close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
WHO×B « «uFÐUð
W×H d³Ž UÎ C¹√
„u³ OH «
Àb(« l WHO×
—ôËœ 1
≥Æπ∑¥
Ë—u¹ 1
¥Æ∂∑μ
—UM¹œ 1
μÆ∂∞≥
W??K??U??ý ¨W???O???????ŽU???L???????²???ł≈ ¨W???O???ÝU???O???????????Ý ≠ W?????K????????I??²???? W????????O?????Žu????????³??Ý√ W?????H??O??×??
E-mail: hadath2006@gmail.com 09/01/2015 - 391 ¨‫ גליון מס‬- ¨‫ מע אלחדת‬WKUý ¨WOŽUL²ł≈ ¨WOÝUOÝ ≠ WKI² WOŽu³Ý√ WHO× ≠ Íd−¼ ±¥≥∂ ‰Ë√ lOЗ ±∏ o«u*« ≤∞±μرØπ WFL'« ¨ ≥π± œbF«
∫åÊU?? ? ? ? ?½ù« ‚u?? ?I? ? ( ¡U?? ? ³? ? ?Þ√ò d?? ¹d?? I? ?ð
q?? √ Êu??A?O?F?¹ Êu??O?M?O?D? ?K?H? «
5OKOz«dÝù« s «uMÝ dAFÐ
5??¹Ó —u??Ý 5??¾?łô …U?? Ë
¡«d?? ? ? ł ÊU?? ? M? ? ?³? ? ? w?? ? ?
W??O? −? K? ¦? « W?? H? U?? F? «
w?? åW?? O? ö?? Ýô« W?? Ëb?? «ò l?? «u?? * U??N? H? B? ¡U?? M? Ł « 5??O? ½ b?? q??²? I? Ð ·d??²? F? ð U??J? ¹ d?? «
W?? —U??A?* « W??O?Ð d??F? « ‰Ëb?? « ·d??²?F?ð q??N? ÆÆU??O?L?Ý — o??O?I?×?²? « √b??³?ð Ë W??¹—u??Ý Ë ‚«d??F? «
øU??¼U??¹ U??×? { w?? U?? ¼« ÷u?? F? ð Ë U??C? ¹ « åU??N? zU??D? š Q??Ð ò t?? ? H? ½ n?? U??×? ²? « w?? U??N? ð «d??zU??Þ
…d?? ? ? ? L? ? ? ? Þ
l?? ? ?−? ? ? H? ? ? ð
q?? ? ²? ? ?I? ? ?0
Í“U?? ? ? −? ? ? Š ÊU?? ? ? ? ?½ b?? ? ? ? ?Ž
f??¹—U??Ð W??O? K? L? Ž W??O? H? K? š v??K? Ž
W?? d?? (« t??³? A? ¹ åÊU?? d?? ³? ?O? ? ò
uŽb¹Ë ågŽ«œå?Ð WO öÝù«
Êu?? ?½U?? ?I? ? « s?? ? ?Ž U?? ? N? ? ?ł«d?? ? šù
ÆÆUOLÝ— oOIײ « √b³ðË W¹—uÝË ‚«dF « w åWO öÝô« W Ëb «ò l «u* UNHB ¡UMŁ« 5O½b q²IÐ ·d²Fð UJ¹d «
øU¼U¹U×{ w U¼« ÷uFðË UC¹« åUNzUDšQÐò t H½ n Uײ « w UNð«dzUÞ W —UA*« WOÐdF « ‰Ëb « ·d²Fð qN
Ë« «dAF« q²Ið Ê« sJL¹ UC¹« a¹—«uB« Ê« ÷d²H½ ô «–ULK
«dzUD« UNIKDð a??¹—«u? w?? ¼Ë sOO½bL« s ·ôü« Ë« U¾L«
…bOŠu« XO ¢WOöÝô« WËb«¢ øWI¼Uý UŽUHð—« s …dOGL«
WOJ¹dô« «dzUD« UL½«Ë sOO½bL« oŠ w
—“U−L« VJðdð w²«
ô s×½ ÆsOO½bL« vK²I« œbŽ ¡UBŠ« sŽ bdL« nuð p– bFÐË
¡«dł s sOO«d F«Ë sO¹—u« sOO½bL« s ·ôü« ◊uIÝ bF³²½
«dzUD« Ác¼ Êô ¨UF WOÐdF«Ë WOJ¹dô« nUײ« «dzUÞ nB
¨ UŽUHð—ô« Ác¼ s ¨UN¹—«u oKDðË ¨WOUŽ UŽUHð—« vKŽ dODð
¨ÊU²½UG
«Ë UO³OË ‚«d F« w
XKF
ULK¦ UULð UC¹« W¹—UC׫
ÆsOU׫ w
ÊU½«b ÊU
dD«Ë
s¹c« sOO«d ŽË sO¹—uÝ s sOO½bL« U¹U×C« sŽ u¼ UM«RÝ
nUײ« UÐd{ w
W—UAL« WOÐdF« «dzUD« a¹—«uBÐ «uDIÝ
wL²Mð Íc??« sOOÝUO« …œUI« U¼—d³¹ nOË ¨W¹u−« wJ¹dô«
W¹ULŠ ¡UDž X×ð rNK³ s XKÝ—«Ë ¨ «dzUD« Ác¼ rNËœ v«
¡ôRN WÐUłô« „d²½ ø¢»U¼—ô«¢ s sOO«d F«Ë sO¹—u« sOO½bL«
WO{—ô« «œUCL« Ê«dO½Ë a¹—«uB« vd w
Ê«dOD« s U³M−ð
vKŽ qOb²KË Æ«b??ł …dO³ QD« ôUL²Š« ÊS??
«cNË ¨Ê«dODK
W¹dJŽ «bŽU ◊uIÝ WF«Ë v« dOA½ WG«b« WIOI׫ Ác¼
¢WOöÝô« WËb«¢ «u UNOKŽ dDOð w²« oÞUML« w
WO½U½«Ë
…œUOI« X??Žœ«Ë ¨W¹œdJ« ¢w½UÐu¢ Ë« ¢»d?? F??« sOŽ¢ WM¹b w
«bŽUL« X½U «–S
ÆQD« WI¹dDÐ „UM¼ XDIÝ UN½« W¹dJF«
¨QD« ÊUJL« w
Ë QD« o¹dDÐ jIð WO½U½ô«Ë W¹dJF«
√b??Ð ‚«d? F??« ‰ö??²??Š«Ë ¨`KL« Ëe??G??« ¡UN²½« bFÐ ≠Àb??×??« l??
ÊuOK s?? d??¦??« œU??N??A??²??Ý« U??N??Ë«Ë ¨s??K?? F??« v?? « dNEð o??zU??I??×??«
d¦ô dL²Ý« Íc« —UB׫ ¡«dł s tH½ œbF« UNK³Ë ¨w«d Ž
¨qUA« —Ub« W×KÝ« WÐËc« `C
UNO½UŁË ¨ «uMÝ dAŽ s
ÂUEM« WŠUÞ«Ë ÍdJF« qšb²« o¹u² WF¹—– UN«b²Ý«Ë
WLO Í« UN sJ¹ r U
UA²ô«Ë ozUI׫ Ác¼ q sJ Æw«d F«
ËeG« ¡Uł w²« ·«b¼ô« lOLł XII×ðË ¨—uE×L« lË bI
¨WOKF
UÐdC« W³ÝUMLÐ ÂöJ« «c¼ ‰uI½ ÆUNIOIײ wÐdG« wJ¹dô«
w²« W¹—uÝË ‚«d F« s q w
b¹b−« nUײ« «u I W¹u−«
w
d³ô« —ËbUÐ …—uD²L«Ë W¦¹b׫ WOJ¹dô« «dzUD« ÂuIð
cML
¨¢W??O??ö??Ýô« W??Ëb??«¢ «u? UFL−ðË l«u b{ U¼cOHMð
UuKF Í« √d I½ Ë« lL½ r dNý« WŁöŁ q³ ¨ UÐdC« Í« ¨UNzbÐ
vKŽ Ë« WËb« «u? bOF vKŽ ¡«u? Ý U¼U¹U×{ ‰u?? Š ÂU??—« Ë«
WËb«¢ wKðUI Ê« WUš ¨sOO«d ŽË sO¹—uÝ s sOO½bL« bOF
Æ…dO³ WO½b UFL−ð jÝË ÈdË Êb w
ÊËbł«u²¹ ¢WOöÝô«
U¼ƒ«dł« r²¹ UIOI×ð Ê« wJ¹dô« gO−« rÝUÐ Àbײ sKŽ«
ÊuJð b ¢WOöÝô« WËb«¢ «u vKŽ W¹uł «—Už …bŽ w
UOUŠ
wJ¹d« ‰ËR ‰UË ¨sO¹—uÝË sOO«d Ž sOO½b ◊uIÝ v« œ«
¢ÂuJ²MÝ¢ vDÝu« WOJ¹dô« …œUOI« Ê« ”d??Ð f½«d ¢ WUu
ÆWUŠ ±∏ w
oI×ð √bÐ UÐdC« Ác¼ vKŽ ·dAð w²«
œbB« «c¼ w
WIŁu UuKFLÐ ¡ôœô« s »dN²¹ wJ¹dô« gO−«
¨vŠd−«Ë vK²I« WM¹UFL ÷—ô« vKŽ «u t¹b fO t½« W−×Ð
‰uLð w²« WOuI׫ ULEML« iFÐ vKŽË ¨tOKŽ «b¹bł fO «c¼Ë
tłË vKŽ UNM W¹—u«Ë ¨WOÐË—Ë« ‰Ëœ Ë« …bײL« U¹ôu« s
dz«b« Ÿ«dB« w
bŠ«Ë V½Uł s UU—« wDFð w²« ¨’uB«
vŠd−«Ë vK²I« œ«bŽ« UIKD dcð r UN½« Í« ¨W¹—uÝ w
UOUŠ
Ë« ¨tÐuMł v« WKðUIL« UOAOKOL« Ë« Í—u« gO−« ◊UÝË« w
wH²JðË ¨ÂUEM« …dDO lCð w²« ÊbL«Ë ÈdI« w
sOO½bL«
WOÐd׫ «dzUD« q³ s nBI« ¡«dł s vK²IK ÂU—« ¡UDŽSÐ
Ê« b??« ÊU????½ô« ‚uIŠ s??Ž WF
«b W??O??Ëœ ULEM ÆW??¹—u????«
bdL« —Uý«Ë ¨nUײ« «dzUÞ nBIÐ «uDIÝ vK²I« «dAŽ
nUײ« «u I W¹u−« UÐdC« Ê« ÊU????½ô« ‚uI× Í—u????«
cM ¡U½ fLšË ‰UHÞ« W²Ý rNMOÐ UO½b ≤≥ q²I sŽ dHÝ«
¨w{UL« ©dÐu²«® ‰Ëô« s¹dAð W¹UN½ v²ŠË ©d³L²³Ý® ‰uK¹« ≤≥
Êœ—_« d?? ? N? ? ½ w?? ? ? W?? ?O? ? ÝU?? ?O? ? ÁU?? ? O? ? ? U?? ? O? ? ?L? ? ? Ë l?? ? H? ? ð d?? ? ð W?? ? ¹ d?? ? ³? ? Þ …d?? ? O? ? ×? ? Ð
WHK² oÞUM w
XDIÝ —UD_« s …dO³ UOL Ê√ ô≈ ¨q√
¨p– v≈ ÆÊôu−«Ë UHOŠË UJŽË bH w
U¼d³√ X½U ¨œö³« s
lł«dð v≈ dOAð W¹u−« œU??—_« d¹—UIð Ê√ v≈ …—U??ýù« —b−ð
WUšË —UD_« ‰uD¼ dL²¹ Ê√ lu²¹ sJË ¨WHUF« …bý
ÃuK¦« jU²ð Ê√ lu²¹ UL ¨»u??M??−??«Ë edL« w²IDM w?? Ê√ lu²¹Ë ÆqOK« UŽUÝ ‰öš sO²IDML« w
WOUF« rLI« w
ëu? _« ŸU??H??ð—« qB¹ Ê√ lu²L« s YOŠ ¨U−zU¼ d׳« vI³¹
—UD_« s …dO³ UOL Ê√ ô≈ ¨q√ X½U qÐ ¨ UFËÆ—U²√ ∑ v≈
UJŽË bH w
U¼d³√ X½U ¨œö³« s WHK² oÞUM w
XDIÝ
œU—_« d¹—UIð Ê√ v≈ …—Uýù« —b−ð ¨p– v≈ ÆÊôu−«Ë UHOŠË
dL²¹ Ê√ lu²¹ sJË ¨WHUF« …bý lł«dð v≈ dOAð W¹u−«
lu²¹ UL ¨»uM−«Ë edL« w²IDM w
WUšË —UD_« ‰uD¼
UŽUÝ ‰öš sO²IDML« w
WOUF« rLI« w
ÃuK¦« jU²ð Ê√
qB¹ Ê√ lu²L« s YOŠ ¨U−zU¼ d׳« vI³¹ Ê√ lu²¹Ë ÆqOK«
Æ—U²√ ∑ v≈ ëu_« ŸUHð—«
U??½ ö??Ž ù« r?? ?
Àb(« l
∂∂ » Æ’ ¨ ≥∞∏±± œuJO
±≠∑∞∞≠∑∞≠±±≠π∞∫nðU¼
∞¥≠π∞μπ∞≤±∫fU
052≠7409639
1≠700≠70≠11≠90
2 r— jG{≈ rŁ
hadath2006@gmailÆcom ∫w½Ëd²Jô« b¹d³«
¨UNÐU׫ WOËR vKŽ UN²×Ë U½öŽô« Èu×
ôË rN²OËR vKŽË UNO³ðU ¡«—« sŽ d³Fð ôUI*«
dAMð r Ë« dA½ ‰UŠ w œdð
∫X½d²½ù« lu d³Ž WHO×B« qOLײ
wwwÆalhadathÆcoÆil
∑ ”b??I??« w?? ÃuK¦« ŸU??H??ð—« “ËU−²¹ r?? sOŠ w?? ≠Àb??×??« l??
…dO×Ð w
ÁUOL« Èu² Ê√ v≈ dOAð d¹—UI²« ÊS
¨ «d²L²MÝ
V×ÐË Æw{UL« X³« cM «d²L²MÝ ∑?Ð lHð—« b W¹d³Þ
lHð—« b?? W¹d³Þ …dO×Ð w?? ÁUOL« Èu² ÊS??
ÁUOL« WDKÝ
wÝUO r— qO−ð rð UL Æ «d²L²MÝ ≥ ?Ð ¨¡UFЗ_« ¨f√ Âu¹
¥∞ v≈ XKË YOŠ ¨Êœ—_« dN½ w
WI
b²L« ÁUOL« WOL w
r−×Ð sJð r WHUF« Ê√ rž—Ë ÆWO½U¦« w
©VFJ d²® UÐu
w
Êœ—_« dN½ w
WOÝUO ÁUO UOLË lHðdð W¹d³Þ …dO׳²«
ÊS
¨ «d²L²MÝ ∑ ”b??I??« w?? ÃuK¦« ŸU??H??ð—« “ËU−²¹ r?? sOŠ
lHð—« b W¹d³Þ …dO×Ð w
ÁUOL« Èu² Ê√ v≈ dOAð d¹—UI²«
ÊS
ÁUOL« WDKÝ V×ÐË Æw{UL« X³« cM «d²L²MÝ ∑?Ð
¨¡UFЗ_« ¨f??√ Âu??¹ lHð—« b W¹d³Þ …dO×Ð w
ÁUOL« Èu²
ÁUOL« WOL w
wÝUO r??— qO−ð rð UL Æ «d²L²MÝ ≥ ?Ð
©VFJ d²® UÐu ¥∞ v≈ XKË YOŠ ¨Êœ—_« dN½ w
WI
b²L«
X½U qÐ ¨ UFu²« r−×Ð sJð r WHUF« Ê√ rž—Ë ÆWO½U¦« w
∫“UO²ô« VŠU
÷Æ Àb(« Wdý
Àb(« VK w X½√
Àb(« l WHO×
„u³ OH « vKŽ UM²×H d³Ž U½uFÐUð
W¹dD WHO×
≤
∞πØ∞±Ø≤∞±μ
∞πØ∞±Ø≤∞±μ
≥
Êu?? O? ?M? ?O? ?D? ? ? ?K? ?H? ? « ∫åÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ?½ù« ‚u?? ? ?I? ? ?( ¡U?? ? ? ?³? ? ? ?Þ√ò d?? ? ¹d?? ? I? ? ð
5?? ? ?O? ? ?K? ? ?O? ? ?z«d?? ? ?Ýù« s?? ? ? ? «u?? ? ? ? M? ? ? ? Ý d?? ? A? ? ?F? ? ?Ð q?? ? ? ? ? √ Êu?? ? A? ? ?O? ? ?F? ? ?¹
WÒOŁuK²« ÷«d_« Ê√ v≈ dOA¹Ô Ë Æ©UuKOÐUЮ wLOK׫ —u« ¡UÐËË
w tOKŽ w¼ UL dO¦JÐ d¦√ WK²×L« w{«—_« w dA²Mð W¾ÐË_«Ë
ÆqOz«dÝ≈
…—«“Ë lMLð w²« WÒOKOz«dÝù« …dDO
« …eNł√ qLŽ d¹dI²« bd¹Ë
dOuð s ¨UNð«– WDK
« UUHš≈ V½Uł v≈ ¨WOMOD
KH« W×B«
pcÐ w?? ¼Ë ¨WK²×L« w?? {«—_« ÊUJ
WKUJ« WO³D« Ub«
WOKOz«dÝù« «bOOI²« ‰uŠ WK¦QÐ d¹dI²« wðQ¹Ë ÆrN²×BÐ fLð
·UFÝù« «—UOÝ ¨WO³D« r«uD« ¨v{dLK Wd׫ W¹dŠ vKŽ
…Òež ŸUDË WOÐdG« WHC« sOÐË ¨WOÐdG« WHC« qš«œ W??¹Ëœ_«Ë
WOMOD
KH« WDK
« W½“«u vKŽ WOKOz«dÝù« …dDO
«Ë Æ”bI«Ë
…dDOÝ p??– v?? ≈ ·UC¹ ÆW×B« W??½“«u? p??– w?? ULÐ ¨ÎUuLŽ
…œ—«u? « lzUC³« vKŽ W{ËdHL« Vz«dC« ‰«u? √ vKŽ qOz«dÝ≈
Âb²
ð ¢ d¹dI²« w ¡U??łË ÆWOMOD
KH« WDK
« oÞUM v≈
‰«u_« ‰uÒ ×ð ö wÐUIŽ ¡«dłS WOUŽ …dOðuÐ Ác¼ UN²DKÝ qOz«dÝ≈
wÒ³D« “UN−« q¹uL²Ð fL« v≈ pcÐ ÍœRðË ¨WDK
K WÒIײ
L«
—Uý√Ë Æ¢—«d I²Ýô« ÂbŽ s ‰UŠ w ¡UI³« vKŽ Ád³−ðË wMOD
KH«
UNNł«u¹ w²« ‰U׫ ÊQÐ ¡UŽœô« vKŽ eJðd¹ t½√ v≈ d¹dI²« ËbF
WD³ðd w¼ UL½≈ ¨WE×K« …bOË X
O wMOD
KH« W×B« “UNł
t²Ž“Ë ÊUOÐ qI½Ë ÆWÒK²×L« w{«—_« vKŽ WÒOKOz«dÝù« …dDO
UÐ
w qLFð w²« «d ≈ —u ‰u ¨d¹dI²« ZzU²½ sLC²ðË ¨WLEML«
Ub« ÂbIð Ê√ WOMOD
KH« W×B« …—«“Ë Vł«Ë s¢ ∫WLEML«
Ê√ qOz«dÝ≈ V??ł«Ë s sJË ¨UN²ŽUD²Ý« —b —uNL−K WÒO³D«
WÒOMOD
KH« W×B« …—«“Ë lOD²
ð ô w²« Ub« q dÒuð
wKOz«dÝù« qHD«Ë wMOD
KH« qHD« vÒIK²¹ Ê√ WÎ MU{ ¨UNL¹bIð
—U²_« U¾ bF³ð oÞUM w ÊUOŠ_« iFÐ w ÊuAOF¹ s¹c« ≠
Æ¢ÎU¹ËU
² Î UO³Þ UłöŽ ≠ jI
“UNł w W¹dA³« œ—«uL«Ë ¨ Ub« dOuðË q¹uL²« w W¹bł ‚u?? I??×?? ¡U?? ³?? Þ√¢ W??L??E??M?? t?? ðb?? Ž√ d??¹d?? I??ð n??A?? ≠Àb?? ×?? « l?? WO
HM« W×BK WBBL«
W½“«uL« wH ÆwMOD
KH« W×B« W× vKŽ wKOz«dÝù« ‰ö²Šö …dD« UÝUJF½ô« ¨¢ÊU
½ù«
Ò
W½“«uL« s «d? w½UL¦Ð q??√ UN½√ sO³ð WÒK²×L« oÞUML« w
rN²³
½ s?? v?? K?? Ž√ q??O??z«d? Ý≈ w?? ¡U??³??Þ_« W³
½Ë Æq??O??z«d? Ý≈ w?? sO³O³Þ qÐUI Î UOKOz«dÝ≈ Î U³O³Þ ≥≥® WÒOMOD
KH« oÞUML« w
sOB²L« ¡U³Þ_« W³
½Ë Æ©sÞ«u ±∞∞∞ qJ jI sOOMOD
K
WÒK²×L« w{«—_« w rN²³
½ s «d w½UL¦Ð vKŽ√ qOz«dÝ≈ w
wMOD
K VO³Þ ∞[≤≤ qÐUI h² wKOz«dÝ≈ VO³Þ ±[∑∂®
v≈ qBð qOz«dÝ≈ w sO{dLL« W³
½Ë ¨©s??Þ«u? ±∞∞∞ qJ
wN WK²×L« w{«—_« w ULMOÐ ¨sÞ«u ±∞∞∞ qJ ÷dL ¥[∏
Ʊ[π ÈbF²ð ô
Î
¨sOOMOD
KHK …d«u² dOž ULOFD²« s «œbŽ Ê√ d¹dI²« dc¹Ë
»UN²« b{ rOFD²« q¦ ¨qOz«dÝ≈ w sOMÞ«uLK pc w¼ ULMOÐ
UðËd« ¡UÐË ¨sO²zd« »UN²« ¨Í—b−« ¨©A f²O²O³¼® wzUÐu« b³J«
‰UË Æt Êu{dF²¹ Íc??« w×B« ‰UL¼ù« ¡«d?ł ¨sOOMOD
KH«
dAFÐ sOOKOz«dÝù« s q√ ÊuAOF¹ sOOMOD
KH« Ê≈ d¹dI²«
fLÐ d¦√ WOMOD
KH« w{«—_« w l{d« uL¹ ULMOÐ ¨ «uMÝ
s wMOD
K lO{— ±∏[∏ …UË® qOz«dÝ≈ w l{d«
s «d
Ò
¡U
M« uLðË Æ©qOz«dÝ≈ w lO{— ≥[∑ qÐUI ¨qHÞ ±∞∞∞ q
UOKOz«dÝù« s «dÒ ? lЗQÐ d¦√ …œôu??« ‰öš UOMOD
KH«
Æ© UOKOz«dÝ≈ UN√ l³Ý qÐUI ¨WOMOD
KH« w{«—_« w ≤∏®
dO¹UF vKŽ bL²Ž«Ë ¨¢b??
??ð ‚dÒ ?? ¢ Ê«u? M??Ž X×ð d¹dI²« ¡U??łË
ÊUJ
« …—b?? w dŁRð WOŽUL²ł« ≠ W¹œUB²« Èd?? š√Ë ¨WO×
u¼ q²×L« Ê√ t²¹«bÐ w b√Ë ¨WO×B« rNuIŠ qOB×ð vKŽ
w²« W¹œUB²ô«Ë WOŽUL²łô«Ë WO×B« V½«u−« sŽ ‰ËR
L«
«u− v?? ≈ d¹dI²« dOA¹Ë Ɖö??²??Šô« X×ð VFA« UNAOF¹
W?? ? d?? ?( « t?? ?³? ?A? ?¹ åÊU?? ? d?? ? ³? ? ?O? ? ? ò f?? ? ? ¹ —U?? ? ? Ð W?? O? ?K? ?L? ?Ž W?? O? ?H? ?K? ?š v?? ?K? ? Ž i?? ? ? H? ? ? ? ? ? M? ? ? * « w?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? Ý «–U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? *
Êu?? ? ½ U?? ? I? ? « s?? ? ?Ž U?? ? ?N? ? ?ł «d?? ? ?š ù u?? ? ?Ž b?? ? ?¹ Ë åg?? ? ? ? Ž «œå?? ? ? ? ?Ð W?? ? ?O? ? ? ö?? ? ?Ý ù« øåÈb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¼ ò?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ð Íu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?' «
d¹“Ë ·U{√Ë ÆtO« V
½ UL √d³ ¨«dÎ B²M œö³« v« p– bFÐ œuFO
ÕUM−« ¢ ∫W¹dOH
½«d²« tH«uLÐ ·ËdFL« wKOz«dÝù« WOł—U«
ËcHM UNKL×¹ w²« rOI« fH½ qL×¹ ¨WOöÝù« Wd×K wULA«
vKŽË ¨ «œUI²½ô« qLײð ô UN½√ rŽ“Ë ÆtzUŽœ« oË ¨¢f¹—UÐ w WOKLF«
ÆÁdO³Fð bŠ vKŽ Æ¢UNÐ sRð w²« …œbA²L« UNLO l vUM²¹ d√ Í√
WOÞ«duL¹b«¢?Ð UNHË U œbNð WOöÝù« Wd׫ Ê« ÊUd³O vŽœ«Ë
w²« iF³« WIcŠ ¢ ¨qOz«dÝ≈ w sOMÞ«uL« pcË ¨¢WOKOz«dÝù«
wH ¨UÎOUž UNMLŁ lbMÝ UIÎ ÐUÝ Êu½UI« sŽ Wd׫ ëd? š« XFM
‰ËU×ðË Wd׫ ÷d×ð ¨WOAU¼ W¹u½UŁ —uQÐ tO uNK½ Íc« Xu«
w ÊËdL²
s×½ ¢∫ ‰uIUÐ ·dD²L« hKšËÆ¢ UM²Ëœ i¹uIð
p–Ë ¨wKOz«dÝù« Êu½UI« sŽ WOöÝù« Wd׫ ëd š« qł√ s qLF«
U½UF
iŠb ‰U− Í√ wDF½ ô v²Š ¨`??{«Ë l¹dAð WDÝ«uÐ
ÊU
KÐ oÞUM« ‰U ¨Ÿu{uL« vKŽ UγOIFðË Æ¢WOzUC «dGŁ d³Ž
¢∫ Ê≈ ¢¥∏uOMOD
K ¢ ? «bO−½ w¼«“ wU×L« ¨WOöÝù« Wd׫
¨WOöÝù« Wd׫ vKŽ ¨s??Ž—ô« i¹dײ« «c¼ v« ÊUd³O lœ U
¢∫ ·U??{√Ë Æ¢WMeË WKQ² W¹dBMŽ W??“« s w½UF¹ t½u u¼
¨tIMŽ vKŽ UNU³Š n²Kð √bÐ w²« WOzUCI« W“ô« ¨tðU“_ ·UCð
UMI¹dD³ s×½ U« ¨WOÐU²½« W“« X׳«Ë wU²UÐ X
JF½« w²«Ë
Æ¢Êu²ÐUŁ UM−N½ vKŽË ¨Êu{U
—ËbOG«¢ ·dD²L« wKOz«dÝù« WOł—U« d¹“Ë eN²½« ≠Àb׫ l
WO
½dH« ¢Ëb³¹≈ w—Uý ¢ WHO× XbN²Ý« w²« WOKLF« ¨¢ÊUd³O
Wd׫ vKŽ i¹dײK ¨ WÞdý wKł—Ë sOHþu ±∞ q²I v« œ√Ë
UN
Oz—Ë wMOD
KH« q??š«b??« w?? W??O??ö??Ýù«
sŽ U??N??ł«d? š≈ v?? « …u?? Žb??«Ë ¨Õö?? b??z«— aOA«
t WM¹Ëbð w ·dD²L« d??¹“u??« ‰U??Ë ÆÊu½UI«
¢ wŽUL²łô« q«u²« lu vKŽ t²×H vKŽ
¢ WOKLŽ s t½ULKFð Íc« ”—b«¢ Ê≈ ¢„u³
O
W−UF v« UMFb¹ Vł«u« Ê√ u¼ ¨¢Ëb³¹≈ w—Uý
·U{√Ë Æ¢ôUŠ …œbA²L« Ud×UÐ oKF²¹ U q
lbOÝ ¨ Ud׫ Ác??¼ q¦ vKŽ d³B¹ s ¢∫
wM−¹ s??Ë ¨¡U??¹d??Ð_« ¡U??b??Ð ö³I²
p??– sLŁ
¡ôR??¼ X×M w?? ²??« t²OÞ«duL¹œ b¹bNð Èu??Ý
ÆÁdO³Fð bŠ vKŽ ¨¢qLFK Wd
ÈËU??ý— rN²Ð UIÎ ÐUÝ oOIײ« v?? « qOŠ« ÊU?? Íc??« ÊUd³O Èd??¹Ë
qLŽ —«dL²ÝUÐ ÕUL
«Ë ¨d¦√ WKÞULL« ¡Uc« s fO ¢ t½√ ¨œU
Ë
oË Æ¢Õö bz«— aOA« UN
Oz—Ë WOöÝù« Wd×K wULA« ÕUM−«
Wd׫¢ Ê√ ¨UOÝË— w bË Íc« ¨wKOz«dÝô« d¹“u« vŽœ«ËÆtLŽ«e
ULEM qLAð ¨WKUJ² WK
KÝ sŽ WeFM dOž WIKŠ WOöÝù«
UË …bŽUI« rOEMðË ¨wöÝù« œUN−«Ë ¨”ULŠ WdŠ q¦ WOÐU¼—≈
rNÝ√— vKŽË ¨WOöÝù« Wd׫ ¡UCŽ√ Ê√ rŽ“Ë Æ¢gŽ«œ ¢?Ð ·dF¹
d³Ž tF rNLžUMðË »U??¼—û?? rNLŽœ `??C??ð« ¨Õö?? b?? z«— aOA«
Íc« dDUÐ Xd²Ž« ¨UO½UD¹dÐ v²Š ¢∫ ‰UË Æt¹√— V
Š ¨sOM
«
¨UN{—« ×Uš tðœdÞË Õö bz«— aOA« XKI²Ž« UbMŽ ¨t½uKJA¹
ÊUd³O U×¹dBðË ÆtLŽ“ bŠ vKŽ ¨¢WOUÝö«Ë nMF« l−A¹ t½_
V??¹–U??«Ë r??Ž«e? s?? d¦« X
O ¨UO½UD¹dÐ s?? aOA« œd??Þ ‰u?? Š
UDK
« X½U YOŠ ¨t×UB UNöG²Ý«Ë UN Z¹Ëd²« ‰ËU??×??¹
WLNð ‚UB« XËUŠ WOLUF« WO½uONB« s i¹dײÐË WO½UD¹d³«
¨tMJË ¨UN{—« ×Uš ÁœdÞ v« XFÝË ¨Õö bz«— aOAUÐ WOUÝö«
¨rJ׫ vKŽ UUM¾²Ý« ÂbÒ Ê√ bFÐ ¨dNý√ …bÒ Ž s−
UÐ ÀuJL« dŁ¬
l«uË wb²
Ë s¹œdGL« s?? b¹bF« ‰Ë«b?? ð ≠Àb??×??« l??
iHML« v≈ …—Uý≈ w ¢Èb¼¢ rÝ« …d¦JÐ wŽUL²łô« q«u²«
‚öÞ≈ vKŽ sO¹u−« sO¹b«d«Ë l«uL« s b¹bF« XIHð«Ë Íu−«
UL ôULJ²Ý« rÝô« «c¼ wðQ¹Ë ¨WO−K¦« WHUF« vKŽ ¢Èb¼¢ rÝ«
W¹u²A« n«u F« WOL
ð vKŽ w{UL« ÂUF« cM tÐ qLF« ¡bÐ rð
Ì
u¼ ¢Èb¼¢ `KDB s œ«d¹Ë Æ ôôœË ÊUF
«– WOÐdŽ ¡ULÝQÐ
WHUŽ WHUF« Ác¼ ÊuJð ÊQÐ ö√ ¨œUý—ù«Ë dO« v≈ o¹dD«
fID« l«u iFÐ d– bË ÆwŽ«—“Ë ÍdD rÝuLÐ dA³ð dOš
r¹dJ« ʬd I« w ¢Èb¼¢ Èb¼ WLK dc œuF¹ WOL
²« q√ Ê√
‰U –≈ rKÝË tOKŽ tK« vK bL× w³M« WUÝ— ·b¼ v« …—UýùUÐ
ULÓ  UÎ b= B
Ó Ô t ] K« Ê –Ú SÐ pÓ ³ÚKÓ vÓ K ŽÓ tÔ Óe] ½Ó tÔ ½] SÓ ¢ ∫tÐU² rJ×Ô w tK«
ÆrOEF« tK« ‚b ¢ …dI³« π∑ sÓ OM RÚ LÔ Ú K ÈdÓ ÚAÐÔ ËÓ ÈbÎ ¼Ô ËÓ t ¹Ú bÓ ¹Ó sÓ ÚOÐÓ
Èb¼£ Ë« Èb¼flWHUŽ£ ⁄U²ýU¼ œUL²Ž« r²OÝ t½√ v≈ —UA¹Ë
ÆwŽUL²łù« q«u²« UJ³ý vKŽ WœUI« W¹u−« WU׫ vKŽ
¥
∞πØ∞±Ø≤∞±μ
∞πØ∞±Ø≤∞±μ
µ
øU??½ u??1 œ v?? ≈ g?? Ž «œ d?? U??M?Ž q??K? ?ð q??¼
UuKF w oI×ð UN½≈ ¨ ¨WOKOz«dÝù« WÞdA« XU≠Àb׫ l
vKŽ ¢ u??½Ëd?? Š√ uF¹b¹’ l??u?? w?? d¹dIð dA½ ‰u?? Š UN²KË
ÆU½uL¹œ v≈ «uKKð b ¢gŽ«œ’ rOEMð s dUMŽ Ê√ bOH¹ ¨WJ³A«
t²HË d¹dIð dA½ t½√ bOHð UuKF UN²KË bI WÞdA« V×ÐË
w oOIײ« dýUÐ UN½√Ë ¨¢ u½ËdŠ√ uF¹b¹’ lu w ¢»–U
¢?Ð
ÊU
«–≈ U ‰Ë_« ¨s¹—U w oI×ð UN½√ WÞdA« XU{√Ë ÆWOCI«
w e
d²¹ w½U¦«Ë ¨t²«“≈ XLð rŁ luL« w d¹dI²« dA½ b qFHUÐ
—UFý X×ð ÁdA½Ë d¹dI²« d¹Ëe²Ð ÂU b ‰uN− ÊuJ¹ Ê√ WO½UJ≈
V×ÐË ÆwŽUL²łô« q«u²« l«u d³Ž tLOLFðË ¨luL« W×H
Ác¼ w UIOIײ« n¦Jð VIM« WÞdý ÊS WÞdA« sŽ —œU ÊUOÐ
Æ©d³¹UÝ® WO½Ëd²Jù« »d׫ …bŠË v≈ UN²UŠ≈ ÍuMð UN½√Ë ¨WOCI«
μ?? ? —u?? ? ł ú?? ? v?? ? ? ? ½ œ_« b?? ? ? ( « ŸU?? ? ?H? ? ? ð —«
q?? ? Š «d?? ? Àö?? ? ? ? Ł v?? ? K? ? Ž q?? ?J? ? O? ? ý ·ô¬
«œuN¹ ¨WOKOz«dÝù« WuJ×K wzUCI« —UA²L« o«Ë ≠Àb׫ l
qŠ«d ÀöŁ vKŽ —ułú v½œ_« b׫ l— Õ«d²« vKŽ ¨s¹U²AM¹U
WI«u Õ«d²ô« VKDðË Æ≤∞±∑ ÂUŽ W¹«bÐ l qJOý ·ô¬ WLš mK³O
…d²Ë XOMJ« qŠ V³Ð wzUCI« —UA²L« s WOzUM¦²Ý«
v≈ —ułú v?? ½œ_« b׫ lHðdOÝ ¨Õ«d? ²??ô« V×ÐË Æ UÐU²½ô«
ÊUO½ dNý W¹«bÐ l vË_« WKŠdL« w ¨dNA« w qJOý ¥∂μ∞
¨≤∞±μ ©uOu¹® “uLð s ‰Ëô« w WO½U¦« WKŠdL« wðQðË ¨©q¹dÐ√®
W¦U¦« WKŠdL«Ë ¨dNA« w qJOý ¥∏≤μ v≈ v½œô« b׫ lHðd¹Ë
v≈ —ułú v½œ_« b׫ UNMOŠ qB¹Ë ¨≤∞±∑ ÂUŽ W¹«bÐ w ÊuJ²Ý
sOÐ UUHð« WKKÝ sL{ Õ«d²ô« «c¼ ¡UłË ÆdNAUÐ qJOý μ∞∞∞
¨WOUL« …—«“Ë sOÐË …b¹b−« © Ë—b²N«® WOKOz«dÝù« qLF« WÐUI½
¨UNOKŽ o«u² WuJ׫ WËUD wðQðË UUHðô« Ác??¼ hK²ÝË
Æ≤∞±μ UÐU²½« q³ dI¹ UÎOuJŠ Uνu½U UUHðô« Ác¼ `³B²ÝË
WOKOz«dÝù« …UMI« luL © Ë—b²N«® ‰ULF« WÐUI½ fOz— ‰U??Ë
b¹bF« v≈ UMKË WOUL« …—«“Ë l U{ËUHL« UMON½√’ UM½≈ WO½U¦«
tI¹dDÐ ‚UHðô« «c¼ Æ—ułú v½œ_« b׫ ŸUHð—« UNL¼√Ë UL¼UH²« s
s ‰Ë_« s ¡«b²Ð« cOHM²« eOŠ qšbOÝË WuJ׫ WËUÞ v≈ Êü«
s d¦
√ dł√ lHðdOÝ YOŠ W³OÞ ÈdAÐ bFð Ác¼Ë ¨©q¹dÐ√® ÊUO½
b WuJ×K wzUCI« —UA²L« ÊU
Ë Æ¢ÂUF« «c¼ qUŽ n√ ∑∞∞
WuJ׫ wK¦LË qLF« WÐUI½ s UŠ«
Î d²« sOŽu³Ý√ u×½ q³ ÷—UŽ
Î
bIFð Ê√ sJL¹ ô t½≈ tC— öKF ‰U??Ë ¨rNF Êu{ËUH²¹ X¹c«
WOÐU²½ô« W
dFL«Ë «cN
Ÿu??{u?? ‰u?? Š U??{ËU??H??Ë «—ËU??A??
v≈ ‰ULF« WÐUI½ qBð Ê√ s¹U²AM¹U ◊d²ý«Ë Æ…Ë—c??K?? UNI¹dDÐ
…d² ‰öš qJOý ·ô¬ WL —uł_« ld WOUL« …—«“Ë l ‚UHð«
«c¼ vKŽ o«u¹ v²Š ¨Àö¦« qŠ«dLK WOMOŽ a¹—«uð vKŽË …œb×
ÆÕ«d²ô«
·ËU?? ? ? Ë Âu?? −? ?¼ W??O? K? L? Ž l?? ? Ë v?? K? Ž u??×? B? ð U?? ? ½ d??
5?? ?L? ?K? ? ? ?*« b?? ? ? { W?? ? O? ? ? U?? ? I? ? ?²? ? ½ « ‰U?? ? ? F? ? ? ? √ œËœ— s?? ? ?
fOzdÐ Uud ÊU
YOŠ ¨tŁËbŠ —u Âu−N« lu v≈ b??½ôË«
d³ŽË¨·u½“U
—U½dÐ WOKš«b« d??¹“ËË XU q¹u½U WuJ׫
sŽ Àb??×??ðË ¨Âu??−??N??« vKŽ ‰U??F??√ œËœ— s?? tËU s??Ž b?? ½ôË«
Ác??¼ w?? w????½d?? H??« lL²−L« U??½u?? J?? q??
s??U??C??ð …—Ëd?? ?{¢
vF w ¨¢b??Š«Ë VFý w½dH« VFA« Ê√ —UNþ≈Ë ·ËdE«
WO½UJ≈ w ·dD²L« sOLO« vKŽ o¹dD« lDI Ëb³¹ U vKŽ tM
WLKL« WOU−« b{ lÝË√ qJAÐ i¹dײK ÀœU׫ töG²Ý«
UNDI²« —u dNþ√Ë ÆUNO≈ ÂUNðô« lÐU√ tOłuðË œö³« w
`DÝ s …dšU« ¢Ëb³¹≈ w—Uý¢ WHO×B ÊuL²M¹ ÊuOU×
…d²Ý ÊU¹bðd¹ sOL¦K sO×K U¼dI tO błu¹ Íc« vM³L«
·uJOMýö
Ÿu½ s UýUý— ÊöL×¹ UL¼Ë ’Ud« s WO«Ë
f¹—UÐ w ¢—«u½u œ—UA¹—¢ Ÿ—U??ý w …—UOÝ u×½ ÊUNłu²¹Ë
Âu−N« UL¼cOHMðË WHO×B« dI s …dýU³ ULNłËdš bFÐ
Íc« Âu−N« wIË ¨sOLłUNL« W¹u¼ Êü« v²Š qN−ðË Æ`KL«
ULEMË ‰Ëœ s ¨WFÝ«Ë WOÐdŽË WOËœ U½«œ≈ WK−L« ·bN²Ý«
w YŠU³« b
√ ¨p– v≈ ÆWOÐdžË WOÐdŽË WOöÝ≈ UOBýË
¢rOK²«¢ W¹«Ë— Ê√ ¢“œ—u qOzUAO¢ UO½UL« w »U¼—ù« ÊËRý
Michel® pO³K¹Ë qOAO w½dH« VðUJK ©Soumission®
WK−L« dI WLłUNL fOzd« l«b« ÊuJð b ©Houellebecq
Ê«œ√ ¨t³½Uł s Æ¡UFЗ_« f√ Ëb³¹≈ w—Uý …dšU« WO½dH«
WLUF« s?? c²¹ Íc??« sOLKL« ¡ULKF wLUF« œU??×??ðô«
WO½dH« WHO×B« dI ·bN²Ý« Íc« Âu−N« t «dI W¹dDI«
wKŽ —u²
b« œU×ðö ÂUF« sO_« œb½Ë ÆvK²I« s «œbŽ nKšË
œU×ðô« sŽ —œU ÊUOÐ b
√Ë ÆÂu−NUÐ wž«œ ÁdI« s¹b« wO×
WHO×B« tÐ XU U ÊU
ULN t½√¢ sOLKL« ¡ULKF wLUF«
Ƣ«dłù«Ë q²IUÐ p– WNł«u sJL¹ ö UNz«—¬ ÕdÞ s
f√ ‰Ë√ ÕU³ f¹—UÐ WO½dH« WLUF« XU flÀb׫ l
ÊU×K ÁcH½ ¨ÎUUŽ ¥∞ cM W¹uœ d¦
_« bF¹ Âu−¼ lË vKŽ
…dšU« WOŽu³Ý_« ¢Ëb³¹« w—Uý¢ WHO× dI vKŽ ¢ÊUd²×¢
¨U×¹dł ±±Ë öO² ±≤ lË√ ‚u³ dOž ¡«b²Ž« w ¨f¹—UÐ w
v≈ UNOŠ«u{Ë WLUF« w —«c½ù« Èu² l— v≈ U½d lœË
WOÐË—Ëô« ‰Ëb« s œbŽ w —«c½ô« WUŠ XF— UL
ÆvB_« b׫
l«bÐ VJð—« Âu−N« Ê√ bI²F¹Ë ÆZ¹ËdM«Ë UOUD¹«Ë UO½U³Ý« UNMOÐ
dŁ≈ UN²³UFLÐ Êu??O??ö??Ýù« bŽuð w²« WHO×B« s?? ÂUI²½ô«
tK« vK bL× w³MK W¾O d³²Ž« UuÝ— ≤∞∞∂ w U¼dA½
¢d³
√ tK«¢ «—U³Ž Ê«œœd??¹ ÊULłUNL« lLÝ YOŠ ¨rKÝË tOKŽ
vKŽ «uB× sOLłUNL« Ê≈¢ wM√ —bB ‰UË ÆWOÐdF« WGKUÐ
cOHMð v≈ ‰UI²½ô« q³ WHO×B« dI q??š«œ Íd−¹ U Ëb³¹ U
qł√ s d¹dײ« ŸUL²ł« œUIF½« WŽUÝ «Ë—U??²??š« YOŠ ¨Âu−N«
ŸUHð—« dH¹ U u¼Ë sOUÝd«Ë sOOU×B« q
œułË ÊUL{
Âu−N« ÍcHM¢ ÊS?? —bBL« V×РƢ±≤ v?? ≈ vK²I« œb??Ž
X½U
…dOG a¹—«u WLł«—Ë ·uJOMýö
UýUý— «ub²Ý«
«b²Ý« vKŽ «bOł ÊuЗb²Ë Êud²× rN½√ Ëb³¹Ë ¨rNð“u×Ð
XKA ÀœU??×??« X³IŽ√ w²« v?? Ë_« U??ŽU????« v²ŠË Æ¢Õö????«
UOKLF UNöÞ≈ rž— sOLłUNL« ·UI¹≈ w WO½dH« WÞdA«
—u ÊuLłUNL« Âb√ YOŠ ¨f¹—UÐ Ÿ—«uý w UL¼b{ …œ—UD
UN½uKI²¹ «u½U
w²« …—UO« sŽ wK²« vKŽ Âu−N« cOHMð
UNIzUÝ œdÞ bFÐ ¢—«u½u œ—UA¹—¢ Ÿ—Uý w Èdš√ …—UOÝ «u dÝË
f¹—UÐ w wM_« V¼Q²« WUŠ WO½dH« WuJ׫ XF—Ë ÆUNM
vKŽ Wł—œ vB√ w¼Ë ¨¢WOÐU¼—≈ UL−¼¢ Wł—œ v≈ UNOŠ«u{Ë
bFÐ sOLłUNL« ·UI¹≈ sŽ WÞdA« e−Ž bFÐ WOM_« Δ—«uD« rKÝ
«u½«d w½dH« fOzd« qË Æs¹dÒ Š ULNzUIÐË ÀœU׫ WŽUÝ
U?? ? ? ?N? ? ? ? ð —U?? ? ? ?¹ “ w?? ? ? G? ? ? K? ? ? ð W?? ? ? ? ¹ b?? ? ? ? ¹ u?? ? ? ? ? ? ? ? « W?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ł —U?? ? ? ? ?) « …d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¹ “Ë
U?? ? ?N? ? ? U?? ? ?³? ? ? I? ? ? ²? ? ? Ý « ÊU?? ? ? ? d?? ? ? ? ³? ? ? ? ?O? ? ? ? ? Ë u?? ? ? ¼ U?? ? ? O? ? ? ?M? ? ? ?²? ? ? ?½ i?? ? ? ? ? ? ? ? — b?? ? ? ? F? ? ? ? Ð
VOÐ√ qð v≈ ruN
u²Ý w U¼dOHÝ œUŽ√Ë ¨w{UL« w½U¦« u?? ž—U?? ¨W??¹b??¹u????« W??O??ł—U????« …d?? ¹“Ë XMKŽ√ ≠Àb??×??« l??
dOH« œU??Ž l??O??ÐU??Ý√ W??Łö??Ł bFÐ sJ ¨—«d? I??« vKŽ UłU−²Š« »UIŽ√ w qOz«dÝ≈ v≈ …—dIL« UNð—U¹“ ¡UG≈ sŽ ¨ÂËd²ËË
¨u¼UOM²½ sOUOMÐ ¨qOz«dÝ≈ WuJŠ fOz— i—
¨UNF ¡UI²ô« ¨ÊUd³O —ËbGO√ ¨WOł—U« d¹“ËË
w sO³½U−« sOÐ WOÝUuKÐb« W“_« WOHKš vKŽ
ÊU??
Ë ÆsODK W??Ëb??Ð b??¹u????« ·«d? ²??Ž« »U??I??Ž√
b??¹u????« ·«d??²?? Ž« »U??I??Ž√ w?? s??K?? Ž√ b?? ÊU??d??³??O??
«d³²F W¹b¹u« tðdOE½ lÞUIOÝ t½√ sODKHÐ
‰Ëb« XKð ULK¦ qOz«dÝ≈ sŽ XKð b¹u« Ê√
l aO½uO ‚UHðUÐ UO
UuKÝuJOAð sŽ WOÐË—Ë_«
—Ëeð Ê√ —dIL« s ÊU
Ë Æ±π≥∏ ÂUF« w sO¹“UM«
wU׫ dNA« nB²M w qOz«dÝ≈ ÂËd²ËË
wÝUuKÐb« Èd?? – ¡UOŠ≈ rÝ«d w W
—UALK
–UI½≈ w Á—Ëœ V³Ð ⁄d³Mu ‰Ëƒ«— Íb¹u«
ôUBð« Êu¹u« Èd??ł√Ë ÆWd×L« ÊU??Ð≈ œuN¹
WOKOz«dÝù« ÂöŽù« qzUÝË bNýË ÆruN
u²Ý v≈ wKOz«dÝù« ÂËd²ËË sOÐ ¡UI bIŽ WO½UJ≈ h×H u¼UOM²½ V²J l
sKŽ√Ë ÆÂËd²ËË ÊUd³O sOÐ UH
UM WOLUF«Ë W¹b¹u«Ë …—«“Ë XMKŽ√ ¨p– dŁ√ vKŽË ÆUO³KÝ «œ— «u IKð rNMJ u¼UOM²½Ë
¡Uł—≈ —d WOł—U« …d¹“Ë’ Ê√ ÂËd²ËË rÝUÐ ÀbײL« dOž d?? š¬ bŽu v?? ≈ …—U??¹e??« ¡Uł—≈’ s??Ž W¹b¹u« WOł—U«
bŽu b¹b×ð r²¹ r?? sJ ¨sODKË q??O??z«d? Ý≈ v?? ≈ U??N??ð—U??¹“ Êö??Ž≈ s?? UN³Cž s??Ž d³Ž b?? q??O??z«d?Ý≈ X??½U??
Ë Æ¢·Ëd?? F??
Æ¢…—U¹eK b¹bł s¹dAð w ¨sODK WËbÐ UN«d²Ž« sŽ W¹b¹u« WuJ׫
∂
∞πØ∞±Ø≤∞±μ
‫ﺣﻮاﻧﻴﺖ ﺑﻘﺎﻟﺔ‬
‫ﻭآﻻﻑ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫اﻧﻀﻤﺖ ﺣﺘﻰ اﻵﻥ‬
‫ﻳﻮﻡ اﳌﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة‬
‫أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻧﻀﻤﻮا أﻧﺘﻢ ﹰ‬
‫أﻳﻀﺎ‬
‫ﻟﻴﻮﻡ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة‬
‫ﺳﺠﻠﻮا اﻵﻥ ﻭرﲟﺎ ﺳﺘﺘﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ إﻋﻼﻥ ﻣﺼﻠﺤﺘﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻭﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻜﻢ‪.‬‬
‫‪ 30-29‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد‪.‬‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭاﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪:‬‬
‫‪*2412 ö smallbiz.mako.co.il‬‬
‫ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ‬
‫∑‬
‫‪∞πØ∞±Ø≤∞±μ‬‬
q?? ?O? ? z «d?? ?Ý≈ r?? ? z «d?? ? ł ‰u?? ? ? Š U?? ?H? ? K? ? b?Ò ? ? F? ? ½ ∫ U?? ? I? ? ?¹ d?? ? Ž
ÊU?? ? ?D? ? ? O? ? ? ²? ? ? Ý ô«Ë …e?? ? ? ? ? ſ v?? ? ?K? ? ? Ž U?? ? ? ?N? ? ? ?½ «Ëb?? ? ? ?Ž ‰ö?? ? ? ? ? š
«œ—Ë Æ¢sOOMODKH« vKŽ ”—ULð w²« ◊uGC« i— «bR ¨¢q׫ s
v≈ Í—uNL−« —uðUMO« tÐ ÂbIð Íc« —«d I« ŸËdA ‰uŠ ‰«RÝ vKŽ
V×ð r «–≈ WOMODKH« WDK« v≈ «bŽUL« nuÐ ”dG½uJ«
U¹ôu« s VKD½¢ UI¹dŽ ‰U U¹UM−« WLJ× v≈ ÂULC½ô« VKÞ
nuð Ê√Ë vLEŽ WËb ·dB²ð Ê√Ë UNH«u w dEM« bOFð Ê√ …bײL«
s×½¢ UI¹dŽ ‰U Èdš√ …dË Æ¢Êu½UI« ‚u WËb qOz«dÝ≈ l qUF²«
Ê√ U×{u ¨¢WU UNðUOËR ÂU√ ‰ö²Šô« WËœ lCMÝ UM³½Uł s
Ë« UDKÐ WDKÝ „UM¼ ÊuJð Ê√ U??≈ sJË UNH½ q×ð s WDK«
Ê√ czbMŽ ‰ö²Šô« WËœ vKŽË ¨ UDKÝ dOž s WDKÝ „UM¼ ÊuJð ô
Æ¢WKU WOö²Šô« UNðUOËR qLײð
ÂULC½ö W“ö« ozUŁu«Ë UHKL« q sODK XKLJ²Ý« ≠Àb׫ l
…bײL« rú ÂUF« sO_« ‰U?? w²« ¨WOËb« U¹UM−« WLJ× v?? ≈
ozUŁu« Ác??¼ Ê≈Ë ¨©w?? {U??L??« WFL−« Âu??¹® UNLKð t??½≈ Êu?? w?? ÊU??Ð
tLÝUÐ ÀbײL« ‰U UL t½≈Ë ¨¢UNŽ«b¹ù UNu³ q³ dO¹UFL« oÐUDð¢
w öU «uCŽ ÊuJ²Ý sODK Ê≈Ë ¨UNÐ q³ p??¹—U??łËœ ÊUHO²Ý
VzU p– b√Ë Æq³IL« q¹dÐ√ ØÊUO½ s ‰Ë_« w U¹UM−« WLJ×
WOMODKH« d¹dײ« WLEM w?? U{ËUHL« …d?? z«œ fOz— UI¹dŽ
w¼Ë ¨ozUŁË l??З√ lOu²Ð «¡«d??łù« q XKLJ²Ý« sODK Ê√ tuIÐ
UË— ‚U¦OË …bײL« rú ÂUF« sO_« v≈ rKÝ Íc« W¹uCF« VKÞ
WLJ×L« l ÊËUF²«® WKUJ« W¹ôu« WÝ—ULLÐ WU« ±≤Ø≥ …œUL«Ë
Ê≈ UI¹dŽ ‰UË Æ¢ÂœUI²UÐ »d׫ rz«dł jUð ÂbŽË ©WKÞUL ÊËœ
w ¡UCŽ_« rUF« ‰Ëœ v≈ WUÝdÐ YFÐ p– vKŽ ¡UMÐË Êu w ÊUÐ
UN½≈Ë ¨W“ö« «¡«dłù« qJ sODK ‰ULJ²Ý« UNO bR¹ ¢ U¹UM−«¢
UI¹dŽ ·U{√ UL «c¼Ë ÆÆ¢q³IL« q¹dÐ√ s ‰Ë_« w «uCŽ `³B²Ý
lL²−L« UÝR Ê≈ ‰uI« lÐUðË Æ¢sODKH W³MUÐ w¹—Uð Âu¹¢
ULNË« sO²MŁ« sO²OC w UHKL« œ«bŽSÐ dýUÐ WDK«Ë w½bL«
VFA« b{ UN³Jð—« w²« rz«d−«Ë …ež ŸUD vKŽ wKOz«dÝù« Ê«ËbF«
qLA¹ ULÐ ±π∂∏ ÂUŽ s «¡bÐ ÊUDO²Ýô« UHK WO½U¦«Ë ¨wMODKH«
w?? {«—_« …—œUB s tMLCð U qÐ V× w½UDO²Ýô« ¡UM³« fO
»UŠ vKŽ sOMÞu²L« «¡«b²Ž«Ë q²Ë ‰“UM dObðË WOUH²« ‚dÞË
rz«dł X³Jð—« qOz«dÝ≈ Ê≈¢ ‰uI« UI¹dŽ lÐUðË Æ¢WOMODKH« w{«—_«
ÆVÝU×¹ Ê√ bÐ ô rz«dł VJðd¹ s Ê√ „—b??ð Ê_ UNOKŽË »UŠ ÊËœ
UMÐdI¹ tÐ ÂuI½ U Ê√ bI²Ž«Ë ÆÆqOz«dÝ« ÂeK¹ Ê√ rUF« s qQ½ s×½Ë
w??K?O?z«d??Ý≈ ‚U??H?š≈Ë w??−?O?ð «d??²?Ý« q??L?Ž …e??ſ ‚U??H?½√ ∫5??J? ?¹œ
‚öÞ« nu UL¼œ«bF²Ý« ÊuKF¹Ë u¼UOM²½ ÈbЫ nO ∫UNKAHÐ WFÝ«Ë
‚UH½_« ‰u?? Š …dO¦J« UuKFL« r??ž— ¨W¹d³« WOKLF« ¡b??Ð q³ —U??M??«
oH½ d³Ž WO−Oð«d²Ýô« WOKLFUÐ q¦Lð `{«Ë d¹c×ð œułËË ¨WOu−N«
WFO³Þ s Ê≈ tuIÐ s¹dš¬ sO³«d l sOJ¹œ oH²¹Ë ÆørUÝ uЫ Âd
ÂbŽ u¼ p– s dDš_« sJË ¨ UUHš« nAJð UN½√ UOKLF«Ë »Ëd׫
Ê« s bQ² t½≈ ‰uI¹Ë ÆWÐuKDL« d³F« oO³DðË ÀU×Ðô« ’ö²Ý«
¨WOÝUO« …œUOI« sJË ¨ UIOIײ« s dO¦J« U¹dł« „UÐUA«Ë gO−«
UNðœUOË UNuKÝ ‰u?? Š ¨—uNL−K »U???? ×??« r¹bI²Ð W³UD ¨U??C??¹«
Íb ¨s¹dO¦J« s ÍdOG¢ nOC¹Ë ÆbUB« ·d−« ‰öš UNð«—«d Ë
WIKF²L« WK¾Ýô« vKŽ W??Ðu??łô« fOMJð ‰ËU??×??ð WuJ׫ ÊQ??Ð —uFý
UUHš« v≈ dOA¹ WK¾Ýô« Ác¼ iFÐ Æ◊U³« X×ð ¨bUB« ·d−UÐ
ÂbF tLNHð sOJ¹œ Íb³¹Ë Æ «—«d I« –Uð« w wUJý« rJŠË …dODš
ÆUNM gO−« «u V×Ð —«d IUÐ ¢…ež ·öž UMÞu²¢ ÊUJÝ WIŁ
W³UD UMOKŽ UÐU²½ô« …d² w ¨ «cUÐ ÂU¹_« Ác¼ w¢ ‰uIUÐ r²²¹Ë
»U׫ r¹bI²Ð WOM_« rNðd³Ð ÊËdšUH¹ s WUšË ¨sO³²ML«
≥μ® UMÞu²L« Ác¼ ÊUJÝ s ÊËdO¦J« œbN¹Ë ÆWQL« Ác¼ w
…UMI« Y³²ÝË UNO s_« rN½«bIH UNMŽ wŽUL−« qOŠdUÐ ©WMÞu²
ÆWOCI« Ác¼ sŽ WKOK« UOIzUŁË ULKO …dýUF« WOKOz«dÝù«
‰Uu¹ oÐU« ©„U??ÐU??A??«® WUF« «dÐUL« fOz— q ≠Àb??×??« l
ÊUJÝ UUNð« vM³ðË qOz«dÝ≈ w gO−«Ë WuJ׫ vKŽ sOJ¹œ
‰UI w?? sOJ¹œ ‰U??Ë ÆrNUL¼SÐ ULN ¢…e??ž ·ö??ž¢ UMÞu²
W³F WK¾Ý« „UM¼ X½U ULUÞ t½≈ u½ËdŠ√ uF¹b¹ tðdA½ ‰uD
jDð r qOz«dÝ≈ Ê√ U×{u ¨©bUB« ·d−«® »dŠ ÊQAÐ W¹d¼ułË
qJAÐ UN«b¼« b¹b×ð ¨Ëb³¹ UL rðË UNO« U¼dł rðË …ež vKŽ »d×K
qOz«dÝ≈ qš«œ lÝ«u« ‰b−K —«dL²Ý«Ë Æ…dOš_« WE×K« w ¨Ÿd²
sOJ¹œ b√ »d׫ q³ UI³ ‚UH½_UÐ qOz«dÝ≈ WdF Èb ‰uŠ
vKŽ UN{dŽ rð «uMÝ cM UNMŽ UuKF „UÐUA« …“u×Ð ÊU t½√
‰uI« lÐUðË Æ…dOD« WOu−N« ‚UH½_« ‰uŠ ¨s??_«Ë WOł—U« WM−
¨Ÿu{uL« «c¼ vKŽ ÍœUŽ dOž «bNł edð ”ULŠ Ê√ `{«u« s ÊU¢
»uM−« …œUOË©„UÐUA«® q³ s «bł WOUŽ W¹uËQÐ wEŠ bI pcË
WÝRLK …dýU³L« tð«œUI²½« ÷dF w?? Ë Æ¢ «—U??³????²??Ýô« W³FýË
UNMË UNOKŽ WÐUłô« r²ð r W¹d¼uł WK¾Ý√ v≈ sOJ¹œ dOA¹ WLU׫
≤∞±≤ w¢ ‰uI¹ p– sŽË Æ«d J³ UN²−UF Âb??ŽË ‚UH½_UÐ oKF²¹ U
…—uB« Ê« pý ôË Æ¢»U׫ œuUŽ¢ WOKLFÐ vL¹ U qOz«dÝ≈ XMý
‰¡UðË ÆUULð W×{«Ë X½U UNð—uDÐ ‚UH½_« b¹bN² W¹—U³²Ýô«
tOýu UNŠdÞ w²« √bBUÐ »UB²Ý a¹—«uB« W¹dE½ Ê√ sJL¹ q¼
sOUOMÐ …d² ‰öš «—Ëc??ł XÐd{ ¨tK« »eŠ a¹—«u ÊQAÐ ÊuKF¹
r «–UL øUC¹« ¨‚UH½ô« Ÿu{uL W³MUÐ ÊuKF¹Ë „«dÐ œuN¹«Ë u¼UOM²½
œ«bF²Ýô« ‰öš UN²−UF v≈ WłU×«Ë ‚UH½ô« b¹bNð sŽ Y¹b׫ r²¹
W¹d³« «u I« ‰U??Ý—≈ tMOŠ w r²¹ r «–ULË ¨»U׫ œuUŽ WOKLF
·d−« s nB½Ë dNý q³ t½√ sOJ¹œ dc²¹ UL ÆøUN²−UFL
w sô« Íed nzUþË hOKI²Ð «bł s−N²L« —«d I« cð« ¨bUB«
ÊU «–≈ ¨—«d I« «c¼ q¦ –Uð« rð ¨Ê–≈ ¨nO özU² Æ…ež ·öž «bKÐ
l W¾O« t²öFÐ eOL²¹ Íc« sOJ¹œ ÆølOL−K U×{«Ë ‚UH½_« b¹bNð
dOD« qAH« vKŽ ‰b¹ —«d I« «c¼ q¦ ÊU w²Ðd−ð s¢ lÐU²¹ u¼UOM²½
w wM_« “UN−« w œUÝ w²« WUF« dŽUAL«Ë ŸU{Ë_« rOIð w
…eNłô« …œU Ê√ qL²×¹ q¼¢ ‰¡U²¹ pc Æ¢‚UH½ô« ÊQAÐ …d²H« pKð
·d??−??«Ë »U??×????« œu??U??Ž WOAŽ ¨«u? Žd?? I??¹ r?? ¨W??O??M??ô«Ë W¹—U³²Ýô«
ÆøÊQA« «cNÐ ¨WuJ׫ fOz—Ë sô« d¹“Ë ôËUÞË »«uÐ√ vKŽ bUB«
WOKOz«dÝ≈ ◊U??ÝË√ Xd²Ž« w²« »d׫ ‰uŠ t²K¾ÝQÐ U×K wCL¹Ë
…U?? ? ? ?½ U?? ? ? ?F? ? ? ? ÆÆÈd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ý _«
…u?? ? ? ? ¡U?? ? ?²? ? ?A? ? ? « U?? ? ?¼ b?? ? ?¹ e?? ? ?¹
oÞUML« w?? «Ëb??ł«u? ð ULM¹√ ”U??M??« l²L²OÝ ≠Àb??×??« l??
WOz«u²Ýô« t³ý Ë W??O??z«u? ²??Ýô« Ë√ ¨WO³DI« Â√ WOKŠU«
ÊuHOJ²¹Ë ¨U¼«bŠSÐ v½œ_« b×UÐ Ë√ ¨WFЗ_« WM« ‰uBHÐ
…bŽU q«u FÐ W½UF²ÝôUÐ Ë√ WOð«c« …—bI« rN¹bË ¨UNF
W¹Uu« Ë ¨U??¼—«d? {√Ë UNð«dOŁQð VM−ðË U¼—UŁ¬ vKŽ VKG²K
W²Ý Ë ÆU??N?? W−ðUM«Ë W³ŠUBL« ÷«d? ?_« s?? Ãö??F??« Ë√
öI²FË Êu−Ý w ÊuF³I¹ wMODK WzULLšË ·ô¬
¨WM« ‰uB s ÍQÐ
Ì ÊuF²L²¹ ô wKOz«dÝù« ‰ö²Šô«
U …uË …—UC« UNðUF³ðË U¼—UŁ¬ …—«dLÐ ÈuÝ ÊËdFA¹ ôË
s bŠ«Ë w dB×Mð r rNðU½UFË ¨÷«d√ s UN³ŠUB¹
UNMJ ¨WM« ‰uB WKOÞ …dL² w¼ UL½≈Ë ¨‰uBH« pKð
Êu½U œd??Ð l Î UL√ b²AðË ¨¡U²A« qB w …u œ«œe??ð
¨WËUI ÊËœ rNUEŽ dM¹Ë r??¼œU???? ł_ »d²¹ Íc?? «
ÆÂU¹_« Ác¼ Íu−« iHML« ÊuK³I²¹ r¼Ë …U½UF œ«œeðË
—UD√ ÆΫbOIFð WO×B« rNŽU{Ë√ œ«œeðË ¨rNðUÝQ rUH²²
w¼ “U−²Š« ·Ëd?? þË ¨”—U?? œd??ÐË ¨WHUŽ ÕU?? ¹—Ë …d??¹e??ž
‰ULý w ¨lIð ULM¹√ WOKOz«dÝ≈ öI²FË Êu−Ý w √uÝ_«
·dž w ¨VIM« ¡«d × w UNÐuMł w Ë√ ¨UNDÝ«Ë√ Ë œö³«
…œËd³« W³½Ë fLA« UNKšbð ô w²« WO²MLÝù« Êu−«
w²« WHU²«Ë WeLL« ÂUO« w Ë√ ¨WFHðd UNO WÐuÞd«Ë
UNO …dA²ML« »uI¦« d³Ž —UD_« ÁUO UNKš«b »d²ð
Ê«bIË ¨W¹cG²« ¡uÝË ”—UI« œd³« qþ w ¨UNKHÝ√ s Ë√
÷«d√Ë ÆW¹u²A« fÐöL« Ë WODž_« hI½Ë ¨W¾b²« qzUÝË
s UNFML¹ U b−ð Ê√ ÊËœ ¨¡U²A« qB w dNEð …dO¦
rNðU½UF œ«œeðË ¨UL√ rNL√ œ«œeO ¨‰U×H²Ýô« Ë√ —UA²½ô«
÷«d? ? _« ‰u?? ×??²??²?? ÆW??O??×??B??« r??N??«u? Š√ Èœd?? ²?? ðË ¨…U??½U??F??
UNłöŽ VFB¹ WOBF²Ë WMe v« WO{dF«Ë WDO³«
·UF{√ v{dL« ÈdÝ_« Èb …U½UFL« rUH²ð ULO ÆUIŠô
W¹u−« œU??—_« «d¹c×ð s rždUÐË ¨…œUFUË Æ «d? L??«
¨rN²¹UL× W??“ö??« «¡«d? ?łù« c²ð r Êu−« …—«œ≈ ÊU??
ÁdDË ”—UI« ¡U²A« œdÐ rNOI¹ Ê√ sJL¹ U rN duð rË
ÂU√ qO«d F« lCðË qÐ ¨VIM« ¡«d × n«u ŽË d¹eG«
sJL¹ U??Ë ¨W¹u²ý fÐöË WODž√ s rNBIM¹ U ‰U??šœ≈
·Ëdþ WNł«u w r¼bŽU¹Ë rNðUłUO²Š« iFÐ b¹ Ê«
qÐUILUÐË ÆWOuI׫ UÝRL«Ë q¼_« o¹dÞ sŽ ¡U²A«
œ«d? √Ë U¼œuMł W¹UL× W??×??{«ËË WÝuLK «¡«d? ?ł≈ c²ð
fJF¹ UL ¨ öI²FL«Ë Êu−« pKð w sOKUF« UN²Þdý
Ì
n²Jð
r ÆsOOMODKH« Èd??Ý_« …UO×Ð U¼—U²N²Ý« r−Š
…bLF² «¡«d??ł« –Uð« v?? « ¡u−K Î U½UOŠ√ bLF²ð qÐ ¨pcÐ
WLUHË Èd??Ý_« vKŽ d¦√ oOOC²K W¹“«eH²Ý« «uDšË
wHM«Ë Íb−« È–_« ‚U×≈Ë ¡U²A« qB w rNðU½UF
hMð UL Î UIË tKF UNOKŽ Vłu²¹ U fJFÐ ÆrNÐ ÍuMFL«Ë
ÈdÝ_UÐ WöF« «– WOËb« ·«d? Ž_«Ë oOŁ«uL« WU tOKŽ
ÈdÝ_« W¹UL× ÂeK¹ U q dOu²Ð ełU׫ WËb« ÂeKÔð w²«Ë
qzUÝd« w¼ …dO¦Ë Æ÷«d_UÐ WÐUù« Ë√ uL« dDš s
sŽ öBH U??Šd??ý sLC²ðË Èd?? Ý_« s?? wM²KË w?? ²??«
VIŽ UNOKŽ XFKÞ« w²« d¹—UI²« w??¼ …b??¹b??ŽË ¨r??N??ŽU??{Ë√
ŸUL²Ýô«Ë ÈdÝ_UÐ ¡UI²ô«Ë Êu−K sOU×L« «—U??¹“
v²Š UNHË VFB¹ …U½UFLU Æ¡U²A« qB w rNðU½UFL
qš«œ WIÐUÝ «uMÝ w ¡U²A« s ‰uB ‘UŽ s vKŽ
r rN«dÞ√Ë r¼œUłQ ÆWOKOz«dÝù« öI²FL«Ë Êu−«
Ác¼ lK²IÔð Ê√ œU?? VIM« ÂUOš Ê√Ë ¨…œËd??³??« qL²×ð bFð
wÝU ¡U²ý Æ¡«d? ×??B??« n??«u? ŽË ÕU??¹d??« …b??ý s?? ÂU??¹_«
Ì oOLŽ Íu??ł iHMË ¨qOIŁË
ÆW¹ULŠ Ë√ W¹UË ÊËœ ¨ ¬
ÈdÝ_«Ë Æ`{U wËœ XLË ÆrNðdBM WF{«u² œuNłË
Ær¼—ULŽ«Ë rNðUOŠ sË ¨rN²× s p– sLŁ ÊuFb¹
∏
∞πØ∞±Ø≤∞±μ
07:30 07:3
88.8FM
!
88.8FM
99.3FM
&'
∞πØ∞±Ø≤∞±μ
π
93.7FM
+!,
- .1
92.4FM
99.3FM
/ !" /# $%
99.3FM
88.8FM
()* '
åÈb?? ?¼ ò d?? ¹ d?? N? “Ë åb?? ? Ý _«ò W?? ¹ u?? œ 5?? Ð Êu?? ¹ —u?? ? ? «
wIð UeK² ¡«dA qUJUÐ XBBš w²«
Æb¹bA« œd??³??«Ë œd??A??²??« sOÐuJML« s??O??Š“U??M??«
Èb??Š≈ w?? „—U??ý Íœd?? Í—u?? Ý≠ œ«“¬ `?? {Ë√Ë
¡wý ÍQÐ Ÿd³²« vKŽ XUN²« Ê√ ≠rŽb« öLŠ
¨»U²MŽ Í“Už WM¹b w sO¹—u« q³ s ÕU²
vKŽ «u«œ U sO¹—u« WL¹e¼ sJL¹ ô t½√ X³Ł√Ë
ÆWH
UF« Ác¼ t²²³Ł√ Íc« d_« ¨bŠ«Ë VK
WOŁUž≈ «bŽU
W¹u²ý fÐöË WOz«cž hBŠË rOšË T«b
q−Ž vKŽ U??¼ƒ«d?ý rð UłUO²Šô« s U¼dOžË
Èd??łË „«d? ? ð_« i??F??ÐË s??O??¹—u??Ý s?? UNFLłË
d¦√ Á—U³²ŽUÐ ¨WLÞ√ rO v≈ —uH« vKŽ UNKI½
—œU??Ð ¨‚U??O????« «c??¼ w?? Ë Æ«—d??C??ð ULOL«
s özUF« «dAŽ qI½ v≈ WOd²« WuJ׫
W¹UG« ÁcN U¼eON−ð rð U½Ud v≈ WLÞ√ rO
WH
UF« XFK²« s¹c« ULOÝ ôË ¨UOdð q??š«œ
rFML« b³Ž Í—u« Æ—UD_« UN²dž√ Ë√ rNLOš
t½_ tðUO½UDÐ ÈbŠSÐ Ÿd³ð t½≈ ‰uI¹ ©UUŽ ±∏®
v≈ tłuð UL ¨sOŠ“UMK tbIO ôU?? pKL¹ ô
wË Æ «bŽUL« l¹“uð w …bŽULK rOL«
WzULLš ŸUHð—« vKŽ ÃuK¦« XDUð WO–ö«
l ¨U??U??L??ð d׳K W??¹“«u? L??« ‰U??³??−??« v?? K?? ŽË d²
WUŠ w WM¹bL« ”uÞdÞ v≈ UNu
Ë ‰UL²Š«
Æ…—œU½
e³šË ¡UÐdN
sŽ wzUÐdNJ« —UO²« ŸUDI½UÐ WH
UF« X³³ðË
…bLŽ√ XDIÝ YOŠ ¨Í—u????« qŠU« V??K??ž√
ëu_« X³³ð UL ¨WFHðdL« ÈdI« w ¡UÐdNJ«
w WJ³A« dOb²Ð WK³łË WO–ö« w WOðUF«
s≠ bOŠË Â√ b??Ð√Ë Æd ׳K W¹–U×L« Ÿ—«uA«
¨¡UÐdNJ« ŸUDI½« s UN{UF²« ≠WO–ö« ÊUJÝ
WKOK UŽUÝ ô≈ rNO≈ qBð ô UN½√ v≈ …dOA
‚dG² W??H??
U??F??« X?? ð√Ë ¨W??¹œU??F??« ôU??×??« w?? ¡UÐdNJ« ŸUDI½«¢ Ê≈ Æf«œ Âöþ w WEU×L«
ÊubI²¹ »ö??D??« YOŠ ¨V?? F??
X??Ë w?? ¡U??ł
—UGB« ‰UHÞ_« pcË ¨WOFU−« rNðU½Uײô
rN²FM WLKE« ¨WOKBH« U½Uײö ÊuFC¹
qOGA² œuu« sLŁ UM¹b fOË ¨W??Ý«—b??« s
WH
UF« …b ‰uDð ô√ XK√Ë Æ¢¡UÐdNJ« bu
Ë“U?? s?? ¡U??²??A??« W??½ËR?? ·e??M??²????ð ô v?? ²??Š
v½UŽË Æt??Ë√ w?? ¡U²A« ‰«e? ¹ ô YOŠ ¨W¾b²«
…dO³ W??“√ s?? Í—u????« qŠU« Êb?? ÊUJÝ
sŽ Ê«d _« rEF XHuð YOŠ ¨e³« sOQð w
¡uÝ V³Ð ¨sO×D« …œU?? ‰u??
Ë ÂbF qLF«
w²« ‚dD« s dO¦ ŸUDI½«Ë W¹u−« ‰«u? Š_«
s≠ ‰ULł —Uý√Ë ÆW¹—u« UEU×LUÐ UNKBð
≠WO–ö« »uMł wMODKH« qd« wŠ ÊUJÝ
nuð rUË ¨UI½Uš «—UBŠ gOF¹ w׫ Ê√ v≈
sOQð w w׫ ÊUJÝ W??“√ w׫ w Ê«d?? _«
Æe³« …œU
bF³ ¨«uKŠ ULM¹√ sO¹—u« vKŽ ÷—_« oO{
rUF« w ¢sO¾łô WŽuL− d³√¢ VI rNKO½
·Ëd??þ rNOKŽ X³UJð …bײL« r??_« q³ s??
VI rN×MLðË rNðU½UF b¹e² WOU׫ fID«
bBŠ w²« ¢n
«u F« s s¹—dC²L« d³√¢
ÆsODUÐ rN²dž√Ë rNLOš d??œË rNM U??Š«Ë—√
Ê√ UOU sJ¹ r WO–ö« n¹—≠qOKš uÐ√ dLŽË
q²I« s?? UÐd¼ rN“UM s?? Êu??¹—u????« d−N¹
Ò
W??H??
U??F??« w?? ðQ??²?? n?? B?? I??«Ë
…dDI« WÐU¦LÐ ÊuJðË ¢Èb??¼¢
…U??½U??F?? ”Q??? X?? {U?? √ w?? ²??«
v²Š UOu¹ ÊuŠ“UM« UNŽd−²¹
U¾ ÆrNðUOŠ s «¡e??ł XðUÐ
UNO gOF¹ w?? ²??« ULOL«
Ë√ ¢ UłöŁ¢ v≈ Xu×ð ¡ôR¼
‰UHÞ_« UNO ‚dG¹ WOMOÞ „dÐ
w¼ Ác¼Ë ¨ UJK²LL«Ë ¡UM«Ë
¨Vœ≈ n¹— w WLÞ√ rO WUŠ
—UD_«Ë ÃuK¦« XFK²« YOŠ
XdłË ÂUO« s «œbŽ …d¹eG«
b¹dA²Ð X³³ðË UJK²LL«
w??«— ÍËd??¹Ë ÆsOŠ“UM« ·ô¬
Xłe²« nO ≠W??L??Þ√ rOLÐ ‰ËR????≠ »u??¹√
UL …u?? šd??« ÷—_« W??Ðd??ð l?? Ãu??K??¦??«Ë —U??D??_«
s d¦√ XdłË ¨WOMOÞ ‰uOÝ qJAð v≈ Èœ√
…bŽULÐ «uMJLð nOË ¨rOL« s WLOš ±μ∞
rNKI½Ë sOD« s sOŠ“UM« ‰UA²½« s wU¼_«
‰uI¹Ë Ɖu??O????« UN³Bð r?? Èd?? š√ s??U??√ v?? ≈
sODUÐ Xdž sOŠ“UM« UJK²L Ê≈ X½ …d¹e−K
WLOš q X׳
√Ë ¨UNUA²½« s «uMJL²¹ rË
Æ özUŽ ÀöŁ s d¦√ Íu×ð
bŠ«Ë VK
¨ÍœËb׫ ÕU rO w qC√ l{u« sJ¹ rË
UOFL−« q¼U−ð s rOL« d¹b uJA¹ YOŠ
r??N??ð«b??ýU??M?? W??O??½U????½ù« U??L??E??M??L??«Ë W??O??ŁU??žù«
¨WODž_«Ë UO½UD³UÐ sOŠ“UM« rŽb rNð«¡«b½Ë
Í—Ëœ qJAÐ …b¹bł qz«u Ž ÕËe½ bFÐ U
uBš
«b??O??F??ÐË ÆW??H??K??²????L??« Èd?? I??« v?? K?? Ž n??B??I??« b??F??Ð
Êu¹—u« lLÝ UÝRL«Ë UOFL−« s??Ž
Ÿd³²K «u³¼Ë sOŠ“UM« ¡«b½ UOdð w ÊËbł«u²L«
V½Uł v≈ ·uuK WOMOF«Ë W¹œUL« «bŽULUÐ
«—UO« «d? A??Ž Æ ULOL« w?? sOÐuJML«
W¹cž_«Ë UO½UD³«Ë T«bLUÐ WKL× WMŠUA«
UOMł s ÊËdš¬Ë Êu¹—uÝ UNÐ Ÿd³ð w²«≠
WM¹b s XN−ð« ≠œ«d? ? _«Ë ÊULd²U Èd?? š√
ULOL« v≈ ÂuO« ÕU³
WOd²« »U²MŽ Í“Už
dLŁ√Ë ÆWOd²« W¹—u« œËb??×??« œ«b??²??« vKŽ
«—ôËb??« ·ô¬ «dAŽ lLł sŽ UŽd³²« Ác¼
w?? 5?? ? ¹Ó —u?? ? Ý 5?? ?¾? ? ł ô …U?? ? ? Ë
WO−K¦ « WHUF « ¡«dł ÊUM³
ÊUM³ w U
uBšË j??ÝË_« ‚dA« WIDM w WO−K¦« WH
UF« b²ý« ≠Àb??×??« l
öł— Ê√ WOM√ —œUB d– bI ÆU¼U¹U×{ d¦√ Êu¹—u« Êu¾łö« ÊU YOŠ Êœ—_«Ë
ÊUM³ ‚dý »uMł w ÊU¹—uÝ qHÞË qł— wuð ÆWH
UF« Ác¼ ¡«dł UOuð sO¹—uÝ öHÞË
¡UFЗ_« X³³ð w²«Ë WIDML« w Èdš√ ôËœË bK³« «c¼ »dCð w²« WO−K¦« WH
UF« w
…bŽ w sO¹—u« sO¾łö rO …d
U×LÐ ©≤∞±μ d¹UM¹ Øw½U¦« Êu½U s lÐU«®
öł—¢ Ê≈ ÂuO« ”dÐ f½«d WUu w½UM³K« dLŠ_« VOKB« w —bB ‰UË ÆWO½UM³ oÞUM
Ê√ bFÐ œö³« ‚dý »uMł w ¨¢UF³ý WIDM w UOuð «uMÝ XÝ dLF« s mK³¹ öHÞË
…UË¢ sŽ ©WOLÝ— WNł® ÂöŽû WOMÞu« WUu« XMKŽ√ ¨UN²Nł s ÆWH
UF« ULNðd
UŠ
UL ¨WH
UF« ¡«dł UF³ý w WŠUýd« WIDM w ©UUŽ ≥μ® ‰UL —ULŽ Í—u« wŽ«d«
d–Ë Æ¢UF³ý v≈ W¹œd−« o¹dD« d³Ž tIOIýË Áb«Ë l tI¹dDÐ ÊU ©ÆÆÆ® Í—uÝ qHÞ wuð
Ê«“U²−¹ U½U U U³UžË ÊUM³ w ÊUAOF¹ ÊU¾łô qHD«Ë qłd« Ê√ ”dÐ f½«d H wM√ —bB
¢WM¹“¢ rÝ« ÊUM³ w UNOKŽ oKD¹ w²« ¨WH
UF« Ác¼ X³³ðË ÆU¹—uÝ v≈ œËb׫ s¹dš¬ l
sO¹—u« sO¾łö« ULO v≈ ‰u
u« WOKLŽ VF
U ¨WOK³−« UdD« s b¹bF« lDIÐ
rO w p³KFÐ WM¹b »d ÊuOb− w WLOš sOFЗ√ u×½ ÃuK¦« XDžË ÆoÞUM …bŽ w
sO¹—u« sO¾łö« bŠ√ ‰UË ÆUNMŽ ö
«uL« lDIÐ WH
UF« X³³ð WIDM sL{ lI¹
dOž ULEML« VUD½ ÆW¾b²« qzUÝË wË WOz«cG« œ«uL« w hI½ „UM¼¢ ”dÐ f½«d H
Æ¢ÃuK¦« X×ð rO« —UNMð Ê√ vA½¢ UHOC ¨¢qšb²UÐ WOuJ׫
…dLÞ w ÍdO¼UL'« e d*« w s¹bŽUI²*« ÍœU½
W¹ eFð
dŠQÐ t dŠË wýUOŽ `ł«— qO eK Êu bI²¹
…U uÐ WO³KI « Í“UF² «
…dUM « – bLŠ« uЫ rÝU dOLÝ
t²LŠ— lÝ«uÐ ÁbLG²¹ Ê« tK « 5ł«—
tðUMł `O tMJ ¹Ë
ÊuFł«— tO « U½«Ë tK U½«
±∞
∞πØ∞±Ø≤∞±μ
‫ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮاﺋﺪ‬
‫ﺑﺪﻭﻥ رﺑﻂ‬
‫ﺑﺪﻭﻥ ﻏﺮاﻣﺔ‬
‫ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﳌ ﹼﺮة ﻭاﺣﺪة‬
‫ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺑﺸﺮﻭط ﻟﻦ ﺗﻌﻮد ﻣ ﹼﺮة أﺧﺮﻯ!‬
‫ﻭأﻳﻀﺎ دﻓﻊ رﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﺚ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 2014‬ﻓﻲ اﳌﻮﻋﺪ‬
‫ﹰ‬
‫ﻭﲡﻨﺐ ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮﻥ‪.‬‬
‫ﺳﺎرﻋﻮا‪ ،‬ﻗﺒﻞ أﻥ ﻳﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳉﺒﺎﻳﺔ!‬
‫ﻫ ﹼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻚ‪ ،‬ﺳﺪد دﻳﻮﻧﻚ‬
‫*اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ إﻟﻴﻜﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ |www.iba.org.il :‬ﻋﺒﺮ ﻫﺎﺗﻒ‪ 1599-500-750 :‬أﻭ ‪ | *6662‬ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎﻝ‪ :‬اﻷﺣﺪ‪-‬اﳋﻤﻴﺲ ‪ ،08:00-17:00‬اﳉﻤﻌﺔ ‪08:00-14:00‬‬
‫‪±±‬‬
‫‪∞πØ∞±Ø≤∞±μ‬‬
hadath2006@gmail.com
U????¹Ë«d????L????Þ
u?? D? ? ? ?Ð q?? ?I? ? O? ? ý ∂∞∞∞ W?? ? ? d?? ? ?Ý Í“U?? ?−? ?Š ÊU?? ? ½ b?? ? Ž q?? ²? ?I? ?0 l?? −? ?H? ?ð …d?? ?L? ? Þ
WL¹d−Ð …dLÞ WM¹b XF−Ô ≠Àb??×??« l
…d?? ? ? L? ? ? Þ w?? ? ? ? ? ? e?? ? ? ³? ? ? ? ? ? ? ? v?? ? ? ? K? ? ? ? Ž
s W??O??Ðu??M??−??« W??I??D??M??L??« w?? X??F??Ë q??²??
jÝuÐ lI¹ e³ vKŽ uDÝ WOKLŽ ÊôuN− cH½ ≠Àb׫ l
b¹bN² Õö« ‰ULF²ÝUÐ ÊUL¦KL« ÊôuN−L« UU¨ …dLÞ WM¹b
dCŠ bËÆqIOý ∂∞∞∞ ?Ð —bI¹ wU mK³ WdÝË e³L« wKUŽ
«u ×²Ë e³L« v?? « «uKË s??¹c??« ËdLŽUHý WÞdý s œ«d? √
Æ ¢ uDA« ÍcHM sŽ nAJK UIOI×ð
…d?? ? ? ?L? ? ? ?D? ? ? ?Ð Y?? ? ? ? ³? ? ? ? ?F? ? ? ? ?ð W?? ? ? ? ? H? ? ? ? ?  U?? ? ? ? ? F? ? ? ? ? «
U?? ?J? ? K? ? ²? ? L? ? * « v?? ? K? ? ?Ž «—U?? ? ? ?−? ? ? ? ý « j?? ? I? ? ? ? ? ?ð Ë
«—«d? {« luð w?? ²??«Ë œö??³??« »dCð w²« WHUF« X³³ð ≠Àb??×??« l??
WOðUF« ÕU¹d« œ« jI ¨…dLÞ WM¹bLÐ UuH« …—U×UÐ pc X¦³Ž ¨ œö³UÐ
ÊUJLÐ …bł«u²L« uO³« sdÐ nIð «—UOÝ vKŽ —U−ý« …bŽ ◊uIÝ v«
Æ —UOK WHOHÞ «—«d{« XFË« w²«Ë —U−ýô« ◊uIÝ
q??O? F? H? ð W?? œU?? B? ?* b?? ¹b?? 9 Âb?? ? Ž V?? ³? ? Ð …d?? L? ?Þ w?? ? s?? ? ?*« X?? O? ³? X?? R?? ‚ö?? ? ſ «
U?? N? W?? ?ł U?? ? Š ô U?? H? ?O? ?þu?? ²? ?Ð Âu?? ?I? ? ð s?? ? ? ? * « X?? ?O? ? Ð W?? O? ?F? ?L? ?ł ∫V?? ?I? ? F? ? ð W?? ?¹ b?? ?K? ? ³? ? «Ë
ÂuIð w²« qOFH²«Ë qOGA²« WI¹dÞ
p??–Ë sL« XOÐ w?? WOFL−« UNÐ
sOML« ÊQ??Ð W¹bK³« …—«œ≈ s U½UL¹≈
d??¹b??I??²??«Ë «d? ? ²?? Šù« q?? Êu?? I??×??²????¹
ÂuIð qÐUIL« wH ¨W¹UMF«Ë r??Žb??«Ë
pK² ¨UN WłUŠ ô UHOþu²Ð WOFL−«
UNd r²¹ Ê√ vË_« s UËdBL«
sOML«Ë ¨nOþu²K ô sOML« vKŽ
oKDM s??L?? ¨W??O??½«e? O??L??« Ác??N??Ð o?? Š√
·uÝ sOML« W×KB vKŽ ÿUH׫
sL« XOÐ qOGA²Ð …dLÞ W¹bKÐ ÂuIð
UO½«eOL« Ác¼ dOuðË dýU³ qJAÐ
qJAÐ sOMLUÐ ÂUL²¼ô«Ë W¹UMF«Ë
r …d¹bË g²HL« o¹dÞ sŽ wMN
Æ¢W¹bK³« w ÁUd«
¢‚dD« q cHM²Ý« Ê« bFТ W¹edL«
XOÐ qOGA² WœUB vKŽ ‰uB×K
w U³¹d WLJ×L« XÔ³²ÝË ÆsL«
ÆŸu{uL« «c¼
qONÝ Æœ …dLÞ W¹bKÐ fOz— VOIFð
b¹bA« n?? Ý_« q?? n??ÝQ??½ ¢∫»U?? ?¹–
w sL« XOÐ WOFLł tÐ ÂuIð ULÐ
WOzUC Èu?? Žœ r¹bI²Ð p??–Ë ¨…d??L??Þ
sL« XOÐ vM³ Ê√ UNöš s wŽbð
Ê√ W¹bK³K o×¹ ôË ¨UN²OJKL œu?? F??¹
qJAÐ s????L??« X??O??Ð q??O??F??H??²??Ð Âu?? I??ð
…dLÞ W¹bKÐ bIŽ Ê√ bFÐË ¨d?ýU??³??
r …d¹bË g²HL« l UKł …bŽ
—u??_« ÕUCO²Ýô W¹bK³« w ÁU??d??«
‰uŠ WOKLF«Ë WOMNL« WOŠUM« s??
ÂU?? ? ×? ? ?²? ? ? « ∫5?? ? ? ?Ž u?? ? ? ?³? ? ? ? Ý√ ‰ö?? ? ? ? ? š W?? ? ?O? ? ? ½U?? ? ?¦? ? ? « …d?? ? ?L? ? ? K? ? ?
…d?? ? ? L? ? ? ?Þ w?? ? ? ? ? ? V?? ? ? ?O? ? ? ? B? ? ? ? ½U?? ? ? ?¹ W?? ? ? ?D? ? ? ?×? ? ? ? W?? ? ? ? ? ? d?? ? ? ? ? ? Ý Ë
¨…dLÞ WM¹b w VOB½U¹ WD× ÊUL¦K rײ« ≠Àb??×??« l
WD×L« w …œułuL« k׫ UUDÐË qIOý ·ô¬ ∏ mK³ UdÝË
ÊUJL« v≈ WÞdA« XOŽb²Ý«Ë ÆWOuBš …—UÒOÐ —«d HUÐ «–ôË
Ÿu??Ë q−¹ r??Ë ¨ÀœU??×??« UÐö w?? oOIײUÐ d??ýU??ÐË
‰öš WO½U¦« …d??L??« UN½√ dc¹ ÆÊU??J??L??« w?? —«d??{√ Ë√ U??ÐU??≈
w WdK VOB½U¹ WD× UNO ÷dF²ð w?? ²??«Ë sOŽu³Ý√
WOKLF ‰Ë_« ÀœU׫ w VOB½U¹ WD× X{dFð YOŠ ¨…dLÞ
ÕöUÐ b¹bN²« …QÞË X×ðË sOuN− q³ s WdÝË ÂUײ«
ÆVOB½U¹ U??U??D??ÐË qIOý ·ô¬ π u×½ u??²??Š« W³OIŠ U??d??Ý
¨¡«uN« w W¹—U½ «—UOŽ XIKÞ√ pKð uD« WOKLŽ cOHMð ‰öšË
ÆW¹œU —«d{QÐ X³³ð ULO W¹dAÐ UÐU≈ ŸuË sŽ mK³¹ rË
WÞdA« XOŽb²Ý«Ë ¨…—UOÝ WDÝ«uÐ ÊUJL« s ÊULײIL« dË
¨s¹b²FL« sŽ Y׳«Ë ÀœU׫ UÐö w oOIײUÐ dýUÐË
ÆÈËbł ÊËœ sJ
…d?? L? D? Ð w?? ? š« …—U?? ?O? ? Ý v?? K? ?Ž «Ëb?? ? ²? ? Ž« Êu?? u?? N? ?−? ? ∫ÂU?? ?L? ? ¼ b?? ?L? ?Š«
…dLÞ WM¹b s ÂUL¼ n??z«— bLŠ« sÞ«uL« vJ²ý« ≠Àb׫ l
tð—UOÝ s—« Ê« bFÐ ÂUL¼ Õö tOš« …—UOÝ vKŽ ¡«b²Žô« rð t½«¢
b−¹Ë ÕU³B« UŽUÝ w iNMO ¨t²OÐ s »dIUÐË UuH« …—U×UÐ
sOuN−L« bŠ« ÂU Ê« bFÐ WOł—U« —«d{ôUÐ W¾OK tð—UOÝ Ê«
ÊU³ł qLF« «c¼ Ê«¢ ∫ÂUL¼ bLŠ« ‰UË «c¼ Æ¢…œUŠ …«œQÐ UNDOD²Ð
Æ¢‚öšô«Ë WOÐd²« ÂbŽ vKŽ ‰b¹Ë
sL« qł« s WOFL−« …—«œ« dD{«
W??¹—«d? D??{« …u??D??š –U????ð« …d??L??Þ w?? ÂbŽË¨ sLK wuO« edL« XIKž«Ë
«—U³²Ž« sOHþuL«Ë sOML« ‰U³I²Ý«
ÂbŽ V³Ð ≤∞±μ‹∞±‹∞μ a¹—Uð s
bIË edL« qOFH² W¹bK³« WœUB
…—«œ« v« «—«d JðË «—«d WOFL−« XNłuð
WœUBL« b¹bL² WOU׫ …dLÞ W¹bKÐ
Ê« r??K?? F??« l?? ¨s????L??« X??O??Ð qOFH²
cM s????L??« X??O??Ð q??G??A??ð W??O??F??L??−??«
UNÐ ‰uLFL« WœUBL« Ê«Ë WMÝ ±μ
dc¹ Æ ≤∞±¥‹±≤‹≥± a¹—U²Ð XN²½«
◊Ëd??A??« W??U?? Xu²Ý« WOFL−« Ê«
ÆsL« XOÐ qOGA² U³KD²L«Ë
WLJ×L« v?? « WOFL−« XNłuð b??Ë
dc« VOÞ ÂuŠdL« UN²O×{ Õ«—Ë ¨WM¹bL«
¨©UUŽ μ¥® Í“U−Š u²×ý dŽUA« ÊU½bŽ
W¦ł tOKŽ d¦Ž b?? —ËbGL« o¹b ÊU?? Ë
—UA²½« bFÐË ¨WÞdA« ⁄öÐSÐ ÂUI ¨…bU¼
w …dLÞ wU¼√ s «dAF« bA²Š« Q³M«
WÞdA« s «u? XŽd¼Ë ¨WL¹d−« lu
·UFÝù« r«uÞ v≈ WU{ùUÐ ÊUJL« v≈
ÊUJL« v≈ q??ËË Æw??Ë— uÐ√ ÊU½bŽ w½«bOL« VO³D«Ë fJ¹b Âœü WFÐU²«
…—Uýù« —b−ð ÆÍ“U−Š `U tULŽQÐ rzUI«Ë »U¹– qONÝ Æœ …dLÞ W¹bKÐ fOz—
Æwý«uL«Ë —UIÐ_« WOÐdð wË t{—√ w qLF¹ UŽ—«e ÊU ÂuŠdL« Ê√ v≈
…dLDÐ uÐËd « ŸËdA* …dýUF « W öD½ô« Z¹u²ð
w?? o?? K?? D?? ½« ≠Àb?? ? ×?? ?« l?? ?
uЫ ÂUA¼ —u²b« W??Ý—b??
WM¹b w?? W??¹u??½U??¦??« w?? Ë—
d??ýU??F??« Z?? U?? ½d?? ³?? « …d?? L?? Þ
¨ wLUF« uÐËd« ŸËdAL
W¹bKÐ fOz— —uC×Ð p??–Ë
¨ »U¹– qONÝ —u²b« …dLÞ
sO—UAL« »öD« wU¼√ s œbŽ W—UAË …—«œù«Ë …dLÞ W¹bKÐ ¡UCŽ√ s œbŽË
W¹bKÐ fOz— s qJ ULKJÐ ZU½d³« qKJð Æt sOLŽ«b«Ë uÐËd« ŸËdA w
¡UMÐô UN²OË« rKÝ XF{Ë W¹bK³« Ê« ¢ vKŽ b« Íc« »U¹– qONÝ —u²b« …dLÞ
w¼ WOÐd²« Ê«Ë ¨ ÍuÐdð ŸËdA Í√ rŽœ vKŽ q³ð s UN½√Ë ¨ WOÐd²KË …dLÞ
WOL¼« Ë– t½ô włuuMJ²« ŸËdAL« «c¼ l q«u²OÝË Y׳« —u×Ë √b³L«
q«uðË Æ¢…dLDÐ UNUJý« qJÐ WOÐd²«Ë rOKF²« ôU− q rŽbOÝË Èd³
sOLzUIUÐ œUý« Íc« f¹—œ« l«— W¹bK³« uCŽ q³ s Èdš« ULKJÐ ZU½d³«
UŠdý UbI ŸËdAL« sŽ dýU³L« ‰ËRL« …œu bL× Áöð ŸËdAL« vKŽ
Æ ŸËdALUÐ sO—UAL« »öD« Ãu²OË ÕËdAL« sŽ
…d??L?Þ w?? ‰U??H? Þ√ ÷U??¹— W??F? З√ w?? V??¹d?? ?ðË u??D?Ý W??O?K?L?Ž
W?? ?O? ? Ð d?? ?F? ? « ¡U?? ? ? ? ? ? ?Ðô« ÊU?? ? ? ? ' Èb?? ? ²? ? ?M? ? ?
…d?? ? L? ? ?Þ w?? ? ? ? l?? ? L? ? ?²? ? ?−? ? ?¹ Íd?? ? ? D? ? ? ?I? ? ? ? «
»öD« —u??« ¡U??O??Ë« ÊU− Èb²M uK¦L lL²ł« ≠Àb??×??« l
sOLKFL« WLEM dOðdJÝ »u¹« Í“Už –U²ÝôUÐ ÍdDI« »dF«
WM− ¡UCŽ« iFÐ W—UALÐË ¨…dLÞ w ÍdO¼UL−« edL« w
‰uŠ Y¹b׫ —«œ YOŠ ¨ …dLÞ w WOK×L« »öD« —u« ¡UOË«
∫ «cUÐ W¹u½U¦« ”—«bL« »öÞ ÊUB¹ sOOÝUÝ« sOŽu{u
Ëd−³« U½Uײ« U??¡ö?? Ÿu{u ÊU?? ‰Ëô« Ÿu{uL«
w½U¦« Ÿu{uL«Ë Æ ULzöL« Ác¼ ‰uŠ —Ëbð w²« qUAL«Ë
WLEM nu WIOIŠ WdFË WOÝ—bL« öŠd« WKJA ÊU
–U²Ýö Èb²ML« uK¦L Õdý UL ÆWKJAL« Ác¼ w sOLKFL«
UN½ułU²×¹ s¹c« »öDK U¡öL« Ÿu{u WOL¼« Èb Í“Už
¨ U¡öL« Ác¼ œ«bŽ« sŽ sOLKFL« ŸUM²« s lu²L« —dC«Ë
sOLKFL« WI«d ¡UG« s rNHu sŽ Èb²ML« «uK¦Ld³ŽË UL
sOLKFL« WLEM «u? ³??U??ÞË W??O??Ý—b??L??« ö??Šd??« w?? »öDK
w{d¹ q× qu²K rNHu `O{u²ÐË U¼—«d sŽ ‰ËbFUÐ
Æ lOL−«
¨…dLÞ WM¹b w ÊUd« uÐ√ wŠ w ‰UHÞ√ U{Ë— WFЗ√ X{dFð Àb׫ l
ÃUł“Ë b¹bŠ rOD×ð rð t½√ ¡UłË ÆV¹dðË uDÝ WOKLF ¨X³« ¨ÂuO« d−
‚dŠË ¨©LCD® UýUý “UHKð …eNł√Ë VOÝ«u Š WdÝË ¨w½U³L« w pOÐU³A«
WO½«eO Wd WU{ùUÐ ¨ U??{Ëd??« vM³ ×U??š UNzUI≈ bFÐ d¹uBð WFÐUÞ
‘«u¼ ‰UË ‰UHÞ_« ÷U¹— WOÐd XUË Æ‰UHÞ_UÐ WUš ÷«d ž√ ¡«dA WUš
UN½√ v≈ —Uý√Ë Æ U{Ëd« WdÐ XGKÐ√Ë ¨UŠU³ UN²KO“ s ôUBð« XIKð UN½≈
XÐdŽ√Ë ÊUd« uÐ√ wŠ w U{Ëd« WdÝ UNO r²ð w²« vË_« …dL« XO
V¹d²«Ë uD« WOKLF UNHÝ√Ë UNzUO²Ý« sŽ tÞ s¹d½ ‰UHÞ_« ÷U¹— WOÐd
U{Ëd« v≈ ¨»U¹– qONÝ W¹bK³« fOz— qË p– v≈ ƉUHÞ_« UJK²L w
W¹bK³« ‰U’ ‰UË Æ—«d{_« r−Š vKŽ ·uuK ¨Wd«Ë ÂUײö X{dFð w²«
U½dJ¹ s?? Íc??« qLF« «c??¼ q¦ vKŽ b¹bA« w?? H??Ý√Ë ¨UMOKŽ n??Ë ‰U?? u??¼
sË ¨rN²OÐdðË rNöšQÐ ÊËdB²MOÝË ÊËdO¦ dO« q¼Q ¨…dLÞ WM¹b w
XKBŠË ÀœU׫ ÊUJ v« WÞdA« XKË Ê√ bFÐ Ÿu{uL« lÐU²MÝ UM³½Uł
WKJAL« Ê√ ·U{√ Æ¢‚—UK ÊuKB¹ ·uÝË oOIײUÐ √bÐË ULB³« vKŽ
…dLÞ W¹bKÐ ÂuI²ÝË ¨WËd UJK²L Íd²A¹ s qÐ ‚—U« jI XO UM¼
ÆWUF« UJK²LL«Ë sU_« w «dOU VOd²Ð
±≤
∞πØ∞±Ø≤∞±μ
∫WOJM³ « …bzUH « dOOGð ÂbŽ vKŽ UγOIFð
≤∞±μ WMÝ s Y U¦ « lÐ dÒ « v²Š ©•∞[≤μ® …bzUH « W³ ½ vI³ð Ê√ l Ò u²*« s ∫dJOÐ ÊuO ð
ÆuÒ LM« «bF½« Ë√ ÍœUB²≈
UNłuð
Ò bNA¹ Íc« ÍedL« œUB²ô« U√
sJË ¨w?? J??¹d??ô« œUB²ô« uN WOÐU−¹«
WOJ¹dô« …—«œù« rIð r p??– s rždUÐ
Æ…bzUH« W³½ ldÐ
vKŽË ¨UHÎ ½¬ …—ucL« »U³Ý_« q ¡u{ vKŽ
«œ«bF²Ýô«® œö³« w ŸU??{Ë_« WOHKš
vI³ð Ê√ lÒu²L« s ©XOMJ« UÐU²½ô
YU¦« lÐdÒ « v²Š ©•∞[≤μ® …bzUH« W³½
Æ¢ ≤∞±μ WMÝ s
d?? ?³? ? _« W?? ?OÒ ? ? ×? ? B? ? « W?? ?Žu?? ?L? ? −? ? *« X?? ? O? ? ? ö?? ? ò
år?? ? J? ? ?K? ? ?ł √ s?? ? ? ? q?? ? L? ? ?F? ? ?ð ÆÆ œö?? ? ? ? ³? ? ? ? ? « w?? ? ? ?
¨qOz«dÝ≈ pMÐ WEU× —dÒ ? bNAð ô Ë—u?? O?? « ‰Ëœ Y??O??Š
vKŽ ¡U??I??Ðù« ¨⁄u??K?? ?á XO½d Æœ
Ê√ s rždUÐ U¹Î œUB²≈ «uÒ L½
Í√ ¨t??O??K?? Ž w?? ¼ U??L?? …b?? zU?? H?? «
Æd H w¼ UNO …bzUH« W³½
VzU½ ¨d JOÐ ÊuOð Æ•∞[≤μ
l W¹œUB²ô« »d×U pc
qOMd p??M??³?? ÂU?? F?? « d??¹b??L??«
œuð w²« WOÐU³C«Ë UOÝË—
vKŽ UγKÝ dŁRð WOÝËd« W“_«
WOUL« ÊËR??A??« r d??¹b??Ë
vKŽ V??IÒ ? Ž qO²Md pMÐ w?? ‰Ëb?? W??¹œU??B??²??ô« ŸU?? ??{Ë_«
q??O??z«d? Ý≈ p??M??Ð W??E??U??×?? —«d? ? ÆU?áË—Ë√
œU??B??²??ù« w?? ½U??F??¹Ô p???– v??? ≈ W?? U?? {ùU?? Ð ŸU{Ë_« »UIŽ√ w —«d I« «c¼ wðQ¹¢ ∫ ÎözU
œu?? — s?? w?? ½U??ÐU??O??« œU??B??²??ù«Ë wMOB« ¨rUF« œuð w²« W³FB« W¹œUB²ô«
å—uſUA «ò WIDM w UÐU Š wI Ò b* « d9R
rEM¹ qO²M d pMÐ
Î
ÆÍ—U−²« UMKLŽË UMÞUA½ v≈ WU{ùUÐ ¢ ∫rUÝ uÐ√ ‰U WOŽUL²łù«Ë
UM¼Ë ÆlL²−L« `UB dO¦J« ÊuKLF¹ tO ÊuKUF«Ë qO²Md pMÐ
oKD½≈¢¨‰Ë_« ∫UNO „—UA½ WLN l¹—UA v?? ≈ —UB²šSÐ ‚dÒ DðQÝ
jÝu« s sOOL¹œU√ »öD pM³« ÂbÒ I¹ Á—UÞ≈ w Íc« ¢qO²Md l
`ML« «dAŽ¨UOKF« rN²Ý«—œ q¹uLð ÊuFOD²¹ ô s¹c« ¨wÐdF«
ÊuOL¹œU_« »öD« ¡ôR¼ ŸdÒ ³²¹ qÐUILUÐË ¨WÝ«—b« ‰ULJ²Ýù¨U¹Î uMÝ
ÎöUŽ ÊuKJÒ A¹ pcÐË ¨rNð«bKÐ s sO¹u½UŁ »öD W¹uIð UŽUÐ
Π˨—uÒ D²«Ë ÂbÒ I²K U??LÎ ? Ž«œË «bÎ ŽU
U√ ÆÕU−M«Ë ÕuLDK …Î Ëb?? UC¹√
Á—UÞ≈ w Íc« ¢bË qJ »uÝUŠ¢ ∫uN «bÎ ł rNL«Ë w½U¦« ŸËdAL«
W³Ýu× Z«dÐË VOÝ«u Š q¹uLð w WK¹uÞ «uMÝ cM pM³« „—UA¹Ô
w pM³« r¼U¹Ô pcÐË ¨…—u² özUŽ s œôË_ qO¼Qð «—ËœË
U½√bÐ ¨p– v≈ WU{ùUÐË ÆœôË_« ¡ôRN ÂbÒ I²«Ë WÝ«—b« UO½UJ≈ dOuð
wË ¢dš¬ ”—œ ¢ WOFLł l ÊËUF²UÐ b¹bł ÍuÐdð ŸËdALÐ «dÎ šR
Æ¢WOz«b²Ð≈ ”—«b w »öD ¡«dŁ≈ ”Ë—œ r¹bI²Ð U½uHþu ÂuI¹ Á—UÞ≈
∞πØ∞±Ø≤∞±μ
±≥
…«“«uLÐ ¨WÒOMNL« «¡UIK«Ë «dLðRL« w W—UAL« qO²Md pMÐ d³²F¹
l tK«uðË t²öŽ w «bÎ ł ULÎ N UÝUÝ√
¨Í—U−²«Ë wdBL« tÞUA½
Î
ÆsO¹—U−²« tMzUГ
«dLðR v?? ≈ …—œU³L« vKŽ qO²Md pMÐ ’d×¹ ¨tÞUA½ —U??Þ≈ w
ÍœUB²ô« ◊UAM« d¹uDðË rŽœ v≈ ·bNð WÒOMNË WOBBð
«¡UIË
Ò
Ò
s UÐUŠ wIbL UUš
«dÎ LðR qO²Md rE½ «dÎ šRË ÆwUL«Ë
Î
d??¹œË W??«d? « ¨ÂËd??J??« b− ∫ «b??K??³??« rCð w?? ²??«® ¢—u?? žU??A??«¢ WIDM
¨pM³« w o¹u²« d¹b ¨ÊU¹Ò œ rOO½ bO« W—UALÐ p–Ë ¨©bÝ_«
f½√ bO« ¨qO²Md w UJŽ WIDM d¹b rUÝ u??Ð√ w½uŽ bO«
bO« ∫WŁö¦« ŸËdH« Íd¹bË WIDML« w «œUL²Žù« d¹b ¨w³œ≈
w½U¼ bO«Ë ©W??«d?«® r−½ œU??¹“ bO« ¨©ÂËd??J??« b−® »U??¹– ÂUŠ
Æ©bÝ_« d¹œ® dD
pMÐ Ê≈ ‰UË —uC×UÐ VŠ—
¨rUÝ
uÐ√
w½uŽ
bO«
¨UJŽ WIDM d¹b
Ò
pM³« u??¼Ë ¨ÂU??Ž ±∞∞ w«u Š cM wÐdF« jÝu« w qLF¹ qO²Md
vKŽ WEU×L« w dL²¹ Ê√ t rNL« sË ¨wÐdF« jÝu« w bz«d«
rNF —ËUײ«Ë ¨ŸËd??H??« ×U??š v²Š UÐU׫ wIÒb l t²öŽ
ÆdL¦Ë `²HM qJAÐ
∫ UÐU׫ w?? I??Ò b?? v?? ≈ t¦¹bŠ U??NÎ ? łu?
Ò ? r??U??Ý u??Ð√ bO« ·U?? {√Ë
Î Ë pM³« w s¹dýU³ szUÐe rJM rÒKF²½ Ê√ lOD²½¢
rJ²HBÐ UC¹√
UłUO²Šù« ‰u?? Š UMMzUГ o??«d? ðÔ w?? ²??« WOMNL«Ë W??K??¼Ò R??L??« U??N??−??«
UMMJL¹Ô qÐUILUÐË ¨w½«bOL« qLF« ‰öš s QAMð w²« U³ÒKD²L«Ë
w²« Ub«Ë U−²ML«Ë UNO≈ —œU³Ô½ w²« «b¹b−²« w rJ²—UA
Æ¢UMMzUГ bŽUÔð
ULÎ N Uν«uMŽ UÐU׫ wIbLÐ Èd¹ pM³« Ê√ v≈ rUÝ uÐ√ —U??ý√Ë
ÆwÐdF« jÝu« w `UBL« —uÒ DðË ÂbÒ I² ULÎ Ž«œ ÎöUŽË
WOLOKF²« ¨W??¹u??Ðd??²??« ôU??−??L??« w?? qO²Md W??L??¼U????Ë —Ëœ s??ŽË
WO½öŽ≈ WKLŠ oKD𠨜ö??³??« w d³_« WO×B« WŽuL−L« ¨XOö
¡U³Þ√ s UNO sOKUF« vKŽ ¡uC« jKð Ê√ —U²ð YOŠ ¨≤∞±μ ÂUF
ÆWKL×K w½öŽù« tłu« «u½uJ¹ v²Š Í—«œ≈Ë w³Þ rUÞË
¨œö³« w d³_« WÒO×B« WŽuL−L« ¨XOö ¢ ∫Ê«uMŽ WKL׫ qL×ð
w²« WÝRL« …uË r−Š ‰uŠ UODF “d³Ôð –≈ ¨¢rJKł√ s qLFð
WNł sË WNł s UNOMRL« Ub« s Î «bł …dO³ WŽuL− ÂbIð
qC_« Wb« r¹bI²Ð wMNL« rUD«Ë ¡U³Þ_« «e²« Èb “d³ð Èdš√
ÆWÝRL« r−×Ð oOK¹Ó bŠuÒ qLŽ rUD
∫WKL×K w½öŽù« tłu« ¢XOö¢ rUÞË ¡U³Þ√
WKL×K tłu Í—«œù«Ë wMNL« rUD«Ë XOö ¡U³Þ√ —UO²š« rð b
dýU³ qJAÐ Ub« ÊubI¹ s¹c« ’Uý_« rN½u ¨WO½öŽô«
ÆqC_« rN ÊubI¹ v²Š dO³ œuN−LÐ ÊuuI¹Ë ¨XOö wMRL
o¹u²« d¹b ¨ÍËb³« Z¹d bL× bO« Àb×ð ‚UO« «c¼ wË
…—ucL« WKL׫ ‚öÞQÐ d²H½ s×½ ¢∫XOö w wÐdF« lL²−LK
¨œö³« w WÒO× WŽuL− d³Q ¢XOö¢ WOL¼√ Èb “d³Ôð w²«Ë
d¦_« Wb« r¹bI² WOMNL« UML«uÞ Â«e²« Èb “d³ð bŠ«Ë ʬ wË
¢ÆtłË sŠ√ vKŽ WOMN
s Í—c??ł dOOG²Ð ¢XOö¢ ÂuIð …dOš_« «uM« w ¢∫·U??{√Ë
œ— vKŽ dOG²« «c¼ dOŁQð Èb Èd½ –≈ ¨szUÐeK WbIL« Wb« WOŠU½
WKL׫ Ác¼Ë ¨UNbI½ w²« Ub« sŽ r¼U{— ÈbË szUÐe« qF
qC_« WŽuL−LU ¢XOö¢ —Ëœ e¹eFð u×½ WOU{≈ …uDš d³²Fð
¢ÆWKzUF« W× ‰U− w
¡U³Þ√ ¨‰UHÞ√ ¡U³Þ√ ∫d c½ WKL׫ w Xd²ý« w²« UOBA« sOÐ s
sŽ ÊuÐËbM ¨ÂU√ ¡«—b ¨WHK² ôU− w sOB² ¡U³Þ√ ¨WKzUŽ
ÆÍ—«œù« rUD« sŽË wC¹dL²« rUD«
‫إعداد‪ :‬جيهان رأفت ‪ -‬عروبة حجازي‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫احلل‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫عادي‬
‫متقدم‬
‫متوسط‬
‫حل عينك ‪ ..‬عينك‬
‫اين يقع اجلبل األصفر؟‬
‫٭ في مصر في قلب محافظة‬
‫القليوبية‪.‬‬
‫اي��ن تقع منظم��ة العفو‬
‫الدولية؟‬
‫في لندن‪.‬‬
‫ما هو البحر الذي يفصل‬
‫ب� قارت� ويص��ل بني‬
‫بحرين؟‬
‫٭ البحر االحمر‪.‬‬
‫حل الكلمات املتقاطعة‬
‫ما هو احمليط الذي يسمى‬
‫(بحر الظلمات)؟‬
‫٭ احمليط االطلسي‪.‬‬
‫‪ � 1‬انت عمري‪ � 2 ،‬سل (معكوسة) � دالئل‪،‬‬
‫‪ � 3‬كروان � دع‪( � 4 ،‬رل) � رسما‪ � 5 ،‬زائفة‬
‫� رص‪ � 6 ،‬البيان‪ � 7 ،‬حي بن يقظان‪� 8 ،‬‬
‫ظرف (معكوس���ة) � دمل‪ � 9 ،‬مي � الرياح‪،‬‬
‫‪ � 10‬فيروز � كمان‪.‬‬
‫عمودي ًا‪:‬‬
‫أفقي ًاً‪:‬‬
‫ما هي اجلبال التي تفصل‬
‫بني اوروبا وآسيا؟‬
‫٭ جبال االورال‪.‬‬
‫‪ � 1‬الك���رز � حفي���ف‪ � 2 ،‬الرس���ن‬
‫(معكوس���ة) � يرم���ي‪ � 3 ،‬ظباء‬
‫(معكوس���ة)‪ � 4 ،‬ع���دا � نل���ف‬
‫(معكوسة)‪ � 5 ،‬يبهرن (معكوسة) �‬
‫آز‪ � 6 ،‬رد � يقول‪ � 7 ،‬لي (معكوسة)‬
‫� ظافر (معكوسة) � كر (معكوسة)‪،‬‬
‫‪ � 8‬ميدان (معكوس���ة)‪ � 9 ،‬ادمر �‬
‫مناء‪ � 10 ،‬العاصي � حلن‪.‬‬
‫حل كلمة السر‪:‬‬
‫صباح‬
‫حل اعرف الشخصية‪:‬‬
‫رغدة‬
‫‪∞πØ∞±Ø≤∞±µ‬‬
‫املستوى املتقدم‬
‫هل تعلم؟!‬
‫في أي مدينة توجد املئذنة‬
‫امللوية؟‬
‫٭ في سامراء‪.‬‬
‫‪±¥‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪archive@alanba.com.kw‬‬
‫‪hadath2006@gmailÆcom‬‬
‫ف�اك�س ‪22272830‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫للتواصل معنا عبر هذه‬
‫الصفحة أرسلوا تعليقاتكم‬
‫على البريد اإللكتروني‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫اعرف شخصيتك‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫للمراسلة‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫ث‬
‫ق‬
‫ا‬
‫ح‬
‫ب‬
‫م‬
‫و‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ي‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ر‬
‫ة‬
‫ث‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ة‬
‫ل‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫ر‬
‫ب‬
‫ع‬
‫م‬
‫ب‬
‫ر‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ب‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ت‬
‫س‬
‫ر‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ا‬
‫م‬
‫م‬
‫ذ‬
‫ج‬
‫ب‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫ل‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ر‬
‫ك‬
‫ء‬
‫ك‬
‫و‬
‫ع‬
‫ل‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ط‬
‫م‬
‫ا‬
‫ل‬
‫س‬
‫ر‬
‫ا‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ة‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ي‬
‫م‬
‫ح‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫ر‬
‫ب‬
‫ة‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ة‬
‫ق‬
‫س‬
‫ت‬
‫التراث‬
‫اجلبلي‬
‫موال‬
‫غناء‬
‫احلان‬
‫عذبة‬
‫منصور‬
‫الرحباني‬
‫سباق‬
‫مكتبة‬
‫املوسيقا‬
‫العربية‬
‫ثراء‬
‫أصوات‬
‫مميزة‬
‫عصور‬
‫الطرب‬
‫األصيل‬
‫شوق‬
‫عبرة‬
‫مرح‬
‫سمر‬
‫ود‬
‫الكمان‬
‫‪ -‬غرائب جسم اإلنسان وعجائبه)‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫و‬
‫ح‬
‫ز‬
‫ر‬
‫ا‬
‫ص‬
‫ر‬
‫ا‬
‫ء‬
‫ا‬
‫(من كتاب‪ :‬املوسوعة العلمية املبسطة‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫ص‬
‫ر‬
‫ي‬
‫و‬
‫ح‬
‫ي‬
‫ب‬
‫د‬
‫ا‬
‫و‬
‫من ‪ 4‬أحرف‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫ن‬
‫ل‬
‫م‬
‫ص‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ع‬
‫و‬
‫ن‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫م‬
‫ا‬
‫م‬
‫ع‬
‫ا‬
‫ش‬
‫و‬
‫ق‬
‫غ‬
‫ا‬
‫ص‬
‫كلمة السر‪ :‬مطربة لبنانية‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫كلمة السر‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫املستوى املتوسط‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ � 1‬اغنية الم كلثوم‪ � 2 ،‬مرض صدري (معكوسة)‬
‫� اشارات وعالمات‪ � 3 ،‬طير حسن الصوت � اترك‪،‬‬
‫لون���ا‪ � 5 ،‬غير حقيقية‬
‫‪ � 4‬جده���ا في (ليرة) � ّ‬
‫� ك���دس‪ � 6 ،‬الفصاحة‪ � 7 ،‬رواية فلس���فية‪� 8 ،‬‬
‫لوضع الرس���ائل (معكوسة) � حبة ملتهبة‪� 9 ،‬‬
‫بحر � الهواء الش���ديد‪ � 10 ،‬مطربة لبنانية � آلة‬
‫موسيقية‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫عمودياً‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ � 1‬من الفاكهة � صوت الشجر‪ � 2 ،‬اللجام (معكوسة)‬
‫� يلقي‪ � 3 ،‬غزالن (معكوسة)‪ � 4 ،‬جرى � ندور‬
‫(معكوس���ة)‪ � 5 ،‬يدهش���ن (معكوسة) � صوت‬
‫الرص���اص‪ � 6 ،‬جواب � يتح���دث‪ � 7 ،‬خاصتي‬
‫(معكوس���ة) � منتصر (معكوس���ة) � عكس فر‬
‫(معكوس���ة)‪ � 8 ،‬ساحة (معكوسة)‪ � 9 ،‬احطم �‬
‫خصب‪ � 10 ،‬نهر عربي � نغم‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫أفقياً‪:‬‬
‫املستوى العادي‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫الكلمات املتقاطعة‬
‫احلل أسفل الصفحة‬
‫نعرف بالغريزة‪ ،‬اننا يجب‬
‫ان نتنفس‪ ،‬ولكن ملاذا كان‬
‫التنفس ضروريا للنباتات‬
‫واحليوانات كلها؟ الس��بب‬
‫بسيط جدا‪ ،‬فنحن نحصل‬
‫بالتنفس على االوكسجني‬
‫ال��ذي ال توج��د احلي��اة‬
‫بدونه‪.‬‬
‫وتوفر الطبيعة امدادات‬
‫ثابت��ة م��ن االوكس��جني‬
‫لتنفسنا‪ ،‬ويتم ذلك بأن نأخذ‬
‫االوكسجني من الهواء بعملية‬
‫الشهيق ونطرح ثاني اوكسيد‬
‫الكربون الذي يتنفسه النبات‬
‫بينما يطرح هو االوكسجني‪،‬‬
‫وكميات االوكسجني وثاني‬
‫اوكس��يد الكربون ليست‬
‫مستقرة النها تتبدل من سنة‬
‫الخرى‪ ،‬غير ان املقدار الالزم‬
‫لتنفس��نا وتنفس النباتات‬
‫يبقى ثابتا‪.‬‬
‫يت��م التنف��س عل��ى‬
‫مرحلتني‪ :‬الشهيق والزفير‪،‬‬
‫اي استنشاق الهواء وطرحه‪،‬‬
‫ويكون الشهيق باستنشاق‬
‫الهواء من االنف او الفم او‬
‫كليهما‪.‬‬
‫ويحتوي هواء الشهيق‬
‫على االوكسجني‪ ،‬اما الزفير‬
‫فهو الهواء الذي نطرحه من‬
‫القنوات نفس��ها ويحتوي‬
‫على ثاني اوكسيد الكربون‬
‫بدال من االوكسجني‪.‬‬
‫ان الشهيق مضاد للزفير‪،‬‬
‫فاالوكس��جني املأخوذ من‬
‫اله��واء الى الرئت� تنقله‬
‫خالي��ا الدم احلم��راء الى‬
‫انسجة اجلسم‪ ،‬وفي هذه‬
‫االنسجة يقوم االوكسجني‬
‫بحرق اغذية معينة جلعلها‬
‫جاهزة لالستهالك من قبل‬
‫اجلسم‪.‬‬
‫وينق��ل ال��دم ب��دوره‬
‫الفض�ت الت��ي حتتوي‬
‫على املاء وثاني اوكس��يد‬
‫الكربون الى الرئتني حيث‬
‫تخرج زفيرا‪.‬‬
‫مل��ا كان تب��ادل الغازات‬
‫«االوكسجني وثاني اوكسيد‬
‫الكرب��ون» يتم في الرئتني‬
‫فقد اس��تدعى ذلك وجود‬
‫سطح واس��ع للقيام بهذه‬
‫العملية‪ ،‬ان بطانات الرئتني‬
‫لدى البالغني‪ ،‬مثال تساوي‬
‫ل��و انبس��طت ‪ 36‬قدم��ا‬
‫مربعة‪ ،‬وهي مساحة تزيد‬
‫على مساحة دار متوسطة‪،‬‬
‫ومعظم هذه املساحة محفوظ‬
‫لالحتياط‪ ،‬الننا نحتاج من‬
‫االوكس��جني للعمل بني ‪8‬‬
‫أو عشرة امثال ما نحتاجه‬
‫عند الراحة‪ ،‬حيث نضطر الى‬
‫ان نحص��ل على املزيد من‬
‫االوكسجني بواسطة التنفس‬
‫العميق او السريع‪.‬‬
‫تتنف��س املخلوق��ات‬
‫املختلفة مبعدالت مختلفة‪،‬‬
‫تبع��ا لالوكس��جني ال��ذي‬
‫حتتاج��ه‪ ،‬فالوليد يتنفس‬
‫حوالي مرة واحدة كل ثانية‪،‬‬
‫بينما يتنفس ابن اخلامسة‬
‫عشرة ‪ 20‬مرة في الدقيقة‪،‬‬
‫ويتنفس الفيل عشر مرات‬
‫ف��ي الدقيق��ة والكلب ‪25‬‬
‫مرة‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫ملاذا يجب علينا أن نتنفس؟‬
‫لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة‪ 3 ،‬ألعاب سودوكو من مستويات متعددة‪:‬‬
‫عادي‪ ،‬متوسط‪ ،‬متقدم‪ .‬ضع بكل بساطة األرقام من ‪ 1‬إلى ‪ 9‬في كل مربع خال‪ ،‬وذلك‬
‫حتى يحتوي كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ‪ 3x3‬على األعداد من ‪ 1‬إلى ‪ 9‬مرة‬
‫واحدة فقط‪.‬‬
‫يجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود‪ ،‬أو خط أفقي‪ ،‬أو مربع صغير ‪.3x3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫عبدالفتاح منصور‪:‬‬
‫كيف تلعب؟‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫عينك ‪ ..‬عينك‬
‫الفرق بني الصورتني واضح لنا فما هي‬
‫االختالفات السبعة بنظرك وبأسرع وقت‬
‫األنباء?‪»«u‬‬
‫اسألوا‪?� Ë‬‬
‫�??‪‰«R‬‬
‫‪Sudoku‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 24‬تسالي‬
‫اخلميس ‪ 8‬يناير ‪2015‬‬
∞πØ∞±Ø≤∞±μ
±µ
09.01.2015
…d?? ?O? ? š_« W?? ×? ?H? ?B? ? «
—ôËœ Êu?? ? O? ? K? ? n?? ? B? ? ½ `?? ? ? ?Ð — h?? ? ? ? ý
w?? F? ³? D? Q?? ?D? ? š V?? ³? ? ? ? ? Ð U?? ?¼ d?? ? ? ? š r?? ? ?Ł
WHUF « 5Ž w ”bI «
t?? K? ²? I? W?? ?Þ d?? ?A? ? « ×b?? ?²? ? ? ? O? ? —U?? ? ×? ? ²? ? ½ ô« Íu?? ? M? ? ¹ »U?? ? ? ý
nË ¨t²¹u¼ sŽ nAJð r Íc« ¨qłd« Ê√ XU{√Ë
ÃËdš ‚UŽ√Ë —UE²½ô« WŠUÝ s ÃËd« o¹dÞ bMŽ
sOMŁô« Ê√ WÞdA« X×{Ë√Ë ÆWÞdA« wKł— …—UOÝ
Ãd ·«dB½ô« qłd« s U³KÞË …—UO« s Ułdš
«bÐ U dNE tðd²Ý ·dÞ l—Ë —UE²½ô« WŠUÝ s
—UM« UIKÞ√ sOOÞdA« Ê≈ XUË Æ”b VIŽ t½√
”bL« Ê√ p– bFÐ `Cð«Ë «d ÀöŁ qłd« vKŽ
w Y׳UÐË ÆU¹—U½ UŠöÝ fOË ‘— ”b ÊU
UNM —Uײ½« qzUÝ— WÞdA« b??łË ¨qłd« nðU¼
WÞdA« XUË Æ¢◊U³C« w?? z«e? Ž√¢ Ê«uMFÐ WUÝ—
¡UłË ÆqO²I« b??«Ë WI«u bFÐ WUÝd« dA½ UN½≈
«u³Jðdð r r²½√¢ WÞdA« W¹«Ëd UIË ¨WUÝd« w
Ê√ s «bł «dO¦ s³ł√ ÊU qł— …UOŠ r²ON½√ ÆQDš
XL ÆrJH½√ «uuKð ô ruł—√ ÆtHMÐ p– qFH¹
Æ¢rJM bH²Ý« ÆÆrJöG²ÝUÐ
w??Ž«–≈ q K
ÊUÝ w sOOÞdý Ê≈ ÊuËR ‰U ≠Àb׫ l
ÍuM¹ ÊU?? ö?? ł— ’U??d??U??Ð ö??²?? u?? J????O????½«d? tÐ ÊöLF¹ WÞdý ed ×U??š Ëb³¹ ULO —Uײ½ô«
Ê√ UIŠô sO³ðË ¨U¹—U½ UŠöÝ qL×¹ t½√ ULNM UMþ
‘— ”b ÊU ¨qłd« …“u×Ð ÊU Íc« ¨Õö«
tHðU¼ vKŽ X½U UN½≈ XU WUÝ— WÞdA« dA½Ë
sJË —Uײ½ô« ÍuM¹ ÊU t½√ UNM `C²¹Ë ‰uL×L«
s W??U??Š j??ÝË ÀœU??×??« w?? ðQ??¹ ÆW??Þd??A??« ’U??d??Ð
…bײL« U¹ôu« ¡Uł—√ w s_« ◊U³{ sOÐ oKI«
≤∞ w?? „—u??¹u??O??½ w?? W??Þd??ý w?? D??ÐU??{ q²I c??M??
ÊU t½≈ ‰U `K ’UdÐ ‰Ë_« Êu½U d³L¹œ
s ◊U³{ Íb¹√ vKŽ ‰eŽ œuÝ q²IL ÂUI²½ô« wG³¹
b¼uý qłd« Ê≈ ¨ÊUOÐ w ¨WÞdA« XUË ÆiO³«
ÂU√ bŠQÐ «—UO« —UE²½« WŠUÝ w ‰u−²¹ u¼Ë
Æ…—œUGL« tM VKÞË uJO½«d ÊUÝ w WÞdA«
w?? W??O? «—œ UOB ý ∑ b −¹ wMOD K ÊU??M?
Èd?? š√ WOBýË ¨Í—u??N??ł UNðu UOBA«
VKD²¹ «c¼Ë ¨—ULŽ_« w ÊuHK² r¼Ë ¨œUŠ UNðu
UOBA« b−²ðË Æ¢…d³M« w rJײK «œuN−
sOÐ ¨ÊU??O??Š_« iFÐ w …œU¹eK W×ýdL« ¨l³«
¨»U³A« sÝ w ¡UMÐ_« s ÊUMŁ« UN ¨WÒM …bOÝ
Íc« ¨qKL« ZUF¹Ë ÆdOG qHÞË ¨‰Uł— WŁöŁË
U¹UC ¨WIOœ dAŽ WLš —«b?? vKŽ ¨UÎOu¹ Y³¹
w bNA²¹Ô Ë ¨d šUÝ ÍbOu VUIÐ ¨WOŽUL²ł«
—ËbðË ÆW¹u³½ Y¹œUŠ√ Ë√ ¨WO½¬d U¹PÐ tðUIKŠ rEF
UNAUM¹ WOŽUL²ł« WOC ‰u?? Š qKL« À«b??Š√
¨¢‰œUŽ¢ vŽb¹ ¨dOG w³ œd¹ Ê√ bFÐ ¨ÊuK¦LL«
Æ—uC׫ lL vKŽ Ê«dO−« bŠ√ l ÀbŠ UHÎ u
qKL« v≈ lL²¹ s ‚bB¹ ô ≠Àb׫ l
«u√ ÊQÐ ¨¢‰œUŽ uÐ√ UOu¹¢ wMODKH« wŽ«–ù«
sOHK² œ«d? √ sOÐ WŽ“uL«Ë ¨l³« UOBA«
…d−MŠ s?? UNFOLł Ãd?? ??ð ¨f??M??−??«Ë d??L??F??« w?? uÐ√ s¹b« eŽ ¨ÍbOuJ« q¦LLU ÆjI b??Š«Ë ÊUM
d³Ž ¨tðUIKŠ ÂbI¹ Íc« ¨qKL« nR ¨WF¹dý
¨…e??ž ŸUD s?? Y³ð w²« ¨WOK×L« v?? B??_« W??Ž«–≈
©UÎ UŽ ¥±® WF¹dý uÐ√ ‰uI¹Ë Æ—«Ëœ_« lOLł ÍœR??¹
w X½U w²« ¨wMH« tKLŽ …dO W¹«bÐ w?? ¢ t??½≈
q …d³½ vKŽ ÿUH׫ w UÐuF tł«Ë ¨≤∞±∞ ÂUŽ
¨UFÎ ¹dÝ W³IF« pKð “ËU−ð t½√ ô≈ ¨U¼b−¹ WOBý
iFТ ∫œdD²Ý«Ë Æ¢V¹—b²« w Á—«dL²Ý« W−O²½
UÎ ? ?A? ?O? ?A? ?I? ?Ð ò w?? ? d?? ?O? ? √ —ôËœ n?? ? ? √ ∏¥ l?? ? ? œ
¢tÐUŠ WLO b¹bð w WÐuF tł«u¹ qLŁ qł—¢
WF³Ð Î UA¹ËbMÝ VKÞ UbFÐË ÆrŽUDL« b??Š√ w
π≥≤Ë UH√ π∏ WLOIÐ Î UAOAIÐ WœUMK „d𢠨 «—ôËœ
WOKLŽ Ê√ ô≈ Æ¢©wdO« —ôËœ n« ∏¥¨≤® U¹bM Î «—ôËœ
ÆXKA WO½UL²z« WUDÐ WDÝ«uÐ mK³L« «c¼ V×Ý
w UN gOAIÐ Í√ „dð r²¹ r ¨WœUM« kŠ ¡u¢Ë
qłd« vC√Ë ÆWÞdA« V×Ð ¨¢·UDL« W¹UN½
XNłË w²« WOK×L« WÞdAK lÐUð s−Ý w t²KO
wzUC —«d I l{Uš t½√ XEŠô UbFÐ tO≈ UUNð«
Ɖu×J« »dý s tFML¹
¡U dLF« s ≥μ ?« w ÍbM „dð ≠Àb׫ l
ÍbM —ôËœ n??√ ππ »—UIð WLOIÐ Î UAOAIÐ b??Š_«
t??ËU??M??ð ¡U??I?? ©w?? d??O??√ —ôËœ n?? √ ∏¥ s?? d??¦??√®
t¹b dNþ ◊dH Âd WÐu½ ¡«dł p–Ë ¨ÎUA¹ËbMÝ
q³ ¨WUL¦« v²Š ‰u×J« ‰ËUMð w t«dÝ≈ V³Ð
w WO½UL²zô« t²UDÐ qA V³Ð tHOuð r²¹ Ê√
WM¹b WÞdý —U??ý√Ë ÆWLC« WOKLF« Ác¼ ¡«dł≈
ÎôUBð« XIKð UN½√ v≈ sOMŁô« «bM ‚dý »uMł Í—UÐ
WF«u« WK×L« Ác??¼ s b??Š_« qO nB²M qO³
V³Ð u²½Ë—uð ‰ULý rK W¾ w?? «u? Š bFÐ vKŽ
VOB½U¹ w?? s??O??ËR????L??« l?? q??«u? ²??K??
w½Ëd²Jù« b¹d³« d³Ž Î «œ— vIKðË ¨W¹ôu«
ÊuËRL« —Uý√Ë ¨WHþuL« t²U U bR¹
¨d «c²« s WŽuL− w qKš œu??łË v?? ≈
eM¹«Ë U¼«d²ý« w²« ÂU—_« s bQ²« bFÐË
d³ŽË ÆW×Ыd« ÂU??—_« s XO UN½√ sO³ð
¨qBŠ U??L?? …b??¹b??A??« t??²??b?? s??Ž e??M??¹«Ë
u¢∫ WOK× ÂöŽ≈ qzUÝu Y¹bŠ w ‰UË
UL —ôËœ ∑μ Ë√ μ∞ mK³LÐ oKF²¹ d_« ÊU
nB½ X×З wM½√ ô≈ ¨Î«dO¦ ÁbMŽ XHuð
`MË Æ¢ UE× w UNðdšË —ôËœ ÊuOK
mK³ e??M??¹«Ë uJOJuO½ W?? ¹ôË VOB½U¹
w²« d«c²« WLO sŽ i¹uF² —ôËœ ±∞∞
o³Ý w²« t²łË“ tM X³KÞ ULO ¨U¼«d²ý«
¨VOB½UO« w —ôËœ n√ ±∞∞ mK³ X×ЗË
s rN½_ ¨Î«dO¦ tÐ dJH¹ ôË d_« vM¹ Ê√
ÆUN×З w²« …ezU−« WLO t «u Fb¹
wJ¹d√ q??ł— Âö??Š√ œb??³??ð ≠Àb??×??« l??
UbMŽ ¡U??¹d??Ł_« rUŽ v?? ≈ ‰UI²½ôUÐ t?? ðœË«—
ÊuOK nB½ UN²LO VOB½U¹ …ezUł `З
…ezU−« ·d œ«—√ UbMŽ nA²JO ¨—ôËœ
QDš qL×ð X½U U¼«d²ý« w²« UUD³« Ê√
s bŽUI²L« eM¹«Ë Êuł Èd²ý« ÆwF³D
s ¨VOB½U¹ UUDÐ fLš qOÝË— Wdý
WOJ¹d_« uJOJuO½ W¹ôuÐ œuË WD×
¨w?? {U??L??« ©‰Ë_« Êu?? ½U?? ® d??³??L????¹œ w?? sO²MŁ« Ê√ sO³ð UNU—√ p×Ð ÂU?? UbMŽË
≤μ∞ sŽ b¹e¹ Î UGK³ ULNM q `Ðdð UNM
œuu« WD× v?? ≈ eM¹«Ë œU??ŽË Æ—ôËœ n??√
W³Oš Ê√ v?? ≈ ¨…d??U??ž …œUFÐ dFA¹ u??¼Ë
WHþuL« tðd³š√ UbMŽ Á—UE²½UÐ X½U q_«
QDš t??½u?? Ëb??F??¹ ô d??_« Ê√ WD×L« w?? lu d– U V×Ð UUD³« w wF³D
eM¹«Ë Ÿ—U?? ÝË ÆW??¹—U??³??šù« Í√ w??Ð u??¹ W??U??Ë
d??N? ý√ ∂ d??¹ d?? ? « v??K? Ž t??²? d??ð Ë U?? N? ł Ë“ …U?? ? Ë X?? H? š√
VO√ W??O??z«c??ž ÈËb?? Ž »U??I??Ž√ w?? WOFO³Þ
»U??B??L??« Íd?? J????« ÷d??L??Ð W??D??³??ðd?? U??N??Ð
Ád¹dÝ w b??«Ë ZMOU t²łË“ t²dðË ¨tÐ
ULNeM w?? Âu??M??« W??d?? ž o??K??ž X??L??J??Š√Ë
W×z«— lML u¹—U²½ËQÐ Êu²KOU¼ w szUJ«
r¼Ë sOuGAL« ÊUJ« ÃUŽ“≈ s qKײ«
WU{ùUÐ W²« ULNzUMÐ√ sOÐ s WLš
w ÊuAOF¹ s¹dš√ sOGUÐ ’Uý√ v≈
bzU dCŠ UbMŽ W¦−« XHA²√Ë Æ‰eML«
bFÐ ‰eML« s …dÝ_« œdD WOK×L« WÞdA«
oײL« Í—UIF s¼d« lœ sŽ UNHKð
÷—«u I« W¦−« XÐc²ł« sOŠ wË ÆUNOKŽ
X½U …dÝ_« sJ W¾OÝ …—uBÐ XKK×ð UL
ÆW¦−« ¡UHš« ‰ËU×ð rË ¡öšû bF²ð
W¦ł l?? W¹bM …d??Ý√ XýUŽ ≠Àb??×??« l??
ÍuKF« oÐUD« w …œułuL« ÂuM« Wdž w
dNý√ W²Ý …bL tÐ rOIð Íc??« ‰eML« w
«uK U «–≈ YF³¹ b vu²L« Ê√ r¼œUI²Žô
œdÞ UbMŽ XHA²« W¦−« sJ tKł√ s
s??¼d??« r??N??F??œ Âb??F?? ‰e??M??L??« s?? …d?? ? Ý_«
ZMOU wU× ‰U??Ë ÆoײL« Í—UIF«
UNžöÐ≈ Âb??F??Ð X??M??¹œ√ U??N??½≈ ¨U??U??Ž μ∞¨ b?? «Ë
⁄öÐù« ÂbŽ bF¹Ë UNłË“ …U??Ë sŽ WÞdA«
wŽdA« V??D??« Êu??½U??I?? UI³Þ WL¹dł «c??¼
X×ð l{uð ÊQÐ sOMŁô« Âu¹ UNOKŽ rJŠË
d²OÐ w??U??×??L??« ‰U?? Ë ÆœU?? ? ý—ù«Ë W??³??«d? L??«
¨ b??«Ë d²OÐ Ê√ bI²Fð UDK« Ê≈ wýuÐ
»U³Ý_ W−O²½ ”—U?? w?? wuð ¨U??U??Žμ≤
U?? ? ?N? ? ? U?? ? ?L? ? ?ł V?? ? ? ³? ? ? ? ? ? ? ?Ð t?? ? ? ? ? ? ? √ q?? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? ?¹ Íd?? ? ? ? ?B? ? ? ? ?
qL√Ë ÆbÐú UNM hK²¹ Ê√ —d U¼bMŽË
ôË ¨wðb«Ë oAŽ√ XM¢ ∫t²¹UJŠ n¹dý
wMMJ ¨WL¹d−« Ác??¼ X³Jð—« nO ·d?? Ž√
¨”UM« ÊuOŽ s t??ðb??«Ë vKŽ —UG¹ »U??ý
w UNMŽ wzUb√ Âö lLÝ√ XM UbMF
¨¢w³K w qF²Að Ê«dOM« X½U ¨vNIL«
¨«bÎ ł WDOÐ …bOÝ X½U tðb«Ë Ê√ UHÎ OC
¨UN²Uý—Ë UNUL−Ð r²Nð X½U p– rž—Ë
UN½QÐ rKŽ t½√ v≈ —Uý√Ë ¨tÐ ÂUL²¼« Í√ ÊËœ
¨t²Uš UN²dð UbFÐ ¨U¼œdHLÐ ‰eML« w
¨UNM ÂU??I??²??½ö?? UÎMOJÝ œb?? ?Ž√¢ UHOC
XKN½≈ r??Ł ¨Âu??M??« Wdž w?? UNOKŽ X??K??šœË
W—Už UN²dðË ¨UN²×Ð–Ë ¨ UMFDUÐ UNOKŽ
ÂœU??½ U??½√ Êü«Ë ¨—«d? H??U??Ð c??Ë ¨U??N??zU??œ w?? Ê√Ë ¨wM×Uð Ê√ vMLð√Ë ¨XKF U vKŽ
UNð—uB ¨ÍdOL{ ÕUðd¹ v²Š w½ubFð
Æ¢…bŠ«Ë WE× wUOš ‚—UHð ô
Íd??B?? »U?? ? ý ·d?? ?²?? ?Ž« ≠Àb?? ? ×?? ? « l?? ?
UNUGA½« V³Ð t??√ q??²?? v?? K?? Ž t??«b??S??Ð
qFł UL ¨jI UNUL−Ð UNUL²¼«Ë tMŽ
ÊuŁbײ¹Ë U??N??O??≈Ë t??O??≈ Êu¾O¹ ”U??M??«
ÃËe²² t²dð W¹UNM« w?? Ë ¨UN²FLÝ sŽ
»UA« ‰UË ¨ÁdLŽ q¦ w »Uý s UOdŽ
w UNu½ Wdž qš«œ t√ `ÐcÐ rN²L« –
tðUd²Ž« w¢ ∫…eO−UÐ —Ëdb« ‚ôuÐ wŠ
œuÝ« bË …UO׫ Áb??«Ë ‚—U Ê√ cM t½≈
ÈuÝ t??√ l?? ‚c??¹ r??Ë ¨Ád??E??½ w?? U??O??½b??«
XL²¼« tðb«Ë Ê√ »UA« ·U{√Ë Æ¢»«cF«
Àbײ¹ Ÿ—UA« XdðË UNUL−ÐË UNHMÐ
rž— t½√Ë ¨W¾OÝ WI¹dDÐ UN²FLÝ sŽË tMŽ
sŽ lłdð r UNMJ ¨«dO¦ UNOKŽ d³ p–
sJË ¨t??O?? d??O????« œU??²??Ž« Íc?? « o??¹d??D??«
t√ Xb√ ULMOŠ ULNMOÐ —u??_« Xb²Š«
¨ÁdLŽ q¦ w »Uý s UÎOdŽ ëËe« vKŽ
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа