close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE
MOPHATO 12
SETSWANA PUO YA GAE (HL)
PAMPIRI YA NTLHA (P1)
BRAILLE
NGWANAITSEELE 2013
MEMORANTAMO
MADUO: 70
Memorantamo o, o na le ditsebe di le 6.
Kwalololo e ileditswe
Phetla
Setswana Puo ya Gae (HL)/P1
2
NSC – Memorantamo
DBE/Ngwanaitseele 2013
KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO
POTSO 1
1.1
1.1.1
1.1.2
O boditse morwadie gore o batla eng fa gae gonne dikolo di ise di
tswalelwe.
O mmoditse gore fa a lwala ke eng fa a sa ye ngakeng ka ba mo
romelela madi kgwedi le kgwedi.
O kaile fa a tlaa mo isa ngakeng fa le tlhaba, mme fa a fola o boela
kwa sekolong.
O ne a kgalemela Mosadimogolo a re o bogale mo ngwaneng.
Boitumelo jwa Monnamogolo Keeditse fa Mmatshimo a goroga.
(Tse tharo fela )
(3)
C/Mosadimogolo o ne a kgesa ngwana ntswa a busitswe ke
bolwetse.
(1)
1.1.3
Lebolelamading/lebolelateng.
(1)
1.1.4
Ka maitemogelo a gagwe a sesadi, o ne a setse a bone gore ke
nnete morwadie o imile jaaka a kaetse rraagwe mo malobeng e
bile o kobilwe go tswa kwa sekolong.
(2)
Mosadimogolo o ne a utlwile botlhoko tota ka ntlha ya fa a
swabisitswe ke maitsholo a morwadie a go ima ntswa a mo
rometse kwa sekolong go ya go ithuta.
(2)
Ee – ke mo utlwela botlhoko gonne re ithuta ka diphoso tsa rona.
Nnyaya – ke moipolai yo o sa lelelweng ka sengwe le sengwe se
na le ditlamorago tsa sona ka a rometswe sekolong go ya go ithuta
mme a fitlha a iphetola phate.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko).
(2)
Ee – ke ne ke tlaa mo tshola gonne e le madi a a se nang molato
ka e le nna yo ke mo rumotseng/
Nnyaya – ke ne ke tlaa kopa dingaka go lemolola mpa ka ke sa
itse rraagwe ngwana.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko).
(2)
Nnyaya – ga go a siama gonne motsadi a ka feleletsa a tlhokisitse
ngwana rraaagwe/
Baratani ba ka tsenwa ke mogare wa leroborobo o o anameng le
lefatshe ka bophara.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko).
(2)
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
Kwalololo e ileditswe
Phetla
Setswana Puo ya Gae (HL)/P1
1.2
3
NSC – Memorantamo
DBE/Ngwanaitseele 2013
1.2.1
B – letlelela baithuti go tsena sekolo le fa ba ntse ba imile.
(1)
1.2.2
Go ima ga basetsana ba ba sa ntseng ba le bannye/Go ima ga
bana ba dikolo.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko).
(1)
Go iphapa gotlhelele mo thobalanong.
Go ikanyega mo molekaneng a le mongwe.
Go dirisa dikgotlopo.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko).
(3)
Go belegisa bana ntswa e se baoki/Go sa tsene sekolo ka
tlhomamo ga baithuti/go isa baithuti kwa bookelong.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko).
(2)
Ke go godisa bana ba bana ba bona/Ke go godisa bana ba ba se
nang borraabo ka ntlha ya go ja mokaragana/
Go dirisa madinyana a bofelo go ruta bana go leka go ba naya
bokamoso mme ba boe ba imile.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko).
(2)
Mo temaneng ya 1.1, ngwana fa a imile o busediwa kwa gae jaaka
go dirilwe ka Mmatshimo, fa motemaneng ya 1.2 ba tlogelwa fela
go tsweletsa dithuto.
(2)
Ke ne ke tlaa ya tleleniking go batla thuso.
Ke ne ke tlaa tshola ngwana ka e le mpho ya botlhokwa kgotsa e le
ena fela yo ke ka tswang ke mo abetswe.
Ke ne ke tlaa letlelela mosetsana go tshola ngwana mme ke kope
batsadi go mo tlhokomela ke sa ntse ke tsena sekolo.
Ke ne ke tlaa mo rotloetsa go ya tleleniking go batla thuso.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko).
(2)
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
A ka bo a ikiletse mo thobalanong ka gonne a sa ntse a tsena
sekolo/a ka bo a dirisitse dithibelapelegi.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko).
PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:
Kwalololo e ileditswe
Phetla
(2)
[30]
30
Setswana Puo ya Gae (HL)/P1
4
NSC – Memorantamo
DBE/Ngwanaitseele 2013
KAROLO YA B: TSHOSOBANYO
POTSO 2
Temana
1.
Motswana wa maloba e ne e le
petleke ya malemelagotlhe.
2.
Bana ba ne ba godisiwa ka molao
le tolamo
3.
Ba ne ba itse gore mogolo ke eng
ka mogolo mongwe le mongwe e
ne e le 'mma kgotsa rra' fa ngwana
a bua le ena.
4.
Ngwana wa mosetsana o ne a
tsaya molao mo go mmaagwe
mme wa mosimane kwa kgotleng.
5.
Mosetsana o ne a rutiwa go apaya,
go kgapha lelapa, go dila dipota le
go ga metsi. Mosimane ena a
rutiwa ka ga moraka, go disa
motlhape, marele le dihutshane.
6.
Kwa morakeng go ne go se na
matepe le botswa gonne go ya le
gore o itse moretlwa go le kae.
7.
Fa mosetsana le mosimane ba se
na go šatlha sentle ba ne ba isiwa
kwa bogwera le bojale go rutiwa ka
tsa bonnatia le bosaditia.
Karabo
1.
Mo malobeng Motswana o ne a
itse go le gontsi ka ga setso.
2.
Bana ba ne ba rutiwa ka ga
tshiamo le molao.
3.
Ba ne ba itse bagolo, gonne fa ba
bua nabo ba ne ba re 'mma
kgotsa rra'.
4.
5.
Mosetsana o ne a laiwa ke
mmaagwe fa mosimane a laiwa
kwa kgotleng.
Mosetsana o ne a rutiwa ditiro tsa
lelapa fa mosimane a ne a rutiwa
ka ga moraka.
6.
Basimane ba ne ba itewa ka jalo
ba ne ba se maroko le bobodu.
7.
Fa ba tiile sentle ba ne ba
romelwa kwa thabeng go rutiwa
ka tsa bonna le bosadi.
Motswana o ne a itse go le gontsi ka ga setso.√ Bana ba ne ba rutiwa ka ga tshiamo le
molao.√ Ba ne ba itse bagolo, gonne fa ba bua nabo ba re 'mma kgotsa rra'. √
Mosetsana o ne a laiwa ke mmaagwe fa mosimane a laiwa kwa kgotleng.√ Mosetsana
o ne a rutiwa ditiro tsa lelapa fa mosimane a ne a rutiwa ka ga moraka.√ Basimane ba
ne ba itewa ka jalo ba se maroko le bobodu.√ Fa ba tiile sentle ba ne ba romelwa kwa
thabeng go rutiwa ka tsa bonna le bosadi.√
Diteng
Puo
: (7)
: (3)
[10]
MADUO A KAROLO YA B:
Kwalololo e ileditswe
Phetla
10
Setswana Puo ya Gae (HL)/P1
5
NSC – Memorantamo
DBE/Ngwanaitseele 2013
KAROLO YA C: TIRISO YA PUO
POTSO 3
3.1
Go ikgapela R60 000 (Dikete di le masomethataro[masome-a-marataro])/ go
bona tšhelete/madi/moputso.
3.2
Go tsenela kgaisano.
Go leletsa tsala a mmolelela ka ga go balola ga seno se.
(E le NNGWE fela).
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko).
(1)
Morara, piere le apole/namune/perekisi/ratsuru.
(Di le PEDI fela)
(2)
3.4
Go nonotsha megopolo ya rona.
(2)
3.5
A ngokela mongwe le mongwe go ka nna le kgatlhego ya go reka seno se/A
lemosa batho leina la sebapatswa.
(2)
3.3
3.6
Boitumelo – Gonne o nole matute a a monate tota/
Gongwe o fentse kgaisano e e mo papatsong.
(1)
(2)
[10]
POTSO 4
4.1
B – bolwetsi jwa lebolelamading bo a bolaya.
(1)
4.2
Di ka anamisa bolwetse fa di dirisitswe ke motho yo o nang le bolwetse joo.
(1)
4.3
Go tsibosa batho go ikela tlhoko fa ba dirisa didiriswa tse di tlhagelelang mo
papetlaneng ya 2/go gatelela/tobatsa/baya mo pepeneneng molaetsa.
(2)
Ee, monna yo o lebelela dilo ka letlhakore le le lengwe la gore banna ba
tshwanetse go nna le makgarebe a mantsi.
(2)
Nnyaya, ka gonne mmui o lemosa mmaagwe moswi phoso e ngwana a e
dirileng, ga a mo rotloeletse go amogela loso/mmui ga a fefofatse phoso ya
ngwana a re o itirile phate.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko).
(2)
4.4
4.5
4.6
Boikotlhao ka gore ga a ka a reetsa dikgakololo tse a neng a di bolelelwa.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko).
Kwalololo e ileditswe
(2)
[10]
Phetla
Setswana Puo ya Gae (HL)/P1
6
NSC – Memorantamo
DBE/Ngwanaitseele 2013
POTSO 5
5.1
Leno ke lebaka la ntlha le pitso e ka bilediwang lona.
(1)
5.2
Seno se kgonega mo puisanong e tshwana le ya lekwalo/seno se a kgonega
mo puisanong e tshwana le lekwalo.
(1)
5.3
Bona bo butswa ka bonako mo molelong wa leiso/Morutabana o buile le bona
gore ba tsene sekolo ka tlhomamo.
(2)
O kgonne go bona yo mongwe mo matlhong gore o ikutlwa jang ka se a se
umakang.
(2)
5.4
5.5
5.6
Fela, botlhokwa jwa go buisana lo lebagane bo sa ntse bo amogelwa ke
batho botlhe lefatshe ka bophara/Fela, botlhokwa jwa buisana lo lebagane bo
sa ntse amogelwa ke batho botlhe lefatshe ka bophara.
Tiro e nna botlhofo fa e pataganetswe.
(2)
[10]
PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:
PALOGOTLHE:
Kwalololo e ileditswe
(2)
30
70
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа