close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE
MOPHATO 12
SETSWANA PUO YA GAE (HL)
PAMPIRI YA BORARO (P3)
NGWANAITSEELE 2013
MADUO: 100
NAKO: 2½ diura
Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.
Kwalololo e ileditswe
Phetla
Setswana Puo ya Gae (HL)/P3
2
NSC
DBE/Ngwanaitseele 2013
DITAELO
1.
Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO, e leng A, B le C.
KAROLO YA A:
KAROLO YA B:
KAROLO YA C:
Tlhamo
Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano
Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano
(50)
(30)
(20)
2.
Araba potso e le NNGWE go tswa mo karolong e NNGWE le e NNGWE.
3.
Kwala ka puo e o lekanyediwang ka yona.
4.
Simolola karolo e NNGWE le e NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5.
Rulaganya tiro ya gago. Sk: Mmepe wa dikakanyo/papetlana/dintlhakgolo,
jalojalo. Tlhotlha diphoso le go baakanya tiro ya gago gape. Letlhomeso le
tshwanetse go dirwa PELE o kwala tlhamo.
6.
Thulaganyo ya gago e bonale sentle mme o thale mola o o kgabaganyang go
supa fa e le ipaakanyo.
7.
O gakololwa go dirisa bonnye metsotso e le 80 mo KAROLO A, metsotso e le
40 mo KAROLO B le metsotso e le 30 mo KAROLO C.
8.
Karabo e NNGWE le e NNGWE e nomoriwe go ya ka mokgwa o ditlhogo
kgotsa dipotso di tlhagelelang ka ona.
9.
A karabo e NNGWE le e NNGWE e fiwe setlhogo se se maleba.
10.
ELA TLHOKO: Setlhogo se se ka sa akarediwa mo palong ya mafoko a a
tlhokegang.
11.
Kwala ka mokwalo o o phepa e bile o bonala sentle.
Kwalololo e ileditswe
Phetla
Setswana Puo ya Gae (HL)/P3
3
NSC
DBE/Ngwanaitseele 2013
KAROLO YA A: TLHAMO
POTSO 1
Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 400–450 ka NNGWE fela ya
ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala
tlhamo, se neele setlhogo se se maleba. O se ka wa lebala go thala letlhomeso kana
lenaneopaakanyo pele o kwala.
1.1
Motho yo mongwe le yo mongwe o botlhokwa mo botshelong go ya ka se a
se dirang.
[50]
1.2
Se rialo tlhe … ruri botho bo ile.
[50]
1.3
A baithuti ba baimana ba letlelelwe go tsena sekolo kgotsa ba ntshiwe mo
sekolong?
[50]
1.4
Setšhaba sa Rantsho se ya moribe ka ntlha ya leroborobo la bolwetse jwa
sukiri.
[50]
1.5
Mmangwana o tshwara thipa ka fa bogaleng.
[50]
1.6
Fa nka nna modulasetilo wa mokgatlho wa bašwa …
[50]
1.7
Setshwantsho se se fa tlase se ka tsosolosa maikutlo a a rileng mo go wena.
Kwala tlhamo ka ga sona.
[Polelo ke lehumo, M Maja le ba bangwe]
Kwalololo e ileditswe
Phetla
[50]
Setswana Puo ya Gae (HL)/P3
1.8
4
NSC
DBE/Ngwanaitseele 2013
Setshwantsho se se fa tlase se ka tsosolosa maikutlo a a rileng mo go wena.
Kwala tlhamo ka ga sona.
[Le re tlhabetse, EE Rapoo le ba bangwe]
PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:
Kwalololo e ileditswe
Phetla
[50]
50
Setswana Puo ya Gae (HL)/P3
5
NSC
DBE/Ngwanaitseele 2013
KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO
POTSO 2
Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka
nnang 180–200 (diteng fela).
2.1
LEKWALO LA BOTSALANO
Bogodu ba leruo bo iphile maatla mo kgaolong ya gaeno. Kwalela batsadi ba
gago lekwalo o ba itsise ka ga maano a a ka dirwang go fedisa bothata jo.
2.2
MEMORANTAMO
Kwalela mogokgo wa sekolo sa lona memorantamo, o mo itsise ka ga bothata
jwa baithuti ba mophato wa marematlou mabapi le barutabana ba ba sa tleng
diphaposiborutelong.
2.3
[30]
SEKWALWA SA BOTSEREGANYI
Itlhophele seopedi sengwe se o ratang mmino wa sona mme o kwale
sekwalwa sa botsereganyi ka ga kgatiso nngwe ya dipina tse a di gatisitseng.
2.4
[30]
[30]
MMUISANO
Leba setshwantsho se se latelang mme o kwale mmuisano magareng ga
mme le rre ka ga tiriso ya madi a bona a kgwedi le kgwedi.
[Ditharabololo tsa botlhe, D Matjila le G Segone]
PALOGOTLHE YA KAROLO YA B:
Kwalololo e ileditswe
Phetla
[30]
30
Setswana Puo ya Gae (HL)/P3
6
NSC
DBE/Ngwanaitseele 2013
KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO
POTSO 3
Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a
ka nnang 100–120.
3.1
PAMPITSHANA YA TSHEDIMOSETSO
Kwala pampitshana ya tshedimosetso e mo go yona o itsiseng baagi ba
motse wa gaeno ka ga letsema le le rulaganyeditsweng metsotso e le
masomethatarosupa ya letsatsi la ga Motlotlegi Mandela.
3.2
DIKAELO
Mokgatlho wa bašwa wa kereke ya lona o ikaelela go tla go lo jela nala go tla
go buisana le lona mabapi le maitsholo a bašwa mo kerekeng. Ba itse tsela
go fitlha fela mo toropong e e gaufi le kgaolo ya lona. Ba kaele tsela go tloga
kwa toropong go fitlha kwa lo leng teng.
3.3
[20]
[20]
KARATA YA TALETSO
Leba setshwantsho se se latelang mme o kwalele tsala ya gago karata ya
taletso o ikaegile ka sona.
[Setswana Tota, SJ Diutlwileng le ba bangwe]
PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:
PALOGOTLHE:
Kwalololo e ileditswe
[20]
20
100
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа