close

Вход

Log in using OpenID

Newsletter - The Living Center

embedDownload
9ROXPH ³ ,VVXH 'HFHPEHU 7KH &HQWHUSLHFH
7 + (
/ ( 9 ( 5 , 1 *
0 $ 1 $ * ( 0 ( 1 7
/ , 9 , 1 *
6 ( 1 , 2 5
& ( 1 7 ( 5
/ , 9 , 1 *
$ 3 $ 5 7 0 ( 1 7 6
0HUU\ &KULVWPDV DQG D
+DSS\ 1HZ <HDU )URP $OO
RI 8V DW 7KH /LYLQJ &HQWHU
3 D J H
7 K H
& H Q W H U S L H F H
7KDQN <RX 9ROXQWHHUV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
/DNHKROP &KXUFK RI WKH 1D]DUHQH
.QR[ &RXQW\ +HDOWK 'HSDUWPHQW
7KH &UXPS )DPLO\²-XOLH %HWK -HUU\
0RXQW 9HUQRQ %DSWLVW 7HPSOH
)LUVW.QR[ 1DWLRQDO %DQN
)DLWK %DSWLVW &KXUFK
0RXQW 9HUQRQ 3XEOLF /LEUDU\
-DQHW 7KDWFKHU
0DUWKD 6WXOO
(\HGHDO )ULHQGV RI .QR[ &RXQW\
7KH 6DOYDWLRQ $UP\
'DYH %HYLQJWRQ
0DUN 0LOOHU RI 6DIHW\ $ODUPV
-HQQ\ 3DUNHU RI .&+
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3DVWRU %LOO )HQQHOO
.LUOLQ¶V +DOOPDUN $OWKHD '\H
1RUPD 6LPSVRQ
*ODG\V 'DYLV DQG %DE\ %R\
&KHU\O )HDVHOO 6DWXUGD\ 0RUQLQJ ([HUFLVH
6XH -DFREV
5RQ /RYHWW 6D[RSKRQLVW
.QR[ &RXQW\ *DUGHQ &OXE
%HFN\ +D\ZDUG RI 26+,3
2XU DSRORJLHV WR DQ\RQH ZH PD\
KDYH LQDGYHUWHQWO\ RPLWWHG
%LUWKGD\V
7KH 'HFHPEHU %LUWKGD\ +RQRUHHV
+HOHQ 6LPV a 'HFHPEHU WK
0DU\-R /HYHULQJ &)2 /HYHULQJ 0DQDJHPHQW a 'HFHPEHU WK
-RLQ XV IRU WKH 5HVLGHQW %LUWKGD\ 3DUW\ DQG 1HZ 5HVLGHQW :HO
FRPH 3DUW\ RQ 7KXUVGD\ 'HFHPEHU WK DW SP
2XU 1RYHPEHU %LUWKGD\ +RQRUHHV %LOO 7KRPDQ ,UHQH
)RZOHU DQG -RKQ 'LOODUG
:HOFRPH
7KH /LYLQJ &HQWHU )DPLO\ ZRXOG OLNH WR ZHOFRPH RXU QHZHVW UHVL
GHQW 0DU\ )U\H ZKR MRLQHG XV LQ WKH HDUO\ SDUW RI 1RYHPEHU
0DU\¶V KDV VHWWOHG LQ TXLW QLFHO\ ZLWK WKH KHOS RI KHU IDPLO\
,I \RX KDYHQ¶W DOUHDG\ SOHDVH LQWURGXFH \RXUVHOI WR 0DU\ DQG JLYH
KHU D ELJ /LYLQJ &HQWHU :HOFRPH
0DU\ )U\H DW 7KH 1HZ 5HVLGHQW :HOFRPH 3DUW\
7 K H
& H Q W H U S L H F H
3 D J H
0RUH )XQ DW 7KH /LYLQJ &HQWHU
'DYH %HYLQJWRQ KRQRULQJ RXU 9HWHUDQV RQ 9HWHUDQV 'D\
+HOHQ 6LPV 0DUWKD 6WXOO /RXLVH /DEHQQH DQG 6HQLRU &RPSDQLRQ
1RUPD 6LPSVRQ ZDWFKLQJ WKH %XFNH\HV YHU\ LQWHQWO\
-DQH &URRNV 'LHWDU\ 0DQDJHU HQMR\LQJ ³QRW´
GRLQJ WKH FRRNLQJ DW 0XOOHWV
%RQQLH 1RUULV $FWLYLW\ 'LUHFWRU 3HJJL 6SULQJHU DQG ,UHQH )RZOHU
DW 0XOOHWV 5HVWDXUDQW
$QQD +HOWRQ ZLWK 0V 0XOOHW DW KHU UHVWDXUDQW
7RP .RFK %LOO 7KRPDQ DQG -RKQ 'LOODUG DW WKH 5HVLGHQW %LUWKGD\ 3DUW\
3 D J H
7 K H
& H Q W H U S L H F H
'HFHPEHU WK
:HEVWHU¶V 'LFWLRQDU\ GHILQHV &KULVWPDV DV ³WKH IHVWLYDO RI WKH
&KULVWLDQ &KXUFK REVHUYHG DQQXDOO\ RQ WKH WK GD\ RI 'HFHP
EHU LQ PHPRU\ RI WKH ELUWK RI -HVXV &KULVW´ 7KDW GHILQLWLRQ LV
VKRUW WR WKH SRLQW DQG DFFXUDWH &KULVWPDV LV D VDFUHG UHOLJLRXV
KRO\GD\ ZKHQ &KULVWLDQV UHPHPEHU JLYH WKDQNV DQG FHOHEUDWH
WKH ELUWK RI WKH *RGSURPLVHG 0HVVLDK WKH $QRLQWHG 2QH DQG
WKH 6DYLRU
:KHQ \RX VHH WKH OLJKWV RQ WKH &KULVWPDV 7UHH UHPHPEHU WKH
ZRUGV RI -HVXV ³, DP WKH OLJKW RI WKH ZRUOG´ DQG ³<RX DUH WKH
OLJKW RI WKH ZRUOG´
$V ZH JLYH JLIWV WR IDPLO\ DQG IULHQGV ZH QHHG WR EH UHPLQGHG
RI WKH EHVW JLIW ZH ZLOO HYHU UHFHLYH ³*RG ORYHG WKH ZRUOG VR
PXFK WKDW KH JDYH +LV RQO\ 6RQ«´ -RKQ 'HFHPEHU LV D 7LPH WR 3RQGHU
7KH +ROLGD\V DUH ZRQGHUIXO 6HHPV OLNH 'HFHPEHU VW EULQJV HYHU\RQH WR D ³WKLQNLQJ VWDJH´ RI RXU HYH
U\GD\ OLIH :KDW GR ZH ZDQW WR GR ZKDW GR ZH ZDQW WR DFFRPSOLVK ZLWK WKH UHPDLQGHU RI RXU OLIH" 'R ZH
ZDQW WR KDYH VRPH FRQWLQXLQJ HGXFDWLRQ" 6HHPV OLNH D SHUVRQ QHHGV WR OHDUQ DW OHDVW RQH QHZ ELW RI LQIRU
PDWLRQ HYHU\GD\ QR PDWWHU \RXU DJH
& -R\ %HOO & SHQQHG WKHVH ZRUGV FRQFHUQLQJ FRQWLQXLQJ HGXFDWLRQ ³$Q\WKLQJ WKDW \RX OHDUQ EHFRPHV
\RXU ZHDOWK D ZHDOWK WKDW FDQQRW EH WDNHQ DZD\ IURP \RX ZKHWKHU \RX OHDUQ LW LQ D EXLOGLQJ FDOOHG VFKRRO
RU LQ WKH VFKRRO RI OLIH 7R OHDUQ VRPHWKLQJ QHZ LV D WLPHOHVV SOHDVXUH DQG D YDOXDEOH WUHDVXUH $QG QRW DOO
WKLQJV WKDW \RX OHDUQ DUH WDXJKW WR \RX EXW PDQ\ WKLQJV WKDW \RX OHDUQ \RX UHDOL]H \RX KDYH WDXJKW \RXU
VHOI´ 7KLQN RQ WKHVH WKLQJV
'HFHPEHU 'DWHV
'HFHPEHU WK a 5HPHPEHU 3HDUO +DUERU 'HFHPEHU VW a :LQWHU EHJLQV 6KRUWHVW GD\ RI WKH \HDU LQ WKH 1RUWKHUQ +HPLVSKHUH
'HFHPEHU WK a 0HUU\ &KULVWPDV -HVXV LV WKH UHDVRQ IRU WKH VHDVRQ
)XQ 6WXII
7KH ILUVW IDOO RI VQRZLV D PDJLFDO HYHQW <RX JR WR EHG LQ RQH NLQG RI ZRUOG DQG ZDNH XS LQ DQRWKHU
TXLWH GLIIHUHQW a -% 3ULHVWOH\
$QFLHQW 5RPDQV H[FKDQJHG HYHUJUHHQ EUDQFKHV WKDW ZHUH EHQW LQWR ZUHDWKV WR VHQG JRRG ZLVKHV
:KDW GR \RX WKLQN RI WKH 2OG :LYHV 7DOH" )RU JRRG OXFN NLVV WKH ROGHVW SHUVRQ LQ WKH KRXVH RQ &KULVW
PDV 'D\ DQG WKH \RXQJHVW RQ 1HZ <HDU¶V 'D\
7 K H
& H Q W H U S L H F H
3 D J H
$ &KULVWPDV 3RHP
'HFHPEHU
&KULVWPDV LV D WLPH IRU WR\V
6RPH IRU JLUOV DQG VRPH IRU ER\V
,W¶V D WLPH IRU FDQG\ WRR
3RSFRUQ EDOOV DQG R\VWHU VWHZ
%XW MXVW QRZ &KULVWPDV VHHPV WR EH
$ WLPH ZKHQ *RG LV VSHDNLQJ WR PH
6SHDNLQJ RI ORYH DQG IULHQGVKLSV GHDU
2I KRPH DQG IDPLOLHV DQG ZRUVKLS KHUH
:H ZDQW WR VHUYH DQG KXPEO\ SUD\
/RUG NHHS XV DOZD\V MXVW WKLV ZD\
7KLV &KULVWPDV VSLULW RI MR\ DQG VRQJ
.HHS XV &KULVWOLNH DOO OLIH ORQJ
5LG XV RI KDWUHG DQG VHOILVKQHVV
$QG PD\ RXU VLQIXO OLYHV FRQIHVV
7KDW ZH PLJKW OLYH OLNH RQH ZKR JDYH
7R WKH ZRUOG WKDW EOHVVHG -HVXV %DEH
5HVLGHQW $XWKRU 0DUWKD 6WXOO
7KH ZRUOG VHHPV RQ ELJ EURWKHUKRRG
2XU WKRXJKWV IRUP D GLIIHUHQW DWWLWXGH
:H UHDFK RXW DFURVV WKH VHD
3UDFWLFLQJ IDLWK KRSH DQG FKDULW\
)LUVW )ULGD\ RI 7KH 0RQWK
2XU ZRQGHUIXO GHYRWHG IULHQG *ODG\V 'DYLV DQG KHU ORYDEOH FRPSDQLRQ %DE\
%R\ DUULYHV HYHU\ )LUVW )ULGD\ WR WLFNOH WKH LYRU\ NH\V GXULQJ RXU OXQFK
*ODG\V PDNHV HYHU\RQH IHHO WKH\ DUH HDWLQJ LQ WKH GLQLQJ URRP DW WKH :DOGRUI
$VWRULD +RWHO LQ 1HZ <RUN &LW\ ORRNLQJ DW WKH PRRQ DQG VWDUV WKURXJK WKH
ODUJH ZLQGRZV RYHUORRNLQJ WKH FLW\ 7KDQN \RX *ODG\V IRU PDNLQJ RXU GD\
%H 7KDQNIXO IRU 2XU 9HWHUDQV
'DYH %HYLQJWRQ SUHVHQWHG D YHU\ PHPRULDO SURJUDP KRQRULQJ
DOO YHWHUDQV DW DP RQ 1RYHPEHU WK IRU WKH 5HVLGHQWV DQG
YLVLWRUV 'DYH SUHVHQWHG -RKQ 'LOODUG $UWKXU *XWKHLO 7RP
.RFK 7RP /DNHU 0DUWKD 5REH\ 0DU\ 6WRXW DQG :LOOLDP
7KRPDQ ZLWK D 5HG :KLWH DQG %OXH FHUWLILFDWH KRQRULQJ WKHLU
VHUYLFH WR RXU FRXQW\
3HJJL 6SULQJHU SOD\HG D PHGOH\ RI SDWULRWLF VRQJV 7KH 'LQ
LQJ 5RRP ZDV GHFRUDWHG LQ 5HG :KLWH DQG %OXH DQG HDFK
UHVLGHQW DGRUQHG RXU FRORUV DV ZHOO
7KDQN \RX 'DYH DQG 3HJJL
:LOOLDP 7KRPDQ DW RXU 9HWHUDQV
'D\ &HOHEUDWLRQ
3 D J H
7 K H
& H Q W H U S L H F H
/RRNV *RRG (QRXJK WR (DW
7KH .QR[ &RXQW\ *DUGHQ &OXE DVVLVWHG WKH 5HVLGHQWV GHFRUDWLQJ D WXU
NH\ IRU WKHLU DSDUWPHQW (YHU\RQH KDV D ORW RI IXQ GLVSOD\LQJ WKHLU DU
WLVWLF DELOLW\ 7R TXRWH UHVLGHQW %RQQLH 1RUULV ³ , DOZD\V JR WR WKHLU
FUDIW FODVV WKH\ DOZD\V KDYH XV PDNH QLFH WKLQJV
+HOHQ 6LPV HQMR\LQJ KHU WLPH ZLWK WKH ODGLHV
IURP 7KH .QR[ &RXQW\ *DUGHQ &OXE
/LVWHQ 7R WKH 0XVLF
2OGLHV EXW *RRGLHV WKDW ZDV WKH WKHPH 1RYHPEHU WK ZKHQ 5RQ
/RYHWW SLFWXUHG OHIW RQ 6D[RSKRQH MRLQHG ZLWK 3HJJL 6SULQJHU $F
WLYLW\ 'LUHFWRU RQ WKH SLDQR IRU D YHU\ HQMR\DEOH FRQFHUW (YHU\RQH
FHUWDLQO\ ZDQWHG WR GR WKH WZR VWHS DQG PD\EH VLQJ D VRQJ RU WZR
3OHDVH 5RQ /RYHWW SOHDVH FRPH EDFN DJDLQ DQG MRLQ 3HJJL (YHU\RQH
ZDV WKULOOHG
-XVW IRU )XQ
x
x
x
2QH SDUWLFXODU IRXU\HDU ROG SUD\HG ³$QG IRUJLYH XV RXU WUDVK
EDVNHWV DV ZH IRUJLYH WKRVH ZKR SXW WUDVK LQ RXU EDVNHW´
$ 6XQGD\ 6FKRRO WHDFKHU DVNHG KHU OLWWOH FKLOGUHQ DV WKH\
ZHUH RQ WKH ZD\ WR FKXUFK VHUYLFH ³$QG ZK\ LV LW QHFHVVDU\
WR EH TXLHW LQ FKXUFK"¶ 2QH EULJKW OLWWOH JLUO UHSOLHG ³%HFDXVH
SHRSOH DUH VOHHSLQJ´
$ OLWWOH ER\ ZDV RYHUKHDUG SUD\LQJ ³/RUG LI \RX FDQ¶W PDNH
PH D EHWWHU ER\ GRQ¶W ZRUU\ DERXW LW ,¶P KDYLQJ D UHDO JRRG
WLPH OLNH , DP´
&UDQEHUU\ 6QRZ &DQG\
R] :KLWH &KRFRODWH &KLSV
FXSV 'ULHG &UDQEHUULHV
FXSV :DOQXWV &KRSSHG
0HOW WKH ZKLWH FKRFRODWH FKLSV LQ WKH WRS RI D GRXEOH ERLOHU 5HPRYH IURP KHDW
$GG WKH FUDQEHUULHV DQG ZDOQXWV WR WKH ZKLWH FKRFRODWH DQG PL[ WKHQ GURS E\ WHDVSRRQV RQWR ZD[
SDSHU /HW KDUGHQ DQG HQMR\
3 D J H
7 K H
& H Q W H U S L H F H
$URXQG WKH &HQWHU
0RQGD\ 'HFHPEHU VW DW SP a 6RULVLV &OXE &KULVWPDV 7HD DQG 5HVLGHQWV DUH LQYLWHG
7KXUVGD\ 'HFHPEHU WK DW SP a 5HVLGHQW %LUWKGD\ 3DUW\
7XHVGD\ 'HFHPEHU WK DW SP a 1DWXUH /RYHUV *DUGHQ &OXE &KULVWPDV &UDIW
7XHVGD\ 'HFHPEHU WK DW SP a %LEOH 6WXG\ Z 3DVWRU %LOO )HQQHOO 3XEOLF :HOFRPH
7XHVGD\ 'HFHPEHU WK DW SP a 'LQQHU # 5HG /REVWHU WKHQ YLHZ &KULVWPDV /LJKWV LQ 0DQVILHOG
:HGQHVGD\ 'HFHPEHU WK DW QRRQ a 6D[RSKRQLVW 5RQ /RYHWW 3LDQLVW 3HJJL 6SULQJHU SOD\
&KULVWPDV 0XVLF
7KXUVGD\ 'HFHPEHU WK DW SP a &KULVWPDV 7HD Z /RZHOO %RUFKHUV SHUIRUPLQJ
7XHVGD\ 'HFHPEHU WK DW SP a .QR[ &R *DUGHQ &OXE &UDIW
7XHVGD\ 'HFHPEHU WK DW SP a 9LHZ &KULVWPDV /LJKW LQ 0RXQW 9HUQRQ
:HGQHVGD\ 'HFHPEHU WK DW SP a 7KH &KULVWPDV 6WRU\ Z 3DVWRU %LOO )HQQHOO
)ULGD\ 'HFHPEHU WK DW SP a 5HVLGHQW &KULVWPDV 3DUW\ Z 6DQWD &ODXV
0RQGD\ 'HFHPEHU QG DW SP a (\HGHDO )ULHQGV RI .QR[ &RXQW\ 3XEOLF :HOFRPH
7XHVGD\ 'HFHPEHU UG DW SP a %LEOH 6WXG\ Z 3DVWRU %LOO )HQQHOO 3XEOLF :HOFRPH
0RQGD\ 'HFHPEHU WK IURP SPSP a 5HG &URVV %ORRG 'ULYH 2SHQ WR WKH 3XEOLF
:HGQHVGD\ 'HFHPEHU VW DW SP a 1HZ <HDUV (YH 3DUW\ ZLWK 6LQJHU ³0LFKDHO 5RVH´ WR SHUIRUP
/HW·V *R 2XW 7R (DW
7XHVGD\ 'HFHPEHU QG DW QRRQ a 5HG +DW 6DVVLH /DVVLHV GLQH DW /LQGD 6KLUD¶V +RPH RQ WKH
KRXVH
7XHVGD\ 'HFHPEHU WK DW SP a 'LQQHU # 5HG /REVWHU WKHQ YLHZ &KULVWPDV /LJKWV LQ 0DQVILHOG
7KXUVGD\ 'HFHPEHU WK DW DP a *HQWOHPHQ¶V &OXE GLQHV # $OOLVRQ¶V )LQHU 'LQHU RQ WKH KRXVH
:HGQHVGD\ 'HFHPEHU WK DW DP a 7/& %UHDNIDVW &OXE GLQHV DW $OOLVRQ¶V )LQHU 'LQHU
2XU :LQWHU 6WD\ 6SHFLDO &RQWLQXHV
$IWHU WKH KXVWOH DQG EXVWOH RI WKH +ROLGD\ 6HDVRQ FDOPV GRZQ ZK\ QRW
VSHQG WKH ORQJ FROG ERULQJ ZLQWHU PRQWKV ZLWK XV DW 7KH /LYLQJ &HQWHU
:H RIIHU IXUQLVKHG DSDUWPHQWV ZLWK QR ORQJ WHUP FRQWUDFW WR VLJQ DQG
ZLOO WDNH FDUH RI WKH FRRNLQJ FOHDQLQJ DQG WKH VKRYHOLQJ 3OXV ZH RIIHU
D ZLGH YDULHW\ RI DFWLYLWLHV WR NHHS \RX HQWHUWDLQHG DOO ZLQWHU ORQJ <RX
PLJKW HYHQ UXQ LQWR ROG IULHQGV DV ZHOO DV PDNH VRPH QHZ RQHV
3OHDVH FDOO 7KH /LYLQJ &HQWHU RIILFH DW IRU PRUH LQIRUPD
WLRQ DERXW RXU :LQWHU 6WD\ 6SHFLDO RU WR VFKHGXOH D WRXU
1HZ <HDU¶V %OHVVLQJ
,Q WKH 1HZ <HDU PD\
<RXU ULJKW KDQG DOZD\V EH VWUHWFKHG
2XW LQ )ULHQGVKLS
$QG QRW ZDQW
3 D J H
7KH /LYLQJ &HQWHU
1RUWK PDLQ 6WUHHW
0RXQW 9HUQRQ 2+ $ /(9(5,1* 0$1$*(0(17 6(1,25
/,9,1* 5(6,'(1&(
/HYHULQJ 0DQDJHPHQW KDV GHYHO
RSHG D WUDGLWLRQ RI SURYLGLQJ H[FHO
OHQFH LQ KHDOWK FDUH VHUYLFHV WR RXU
FRPPXQLW\ VLQFH 7KH /LYLQJ
&HQWHU LV SURXG WR H[SDQG WKLV WUD
GLWLRQ ZLWK RXWVWDQGLQJ 6HQLRU /LY
LQJ 6HUYLFHV
)URP WKH PRPHQW \RX ZDON WKURXJK
RXU IURQW GRRU \RX ZLOO VHH DQG IHHO
WKH GLIIHUHQFH 2XU IULHQGO\ VWDII
FDWHUV ILUVWFODVV DPHQLWLHV DQG
ZHOFRPHV \RX WR HQMR\ D FRPIRUW
DEOH OLIHVW\OH
2XU $FWLYLWLHV 3URJUDP LV GHYHORSHG
WR PHHW WKH LQWHUHVWV RI HYHU\RQH
7KH /LYLQJ &HQWHU SURYLGHV UHVWDX
UDQWVW\OH GLQLQJ DOO XWLOLWLHV H[FHSW
SKRQH FDEOH WHOHYLVLRQ ZHHNO\
KRXVHNHHSLQJ VHUYLFHV D FRPSOL
PHQWDU\ ODXQGU\ URRP VFKHGXOHG
WUDQVSRUWDWLRQ DQG D UHVHUYHG SDUN
LQJ VSDFH 2WKHU DPHQLWLHV LQFOXGH
KRXU VWDIILQJ HPHUJHQF\ SXOO
FRUGV DQG ZHOOQHVV QXUVH VHUYLFHV
6HYHQ GD\V RI FRPSOLPHQWDU\ QXUV
LQJ FDUH LV SURYLGHG LQ D /HYHULQJ
0DQDJHPHQW 6NLOOHG 1XUVLQJ DQG
5HKDELOLWDWLRQ &HQWHU LI QHHGHG $OO
RI WKHVH VHUYLFHV DUH LQFOXGHG LQ DQ
DIIRUGDEOH PRQWKO\ IHH
IULHQGVKLSV DQG SDUWLFLSDWLQJ LQ DF
WLYLWLHV DQG RXWLQJV DOO SURYLGHG LQ D
VDIH DQG VHFXUH HQYLURQPHQW
)XUQLVKHG DSDUWPHQWV DUH DOVR
DYDLODEOH $ IXUQLVKHG DSDUWPHQW
PD\ EH UHQWHG RQ D VKRUW RU ORQJ
WHUP EDVLV ([SHULHQFH ILUVW KDQG
KRZ WR OLYH WKH JRRG OLIH E\ HQMR\LQJ
RXU GHOLFLRXV IRRG GHYHORSLQJ
-RDQ /HYHULQJ ([HFXWLYH 'LUHFWRU
)RU D FRPSOLPHQWDU\ OXQFK
DQG WRXU FRQWDFW
7KH /LYLQJ &HQWHU
1RUWK 0DLQ 6WUHHW
0RXQW 9HUQRQ 2KLR %DUE %UHQQHPDQ 2IILFH 0DQDJHU
3HJJL 6SULQJHU $FWLYLW\ 'LUHFWRU
-DQH &URRNV 'LQLQJ 6HUYLFHV 0JU
/HIW -RKQ 'LOODUG ZLWK
KLV %LUWKGD\ &DNH
5LJKW %HWW\ 0RRQH\
ZLWK KHU 6DQWD DW 6KRZ
DQG 7HOO
0DUWKD 5REH\ DQG :LQQLH 6WXUWHYDQW DW 6KRZ DQG 7HOO
&KDUOLH &KDSOLQ $.$ 0DUWKD
5REH\ DW RXU +DOORZHHQ 3DUW\
0DUWKD 6WXOO DW 6KRZ DQG 7HOO
)UHGD 0RUHODQG 0DUWKD 6WXOO $FWLYLW\ 'LUHFWRU 3HJJL 6SULQJHU 0DU
WKD 5REH\ DQG 0\UD 3KLOOSRWW DW RXU +DOORZHHQ 3DUW\
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа