue 12
DEC. 2014
Annual Subscription: Rs. 140-00
Page-56
Single Copy: Rs. 12-00
Published, printed, owned and edited by Fr. Joseph Valiaparambil
“¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀ¨ÉÃr, EUÉÆÃ, d£ÀgÉ®èjUÀÆ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀªÀ£ÀÄß
vÀgÀĪÀ ±ÀĨsÀ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ w½¸ÀÄvÉÛãÉ. CzÉãÉAzÀgÉ,
EAzÉà zÁ«ÃzÀ£À Hj£À°è ¤ªÀÄUÉÆøÀÌgÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃzÁÞgÀPÀ
d¤¹zÁÝgÉ. CªÀgÉà ¥Àæ¨sÀÄ Qæ¸ÀÛ. EUÉÆÃ, ¤ªÀÄUÉÆAzÀÄ ¸ÀÆZÀ£É
- D ²±ÀĪÀ£ÀÄß §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛ UÉÆÃzÀ°AiÉÆAzÀgÀ°è
ªÀÄ®V¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁtÄ«j” ®ÆPÀ 2 : 10-12.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
Bishop’s House, Udayanagar, P.B. No.13
Belthangady - 574 214, D.K., Karnataka, India.
Printed at Shree Raghavendra Printers, Ujire-574 240
Website: www.belthangadydiocese.com
Email : udayadeepabgy@gmail.com
Tel.: 08256-232439, 233975
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
Circular No.16/2014
hµy ktlmZctc, h’e a°tf,
D≈-S°w
“
kIe P\-Øn-\pw-th-≠n-bp≈ henb kt¥m-jØ
- ns‚ kZzm¿Ø Adn-bn-®p-sIm≠v {InkvXp-a v kam-K-X-am-hp-I-bm-Wv. F√mh¿°pw {InkvXp-a- ns‚ awK-f-߃ kvt\l-]q¿∆w t\cp-∂p!
”
1.
Circular No.16/2014
05
2.
Prot. No. 3036/2014
07
3.
Homily of Pope Francis
12
4.
Address of Pope Francis
15
5.
Prot.No. 2075/2014
17
6.
Prot. No. 2015/2014
22
7.
It®-cn-°mcyw
23
8.
Family Apostolate
25
9
Youth Apostolate
29
10.
C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
30
11.
¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÁ «¨sÁUÀ
31
12.
St. Vincent De Paul Society
37
13.
Prot. No. 3033/2014
39
14.
The Ecclesial Identity
44
15.
k\ym-kn\n kwKaw
49
16.
cq]-Xm-≤y£s‚ Ubdnbn¬\n∂v
53
17.
Bishop’s Engagements
55
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
GtZ≥ tXm´-Øn¬h®v ssZh-hp-ambn sX‰n-∏n-cn™ a\p-jy≥
henb A‘Im-c-Øn-te-°mWv \oßn-b-Xv. ]m]hpw Zpcn-Xhpw
Ahs\ th´-bm-Sn. a\p-jys‚ Cu Zp:ÿnXn I≠v Ic-fe
- n™ ]nXmhmb ssZhw Xs‚ GI-]p-{X-\mb anin-lmsb am\-h-c-£-°mbn
Ab-bv°m≥ ]≤-Xn-sbm-cp-°n(D¬∏Øn 3:15)! \o≠ ImØn-cn-∏n-\ptijw temI-Øn\v awK-f-hm¿Ø e`n-®p. “I\yI K¿`w [cn®v Hcp
]p{Xs\ {]k-hn°pw, Ah≥ FΩm-\p-th¬ F∂v hnfn-°-s∏-Spw”(G-iø 7:14)- F∂ {]hm-N-I-\mb Gi-øm-bpsS {]h-N\w \nd-th-dpI-bm-bn-cp∂p t_Xvsesl-anse ]p¬°q-´n¬. I¿Øm-hmb CutimbpsS P\-\-Øn-eqsS A‘-Im-c-Øn¬ ÿnXn sNbvXn-cp∂ P\߃ henb {]Imiw I≠p(-aØ
- m. 4:16). CXmWv {InkvXp-a - v! {]Xymi-bp-sSbpw c£-bp-sSbpw s]m≥In-cWw temI-Øn¬ hncn™
kt¥m-jØ
- ns‚ Zn\w! t- _Xvsesl-anse ]p¬°q-´n¬ PmX-\m-bXv
ssZh- ] p- { X- \ mb c£- I ≥ anin- l m- b m- W v . “Xs∂ kzoI- c n- ® h¿s°√mw Xs‚ \ma-Øn¬ hniz-kn-®h
- ¿s°√mw Ahn-Sp∂v ssZh”
a-°-fm-Im≥ Ignhv \¬In (-tbm-l.1:12).
{InkvXp-a- ns‚ Imew Bcw-`n-®n-cn°p-I-bm-Wv. Ccp-]-ØnA©v t\mºv! Cu Imew Cutimsb lrZ-b-Øn¬ kzoI-cn-°m-\mbp≈ Hcp-°-Øns‚ Ime-am-Wv. \nc-¥cw {]m¿∞n®pw t\mºp-t\m°nbpw k¬Ir-Xy-߃ sNbvXpw hn. IqZm-iI
- ƒ kzoI-cn®pw \mtamtcm-cp-Øcpw Hcp-ß-Ww. {InkvXp-a v Znhkw \Ωƒ \n¿Ωn-°p∂
]p¬°q-´n¬ Cutim ]nd°p-∂-Xn-\p-apºv \ΩpsS Hmtcm-cp-Ø-cpsSbpw lrZ-bØ
- n¬ Ahn-Sp∂v P\n-°W
- w. hnip-≤n-tbmsS {InkvXp12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
5
a v BtLm- j n- ° m≥ F√m- h ¿°pw km[n- ° - t ´- s b∂v Rm≥
{]m¿∞n-°p-∂p.
2014 Ah-km-\n-°p-I-bm-Wv. 2015 DZbw sNøp∂p! kpJZp:Jß-fpsS kan{i A\p-`hw 2014¬ \-ap°v D≠mbn. t\´-߬ Gsdbp-≠m-bn, AtXm-sSm∏w k¶-S-ßfpw D≠m-bn. \ΩpsS cmPysØ
]nSn®p Ipep-°nb sh≈-s∏m-°w, kmaq-lnI el-fI
- ƒ, Irjn D¬∏∂-߃°v hne-bn-Sn-hv, Bhiy km[-\-ß-fpsS hne-°-b‰w Hs°
\Ωsf hnj-an-∏n® Imcy-ß-fm-Wv. cmjv{Sob aWvU-e-Øn¬ am‰ßƒ D≠m-bn. hnhn[ßfmb cmjv{Sob, ImbnI, \b-X-{¥-]-c-amb
t\´-߃ cmPy-Øp-≠m-bn. Xncp-k`m Xe-Øn¬ IpSpw-_-sØ-°pdn-®p≈ Akm-[m-cW kn\Uv \S-∂p; ]cn. ]nXmhv {^m≥kokv
am¿]m-∏m-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Xncp-k-`bv°v \thm≥ta-j-ap-≠mbn. CXn-s\√mw aIpSw Nm¿Øn-s°m≠v hn. Nmh-d-b-®\pw Fhp{]m-kym-Ωbpw km¿∆-{XnI k`bv°v hW-°-Øn-\mbn \ma-I-cWw
sNø-s∏-´p. ]pØ≥ {]Xo-£-I-fp-am-bn-´mWv \mw 2015-te°v Im¬hbv°p-∂-Xv. 2014se \∑-Iƒ°v ssZh-Øn\v \µn ]d-™p-sIm≠pw
h∂p-t]mb sX‰p-Isf Xncp-Øn-s°m≠pw {]m¿∞-\-tbmsS 2015te°v {]th-in-°mw. F√m-h¿°pw ]pØ-\m-≠ns‚ awK-f-߃
kvt\l-]q¿∆w t\cp-∂p.
“
kam-[m-\-Øns‚ cmPm-hmb” (G-i:9.6) Cutim \ap-t°h¿°pw kam-[m-\hpw im¥nbpw \¬I-t´sb∂v {]m¿∞n-®p-sIm≠v
]nXmhns‚bpw + ]p{Xs‚bpw + ]cnip≤mflmhns‚bpw +
\maØn¬ Ghscbpw lrZb]q¿∆w Bio¿∆Zn°p∂p.
Prot. No. 3036/2014
kotdm ae-_m¿ k`bpsS taP¿ B¿®p_nj∏v
I¿±n\mƒ tPm¿÷v Be-t©cn
Xs‚ kl-ip-{iq-j-I-cmb sa{Xm-t∏m-eo-Ømam¿°pw
sa{Xm≥am¿°pw sshZn-I¿°pw ka¿∏n-X¿°pw
Xs‚ AP-]m-e\ ip{iq-jbv°v Gev]n-°-s∏-"n-cn-°p
F√m ssZh-P-\-Øn\pw Fgp-Xp--Xv.
'I¿Øm-hns‚ Ir] \nß-tf-h-tcmSpwIqsS D≠m-bn-cn-°s´!
't{]jnXbmbncn°pI' FXv Xncpk`bpsS ssZhhnfnbmWv.
amtΩmZokmbneqsS ssZhZm\ambn kzoIcn®ncn°p Cu ssZhhnfn
F√mhcpambn ]¶phbv°phm≥ Hmtcm ss{IkvXh\pw
ISs∏´h\mWv. "Rm≥ kphn-tijw {]kw-Kn-°pns√¶n¬ F\n°v
Zpcn-Xw!" (1tImdn 9:16) F ]utemkv «olmbpsS hm°pIƒ ChnsS
A¿∞h-Øm-Wv. aninlmbneqsS e`n® t{]jnXZuXysØ°pdn®v
t_m[yap≠mbncp «ol∑m¿ {]tLmjWw, PohnXkm£yw Fnh
hgn AXv \n¿hln®p. AXpt]mse BZnass{IkvXhkaqlhpw
Hcp lrZbhpw Hcmflmhpambn h¿Øn®psIm≠v XßfpsS hnfn
AXns‚
]q¿ÆXbn¬
Pohn°pIbpw
At\Isc
k`mIq´mbvabnte°v BI¿jn°pIbpw sNbvXp. C{]Imcw k`
temIØns‚ \m\m`mKßfnepw ]S¿p]¥en®p.
Cu k¿°p- e ¿ 07- ˛ 12˛2014 Rmb- d mgv ® F√m Ip¿∫m\
at≤ybpw hmbnt°≠XmWv.
Cutimaninlm k`sb `ctaev]n® t{]jnXZuXyØns‚
A\p-kvacWhpw BtLmjhp-amWv BtKmf ItØm-en°mk`
HIvtSm-_-¿ amkØnse 'anj≥ k¨tU-' BN-cWØneqsS
e£yw hbv°pXv. Cu BN-cWw hn-P-b-I-c-am°phm≥ k`ma°ƒ
\¬Ip kl-I-cWw {]iw-k-\obamWv. ItØmen°mk`bpsS
Iq´mbvabn¬ Hcp hy‡n k`bmb kotdm-ae
- _
- m¿ k`-bv°v anj≥
cq]-XI
- fpw, anj≥ {]tZ-iß
- f
- p-ap-≠t√m-. {]-kvXpX anj≥{]h¿Ø\-ßf
- n¬ ]¶ptN-tc-≠Xv \ΩpsS {]tXyIamb DØ-ch
- mZnXz-am-sWv
kotdm -a-e-_m¿ _nj-]vkv kn\Uv henbncpØpIbpw, k`bpsS
anj≥ {]h¿Ø\ßsf im‡o-Ic
- n-°p--Xn-\p-th≠n Z\-lm- Xn-cp-\mƒ
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
s_įwKUn
23.11.2014
NB:
UDAYADEEPA BELTHANGADY
+ am¿ temd≥kv ap°pgn
s_ƒØwKUn cq]XbpsS sa{Xm≥
DEC. 2014
6
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
7
Ign-™phcp∂ Rmb-dmgvN 'kotdm- a-e_
- m¿ anj≥ k¨tU-'bmbn
BN- c n- ° p- h m≥ Xocpam\n°pIbpw sNbv X p. h¿jwtXmdpw
\SØnhcp Cu 'kotdm- a-e-_m¿ anj≥ k¨tU-' IqSp-X¬ D]-Imc-{]-Zhpw, A¿∞]q¿Æhpamb coXnbn¬ BNcnt°≠Xns‚
BhiyIX 2014 HmK-kv‰n¬ IqSnb kn\Uv N¿® sNøpIbp≠mbn.
CXns‚ ASnÿm\Øn¬ Cu h¿jw apX¬ sNdp- ] pjv ]
anj≥eoKv, kn.-F¬.-kn, Pok v bqØv F∂o kwL-S-\-I-fpsS
{]tXyI kl-I-cWtØm-sS-bm-bn-cn°pw 'kotdm ae_m¿ anj≥
k¨tU' BtLmjn-°pI-. 2015˛¬ P\p-hcn 11 Rmb-dmgvNbm-Wv
'kotdm- a-e-_m¿ anj≥ k¨tU-'bmbn BN-cn-°p--∂Xv.
CXv kw_‘n®pff k¿°p-e-¿, {]m¿∞\m Im¿Up-Iƒ,
hmƒt]m-Ã-dp-Iƒ, IpSpw-_-߃°pw ÿm]-\-߃°pw \¬Iphm-\pff Ihdp-Iƒ, F∂nh ap≥Iq´n Abbv°p-Xm-Wv. 'kotdm ae_m¿ anj≥ k¨-tU'sb°p-dn®pff Aht_m[w k`ma-°-fn¬
FØn-°p-hm≥ `‡kwLS-\I
- ƒ {]tXyIw ]cn{iant°≠-XmWv.
'anj≥ k¨tU'tbm-S-\p-_-‘n-®-p-ff hn.Ip¿_m\bn¬ anj-\-dnamcpsS t{]jn-Xm-\p-`-h-߃ ]¶phbv°m\p≈ Ahkc߃
Hcp°p∂Xn\mbncn°pw. AXpt]mse, hnizmkn-Ifn¬ t{]jnXm-ht_m[w hf¿Øp-hm\pXIp-∂ I¿Ω]-cn-]m-Sn-Iƒ CS-h-I-, s^mtdm\m Xe-ßfn¬ Bkq{XWw sNøp-∂Xpw ^e{]Zambncn°pw.
IpSpw_ Iq´mbvaIfnepw, aXt_m[\ ¢m pIfnepw kotdm ae_m¿ k` anj≥ {]tZißfn¬ \evInhcp∂ XymtKmPvPzeamb
tkh\ßsfIpdn®v N¿®sNøpXn\pw, anj≥ ssZhhn-fn-Iƒ t{]m’m-ln-∏n-°p--Xn\pw, anj≥ {]h¿Ø\ßsf klmbn°pXn\pth≠n
[\w kam-l-cn-°p--Xn-\p-ff Ah-k-c-ambn°qSn 'kotdm ae-_m¿
anj≥ k¨-tU' BNcWw {]tbm-P\s∏-SptØ≠XmWv.
"Pdpkseanepw bqZbm apgph\nepw kacnbmbnepw `qanbpsS AXn¿Øn-Iƒhsc \n߃ F\n°v km£nI-fmbncn°pw"
(A∏. 1-:8) F∂ ZnhyKpcphns‚ Blzm\w ]t{Xmkv, ]utemkv
«ol∑m¿ tdmambnepw, tXmam«o-lm- `mcXØnepw, CXc injy∑m¿
temIØns‚ a‰p`mKßfnepw \n¿hln®p. am¿ tXmam«o-lmbpsS
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
8
t{]jnX{]h¿Ø\Øm¬
cq]wsIm≠
am¿tXmam
{InkvXym\nIfpsS k`m ]mcºcyØn¬ \ne\n∂pt]mcpXmWv
kotdm ae-_m¿ k`. tXmam«o-lm-bpsS t{]jnXXo£vWXbmWv
\ΩpsS anj≥{]h¿Ø\ßsf F∂pw {]tNmZn∏n°pIbpw,
i‡ns∏SpØpIbpw sNøp∂Xv.
`mcXØns‚ kphntijhXv ° cWØnepw km¿∆{XnI
k`bpsS t{]jnX apt∂‰Ønepw \ΩpsS k`bpsS kw`mh\Iƒ
hfsc hepXmWv . BtKmf k`bv ° v At\Iw anj\dnamsc
{]Zm\wsNøphm≥ \ΩpsS k`bv°v km[n®Xn¬ ImcpWyhm\mb
ssZhØn\p IrXRvXb¿∏n°mw. am¿ tXmam«o-lm ]I¿∂p
\¬Inb t{]jnXssNX\yw kzPohnXØn¬ {]mh¿ØnIam°n
\ap°p aptº IS∂pt]mb anj\dnamsc \µntbmsS Hm¿Ωn°mw.
't{]jnXXo£vWX C√mØ k`, I¿Øm-hns‚ im]w G‰phm-ßnb Imbv°m-Ø AØn-a-c-sØt∏m-se-bm-sW∂-mWv' ]cnip≤]nXmhv {^m≥knkv am¿∏m∏ \sΩ Hm¿Ω- s ∏- S p- Ø p--X v .
t{]jnXssNX\yan√mØ k` Poh\n√mØ k`-bm-Wv. k`-bpsS
Pohs‚ AS-bmfw AXns‚ t{]jn-tXm-∑p-J-X-bm-Wv (EN.14).
AXpsIm≠pXs∂ kphn-ti-j-h-Xv°-c-W-w k`m-a-°fpsS Iq´pØchm-Zn-Xzhpw Ah-Im-i-hp-w ISabpamWv. k`bpsS Imt\m\nI
{]t_m[\ßfn¬ kphn-ti-jh
- X
- °
v c- W
- w- F√m k`mhnizmknIfpsSbpw
DØchm-Zn-XzamsW∂v ]dbp∂ps≠¶nepw Cu DØchm-Zn-Xzw
]et∏mgpw AP]meIcmb sshZnIcpsSbpw anj≥cwKØv
tkh\w sNøp∂ GXm\pw anj-\d- n-am-cpsSbpw am{Xw Npa-Xe
- b
- mbn
]cnKWn°p∂Xv sX‰mb {]h-W-XbmWv. {]m¿∞-\-sIm≠pw, ]cnXy-mKw-sIm≠pw, Bfp-sIm≠pw, A¿∞w-sIm≠pw F√m k`m-X\bcpw t{]jn-X-{]-h¿Ø-\-Øn¬ Iq´p]-¶m-fn-Iƒ BtI-≠-XmW.v
Cu ]¶m-fn-Ø-]-c-am-bp≈ Iq´pØ-c-hm-ZnXzw Aevamb¿ hy‡n-K-Xambpw kwLm-X-ambpw ]cn-t∏m-jn-∏n-t°-≠-XmWvv (anj≥ t]mfkn
1,5,7,9, kotdm ae_m¿ k`bpsS t{]jnX{]h¿Ø\ am¿§-tc-J-).
am‰-Øn\v hnt[-b-am-bn-s°m-≠n-cn-°p∂ Cu Ime-L-´Øn¬
kphntij-{]-tLm-j-W-Øn\v hyXykvX-ß-fmb kao-]-\ßfpw,
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
9
coXn-Ifpw Ah-ew_n°p-hm≥ \ap°v km[n°-Ww. B[p\nI
kº¿°am[y-aß
- ƒ D]-tbmKn®v A¬am-bc
- psS ]¶m-fn-Øt- ØmsS
k` anj≥ cwKØv apt∂‰w \S-tØ≠XmW.v Aevamb¿ k`-bpsS anj≥
{]h¿Ø- \ - ß - f n¬
kPohamIp∂Xv
anj≥{]tZißfpsS {ZpXKXnbnep≈ hf¿®bv°v D]Icn°pw.
k` kz`m- h - Ø mse t{]jnXbmsW¶n¬, {Inkv X ob
IpSpw_hpw AXns‚ {InkvXob kz`mh-Øm¬ Xs∂ t{]jnXbmWv (anj≥ t]m- f nkn 7:6). hnizmk]cn- i o- e - \ - Ø ns‚bpw
A\pZn\km£yØns‚bpw tI{µw IpSpw_amI-bm¬, amXm-]n-Xm°fpsS amXrIm]camb PohnXw, IpSpw_{]m¿∞\ F∂nhbneqsS
IpSpw_߃ kphn-ti-jh
- X
- v°c
- n-°s∏SWw. anj-\d- n-am¿°p-th≠n
{]m¿∞n-°p-hm\pw, IpSpw_Øn¬ anj≥ ssZhhnfnIƒ t{]m’mln-∏n-°p-hm\pw amXm-]n-Xm-°ƒ°v km[n°Ww.
kotdm ae- _ m¿ k`- b psS t{]jnXm`n- a pJyw IqSp- X ¬
hf¿Øphm\pw hnizm-kn-I-fpsS kPoh-amb ]¶m-fnØØneqsS
anj\dn ssZhhn-fn-Isf t{]m-’m-ln-∏n-°p-hm\pw, sshZnI, kymk
]cn- i o- e \- Ø n¬ k`ma°fpsS kmºØnI klmbw
e`yam°phm\pw - an-j≥^≠v kam-l-cWw IqSp-X¬ Imcy£-aambn \S-Øp-hm-\pap-ff {Inbm-flI]≤Xn-Iƒ k`-bn¬ XpStß≠Xm-Wv. Cu e£yw ap∂n¬ I≠psIm≠mWv \ΩpsS k` 'kotdm
ae_m¿ anj≥ k¨tU' BNcn-°pI. IqSmsX, 2011-˛¬ \ΩpsS
k` 'anj≥ h¿jw' BN-cn-®-t∏mƒ F.Fkv.Fkv.Fw. (Association of Supporters of Syro-Malabar Mission) F∂ Atkm ntbj\v kotdm ae-_m¿ k`bnse sa{Xm∑mcpsS kn\Uv cq]w-sIm-Sp°- p Ibpw sNbv X p. \ΩpsS anj≥ cq]- X - I sfbpw, anj≥
{]tZißsfbpw kmºØnIambn klmbn°pI FXmWv Cu
Atkm- n-tb-js‚ {][m\ e£yw. Cu Atkm- n-tb-j≥ \ΩpsS
CS-h-I-Ifpw, hy‡n-Ifpw, k∂ymk kaqlßfpw, ÿm]-\-ßfpw
\¬Inb kw`m-h\
- I
- ƒ D]-tbm-Kn®v GItZiw Ht∂-ap-°m¬ tImSn
cq] kam-l-cn-®p. Cu ^≠v hnhn[ anj≥ cq]-X-I-fn-sebpw, anj≥ {]tZ-i-ß-fn-sebpw t{]jnX {]h¿Ø-\-߃°mbn hnX-cWw
sNøp-Ibpw sNbvXp.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
10
"\n-߃ temI-saßpw t]mbn F√m krjvSnItfmSpw kphntijw {]kwKn°p-hn≥" (a¿t°mkv 16:15) F∂ CutimbpsS
Znhym-lzm\w B[p-\nI Ime-L´- Øns‚ sh√p-hn-fn-If
- psS \Sp-hn¬
DØ-c-hmZn-XztØmsS \n¿∆-ln-°m≥ Gh-¿°pw km[n°s´sb∂v
Rm≥ {]Xymin°p∂p. {]hmknIfmbn Ignbp∂ k`mwKßfpsS
AP]me\ Bhiy߃°v t\XyXzw hln°pXn\v C¥ybn¬
A∏tÃmen°v hnknt‰‰dmbn \nbanX\mbncn°p∂ A`nhµy am¿
dmt^¬ X´n¬ ]nXmhns‚bpw, hntZi cmPyßfnse \ΩpsS
k`ma°fpsS AP]me\ {]h¿Ø\߃°v ta¬t\m´w \¬Ip∂
A`nhµy am¿ sk_m-kvdd- y≥ hSt°¬ ]nXmhns‚bpw DZya߃
^eaWnbs´sb∂v \ap°v {]m¿∞n°mw. "Aht\msSm∏w
acn°m≥ \ap°pw t]mImw" F∂p ]d™ \ΩpsS A∏-kvtXm-e\mb tXmam«o-lm-bpsS hm°pIƒ \ΩpsS t{]jnXXo£v-WXsb Pzen-∏n-°s
- ´". k`bpsS anj≥{]h¿Ø\ßfn¬ kPohambn
]¶ptN¿∂psIm≠v {InkvXphn\v km£yw hln°phm≥ am¿
tXmam«o-lm-bpsS am≤yÿyw \ap°v klmbI amIs´sb∂v
{]m¿∞n®psIm≠v ]nXmhns‚bpw + ]p{Xs‚bpw +
]cnip≤mflmhns‚bpw + \maØn¬ Rm≥ \nßsf lrZb]q¿∆w
Bio¿∆Zn°pp.
aninlmbn¬ kvt\l-]q¿∆w,
I¿±n-\mƒ tPm¿Pv Be-t©cn
kotdm ae-_m¿ k-`-bpsS taP¿ B¿®v_nj∏v
Im°-\mSv au≠v sk‚ v tXma-kn-ep≈ taP¿ B¿®v_nj-∏ns‚
Imcym-e-b-Øn¬ \n∂v 2014-˛mw am≠v \hw-_¿ amkw 24˛mw XobXn
\¬I-s∏-´Xv.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------NB:1.
2015 P\phcn 4˛mw XobXn RmbdmgvN hn. Ip¿_m\ at≤y Cu
k¿°p-e¿ hmbnt°≠XmWv.
2. 'kotdm ae_m¿ anj≥ k¨tU' Ih-dneqsS e`n°p∂ kw`m-h\-Iƒ cq]XmtI{µßfn¬ Gev]n®v Im°\mSv au≠v sk‚ v tXmakn¬ {]h¿Øn-°p∂ F.Fkv.Fkv.Fw. Hm^okn¬ 2015 s^{_phcn 28˛\v apºmbn FØn-t°-≠-Xm-Wv. {]kvXpX ^≠v kotdm
ae-_m¿ k`-bpsS anj≥ {]h¿Ø-\ß
- ƒ°mbn hn\n-tbm-Kn-°pXm-W.v
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
11
HOMILY OF POPE FRANCIS
RITE OF CANONIZATION OF BLESSEDS:
- GIOVANNI ANTONIO FARINA
- KURIAKOSE ELIAS CHAVARA OF THE HOLY FAMILY
- LUDOVICO OF CASORIA
- NICOLA OF LONGOBARDI
- EUPHRASIA ELUVATHINGAL OF THE SACRED HEART
- AMATO RONCONI
Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
Today’s liturgy invites us to fix our gaze on Christ, the King of
the Universe. The beautiful prayer of the Preface reminds us that his
kingdom is “a kingdom of truth and life, a kingdom of holiness and
grace, a kingdom of justice, love and peace”. The readings we have
listened to show us how Jesus established his kingdom; how he brings
it about in history; and what he now asks of us.
First, how Jesus brought about his kingdom: he did so through
his closeness and tenderness towards us. He is the Shepherd, of whom
the Prophet Ezekiel spoke in the First Reading (cf. 34:11-12, 15-17).
These verses are interwoven with verbs which show the care and love
that the Shepherd has for his flock: to search, to look over, to gather
the dispersed, to lead into pasture, to bring to rest, to seek the lost
sheep, to lead back the confused, to bandage the wounded, to heal the
sick, to take care of, to pasture. All of these are fulfilled in Jesus Christ:
he is truly the “great Shepherd of the sheep and the protector of our
souls” (cf. Heb 13:20; 1 Pt 2:25).
Those of us who are called to be pastors in the Church cannot
stray from this example, if we do not want to become hirelings. In this
regard the People of God have an unerring sense for recognizing good
shepherds and in distinguishing them from hirelings.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
12
After his victory, that is after his Resurrection, how has Jesus
advanced his kingdom? The Apostle Paul, in the First Letter to the
Corinthians, says: “for he must reign until he has put all his enemies
under his feet” (15:25). The Father, little by little, subjects all to the Son
and, at the same time, the Son subjects all to the Father, including even
himself in the end. Jesus is not a King according to earthly ways: for
him, to reign is not to command, but to obey the Father, to give himself
over to the Father, so that his plan of love and salvation may be brought
to fulfilment. In this way there is full reciprocity between the Father and
the Son. The period of Christ’s reign is the long period of subjecting
everything to the Son and consigning everything to the Father. “The last
enemy to be destroyed is death” (1 Cor 15:26). And in the end, when
all things will be under the sovereignty of Jesus, and everything, including Jesus himself, will be subjected to the Father, God will be all in all
(cf. 1 Cor 15:28).
The Gospel teaches what Jesus’ kingdom requires of us: it reminds us that closeness and tenderness are the rule of life for us also,
and that on this basis we will be judged. This is how we will be judged.
This is the great parable of the final judgement in Matthew 25. The
King says: “Come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world; for I was hungry and
you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger
and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick
and you visited me, I was in prison and you came to me” (25:34-36).
The righteous will ask him: when did we do all this? And he will answer
them: “Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my
brethren, you did it to me” (Mt 25:40).
The starting point of salvation is not the confession of the sovereignty of Christ, but rather the imitation of Jesus’ works of mercy through
which he brought about his kingdom. The one who accomplishes these
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
13
works shows that he has welcomed Christ’s sovereignty, because he
has opened his heart to God’s charity. In the twilight of life we will be
judged on our love for, closeness to and tenderness towards our brothers
and sisters. Upon this will depend our entry into, or exclusion from, the
kingdom of God: our belonging to the one side or the other. Through
his victory, Jesus has opened to us his kingdom. But it is for us to enter
into it, beginning with our life now – his kingdom begins now – by being
close in concrete ways to our brothers and sisters who ask for bread,
clothing, acceptance, solidarity, catechesis. If we truly love them, we
will be willing to share with them what is most precious to us, Jesus
himself and his Gospel.
Today the Church places before us the example of these new
saints. Each in his or her own way served the kingdom of God, of
which they became heirs, precisely through works of generous devotion to God and their brothers and sisters. They responded with extraordinary creativity to the commandment of love of God and
neighbour. They dedicated themselves, without holding back, to serving the least and assisting the destitute, sick, elderly and pilgrims. Their
preference for the smallest and poorest was the reflection and measure
of their unconditional love of God. In fact, they sought and discovered
love in a strong and personal relationship with God, from whence
springs forth true love for one’s neighbour. In the hour of judgement,
therefore, they heard that tender invitation: “Come, O blessed of my
Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the
world” (Mt 25:34).
compass of our lives. Let us follow in their footsteps, imitating their
faith and love, so that our hope too may be clothed in immortality. May
we not allow ourselves to be distracted by other earthly and fleeting
interests. And may Mary, our Mother and Queen of all Saints, guide us
on the way to the kingdom of heaven.
Saint Peter's Square
Sunday, 23 November 2014
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
**********************************************
ADDRESS OF POPE FRANCIS
TO FAITHFUL OF THE SYRO-MALABAR RITE GATHERED FOR
THE CANONIZATION OF KURIAKOSE ELIAS CHAVARA OF
THE HOLY FAMILY AND EUPHRASIA ELUVATHINGAL OF THE
SACRED HEART
Dear brothers and sisters,
Through the rite of canonization, we have confessed once again
the mystery of God’s kingdom and we have honoured Christ the King,
the Shepherd full of love for his sheep. May our new saints, through
their witness and intercession, increase within us the joy of walking in
the way of the Gospel and our resolve to embrace the Gospel as the
I am pleased to join you in giving thanks to the Lord for the
canonization of two new Indian saints, both from the State of Kerala. I
take this opportunity to thank the Church in India, the Church in Kerala,
for all its apostolic vigour and for your witness to the Faith! My heartfelt gratitude! Keep up the good work! Kerala is rich in vocations to
the priesthood and religious life. Continue on this path, working through
your witness. I thank Cardinal George Alencherry, the Bishops, priests,
men and women religious, and each of you, dear brothers and sisters
of the Syro-Malabar rite. I remember in a special way the Cardinal of
the Syro- Malankara rite: thank you! Did you know that your SyroMalankar Cardinal is the youngest member of the College of Cardinals?
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
14
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
15
You have come to Rome in great numbers on this very important
occasion, and have been able to live days of faith and ecclesial communion, praying also at the tombs of the Apostles. May this time of
celebration and intense spirituality help you to contemplate the marvellous works accomplished by the Lord in the lives and deeds of these
new saints.
Father Kuriakose Elias Chavara and Sister Euphrasia
Eluvathingal, who was a member of the religious Institute founded by
him, remind each of us that God’s love is the source, the support and
the goal of all holiness, while love of neighbour is the clearest manifestation of love for God. Father Kuriakose Elias was a religious, both
active and contemplative, who generously gave his life for the SyroMalabar Church, putting into action the maxim “sanctification of oneself and the salvation of others”. For her part, Sister Euphrasia lived in
profound union with God so much so that her life of holiness was an
example and an encouragement to the people, who called her “Praying
Mother”. There are many consecrated religious here today, especially
consecrated women. May you also may be known as “Praying Sisters”.
Dear brothers and sisters, may these new saints help you to treasure their lessons of evangelical living. Follow in their footsteps and
imitate them, in a particular way, through love of Jesus in the Eucharist
and love of the Church. Thus you will advance along the path to holiness. With this hope and the assurance of my prayers, I impart to each
of you and to all your loved ones my Apostolic Blessing. Thank you!
Saint Peter's Basilica
Monday, 24 November 2014
CS-bt- e-J\w
kotdm ae-_m¿ k`bpsS taP¿ B¿®v _nj∏ v
am¿ tPm¿÷v Be-t©cn
Xs‚ kl-ip-{iq-j-I-cmb sa{Xm-t∏m-eo-Øm-am¿°pw
sa{Xm∑m¿°pw sshZn-I¿°pw ka¿∏n-X¿°pw
Xs‚ AP-]m-e\ ip{iq-jbv°v Gev]n-°-s∏-´n-cn-°p∂
F√m ssZh-P-\-Øn\pw Fgp-Xp∂Xv.
I¿Øm-hns‚ Ir] \nß-tf-h-tcmSpw IqsS D≠m-bn-cn-°-s´.
anin-lm-bn¬ {]nb ktlm-Z-co- k-tlm-Z-c-∑mtc,
Nmh-db
- ®
- s
- ‚-bpw Fhp-{]m-kym-Ωb
- p-sSbpw \ma-Ic
- W
- t- ØmS-\p-_-‘n®v sI.-kn.-_n.kn kwbp‡ CS-b-te-J\w ]pd-s∏-Sphn-®n-cp-∂-t√m. c≠p-hn-ip-≤-scbpw Ipdn®v GXm\pw Nn¥-Iƒ
\nß-tfm-sSm∏w ]¶p-h-bv°p-hm≥ Rm\pw B{K-ln-°p-∂p.
`mcX-k`-bv°pw {]tXy-I-ambn kotdm- a-e-_m¿ k`-bv°pw
[\y aplq¿Ø-amWv 2014 \hw-_¿ 23. hmgvØ-s∏´hcmb Nmhd
Ipcym-t°mkv Gen-bmk®s\bpw Fep-hØn¶¬ Fhp-{]m-kymΩsbbpw Ct∂ Znhkw ]cn-ip≤ ]nXmhv {^m≥knkv ]m∏m
km¿h- { XnI k`bnse hnip- ≤ - c mbn Db¿Øp- I - b m- W v.
ssZhkzcsØ {ihn®v Pohn-XsØ {Ia-s∏-Sp-Øp-hm≥ ka-ba
- n-√msX,
F¥p sNbvXmepw Xr]vXn-h-cmsX temIhy{K-X-bn¬ apgpIn Akzÿam\kcm-Ip∂ B[p-\n-I a\pjy¿°v {]tNm-Z-\hpw {]Im-i
hp-ambn amdp-Ib
- mWv Cu c≠p hy‡n-Ifpw.ssZh-Xn-cp-a\
- - p-am{Xw
Is≠Øn {]hrØn-bn-em-°m≥ {]m¿∞-\-sbbpw {]hrØn-sbbpw
kwtbm-Pn-∏n® hen-sbm-cp- am-Xr-I-bmWv Nmh-d-b®≥ \¬Ip-∂-Xv.
ssZh-kvac
- W
- bnepw ssZh-km-∂n-≤y-Ønepw Dd-®p-\n-∂p-sIm≠v addp≈- h ¿°v th≠n am≤yÿyw hln®v
{]m¿∞n- ° p∂
hnip≤sbbmWv Fhp{]m-kym-Ω-bn¬ \Ωƒ Is≠-Øp-∂Xv.
{]m¿∞\sb Pohn- X - Ø ns‚ `mK- a m°n amd- d - m ≥
hnjan°p∂h¿°v Cu c≠p hnip-≤cpw {]Im-i -tKm-]p-c-ß-fmWv. B¿j`m-cXØns‚ Bflo-b- ssN-X\yt{kmX- mb Ejn-am-cpsSbpw \njvIm-a- I¿Ωn-I-fmb ap\n-am-cp-sSbpw lrZ-b-Xm-]-tØmsS
ssZhm-t\zjWw \S-Ønb ]uc-kvXy ]nXm-°-∑m-cp-sSbpw {]Xo-I-
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
Prot.No. 2075/2014
DEC. 2014
16
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
17
ß-fmWv Nmh-d-b®\pw Fhp-{]m-kym-Ω-bpw. kotdm- a-e-_m¿ k`-bpsS A`n-am-\-]m{Xß-fmWv Ch¿. k`sb Bflnb-ambpw `uXnIambpw [\y-am-°m≥ \ΩpsS Cu tPyjvT ktlmZc-ß-ƒ hln®
]¶v hep-Xm-Wv.
`mcXk`bv°v kotdm- a-e-_m¿ k` \¬Inb kw`m-h-\-Ifn¬ hfsc {][m-\-s∏´ H∂mWv t{]jnX{]h¿Ø\ taJebn¬
kotdm -a-e-_m¿ k\y-kvX-cpsS ]¶v. Xt±-inb k\ym-k- k`bv°v
BZy-ambn \ΩpsS \m´n¬ t\XrXzw sImSpØ ÿm]I-]n-Xm-°fn¬ HcmfmWv Nmh-db®≥ F∂Xpw CØ-cpWØn¬ \µn-tbmsS
kvacn-t°-≠X
- p-≠v. At±-lØ
- ns‚ amXrI ]n≥sN∂v C∂v AºXntesd hyXykvX k∂ymk-kaq-l߃ kotdm- a-e-_m¿ k`bpsS
{]h¿Ø-\c
- w-Kß
- f
- n-ep-≠v. tIcfk`bn¬ D≠mIm\ncp∂ t{]jnX
apt∂-ddsØ ap≥Iq´nI≠psIm≠mbncn°mw ]Xnaq∂mw setbm
am¿∏m∏ ì `mcXta \ns‚ c£ \ns‚ k¥m\ßfneqsSí F∂v
{]Jym]n®Xv. A¬t^m≥km-Ωbpw Nmh-db®\pw Fhp-{]m-kymΩbpw hn. sKm¨kmtem Km¿kn-bmbv°p tijw `mc-Xk-`bn¬
\n∂p-≠mb hnip-≤-cmWv F∂Xpw Ch¿ aq∂pt]cpw kotdm- ae-_m¿ k-`bn¬ \n∂p≈hcmWv F∂Xpw \ap°v kwXr]vXn
\evIp∂ hkvXp-X-bmWv. Nmh-db®\m¬ ÿm]n-X-amb kn.-Fw.kn. k\ym-kn-\o k-aql-Ønse AwK-amb Fhp-{]m-kymΩ ÿm]I
]nXm-hnt\msSm∏-amWv hnip-≤]
- Z- h
- n-bn-te°p {]th-in-°p-∂Xv. c‡km£n tZh-k-lmbw ]nf-f-sbbpw hmgvØ-s∏´ aZ¿ sXtc-kmsbbpw kotdm- a-e_m¿ k-`-bn¬ \n∂p-X-s∂-bp≈ hmgvØ-s∏´
adnbw t{Xkym-Ω-sbbpw hmgvØ-s∏´ tXh¿]d-ºn¬ Ip™-®s\bpw Cu Ah-k-c-Øn¬ \ap°v {]m¿∞-\m-]q¿∆w kvacn-°mw.
F∂v Nß-\m-t»cn sa{Xm\mbn-cp∂ am¿ sPbnwkv Imfm-t»cn
Fgp-Xn-bncn-°p-∂p. ì At±lw tIc-f-Ønse Hcp \thm-∞m-\- \mb-I-\m-bn-cp∂p F∂pw At±-lw `mc-X-k-`bpsS k¥m-\hpw tIcf-k`bpsS kΩm-\hpw Bbn ImW-s∏-Sp-∂-Xm-Wv- Gdd-hpw henb
kt¥mjw F∂pw \ΩpsS kn\Uv ]nXm-°-∑m¿ A\p-kva-cn-®n´p≈Xv Rm≥ ho≠pw Bh¿Øn-°m≥ B{K-ln-°p-∂p
.
kotdm ae-_m¿ k`-bnse Fs‚ ap≥Km-an-I-fmb ]n-Xm°∑m¿ Ah-kt- cmNnXambn Nmh-db
- ®s\-°p-dn®v ]d™n´p-≠v. B
Imcy-߃ H∂p- IqSn Hm¿Ω-s∏-SpØphm≥ Rm≥ B{K-ln-°p-∂p..
\ΩpsS k`-bpsS PohnX-Øn¬ At±lØn\p≈ {]k‡nsb°p-dn®v A`n-h-µy-]n-Xm-°-∑mcpw, sshZn-Icpw k\y-kvXcpw P\ßfpw hnNn-¥\w sNø-W-sa∂ví 1996-˛¬ Nmh-d-b®s‚ 125- ˛mw
acWhm¿jn-I- kµ¿`-Øn¬ A∂sØ taP¿ B¿®v_nj∏v Bbncp∂ am¿ B‚Wn ]Sn-bd]nXmhv A\p-kvacn®p.
2005-˛¬ Nmh-db®s‚ 200-˛mw P∑-hm¿jn-IØns‚ `mK-ambn
]pd-s∏-Sp-hn® s]mXp-k¿°pedn¬ taP¿ B¿®p-_n-j∏v am¿ h¿°n
hnX-b-Øn¬ At±-lsØ A\pkva-cn-®Xn-{]-Im-c-am-W:v ì 19-˛mw \q‰m≠n¬ k`bnepw kaql-Ønepw D≠m-bn-cp∂ aX, kmaqly,
kmwkvIm-cnI {]iv\ß
- fn¬ ]cn-lmcw \n¿t±-in-®p-sIm≠v P\-Øn\v
DW¿hpw Dt∑-jhpw \¬In ]pØ≥ ]m-X-Iƒ Xpd-∂p-sIm-Sp-°phm≥ ssZh-Øm¬ Ab-°-s∏´ Hcp \thm-∞m-\- \m-b-I-\m-bn-cp∂p
hmgvØ-s∏´ Nmhd-b-®≥íí.
`mcX kp-dn-bm\n k`sb `c-W-]-c-ambn \bn-®ncp∂ A¿°Znbm-t°ms‚ (B¿®p-Uo-°s‚) ]Zhn 17-˛mw \q‰m-t≠msS \n¿Øem- ° - s ∏- ´ p. F∂m¬ \qddm- ≠ p- I ƒ°p- t ijw kotdm- a
e_m¿k`bpsS apgp-h-s‚bpw hnIm-cn- P-\-dm-fmbn ]Øp-h¿jtØmfw k`sb \bn°m≥ ssZhIr]bm¬ Nmh-d-b®≥ \ntbmKn- X - \ m- b n. ì Hcp ]pWyt«mI≥, hnizm- k - k w- c - £ - I ≥,k∂ymkk`mÿm]-I≥, kap-Zm-b-kw-kvIm-c-I≥, Cu \ne-I-fn¬
Nmhd Ipcym-t°mkv Gen-bmk®≥ tIcf{]kn≤n ssIh-cn-®p
Nmh-db®s\bpw A¬t^m≥kmΩ-sbbpw hmgvØ-s∏-´-hcmbn {]Jym-]n-°m≥ tIc-f-Øn-seØnb tPm¨t]mƒ c≠m-a≥
am¿∏m∏ tIm´-b-Øp-h®v {]Jym-]n-®Xv C{]-Im-c-am-bn-cp∂p: ì Nmhd
Ipcym-t°mkv Gen-bm-k-®-s‚bpw At±-l-Øns‚ A\p-bm-bn-I-fpsSbpw PohnXw kotdm -a-e-_m¿ k`-bv°p-th≠n Dgn-™p-h-®n-´p≈-Xm-Wv. F{X-sb-{X -A∏kvtXmenI \∑-I-fmWv At±-l-Øns‚
ka¿∞ t\-Xr-Xz-Øn¬ AYhm ssNX\y[m-c-bn¬ hncn-™p-h-∂n´p-≈-Xv. kvIqfpIƒ, sshZn-I-]-cn-io-e\tI{µ-߃, ItØm-en°m
BZ¿i-ß-fpsS {]Nm-c-W-Øn-\mbn A®-Sn-im-e, Bk-∂-a-c-W-cmb
htbm-hr-≤¿°v Bizm-k-a-µn-cw, s]mXp-hn⁄m\ime-Iƒ, aX-]-T\-tI-{µ-߃ F∂n-h-sb√mw At±lw \¬Inb kw`m-h-\-I-fm-Wv.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
18
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
19
kotdm- a-e-_m¿ k-`-bpsS Bcm-[-\-{I-a-Øn\p ]p\-cp-≤m-c-W-ta-In.
Znhy-Im-cp-Wy-tØmSpw Xncp-°p-Spw-_-tØm-Sp-ap≈ `‡n hym]-Iam-°n. k`-bnepw kaq-lØ
- nepw IpSpw-_ß
- ƒ°p≈ auen-Iÿm\w
a\- n-em-°n-b- Nm-h-d-b-®≥ {InkvXob IpSpw-_-߃°v t{]m’ml-\hpw D]-tZ-ihpw \¬In. k`bv°IsØ sFIyhpw Iq´m-bvabp-ambncp∂p Cu henb a\p-jys‚ lrZ-b-Øn\v Gddhpw {]nbs∏´ t{]jn-X-Zu-Xyw. k`-bnse ]nf¿∏ns\ sNdp-Øp-\n¬°m\pw
]t{Xm-kns‚ knwlm-k-\tØmSpw km¿h-{XnI k`-tbm-Sp-ap≈
sFIy-Øn\v sshZn-I-scbpw Aflm-b-scbpw AWn\nc-Øm-\pw- At±lw \S-Ønb {ia-ßsf k` C∂v kvt\l-tØmSpw \µntbmSpw
IqSn ]c-ky-ambn {]Jym-]n-°p∂píí .
B[p-\n-I-tem-I-Øn¬ IpSpw_w A`n-ap-JoI-cn-°p∂ {]Xn-k‘n-Isf IW-°n-se-Sp-°p-tºmƒ At±lw 1868-˛¬ \¬Inb ë \√
A∏s‚ Nmh-cpƒí F∂ IpSpw_ Pohn-X- am¿K-tcJ km¿h-{Xn-I
-k-`-bn¬Øs∂ ]T-\-hn-j-b-am-°mhp∂ Hcp tcJbm-Wv. 2014
HIv t Sm_¿ \S∂ kn\Unse ]nXm°∑m¿°v \√ A∏s‚
Nmhcpfns‚ tIm∏nIƒ sImSp°m≥ km[n®p F∂p
kt¥mj]q¿∆w A\pkvacn°p∂p.
1877˛¬ Xr»q¿ Pn√bnse Im´q¿ {KmaØnse FephØn¶¬
IpSpw_Øn¬ PohnXw Bcw`n® Fhp{]mkymΩbpsS
k\ymkPohnXØn\v XpS°w Ipdn®Xv Nmhdb®\m¬
ÿm]nXamb Iq\Ωmhnse aTØns‚ t_m¿UnwKv luknemWv.
A\mtcmKyw aqew ]oUnXbmbncp∂ Cu aIfpsS ssZhhnfn
Dd∏n®Xv Xncp°pSpw_Øn¬ \n∂p e`n® Z¿i\ØneqsSbmWv.
CutimbpsS XncplrZbØns‚ Fhp{]mkym F∂ t]tcmSpIqSn
Aºg°m´p≈ kn.Fw.kn. k\ymkn\o k`bpsS AwKambn
k\ymk PohnXw XpS¿∂p. k`bpsS t\mhnkv ankv{S mbpw H√q¿
aTm[n]bmbpw Ipd®p\mƒ tkh\a\pjvTn®p.
injv S Imew apgph≥ {]m¿∞n°p∂ AΩbmbn H√q¿
aTØn¬ ssZsshIyØn¬ Pohn®p. 1952˛¬ CutemIPohnXw
Ahkm\n∏n®v ssZhm\p{Kl߃ hmßns°mSp°p∂ AΩbmbn
kz¿Kob Xncioebv°p≈n¬ ad™p.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
20
aT-Ønse It∏-f-bn-en-cp∂psIm≠v k{Im-cn-bn¬ hkn-°p∂
Cutimsb P]-am-ea
- W
- n-Iƒ°nSbn-epsS Is≠-Ønb Cutim-bpsS
Xncp-lr-Z-b-Øns‚ kvt\l-]m-{X-am-bn-cp∂p Fhp{]m-kymΩ. k¶S-ß-fp-w, {]m¿∞\m\ntbm-K-ß-fpambn, Xs‚-b-Sp-°-se-Øn-b-hsc
a
ì cn-®mepw ad-°n-√mt´mî F∂m-iz-kn-∏n-®b® km¥z\ {]Imiambn- c p∂p Ahƒ. Adnbs∏SmØ Hcp hnip≤bmbnØocWw
F∂Xmbncp∂p Fhp{]mkymΩbpsS B{Klw. AXpsIm≠v
Adnbs∏Sm≥ CShcpØp∂ F√m Ahkcßfn¬ \n∂pw
hn´pamdm≥ Ahƒ B{Kln®p. Znhy k{Imcnbpambp≈ _‘w
am{Xw aXn F∂XpsIm≠v It∏fbn¬Øs∂-bm-bn-cn-°p-hm≥
Ahƒ ]cn{ian®p. km[mcW°mcpw Ip´nIfpw AhnsS
{]m¿∞n°p∂ AΩsb Is≠Øn.
hnip-≤-cmb Nmhdb®-s\bpw Fhp-{]m-ky-Ω-sbbpw BZcn®p \µn-bpsS _en-b¿∏n-°p-∂-Xn\v tZiob-X-e-Øn¬ \Ωƒ Hcpan-®p-Iq-Sp-∂-Xv Cu amkw 29-˛mw XnbXn Im°-\m-Sn-\-Sp-Øp≈ cmPKn-cn-hm-en-bnse ssaXm-\n-bn-em-Wv. AhnsS h∂p-tN¿∂v \ap°v
ssZh-sØ- kvXp-Xn-°mw. P\p-hcn 3˛\pw 10-˛\pw Cu hnip-≤-cpsS
I_-dn-S-߃ ÿnXn sNøp∂ am∂m-\Øpw H√qcpw km-X-\-b¿
F√m-hcpw Hcp-an-®p-IqSn Cu hnip-≤-cpsS BZy Xncp-∂mƒ BN-cn°Ww. Cu Hcp- a n- ® p- I q- S epIƒ \ΩpsS hnizm- k - Ø n- s ‚bpw
ss{Ikv X h Iq´m- ø - a - b psSbpw sFIy- Z m¿Vykw- K - a ßfm°n
Xo¿°mw. Nmh-d-b®s‚bpw Fhp-{]m-kym-Ωbp-sSbpw am≤yÿyw
\sΩ i‡n-s∏-Sp-Ø-s´. Ah-cpsS hnip-≤-h-gnIƒ km¿h-{Xn-Ik`bv°v apgp-h≥ am¿K-Zo-]-am-I-s´!
Cutimbn¬ kvt\l-]q¿∆w,
I¿±n-\mƒ tPm¿÷v Be-t©cn
kotdm-a-e-_m¿ k`-bpsS taP¿ B¿®v _nj∏v
Im°-\mSv au≠v sk‚ v tXma- n-ep≈ taP¿ B¿®v_nj-∏ns‚
Imcym-eb
- Ø
- n¬ \n∂v 2014-˛mw B≠v \hw-_¿ amkw 14 ˛mw XnbXn
\¬I-s∏-´Xv.
Cu CS-bt- e-J\w Rmb-dmgvN Ip¿_m\ at≤y F√m ]≈n-If
- nepw
s]mXp-P-\-߃°mbn Rmb-dmgvN Ip¿_m-\-bp≈ ÿm]-\-ß-fnepw
hmbn-t°-≠X
- m-Wv.
NB:
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
21
Prot. No. 2015/2014
3 November 2014
Dear Archbishops and Bishops,
The XXU(2014) Session 1 decided to include the commemoration
of St. Joseph in the invariable part of the Onitha d'Raze with prior approval
of the Apostolic See. The Apostolic See has given the recognition for this
decision as follows:
By a letter of 26 February 2014 (Prot. No.383/2014), Your
Beatitude sought the recognitio of the Holy See for the
introduction of a commemoration of St. Joseph, Spouse of
the Holy Mother of God, into the pre-anafora (invariable
part of the Onitha d'Razey of the Taksa of the Qurbana of
Mar Addai and Mari. This proposal corresponds to the deeply
rooted devotion to the Guardian of Our Lord that is already
found among the Syro- Malabar faithful. After due
consideration, this Dicastery has no objection to the request,
which seems particularly timely in our day as evidenced by
a similar step recently taken in the Latin Church.
The Commission for Liturgy has given the formulation of the
prayer including the name of St. Joseph as follows:
When recited: ]nXm-hn\pw ]p{X\pw ]cn-ip-≤mflm-hn\pw kvXpXn.
ssZh-am-Xm-hmb I\y-Im-ad- n-bØ
- n-s‚bpw \oXn-am-\mb am¿ butk∏n-s‚bpw kvacW hnip≤ _en-]o-T-Øn¶¬ D≠m-I-s´.When sung:
Xm-X-\p-a-Xp-t]memfl-P-\pwZn-hy-dq-lmbv°pw kvXpXn-sb-∂pw
ssZhmw_nI-tbbpw
am¿ butk-∏n-s\bpw
kmZ-c-tam¿ØoSmw
]mh-\ao _en-bn¬
Therefore, I hereby communicate to you that this change of prayer in
the invariable part of the Onitha d'Raze of the Holy Qurbana will
come into use from. the First Sunday of the Mangalavarthakalam of
2014 onwards.
sd/
George Cardinal Alencherry
Major Archbishop of the Syro-Malabar Church
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
22
It®-cn-°mcyw
{InkvXp-akv ]pXp-h-’-cm-iw-k-Iƒ!
AXyp-∂-X-ß-fn¬ ssZh-Øn\p alXzw! ë
`qan-bn¬ ssZh-Ir] e`n-®-h¿°p kam-[m\w (eq° 2:14).
Gh¿°pw {InkvXp-a- n-s‚bpw ]pXp-h-’-c-Øn-s‚bpw Bbn-cam-bncw awK-f-߃! H∏w ]pXp-h¿jw IqSp-X¬ ssZhm-\p-{KlØns‚bpw kt¥m-j-Øns‚bpw Zn\-ß-fm-bn-cn-°s´ F∂v Biwkn-°p-∂p.
Prayerful Greetings!
Feast Day
Rev. Fr. Xavier Perumpuzha MST
03
Rev. Fr. Mani Veluthedathparambil
25
Rev. Fr. Stephen Jairaj Koonthamattam OFM Cap.
26
Rev. Fr. John Maliekal
27
Birth Day
Rev. Fr. Jose Puthettupadavil
01
Rev. Fr. Mathew Alappatt
06
Rev. Fr. Xavier Perumpuzha MST
25
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
23
Ordination Day
FAMILY APOSTOLATE
Rev. Fr. MathewAlappatt
27
Rev. Fr. Jose Ayamkudy
27
Rev. Fr. John Maliekal
27
Rev. Fr. Sebastian Poovathingal
27
Rev. Fr. Varkey Malikayil
27
Rev. Fr. Abraham Patteril
28
Rev. Fr. Joseph Kurialassery
28
Rev. Fr. Francis Ittiappara
28
Rev. Fr. Joseph Pampackal
28
Rev. Fr. Thomas Puthiyara
28
Rev. Fr. Augustine Pottamkulangara
28
Rev. Fr. Mathew Thazhekkattil
28
Rev. Fr. Rocky Menachery
29
Rev. Fr. Devasia Vadakkeveettil
29
Rev. Fr. Thomas Pullattu
29
Rev. Fr. Joseph Valookaran
29
Rev. Fr. Joseph Puthiyedath
29
Rev. Fr. Thomas Panachickal
30
Rev. Fr. Sebastian Punnathanath
30
Rev. Fr. Jacob Christi Parambukattil
31
1. IpSpw_hpw IpSpw_{]m¿∞\bpw
IpSpw_hpw IpSpw_{]m¿∞\bpw F∂ hnjbsØ
Bkv]Zam°n t_mƒan\m¿ CShIbn¬ amXm]nXm°ƒ°pw,
bphP\߃°pw, Ip´nIƒ°pw th≠n GIZn\ skan\m¿ \SØn.
AtXmsSm∏w ZºXn Iq´mbva cq]oIcn°pIbpw sNbvXp. dh. ^m.
tXmakv ]pXnbd, {_Z¿ amXyp Aºm´v, sa¬hn s]m°≥ØmSn
F∂nh¿ ¢mkpIƒ°v t\XrXzw hln®p.
2. amXrthZn ItemXvkhw
cq]Xm amXrthZn ItemXvkhw \hw_¿ 19˛mw XobXn
PvRm\\nebØn¬ sh®v \S∂p. A`nhµy ]nXmhv ItemXvkh
DZvLmS\Ønepw, kam]\ktΩf\Ønepw ]s¶SpØv ktµiw
\¬In. kΩm\m¿lcmbhcpsS t]cp hnhc߃ Xsg tN¿°p∂p.
efnX Km\w 40 hb n\papIfn¬
H∂mw kΩm\w : dmWn \n¿Ωe, tXm´ØmSn
c≠mw kΩm\w : Beokv tPmkv, jocmSn
aq∂mw kΩm\w : dn\n tPmjn hSt°SØv
efnXKm\w 40 hb n\p Xmsg
H∂mw kΩm\w : Xpjmc hRp]dºn¬, ap≠msP
Fr. Tomy Kallikat
Chancellor
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
24
c≠mw kΩm\w :
kn‘p thßØm\w, KpØnKm¿
aq∂mw kΩm\w :
PnPn s\Snb]me°¬, tXm´ØmSn
kwLKm\w
H∂mw kΩm\w
sk‚ v. tacokv N¿®v, KpØnKm¿
:
c≠mw kΩm\w :
sk‚ v. tPm¿Pv N¿®v, DPnsd
aq∂mw kΩm\w :
sk‚ v. B‚Wokv N¿®v, tXm´ØmSn
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
25
{]kwKw
H∂mw kΩm\w :
c≠mw kΩm\w :
aq∂mw kΩm\w :
kn. F¬ko\ SABS, kn. s_\‰v MSMI, kn. euen CMC, kn.
t\mb¬ CMC, kn. kuay CMC, kn. ankv‰n DSHJ, kn. Fenk_Øv
SH, kn. s_‰n SH, kn. B≥kn FCC, kn. ]mh\ FCC, kn. tacn
\nj FCC, kn. knkn SCV, kn. sken≥ CFMSS.
F¬kn tXmakv, ]pØq¿
kn‘p thßØm\w, KpØnKm¿
hn≥kn B‚Wn, I¶\mSn
B¥cN\
H∂mw kΩm\w :
c≠mw kΩm\w :
aq∂mw kΩm\w :
kp\n tXmakv, Im´n∏≈
kzo‰n kÆn, DZs\
sken≥ tXmakv ]pØwSn, s_¬ØwKSn
{]_‘cN\
H∂mw kΩm\w :
c≠mw kΩm\w :
aq∂mw kΩm\w :
tacn°p´n A[nImcØv, tXm´ØmSn
hn≥kn Pn_p, aWn∏m¬
F¬kn kndnb°v, \mhq¿
ss__nƒ Iznkv
H∂mw kΩm\w :
c≠mw kΩm\w :
aq∂mw kΩm\w :
sk‚ v. A¬t^m≥km N¿®v, I¶\mSn
sk‚ v. A¬t^m≥km N¿®v, s\√nbmSn
sk‚ v. tacokv N¿®v, KpØnKm¿
Fh¿ tdmfnwKv t{Sm^n Ip{Sp-∏mSn s^mtdm-\bpw s_Ãv
]mcnjv KpØn-Kmdpw Ic-ÿ-am-°n.
4. tKmh Xo¿∞mS\w
s^anenb¿ I¿Ω]≤XnbpsS `mKambn Unkw_¿ 13˛mw
XobXn hn. {^m≥kokv tkhydpsS ]qPyicocw kµ¿in°phm≥
t]mIp∂p. CXn\v XmXv∏cyap≈h¿ ^manen At∏mkvtXte‰v
Hm^okpambn _‘s∏SpI. BZyw _p°v sNøp∂ 45
t]¿°mbncn°pw Ahkcap≠mbncn°pI.
5. hnhml kwKaw
2014 ¬ hnhmlnXcmbh¿°v th≠n Unkw_¿ 23˛mw XobXn
cmhnse 9.00 aWn apX¬ 4.00 aWnhsc \yqen I∏nƒkv ao‰v
\SØs∏Sp∂p. s_¬ØwKSn cq]Xbn¬ \n∂v hnhmlnXcmbhcpw
hnhmlw Ign®v a‰v cq]XIfnte°v t]mbhcpw Cu kwKaØn¬
]s¶Spt°≠XmWv. ChcpsS t]cphnhc߃ Unkw_¿ 10˛mw
XobXn°p apºv ^manen At∏mkvtXte‰v Hm^okn¬
Adnbn°pat√m. amXrthZn B\nta‰¿ knkv‰dpw, `mchmlnIfpwv
CXn\pth≠ {IaoIcW߃ \SØpI.
3. tlmw anj≥
\hw_¿ 23˛mw XobXn apX¬ 29˛mw XobXn hsc ]me°mSv
tlmfn^manen knkvt‰gvkv \SØp∂ ^manen sh¬s\ v sk‚dn¬
sh®v \S∂ tlmw anj≥ {Sbn\nwKv t{]m{Kman¬ s_¬ØwKSn
cq]Xbn¬ \n∂p≈ 15 knkvt‰gvkpw, {_Z¿ amXyp Aºm´v, ^m.
tXmakv ]pXnbd F∂nh¿ ]s¶SpØp. ]me°mSv cq]Xbnse
tlmfn^manen knkvt‰gvkpw, sshZnIcpw ¢mkpIƒ°v t\XrXzw
\¬In. ]s¶SpØh¿ : kn. ‰nkn SABS, kn. Fenk_Øv SABS,
6. FΩm\pth¬
FΩm\pth¬ {Inkv X pakv Hcp°]cn]mSn CShIbn¬
\S∏nemt°≠Xns\°pdn®p≈ hnhc߃ Xmsg sImSp°p∂p.
25 Znhkw IpSpw_ßfn¬ sNmt√≠ coXn: 25 Znhkw
k‘ym{]m¿∞\bn¬ \mhns‚ Hmtcm {]tbmK߃ hmbn®v
]pkvXIØn¬ sImSpØncn°p∂ ss__nƒ `mK߃ AXmXv
Znhkw hmbn®v [ym\n°pI. kpIrXP]߃ 10 {]mhiyw
G‰psNm√n {]m¿∞n°pI. DÆotimtbmSp≈ ka¿∏W {]m¿∞\
G‰psNm√nsImSp°pI. BXv a m°fpsS c£°pth≠nbp≈
DÆotimtbmSp≈ IcpWsIm¥ k\v [ ym {]m¿∞\bn¬
ÿncambn sNm√pI.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
26
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
27
IpSpw_߃°p th≠nbp≈ aXvkcw : hnjbw ˛
]t©{µnbßsf Ipdn®v. ss__nfn¬ \n∂v G‰hpw IqSpX¬ hN\w
FgpXpI. hN\w FgpXptºmƒ A≤ymbw, hmIyw GXp
]t©{µnbsØ kqNn∏n°p∂p Fs∂gpXpI. (ss__nfnse ]gb
\nbaØn¬\n∂pw, ]pXnb \nbaØn¬ \n∂pw hN\ßsfgpXmw)
]gb \nbaØnse ]©{K\vYn (D¬∏Øn, ]pd∏mSv, tehy¿, kwJy,
\nbamh¿Ø\w) Ch aXvkcØn¬\n∂pw Hgnhm°nbncn°p∂p.
hN\sagptX≠ coXn :
1) aØmbn 6:22 (IÆv)
"IÆv icocØns‚ hnf°v, IÆv Ip‰a‰sX¶n¬ icocw apgph≥
{]Imin°pw.
B¿s°√mw aXvkcØn¬ ]s¶Sp°mw ?
Hcp IpSpw_Ønse F√m AwKßfpw tN¿∂p≈ Hcp Sow.
knkvt‰gvkn\p am{Xambn aXvkcw D≠mbncn°pw.
Hcp tImsh‚n¬ \n∂pw Hcp Sow (]camh[n 5 t]¿, a‰p≈h¿
klmbn°cpXv.)
kΩm\w
IpSpw_߃°pw, knkvt‰gvkn\pw {]tXyI kΩm\w
H∂mw kΩm\w
: 2500 cq]
c≠mw kΩm\w
: 1500 cq]
aq∂mw kΩm\w
: 1000 cq]
\memw kΩm\w
: 500 cq]
ka¿∏nt°≠ XobXn : Unkw_¿ 20˛mw XobXn sshIpt∂cw
4.00 aWn°v apºmbn hnImcnb®s‚ Ht∏mSpIqSn cq]Xm ^manen
At∏mkvtXte‰v Hm^okn¬ FØn°pI.
^m. tXmakv ]pXn-bd
Ub-d-IvS¿, cq]X ^manen At∏m-tÃm-te‰
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
28
YOUTH APOSTOLATE
I¿Æm-SI doP-W¬ bph-Pt- \m-’hw˛2014
DW-cm≥... H∂n®p Nn¥n-®p-W-cm≥... kwL¿j `qan-bn¬
kvt\l-Øns‚ hn]vfhw Xo¿°m≥... hncq] kwkv°mc ssienbn¬ kvt\l-Øns‚ cq]-`wKn Nm¿Øm≥ ssakq¿ cq]-X-bpsS
sk‚ v ^ntem-an-\mkv tImtfPv {KuUn¬ I¿Æm-S-I-bnse 14 cq]X-I-fnse bph-P-\-߃ H∂n®p ssItIm¿Ø kpµ-c -Zn-\-ß-fm-bncp∂p HIvtSm-_¿ 24,25,26. Cu aq∂p Zn\-߃ bph-lr-Z-b-ßsf
i‡n-s∏-Sp-Øp∂, hf¿Øp-∂, hnhn[ taJ-eI
- f
- n¬ {]mK¬`yw sXfnbn-®n-´p≈ ({_. amcn-tbm, {_. tPmbv, {io. Chm≥ Untkm-k, ^m.
{^m≥Ivfn≥, {io. tPmkv tP°-_v, {ioaXn a©p-f, {io. Sn.sI.tPm¿÷v, ^m. sdmam≥ ]nt‚m, {io. Hkv°m¿ s^¿Wm-≠-kv,
{io. sP.-B¿. temt_m, {io. Fw. \mcm-b¨ dmhp) hy‡n-I-fpsS
skan-\m-dp-Ifpw, Pohn-Xm-\p-`h
- ß
- fpw, Is≠-Øe
- p-Ifpw Gh¿°pw
{]tNm-Z-I-am-bn. BZysØ c≠v Zn\-߃ 1,800 bph-P-\-߃ ]s¶Sp-Øp. c≠mw Zn\w kotdm ae-_m¿ I∂S Ip¿∫m\ A`n. tPm¿÷v
Rc-f-°m´v ]nXm-hns‚ apJy-Im¿Ωn-I-Xz-Øn¬ \S-Ø-s∏-´p. aq∂mw
Zn\w... Agn-™p-Xo-cp∂ Pohn-X-߃°pw, AW-™p-I-Øp∂ \mfØn\pw ]pXp-Po-h-t\-Im≥, ]nS-bp∂ a\- n\pw sImgn-bp∂ ie-`®n-d-In\pw Icp-tØ-Im≥ ssakq¿ \K-cnsb hnkvabw sIm≈n®p
\S∂ im¥n ]X-bm{X Gh¿°pw lc-ambn; 5,000 bph-P-\-߃
Cu bm{X-bn¬ ]s¶-Sp-Øp. Cu dmensb tamSn-]n-Sn-∏n-°p-hm≥
\ΩpsS temd≥kv ]nXm-hns‚ km∂n-[yhpw Imc-W-am-bn. \ΩpsS
cq]-X-bnse cq]Xm `mc-hm-ln-Ifpw, cq]-X-bpsS hnhn[ CS-h-I-Ifn¬\n-∂mbn 36 bph-P-\-ßfpw Cu bph-P\ kwK-a-Øn¬ ]s¶-SpØp. \ΩpsS cq]-Xsb {]Xn-\n-[o-I-cn®v Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Ah-X-cn∏n® \ΩpsS bph-P-\-ßsf A`n-\-µn-°p-∂p. Cu bph-P-t\m-’hw
at\m-l-c-am-°p-hm≥ IS-∂p-h∂ F√m bph-P-\-߃°pw \µn.
ICYM `mc-hm-ln-I-fpsS Xnc-s™-Sp∏v
hnjbw
XnøXn
: cq]Xm `mc-hm-ln-I-fpsS Xnc-s™Sp∏v
: P\p-hcn 14,2015
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
29
Znhkw
dPn-kvt{S-j≥ (k-a-bw)
ÿew
]s¶Sp-t°-≠-h¿
a¬k-cm-¿∞n-Iƒ
:
:
:
:
_p[-\m-gvN
9.00- am
⁄m\-\n-eb
- w
CS-hI {]kn-U‚ v
CS-hI h\nXm {]Xn-\n[n
(female representative)
CS-hI ]pcpj {]Xn-\n[n
(male representative)
: CS-hI h\nXm {]Xn-\n[n
CS-hI ]pcpj {]Xn-\n[n
¸ÀªiÀ Ád ¸ÉêÁ «¨sÁUÀ
£Àªf
À êÀ£À DgÉÊPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§® PÉÃAzÀæ
r.PÉ.Dgï.r.J¸ï. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ºÉZï.L.« ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁ¢vÀjUÉÆøÀÌgÀ
¨ÉA
É §® PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß £Àq¸
É ÄÀ wÛzÄÀ Ý 211 ªÀÄA¢ JZï.L.« ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀåQU
Û ¼
À £
À ÄÀ ß
ºÁUÀÆ 35 ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÉÜöÊAiÀÄð ¤ÃqÀĪÀ
PÉ®¸Àª£
À ÄÀ ß ªÀiÁqÀÄwÛzÉ
{i≤n-°pI:
1. CS-hI
- b
- n¬\n∂v hcp∂ `mc-hm-ln-Iƒ hnIm-cn-bpsS Ht∏mSp-Iq-Sn-bp≈ FgpØv sIm≠p-h-c-Ww.
2. CS-h-I-bnse Ub-d-IvS¿ A®-∑m¿°pw, B\n-ta-‰¿ kntÃgvkn\pw Cu Znh-k-Øn-te°v lrZy-amb kzmK-Xw.
Fr. Joby Pullattu
ICYM Director
C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÄÀ
¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÁ ¥ËqsÀ ±Á¯ÉÉ, ªÀÄÄzÀÆgÀÄ
QæÃqÁ PÀÆlPÉÌ «zÁåyüð C©üµÉÃPï 10£Éà vÀgÀUÀw GzÀÝ fVvÀ, 100
«ÄÃlgï, 200 «ÄÃlgïUÀ ¼ À ° è ¥À æ x À ª À Ä ¸ÁÜ£À ª À £ À Ä ß UÀ ½ ¹ f¯Áè ªÀ Ä lÖ P É Ì
DAiÉ Ä Ì A iÀ i ÁVzÁÝ£É ºÁUÀ Æ ªÉ Ê AiÀ Ä QÛ P À ZÁA¦AiÀ Ä £ï ¥À q É z À Ä PÉ Æ ArgÀ Ä vÁÛ £ É .
UÀÄAqɸÉvÀzÀ°è eÉÆèï n.eÉ. ¥ÀæxÀªÀÄ, eÁªï°£ï£À°è f©£ï PÁlæAiÀÄvïÛ
¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ½¹ f¯Áè ªÀÄlÖPÉÌ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ J©£ï
PÀ£ÉAiÀÄ£ÁlÄÖ 10£Éà vÀgÀUÀw PÀgÁmÉAiÀÄ°,è gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄÆgÀ£Éà ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß
UÀ½¹gÀÄvÁÛ£É. EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÀ zÉÊ»PÀ ²PÀët ²PÀëQ
²æêÀÄw ©Ã£Á gÀªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
²æà ªÀiÁvÁ ±Á¯É ªÉÄÊzÁ£À
vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄlÖzÀ QæÃqÁPÀÆlzÀ°è ²£ÀÄ 600 «ÄÃlgï Nl ¥ÀæxÀªÀÄ
ºÁUÀ Æ £ÁUÀ g À v À ß ZÀ P À æ J¸É v À ¥À æ x À ª À Ä ¸ÁÜ£À ª À £ À Ä ß UÀ ½ ¹ f¯Áè ªÀ Ä lÖ P É Ì
DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
30
¢£ÁAPÀ 15.11.2014 gÀAzÀÄ r.PÉ,Dgï.r.J¸ï ºÁUÀÆ ¥ÀæeÁÕ PË£Éì°AUï
¸ÉAlgï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÉZï.L.« ¸ÉÆÃAQvÀgÀ ªÀiÁ¹PÀ ¨ÉA§®
¸À¨A
És iÀÄÄ £Àªf
À êÀ£À PÉÃAzÀz
æ °
À è £Àq¬
É ÄvÀÄ. ¥Àe
æ ÁÕ Pˣɰ
ì AUï ¸ÉAlgï ¹§âA¢UÀ¼ÄÀ
DUÀ«Ä¹ CyðUÀ½UÉ DzÁAiÉÆÃvÀ£
à ßÀ ZÀlĪÀnPÉU¼
À £
À ÄÀ ß ºÀ«ÄäPÆ
É ¼À®
î Ä £ÀÄUÉÎ, PÀjªÉÄt¸ÀÄ,
ªÀÄ°èUÉ, ¥À¥ÁàAiÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀ QlÖ£ÀÄß «vÀj¹zÀgÀÄ.
ºÉÆAVgÀt £ÉmïªÀPï𠹧âA¢ ²æêÀÄw ¥ÀæwªÀiÁ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ WÀlPÀ
¹§âA¢ PÀÄ. gÀÆ¥Àgª
À g
À ÄÀ G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ . vÉÆÃlvÁÛr ZÀað£À «£ÉA
ì mï r ¥Áªïè
¸ÉƸÉÊn ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÉÆÃ¥ï, ¥ÉøïÖ, JuÉÚ «vÀj¹zÀgÀÄ. MlÄÖ 39 ªÀÄA¢
¨sÁUÀª»
À ¹zÀÝgÄÀ .
CPÀëAiÀÄ AiÉÆÃd£É
CPÀA
ë iÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ºÉ¯ïÛ J¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï D¥sï EArAiÀiÁ
¥ÁæAiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ ªÁVzÀÄÝ r.PÉ.Dgï.r.J¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨É¼AÛÀ UÀr,
¥ÀÄvÀÆg
Û ÄÀ ºÁUÀÆ ¸ÀļÀå vÁ®ÆQ£À DAiÀÄÞ UÁæªÄÀ UÀ¼ÁzÀ ¨É¼A
ÛÀ UÀr, ¤qÉ,è UÉÆývÉÆlÄÖ,
¨É¼ÁîgÉ ºÁUÀÆ C¼ÀzAÀ UÀr UÁæªÄÀ UÀ¼°
À è CjªÀ£ÄÀ ß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÉ®¸Àª£
À ÄÀ ß ªÀiÁqÀÄwÛz.É
¢£ÁAPÀ 04.11.2014 gÀAzÀÄ ¨Á½®zÀ°è, ¢£ÁAPÀ 10.11.14 gÀAzÀÄ
PÉÆPÀÌqÀzÀ°è. ¢£ÁAPÀ 20.11.14 gÀAzÀÄ ¸ÀįÉÌÃjAiÀÄ°è, ¢£ÁAPÀ 22.11.14 gÀAzÀÄ
UÉÆývÉÆlÄÖ«£À°è PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
¸Éàqï-III AiÉÆÃd£É
¸Éàqï-III AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ J¯Áè ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ
DzsÁjvÀ ¸ÀAWÀl£ÉU¼
À À ªÀÄÄRAqÀg£
À ÄÀ ß MlÄÖ ¸ÉÃj¹, UÁæªÄÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwUÀ¼£
À ÄÀ ß
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
31
gÀZÀ£É ªÀiÁr, ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ®ÆQ£À 9 UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ¸ÀļÀå vÁ®ÆQ£À 11
UÁæªÄÀ UÀ¼°
À è ªÁ妹zÉ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è 7 DzÀåvÁ PÉÑÃvÀU
æ ½
À zÀÄÝ, ªÀµð
À PÉÌ MAzÀÄ
¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæwà UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄgÀÄw¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §UɺÀj¹ UÁæªÀÄUÀ¼À°è
¸ÀĹÜgÀ C©üªÀÈ¢Ý PÁtĪÀ PÀ£À¸À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄwÛzÉ.
CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À ¢£ÁAPÀ 10, 13, 18, 25 ºÁUÀÆ £ÀªÀA§gï wAUÀ¼À
15 gÀAzÀÄ §®å, CAiÀÄå£PÀ m
À ,ÖÉ PÁPÀð¼À, «ÄãÁr, ªÁ¼ÁÛeÉ ºÁUÀÆ Q®AUÉÆÃrUÀ¼°
À è
DqÀÄ ¸ÁPÀuÉ, vÀgÀPÁj PÉÊ vÉÆÃl, ¨Á¼É PÀȶ, PÉÆý ¸ÁPÀuÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ°èUÉ
PÀȶUÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ªÉÆzÀ® PÀAw£À C£ÀÄzÁ£À «vÀj¸À¯ÁVzÉ.
CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À 14jAzÀ 17gÀ ªÀgÉUÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀjUÁV
ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ZÁAzÁ zsÀªÀÄð¥ÁæAvÀåzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÀªÀÄUÀæ ¸ÉÆòAiÀÄ¯ï ¸À«Ãð¸ï
¸ÉƸÉÊn §¯ÁègïµÁzÀ°è vÉöæ ʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀÄ£Àgï ªÀÄ£À£À ¸À¨ÉA
s iÀÄÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ªÉÆzÀ®
2 ¢£À ºÀtPÁ¸ÀÄ PÉÆæÃrüÃPÀgÀt JA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄÄ £ÀqɬÄvÀÄ.
ªÀÄÆgÀ£ÃÉ ¢£À CzÀð ªÁ¶ðPÀ ªÀg¢
À AiÀÄ §UÉÎ ZÀZð
É £Àq¬
É ÄvÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ
¢£À ZÁAzÁ zsÀªÀÄð¥ÁæAvÀåzÀ ¸Éàqï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ 2 ªÀiÁzÀj UÁæªÀÄ PÁAiÀÄðPÁj
¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ZÀZÉð £ÀqɬÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è£À C©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß
¥Àj²Ã°¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À ¢£ÁAPÀ 20 gÀAzÀÄ ¸ÀļÀå vÁ®ÆQ£À C¯ÉAUÁgÀ
CAUÀ£ÀªÁrUÉ 5 PÀÄað, 25 HlzÀ vÀmÉÖ ºÁUÀÆ UÉÆÃqÉ §gÀºÀPÉÌ C£ÀÄzÁ£À
«vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
¢£ÁAPÀ 07.11.2014gÀAzÀÄ r.PÉ.Dgï.r.J¸ï. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¨Á½®
¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÁå¦A
Û iÀÄ DAiÀÄÝ PÀȶPÀjUÉ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ PÀȶ CzÀåAiÀÄ£À ¨ÉÃnAiÀÄ£ÀÄß
ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §AmÁé¼À vÁ®ÆQ£À CqÀå£ÀqÀÌzÀ ªÁgÀ£Á²
¸ÀA±ÉÆÃzÀ£Á PÉÃAzÀPæ ÌÉ ¨ÉÃn, ©®èA¥Àzª
À ÅÀ £ÁgÁAiÀÄt ¨sm
À ïgÀªg
À À ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼z
À À
vÀgÀPÁj ºÁUÀÆ ©Ãd ¹j «ÃPÀëuÉ ºÁUÀÆ «lè CgÀªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃn ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
MlÄÖ 21 ªÀÄA¢ ºÁdjzÀÝgÀÄ.
¢£ÁAPÀ 15.11.2014 gÀAzÀÄ Q®AUÉÆÃr UÁæªÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ
¸Àz¸
À åÀ gÄÀ vÀAmÉ¥Ár CAUÀ£ª
À Ár ºÁUÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥Àj¸Àgª
À £
À ÄÀ ß ±Àª
æ ÄÀ zÁ£À ªÀiÁr
¸ÀéZU
ÑÀ Æ
É ½¹zÁÝg.É AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÄÀ , ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÄÀ ºÁUÀÆ
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
32
PÁAiÀÄðPÀvð
É ¸À«ÄwAiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÉÃj ±Àª
æ ÄÀ zÁ£Àz°
À è ¨sÁUÀª»
À ¹zÁÝg.É £ÀAvÀgÀ M§â
¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«AiÀÄ ¨Á¼É vÉÆÃlªÀ£ÀÄß «ÃQë¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
ªÀÄ»¼Á ¸À±PÀ Ûv
À Á PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ
«Ä¸ÉjAiÉÆÃgï ¥ÁæAiÉÆÃfvÀ ªÀÄ»¼Á ¸À±PÀ v
ÛÀ Á PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ ªÀÅ PÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
£ÉÃvÀÈvÀézÀ°è r.PÉ.Dgï.r.J¸ï ¸ÀA¸ÉÝAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨É¼ÀÛAUÀr ºÁUÀÆ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
vÁ®ÆPÀÄUÀ¼À DAiÀÄÝ 26 UÁæªÄÀ UÀ¼°
À è ªÁ妹zÉ. MlÄÖ 108 ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀU¼
À ÄÀ , 16
ªÀĺÁ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 MPÀÆÌlUÀ¼ÀÄ EªÉ. MlÄÖ 1,180 ªÀÄA¢ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ
¢£ÁAPÀ 9/10/2014, 16/10/2014, 21/10/2014, 25/10/2014, 27/10/
2014 gÀAzÀÄ £É¯Áår, ²gÁr, ¨É¼ÀÛAUÀr, PÉÆPÀÌqÀ, §AUÁrAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ
eÁUÀÈw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ²æà dAiÀiÁ£ÀAzÀ- ¥ÀAZÁAiÀÄvï G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ
£É¯Áår, ªÀA/¥sÁ/eÉÆøï DAiÀiÁAPÀÄr ¤zÉÃð±ÀPg
À ÄÀ r.PÉ.Dgï.r.J¸ï, ²æà ±ÉʯÉñï
PÀĪÀiÁgï r.PÉ.Dgï.r.J¸ï, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAAiÉÆÃdQAiÀĪÀgÁzÀ ¹/¤«ÄgÉÆøï
gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÀÄ. MlÄÖ 187 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨sÁsÀUÀªÀ»¹zÀgÀÄ.
¢£ÁAPÀ 16/10/2014 gÀAzÀÄ CqÀغÉƼÉAiÀÄ eÁÕ£ÀeÉÆåÃw ¸ÀAWÀzÀ°è «±Àé
DºÁgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ C£ÀÄUÀæºÀ JA§ ºÉƸÀ
¸ÀAWÀª£
À ÄÀ ß PÁAiÀÄðPÀvð
À gÁzÀ ²æêÀÄw J°ìAiÀĪÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀéz°
À èga
À ¸Á¬ÄvÀÄ. MlÄÖ
19 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨sÁªÀ»¹zÀgÀÄ.
¢£ÁAPÀ 16.10.14gÀAzÀÄ ²gÁrAiÀÄ CPÀA
ë iÀÄ ªÀĺÁ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ «±Àé
DºÁgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀi£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄÛ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄvÉÆî£À DºÁgÀ
¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¹/¤«Ä
gÉÆøïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ. PÉærmï AiÀÄƤAiÀÄ£ï £ÀªÀÄÆägÀ £ÁUÀjPÀ ªÉâPÉ ºÁUÀÆ
CPÀA
ë iÀÄ ªÀĺÁ¸ÀAWÀzÀ ªÀĺÁ¸À¨AÉs iÀÄ ¸Àz¸
À åÀ gÄÀ ¸ÉÃj MlÄÖ 35 d£ÀgÄÀ ¨sÁUÀª»
À ¹zÀgÄÀ .
¸ÀܽAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ªÀA/¥sÁ/ mÉÆëÄ, ²gÁrAiÀÄ ºÉ¯ïÛ E£ï¸ÀàPÀÖgïgÀªÀgÁzÀ
²æà §¸ÀªÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ ²æêÀÄw ªÉÄÃj ªÀVÃð¸ï ºÁUÀÆ
²æêÀÄw J°ìAiÀĪÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.
¢£ÁAPÀ 18-10-2014gÀAzÀÄ ºÉZï.L.« ªÀÄPÀ̼À gÀeÁ ²©gÀzÀ°è DgÉÆÃUÀå
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀZ
é ÒÀ vÉ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀÄ/±ÀĨsÀ gÀªg
À ÄÀ ¤ÃrzÀgÄÀ . ¢£ÁAPÀ 25-10-2014
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
33
gÀAzÀÄ UÀAr¨ÁV°£À GzÀAiÀÄ ªÀĺÁ¸ÀAWÀz°
À è ²æà eÁ£À£
ì ïgÀªg
À ÄÀ ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄĪÀ
¤Ãj£À §¼ÀPÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. MlÄÖ ªÀĺÁ¸ÀAWÀzÀ 15
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÉgÀÄ.
¢£ÁAPÀ 25/10/2014 gÀAzÀÄ PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀzÀ PÀÄjvÀÄ ²æêÀÄw ¹¹°AiÀiÁ
vÁªÉÇæà gÀªÀgÀÄ PÉÆAiÀÄÆåj£À ¢ªÀåeÉÆåÃw ¸ÀAWÀPÉÌ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÀÄ. MlÄÖ 15
¸Àz¸
À åÀ gÀÄ ¨sÁU
Às ª
À »
À ¹zÀgÄÀ . ¢£ÁAPÀ 10/11/2014 gÀAzÀÄ PÉÆPÀÌqz
À °
À è 16 ¸Àz¸
À åÀ gÀ£ÄÀ ß
M¼ÀUÉÆAqÀ zsÀ£À®Qëöä JA§ ºÉƸÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß gÀa¹ ¸ÀAWÀzÀ UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ
GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ²æêÀÄw ªÉÄÃj ªÀVÃð¸ï ºÁUÀÆ PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀzÀ PÀÄjvÀÄ ²æêÀÄw
¹¹°AiÀiÁ vÁªÉÇæÃgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÀÄ. MlÄÖ ªÀĺÁ¸ÀAWÀzÀ 16 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
¨sÁUÀª»
À ¹zÉgÄÀ .
CqÀغÉƼÉAiÀÄ JA.J¸ï.JA.L PÁ£ÉéAmï£À°è £ÀÆvÀ£À ºÉÆ°UÉ PÉÃAzÀª
æ À£ÀÄß
DgÀA©ü¸¯
À Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀA/¥sÁ/mÉÆÃ«Ä AiÀĪÀgÄÀ £Égª
À ÃÉ j¹zÀgÄÀ .
ªÀÄÄRå CywUÀ¼ÁV r.PÉ.Dgï.r.J¸ï £À ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ªÀA/¥sÁ/eÉÆøï
DAiÀiÁAPÀÄr, £ÀªÄÀ ÆägÀ £ÁUÀjPÀ ªÉâPÉAiÀÄ CzsåÀ Pg
ëÀ ÁzÀ ²æà eÁeïð , PÁAiÀÄðPÀvð
À gÁzÀ
²æêÀÄw J°ì ºÁUÀÆ ²æêÀÄw ªÉÄÃjAiÀĪÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.
¢£ÁAPÀ 15/11/2014 gÀAzÀÄ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ, ¨Éƽä£ÁgÀÄ, «ÄÃAiÀiÁgÀÄ
ªÀĺÁ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ eÁUÀæw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ²æêÀÄw dAiÀÄ
gÀªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ ZÀZïð ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ.¸ÀA¥À£ÀÆä®
ªÀåQÛAiÀĪÀgÁzÀ ªÀA/¥sÁ/eÉÆøï DAiÀiÁAPÀÄr, r.PÉ.Dgï.r.J¸ï £À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÀÄ ºÁUÀÆ ÀªÀÄ»¼Á ¸ÀAAiÉÆÃdQAiÀĪÀgÁzÀ ¹/¤«ÄgÉÆøï
¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï£°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¥ÁvÀæ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w
¤ÃrzÀgÀÄ. MlÄÖ 50 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ.
¢£ÁAPÀ 15/11/2014 gÀAzÀÄ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ ªÀĺÁ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ
¸ÀAdAiÀÄ £ÀUg
À À CAUÀ£ª
À Ár PÉÃAzÀz
æ °
À è ªÀÄPÀ̼À ¢£ÁZÀgu
À A
É iÀÄ£ÀÄß PÀÄ/ªÉĺ£ÁgÀhiï
¨Á£ÀÄ CªÀgÀ CzsåÀ Pv
ëÀ AÉ iÀÄ°è DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ £ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPg
À ÁzÀ
ªÀA/¥sÁ/eÉÆøɥïs PÀÄgÁå¼À±ÃÉ j CªÀgÄÀ GzÁÏn¹ ±ÀĨsÀ ºÁgÉʹzÀgÄÀ . ¸ÀA¥À£Æ
À ä®
ªÀåQÛAiÀiÁV ²æêÀÄw GµÁ PÁªÀÄvï -DyðPÀ ¸ÁPÀëgÀvÁ PÉÃAzÀæ ¨É¼ÀÛAUÀr, EªÀgÀÄ
ªÀÄPÀ̼À ºÀPÄÀ ÌU¼
À ÄÀ ºÁUÀÆ G½vÁAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÄÀ . ªÀA/¥sÁ/eÉÆøï
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
34
DAiÀiÁAPÀÄr, r.PÉ.Dgï.r.J¸ï £À ¤zÉÃð±ÀPg
À ÄÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀªÄÀ ªÀÄ»¼Á vÁ®ÆPÀÄ
MPÀÆÌlzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ eÁ£ï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß
K¥Àðr¹ «eÉÃvÀgÁzÀªÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ
¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 48 d£À ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.
¸ÀªÄÀ È¢Þ AiÉÆÃd£É
F wAUÀ¼À°è MlÄÖ 26 ªÀÄA¢ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ DzÁAiÀÄ
GvÀà£Àß ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸Á® ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. F wAUÀ½£À°è
ºÉƸÀzÁV 9 ªÀÄA¢ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á® ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ UÀ¼ÄÀ
¢£ÁAPÀ 14-11-14 gÀAzÀÄ dqÀ̯ï, ©Ã¸À£ï¥ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÆj£À ¸ÀAWÀU¼
À À
¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ °AUÀvÀézÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ±ÉʯÉñï PÀĪÀiÁgï
¤ÃrzÀgÄÀ . ªÀĺÁ¸ÀAWÀU¼
À À CzsåÀ Pg
ëÀ ÄÀ , MPÀÆÌl CzsåÀ Pg
ëÀ ÄÀ , ¸ÀܽÃAiÀÄ zsª
À ÄÀ ðUÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ
ªÀA| ¸Áé| eÉÆÃ¸ï ¥ÀƪÀwAUÀ¼ï , ªÀA| ¸Áé| zÉêÀ¸åÀ ªÀqPÀ ÌÉ«Ãn¯ï, PÀÄlÄA¨Á©üªÈÀ ¢Þ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdQAiÀiÁzÀ ¹| ªÉÄjì ¥ÁgÉPÁnÖ¯ï, UÁæºPÀ g
À À ªÉâPÉ ¸Àz¸
À åÀ gÁzÀ
²æà eÉÆÃ¸ï ªÀÄÄzÀÆgÀÄgÀªg
À ÄÀ ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ . ©Ã¸À£ï¥ÀgÀ ªÀĺÁ¸ÀAWÀzÀ
£ÀÆvÀ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ
C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ²æà ¨Á§Ä vÉÆêÀĸïgÀªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ.
PÀ Ä lÄA¨Á©ü ª À È ¢Þ AiÉ Æ Ãd£É
zÀQt
ë PÀ£ßÀ qÀ gÀÆgÀ¯ï qɪ®
À ¥ïªÉÄAmï ¸ÉƸÉÊn (j) ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀg,À
¨É¼ÛÀAUÀr zsª
À ÄÀ ð¥ÁæAvÀåzÀ, GqÀĦ, PÉÆqÀUÄÀ ºÁUÀÆ zÀQët PÀ£ßÀ qÀ ªÀ®AiÀÄz
DAiÀÄÝÀ 35 zsª
À ÄÀ ðPÉÃAzÀU
æ ¼
À À MlÄÖ 187 PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ®©ü¸ÄÀ wÛz.É
F wAUÀ¼°
À è MAzÀÄ WÀlPÀz°
À è WÀlPÀ ¸À¨A
És iÀÄÄ dgÀÄVgÀÄvÀÛz.É WÀlPÀ ¸À¨U
És É
¨ÁUÀª»
À ¹zÀªj
À UÉ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ PÁgÀåPv
À ð
À gÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀÄvÁÛg.É
¢£ÁAPÀ 06-11-2014 gAzÀÄ zsª
À ÄÀ ð¸ÀܼÀ WÀlPÀzÀ 08 ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À U¼À
ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁgÀåPÀª
æ ÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdQ, ¸ÀܽÃAiÀÄ PÁgÀåPÀvÉð, ¹. ¸ËªÀÄå ¹.JA.¹.
ºÁUÀÆ PÁgÀåPÀvÀðgÀÄ ¨ÉÃn ¤ÃrgÀÄvÁÛg.É ¸ÀAAiÉÆÃdQ ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À U¼À PÉʦr
¥ÀĸÀÛPÀ ºÁUÀÆ ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À U¼ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ PÁgÀåZÀlĪÀnPÉU¼
À £
À ÄÀ ß ¥Àj²Ã°¹
¨ÉÃPÁzÀ ¸À®ºÉU¼
À £
À ÄÀ ß ¤ÃrzÀgÄÀ .
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
35
¢£ÁAPÀ 13-11-2014 gÀAzÀÄ GqÀĦ ªÀ®AiÀÄzÀ PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ WÀlPÀzÀ
JgÀqÄÀ ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À UÀ¼À ªÀÄ£ÉU¼
À £
À ÄÀ ß ºÁUÀÆ 14-11-2014 gÀAzÀÄ eÉqÌÀ¯ï WÀlPÀzÀ
K¼ÀÄ ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À UÀ¼À ªÀÄ£ÉU¼
À £
À ÄÀ ß ¸ÀAAiÉÆÃdQ ºÁUÀÆ financial officer, Mr.
Babu Thomasg˻g
À ÄÀ ¨ÉÃn ¤ÃrzɪÅÀ . ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À UÀ¼À PÉʦr ¥ÀĸÀÛPÀ ºÁUÀÆ
CªÀgÄÀ ªÀiÁrgÀĪÀAvÀºÀ PÁgÀåZÀlĪÀnPÉU¼
À £
À ÄÀ ß ¥Àj²Ã°¹ CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ
¸À®ºÉU¼
À £
À ÄÀ ß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
sk‚ v A¬t^m≥km tIm¨{^≥kv I¶-\m-Sn
c‡-Zm\ Iymºv
¢£ÁAPÀ 14-11-2014 gÀAzÀÄ GqÀĦ ªÀ®AiÀÄzÀ ªÀ®AiÀĪÀÄlÖzÀ ¸À¨AÉs iÀÄ£ÀÄß
eÉqÌÀ ¯ï ZÀZïð ºÁ¯ï£À°è £Àq¸
É ¯
À Á¬ÄvÀÄ. F ªÀiÁ»w PÁgÀåUÁgÀPÌÉ project
officer DzÀ Mr. Sailesh Kumar °AUÀvÀé ºÁUÀÆ °AUÀvÀé vÁgÀvÀªÀÄåvÉAiÀÄ
PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÄÀ . PÁgÀåPª
æÀ ÄÀ ¸ÀAAiÉÆÃdQ PÁgÀåPª
æÀ ÄÀ UÀ¼°
À è §A¢gÀĪÀAvÀºÀ
§zÀ¯ÁªÀuU
É ¼
À À PÀÄjvÀÄ ºÁUÀÆ ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À U¼ÀÄ UÀªÄÀ ¤¸À¨ÃÉ PÁzÀ CA±ÀU¼
À À PÀÄjvÀÄ
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÄÀ . F ¸À¨U
És É MlÄÖ 20 ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À UÀ¼ÄÀ ¨ÁUÀª»
À ¹zÀgÄÀ .
sk‚ v A¬t^m≥km tIm¨{^≥kv I¶-\m-Sn, tacn amXm
tIm¨{^≥kv Im´n-∏≈, Imhq¿ t_mbvkv tlmì F∂nh
kwbp-‡-ambn 9.11.2014\v Imhq-cn¬h®v Hcp c‡-Zm\ Iymºv \SØp-I-bp-≠m-bn. XZ-h-k-c-Øn¬ 101 Ip∏n c‡w tiJ-cn-°p-hm≥
km[n-®p. Kh. sh≥tem°v tlmkv]n-‰-ense c‡ _m¶nse {_.
B‚-Wnbpw Soap-amWv Zm\n-I-fn¬ \n∂pw c‡w FSp-Ø-Xv. CXv
BZy-am-bn-bmWv Fkv.-F-kv.-hn.-]n.bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ \S-Ønb
GI-Zn\ Iymºn¬h®v C{X A[nIw c‡w tiJ-cn-°m≥ km[n-®X
- v.
¢£ÁAPÀ 17-11-2014 gÀAzÀÄ ¨Éƽä£Ágï WÀlPÀzÀ 09 ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À UÀ¼À
ªÀÄ£ÉU¼
À £
À ÄÀ ß ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤zÉðñÀPg
À ÄÀ ªÀA.¸Áé«Ä eÉÆøï DAiÀiÁAPÀÄr ºÁUÀÆ
PÁgÀåPÀvÀðgÀÄ ¨ÉÃn ¤ÃrzÀgÄÀ . ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤zÉðñÀPg
À ÄÀ ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À U¼À PÉʦr
¥ÀĸÀPÛ U
À ¼
À £
À ÄÀ ß ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÄÀ ªÀiÁrgÀĪÀAvÀºÀ PÁgÀåZl
À ĪÀnPÉU¼
À £
À ÄÀ ß ¥Àj²Ã°¹
CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£U
É ¼
À £
À ÄÀ ß ¤ÃrzÀgÄÀ .
Cu Iymºv kwL-Sn-∏n-°m≥ th≠ {Iao-I-c-W-߃ sNbvXp
X∂Xv Imhq¿ t_mbvkv tlmì \S-Øp∂ {io. Fw.-hn. tSmWnbm-Wv. Ct±lw A¬t^m≥km CS-h-Imw-K-am-Wv. Cu ktlm-Z-c≥
sNbvX tkh-\sØ \µn-tbmsS kvacn-°p-Ibpw At±-l-Øn-\pth≠n {]m¿∞n-°p-Ibpw sNøp-∂p. c‡-Zm\w sNbvX hnZym¿∞nIƒ°pw \µn.
PÁgÀåPÀvð
À gÀÄ MlÄÖ 62 ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À UÀ¼À ªÀÄ£ÉU¼
À £
À ÄÀ ß ¨ÉÃn ªÀiÁr CªÀgÄÀ
ªÀiÁrgÀĪÀ PÉ®¸À PÁgÀåUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄPÀÛªÁV ZÀað¹ ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀU¼
À À
zÁR¯ÁwUÀ¼£
À ÄÀ ß ¥Àq¢
É gÀÄvÁÛg.É ºÁUÀÆ 20 ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À UÀ¼À ªÁ¶ðPÀ QæAiÀiÁ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
kw`cn® c‡w Kh. sh≥tem°v tlmkv]n-‰-ense _vfUv
_m¶n¬ kq£n®v ]mh-s∏´ InS∏p tcmKn-Iƒ°v Fkv.-F-kv.-hn.-]n.
{]h¿Ø-I-cpsS ip]m¿i-b-\p-k-cn®v Zm\-ambn \¬Ip-∂-Xm-bn-cn°pw. hne-sIm-SpØv c‡w hmßn tcmKn-Iƒ°v \¬Im≥ kmºØn-I-ti-jn-bn-√mØ F{Xtbm t]cpsS Poh≥ c£n-°p-hm≥ Cu
{]h¿Ø-\w-sIm≠v Ign-™n-´p-≠v. “Fs‚ G‰hpw Ffnb Cu
ktlm-Z-c≥am-cn¬ Hcp-h\v \n߃ CXv sNbvXp-sIm-Sp-Ø-t∏mƒ
F\n-°p-Xs
- ∂-bmWp sNbvXp-X∂
- Xv ”(a-Øm. 25.40)F∂ tbip-hns‚
hN\w {]mtbm-Kn-I-am-°m≥ hn≥sk‚ v Un t]mƒ {]h¿Ø-I¿
Cß-s\-bp≈ t{]m{Km-an-eqsS {ian-°p-∂p.
¥sÁ| eÉÆøï DAiÀiÁAPÀÄr
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, r.PÉ.Dgï.r.J¸ï.
Mangalore
14.11.2014
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
36
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
37
Prot. No. 3033/2014
s_mƒan-\m-dn¬ Fkv.-F-kv.-hn.-]n. tIm¨{^≥kv
[¿Ωÿ-e-Øn-\-Sp-Øp≈ s_mƒan-\m¿ sk‚ v tacokv CSh-I-bn¬ Fkv.-F-kv.-hn.-]n.bpsS ]pXnb tIm¨{^≥kv 2.11.2014\v
kn.-kn.-{]-kn-U‚ v {_. tPm¨ B‚Wn DZvLm-S\w sNbvXp. kn.kn.-bn¬\n∂pw sshkv {]kn-U‚ v {_. cmP≥, Extension officer
{_. sI.-Fw. t]mƒ F∂n-h¿ NS-ßn¬ ]s¶-Sp-Øp. Area Council
{]kn-U‚ v {_. tdm°n A[n-Im-c-Øn¬ CS-hI hnIm-cn-bpsS am¿§\n¿t±i {]Imcw ]pXnb tIm¨{^≥kn\p cq]w \¬In.
tIm¨{^≥kn¬ 10 AwK-ß-fmWv D≈-Xv. tbmK-Øn¬ Xmsg-∏-dbp∂hsc \S-∏p-h¿jsØ `mc-hm-ln-I-fmbn Xnc-s™-Sp-Øp.
President
˛
{_. tPm¨ ]´-Øm\w
Secretary
˛
{_. tdmbv If-∏p-c-°¬
JointSecretary
˛
-{_.Pnt‚m ]cn-∏n-‰-tXm-´-Øn¬
Tresurer---
˛
{_.tPmjn ap√w-Ipgn
kn.-kn. {- ]-kn-U‚,v sshkv {]kn-U‚ v, Extension officer F∂nh¿ tbmK-Øn¬ kwkm-cn-°p-Ibpw tIm¨{^≥kn\v awK-f-߃
t\cp-Ibpw sNbvXp. ]pXnb tIm¨{^≥kn\v sk‚ v tacokv
tIm¨{^≥kv s_mƒan-\m¿ F∂v t]cp \¬In. CXv s_ƒØwKUn kn.-kn.-bnse 31-˛mw tIm¨{^≥ mWv. F.-kn. -{]-kn-U‚ v
kzmKX {]kw-Khpw ]pXnb tIm¨{^≥kv sk{I-´dn tPmk^v
]pXp-t»cn \µn{]I-S-\hpw \S-Øp-I-bp-≠m-bn.
Mangalore
19.11.2014
K.M. Paul
C.C. Extension officer
CS-bt- e-J\w
kotdm ae-_m¿ k`bpsS taP¿ B¿®v_nj∏v tPm¿÷v Bet©cn sa{Xm-t∏m-eoØ Xs‚ kl-ip-{iq-j-I-cmb sa{Xm-t∏meo-Øam¿°pw sa{Xm≥am¿°pw sshZnI¿°pw ka¿∏n-X¿°pw
Xs‚ AP-]m-e\ ip{iqjbv°v Gev]n-°-s∏-´n-cn-°p∂
F√m ssZh-P\
- Ø
- n\pw Fgp-Xp-∂X
- .v
I¿Øm-hns‚ Ir] \nß-tf-h-tcmSpw IqsS D≠m-bn-cn-°-s´.
anin-lm-bn¬ {]nb ktlm-Z-co- k-tlm-Z-c-∑mtc,
2014 \hw_¿ 30 apX¬ 2016 s^{_phcn 2 hscbp≈
ImeL´sØ ka¿∏nXcpsS h¿jambn ]cnip≤]nXmhv
{^m≥knkv am¿]m∏m {]Jym]n®ncn-°p-I-bmWv. Cu kµ¿`Øn¬
ka¿∏nXPohnXsØ°pdn®v Nne BapJNn¥Iƒ k`ma°ƒ°v
\¬Iphm≥ B{Kln°pIbmWv. ka¿∏nXh¿jØn¬
\S°m\ncn°p∂ ]T\߃°pw hnNn¥\߃°pw \hoIcW
]cn]mSnIƒ°pw Cu Nn¥Iƒ D]-Icn°psa∂v Icp-Xs´.
Xncpk`bpsS Bcw`wapXte k`bn¬ \ne\n∂ncp∂ Hcp
PohnXcoXnbmWv k\ymkw. {InkvXob k\ymkw auenIambn
kphntijØnse {Inkv X phns\ ASpØ\pKan°emWv ,
A\pIcn°emWv. k\ymkPohnXsØ ssZhw ap≥ssI FSpØv
\SØp∂ Hcmlzm\Øns‚ ]›mØeØnte a\ nem°m≥
km[n°p. ]nXmhmb ssZhw ]cnip≤mflmhneqsS
k`bv°p\evIp∂ Zm\amWnXv (ka¿∏nXPohnXw 1). A¥y
AØmgthfbn¬ Cutim injy≥amtcmSp ]d™p, \n߃ Fs∂
Xncs™Sp°pIb√, Rm≥ \nßsf Xncs™Sp°pIbmWv
sNbvXXv (tbml 15:16). AhnSp∂v hnfn°p∂Xv AhnSpsØ
A\pKan°m\mWv. hnfn°s∏Sp∂h¿ F√mw Dt]£n°Ww F∂v
AhnSp∂v B{Kln°p∂p. kz¥sa∂v, G‰hpw {][m\s∏´sX∂v
a\pjy≥
IcpXp∂sX√mw
Dt]£n°Wsa∂XmWv
injyXzØns‚ ASnÿm\ambn Cutim ]dbpI (eq°14:26).
kphntitjm]tZißf\pkcn®v IqSpX¬ kzmX{¥ytØmsS
{InkvXphns\ ]n≥sN√m\pw AhnSpsØ ASpØ\pIcn°m\pw
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
38
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
39
PohnXw ]cn]q¿Æambn ka¿∏n® kv{Xo]pcpj∑m¿ k`bpsS
BZyImew apX¬ Pohn®ncp∂p. GIm¥hmkw, h\hmkw,
`n£pNcy, k\yÿm{iaw, ka¿∏nX kaqlw F∂nßs\
]ecoXnIfn¬ k\ymk PohnXw ss{IkvXhk`Ifn¬
\ne\nev°p∂p≠v.
Chbn¬
B{iassienbpw
kaqlssienbpamWv C∂v IqSpX¬ {]m_eyØnep≈Xv .
ss{IkvXh k\ymkhpw CXcaXßfnse k\ymk
PohnXssienbpw XΩn¬ km[¿Ωy߃ ]eXps≠¶nepw
hyXykvXXIƒ GsdbmWv. temItØmSp≈ hncIvXn
sslµh˛_p≤aXßfnse
k\ymkØns‚
{][m\
khntijXbmWv. 20˛mw \q‰m≠ns‚ ]q¿∆m¿≤whsc euInI
kpJkt¥mjßtfmSp≈ hncIv X nbmbncp∂p ss{Ikv X h
k\ymkØns‚bpw Du∂¬. {InkvXphns\ ASpØ\pIcn°p∂h¿°v
euInI kpJßfn¬ apgpIn Pohn°pI km≤ya√ F∂
t_m≤yamWv Cu Nn¥bv°p ]n∂nep≈Xv. ]n∂oSv
k\ymkka¿∏WØns‚ kphntijm\pkrX kz`mhw
tXSnbp≈
\hoIcW
]cn{iaßfpsS
^eambn
kpJkt¥mjßtfmSp≈ hncIvXntbmsSm∏w ssZhtØmSpw
ssZhcmPytØmSpap≈ A¿∏WØn\pw ss{IkvXh k\ymkw
IqSpX¬ {]m[m\yw \evInØpSßn. ssZhlnXa\pkcn®p≈
PohnXØns‚ Hcp Xo{hamb ssienbmbn C∂v ss{IkvXh
k\ymk ka¿∏Ww hnh£n°s∏Sp∂p.
{InkvXphmWv k\ymkka¿∏WPohnXØn¬ ka¿∏nX¿°v
amXrI. AhnSp∂v `£n°p∂h\pw ]m\wsNøp∂h\pambn h∂p.
F∂m¬ Zcn{Z\mbn Pohn°pIbpw Zcn{ZtcmSv klhkn°pIbpw
sNbvXp. AhnSp∂v ]nXmhns‚ lnXw \n¿∆ln°p∂Xn\pth≠n
Xs∂Øs∂ ]q¿Æambn ka¿∏n°pIbpw {_lvaNmcnbmbn
Pohn°pIbpw sNbvXp. ssZhlnXtØmSp≈ ]q¿Æ
hnt[bXzØnembncp∂p {InkvXphns‚ PohnXw. C{]Imcw
A\pkcWw, Zmcn{Zyw, {_lvaNcyw F∂o kpIrX߃ {hXambn
kzoIcn®v B{iaßfntem k\ymk `h\ßfntem
Pohn°p∂hscbmWv ss{IkvXh k`ë hntijn®pw
ItØmen°mk`ë
k\ykvXsc∂v
hnfn°p∂Xv.
ka¿∏nXPohnX°msc∂pw Ah¿ hntijn∏n°s∏Sp∂p.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
40
aeapIfn¬ {]m¿∞n°pIbpw P\ßtfmSp ssZhcmPyw
{]kwKn°pIbpw ]m]nIsf t\¿hgn°p Xncn°pIbpw inip°sf
A\p{Kln°pIbpw F√mh¿°pw \∑sNøpIbpw Xs∂ Ab®
]nXmhns‚
A`ojvSw
\ndth‰pIbpw
sNbvX
{InkvXpssienbmIWw k\ykvXcptSsX∂v c≠mw hØn°m≥
Iu¨kn¬ Hm¿Ωn∏n°p∂p.(Xncpk`ë46).
ka¿∏nX Pnhn-X-°m-cmb Hmtcm k∂ymkkaq-l-Øn\pw
AXnt‚Xmb khntijhcw (Charism) D≠mbncn°pw. Hmtcm
kaqlØns‚bpw ÿm]IcmWv Cu Imcnkw Is≠Øp∂Xv.
A\pbmbnIƒ AXp kzoIcn®v Pohn°pIbpw sNøp∂p. F√m
k\ymkkaqlßfpsSbpw Imcnk߃ {InkvXp {]kwKn°pIbpw
km£ys∏SpØpIbpw sNbvX kphntijaqeyßfn¬
A[njvTnXambncn°pw. kphntij {]tLmjWw, hnizmk]cnioe\w,
ImcpWy{]h¿Ø\w, IpSpw_t{]jnXXzw, hnZym`ymkw,
BXpcip{iqj, A\mYcpsS kwc£Ww Cßs\bp≈
khntijhcßfn¬ GsX¶nepw Ht∂m ct≠m Imcnkambn
kzoIcn®v Pohn°p∂ At\Iw ka¿∏nXcpsS kaql߃
k`bn¬ {]h¿Ø\\ncXamWv . {]kv X pX {]h¿Ø\߃
\n¿∆ln°p∂Xn\p th≠nbp≈ ÿm]\ßfpw Cu
k\ymkkaql߃ \SØnhcp∂p. k\ymkkaqlßfpsS
{]h¿Ø\ßfneqsSbmWv k`bpsS kvt\lkm£yw
hfsctbsd {]mh¿ØnIamIp∂Xv. k`bn¬ kphntijapey߃
timj- W an√msX kPoham°n \ne\n¿Øp∂ henb
km£y߃ ka¿∏nX¿ \evIp∂ Xn\memWv k`bn¬
ka¿∏nX¿°v khntijamb ÿm\ap≠v F∂v c≠mwhØn°m≥
Iu¨kn¬ ]Tn∏n°p∂Xv (Xncpk`ë43, k\ymkPohnXw 1).
t{]jnX{]h¿Ø\߃
\n¿∆ln®psIm≠v
{_lvaNcyPohnXw
\bn°p∂
]pcpj∑mcpsSbpw
kv{XoIfptSXpamb PohnXm¥ pIfpw ItØmen°m k`bnep≠v.
Cßs\bp≈h¿ Nne kµ¿`ßfn¬ H∂n®pIqSn XßfpsS
ka¿∏nXPohnXsØ \hoIcn°m\p≈ I¿Ω]cn]mSnIfn¬
G¿s∏Sp∂p. F√m ka¿∏nXcpsSbpw PohnXe£yw ssZhØns‚
alXzhpw XßfpsSXs∂ hnip≤oIcWhpw ssZhcmPyØns‚
hf¿®bpw kIeP\ßfpsSbpw kpÿnXnbpamWv.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
41
k\ymkPohnXØns‚ Bcw`Øn¬ sshZnIip{iqj Hcp
BhiyLSIambn IcpXs∏´ncp∂n√. C∂pw k\ymkØn\v
]utcmlnXyw BhiyLSIa√. ]pcpj∑m¿°pth≠nbp≈
_lp`qcn]£w ka¿∏nXkaqlßfnepw sshZnIcmWv
AwKßfn¬
Gsdbpw
F∂Xn\m¬
k\ymknIƒ
sshZnIcmbncn°Wsa∂p≈ Nn¥ k`mwKßfpsS CSbnep≠v.
]XnhmWv {^m≥knkvI≥ k\ymkkaql߃°p≈Xv.
Ahbn¬ ]ecpw AsshZnIcmb XßfpsS kaqlmwKßsf
D∂Xm[nImcnIfmbpw sXcs™Sp°mdp≠v. I∏q®n≥ k`bnepw
{^m≥knkvI≥ aq∂mwk`bnepw A{]Imcap≈ ktlmZc∑m¿
Minister General -amcmbn {]h¿Øn°p∂p≠v. AsshZnIcmb
k\ymkktlmZc∑m¿ sshZnIcmb k\ykvXsct∏mse Xs∂
I¿Ømhmb Cutimaninlmsb Xo{hambn A\pIcn°pIbpw
XßfpsS PohnXßsf kvt\lkm£yambn ka¿∏n°pIbpw
sNøp∂hcmWv.
]utcmlnXyhcw C√mØ Ah¿ hnip≤
Ip¿_m\bpw a‰p IqZmiIfpw ]cnI¿Ωw sNøp∂n√.
AP]meIcmb
sshZnItcmSpw
ka¿∏nXcmb
k\ymkn\nItfmSpw Aevamb P\tØmSpw klIcn®v
AP]me\{]h¿Ø\ßfnepw t{]jnX{]h¿Ø\ßfnepw
hym]rXcmIp∂hcmWv \ΩpsS k`bnse ka¿∏nXcmb
AsshZnI ktlmZc∑m¿.
kotdmae_m¿k`ë ka¿∏nXssZhhnfnbpsS G‰hpw
hf°qdp≈ aÆmbn Adnbs∏´ncp∂p. \ΩpsS k`bn¬\n∂v
ka¿∏nXssZhhnfn kzoIcn® GItZiw AømbnctØmfw
k\ymksshZnIcpw ap∏ØnaqhmbnctØmfw k\ymkn\nIfpw
\q‰nFgp]tXmfw k\ymkktlmZc∑mcpw Ct∏mgp≠v. F∂m¬
ASpØImeßfn¬ \ap°v ka¿∏nXssZhhnfnbn¬ Imcyamb
hyXnbm\߃ kw`hn®n´p≠v. IpSpw_amWv F√m
hnfnIfnte°pap≈ a°sf cq]s∏SpØp∂Xv. IpSpw_w t\cnSp∂
GXv {]Xnk‘nIfpw ssZhhnfnIsf kzm[o\n°pw. Ip´nIfpsS
FÆØn¬ h∂ncn°p∂ `oXnXamb Ipdhv I≠ns√∂v
\Sn°cpXv . Nnet∏msg¶nepw tkmjy¬ aoUnbIfnepw
IpSpw_kZ pIfnepw† ka¿∏nXsc AImcWambn
]cnlkn°pIbpw
Ip‰s∏SpØpIbpw
sNøp∂Xpw
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
42
ka¿∏nXssZhhnfn kzoIcn°p∂hcpsS FÆw Ipdbp∂Xn\p
ImcWamIp∂p.
sshZnIcpw hnizmk]cnioeIcpw ka¿∏nXPohnXØns‚
khntijXIƒ hnizmkkaqlsØ s]mXphmbpw Ip™pßsf
{]tXyIambpw ]Tn∏n°pIbpw ssZhhnfnIƒ t{]m’mln∏n°pIbpw
sNøWw. amXm]nXm°ƒ a°sf {Inkv X ob ]pWyßfn¬
hf¿Øns°m≠v Ahcn¬ ka¿∏nX PohnXØnte°p≈ hnfn
]cnt]mjn∏n°m≥ {iant°≠XmWv. AXpt]mse ka¿∏nX¿°v
XßfpsS PohnX amXrIhgn a‰p≈hsc ka¿∏nX
PohnXØnte°v BI¿jn°m\pw km[n°Ww.
c≠mw hØn°m≥Iu¨kn¬ Blzm\w sNøp∂Xpt]mse
ÿnchpw hn\oXhpamb hnizkvXXtbmsS ssZhØn\v
A¿∏nXamb PohnXw \bn°pIbpw {InkvXphns‚ aWhm´nbmb
Xncpk`bv°v Ae¶mcsa∂hÆw hncmPn°pIbpw sNbvXpsIm≠v
B{ia߃, hnZymeb߃, anj≥cwK߃ F∂nhnSßfn¬
kIeP\Xsbbpw hnhn[XcØn¬ DZmcambn tkhn°p∂ F√m
kv { Xo]pcpj≥amscbpw ktlmZco ktlmZc≥amscbpw
k\ymkn\nk\ymknIsf bpw \ap°p t{]m’mln∏n°pIbpw
AwKoIcn°pIbpw sNømw (Xncpk` 46). ka¿∏nXh¿jØn¬
k\ykvXcmb \ΩpsS ktlmZco ktlmZc∑mcpsS
ip{iqjItfmsSm∏w k`ma°ƒ F√mhcpsSbpw ip{iqjIƒ
\hoIcn°s∏Sphm≥ CSbmIs´ F∂v Biwkn°pIbpw
{]m¿∞n°pIbpw sNøp∂p.
Cutimbn¬ kvt\l-]q¿∆w,
I¿±n-\mƒ tPm¿÷v Be-t©cn
kotdm- a-e-_m¿ k`-bpsS taP¿ B¿®v _nj∏v
Im°-\mSv au≠v sk‚ v tXma- n-ep≈ taP¿ B¿®v_nj-∏ns‚
Imcym-e-b Øn¬ \n∂v 2014-˛mw B≠v \hw-_¿ amkw 23 ˛mw
XnbXn \¬I-s∏-´Xv.
N.B:
Cu CS-b-te-J\w Rmb-dmgvN Ip¿∫m\ at≤y F√m ]≈n-I-fnepw
s]mXp-P-\-߃°mbn Rmb-dmgvN Ip¿∫m-\-bp≈ ÿm]-\-ßfnepw hmbnt°-≠-Xm-Wv.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
43
THE RELEVANCE OF THE ECCLESIAL IDENTITY
OF THE SYRO-MALABAR CHURCH
Is it not enough to have just Catholic faith? Is living the faith so
important as having the faith? These question are being raised by a
minority of youngsters today! Busy life, complexities of job and family
life, economic recession, struggle for existence, secularism, relativism,
consumerism, modernity, etc are some of the reasons for these questions.
Even though for an average Catholic, living the faith is as important as
having the faith, the modern generatios look for convincing answers for
these questions.
Going ahead further, the theme for our discussion this time is
about the relevance of the ecclesial identity of the Syro-Malabar Church
in this modern world. This question is an advanced version of having
the faith and living the faith. If living the faith itself is a question twinkling
in the air, living the ecclesial identity of the Syro-Malabar Church might
seem to be much more irrelevant to the modern generation. This article
is a humble attempt to realistically and theoretically look in to the
relevance of the Ecclesial identity of the Syro-Malabar Church. Rather
than discussing if either the religion or religious life is relevant or important
today, let us directly concentrate on the relevance of the ecclesical
identity of the Syro-Malabar Church which is the very scope of this
article.
Syro-Malabar Ecclesical Identity
1. If God were to give option to the children to choose their parents,
how chaotic the situation would have been? It is the same if the parents
were to choose their children. In the divine providence, the children are
born from the parents. Both of the parents and children accept them
each other. It is unrealistic concept beyond imagination! The omniscient
God was wise enough not to do it. The church is our spiritual mother,
willed by God to carry out his missionon this earth. God expects that
we love this spiritual mother as we love our biological parents. Through
the divine providence, in the Catholic Church there are 23 individual
churches and one can enter this universal Church only through an
indivitual church. Even when I say I am a Catholic, I should belong to
any of these 23 ritual churches. The Church convincingly teaches that
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
44
onr obtainsmembership in the Church by birth. In other words, birth to
a Catholic Identity is an abstract concept as the only realistic approach
would be to undestand the birth to a particular ritual church!
2. When jesus sent the apostles with the mission command, “ Go to the
whole world and preach the gospel” he must have imagined and
intendeddifferent forms of worship min different parts of the world.
Omniscient God surely knew that by the preaching of the Gospel, the
people would receive the same faith in Jesus, but the form of worship,
the explanation of the faith, the life style, the discipline, etc. would be
different. In fact, the same Jesus was proclaimed and the faith is the
same in this person of Jesus, But the people accepted the faith according
to their cultural, religious, linguistic background.
3. India, in the first centuries AD, having a rich cultural. linguistic and
religious tradition, was famous among the world nations for its richness.
Even till today, India is appreciated not only for its spirit of tolerance
and non-violence but also for its richness of values, intelligence,
deeprooted religiousity and spirotuality. In other words, Cristianity
getting sprouted in Indian soil is to be understood a perfect religion
getting its roots in a perfect soil.
4. Thomas the Apostle preached the gospel in the south India between
AD 52 and 72 and the people accepted the faith. We need to thank
God that Christianity got its root in India in the first century itself by the
preaching of one of the twelve apostles of Jesus Christ. Till the coming
of Thomas, Jesus was unheard to Indians. The words and deeds of
Thomas, led India to receive Jesus. Is it not a wonder? Looking at the
world scenerio of Catholicity, the Thomas Christians of India is one of
the first groups of Christians, who were christened much before many
Europeans started hearing about Jesus.
5. For any small of big unit or community, fpr its real growth and strength,
it should have its own identity. Living the faith create a spiritual bond
among the Christians which not only gives a sense of ‘we feeling’ but
a self identity. Hence, the right perspective is to understand and to
livethe ecclesial identity. In the whole Catholicism, receiving the faith by
the preaching of St. Thomas the apostle, to be part of the families
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
45
converted by the same apostle, to be the partakers of the St. Thomas
Apostolic tradition is not to be unimportantly considered.
6. The history of the St. Thomas Christians depicts that Indians never
considered Christianity as foreign religion as it was deeply rooted in the
Indian culture. St. Thomas Christians adapted and inculturated very
well with the local culture and life style. Spiritual patrimony of the St.
Thomas Christians was traditionally handed over from generation
through the ecclesial life and rich family traditions. on should never be a
reason for diluting this tradition but rather a chance forevangelization
by living this ecclesial identity.
7. The East Syrian liturgy, well accepted in the first centuries by the St.
Thomas Christians, was one of the first liturgical tradition got formed in
the early times in Christianity.It astonishes us to know the fact that East
Syrian language is the written version of Aramaic which was spoken by
Jesus himself. As St. Thomas Christians, we have to be faithful to our
theological, litergical,spiritual and ecclesial traditions.
8. The fact that the Thomas Christians were never defected from the
Catholic communion was another factor of the history that makes us to
be proud Catholics. When most of the Oriental Catholics went out
from the Catholic communion amd formed new non-catholic life, it is
significant that the majority St. Thomas Christians were always faithful
to the Catholic identity.
9. The spiritual traditios are not only related to the ecclesial life in general
but to the family traditions as well in particular. In order to get the
depth on the ecclesial identity, enumerating the ecclesial patrimony, family
traditions and culturalodservations are very important.
10. Migrants are prone to the danger of getting disintegrated in the new
soil, raising the spiritual tradition so rich and antique. Surprising, the St.
Thomas Catholic migrants have always tried to uphold this identity,
deciding for living this tradition and handing over this patrimony fpr the
future. This decision has brought naturally a meaning in having the faith
and living the faith life with the ecclesial identity which has brought a
deep sense of identity.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
46
About the identity of the Syro-Malabar Church, a Church historian
Rev/ Fr. Placid Podipara CMI, rightly said as “ Christian in faith, Oriental
in worship and Indian in culture”. As St. Thomas Christians, we are
called to live the faith and spirituality received from Apostle St. Thomas
and handed over to us through the tradition.
II Vatican Council (II Vat.) on the Ecclesial Identity
11. Almost all ecumenical synods treasured this ecclesial identity of the
Catholic Church and exhorted its faithful to cherish this special identity
as something very important and closed to their heart. As the II Vat
teaches “ the Catholic Church holds in high esteem the institutions,
liturgical rites, ecclesiastical traditions and the established standards of
the christian life of the Eastern Churches, for in them, distinguished as
they are for their venerable antiquity, there remains conspicuous the
tradition that has been handed down from the Apostles through the
Fathers and that forms part of the divinely revealed and undivided
heritage of the universal Church”.
12. “The Holy Catholic Church, which is the Mystical Body of the
Christ, is made up of the faithful who are organically united in the Holy
Spirit by the same faith, the same sacraments and the same government
and who, combining together into various groups which are held together
by a hierarchy, from separate Churches or Rites. Between these there
exists an admirable bond of union, such that the variety within the Church
in no way harms its unity; rather it manifests it, for it is the mind of the
Catholic Church that each individual Church or Rite should retain its
traditions whole and entire and likewise that it should adapt its way of
life to the different needs of time and place”.
13. All these different Churches are “ consequently of equal dignity, so
that none of them is superior to the others as regards rite and they
enjoy the same rights and are under the same obligations, also in respect
of preaching the Gospel to the whole world”. Therefore “means should
be taken in every part of the world for the protection and advancement
of all the idivitual Churches”.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
47
14. The Ecclesial identity “ not only accords to this ecclesiastical and
spiritual heritage the high regard which is its due and rightful praise, but
also unhesitatingly looks on it as the heritage of the universal Church”.
15.I Vat. advises that “all members of the Eastern Rite should know
and be convinced that they can and should always preserve their
legitimate liturgical rite and their established way of life,and that these
may not be altered except to obtain for themselves an organic
improvement. The faithful are bound to take part on Sundays and feast
days in the Divine Liturgy or, according to the regulations or custom of
their own rite”. All the official teachings of the Church make it clear
that all the members of the Church be faithful to their ecclesial identity.
Conclusion
The diversity of oriental ritual traditions is depicted to be rare
beautiful flowes in the garden of Actholicism. The attraction, richness
and splendor of this garden is highly interralated with these rare breed
flowers, which are mostly adored, loved,respected by all the beauty
lovers. Looking at God’s creation, one gets convinced that God is really
a diversity worker. Take any of his creation, all look different and unique.
The different colours blend together to an identity of a beautiful rainbow.
Ecclesial difference is as well God’s brilliant plan.
These individual Churches differ in liturgy, ecclesiastical
discipline, theological explanation of faith and in spiritual heritage. The
Church does not insist on the uniformity but it insists on unity. Unity is
not unification or uniformity but unity is possible also in diversity. Hence
living the ecclesial identity is not meant for disharmony or division or
disunity rather for manifesting the ecclesial richness, depth, beauty and
diversity.
For us migrant, appreciating the divine providence in the ritual
traditions is not enough. A sincere effort to love the mother Church and
to live the ecclesial identity is a challenge to the migrant Syro-Malabar
faith. This core undrstanding of the Church willbe appreciated more by
all as we sincerely try to know it better and experience it deeper.
Fr. Francis Eluvathingal
(Published in The Lantern, Nov., 2014, 5-8).
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
48
k\ym-kn\n kwKaw
“Hcp _lp-am\y P\-X-bpsS CS-bn¬ Ah-cpsS Ah-Im-iamb I¿Øm-hns‚ Hml-cn-bn¬ Rm≥ thcp-d®p”({]`m-j-I≥ 24˛12). _ƒØw-KUn cq]-X-bn¬ tkh-\w-sN-øp∂ hnhn[ k\ym-kk-aq-lß
- f
- psS, kvt\l-Øn-s‚bpw, sFIyØn-s‚bpw, ]¶p-hb
- v°en-s‚bpw \√ Zn\-ß-fmb k\ym-kn\n kwKaw 2014 HIvtSm-_¿ 31˛-\-hw-_¿1\v BZy _m®pw, \-hw-_¿14,15 Xnø-Xn-I-fn-embn c≠mw
_m®pw \S-Øs
- ∏-´p. BZy _m®n¬ 43 kntÃgvkpw c≠mw _m®n¬
46 kntÃgvkpw Cu kwK-a-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp. Aßs\ \ΩpsS
cq]-X-bnse 14-˛mw-asØ ka¿∏nX kwK-a-Øn¬ 12 k\ym-kn\n kaql-ß-fn¬\n-∂mbn 89 kntÃgvkv ]s¶-Sp-Øp.
“kphn-ti-j-Øns‚ kt¥mjw IpSpw-_-ß-fn¬; CXn¬
ka¿∏n-Xc
- psS ]¶v,” F∂-Xm-bn-cp∂p Cu k\ym-kn\n kwKaØns‚
{]ta-bw. BZy _m®n¬ ⁄m\-\n-e-b-Øns‚ Ub-d-IvS¿ dh. ^m.
tPmk^v a‰-Øn-e-®\pw c≠mw _m®n¬ s]cn-b. _lp. tPmk^v
hen-b-]-d-ºn¬ A®\pw Gh¿°pw kzmKXw Biw-kn-®p. XpS¿∂v
sk{I-´dn kn. knPn acnb F^v.-kn.-kn. 2013-˛2014 h¿jsØ k\ymkn\n kwKaØns‚ dnt∏m¿´v Ah-X-cn-∏n-®p. AXn-\p-tijw A`n.
]nXmhv \ne-hn-f°p sXfn-bn®v DZvLm-S-\-I¿Ωw \n¿∆-ln-®p.
Xncp-k` hf-cp-∂Xv ka¿∏n-X-cpsS XymK-am¿∂ Pohn-Xw-sIm≠m-Wv. ‘Sisters, I need you, I want you, I praise you and I encourage
you’ F∂v ]nXmhv Xs‚ DZvLm-S-\ {]kw-K-Øn¬ Du∂n-]-d-bp-I-bp≠m-bn. ka¿∏n-X-cpsS Bh-iy-IX F{X-am-{X-am-sW∂pw, `h-\-kµ¿i-\-ß-fn-eqsS IpSpw-_-ß-fn-te°v Cd-ßn-sN-√p-hm\pw, {]m¿∞\-bn-eqsS i‡n-s∏-Sp-tØ-≠-Xns‚ Bh-iy-I-X-sb-∏-‰nbpw ]nXmhv
hni-Za
- mbn {]Xn-]m-Zn-®p. k`-bpsS lrZ-bØ
- n-emWv k\ym-kw F∂
hn. tPm¨ t]mƒ c≠m-a≥ am¿]m-∏m-bpsS hm°p-Iƒ A\p-kva-cn°p-Ibpw, a‰p-≈h
- sc kvt\ln-°p-hm\pw, _lp-am-\n-°p-hm\pw, ]cn12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
49
K-Wn-°p-hm\pw km[n-°-W-sa∂pw Hcp ka¿∏n-X-bpsS km∂n[yw
I¿Øm-hns‚ km∂n[yw hnfn-t®m-Xp-∂p-sh∂pw ]d-bp-Ibpw
sNbvXp. XpS¿∂v s]cn-b. _lp. tPmk^v hen-b]
- d- º
- ne®≥ Xs‚
Biw-k-bn-eqsS Hcp ka¿∏n-X-bpsS Pohn-X-Øn-se- k-t¥m-jhpw,
Nncn-°p∂ apJhpw a‰p-≈h
- sc HØn-cn-tbsd kzm[o-\n-°p-∂p-sh∂v
Hm¿Ω-s∏-Sp-Øp-I-bp-≠m-bn.
tPmk^v a‰-Øn-e-®≥ Xs‚ Biw-k-bn-eqsS hnfn-bpsS
amlmflyw a\- n-em-°-W-sa∂pw, IqSp-X¬ ^e-߃ ]pd-s∏-Sp-hn°p-∂-h-cm-I-W-sa∂pw ]c-kv]cw kvt\ln-°m\pw, t{]m¬km-ln∏n-°m\pw Xøm-dm-I-W-sa∂pw, Ip‰w ]d-®n-ens‚ ^ew \ap°v \∑bn-√m-Xm-°n-Øo¿°p-∂p-sh∂pw Xs‚ ktµ-iØ
- n¬ Du∂n-∏d- ™
p.
kntÃ-gvkns‚ {]Xn-\n-[n-I-fmbn kn. acnb kn.-Fw.-kn. BZy
_m®nepw kn. sSkn hS-°≥ Fkv.-F.-_n.-F-kv. c≠mw _m®nepw
Biw-k-Iƒ A¿∏n®v kwkm-cn-®p.A-∏k
- vtXm-e∑
- m-cpsS hnizm-k{- ]-am-Ws
- Ø-°p-dn®v kn.-kn.-kn.bn¬ ]d-™n-cn-°p∂ 12 Imcy-ß-sf-°p-dn®v 2 _m®nepw ]nXm-hpXs∂ Iznkv a¬kcw \S-Øn. H∂pw c≠pw kΩm-\-߃ hnXcWw sNbvXp. 30 Znh-kw-sIm≠v I∂U `mj ]T\w ]co-£-bn¬
kn. tPmkn‰m F^v.-kn.-kn. H∂mw ÿm\hpw kn. sSkn hS-°≥
Fkv.-F.-_n.-F-kv. c≠mw ÿm\hpw Ic-ÿ-am-°n.
c≠p-_m-®p-I-fnepw ^manen A∏-tÃm-te‰v Ub-d-IvS¿ dh.
^m. tXmakv ]pXn- b d Iv f mkp- I ƒ°v t\XrXzw sImSp- Ø p.
IpSpw_w hnip-≤n-bpsS hnf-\new F∂ B]vX hmIyw kzoI-cn-®psIm≠v IpSpw_ \ho-I-cW h¿j-ambn BN-cn-°p-tºmƒ kphnti-jØ
- ns‚ kt¥mjw IpSpw-_ß
- f
- n¬ FØn-°m≥ ka¿∏n-X¿°v
Fß-s\-sbms° km[n-°p-sa∂v, hf-sc-b-[nIw Dujva-f-X-tbmsS
kc-fhpw lrZy-hp-ambn Xs‚ Bibw Zriy {imhy am[y-a-ß-fneqsS A®≥ Ah-X-cn-∏n-®p.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
50
kz¿§w Xpd- ° p∂ tacn- a m- c mWv I\ym- k v { Xo- I ƒ F∂
{^m≥kokv ]m∏m-bpsS hm°p-Iƒ DZvtLm-jn-®p-sIm≠v A®≥
]d-™p-Xp-S-ßn. kvt\l-Øns‚ Xnf-°-ap≈ tSm¿®p-I-fm-IWw
kntÃgvk. ssZh-Øns‚ t\´w Rm≥ ssZh-Øn-t‚-Xp- am-{X-am-Ip∂p-sh∂pw, Fs‚ t\´w Rm≥ ssZh-Øns‚ kz¥--am-sW∂pw,
Xncp-h-N-\-Øns‚ hml-I-cmbn, IpSpw-_-ß-fn-te°v Cd-ßn-s®∂v
kphn-ti-jØ
- ns‚ kt¥mjw Fßs\ ka¿∏n-Xc
- mb \ap°v ]¶phbv°mw F∂-Xn-t\-°p-dn®v kc-fhpw Kl-\-hp-amb ]T-\-ß-fn-eqsSbpw N¿®-I-fn-eq-sSbpw IS-∂p-t]m-bn. A©v {Kq∏p-I-fmbn
Xncn™v N¿®-Iƒ \S-Øn: 1. kphn-ti-j-Øns‚ B\µw IpSpw-_ß-fn¬ FØn-°m≥ ka¿∏n-X¿°v F¥p-sN-øm≥ Ignbpw?; 2. hnizmk-]-cn-io-e-\-Øn¬ IpSpw_ {]m¿∞-\-bv°p≈ ]¶v; 3. IpSpw-_-ßfn¬ hnizm-k-Øn¬ t\cn-tS-≠n-h-cp∂ sh√phnfnIƒ; 4. IpSpw-_t{]-jn-X-Xz-Øn¬ t\cn-Sp∂ sh√p-hn-fn-Iƒ
N¿®bn¬ Dcp-Øn-cn™ Bi-b-߃
\ΩpsS kaq-l-ßfn¬ \mw ]¶p-sh-®-\p-`-hn® kphn-ti-jØns‚ B\-µ-hp-ambn thWw \mw ]pd-tØ-°n-d-ßp-hm≥ k-aqlmw-Kß
- ƒ Hcp-an®v \mw Gs‰-Sp-°p∂ IpSpw-_Ø
- n-\p-th≠n XymKw
sNbvXv {]m¿∞n-°-Ww.
IpSpw-_ß
- f
- p-ambn \√ _‘w D≠m-IW
- w, \Ω-fn¬ Ah¿°v
hnizmkw D≠m-I-Ww, IpSpw-_-{]m-¿∞-\-Iƒ apS-ßp∂ IpSpw-_ßsf I≠p-]n-Sn®v am¿§ \n¿tZiw \evI-Ww F∂n-ß-s\-bp≈
A`n-{]m-b-߃ D≠m-bn. 5 {Kq∏n-tebpw sk{I-´-dn-am¿ dnt∏m¿´v
Ah-X-cn-∏n-°p-Ibpw sNbvXp.-
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
51
Xo-cp-am-\-߃
Bgv®b
- n¬ Hcp Znh-ks
- a-¶nepw \n¿_-‘a
- mbn `h-\k
- µ
- ¿i\w
\S-Øp-I. -C-S-h-I-bn¬ HØp-I-√ymWw Ign-bp∂ s]¨Ip-´n-Isf
aT-Øn¬ hnfn®p hcpØn Hcp Znhkw Xma-kn-∏n®v {]m¿∞n-®v, IpSpw_-Po-hn-X-Øn-\m-h-iy-amb Imcy-߃ ]d™p sImSp-°pI. CS-h-Ibnse {]mbw Ipd™ AΩ-am¿°pw {]mb-am-b-h¿°pw hm¿Uv
ASn-ÿm-\-Øn¬ Ivfm p-Iƒ sImSp-°p-I. Ch c≠pw sNbvXXns‚ dnt∏m¿´v HmKÃv 30\v ap≥]v sk{I-´-dn-sb Adn-bn-°p-I.
ASpØ ka¿∏nX h¿j-tØbv°v YOU CAT page 166 to 278 hsc
Iznkv a¬kcw \S-Øp-I.BZy _m®n¬ kn. F¬kn kn.-Fw.-kn.bpw c≠mw _m®n¬
kn. Fen-k-_Øv Fkv.-F-®v.Dw hne-bn-cp-Ø-ep-Iƒ \S-Øn. A`n.
]nXmhv sk{I-´-dn-amcm-bn-cp∂ kn. knPn acnb F^v.-kn.-kn., kn.
Zo]vXn Fkv.-F-®v. F∂n-hsc A\p-tam-Zn-°p-Ibpw ]pXnb sk{I-´dn-amcm-bn- kn. sSkn hS-°≥ Fkv.-F.-_n.-F-kv., kn. kp{]` kn.Fw.-kn. F∂n-hsc sXc-s™-Sp-Øp. s]cn-b. _lp. tPmk^v henb-]-d-ºne®s‚ ]utcm-lnXy cPX Pq_nen kwK-a-Øns‚ Ahkm-\-Øn¬ kmtLmjw sIm≠m-Sn. kn. sSkn hS-°≥ Fkv.-F._n.-F-kv., kn. tXPkv F^v.-kn.-kn. F∂n-h¿ Biw-k-I-f¿∏n®v
kwkm-cn-®p. s]cn-b. _lp. tPmk^v hen-b-]-d-ºne®≥ F√mh¿°pw \µn-]-d-™p. ktΩ-f-\-Øns‚ Ah-km\ ktµ-i-Øn¬
F√m-hcpw kvam¿´v BI-W-sa∂v ]nXmhv ]d-bp-I-bp-≠m-bn. kn.
{^oUm Fkv.-F-^v.-Fw.-F-kv.-F-kv., kn. kp{]` kn.-Fw.-kn. F∂nh¿ kwK-a-Øn\v \µn tcJ-s∏-Sp-Øn. A`n. ]nXmhv Gh¿°pw
{InkvXp-a v Biw-kI
- ƒ t\¿∂p-sIm≠v ktΩ-f\w ]cy-hk
- m-\n-®p.
kn. sSkn hS-°≥
sk{I-´-dn123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
52
...
cq]-Xm-≤y£s‚
Ubdnbn¬\n∂v
\hw-_¿ 2014
01. cq]-Xb
- n¬ tkh-\\
- n-cX
- c
- mb hnhn[ k∂ymk kaq-lß
- f
- n¬s∏´
_lp. kntÃ-gvkns‚ k∂ym-kn\n kwKaw 2013-˛2014 h¿jsØ
BZy _m®ns‚ ]cn-]m-Sn-I-fn¬ ]s¶-Sp-Øp.
2-˛3. apZq¿ CS-h-I-bn¬ CS-b-\-SpØ kµ¿i\w \S-Øn.
04. Ip{Sp-∏mSn s^mtdm-\b
- psS Iogn¬ kp≈y-bn¬h®p \S-Øs
- ∏´ bphP\ I¨sh≥j-\n¬ hn. _en-b¿∏n®v ktµiw \¬In.
05. ⁄m\-\n-e-b-Øn¬h®v cq]Xm AP-]m-e\ kan-Xn-bpsS
sk≥{S¬ IΩn-‰n-bn¬ ]s¶-Sp-Øp.
06. sI‰ns‚ t_m¿Uv ao‰ow-Kn¬ ]s¶-Sp-Øp.
07. ⁄m\-\n-e-b-Øn¬h®v \S-Ø-s∏´ Icn-kvam-‰nIv t\Xr-Xe ]cn-ioe\ ]cn-]m-Sn-bn¬ ]s¶-SpØp.
09. Icn-kvam-‰nIv t\Xr-Xe ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-bn¬ ]s¶-SpØh¿°mbn
hn._en-b¿∏n®v ktµiw \¬In.
11. cq]X ssa\¿ skan-\m-cn-bn¬ ]Tn-°p∂ skan-\mcn hnZym¿∞nI-fp-ambn _nj]vkv lukn¬h®v IqSn-°mgv® \S-Øn.
12. hS-hm-Xq¿ skan-\m-cn-bn¬ cq]-X-bv°p-th≠n ]cn-io-e-\-Øn-em-bncn-°p∂ skan-\m-cn-°m-cp-ambn IqSn-°mgv® \S-Øn.
13. ktlm-Zcn ]p{Xs‚ hnhmlw ]mem IØo-{U-en¬ h®v Bio¿∆-Zn®p.
14-˛15. k\ym-kn\n kwKaw: 2013-˛2014 h¿jsØ 2˛mw _m®ns‚ ]cn-]mSn-I-fn¬ ]s¶-Sp-Øp.
16. jntam-Km-bn¬ \S∂ jntam-K cq]-X-bpsS Pq_nen BtLmj ]cn]m-Sn-bn¬ ]s¶-Sp-Øp.
17. thWq-cn¬h®v \S∂ kulm¿± thZnsI ao‰ow-Kn¬ ]s¶-Sp-Øp.
18. ssee, tP ymXn Bip-]-{Xn-bpsS Zi-am-t\m¬kh ]cn-]m-Sn-bn-epw,
Bip-]-{Xn-bpsS BZy AUvan-\n-t{Ã-‰-dm-bn-cp∂ kn. tagvkn‰m
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
53
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
27.
29.
30.
Fkv.Un.bpsS A≥]Xp h¿sØ Pq_nen BtLmj ]cn-]mSn-bnepw ]s¶-Sp-Øp.
⁄m\-\n-eb
- Ø
- n¬h®p \S∂ cq]Xm amXr-thZn Item¬kh ]cn]m-Sn-bn¬ ]s¶-Sp-Øp.
D®-I-gn™v 2.30\v s^mtdm\ hnIm-cn-am-cpsS ao‰owKv ⁄m\-\n-eb-Øn¬-h®v \S-Ø-s∏´p; 6 aWn°v cq]Xm hnImcn P\-dmƒ
s]cn. _lp. tPmk^v hen-b]
- d- º
- n¬s‚ Pq_nen BtLmjØn¬
cq]-X-bnse F√m sshZn-I-cp-samØv ]s¶-Sp-Øp.
cq]Xm sshZnI ktΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp.
sNtº-cn-bn¬h®v \S-Ø-s∏´ ]nXr-k-tlm-Zc ]p{Xs‚ k∂ymk
{hX-hm-KvZm\ cPXPq_nen BtLmjØn¬ ]s¶-Sp-Øp.
hn. Nmhd Ipcym-t°mkv Gen-bm-k-®-s‚-bpw, hn. Fhp-{]m-kym-Ωbp-sSbpw \ma-Ic
- W
- t- Øm-S\
- p- _-‘n®v IØo-{U¬ tZhm-eb
- Ø
- n¬
\S-Ø-s∏´ BtLm-j-]-cn-]m-Sn-I-fn¬ ]s¶-Sp-Øp, hn. _enb¿∏n®v ktµiw \¬Ipw apºv IØo-{U¬ ]≈n-°p-th≠n \n¿Ωn®
]mNI ]pc sh©n-cn-®p.
D®-I-gn™v 3\v Xe-t»cn AXn-cq-]-X-bnse _me-]pcw ]≈n-bn¬
hn. _en-b¿∏n®v ktµiw \¬In.
hmbm-´p-]-d-ºn¬ kl-]mTn sshZn-I-cp-samØv ktΩ-fn-®p.
awK-em-]pcw cq]X, ]cn. tPm¨ t]mƒ 2˛mw-as‚ kvamc-I-ambn
_Pvs]-bn¬ \n¿Ωn® Ipcn-ip-]≈n-bpsS sh©n-cn-∏nepw DZvLmS\ ]cn-]m-Sn-bnepw ]s¶-Sp-Øp.
cmhnse 6.30\v IÆq¿ F^v.-kn. aT-Øn¬ h®v Pq_nen BtLm-jtØm-S-\p-_-‘n®v hn. _en-b¿∏n®v ktµiw \¬In BtLm-j-ßfn¬ ]s¶-SpØp; D®-Ig
- n™v ]pØq¿ ssa\¿ skan-\mcn kµ¿in®p.
tXm´-ØmSn CS-h-I-bn¬ CS-b-\-SpØ kµ¿i\w \S-Øn.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
54
BISHOP’S ENGAGEMENTS
December 2014
Pastoral visit, Thotathady
Kakkanad
Minor Seminary, Puttur
School Teachers’ Seminar, Jnananilaya
Pastoral visit, Jadkal
Morning 10: Vishanpara Convent Blessing, Jadkal
Pastoral Councill Meeting, Jnananilaya
Morning 10: DKRDS: Human Rights’ Convention, Belthangady
Afternoon 2: Kutrupady
11.
Morning: KET; Afternoon: Meeting Ordinandi Dn. Xavier
Vadakel at Bishop’s House
13.
Morning: KET; Evening: United Christmas celebration, Mangalore
15.
Morning: Lamp lighting ceremoney at Kalpatharu School
of Nursing;
Evening: Sacred Heart School day, Bajagoli
16.
Diocesan Inter-Commission Meeting, Jnananilaya
17.
Morning: KCECS Meeting; Evening:St. Mary’s School day, Laila
18.
Evening 4.30: St. Savio School day, Thotathady
19.
Monthly Recollection
20.
Minor Seminary, Puttur
21.
Diocesan Bible Quiz Competition, Jnananilaya
22.
Sauharda Vedike
23.
Half day Prayer; Afternoon: New Couple Retreat
Concluding, Jnananilaya
24-25. Christmas celebration at Cathedral
25.
Morning 9.00: Divya Ashirvad CSI Church, Belthangady
27.
Morning: Ordination, Konnakkad
28.
Parish Jubilee celebration, Padavu
29.
Morning: Ordination, Naduvil
30.
Morning: Ordination of Dn. Xavier Vadakel, Chandanackampara
31.
Morning: Ordination, Mavumchal;
Evening: Year ending celebration at Cathedral
01.
02-04.
05.
06.
07-08.
08.
09.
10.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
UDAYADEEPA BELTHANGADY
DEC. 2014
55
1/--pages
Report inappropriate content