close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE
IBANGA LE-12
ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA (HL)
IPHEPHA LOKUQALA (P1)
FEBRUWARI/MASHI 2014
AMAMAKI: 70
ISIKHATHI: amahora ama-2
Leli phepha linamakhasi ayi-11.
Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha
Pheqa ikhasi
IsiZulu Ulimi Lwasekhaya (HL)/P1
2
NSC
DBE/Februwari–Mashi 2014
IMIYALELO KANYE NOLWAZI KWABAHLOLWAYO
1.
Leli phepha lehlukaniswe IZIQEPHU EZINTATHU:
ISIQEPHU A: Isivivinyo sokuqondisisa
ISIQEPHU B: Ukufingqa
ISIQEPHU C: Uhlelo nokusetshenziswa kolimi
(30)
(10)
(30)
2.
Fundisisa YONKE imiyalelo ngaphambi kokuba uphendule imibuzo.
3.
Phendula YONKE imibuzo ekuleli phepha.
4.
Qalisa isiqephu NGASINYE ekhasini ELISHA.
5.
Bhala izinombolo zezimpendulo njengoba zibhalwe emibuzweni.
6.
Yeqa umugqa emuva kombuzo ngamunye.
7.
Bhala ngobunono nangesandla esifundekayo.
8.
Qaphela upelomagama kanye nokwakheka kwemisho.
9.
Ungasebenzisa isikhathi sokubhala ngale ndlela elandelayo:
ISIQEPHU A:
ISIQEPHU B:
ISIQEPHU C:
Imizuzu engama-50
Imizuzu engama-45
Imizuzu engama-25
Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha
Pheqa ikhasi
IsiZulu Ulimi Lwasekhaya (HL)/P1
3
NSC
DBE/Februwari–Mashi 2014
ISIQEPHU A: ISIVIVINYO SOKUQONDISISA
UMBUZO 1: UKUFUNDELA UKUQONDISISA
1.1
Fundisisa UMBHALO A ubuye ubukisise NOMBHALO B ongezansi bese
uphendula imibuzo elandelayo.
UMBHALO A (Ofundwayo)
AMAGUGU ESIZWE ESIMNYAMA
1
Zonke izitshalo ezingaphansi komthunzi welanga zidinga
izimpande
ezizoncela
ngazo
amanzi
ukuze
zizokhula
zidlondlobale. Yingakho izitshalo zingeke zaphila ngaphandle
kwezimpande.
2
Isizwe naso-ke ngeke saba nekusasa ngaphandle kwezaguga,
sisho phela izalukazi namakhehla, ezinalo lonke ulwazi oludingwa
yindlu emnyama ukuze ibuyele endabukweni yayo. Kuphi lapha?
Zona lezi zalukazi namakhehla seziyaxoshwa emakhaya.
Ziyathathwa ziyohlaliswa ekhaya labadala zingaphinde zinakwe
yilabo bantu abazilethile ngoba bethi ziwuhlupho. Wake
wakubonaphi lokho endlini emnyama? Kudala izaguga
bezithandwa, zinakekelwa zize zihudulwe nangezikhumba
ziyothanyeliswa ilanga. Kwakwenziwa konke lokhu ngoba
zingamagugu esizwe futhi ziwumthombo wolwazi oluncelwa kuzo.
3
Ziningi izinto ezingamagugu esizwe esimnyama kodwa
esezilahleka ngenxa yokuthi isizwe esimnyama silahle okwaso
sathatha okwezinye izizwe. Ngabe zonke lezi zinto esesizibonayo
zizinhle zafika nabamhlophe? Akunjalo. Abamhlophe bafika isizwe
esimnyama sinazo lezi zinto ezingamagugu futhi sizigqaja ngazo.
Ekufikeni kwabo bafika bayifaka kancane kancane imfundisoze
egcine yenza abantu abamnyama bazenyeze futhi babukele
phansi izinto zabo ezingamagugu.
4
Ukuba ngumlimi akuqalangwa ngabantu abamhlophe. Abamhlophe
bafika kuleli abamnyama benodedangendlale bamasimu
ababelima kuwona. Babevuna izitshalo ezikhethekile nezinempilo
ezivela emhlabathini. Lokho kudla okwakuphuma kulawo masimu
kwakunempilo nomsoco ngoba kwakukhuliswa ngenhlabathi
evundiswe ngomquba otholakala emfuyweni. Yingakho-ke abantu
babephila, beyimiqemane, bengadinge dokotela ngoba impilo yabo
yayingacikizeli. Akusenani-ke ngoba uhulumeni useyazama
ukubuyisela abantu imihlaba yabo eyayithathwe ngesikhathi
sobandlululo.
Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha
Pheqa ikhasi
IsiZulu Ulimi Lwasekhaya (HL)/P1
4
NSC
DBE/Februwari–Mashi 2014
5
Umfana osengayo ubukelwa phansi futhi abe yihlaya nakontanga
yakhe. Akugcini ngalokhu ngoba nobisi olusengwa kuzo lezi
zinkomo alusathandeki. Selubukeka sengathi lunamagciwane.
Uzibuze
ukuthi
kungani
ehlekwa
ngoba
abamhlophe
abanamapulazi bayasenga. Isizwe esimnyama sijabulela
ukuthenga ubisi oselusengwe abamhlophe kuzo njalo belu
izinkomo abazifica kuleli kungezabansundu bese belubiza
ngamagama amahle anempucuko.
6
Umnumzane nomnumzane wayefuyile izinkomo, izimvu, izimbuzi,
izinkukhu,
amahhashi
nezimbongolo.
Lowo
mnumzane
wayehlonishwa
ngemfuyo
anayo
esibayeni.
Yayibuye
isetshenziswe ekulimeni. Ibuye isetshenziselwe ukuhamba
amabanga amade njengamahhashi nezimbongolo. Akekho umuntu
owayebulawa yindlala ngoba abantu babephilisana, kungekho
obukela omunye phansi. Abantu babekwazisa ukuthi izandla
ziyagezana. Umnumzane owayengafuyile wayesiselwa ngesithole
ukuze sizozala kufihleke ubuze bakhe. Phela ihlazo lomuntu
oyedwa kwakuba ihlazo lomphakathi wonkana. Yingakho
lalisatshwa.
7
Kuningi okushiwoyo mayelana nesayensi. Abantu abamnyama
nabo babenayo isayensi yabo. Babenesiphiwo sokwazi kabanzi
ngezulu kanye nokwelapha izifo ezinhlobonhlobo. Izangoma
zazibhula zishaya amathambo kuvele ukuthi umuntu uphethwe
yini. Emva kwalokho ziyobe sezimyalela inyanga ethize
ezokwelapha isifo sakhe. Izinyanga zazisebenzisa izihlahla
zendabuko ukuze zithake amakhambi ayesishaya isifo siphele nya.
Kuye kumangaze-ke uma uthola umuntu omnyama egxeka
izinyanga ethi uzoya kodokotela ngoba izinyanga izinalo ulwazi
olunzulu lwesayensi. Mehluko muni okhona phakathi kwenyanga
kanye nodokotela ngoba bobabili basebenzisa amakhambi? Indlu
emnyama
yayifundisana
ngezindlela
zokugwema
izulu.
Yayixwayisana ngokumele kungenziwa uma kuduma izulu.
Izinyanga zazibuye zinikezele ngezinduku zokuvimba izulu
okuthiwa abafana. Ngenxa yokubukela phansi lolu lwazi endlini
emnyama, sekuvamile ukuzwa ngezinhlekelele zombani oqeda
abantu.
8
Abantu abaningi bebenenkolelo yokuthi izindlu zesintu ezakhiwe
noma ezifulelwe ngotshani ziyisidala. Esikhathini esiningi abantu
ababehlala kulezi zindlu bebebukelwa phansi futhi bethathwa
njengabahluphekayo kodwa-ke osekumangaza sezandile lezi
zindlu. Seziyahlotshiswa zibizwe ngamagama kuthiwe 'amalapa'.
Azigcini nje ngokuthi zibe semfashinini kodwa ezinye zazo ziba
ngamahhotela,
izindawo
zokosa
inyama,
izindawo
zokungcebeleka, njalonjalo. Abanikazi balezi zindlu bazenzela
itshe lemali.
Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha
Pheqa ikhasi
IsiZulu Ulimi Lwasekhaya (HL)/P1
5
NSC
DBE/Februwari–Mashi 2014
9
Ukuhloba kwesintu akusona isidala. Kuyamangaza ukuthi abantu
bayazenyeza ngokugqoka izimpahla zendabuko. Usuyaye ubone
ngedlanzana nje labantu abagqoka izimpahla zendabuko
ngenyanga yokugubha amasiko. Angeke nje ubone intombi
izigqokele isigege sayo, igingqa amabele ayo ngaphandle. Phela
abantu bangakhuza umhlola ngoba sekwaphilwa ngobulwane.
Inhlonipho
ayisekho
sekwagcwala
abadlwenguli
abaze
badlwengule ngisho nezalukazi uqobo.
10
Awanakekelwe futhi alondolozwe amagugu ngoba isizwe siyisizwe
ngamagugu aso!
1.1.1
Kungani umbhali ethi, 'isizwe ngeke sakwazi ukuphila ngaphandle
kwezalukazi namakhehla'? Bheka isigaba sesi-2.
(1)
Chaza indlela abelungu abaphumelela ngayo ukulutha abantu
abamnyama mayelana namagugu abo.
(3)
Qhathanisa okufanayo ngokubaluleka kwezalukazi namakhehla
kanye nemvelo ngokwalesi siqephu.
(2)
Umkhuba wokusisela odalulwe esigabeni sesi-6, ukhombisani
ekuphilisaneni kwabantu?
(2)
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
'Usuye ubone ngedlanzana nje labantu abagqoka izimpahla
zendabuko ngenyanga yokugubha amasiko.'
Inyanga yokugubha amasiko eNingizimu Afrika ibizwa ngo ...
Khetha impendulo
ezilandelayo.
A
B
C
D
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
EYODWA
eshaya
emhlolweni
kulezi
Mandulo
Masingana
Maquba
Mbasa
(1)
Chaza ukuthi isimo sokukhuluma esidwetshelwe esigabeni sesi-6
sikwelekelele kanjani ekuqondeni kwakho lesi siqephu.
(2)
Chaza ukuthi kungaba namphumela muni esizweni esimnyama
ukukhohlwa izinto ezithinta indabuko yaso? Sekela impendulo
yakho.
(3)
Kusiza ngani ukuthi uhulumeni abuyisele umhlaba owawuthathwe
ngesikhathi sobandlululo kubanikazi bawo?
(2)
Funda isigaba sesi-9 uhlaziye imizwa yombhali emayelana
namagugu esizwe esimnyama bese uveza umbono owakho.
(4)
KANYE NO
Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha
Pheqa ikhasi
IsiZulu Ulimi Lwasekhaya (HL)/P1
1.2
6
NSC
DBE/Februwari–Mashi 2014
Bukisisa lesi sithombe esingezansi bese uphendula imibuzo elandelayo.
UMBHALO B (Obukwayo)
1.2.1
Zakhiwe ngani izindlu ezikulesi sithombe?
1.2.2
Nikeza amagama ezikhali ezivezwe esithombeni ezisetshenziselwa
lokhu:
1.2.3
1.2.4
1.2.5
(1)
(a) Ukuvika nokubhula.
(b) Ukufakwa ehawini.
(c) Ukulwa.
(3)
Ucabanga ukuthi isimo sokukhuluma esisetshenziswe esihlokweni
salesi sithombe, sinabudlelwane buni ekuqondeni kwakho lesi
sithombe? Sekela impendulo yakho.
(2)
Ngolwazi olutholile ekufundeni indaba eMBHALWENI A kanye
nasekubukeni isithombe esiseMBHALWENI B, chaza ngenhloso
yale mibhalo.
(2)
Ngokufunda indaba eseMBHALWENI A kanye nokubuka isithombe
esiseMBHALWENI B, ngabe kukugqugquzele kanjani ukuthanda
ukuhloba ngemvunulo yesintu? Sekela impendulo yakho.
(2)
AMAMAKI ESIQEPHU A:
30
Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha
Pheqa ikhasi
IsiZulu Ulimi Lwasekhaya (HL)/P1
7
NSC
DBE/Februwari–Mashi 2014
ISIQEPHU B: UKUFINGQA
UMBUZO 2: UKUFINGQA ISIQESHANA NGAMAGAMA AKHO
Lesi siqeshana esilandelayo (UMBHALO C) sikhuluma ngokubaluleka kwezimpawu.
UMBHALO C
IMIYALELO:
1.
2.
3.
4.
5.
Fingqa lesi siqeshana esimayelana nezimpawu ezahlukahlukene empilweni
yomuntu ngamagama akho angedluli kwangama-70.
Ungasifingqa ngamaphuzu ayisi-7 noma ngesigaba/ngezigaba.
Ungabe usasibhala isihloko uma usufingqa lesi siqeshana.
Uma usebenzise amaphuzu ekufingqeni kwakho, izinombolo zamaphuzu
mazibhalwe kanje: 1–7.
Bhala inani lamagama owasebenzisile ekugcineni kwesiqeshana osifingqile.
IZIMPAWU ZIYAKHULUMA
Izimpawu ziyinkomba yendlela ethile eqhakambisa ubuhle noma ububi.
Okuthandekayo ngezimpawu ukuthi zikhuluma zithule zingathanga vu. Kubonakala
ngomuntu eyobayoba encishelwa yisikhundla kanti uselubonile uphawu. Amehlo-ke
atshela inhliziyo. Uma njalo engalunakanga wangalushaya mkhuba lolo phawu, uyazi
yena ukuthi kuzokwenzekani.
Yinhle inkosikazi enezimpawu zobukhosikazi. Inkosikazi kumele ibe nesizotha kanye
nenhlonipho. Kwesinye isikhathi kuyaye kube nzima ukwenza lokhu. Umame
onenhlonipho emndenini kanye nasendaweni aganele kuyo uthandwa yinoma ubani.
Ayibukeki inkosikazi ehamba igcugca imizi yabantu ngoba igcina isilandelwe yizindaba
ngaleyo ndlela iphelelwa ukuhlonipheka.
Intshebe uphawu olusobala olwenza indoda yehluke ezinhlotsheni eziningi zabantu.
Uma ingenalo lolu phawu kuthiwa yinduna yabafazi. Intshebe akuyona into
yokubhucwabhucwa. Uma umuntu usumdonsa ngentshebe sisuke sesiphele nya
isithunzi sakhe. Umnumzane onentshebe uyashesha ukuphawuleka ngisho ephakathi
kwamanye amadoda.
Amabele amile athe mpo awuphawu lwentombi nto. Lolu phawu luyenza ihluke intombi
kwezinye izintombi. Insizwa uma ike yabona amabele entombi amile izibika entombini
noma ingaqondile. Lolu phawu yilona futhi intombazana edla ngalo nakontanga.
Izimpawu zomhlengikazi uthando, ukubekezela kanye nokuqhilika kwezihlathi. Ziyafa
iziguli
ngenxa
yokuhlangabezana
nabahlengikazi
abangenazo
izimpawu
zobuhlengikazi. Unesi onobuso obunyukubele nobungakhombisi umusa uba yinkinga
ezigulini. Isiguli size sishone singasindile.
Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha
Pheqa ikhasi
IsiZulu Ulimi Lwasekhaya (HL)/P1
8
NSC
DBE/Februwari–Mashi 2014
Yilowo nalowo muzi kumbe leso naleso sibongo sinophawu lwaso.Uma ingane ihlupha
ikhala njalo, noma iyisinyemfu esehlula ukwenza, uzwa abaziyo sebethi idinga
uphawu. Imvamisa yophawu lomuzi lufuna igazi. Kuchitheka elesilwane kuchitheke
elengane. Phela abanye basika ubuso kuchitheke igazi. Abanye banqume ucikicane
kuchitheke igazi. Yizo-ke lezi zimpawu abantu bandawonye ababonana kumbe
bazwane ngazo.
Kungakhulunywa nje ngezimpawu, kodwa uma sekubhekwa ezobuholi sekumele
kuthiwe ukuzotha. Umholi unophawu olungechazeke, uphawu olusegazini. Uphawu
lobuholi lwenza ukuthi uma lowo muntu ekhuluma kuthi nya kulalelwe yena. Lona
ngumuntu ongeke agqolozelwe emehlweni. Akukhathaleki ukuthi umholi ungakanani
kodwa ubuhlakani, isithunzi, isizotha nolimi lwakhe kwenza kwaziwe ukuthi umholi lo.
AMAMAKI ESIQEPHU B:
Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha
Pheqa ikhasi
10
IsiZulu Ulimi Lwasekhaya (HL)/P1
9
NSC
DBE/Februwari–Mashi 2014
ISIQEPHU C: UHLELO NOKUSETSHENZISWA KOLIMI
UMBUZO 3: UKUHLAZIYA ISIKHANGISI
Fundisisa lesi sikhangisi (UMBHALO D OFUNDWAYO NOBUKWAYO) bese
uphendula imibuzo ezolandela.
UMBHALO D (Ofundwayo nobukwayo)
3.1
3.2
Yiliphi isu elisetshenziswe umkhangisi egameni lalo mkhiqizo ukuheha
abathengi bawo?
(2)
Yisho ukuthi lesi sikhangisi sibhekiswe kobani.
(2)
Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha
Pheqa ikhasi
IsiZulu Ulimi Lwasekhaya (HL)/P1
10
NSC
DBE/Februwari–Mashi 2014
3.3
Ngabe lifakelweni ifulegi laseNingizimu Afrika kulesi sikhangisi?
3.4
Ucabanga ukuthi kungani umkhangisi exwayise abathengi
oxutshwe notshwala kanye nongaxutshwanga notshwala?
3.5
(2)
ngomuthi
(2)
Ake uncome impumelelo yomkhangisi ekusebenziseni ulimi esikhangisweni
sakhe.
(2)
[10]
UMBUZO 4: UKUQONDISISA EZINYE IZINGXENYE ZEMITHOMBO YEZINDABA
Bukisisa UMBHALO E bese uphendula imibuzo elandelayo.
UMBHALO E (IKHATHUNI)
4.1
Shono ukuthi ukusetshenziswa kwefonti enkulu kanye nophawu lokubabaza
kule khathuni kukhombisani ngomama uRuby.
(2)
Qhathanisa okufanayo enkulumeni kamama uRuby kanye nesihloko esivela
ephephandabeni mayelana nodlame ezikoleni.
(2)
4.3
Chaza imbangela eyenza ukuba uThemba abukeke emangele kule khathuni.
(2)
4.4
Ucabanga ukuthi ukufakwa kwesikhali esiyibhomu lesandla kule khathuni
kugudliselani ngodlame olukhona ezikoleni?
(2)
4.2
4.5
Hlaziya umyalezo othulwa yile khathuni ubhekise emazwini kamama uRuby
kanye nasembhalweni okhuluma ngodlame nokukhuluphala ezikoleni.
Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha
Pheqa ikhasi
(2)
[10]
IsiZulu Ulimi Lwasekhaya (HL)/P1
11
NSC
DBE/Februwari–Mashi 2014
UMBUZO 5: UHLELO KANYE NOKUSETSHENZISWA KOLIMI
UMBHALO F
Funda lesi siqeshana esingezansi bese uphendula imibuzo elandelayo.
Kunohlelo lo konga imali ebhange olubizwa ngokuthi ama-unit trusts. Le
nkece ngefakwa ukuze ithenge amasheya ezinkampanini ezahlukene
ngenjongo yokwenza inzuzo. Abaziyo bakushayela ihlombe ukulondoloza
okunenzuzo ethe thuthu. Uma izinkampani zifuna ukwandisa imali yazo ukuze
zifeze izidingo, zivulela umphakathi ukuba ube yingxenye yenkampani 5
ngokuthi ukhiphe imali ethile. Ukuthenga ukuba yingxenye yaleyo nkampani
kubizwa ngokuthi wukuthenga amasheya. Umuntu othenga amasheya uzuza
amankonyane. Lawo mankonyane yimali ethile ayithola ngokuboleka
inkampani imali yakhe. Ayisheshi-ke ukuphuma leyo mfalakahlana, kuba isikhathi
esithile
ebesinqunywe
yinkampani
futhi
leyo
mfalakahlana
isuke 10
izosuselwa enzuzweni eyotholakala.
Ukuthatha umshwalense kusengenye indlela yokonga. Lokhu kulondolozwa
kwemali kungaba nezinhloso ezahlukene okungaba ukuqinisekisa ikusasa
eliqhakazile, ukuqinisekisa ngokuthi oshonile akhokhelwe okanye kube
ukukhokhelwa ngempahla elahlekile. Kuba khona isivumelwano-sibopho, lokhu 15
okubizwa ngepholisi phakathi kothathe umshwalense kanye nenkampani
yomshwalense. Kuyaye kuthiwe umshwalense uvuthiwe uma sesifikile isikhathi
okwakunqunyelwene ngaso. Umuntu ophile saka angasala kanjani-ke
engenalwazi lwemali kanye nokongiwa kwayo uma ulwazi ngemali liwundab'
uzekwayo.
20
5.1
Lungisa iphutha elisemagameni abhalwe ngokugqamile asemgqeni wokuqala.
(1)
5.2
Shono ukuthi isakhi esidwetshelwe egameni elisemgqeni we-11 siqukethe
mqondo muni.
(1)
Igama elibhalwe ngokugqamile elisemgqeni wesi-2 likhomba ukuhlonipha.
Nikeza igama elihlonishwa yileli gama usulisebenzise emshweni ozakhele
wona.
(2)
Phinda ubhale umusho odwetshelwe osemgqeni wesi-3 kuya kowesi-4
ususebenzise igama 'ukulondoloza' njengenhloko yomusho.
(2)
Kulo musho 'Umuntu othenga amasheya uzuza amankonyane' otholakala
emgqeni wesi-7 ukuya kowesi-8, khipha umusho omkhulu kanye
nomushwana okhonzile ochazayo.
(2)
5.3
5.4
5.5
5.6
Isisho esibhalwe ngokugqamile emgqeni wama-20 ngabe sisetshenziswe
kahle yini? Sekela impendulo yakho.
AMAMAKI ESIQEPHU C:
AMAMAKI ESEWONKE:
Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha
(2)
[10]
30
70
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа