close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE
KREITI YA 12
SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE (FAL)
LEPHEPHE LA BORARO (P3)
DIBOKWANE/HLAKOLA 2014
MEPUTSO: 100
NAKO: 2½ diiri
Palomoka ya matlakala a dipotšišo ke 6.
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe
Phetla
Sepedi Lelemetlaleletšo la Pele (FAL)/P3
2
NSC
DBE/Dibokwane–Hlakola 2014
DITAELO
1.
Lephephe le, le arotšwe ka DIKAROLO tše THARO, e lego ya A, ya B le
ya C.
KAROLO YA A: Ditaodišo
KAROLO YA B: Ditšweletšwa tša tirišano tše telele
KAROLO YA C: Ditšweletšwa tša tirišano tše kopana
(50)
(30)
(20)
2.
Araba potšišo e TEE karolong ye NNGWE le ye NNGWE.
3.
Araba ka Sepedi.
4.
Thoma karolo ye NNGWE le ye NNGWE letlakaleng le LEFSA.
5.
Beakanya (ka tsela ya mmepe wa monagano, seswantšho, mantšu a
bohlokwa le tše dingwe) o be o badišiše le go dira palobohlatse. Peakanyo
ya gago e tšwelele pele ga sengwalwa se SENGWE le se SENGWE.
6.
Peakanyo e bonagale gabotse. E laetše ka go thala mothalo wa go putla.
7.
Šomiša nako ya gago ka tsela ye:
KAROLO YA A: Ditaodišo
(metsotso ye 80)
KAROLO YA B: Ditšweletšwa tša tirišano tše telele
(metsotso ye 40)
KAROLO YA C: Ditšweletšwa tša tirišano tše kopana (metsotso ye 30)
8.
Dikarabo di nomorwe go swana le dipotšišo.
9.
Efa karolo ye NNGWE le ye NNGWE hlogo ya maleba.
10.
Ngwala ka bothakga le ka mongwalo wa go balega.
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe
Phetla
Sepedi Lelemetlaleletšo la Pele (FAL)/P3
3
NSC
DBE/Dibokwane–Hlakola 2014
KAROLO YA A: DITAODIŠO
POTŠIŠO YA 1
Kgetha e TEE go dihlogo tše seswai tše di latelago gomme o ngwale taodišo ya
botelele bja mantšu ao a sa fetego a 300.
Taodišo e rulaganywe ka lenaneo la go swana le mmepe wa monagano goba lenaneo
leo le ka go thušago go rulaganya. O tla fiwa meputso ya go rulaganya le palobohlatse.
1.1
Dimakatšo ...!
1.2
Polelo ya gagwe, ya fetola bophelo bja ka.
[50]
Ngwala taodišo yeo lefoko le le tšwelelago mathomong, gare goba
mafelelong a yona.
[50]
1.3
Ge ke re phaphara, ka hwetša e le toro fela.
[50]
1.4
Bafsa ba swanetše go ikgethela ditumelo.
Ngwala taodišo yeo o dumelelanago goba o gananago le kgopolo ye.
[50]
1.5
La fihla letšatši la go kgaola ngwaga.
[50]
1.6
Theknolotši e laola maphelo a bafsa. Dumela goba o ganetše.
[50]
1.7
Lebeledišiša diswantšho tše tša ka tlase. Kgetha se TEE gomme o ngwale
taodišo ka sona.
1.7.1
[E tšwa go: Inthanete]
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe
Phetla
[50]
Sepedi Lelemetlaleletšo la Pele (FAL)/P3
4
NSC
DBE/Dibokwane–Hlakola 2014
1.7.2
[E tšwa go: Inthanete]
PALOMOKA YA KAROLO YA A:
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe
Phetla
[50]
50
Sepedi Lelemetlaleletšo la Pele (FAL)/P3
5
NSC
DBE/Dibokwane–Hlakola 2014
KAROLO YA B: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE TELELE
POTŠIŠO YA 2
Araba potšišo e TEE go tše nne tše di latelago. Botelele bja karabo ya gago e be
mantšu ao a sa fetego a 150. Setšweletšwa se rulaganywe ka lenaneo la go swana le
mmepe wa monagano goba lenaneo leo le ka go thušago go rulaganya. O tla fiwa
meputso ya go rulaganya le palobohlatse.
2.1
LENGWALO LA SEGWERA
Ngwalela mogwera wa gago lengwalo o mo homotše morago ga go
hlokofalelwa ke motswadi.
2.2
POLELO YA SEMMUŠO
Bjalo ka morutwana wa marematlou, o kgopetšwe go fa polelo ya kamogelo le
tlhohleletšo moletlwaneng wo o beakanyeditšwego barutwana ba kreiti ya 8.
Ngwala polelo yeo.
2.3
[30]
ATHIKHELE YA KURANTA
O mmegi wa ditaba kuranteng ya 'Maatlakgogedi'. Ngwala athikhele ka kotsi
ya sefatanaga yeo e hlagilego motseng wa geno.
2.4
[30]
[30]
MEMORANTAMO
Go na le barutiši bao ba gogago maoto go ya dithutwaneng tša bona.
Ngwalela hlogo ya sekolo memorantamo o ngongorege ka tšhalelanthago
yeo.
PALOMOKA YA KAROLO YA B:
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe
Phetla
[30]
30
Sepedi Lelemetlaleletšo la Pele (FAL)/P3
6
NSC
DBE/Dibokwane–Hlakola 2014
KAROLO YA C: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE KOPANA
POTŠIŠO YA 3
Araba potšišo e TEE go tše tharo tše di latelago. Botelele bja karabo ya gago e be
mantšu ao a sa fetego a 100. Setšweletšwa se rulaganywe ka lenaneo la go swana le
mmepe wa monagano goba lenaneo leo le ka go thušago go rulaganya. O tla fiwa
meputso ya go rulaganya le palobohlatse.
3.1
DITAELO
Makgolo wa gago o gola mphiwafela ka karata ya panka. Ngwala ditaelo tše 7
tšeo a swanetšego go di latela ge a ntšha tšhelete pankeng.
3.2
POSKARATA
Motswalago o a nyala. Thala poskarata yeo o laletšago batho lenyalo leo
radiong ya setšhaba.
3.3
[20]
[20]
KARATA YA TALETŠO
Ngwala karata ya taletšo yeo o tlogo e romela mogwera wa gago go mo
mema moletlong wa kolobetšo ya moratho wa gago.
[20]
PALOMOKA YA KAROLO YA C:
PALOMOKA YA TLHAHLOBO:
20
100
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа