close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
GRADE 12
NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE
MOPHATO 12
SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)
PAMPIRI YA BORARO (P3)
TLHAKOLE/MOPITLWE 2014
MADUO: 100
NAKO: 2½ diura
Pampiri e, e na le ditsebe di le 7.
Kwalololo e ileditswe
Phetla
Setswana Puotlaleletso ya Ntlha (FAL)/P3
2
NSC
DBE/Tlhakole–Mopitlwe 2014
DITAELO
1.
Pampiri e, e arogantswe ka dikarolo di le THARO e leng A, B le C.
KAROLO YA A:
KAROLO YA B:
KAROLO YA C:
Tlhamo
Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano
Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano
(50)
(30)
(20)
2.
Araba potso e le NNGWE go tswa mo karolong nngwe le nngwe.
3.
Kwala ka puo e o tlhatlhobiwang ka yona.
4.
Simolola karolo NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5.
Kwala letlhomeso (sekao, mmapa wa dikakanyo/sethalo, jalo le jalo), siamisa
diphoso le go buisa tiro ya gago gape. Letlhomeso le kwalwe PELE o
simolola go kwala tlhamo.
6.
Tirokwalo ya ipaakanyo yotlhe e tshwanetse go tlhagelela sentle. Thala mola
o o sekaganyang go supa fa tirokwalo e le ya ipaakanyetso.
7.
Tiriso ya nako e e tshitshinngwang ke metsotso e le 80 mo KAROLONG YA
A, 40 mo KAROLONG YA B le 30 mo KAROLONG YA C.
8.
Dinomoro tsa dikarabo di tlhagelele jaaka di ntse mo pampiring ya dipotso.
9.
Naya karabo NNGWE le NNGWE setlhogo se se maleba.
ELA TLHOKO: Setlhogo ga se a tshwanela go akarediwa mo palong ya
mafoko a a tlhokegang.
10.
Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.
Kwalololo e ileditswe
Phetla
Setswana Puotlaleletso ya Ntlha (FAL)/P3
3
NSC
DBE/Tlhakole–Mopitlwe 2014
KAROLO YA A: TLHAMO
POTSO 1
Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 250–300 ka NNGWE fela ya
ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala
tlhamo, se neele setlhogo. O se ke wa lebala go thala letlhomeso/lenaneopaakanyo
pele o kwala.
1.1
Nka dira eng go tokafatsa botshelo jwa me.
[50]
1.2
Batho ga ba itse ...
[50]
1.3
Baithuti ba tshwanetse go ganediwa go dirisa mogala wa letheka kwa
sekolong. Dumela kana ganela.
[50]
1.4
Fa nka tlhophiwa go nna mokhanselara wa motsana wa gaetsho.
[50]
1.5
Thuto le diritibatsi ga di nosane metsi!
[50]
1.6
Goreng ke ipela ka sekolo sa rona?
[50]
1.7
Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale tlhamo e e tla
tsamaelanang le sona.
[www.picture-book.com]
Kwalololo e ileditswe
[50]
Phetla
Setswana Puotlaleletso ya Ntlha (FAL)/P3
1.8
4
NSC
DBE/Tlhakole–Mopitlwe 2014
Lebelela setshwantsho se se latelang, mme morago o ntshe maikutlo a gago
ka ga sona.
[50]
[www.google.com]
PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:
Kwalololo e ileditswe
Phetla
50
Setswana Puotlaleletso ya Ntlha (FAL)/P3
5
NSC
DBE/Tlhakole–Mopitlwe 2014
KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO
POTSO 2
Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka
nnang 120–150.
2.1
LOKWALOIKITSISO
Lebelela phasalatso e e latelang, mme morago o kwale lokwaloikitsiso le o tla
ba romelelang lona.
Setlamo se segolo sa Lepaka la Katlego
Motho yo o kgonang go baka dikuku tsa meletlo e e farologaneng
Setlamo se batla morekisi yo mošwa, yo o
matlhagatlhaga mo lephateng la go baka.
Mokopatiro yo o maleba o tshwanetse a bo a na
le ditlhokego tse di latelang:
-Dirutwa tsa go dira ka go baka.
-Maitemogelo a dingwaga di le tharo a go dira
mo madirelong ('industry') a go baka.
Dituelo tsa mothapiwa di tla rerisanwa.
Ditshiamelo tse di tlhomameng tsa setlamo ('company') di teng.
Romela lokwaloikitsiso lwa gago go:
Lepaka la Katlego
PO Box 227
Tlokwe
2009
Letlha la tswalelo ya dikopo: 22 Moranang 2014
[Boitlhamedi]
Kwalololo e ileditswe
Phetla
[30]
Setswana Puotlaleletso ya Ntlha (FAL)/P3
2.2
6
NSC
DBE/Tlhakole–Mopitlwe 2014
LEKWALO LA BOTSALANO
Setshwantsho sa ntsalaago se se sa jeseng monate, se ne se tlhageletse mo
bukeng ya sefatlhego (Facebook). Mo kwalele lekwalo o mo itsise maikutlo a
gago ka tiragalo e.
2.3
PUO
Kwala puo e o tla neelanang ka yona mo moletlong wa matsalo a nkokoago
yo o tla bong a tshwara dingwaga di le somearobedi.
2.4
[30]
[30]
PEGELO
Le lemogile fa baithuti ba jela diritibatsi kwa dintlwaneng tsa boithusetso tse di
sa dirisiweng ka nako ya dijo. Jaaka Lekgotlatsamaiso la baithuti ('RCL')
kwalelang mogokgo pegelo ka maitemogelo a lona.
PALOGOTLHE YA KAROLO YA B:
Kwalololo e ileditswe
Phetla
[30]
30
Setswana Puotlaleletso ya Ntlha (FAL)/P3
7
NSC
DBE/Tlhakole–Mopitlwe 2014
KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO
POTSO 3
Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka
nnang 80–100.
3.1
POSEKARATA
Tsala ya gago e go neile thekete ya loeto lwa go ya Zimbabwe. Mo kwalele
posekarata o mo leboge.
3.2
[20]
TALETSO
Leba setshwantsho se se latelang mme morago o thale karata ya taletso e
mo go yona o laletsang moruti le phuthego.
[www.google.com]
3.3
[20]
DITAELO
O fetsa go bona maemo a nakwana jaaka mokatisi wa kgwele ya dinao mo
sekolong. Kwala ditaelo tse o ratang gore setlhopha se o tlileng go se etelela
pele se di ele tlhoko.
[20]
PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:
PALOGOTLHE:
20
100
Kwalololo e ileditswe
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа