close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
क ीय िव ालय संगठन
अहमदाबाद संभाग
सहायक अ ययन साम ी
स : 2014201 -15
क ा - नव
हदी (‘अ’ पाÓयबम)
पाÓयबम)
क ीय िव ालय संगठन,अहमदाबाद
ठन अहमदाबाद संभाग
सहायक अ ययन साम ी
स : 2014201 -15
नव िह दी (‘अ’ पाÓयबम)
पाÓयबम)
संर क
ी पी.
पी देव कु मार
उपायु , क ीय िव ालय संगठन,
ठन अहमदाबाद संभाग
सलाहकार
ी यश पाल सह
सहायक आयु , क ीय िव ालय संगठन,
ठन अहमदाबाद संभाग
संयोजक
ौी एल.एन
एल एन.
एन गोःवामी
भारी ाचाय,
ाचाय, क ीय िव ालय ओ.एन.
एन.जी.
जी.सी.
सी.अंकले र,
र अहमदाबाद संभाग
लेखन एवं संशोधन
ी रामे र साद ( . ा.
ा िश क हदी )
क ीय िव ालय ओ.एन.
एन.जी.
जी.सी.
सी. अंकले र
izFke l= vizSy ls flrEcj
[k.M ^d*
vifBr xn~;ka'k
vifBr dk vFkZ gksrk gS tks पढ़ा नह x;k gks vFkkZr~ tks ikB~;dze dh
iqLrd ls नहȣं fy;k tkrk gS i|ka’k o x|ka’k dk ǒवषय dqN Hkh gks
ldrk gS buls lacaf?kr iz’u iwNs tkrs हɇ blls Nk=ksa dk ekufld
O;k;ke gksrk gS vkSj mudks lkfgfR;d Kku {ks= dk foLrkj Hkh gksrk
gS lkFk gh Nk=ksa dh O;fDrxr~ ;ksX;rk ,oa vfHkO;fDr dh {kerk Hkh
बकती gS।
fof?k
vifBr x|ka’k o i|ka’k ij vk/kkfjr iz’uksa dks gy djrs le;
fuEufyf[kr ckrksa dk /;ku
j[kuk pkfg,
1 fn;s x;s x|ka’k i|ka’k dks /;kuiwoZd पढ़े ।
2 पढ़ते le; eq[; ckrksa dks रे खांǑकत djsa।
3 ूưɉ ds mrj nsrs le; भाषा ljy gksuh pkfg,।
4 mRrj ljy laf{kr o lgt gksus pkfg, ।
5 mRrj esa ftruk o iwNk tk, mruk gh fy[kuk pkfg,।
6 शीष[क laca?kh ूư dk उƣर x|ka’k o i|ka’k ds dsUnzh; Hkko dks /;ku
esa j[kdj nhft,
7 mRrj lnSo iw.kZ okD; esa nsa
iz'u 1- fuEufyf[kr x|ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj
Nk¡Vdj fyf[k, vad 5
fo|kFkhZ thou dks ekuo thou dh jh<+ dh gM~Mh dgsa rks dksbZ vfr'k;ksfDr ugha gksxhA
fo|kFkhZ dky esa ckyd esa tks laLdkj iM+ tkrs gSa] thou Hkj ogh laLdkj vfeV jgrs gSaA blhfy,
;gh dky vk/kjf'kyk dgk x;k gSA ;fn ;g uhao n`<+ cu tkrh gS rks thou l`n`<+ vkSj lq[kh cu
tkrk gSA ;fn bl dky esa ckyd d"V lgu dj ysrk gS rks mldk LokLF; lqUnj curk gSA ;fn
eu yxkdj vè;;u dj ysrk gS rks mls Kku feyrk gS] mldk ekufld fodkl gksrk gSA ftl o`{k
dks izkjEHk ls lqUnj flapu vkSj [kkn fey tkrh gS] og iqf"ir ,oa iYyfor gksdj lalkj dks lkSjHk
nsus yxrk gSA blh izdkj fo|kFkhZ dky esa tks ckyd Je] vuq'kklu] le; ,oa fu;eu osQ lk¡ps
esa <y tkrk gS] og vkn'kZ fo|kFkhZ cudj lH; ukxfjd cu tkrk gSA lH; ukxfjd osQ fy,
ftu&ftu xq.kksa dh vko';drk gS mu xq.kksa osQ fy, fo|kFkhZ dky gh rks lqUnj ikB'kkyk gSA ;gk¡
ij vius lkfFk;ksa osQ chp jg dj os lHkh xq.k vk tkus vko';d gSa] ftudh fd fo|kFkhZ dks
vius thou esa vko';drk gksrh gS A
1- ekuo thou dh jh<+ dh gM~Mh fo|kFkhZ thou dks D;ksa ekuk x;k gSA
(d) iwjk thou fo|kFkhZ thou ij pyrk gS A
([k) D;ksafd tks laLdkj laLdkj iM+ tkrs gSa] thou Hkj ogh laLdkj vfeV jgrs gSa
(x) fo|kFkhZ thou lq[kh thou gSA
(?k) fo|kFkhZ dk thou LoLFk thou gS A
2- ^ikB'kkyk* 'kCn esa dkSu lk lekl gS\ 1
(d) }U}
([k) deZ/kj;
(x) rRiq:"k
(?k) vO;;hHkko
3- ftl o`{k dks izkjEHk ls [kkn fey tkrh gS og oSQlk gks tkrk gSA 1
(d) iwQy nsus okyk
([k) iQy nsus okyk
(x) lkSjHk fc[kjkus okyk
(?k) iwQy] iQy] lkSjHk nsus okyk
4- vkn'kZ fo|kFkhZ ls D;k rkRi;Z gS\ 1
(d) tks ifjJeh gks
([k) tks vuq'kkflr gks
(x) tks le; osQ vuq:i py losQ
(?k) mijksDr lHkh
5- bl x|ka'k osQ fy, mi;qDr 'kh"kZd gS- 1
(d) vkn'kZ ukxfjd
([k) fo|kFkhZ thou
(x) lq[kh thou
(?k) ekufld fodkl
iz'u 2- fuEufyf[kr x|ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj lgh fodYi pqudj fyf[k,vad 5
dk'kh osQ lsB xaxknkl ,d fnu xaxk esa Luku dj jgs Fks fd rHkh ,d O;fDr unh esa owQnk
vkSj Mqcfd;k¡ [kkus yxk A lsBth rsth ls rSjrs gq, mlosQ ikl igq¡ps vkSj fdlh rjg [khap dj mls
fdukjs ys vk, A og mudk equhe uanyky FkkA mUgksaus iwNk] ^vki dks fdlus xaxk esa isaQdk\*
uanyky cksyk] ^ fdlh us ugha] eSa rks vkRegR;k djuk pkgrk FkkA ^lsBth us bldk dkj.k iwNk rks
mlus dgk] ^eSaus vki osQ ik¡p gtkj #i;s pqjk dj lV~Vs esa yxk, vkSj gkj x;kA eSaus lkspk fd
vki eq>s tsy fHktok nsaxs blfy, cnukeh osQ Mj ls eSaus ej tkuk gh Bhd le>kA* oqQN nsj
rd lkspus osQ ckn lsBth us dgk] ^rqEgkjk vijk/ ekiQ fd;k tk ldrk gS ysfdu ,d 'krZ gS fd
vkt ls dHkh fdlh izdkj dk lV~Vk ugha yxkvksxsA* uanyky us opu fn;k fd og vc ,sls dke
ugha djsxkA lsB us dgk] ^tkvks ekiQ fd;kA ik¡p gtkj #i;s esjs uke ?kjsyw [kpZ esa Mky nsukA*
equhe HkkSapDdk jg x;kA lsBth us dgk] ^rqeus pksjh rks dh gS ysfdu LoHkko ls rqe pksj ugha gksA
rqeus ,d Hkwy dh gS] pksjh ughaA tks vkneh viuh ,d Hkwy osQ fy, ejus rd dh ckr lksp ys]
og dHkh pksj gks ugha ldrkA
(d) lPps HkDr ls rkRi;Z gS- 1
(i) fcuk LokFkZ osQ iwtk djuk
(ii) jkst eafnj tkuk
(iii) ,d gh Hkxoku dh iwtk djuk
(iv) vius /eZ esa dV~Vjrk
([k) equhe vkRegR;k D;ksa djuk pkgrk Fkk- 1
(i) thou ls NqVdkjk ikus osQ fy,
(ii) lsBth dks izHkkfor djus osQ fy,
(iii) nqfu;k dks fn[kkus osQ fy,
(iv) vijk/ cks/ gksus osQ dkj.k
(x) gesa lekt esa fdl pht dk Mj lcls T;knk gksrk gS- 1
(i) ifjokj dk
(ii) ukSdjh dk
(iii) #rcs dk
(iv) cnukeh dk
(?k) lsBth dks ekywe Fkk fd equhe pksj gS ysfsfdu fiQj mUgksaus mls NksM+ fn;k
D;ksafd- 1
(i) ckn esa mls thou Hkj xqyke cukuk pkgrs Fks
(ii) Hkwy lq/kjus dk ekSdk nsuk pkgrs Fks
(iii) nqfu;k dks izHkkfor djuk pkgrs Fks
(iv) lekt esa viuh izfr"Bk c<+kuk pkgrs Fks
(Ä) x|ak'k dk mfpr 'kh"kZd gks ldrk gS- 1
(i) ^pksjh dh ltk*
(ii) ^esjk iz.k*
(iii) ^lsBth dh n;kyqrk*
(iv) ^equhe th dk nq[k*
iz'u 3- fuEufyf[kr x|ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj lgh fodYi pqudj fyf[k,vad 5
izkphu dky esa 'kfu dks veaxydkjh xzg le> fy;k FkkA lquh&lqukbZ ckrksa osQ vk/kj ij
yksxksa esa bl xzg osQ ckjs esa Hkzkafr;k¡ iSQyrh pyh xbZA ;g xzg vR;ar ean xfr ls lw;Z osQ pkjksa vksj
djhc rhl o"kZ esa ,d pDdj iwjk djrk gSA 'kfu dk fnu gekjs fnu ls NksVk gksrk gSA 'kfu vR;ar
BaMk xzg gSA 'kfu osQ ok;qeaMy dk rkieku 'kwU; ls 150◦ lsaVhxzsM uhps jgrk gSA vr% ;gk¡ thou
laHko ugha gSA oSKkfud [kkstksa osQ vk/kj ij 'kfu osQ mixzgksa dh la[;k l=kg gks xbZ gSA 'kfu dk
lcls cM+k panz VkbVu gSA ;g mixzg gekjs mixzg panzek ls dkiQh cM+k gSA VkbVu dh vn~Hkqr pht+
bldk ok;qeaMy gSA blosQ ok;qeaMy esa ehFksu xSl i;kZIr ek=kk esa gSA bl ij ehFksu] ikuh dh rjg
ekuh tk ldrh gSA 'kfu dks nwjchu ls ns[kk tk, rks blosQ pkjksa vksj oy; ;k ?ksjs fn[kkbZ nsrs gSaA
bu oy;ksa ;k dad.kksa ls bldh lqanjrk dki+Qh c<+ tkrh gSA bu oy;ksa dh [kkst xSyhfy;ks us dh
FkhA ubZ [kkstksa osQ vk/kj ij lkSjeaMy osQ dbZ xzgksa osQ oy;ksa dh [kkst gks pqdh gSA 'kfu ftrus
lqanj vkSj Li"V oy; fdlh xzg osQ ugha gSaA
(d) 'kfuxzg dh lqanjrk dk dkj.k gSA 1
(i) bldk lcls NksVk gksukA
(ii) lcls vyx gksukA
(iii) blds osQ pkjks vksj pedrs ?ksjsA
(iv) bldk lw;Z osQ lehi gksukA
([k) 'kfu ij thou laHko ugha gS D;ksafd- 1
(i) ogk¡ ozwQj nso gSaA
(ii) cgqr xehZ gSaA
(iii) cgqr BaM gSA
(iv) cgqr v¡/sjk gS A
(x) /jrh dk mixzg gS- 1
(i) cq/
(ii) 'kfu
(iii) panzek
(iv) lw;Z
(?k) ehFksu xSl dks fdlosQ leku ekuk x;k gSA 1
(i) vfXu
(ii) ikuh
(iii) feV~Vh
(iv) jks'kuh
(Ä) 'kfu osQ oy;ksa dh [kkst djus okys oSKkfud- 1
(i) vkbuLVkbu
(ii) U;wVu
(iii) lh-oh- jeu
(iv) xSyhfy;ks
iz'u 4- fuEufyf[kr x|ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj lgh fodYi
pqudj fyf[k,- vad 5
ftl izdkj cht osQ mxus vkSj c<+us osQ fy, ekSle fo'ks"k ugha] visf{kr ifjfLFkfr;ksa
dk fuekZ.k t:jh gSA mlh izdkj fdlh Hkh dk;Z esa liQyrk ikus osQ fy, ckgjh ifjfLFkfr;k¡ ugha]
eu dh ldkjkRed o`fÙk vfuok;Z gS vkSj og ldkjkRed o`fÙk gS gekjk ladYiA ladYik%
dYirjo%] rst% dYidks|kue~* vFkkZr ladYi gh dYir# gSa vkSj rst vFkok eu mu dYir#vksa
dk m|ku gSA tSlh dYiuk oSlk m|ku vFkkZr thou dh fn'kk vkSj n'kkA xgu ladYi ls gh laHko
gS iw.kZ liQyrkA oqQN dj xqtjus osQ fy, okLro esa ekSle vFkok ckgjh ifjfLFkfr;k¡ gh lc oqQN
ugha gSaA lcls egÙoiw.kZ gS euA bl laiw.kZ l`f"V osQ l`tu osQ ewy esa eu gh rks gSA eu gh og
vn`'; lw{e cht vFkok lÙkk gS ftlls ;g i`Foh :ih fo'kky oV o`{k vfLrRo esa vk;k vkSj
fuajrj iYyfor&iqf"ir gks jgk gSA rHkh rks dgk x;k gSA oqQN dj xqtjus osQ fy, ekSle ugha eu
pkfg,A lk/u lHkh tqV tk,¡xs ladYi dk /u pkfg, A
(d) thou esa oqQN dj xqt+jus osQ fy, vko';d gS- 1
(i) eu vkSj ekSle
(ii) eu
(iii) vuqoqQy ifjfLFkfr;k¡
(iv) ekSle
([k) dk;Z esa liQyrk osQ fy, vfuok;Z gS- 1
(i) ifjfLFkfr;k¡
(ii) yksxksa dh lgk;rk
(iii) ldkjkRed o`fÙk
(iv) i;kZIr Kku
(x) cht osQ mxus vkSj c<+us osQ fy, t+:jh gS- 1
(i) visf{kr ifjfLFkfr;k¡
(ii) ekSle fo'ks"k
(iii) fdlku dk oqQ'ky gksuk
(iv) mi;ZqDr lHkh
(?k) gekjh ldkjkRed o`fRr gS- 1
(i) lkgl
(ii) foosd
(iii) cqn~f/
(iv) ladYi
(Ä) x|ak'k dk mfpr 'kh"kZd gks ldrk gS- 1
(i) ladYi dk /u
(ii) /u dk egÙo
(iii) deZBrk
(iv) cht dh dFkk
iz'u 5- fuEufyf[kr x|ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj lgh fodYi pqudj fyf[k,vad 5
ifjJe mUufr dk }kj gSA euq"; ifjJe osQ lgkjs gh taxyh voLFkk ls orZeku fodflr
voLFkk rd igq¡pk gSA mlh osQ lgkjs mlus vUu] oL=k] ?kj] edku] Hkou] ck¡/] iqy] lM+osaQ
cukb±A rduhd dk fodkl fd;k] ftlosQ lgkjs vkt ;g txexkrh lH;rk py jgh gSaA ifjJe
osQoy 'kjhj dh fozQ;kvksa dk gh uke ugha gSaA eu rFkk cqf¼ ls fd;k x;k ifjJe Hkh ifjJe
dgykrk gSA gj Je esa cqf¼ rFkk foosd dk iwjk ;ksx jgrk gSA ifjJe djus okyk euq"; lnk lq[kh
jgrk gSA ifjJeh O;fDr dk thou LokfHkeku ls iw.kZ gksrk gS] og Lo;a vius HkkX; dk fuekZrk
gksrk gSA mlesa vkRe&fo'okl gksrk gSA ifjJeh fdlh Hkh ladV dks cgknqjh ls >syrk gS rFkk mlls
la?k"kZ djrk gS AifjJe dke/suq gS ftlls euq"; dh lc bPNk,¡ iwjh gks ldrh gSaA euq"; dks ejrs
ne rd ifjJe dk lkFk ugha NksM+uk pkfg,A tks ifjJe osQ oDr bUdkj djrk gS] og thou esa
fiNM+ tkrk gSA
(d) orZeku fodflr voLFkk rd euq"; oSQls igq¡pk \ 1
(i) vUu mitk dj
(ii) /u o cqn~f/ osQ cy ij
(iii) ifjJe dj
(iv) lq[kksa dks Hkksx dj
([k) eu vkSj cqn~f/ n~okjk fd;k tkus okyk dk;Z dgykrk gS \ 1
(i) prqjrk
(ii) foJke
(iii) foosd
(iv) ifjJe
(x) ifjJeh O;fDr osQ xq.k gSa- 1
(i) vkRefo'oklh] LokfHkekuh] la?k"khZ ,oa Lo;a dk HkkX;&fuekZrk
(ii) LokfHkekuh] la?k"khZ] n;kyq ,oa pfj=koku
(iii) Lo;a dk HkkX;&fuekZrk] vkRefo'oklh ,oa n;kyq
(iv) pfj=koku] vkRefo'oklh] HkkX;oknh] lR;oknh
(?k) ifjJe dks ^dke/suq* dgus dk D;k vk'k; gS \ 1
(i) lkjh ck/kvksa dks nwj djuk
(ii) lkjh ifjfLFkfr;ksa dks cnyuk
(iii) lkjh bPNkvksa dks nckuk
(iv) lkjh euksdkeukvksa dks iwjk djuk
(Ä) dkSu thou esa ihNs jg tkrk gS \ 1
(i) tks /hjs pyrk gSA
(ii) tks fcuk lksps rst+ pyrk gSA
(iii) tks ifjJe osQ le; bUdkj djrk gSA
(iv) tks vkRefo'okl dk lgkjk ugha ysrk A
iz'u 6- fuEufyf[kr x|ka'k dks i<+d+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mRrj lgh fodYi pqudj fyf[k,
vad 5
gekjs ns'k osQ R;ksgkj pkgs /kfeZd n`f"V ls euk, tk jgs gSa ;k u, o"kZ osQ vkxeu osQ :i
esaA iQly dh dVkbZ ,oa [kfygkuksa osQ Hkjus dh [kq'kh esa gksa ;k egkiq#"kksa dh ;kn esaA lHkh viuh
fo'ks"krkvksa ,oa {ks=kh; izHkko ls ;qDr gksus osQ lkFk gh ns'k dh jk"Vªh; ,oa lkaLd`frd ,drk vkSj
v[kaMrk dks etcwrh iznku djrs gSa A ;s R;ksgkj tgk¡ tuekul esa mYykl] meax ,oa [kq'kgkyh Hkj
nsrs gSa] ogha gekjs vanj ns'k&HkfDr ,oa xkSjo dh Hkkouk osQ lkFk&lkFk] fo'o&ca/qRo ,oa leUo;
dh Hkkouk Hkh c<+krs gSaA buosQ }kjk egkiq#"kksa osQ mins'k gesa ckj&ckj bl ckr dh ;kn fnykrs gSa
fd ln~fopkj ,oa ln~Hkkouk }kjk gh ge izxfr dh vksj c<+ ldrs gSaA bu R;ksgkjksa osQ ek/;e ls
gesa ;g Hkh f'k{kk feyrh gS fd okLro esa /ekZsa dk ewy y{; ,d gS] osQoy ml y{; rd igq¡pus
osQ rjhosQ vyx&vyx gSaA
1- R;ksgkj fdlls izHkkfor gksrs gSa\ 1
(d) ns'k dh izxfr osQ izHkko ls
([k) /kfeZd n`f"V osQ izHkko ls
(x) {ks=kh; izHkko ls
(?k) tuekul osQ izHkko ls
2- R;ksgkjksa ls gesa D;k ykHk gSa 1
(d) egkiq#"kksa dh ;kn fnykrs gSa
([k) ns'k dh ,drk vkSj v[kaMrk etcwr djrs gSa
(x) ns'k HkfDr dh Hkkouk c<+krs gSa
(?k) mijksDr lHkh
3- ge mUufr dh vksj fdl izdkj c<+ ldrs gSaS\ 1
(d) ln~fopkjksa ls
([k) ln~fopkj ,oa ln~Hkkouk ls
(x) ns'k dh v[kaMrk ls
(?k) egkiq#"kksa osQ mins'k ls
4- R;ksgkjksa osQ ek/;e ls gesa D;k izsj.kk feyrh gSA 1
(d) /eksZa dk ewy y{; ,d gS
([k) bZ'oj izkfIr osQ rjhosQ vyx&vyx gSa
(x) vius&vius /eZ ij pyuk pkfg,
(?k) ns'k HkfDr vkSj ns'k osQ xkSjo dh
5- bl x|ka'k dk mi;qDr 'kh"kZd gS 1
(d) /eZ dk ekxZ
([k) ns'k HkfDr
(x) R;ksgkjksa dk egRo
(?k) gekjs R;ksgkj vyx gSa
iz'u 7- fuEufyf[kr x|ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mRrj Nk¡Vdj fyf[k, vad 5
yksxksa dks ;g dgrs lquk tkrk gS fd ,d vkSj ,d nks gksrs gSa] ijarq ,d yksdksfDr gS ^,d
vkSj ,d X;kjg*bl dFku dk vfHkizk; gS fd ,drk esa 'kfDr gksrh gSA tc nks O;fDr ,d lkFk
feydj iz;kl djrs gSa rks mudh 'kfDr dbZ xquh gks tkrh gSA euq"; lkekftd izk.kh gSA lekt
vyx&vyx bdkb;ksa dk lewgcn~/ :i gS] ftlesa gj bdkbZ lekt dks 'kfDr'kkyh cukrh gSA
O;f"V :i esa ,d O;fDr dk dksbZ egÙo ugha] ijarq lef"V :i esa og lekt dh ,d bdkbZ gSA
ck<+ ls cpus osQ fy, tc ,d va/s vkSj yaxM+s esa lg;ksx gqvk rks va/s dks yaxM+s dh vk¡[ksa rFkk
yaxM+s dks va/s dh Vk¡xs fey xb± vkSj nksuksa cp x,A ,drk esa cM+h 'kfDr gSA tks lekt ,drk osQ
lw=k esa c¡/k ugha jgrk] mldk iru vo';Hkkoh gSA Hkkjr dh ijra=krk blh iwQV dk ifj.kke FkhA
tc Hkkjrokfl;ksa us feydj vkt+knh osQ fy, la?k"kZ fd;k rks vaxzstksa dks ;gk¡ ls Hkkxuk iM+kA xf.kr
esa 'kwU; osQ izHkko ls vad nl xqus gks tkrs gSaA vr% lekt dk gj O;fDr lkewfgd :i ls lekt
dh jh<+ gksrk gSA
1- yksdksfDr osQ vuqlkj ,d vkSj ,d X;kjg D;ksa gksrs gSa \ 1
(d) X;kjg dks ,d vkSj ,d dgrs gSa
([k) ,drk esa cy gksus ls
(x) ,d vkSj ,d dks vkeus&lkeus j[kus ls
(?k) mijksDr lHkh
2- x|ka'k esa vk, O;f"V 'kCn ls ys[kd dk vk'k; gS 1
(d) lewg
([k) bdkbZ
(x) ^d* ,oa ^[k* nksuksa
(?k) mijksDr ls dksbZ ugha
3- lekt esa ;fn yksx feytqy dj u jgsa mldk D;k vatke gks ldrk gS 1
(d) og lekIr gks ldrk gS
([k) mldk iru gks ldrk gS
(x) og vktkn gks ldrk gS
(?k) og 'kfDr'kkyh ugha jgrk
4- xf.kr esa 'kwU; dk D;k egRo gS 1
(d) X;kjg gks tkrs gSa
([k) vad c<+ tkrs gSa
(x) vad nl xqus gks tkrs gSa
(?k) 'kwU; dk dksbZ egRo ugha
5- bl x|ka'k osQ fy, mi;qDr 'kh"kZd gS 1
(d) lg;ksx dh Hkkouk
([k) lekt dh bdkbZ
(x) 'kfDr'kkyh Hkkjr
(?k) ,drk esa 'kfDr
iz'u 8- fuEufyf[kr x|ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mRrj lgh fodYi pqudj fyf[k,
vad 5
xzke&leL;kvksa dk fujkdj.k osQoy efLr"d&cy ;k बुि &cy ls ugha gks ldrkA mlosQ
fy, okLrfod izR;{k vuqHko dh vko';drk gSA ;g vuqHko nwj ls ugh gks ldrk] fyf[kr
fooj.kksa vkSj vk¡dM+ksa ls Hkh ugha] iwNrkN ;k tk¡p&iM+rky vkSj nkSjk djus ls Hkh ughaA dkj.k]
fofHkUu izkarksa osQ xk¡oksa dh fofHkUu leL;k,¡ gSaA oqQN leL;kvksa esa lekurk gS vkSj oqQN esa fo"kerk
HkhA cgqr laHko gS fd ,d ftys osQ xk¡oksa osQ lkFk tks tfVy leL;k,¡ yxh gqbZ gSa] os nwljs ftys
osQ xk¡oksa osQ lkFk u gksaA ij vf/dka'k xk¡o de&ls&de vLlh izfr'kr xk¡o&lkjs ns'k esa ,sls gh gSa]
ftudh leL;k,¡ vkSj vko';drk,¡ cgqr oqQN ,d&lh gSaA tc rd mudh iwfrZ osQ iz;Ru u gksaxs]
xk¡oksa dh nqnZ'kk cuh jgsxh vkSj] iwfrZ rHkh gksxh tc xk¡oksa esa oqQN fnu jgdj ogk¡ dh vko';drk,¡
le> yh tk,¡xh A
1- xzke dh leL;kvksa ls eqfDr ikus osQ fy, izR;{k vuqHko D;ksa vko';d gS\ 1
(d) vk¡dM+s ikus osQ fy,
([k) fyf[kr fooj.k tkuus osQ fy,
(x) leL;kvksa dks eglwl djus osQ fy,
(?k) tk¡p iM+rky djus osQ fy,
2- izR;{k vuqHko fdl izdkj ik;k tk ldrk gS \ 1
(d) cqf¼ cy ls
([k) tk¡p iM+rky ls
(x) leL;k,¡ fujkdj.k ls
(?k) xk¡o esa oqQN fnu jgdj
3- xk¡oksa dh nqnZ'kk dc rd cuh jgsxh \ 1
(d) tc rd izR;{k vuqHko ugha gksxk
([k) leL;kvksa dk funku ugha gksxk
(x) lekurk ugha gksxh
(?k) lgh vk¡dM+s izkIr ugha gksaxs
4- ^vuqHko* 'kCn esa dkSu lk milxZ lgh gS 1
(d) v ([k) vu~ (x) vuq (?k) o
5- bl x|ka'k dk mi;qDr 'kh"kZd gS 1
(d) xzkeh.k leL;k,¡ ([k) xk¡o dh nqnZ'kk
(x) efLr"d cy (?k) izR;{k vuqHko
iz'u 9 fuEufyf[kr x|ka'k dks ?;kuiwoZd i<+dj iwNs x, iz'uksa ds fy, lgh fodYi
pqudj fyf[k,A vad 5
^^lkfgR; dk vk/kj thou gSA blh uhao ij lkfgR; dh nhokj [kM+h gksrh gSA mldh vVkfj;k¡]
ehukj vkSj xaqcn curs gSaA ysfdu cqfu;kn feV~Vh ds uhps nch iM+h gSA thou ijekRek dh l`f"V gS]
blfy, lqcks/ gS] lqxe gS vkSj e;kZnkvksa ls ifjfer gSA thou ijekRek dks vius dkeksa dk
tokcnsg gS ;k ugha gesa ekywe ugha] ysfdu lkfgR; rks euq"; ds lkeus tokcnsg gSA blds fy,
dkuwu gS ftuls og b/j&m/j ugha tk ldrkA euq"; thou i;ZUr vkuUn dh [kkst esa yxk jgrk
gSA fdlh dks og jRu nzO; esa feyrk gS] fdlh dks Hkjs&iwjs ifjokj esa] fdlh dks yacs&pkSM+s Hkou
esa] fdlh dks ,s'o;Z esaA ysfdu lkfgR; dk vkuUn bl vkuUn ls Å¡pk gSA mldk vk/kj lqanj vkSj
lR; gSA okLro esa lPpk vkuUn lqanj vkSj lR; ls feyrk gS] mlh vkuUn dks n'kkZuk] ogh vkuUn
mRiUu djuk lkfgR; dk mn~ns'; gSA**
(1) lkfgR; vkSj thou esa xgjk संबंध gS D;ksafd 1
(d) thou dk eq[; vk/kj lkfgR; gS ([k) lkfgR; thou dh etcwr nhokj gS
(x) lkfgR; dk vk/kj thou gS (?k) lkfgR; dk vkuUn thou ls Å¡pk gS
(2) euq"; fdldh [kkst esa thou Hkj yxk jgrk gS & 1
(d) ijekRek dh ([k) vkuUn dh (x) lkfgR; dh
(?k) jRu nzO;] Hkjs&iwjs ifjokj] yacs&pkSM+s Hkou ,oa ,s'o;Z dks ikus dh
(3) lkfgR; osQ vkuUn dk vk/kj& 1
(d) lqanj vkSj lR; dks ikus esa gS ([k) thou esa gS
(x) jRu vkSj ,s'o;Z esa gS (?k) ijekRek esa gS
(4) ^ifjfer* dk rkRi;Z gS& 1
(d) lhfer ([k) nck gqvk (x) foLr`r (?k) iQ¡lk gqvk
(5) ^yacs&pkSM+s Hkou esa* iafDr esa ^yacs&pkSM+s* O;kdj.k dh n`f"V ls& 1
(d) fØ;k&fo'ks"k.k gS ([k) laKk gS (x) fØ;k gS (?k) fo'ks"k.k gS
iz'u 10 fuEufyf[kr x|ka'k dks /~;kuiwoZd i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds mkj lgh fodYi pqudj
fyf[k,A vad 5
dkfynkl mlh Mkyh dks dkV jgs Fks] ftl Mkyh ij cSBs FksA fon~;ksÙkek uked fonq"kh
jktdU;k dk eku Hkax djus dk "kM~;a=k dj jgs rFkkdfFkr fo}ku oxZ dks og O;fDr (dkfynkl)
lokZf/d tM+efr vkSj ew[kZ yxkA lks os mls gh dqN ykHk&ykyp ns] dqN ÅViVk¡x fl[kk&i<+k]
egkiafMr ds os'k esa ltk&/tkdj jktnjckj esa fonq"kh jkt dU;k fon~;ksÙkek ls 'kkL=kkFkZ djus ds
fy, ys x,A ml ew[kZ ds ÅViVk¡x ekSu ladsrksa dh euekuh O;k[;k dj "kM~;a=kdkfj;ksa us ml fonq"kh
ls fookg djk gh fn;k] ysfdu izFke jkf=k esa gh okLrfodrk izdV gks tkus ij iRuh ds rkus ls
?kk;y gksdj T;ksa ?kj ls fudys] dfBu ifjJe vkSj fujarj lk/uk&:ih jLlh ds vkus&tkus ls
f?kl&fiVdj egkdfo dkfynkl cudj ?kj ykSVsA Li"V gS fd fujarj vH;kl us rikdj mu dh
tM+efr dks fi?kykdj cgk fn;k vkSj tks ckdh cpk Fkk] og [kjk lksuk FkkA
(1) dkfynkl mlh Mkyh dks D;ks dkV jgs Fks] ftl Mkyh ij os cSBs Fks\ 1
(d) os fon~oku FksA ([k) os tM+efr FksA (x) os egkiafMr FksA (?k) os ydM+gkjs FksA
(2) dkfynkl dks iafMr dgk ys x,\ 1
(d) fon~;ksÙkek dk jktegy fn[kkusA ([k) fon~;ksÙkek ls feyokus ds fy,A
(x) fon~;ksÙkek ds ikl ltk fnyokusA (?k) fon~;ksÙkek ls 'kkL=kkFkZ djus ds fy,A
(3) fonq"kh jktdU;k dk fookg tM+efr dkfynkl ls D;ksa gks x;k\ 1
(d) dkfynkl lqn'kZu O;fDrRo ds FksA
([k) fon~oku oxZ us muds ekSu ladsrksa dh euekuh O;k[;k dhA
(x) dkfynkl /uh FksA
(?k) jktdU;k dkfynkl ls izse djrh FkhA
(4) dkfynkl fdl izdkj egkdfo cu x,\ 1
(d) iRuh ds izse ds dkj.kA ([k) lkfgR; jpuk ds dkj.kA
(x) dfBu ifjJe vkSj fujUrj lk/uk lsA (?k) ?kj ls R;kxdj tkus ds dkj.kA
(5) bl x|ka'k dk mfpr 'kh"kZd nhft,A 1
(d) tM+efr dkfynklA ([k) fon~;ksrek vkSj dkfynklA
(x) egkdfo dkfynklA (?k) djr&djr vH;kl ds tM+efr gks
mRrjekyk
mRrj &
iz'u 1- 1 × 5 = 5
(i) [k (ii) x (iii) ?k (iv) ?k (v) [k
mRrj &
iz'u 2- 1 × 5 = 5
(d) (i) ([k) (iv) (x) (iv)
(?k) (ii) (M-) (iii)
mRrj &
iz'u 3- 1 × 5 =5
(d) (iii) 1
([k) (iii) 1
(x) (iii) 1
(?k) (ii) 1
(Ä) (iv) 1
mRrj &
iz'u 4- 1 × 5 =5
(d) (ii) 1
([k) (iii) 1
(x) (i) 1
(?k) (iv) 1
(M-) (i) 1
mRrj &
iz'u 5- 1 × 5 =5
(d) (iii) 1
([k) (iv) 1
(x) (i) 1
(?k) (iv) 1
(M-) (iii) 1
vifBr dkO;ka'k
iz'u 1- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQsQ mRrj lgh fodYi
Nk¡Vdj fyf[k, vad 5
;qx&;qx rd pyrh jgs dBksj dgkuh
^j?kqoqQy esa Fkh ,d vHkkfxu jkuh*
^f/Ddkj* mls Fkk egkLokFkZ us ?ksjk
^^lkS ckj /U; og ,d yky dh ekbZ
ftl tuuh us gS tuk Hkjr&lk HkkbZA**
ikxy&lh izHkq osQ lkFk lHkk fpYykbZ]
^^lkS ckj /U; og ,d yky dh ekbZ**
1- j?kqoqQy esa ;g vHkkfxu jkuh dkSu Fkh \
(d) dkS'kY;k ([k) lhrk (x) oSQd;h (?k) xka/kjh
2- bl dkO;ka'k esa jkuh dk dkSu&lk Hkko izdV gks jgk gS
(d) izk;f'pr ([k) lgkuqHkwfr (x) ozQks/ (?k) xoZ
3- ^^lkS ckj /U; og ,d yky dh ekbZ** fdldk dFku gks ldrk gS
(d) Hkjr ([k) lHkk (x) jke (?k) eqfux.k
4- ^ikxy&lh lHkk* esa dkSu lk vyadkj iz;qDr gqvk gS
(d) 'ys"k ([k) mRizs{kk (x) vuqizkl (?k) miek
5- vPNs HkkbZ dh miek fdlls nh tkrh gS \
(d) jke ([k) Hkjr (x) lHkk (?k) yky dh ekbZ
iz'u 2- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mRrj lgh fodYi
Nk¡Vdj fyf[k, vad 5
izkbosV cl dk साइवर gS rks D;k gqvk \
lkr lky dh cPph dk firk rks gS A
lkeus xh;j ls mQij
gqd ls yVdk j[kh gSa
dk¡p dh pkj pwfM;k¡ xqykch A
cl dh रÝतार osQ eqrkfcd
fgyrh jgrh gSa]
>qd dj eSaus iwN fy;k]
[kk x;k ekuksa >Vdk A
v/sM+ mez dk eqPNM+ jkSchyk psgjk
vkfgLrs ls cksyk % gk¡ lk ^c*
yk[k dgrk gw¡] ugha ekurh gS eqfu;k A
Vk¡xs gq, gSa dbZ fnuksa ls
viuh vekur ;gk¡ vCck dh ut+jksa osQ lkeus A
1- ^ ाइवर dks lkr lky dh cPph dk firk rks gS* D;ksa dgk x;k gS\
(d) ाइवर Hkh firk gks ldrk gS
([k) ाइवर dk O;ogkj dBksj gksrk gS
(x) cl osQ ाइवर Hkh laosnu'khy gksrs gaS
(?k) ाइवर dks firk ugha gksuk pkfg, A
2- cl esa xh;j osQ gqd esa dk¡p dh pwfM;k¡ fdlus yVdk j[kh gSa\
(d) ाइवर us ([k)eqfu;k us (x) ys[kd us (?k) cl okys us
3- cl esa pwfM;k¡ Vk¡xus ls cPph dk D;k mís'; gS\
(d) pwfM;k¡ [kudrh jgsa
([k) ltkus osQ fy,
(x) vCck dh utjksa osQ lkeus jgsa
(?k) pwfM;k¡ fgyrh jgsa
4- ^[kk x;k ekuks >Vdk* esa dkSu lk vyadkj fufgr gS\
(d) mRizs{kk
([k) miek
(x) vuqizkl
(?k) ;ed
5- pwfM;ksa osQ fo"k; eas साइवर ls fdlus iwNk
(d)cl dh lokjh us
([k) ys[kd us
(x) साइवर dh cPph us
(?k) Lo;a साइवर us
iz'u 3- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj osQ lgh fodYi
Nk¡Vdj fyf[k, vad 5
vk¡f/;ksa us xksn esa gedks f[kyk;k gS u Hkwyks
daVdksa us flj gesa lknj >qdk;k gS u Hkwyks
fla/q dk eFk dj dystk ge lq/k Hkh 'kks/ yk,_
vkS gekjs rst ls lwjt ytk;k gS u Hkwyks A
os geha rks gSa fd bd gq¡dkj ls ;g Hkwfe dk¡ih]
os geha rks gSa] ftUgksaus rhu Mx esa l`f"V ukih]
vkSj os Hkh ge] fd ftudh lH;rk osQ fot;jFk
/wy mM+dj NksM+ vkbZ Nki viuh fo'oO;kih A
oozQ gks vkbZ Hk`oqQfV rks ;s vpy uxjkt Mksys]
n'k n'kkvksa osQ lcy fno~Qiky ;s xtjkt Mksys]
Mksy mV~Bh gS /jk] vacj] Hkqou] u{k=k&eaMy]
<hB vR;kpkfj;ksa osQ vagdkjh rkt Mksys A
lq;'k dh izLrj&f'kyk ij fpg~u xgjs gSa gekjs]
Kku&f'k[kjksa ij /oy èot&fpg~u ygjs gSa gekjs]
osx ftudk ;ksa fd tSls dky dh vaxM+kb;k¡ gksa]
mu rjaxksa esa fuMj ty;ku Bgjs gSa gekjs A
ykL; Hkh geus fd, gSa vkSj rkaMo Hkh fd, gSa]
oa'k ehjk vkSj f'ko osQ] fo"k fi;k gS vkSj ft, gSa]
nw/ ek¡ dk] ;k fd panu ;k fd osQlj tks le> yks
;g gekjs ns'k dh jt gS] fd ge blosQ fy, gSaA
(d) ^ge* 'kCn dk iz;ksx fd;k x;k gS
(i) dfo osQ fy,
(ii) ekuo ek=k osQ fy,
(iii) Hkkjr okfl;ksa osQ fy,
(iv) laiw.kZ fo'o osQ fy,
([k) fdldh Nki fo'o O;kih gS\
(i) ik'pkR; lH;rk dh
(ii) feJ lH;rk dh
(iii) ek;k lH;rk dh
(iv) Hkkjrh; lH;rk dh
(x) ioZr ls ysdj dzwj 'kkld rd dc Mksysyus yxrs gSa \
(i) Hkwdai vkus ij
(ii) Hkkjrokfl;ksa osQ ozQks/ vkus ij
(iii) Tokykeq[kh iQVus ij
(iv) izy; vkus ij
(?k) Hkkjrokfl;ksa osQ LoHkko dh fof'k"Vrk gS
(i) ekuo ek=k osQ izfr laosnuk
(ii) viuh 'kfDr osQ izfr vgadkj
(iii) lq[k&lqfo/kvksa osQ fy, ykylk
(iv) l`f"V osQ fouk'k dh pkg
(Ä) ^rkaMo* vkSj ^fo"k* dk mYys[k fdlosQ lanHkZ esa fd;k x;k gS \
(i) ehjk
(ii) Ñ".k
(iii) ikoZrh
(iv) f'ko
iz'u 4- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj osQ lgh fodYi
Nk¡Vdj fyf[k, vad 5
cgqr cM+h cjcknh dh
bl /jrh ij vkcknh dh
;w¡ iQly mxkrs tkvksxs
vc og fnu T;knk nwj ugha
tc flj /qu /qu iNrkvksxs A
rqe fdrus taxy rksM+ksxs]
fdrus o`{kksa dks dkVksxs]
bl 'kL; ';keyk /jrh dks
fdrus VqdM+ksa esa ck¡Vksxs \
gS fdafpr rqedks lcj ugha
D;k ;s Hkh rqedks [kcj ugha \
;s /jrh rks cl /jrh gS]
;s /jrh dksbZ jcj ugha]
Ckksrs gks isM+ ccwyksa osQ
fiQj vke dgk¡ ls [kkvksxs \
og c<+rh tkrh cngkyh]
[kks xbZ lqcg dh r#.kkbZ]
[kks xbZ 'kke dh og ykyh]
fcu o"kkZ osQ bl /jrh ij]
rqe oSQls vUu mxkvksxs \
;g xaxk Hkh vc eSyh gS]
ty dh gj cw¡n fo"kSyh gS]
bl nwf"kr ty osQ ihus ls]
fur ubZ chekjh iSQyh gSA
(d) euq"; /jrh ij i+Qly mxk jgk gS
(i) ?k`.kk dh i+Qly
(ii) izse dh i+Qly
(iii) c<+rh tula[;k dh iQly
(iv) vke dh iQly
([k) ^'kL; ';keyk /jk* ls vfHkizk; gS
(i) dkyh lw[kh /jk
(ii) gjh&Hkjh mitkmQ /jk
(iii) catj /jk
(iv) lw[kh iQVh /jk
(x) xaxk dk ty oSQlk gks x;k gS \
(i) fueZy o ifo=k
(ii) vFkkg
(iii) lw[k x;k gS
(iv) eSyk o iznwf"kr
(?k) dkO;ka'k lans'k ns jgk gS
(i) i;kZoj.k dks cpkus dk
(ii) o`{kkjksi.k dk
(iii) tula[;k o`n~f/ jksdus dk
(iv) mi;qZDr lHkh
(Ä) bl dkO;ka'k dk mi;qDr 'kh"kZd gksxk
(i) cjcknh
(ii) 'kL; ';keyk /jk
(iii) ccwy dh iQly
(v) mi;qZDr lHkh
iz'u 5- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj osQ lgh fodYi
Nk¡Vdj fyf[k, vad 5
ugha] ;s esjs ns'k dh vk¡[ksa ugha gaS
iqrs xkyksa osQ mQij
udyh Hkoksa osQ uhps
Nk;k I;kj osQ Nykos fcNkrh
eqoqQj ls mBkbZ gqbZ
eqldku eqldjkrh
;s vk¡[ksa
ugha] ;s esjs ns'k dh ugha gSa---------------ruko ls >qfjZ;k¡ iM+h dksjksa dh njkj ls
'kjkjs NksM+rh ?k`.kk ls floqQM+h iqrfy;k¡&
ugha] os esjs ns'k dh vk¡[ksa ugha gSa----------ou Mkfy;ksa osQ chp ls
pkSadh vuigpkuh
dHkh >k¡drh gSa os vk¡[ksa]
esjs ns'k dh vk¡[ksa]
[ksrksa osQ ikj
esM+ dh yhd /kjs
f{kfr&js[kk [khtrh
lwuh dHkh rkdrh gSa
os vk¡[ksa
Mfy;k gkFk ls NksM+k
vkSj mM+h /wy osQ ckny osQ
chp esa ls >yeykrs
tkM+ksa dh vekol esa ls
eSys pk¡n&psgjs loqQpkrs
esa V¡dh Fkdh iyosaQ
mBkbZvkSj fdrus dky&lkxjksa osQ ikj rSj vkbZ esjs ns'k dh vk¡[ksa----------(d) ^iqrs xkyksa ,oa udyh Hkoksa* ls dfo dk D;k vk'k; gSA
(i) rjDdh ,oa cukoVhiu
(ii) vk/qfudrk ,oa fodkl
(iii) Nykok ,oa cukoVhiu
(iv) Nykok ,oa lwukiu
([k) dfo fdl izdkj dh vk¡[kksa dks vius ns'k dh vk¡[ksa ugha ekurk \
(i) 'kekZrh ,oa loqQpkrh] I;kj dk Nykok djrh vk¡[kksa dks
(ii) ruko ,oa ?k`.kk ls Hkjh] I;kj dk bt+gkj djrh vk¡[kksa dks
(iii) xzkeh.k tu&thou dh lgtrk osQ Hkjh vk¡[kksa dks
(iv) ruko ,oa ?k`.kk ls Hkjh] I;kj dk Nykok djrh vk¡[kksa dks
(x) dfo fdu vk¡[kksa dks vius ns'k dh vk¡[ksa ekurk gS \
(i) ftuesa ruko ,oa ?k`.kk Hkjh gks
(ii) ftues xzkeh.k tu&thou dh lgtrk gks
(iii) ftuesa I;kj dk Nykok gks
(iv) ftuesa xzkeh.k tu&thou dh tfVyrk gks
(?k) dfo ns'k dh igpku osQ fo"k; esa D;k dguk pkg jgk gS\
(i) ns'k dh igpku xk¡oksa osQ thou dh lgtrk osQ dkj.k ugha
'kgjh cukoVhiu osQ dkj.k gSA
(ii) ns'k dh igpku 'kgjksa osQ fodkl osQ dkj.k gS xk¡oksa osQ fiNM+siu
osQ dkj.k ugha gSA
(iii) ns'k dh igpku 'kgjksa osQ cukoVhiu osQ dkj.k ugha xk¡oksa osQ
thou dh lgtrk osQ dkj.k gS A
(vi) ns'k dh igpku lwuh rkdrh vk¡[kksa osQ dkj.k ugha iqrs xkyksa osQ dkj.k gS A
(Ä) bl dkO;ka'k dk mi;qDr 'kh"kZd gksxk 1
(i) eqLdjkrh eqLdku
(ii) xohZyh Hkosa
(iii) Nk;k I;kj dh
(iv) vk¡[ksa esjs ns'k dh
iz'u 6- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj osQ lgh fodYi
Nk¡Vdj fyf[k, vad 5
^^eSaus ns[kk
,d cM+k cjxn dk isM+ [kM+k gS
mlds uhps dqN NksVs&NksVs ikS/s
cM+s lq'khy fouez
ns[kdj eq>dks ;ksa cksys&
ge Hkh fdrus [kq'kfdLer gSa
tks [krjksa dk ugha lkeuk djrs
vkleku ls ikuh cjls] vk¡/h xjts]
fctyh dM+ds] vkx cjls
gedks dksbZ fiQØ ugha gS
,d cM+s dh ojn N=kNk;k ds uhps
ge vius fnu fcrk jgs gSa
cM+s lq[kh gSaA
eSaus ns[kk
,d cM+k cjxn dk isM+ [kM+k gS
mlds uhps dqN NksVs&NksVs ikS/s
valrq"V vkS ^^:"V
ns[kdj eq>dks ;ksa cksys
ge Hkh fdrus cnfdLer gSa
tks [krjksa dk ugha lkeuk djrs
os dSls Åij dks mB ldrs gSa
blh cM+s dh Nk;k us gh
gedks ckSuk cuk j[kk
ge cM+s nq%[kh gSaA**
(1) bl dfork esa cjxn izrhd gS &
(d) cw<+s O;fDr dk
([k) cM+s & बुजुग dk
(x) iqjkuh ijEijkvksa dk
(?k) :f<+;ksa dk
(2) ^ NksVs&NksVs ikS/s* izrhd gS &
(d) NksVs cPpksa dk
([k) uotkr f'k'kq dk
(x) ubZ ih<+h dk
(?k) ubZ ijEijkvksa dk
(3) cM+s lq'khy fouez NksVs&NksVs ikS/ vius vkidks [kq'kfdLer blfy, ekurs gSa
D;ksafd(d) cjxn dh fo'kky N=k&Nk;k esa os vius vki dks lqjf{kr eglwl djrs gSa
([k) mUgsa /wi ugha yxrh
(x) mUgsa [krjksa dk lkeuk ugha djuk iM+rk
(?k) os o"kkZ] vk¡/h vkSj rwiQku dk lkeuk ugha djuk pkgrs
(4) nwljs va'k esa NksVs&NksVs ikS/s vlarq"V vkSj :"V gSa D;ksafd&
(d) os cjxn dks viuk nq'eu ekurs gSa
([k) os cjxn dks [krjukd ekurs gSa
(x) mUgsa cjxn ls dksbZ yxko ugha gSa
(?k) os cjxn dh Nk;k dks vius fodkl esa ck/k ekurs gSa
(5) os vius&vkidks cnfdLer blfy, ekurs gSa fD;ksafd
(d) os vius NksVs Lo:i ls [kq'k ugha gSa
([k) mUgsa pqukSfr;ksa dks Lohdkj dj vkxs c<+us dk volj ugha fey jgk
(x) os vkt+knh pkgrs gSa] tks mUgsa fey ugha jgh
(?k) os cjxn ds vkJ; esa jg jgs gSa
iz'u 7- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj osQ lgh fodYi
Nk¡Vdj fyf[k,- vad 5
vkvks ohjksfpr deZ djks
ekuo gks dqN rks 'keZ djks
;ksa dc rd lgrs tkvksxs] bl ijo'krk ds thou ls
fonzksg djks] fonzksg djks
ftlus fut LokFkZ lnk lk/k
ftlus lhekvksa esa ck¡/k
vkvks mlls] mldh fufeZr txrh ds v.kq v.kq d.k d.k ls
fonzksg djks] fonzksg djks
euekuh lguk gesa ugha
i'kq cu dj jguk gesa ugha
fof/ ds eRFks ij HkkX; iVd] b; fu;fr dh my>u ls
fonzksg djks] fonzksg djks
foIyo xk;u xkuk gksxk
lq[k LoxZ ;gk¡ ykuk gksxk
vius gh ikS#"k ds cy ij] ttZj thou ds =kQUnu ls
fonzksg djks] fonzksg djks
D;k thou O;FkZ x¡okuk gS
dk;jrk i'kq dk ckuk gS
bl fu#Rlkg eqnkZ fny ls] vius ru ls] vius ru ls----------(1) euq"; ds fy, 'keZukd gS&
(d) LokFkhZ Hkkouk,¡
([k) ijk/hurk dk thou
(x) ohjksfpr dk;Z
(?k) fonzksg
(2) ^LokFkZ lk/uk o lhekvksa esa ck¡/uk* ladsr djrk gS&
(d) vkradokn dh vksj
([k) jktra=k dh vksj
(x) iztkra=k dh vksj
(?k) iapra=k dh vksj
(3) ^fof/ ds eRFks HkkX; iVd* iafDr fdu O;fDr;ksa dh vksj ladsr djrh gS\
(d) vk'kkoknh
([k) fujk'kkoknh
(x) HkkX; oknh
(?k) deZoknh
(4) i`Foh ij LoxZ LFkkfir gksxk&
(d) euq"; dh ikjLifjd ,drk ls
([k) bZ'oj ds izfr lPph HkfDr ls
(x) euq"; dh fofo/ dYiukvksa ls
(?k) euq"; ds ifjJe o lkgl ls
(5) dkO;ka'k dk mfpr 'kh"kZd gks ldrk gS&
(d) deZ djks
([k) 'keZ djks
(x) fonzksg djks
(?k) Økafr djks
iz'u 8- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj osQ lgh fodYi
Nk¡Vdj fyf[k,- vad 5
ftl&ftlls iFk ij Lusg feyk
ml&ml jkgh dks /U;oknA thou vfLFkj] vutkus gh
gks tkrk iFk ij esy dgha
lhfer ix&Mx] yach eafty
r; dj ysuk dqN [ksy ughaA
nk,¡&ck,¡ lq[k&nq[k pyrs
lEeq[k pyrk iFk dk izekn
ftl&ftlls iFk ij Lusg feyk
ml&ml jkgh dks /U;oknA
lk¡lksa ij voyfEcr dk;k]
tc pyrs&pyrs pwj gqbZA
nks Lusg 'kCn fey x,]
feyh& uo LiQwfrZ] FkdkoV nwj gqbZA
iFk ds igpkus NwV x,]
ij lkFk&lkFk py jgh ;knA
ftl&ftlls iFk ij Lusg feyk
ml&ml jkgh dks /U;oknA
(1) dfo fdls /U;okn nsrk gS\
(d) jkgh dksA
([k) fe=kksa dksA
(x) ifjokj tu dksA
(?k) thou&ekxZ ij ftl&ftlls Lusg feykA
(2) thou&eafty dks r; dj ysuk [ksy D;ksa ugha gS\
(d) le; dk vHkkoA
([k) y?kq thouA
(x) lhfer ix&MxA
(?k) fu/ZurkA
(3) dfo dh ^FkdkoV* dc nwj gqbZ\
(d) tc Lusg ds nks 'kCn feysA
([k) tc vkjke feykA
(x) tc lkFk feykA
(?k) tc og izlUu gqvkA
(4) ges'kk gekjs lkFk D;k jgrk gS\
(d) lkfFk;ksa dk lkFkA
([k) lkfFk;ksa dh ;knsaA
(x) lkfFk;ksa dk LusgA
(?k) lkfFk;ksa dh fe=krkA
(5) ^voyfEcr* 'kCn dk vFkZ gS&
(d) foyEcA
([k) ijra=kA
(x) vkfJrA
(?k) lg;ksxA
iz'u 9- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj osQ lgh fodYi
Nk¡Vdj fyf[k,- vad 5
vks u, lky] dj oqQN deky] tkus okys dks tkus ns]
fny ls vfHkuanu djrs gSa] oqQN ubZ meaxsa vkus nsA
vkus tkus ls D;k Mjuk] ;s ekSle vkrs tkrs gSa]
ru >qyls f'k[kj nqigjh esa dHkh ckny Hkh Nk tkrs gSaA
bd og ekSle Hkh vkrk gS] tc iÙks Hkh fxj tkrs gSa]
gj ekSle dks euehr cuk] uoxhr [kq'kh osQ xkus nsA
tks Hkwy gqbZ tk Hkwy mls] vc vkxs Hkwy lq/kj rks dj]
cnys esa I;kj feysxk Hkh] igys vkSjksa ls I;kj rks dj]
iwQVsaxs I;kj osQ vaoqQj Hkh] og teha t+jk rS;kj rks dj]
Hkys thr dk t'u euk] ij gkj dks Hkh Lohdkj rks dj]
er ui+Qjr osQ 'kksys HkM+dk] cl xhr I;kj osQ xkus nsA
bl nqfu;k esa yk[kksa vk, vkSj vkdj pys x,]
oqQN ekfyd cudj cSB x,] oqQN eky ipkdj pys x,]
oqQN fdyksa osQ vanj can jgs] oqQy fdys cukdj pys x,]
ysfdu oqQN ,sls Hkh vk,] tks 'kh'k p<+kdj pys x,]
mu ohjksa osQ in&fpg~uksa ij] vc ^lkFkh* lqeu p<+kus nsA
(d) dfo u, lky ls D;k dkeuk dj jgs gSa \
(i) LoLFk cus jgus dh
(ii) ubZ meaxksa osQ vkxeu dh
(iii) lq[k o le`n~f/ dh
(iv) yach vk;q dh
([k) ekSle osQ vkus&tkus ls vfHkizk; gS(i) ozQe'k% Írqvksa dk vkokxeu
(ii) vfrfFk;ksa dk vkokxeu
(iii) i'kq&if{k;ksa dk vkokxeu
(iv) lq[kksa o nq[kksa dk vkokxeu
(x) ^^Hkys thr dk t'u euk------------*iafDr esa dfo D;k izsj.kk ns jgs gSa\
(i) liQyrk&vliQyrk dks leku Hkko ls Lohdkjus dh
(ii) liQyrk esa Lo;a dks Hkwy tkus dh
(iii) vliQyrk esa grk'k gks tkus dh
(iv) ifjfLFkfr;ksa osQ vuqlkj deZ djus dh
(?k) ^tks 'kh'k p<+kdj pys x,*-iafDr fdudh vksj laosQr dj jgh gS\
(i) bZ'oj HkDrksa dh vksj
(ii) 'kghnksa dh vksj
(iii) ns'kokfl;ksa dh vksj
(iv) rifLo;ksa dh vksj
(Ä) nqfu;k esa oSQls&oSQls yksx vk, vkSj pys x, \
(i) ekfyd cuus okys
(ii) fdys esa jgus okys
(iii) fdys cukus okys
(iv) mi;qZDr lHkh
iz'u 10- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ mÙkj osQ lgh fodYi
Nk¡Vdj fyf[k,- vad 5
^^lp ge ugha] lp rqe ugha
lp gS egt+ la?k"kZ gh
la?k"kZ ls gVdj ft, rks D;k ft, ge ;k fd rqeA
tks ur gqvk og e`r gqvk T;ksa o`ar ls >j dj dqlqeA
tks y{; Hkwy :dk ughaA
tks gkj ns[k >qdk ughaA
ftlus iz.k; ikFks; ekuk thr mldh gh jghA
lp ge ugha] lp rqe ughaA
,slk djks ftlls u izk.kksa esa dgh tM+rk jgsA
tks gS tgk¡ pqipki vius&vki ls yM+rk jgsA
tks Hkh ifjfLFkfr;k¡ feysa
dk¡Vs pqHksa] dfy;k¡ f[kysaA
gkjs ugha balku] lans'k thou dk ;ghA
(1) dkO;ka'k ds vk/kj ij lp dk vFkZ gS&
(d) lR; ds ekxZ ij pyuk
([k) y{; dks dsUnz cuk, j[kuk
(x) thou esa fujUrj la?k"kZ djuk
(?k) gkj u ekuuk
(2) ^tks gS tgk¡ pqipki vius&vkils yM+rk jgs*& iafDr esa vius&vkils yM+us dk
vfHkizk;&
(d) [kqn ls yM+kbZ yM+uk
([k) lcls Nqidj yM+uk
(x) viuksa ls fujarj la?k"kZ dj vkxs c<+uk
(?k) foijhr fLFkfr;ksa dks vuqdwy cukus ds fy, fujUrj la?k"kZjr jguk
(3) ^dk¡Vs* vkSj ^dfy;k¡* izrhd gSa&
(d) fe=k vkSj 'k=kq ds
([k) thou esa feyus okys nq%[k&lq[k ds
(x) izÑfr ds
(?k) foijhr fLFkfr;ksa ds
(4) ^tks ur gqvk og e`r gqvk T;ksa o`ar ls >j dj dqlqe* esa iz;qDr vyadkj&
(d) vfr';ksfDr vyadkj
([k) mRizs{kk vyadkj
(x) miek vyadkj
(?k) :id vyadkj
(5) dkO;ka'k esa iz;qDr 'kCn ^vius&vki esa* loZuke dk fuEufyf[kr esa ls dkuS lk
Hksn gS&
(d) iq:"kokpd loZuke
([k) iz'uokpd loZuke
(x) fu'p;okpd loZuke
(?k) futokpd loZuke
************************************************************************************************
mÙkjekyk
mÙkj
iz'u 1- 1 × 5 ¾ 5
(i) x
(ii) d
(iii) [k
(iv) ?k
(v) [k
mÙkj
iz'u 2- 1 × 5
(i) x
(ii) [k
(iii) x
(iv) d
(v) [k
mÙkj
iz'u 3- 1 × 5
(d) (iii) 1
([k) (iv) 1
(x) (ii) 1
(?k) (i) 1
(Ä) (iv) 1
mÙkj
iz'u 4- 1 × 5
(d) (iii) 1
([k) (ii) 1
(x) (iv) 1
(?k) (iv) 1
(Ä) (iv) 1
mÙkj
iz'u 5- 1 × 5
(d) (iii) 1
([k) (iv) 1
(x) (ii) 1
(?k) (iii) 1
(Ä) (iv) 1
¾5
¾5
¾5
¾5
उपसग
जो शÞदांश Ǒकसी मूल शÞद के पहले जुड़कर उसके अथ[ मɅ पǐरवत[न या
ǒवशेषता उ×पÛन कर दे ते हɆ , उन शÞदांशɈ को उपसग[ कहते हɆ । जैसे –
‘हार’ एक शÞद है । इस शÞद के पहले यǑद 'सम ्, ǒव, ू', उपसग[ जोड़ दये
जायɄ, तो– सम ्+हार = संहार, ǒव+हार = ǒवहार, ू+हार = ूहार तथा उप+हार =
उपहार शÞद बनɄगे। यहाँ उपसग[ जुड़कर बने सभी शÞदɈ का अथ[ ‘हार’ शÞद से
िभÛन है ।
उपसगɞ का अपना ःवतंऽ अथ[ नहȣU होता, मूल शÞद के साथ जुड़कर ये
1.
नया अथ[ दे ते हɆ । इनका ःवतंऽ ूयोग नहȣU होता। जब Ǒकसी मूल शÞद के
साथ कोई उपसग[ जुड़ता है तो उनमɅ सǔÛध के िनयम भी लागू होते हɆ ।
संःकृ त उपसगɞ का अथ[ कहȣU –कहȣU नहȣU भी िनकलता है । जैसे – ‘आरàभ’ का
अथ[ है – शुǽआत। इसमɅ ‘ू’ उपसग[ जोड़ने पर नया शÞद ‘ूारàभ’ बनता है
ǔजसका अथ[ भी ‘शुǽआत’ हȣ िनकलता है ।
2.
ǒवशेष—
यह जǾरȣ नहȣU है Ǒक एक शÞद के साथ एक हȣ उपसग[ जुड़े। कभी–कभी
एक
शÞद
के
साथ
एक
से
अिधक
उपसग[
जुड़
सकते
हɆ ।
जैसे–
सम ्+आ+लोचन
=
समालोचन।
सु+आ+गत
=
ःवागत।
ूित+उप+कार
=
ू×युपकार।
सु+ू+ःथान
=
सुूःथान।
सत ्+आ+चार
=
सदाचार।
अन ्+आ+गत
=
अनागत।
अन ्+आ+चार
=
अनाचार।
अ+परा+जय = अपराजय।
3. उपसग[ के भेद –
ǑहÛदȣ भाषा मɅ चार ूकार के उपसग[ ूयुƠ होते हɆ —
(1) संःकृ त के उपसग[,
(2) दे शी अथा[त ् ǑहÛदȣ के उपसग[,
(3) ǒवदे शी अथा[त ् उद[,ू अंमेजी, फारसी आǑद भाषाओU के उपसग[,
(4) अåयय शÞद, जो उपसग[ कȧ तरह ूयुƠ होते हɆ ।
संःकृ त के उपसग[
4.
संःकृ त मɅ कुल बाईस उपसग[ होते है । वे उपसग[ त×सम शÞदɈ के साथ
ǑहÛदȣ मɅ ूयुƠ होते है । इसिलए इÛहɄ संःकृ त के उपसग[ कहते हɆ । यथा—
उपसग[ – अथ[ – उदाहरण
1. अित – अिधक, ऊपर – अ×यÛत, अितǐरƠ, अितवृǒƴ, अ×यिधक, अितशय,
अितबमण, अितशीय, अ×याचार, अ×युǒƠ, अ×यावँयक, अ×यãप, अितसार,
अतीव।
2. अिध – ूधान, ौेƵ – अिधकार, अिधपित, अिधिनयम, अÚय¢, अिधकरण,
अÚययन, अिधगम, अिधकृत, अिधनायक, अिधभार, अिधशेष, अÚयादे श, अधी¢ण,
अÚयापक, अिधमहण, अÚयाय।
3. अनु – पीछे , बम – अनुचर, अनुसार, अनुमह, अनुकूल, अनुकरण, अनुǾप,
अनुशासन, अनुरोध, अनुमान, अनुज, अनुबÛध, अनुƵान, अनूǑदत, अनुूास,
अÛवेषण, अनुराग, अनुभव, अनुदार, अनुǑदन, अǔÛवित, अनु£ा, अनुवत[न, अÛवय,
अनुभार, अÛवी¢ा, अÛवी¢ण, अǔÛवƴ, अÛवे¢क, अÛवेषक।
4. अप – बुरा, अभाव – अपयश, अपकार, अपåयय, अपहरण, अपमान, अपवाद,
अपशÞद, अपकȧित[, अपवत[न, अपिशƴ, अपवज[न, अपे¢ा, अपकष[ण, अपघटन,
अपवाह, अपॅंश।
5. अव – नीचे, हȣन, बुरा – अवगुण, अवतार, अवनित, अवǽƨ, अवधारणा, अवशेष,
अवसान, अवकाश, अवमूãयन, अवसाद, अवधान, अवलोकन, अवसर, अवचेतना,
अवािƯ, अवगत, अव£ा, अवःथा, अवमानना।
6. अिभ – सामने, पास – अिभमान, अिभमुख, अिभमत, अिभनय, अिभनव,
अिभवादन, अिभयोग, अिभमÛयु, अिभ£ान, अिभयुƠ, अिभषेक, अिभनेता,
अिभराम, अिभवृǒƨ, अिभलाषा, अिभकरण, अभीƴ, अßयास, अßयांतर, अßयुदय,
अßयागत, अिभशाप।
7. आ – तक, सǑहत – आजÛम, आमरण, आगमन, आबमण, आहार, आयात,
आतप, आजीवन, आदान, आसार, आकष[ण, आलेख, आभार, आधार, आगार,
आौय, आगत, आकर।
8. उत ् – ऊँचा, ौेƵ – उ×साह, उ×कÖठा, उ×थान, उƣम, उ×पÛन, उ×पǒƣ, उ×पीड़न,
उ×कृ ƴ, उƨार, उÏÏवल, उƭोग, उãलेख।
9. उप – पास, गौण, सहायक – उपवन, उपदे श, उपमÛऽी, उपकार, उपनाम,
उपनयन, उपǔःथित, उपÛयास, उपचार, उपयोग, उपांग, उपमÛयु, उपराƶपित,
उपकृत, उपहार, उपसंहार, उपलआय, उपहास, उपकुलपित, उपयुƠ, उपायुƠ,
उपखÖड, उपबम, उपमह।
10. दरु ् – बुरा, कǑठन, ǒवपरȣत – दज
[ , दद
[ , दरु ाचार, दरु ाशा, दरु ामह,
ु न
ु [ शा, दल
ु भ
दभ
[ , दगु [ित, दव
ु ा[Êय, दय
ु Ⱦधन, दगु [म, दब
ु ल
ु ा[सा, दिु भ[¢, दगु ु[ण।
11. दस
ु ् – बुरा, कǑठन – दः
ु साहस, दंु काय[, दƱ
ु ǐरऽ, दंु कर, दǔु ƱÛता, दँु शासन,
दंु कम[, दः
ु साÚय, दः
ु तर, दःु ःपश[।
12. िन – रǑहत, ǒवशेष, अिधकता – िनग म, िनपुण, िनवारण, िनडर, िनवास,
िनदान, िनरोध, िनयम, िनबÛध, िनमÊन, िनकास, िनǑहत, िनह×था, िनिध, िनवेश,
Ûयःत, िनलंबन, िनकàमा, िनवृƣ, िनकाय, िनधन।
13. िनर ् – िनषेध, ǒवपरȣत, बड़ा, बाहर – िनल[Ïज, िनभ[य, िनण[य, िनदȾष,
िनरपराध, िनराकार, िनराहार, िनध[न, नीरोग , िनराशा, िनǒव[Ëन, िनदȾष, िनग ुण
[ ,
िनरिभमान, िनवा[ह, िनज[न, िनया[त, िनद[ यी, िनम[ल, िनभȸक, िनरȣ¢क, िनमा[ता,
िनवा[चन, िनǒव[रोध, िनरथ[क, िनरःत, िनिन[मेष, िनभ[य, िनरं जन, िनǽपम।
14. िनस ् – रǑहत, अÍछȤ तरह से, बड़ा – िनƱल, िनƱय, िनःसार, िनःसÛदे ह,
िनँछल, िनंकाम, िनःसंकोच, िनःःवाथ[, िनःतारण, िनंकपट, िनंकासन।
15. परा – पीछे , ितरःकार, ǒवपरȣत – पराजय, पराभव, पराबम, परामश[, पराधीन,
परावत[न, पराःत, पराकाƵा।
16. पǐर – पूण,[ पास, चारɈ ओर – पǐरणाम, पǐरवत[न, पǐरौम, पǐरबमा, पǐरवार,
पǐरपूण,[ पǐरमाज[न, पǐरमाप, पǐरसर, पǐरिध, पǐरणित, पǐरपÈव, पǐरचया[,
पǐरचचा[, पǐरकãपना, पǐरॅमण, पया[वरण, पय[वे¢ण, परȣ¢ा, पǐरणय, पǐरमह,
पय[टन, पǐरचय।
17. ूित – ू×येक, उãटा – ूितǑदन, ूितिनिध, ूितप¢, ू×य¢, ूितकूल,
ूित¢ण, ूितमास, ूितरोध, ूितिलǒप, ूितमान, ूितमाम, ूित£ा, ू×यावत[न,
ूितमा, ूितƵा, ूितभा, ूती¢ा।
18. ू – अिधक, आग े, उ×कृƴ – ूथम, ूबल, ूहार, ूभाव, ूकार, ूदान, ूयोग ,
ूचार, ूǑबया, ूवाह, ूपंच, ूग ित, ूदश[न, ूलय, ूमाण, ूिसƨ, ूÉयात, ूःथान,
ूेषण, ूमेय, ूवेश, ूलाप, ूÏविलत, ूमोद, ूकाश, ूदȣप।
19. ǒव – ǒवशेष, अभाव, िभÛन – ǒवयोग , ǒवभाग , ǒवनाश, ǒव£ान, ǒवजय, ǒवदे श,
åयाकुल, ǒवकृ त, ǒवकट, ǒवप¢, ǒवचार, ǒवशेष, ǒवराम, ǒवकल, ǒवमल, ǒवरोध,
ǒवकास, ǒववृƣ, ǒवमान, åयाकरण, ǒवÉयात, ǒवलोम, ǒववाद, ǒववाह।
20. सम ् – सàपूण,[ उƣम, अÍछȤ तरह – संसार, सàमान, संतोष, संयोग , संकãप,
संचय, संग म, संग ित, सàबोधन, समी¢ा, संहार, संवाद, सàमित, समाचार,
समुिचत, समथ[, सÛदे ह, संǒवधान, संचालन, समप[ण, सं¢ेप, संशय, सàपक[, संसद,
संयम, सàबÛध, संकȧण[, समम।
21. अǒप – िनƱय, और भी – अǒपतु, अǒपधान, अǒपǑहत, अǒपबƨ, अǒपवृƣ।
22. सु – अÍछा, अिधक, सरल – सुलेख, सुयश, सुपुऽ, सुयोग, सुगÛध, सुगित,
सुबोध, सुपुऽ, सुकÛया, सुफल, सुकाल, सुकम[, सुगम, सुकर, सुǑदन, सुलभ, सुमन,
सुशील, सुǒवचार, सुमंऽ, सुनार, ःवागत, सुदरू , सुǺढ़, सुनैना, सुर¢ा, सुमित, सुभाष,
सुरेखा, सुनीता, सुल¢णा, सुपारȣ, सुचाǽ, सुपुऽी।
ǑहÛदȣ के उपसग[
उपसग[ – अथ[ – उदाहरण
• अ – रǑहत, िनषेध – अचेतन, अजान, अथाह, असाÚय, अकाÒय, अटल, अलग, अछूत,
अभागा, अमर, अ£ान, अमोल, अम×य[, अधम[, अकाल, अतुल, अतल, अǽिच,
अवैतिनक, अ¢त, अजीण[, अपØय, अिचर, अजर, अनाम, अजÛमा, अकारण, अǑहत,
अहता[।
• अन – अभाव, िनषेध – अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल, अनमेल, अनǑहत,
अनसुनी, अनकहȣ, अनहोनी, अनदे खी, अनमना, अनखाया, अनचाहा, अनसुना।
• अध – आधा – अधपका, अधमरा, अधजला, अधǔखला, अधकचरा।
• आप – ःवयं – आपबीती, आपकाज, आपकहȣ, आपदे खी, आपसुनी, आपकर,
आपिनिध।
• उ – उचÈका, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उभार।
• उन – एक कम – उÛनीस, उनतीस, उनचालीस, उनचास, उनसठ, उनहƣर, उनासी।
• औ – हȣन, िनषेध – औगुण, औसर, औघड़, औघट, औरस।
• क – बुरा – कपूत, कलंक, कठोर, कसूर, कमर, कमाल, कपास, कगार, कजरा, कमरा,
कजली, कचरा।
• का – बुरा – कायर, कापुǽष, काजल, कातर, काितल, कातना, कायम, काǑफ़र।
• कु – बुरा, हȣन – कुǾप, कुपुऽ, कुकम[, कुÉयात, कुमाग[, कुपथ, कुगित, कुमित,
कुकृ×य, कुǒवचार, कुपाऽ, कुसंग, कुसंगित, कुयोग, कुमाता, कुचाल, कुचब, कुरȣित,
कुूबÛध।
• चौ – चार – चौराहा, चौपाल, चौपड़, चौमासा, चौपाया, चौरं गा, चौसर, चौपाई, चौमुखा,
चौकोर, चौगुना, चौबीस, चौखट, चौतरफा।
• ित – तीन – ितराहा, ितकोना, ितरं गा, ितपाई, ितमाहȣ, ितगुनी, ितकड़ȣ।
• द ु – दो, बुरा – दम
ु ुँहा, दब
ु ला, दरु ं गा, दल
ु ती, दन
ु ाली, दरु ाहा, दक
ु ाल, दभ
ु ाǒषया, दश
ु ाला,
दल
ु ार, दध
ु ाǾ, दप
ु Ǒहया।
• नाना – ǒवǒवध – नानाूकार, नानाǾप, नानाजाित।
• िन – अभाव – िनकàमा, िनह×था, िनठãला, िनडर, िनवास, िनदान।
• पच – पाँच – पचरं गा, पचमेल, पचकूटा।
• पर – दस
ू रा – परकाज, परदे श, परकोटा, परǑहत, परदे सी, परजीवी, परपुǽष, परिनंदा,
पराधीन, परोपकार।
• बहु – Ïयादा – बहुमूãय, बहुवचन, बहुमत, बहुधा, बहुभुज, बहुॄीǑह।
• ǒबन – ǒबना – ǒबनखाया, ǒबनÞयाहा, ǒबनबोया, ǒबनचाहा, ǒबनजाना, ǒबनदे खा,
ǒबनबुलाया, ǒबनसोचा।
• भर – पूरा – भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरतार, भरमार, भरपाई।
• स – सǑहत – सपूत, सफल, सबल, सजग, सचेत, सकाम, ससàमान, सूेम, सरस,
सघन, सजीव, सजग, सकुशल।
• सम – समान – समतल, समदशȸ, समक¢, समकोण, समबाहु, समरस, समकालीन,
समवतȸ, समिमत।
ǒवदे शी उपसग[
ǑहÛदȣ मɅ ǒवदे शी भाषाओU के उपसग[ भी ूयुƠ होते हɆ । ǒवशेष Ǿप से उद[,ू फारसी
और अंमेजी के कई उपसग[ अपनाये जाते हɆ । इनमɅ से कितपय इस ूकार हɆ —
(क) उद[ –ू फारसी के उपसग[ –
• अल – िनǔƱत – अलगरज, अलǒवदा, अलबƣा, अलहदा, अलबेला, अलमःत।
• कम – थोड़ा, हȣन – कमबÉत, कमजोर, कमिसन, कमकȧमत, कमअÈल, कमखच[।
• खुश – ूसÛन, अÍछा – खुशबू, खुशǑदल, खुशिमजाज, खुशनुमा, खुशहाल, खुशनसीब,
खुशǑकःमत, खुशखबरȣ।
• गैर – िनषेध, रǑहत – गैरहाǔजर, गैरकानूनी, गैरकौम, गैरमद[ , गैरसरकारȣ, गैरवाǔजब,
गैरǔजàमेदार।
• दर – मɅ – दरअसल, दरकार, दरिमयान, दरबदर, दरहकȧकत, दरबार, दरखाःत, दरǑकनार,
दरग़ुजर।
• ना – नहȣU – नालायक, नापसंद, नामुमǑकन, नाकाम, नाबािलग, नाराज, नादान, नाचीज,
नागवार, नाखुश, नासमझ, नापाक, नाइं साफ।
• बा – अनुसार, साथ – बामौका, बाकायदा, बाइÏजत, बामुलायजा, बाअदब, बादल, बादाम।
• बद – बुरा – बदनाम, बदमाश, बदचलन, बदहजमी, बदबू, बदतमीज, बदहवास, बदसूरत,
बदइं तजाम, बदǑकःमत, बदरं ग, बदहाल।
• बे – ǒबना, रǑहत – बेईमान, बेचारा, बेअÈल, बेǑहसाब, बेिमसाल, बेहाल, बेवकूफ, बेदाग,
बेकसूर, बेपरवाह, बेकार, बेकाम, बेघर, बेवफा, बेदद[ , बेसमझ, बेवजह, बेचैन, बेशुमार, बेहोश,
बेइÏजत, बेरहम, बेसहारा, बेरोजगार, बेवƠ, बेकरार, बेअसर।
• ला – परे , ǒबना – लापरवाह, लाचार, लावाǐरस, लापता, लाजवाब, लाइलाज।
• सर – मुÉय – सरकार, सरदार, सरपंच, सरहद, सरनाम, सरफरोश।
• हम – साथ, समान – हमददȹ, हमराज, हमदम, हमवतन, हमराह, हमदद[ , हमउॆ,
हमसफर, हमशÈल, हमजोली, हमराहȣ, हमपेशा।
• हर – ू×येक – हरǑदन, हरएक, हरसाल, हरदम, हररोज, हरबात, हरचीज, हरबार, हरवƠ,
हरघड़ȣ, हरहाल, हरकोई, हरतरफ।
• ब – सǑहत – बखूबी, बतौर, बशतɎ, बतज[, बकौल, बदौलत, बमुǔँकल, बदःतूर, बगैर,
बनाम।
• ǒबला – ǒबना – ǒबलाकसूर, ǒबलावजह।
• बेश – अ×यिधक – बेशकȧमती, बेशकȧमत।
• नेक – भला – नेकराह, नेकǑदल, नेकनाम।
• ऐन – ठȤक – ठȤक – ऐनवƠ, ऐनजगह, ऐनमौके।
(ख) अंमेजी के उपसग[ –
• सब – छोटा – सब रǔजःशार, सब इÛसपेÈटर, सब कमेटȣ, सब जज।
• है ड – ूमुख – है डमाःटर, है डऑǑफस, है डकांःटे ǒबल।
• एÈस – मुƠ – एÈसूेस, एÈस ǒूँिसपल, एÈस कमीưर, एÈस ःटू डे Öट।
• हाफ – आधा – हाफǑटकट, हाफरे ट, हाफकमीज, हाफपेÛट।
• को – सǑहत – को-ऑपरे Ǒटव, को-ऑपरे शन, को-ःटार।
• ǑडÜटȣ – ःथानापÛन ूितिनिध – ǑडÜटȣ िमिनःटर, ǑडÜटȣ मैनेजर, ǑडÜटȣ कलेÈटर,
ǑडÜटȣ रǔजःशार।
• वाइस – उप – वाइस ǒूँिसपल, वाइस चांसलर, वाइस ूेसीडɄ ट।
• जनरल – सामाÛय – जनरल मैनेजर, जनरल इÛँयोरɄ स।
• चीफ – मुÉय – चीफ िमिनःटर, चीफ सेबेटरȣ।
उपसग[ कȧ तरह ूयुƠ अåयय
उपयुƠ
[ उपसगɞ के अितǐरƠ ǑहÛदȣ मɅ संःकृत के कुछ अåयय, ǒवशेषण और
शÞदांश भी उपसगɞ कȧ तरह ूयुƠ होते हɆ ।जैसे –
• अ – िनषेध – अूाकृितक, अकृǒऽम, अधम[, अनाथ, अपूण,[ अभाव, अमूãय।
• अधः – नीचे – अधःपतन, अधोगित, अधोमुख।
• अन ् – िनषेध – अनÛत, अनाǑद, अनागत, अनथ[।
• अÛतर/
् अÛतः – भीतर – अÛतःकरण, अÛतःूाÛतीय, अÛतग[त, अÛतरा×मा,
अÛतधान
[ , अÛतद[ शा, अÛतयाम
[ ी, अं
तǐर¢, अÛतम[न, अÛत£ान
[ , अÛतदȶ शीय,
अÛतƮ[ ÛƮ, अÛतराƶ
[ ीय।
• अमा– अमावःया, अमा×य।
• अलम ् – बहुत, काफȧ – अलं
करण, अलं
कृत, अलं
कार।
• आ×म – ःवयं– आ×मकथा, आ×मघात, आ×मबल, आ×मानुभूित, आ×मह×या,
आ×मज, आ×मƲाघा, आ×मसमप[ण, आ×मो×सग[, आ×म£ान, आ×मसात ्,
आ×मǒवƳास।
• आǒवर/
[ , आǒवभूत
[ ।
् आǒवः – ूकट – आǒवभाव
• आǒवष ्/आǒवः – आǒवंकार, आǒवंकृत।
• इित – अÛत, ऐसा – इितौी, इितहास, इ×याǑद, इितवृƣ, इितवाता[।
• िचर – बहुत – िचरकाल, िचरÛतन, िचरायु , िचरंजीव, िचरःथायी, िचरपǐरिचत,
िचरूतीǔ¢त, िचरःमरणीय, िचरिनिा।
• तत ् – उस समय – तãलीन, तÛमय, तǒƨत, तदनÛतर, त×काल, त×¢ण, त×पƱात ्,
त×सम, त×कालीन, तदप
ु राÛत, त×पर।
• ितरस ्/ितरः – हȣन, बुरा – ितरःकार, ितरःकृ त, ितरोभाव, ितरोǑहत, ितरोधान।
• ूाक् – पहले – ूाÈकथन, ूाÈकलन, ूागैितहािसक, ूाÊवैǑदक, ूाƠन, ूाÈकृ त।
• न – अभाव – नकुल, नपुंसक, नाǔःतक, नग।
• ूातः – सुबह – ूातःकाल, ूातःवÛदना, ूातःःमरणीय।
• ूादरु ् – ूकट – ूादभ
ू[ ।
ु ा[व, ूादभ
ु त
• पुनर/
् पुनः – Ǒफर – पुनज[Ûम, पुनरागमन, पुनǽदय, पुनǒव[वाह, पुनिम[लन, पुनǒव[चार,
पुनǽƨार, पुनवास
[ , पुनमूã
[ यांकन, पुनरȣ¢ण, पुनǽ×थान, पुनिन[माण
[ ।
• पुरा– ूाचीन – पुरातन, पुरातǂव, पुरापथ, पुराण, पुरावशेष, पुराचीन।
• पुरः – पुरोǑहत, पुरोधा, पुरोगामी।
• पुरस ् – आगे – पुरःकार, पुरƱरण, पुरःकृ त।
• पूव[ – पहले – पूवज
[ , पूवाम
[ ह, पूवाƨ
[ , पूवाƹ
[ , पूवान
[ ुमान, पूव[िनǔƱत, पूवाि[ भमुखी,
पूवाप
[ े¢ा, पूवȾƠ।
• बǑहर/
[ ी,
् बǑहः – बाहर – बǑहरागत, बǑहजा[त, बǑहभा[व, बǑहरं ग, बǑहƮ[ ÛƮ, बǑहमुख
बǑहग[मन।
• बǑहस ्/बǑहः – बाहर – बǑहंकार, बǑहंकृत।
• स – सǑहत – सजल, सपƤीक, सहष[, सपǐरवार, सादर, सकुशल, सǑहत, सोƧे ँय।
• सत ् – सàमान – स×कम[, स×कार, सƥित, सÏजन, स×धम[, स×संग, स×काय[,
सÍचǐरऽ।
• ःव – अपना – ःवनाम, ःवजाित, ःवशासन, ःवािभमान, ःवतंऽ, ःवदे श, ःवराÏय,
ःवाधीन, ःवधम[, ःवभाव, ःवाथ[, ःवǑहत, ःवजन, ःवेÍछा।
• ःवयं – अपने आप – ःवयंभू, ःवयंवर, ःवयंसेवक, ःवयंपाǔण, ःवयंिसƨ।
• सह – साथ – सहाÚयायी, सहपाठȤ, सहकमȸ, सहोदर, सहयोगी, सहचर, सहयोग,
सहकार, सहयाऽी, सहानुभूित।
कुछ अÛय शÞद जो उपसग[ कȧ तरह ूयुƠ होते हɆ –
• अƭ – अƭतन, अƭाविध।
• आवा – आवागमन, आवाजाहȣ।
• उɮ – उƥम, उƥार।
• कत ् – कदàब, कदाचार, कदथ[, कदƳ, कदाकार।
• काम – कामयाब, कामकाज, कामचोर, कामचलाऊ, कामदे व, कामधेनु, कामशाƸ,
कामांध, कामा¢ी, कामाÉया, कामाǔÊन, कामातुर, कामायनी, कामोÛमाद।
• बर – बरदाँत, बरबाद, बरकरार, बरÉवाःत।
• भू – भूगोल, भूधर, भूचर, भूतल, भूकàप, भूगभ[, भूदेव, भूपित, भूमंडल, भूमÚयसागर,
भूख, भूखा, भूःवामी, भूपालक।
• ःवी – ःवीकाय[, ःवीकार, ःवीकृ त।
• मंद – मंदबुǒƨ, मंदगित, मंदाǔÊन, मंदभाÊय।
• मत – मतदान, मतपऽ, मतदाता, मतवाला, मतगणना, मतसंमह, मतभेद,
मतािधकार, मतावलàबी।
• मद – मदमाता, मदमःत, मदकारȣ, मदमƣ।
• मधु – मधुकर, मधुमÈखी, मधुसूदन, मधुबन, मधुबाला, मधुमेह, मधुशाला, मधुःवर।
• मन – मनचला, मनचाहा, मनमोहन, मनभाया, मनहर, मनभावन, मनगढ़ं त,
मनमुटाव, मनमौजी, मनमानी, मनसब।
• मǽ – मǽभूिम, मǽःथल, मǽूदे श, मǽधर।
• महा – महािभयोग, महाभारत, महाय£, महायान, महारथी, महाराज, महाराƶ,
महासागर, महामंऽी, महाूयाण, महाकाल, महावीर।
• मान – मानिचऽ, मानदं ड, मानहािन, मानदे य, मानसून, मानसरोवर।
• िमत – िमतभाषी, िमतåयय, िमतåययी, िमताहार।
• मुँह – मुँहफट, मुँहबोला, मुँहमाँगा, मुँहǑदखाई, मुँहतोड़।
• मूल – मूलभूत, मूलधन, मूलमँऽ, मूलमÛथ, मूलबंध।
• यथा – यथाशǒƠ, यथासंभव, यथासमय, यथाविध, यथाशीय, यथाःथान, यथाǔःथित।
• रं ग – रं गमंच, रं गशाला, रं गǾप, रं गढं ग, रं गरे ज, रं गǾट, रं गरिसया।
• रƠ – रƠतुÖड, रƠवण[, रƠॐाव, रƠकंठ।
• रफू – रफूचÈकर, रफूगर।
• लेखा – लेखाकार, लेखाकम[, लेखापाल, लेखािचऽ, लेखांकन।
• लोक – लेकगीत, लोककथा, लोकाचार, लोकनाथ, लोकपाल, लोकायुƠ, लोकǑहत,
लोकतंऽ।
• वळ – वळप ाǔण, वळदं त, वळांग, वळासन, वळायुध।
• वग[ – वग[मूल, वग[फल, वगा[कार।
• साव[ – साव[जिनक, साव[अÛतर, साव[भौम, साव[कािलक, साव[देिशक।
ू×यय
जो श दांश कसी
कसी मूल श द के पीछे या अ त म जुड़कर नवीन श द का िनमाण
िनमाण
करके पहले श द के अथ म प रवतन
रवतन या िवशेषता उ प कर देते ह, उ ह
कभी–
कभी–कभी
यय कहते ह।
ह।
यय लगाने पर भी श द के अथ म कोई प रवतन नही ँ होता है। जैस—
े
बाल–
ु ।
बाल–बालक,
बालक, मृद–ु मृदल
ू×यय लगने प र शÞद एवं शÞदांश मɅ संिध नहȣU होती बǔãक शÞद अǔÛतम
वण[ मɅ िमलने वाले ू×यय के ःवर कȧ माऽा लग जाती है , åयंजन होने पर वह
यथावत रहता है । जैसे— लोहा+आर = लुहार, नाटक+कार = नाटककार।
शÞद–रचना मɅ ू×यय कहȣU प र अप ूण[ Ǒबया, कहȣU प र सàबÛधवाचक और
कहȣU प र भाववाचक के िलये ूयुƠ होते हɆ । जैसे— मानव+ईय = मानवीय।
लघु+ता = लघुता। बूढ़ा+आपा = बुढ़ाप ा।
ǑहÛदȣ मɅ ू×यय तीन ूकार के होतेहɆ —
(1) सं
ःकृ त के ू×यय,
(2) ǑहÛदȣ के ू×यय तथा
(3) ǒवदेशी भाषा के ू×यय।
सं
ःकृ त के ू×यय
सं
ःकृ त åयाकरण मɅ शÞदɈ और मूल धातुओU सेजो ू×यय जुड़तेहɆ , वे
ू×यय दो ूकार के होतेहɆ –
1. कृ दÛत ू×यय –
जो ू×यय मूल धातुओU अथा[त ् Ǒबया पद के मूल ःवǾप के अÛत मɅ
जुड़कर नयेशÞद का िनमा[ण करतेहɆ , उÛहɄ कृ दÛत या कृ त ् ू×यय कहतेहɆ ।
धातु या Ǒबया के अÛत मɅ जुड़नेसेबननेवालेशÞद सं
£ा या ǒवशेषण होते
हɆ । कृ दÛत ू×यय के िनàनिलǔखत तीन भे
द होतेहɆ –
(1) कƣृव
[ ाचक कृदÛत – वेू×यय जो कता[वाचक शÞद बनातेहɆ , कƣृव
[ ाचक
कृदÛत कहलातेहɆ । जैसे–
ू×यय – शÞद–Ǿप
• तृ (ता) – कƣा[, नेता, ॅाता, ǒप ता, कृत, दाता, Úयाता, £ाता।
• अक – पाठक, ले
खक, पालक, ǒवचारक, गायक।
(2) ǒवशेषणवाचक कृदÛत – जो ू×यय Ǒबयापद सेǒवशेषण शÞद कȧ रचना
करतेहɆ , ǒवशेषणवाचक ू×यय कहलातेहɆ । जैसे–
• त – आगत, ǒवगत, ǒवौुत, कृ त।
• तåय – कत[åय, गÛतåय, Úयातåय।
• य – नृ×य, पूÏय, ःतु×य, खाƭ।
• अनीय – प ठनीय, प ूजनीय, ःमरणीय, उãले
खनीय, शोचनीय।
(3) भाववाचक कृ दÛत – वेू×यय जो Ǒबया सेभाववाचक सं
£ा का िनमा[ण
करतेहɆ , भाववाचक कृदÛत कहलातेहɆ । जैसे–
• अन – ले
खन, पठन, हवन, गमन।
• ित – गित, मित, रित।
• अ – जय, लाभ, ले
ख, ǒवचार।
2. तǒƨत ू×यय –
जो ू×यय Ǒबया प दɈ (धातुओU) के अितǐरƠ मूल सं
£ा, सव[नाम या ǒवशेषण
शÞदɈ के अÛत मɅ जुड़कर नया शÞद बनाते हɆ , उÛहɄ तǒƨत ू×यय कहते हɆ । जैसे—
गुǽ, मनुंय, चतुर, कǒव शÞदɈ मɅ बमशः ×व, ता, तर, ता ू×यय जोड़ने प र गुǽ×व,
मनुंयता, चतुरतर, कǒवता शÞद बनते हɆ ।
तǒƨत ू×यय के छः भेद हɆ –
(1) भाववाचक तǒƨत ू×यय – भाववाचक दǒƨत से भाव ूकट होता है । इसमɅ
ू×यय लगने प र कहȣU –कहȣU प र आǑद–ःवर कȧ वृǒƨ हो जाती है । जैसे –
ू×यय — शÞद–Ǿप
• अव – लाघव, गौरव, पाटव।
• ×व – महǂव, गुǽ×व, लघु×व।
• ता– लघुता, गुǽता, मनुंयता, समता, कǒवता।
• इमा– मǑहमा, गǐरमा, लिघमा, लािलमा।
• य – पांǑड×य, धैय,[ चातुय,[ माधुय,[ सौÛदय[।
(2) सàबÛधवाचक तǒƨत ू×यय – सàबÛधवाचक तǒƨत ू×यय से सàबÛध
का बोध होता है । इसमɅ भी कहȣU –कहȣU प र आǑद–ःवर कȧ वृǒƨ हो जाती है ।
जैसे –
• अ – शैव, वैंणव, तैल, पािथ[व।
• इक – लौǑकक, धािम[क, वाǒष[क, ऐितहािसक।
• इत – पीǑड़त, ूचिलत, दःु ǔखत, मोǑहत।
• इम – ःवǔण[म, अǔÛतम, रǒƠम।
• इल – जǑटल, फेिनल, बोǔझल, पं
Ǒकल।
• ईय – भारतीय, ूाÛतीय, नाटकȧय, भवदȣय।
• य – माàय, काàय, हाःय, भåय।
(3) अप ×यवाचक तǒƨत ू×यय – इनसे अप ×य अथा[त ् सÛतान या वंश मɅ
उ×प Ûन हुए åयǒƠ का बोध होता है । अप×यवाचक तǒƨत ू×यय मɅ भी कहȣU –
कहȣU प र आǑद–ःवर कȧ वृǒƨ हो जाती है । जैसे –
• अ – पाथ,
पाथ, पा डव,
डव, माधव,
माधव, राघव,
राघव, भागव।
• इ – दाशरिथ,
दाशरिथ, मा ित,
ित, सौिम ।
• य – गाल , पौल य,
य, शा य,
य, गा य।
• एय – वा णय,
े , राधेय।
णय, कौ तेय, गांगय
(4) प ूणत
[ ावाचक तǒƨत ू×यय – इसमɅ सं
Éया कȧ पूणत
[ ा का बोध होता है ।
जैसे –
• म – ूथम, पंचम, सƯम, नवम, दशम।
• थ/ठ – चतुथ,[ षƵ।
• तीय – ǑƮतीय, तृतीय।
(5) तारतàयवाचक तǒƨत ू×यय – दो या दो से अिधक वःतुओU मɅ ौेƵता
बतलाने के िलए तारतàयवाचक तǒƨत ू×यय लगता है । जैसे –
• तर – अिधकतर,
अिधकतर, गु तर,
तर, लघुतर।
• तम – सु दरतम,
दरतम, अिधकतम,
अिधकतम, लघुतम।
• ईय – गरीय,
गरीय, वरीय,
वरीय, लघीय।
• इ – ग र , व र , किन ।
(6) गुणवाचक ति त
यय – गुणवाचक ति त
यय से सं ा श द गुणवाची बन जाते
ह। जैसे –
• वान् – धनवान्, िव ान्, बलवान्।
• मान् – बुि मान्, शि मान्, गितमान्, आयु मान्।
• य – पा ा य,
य, पौवा य,
य, दि णा य।
• आलु – कृ पालु, दयालु, शंकालु।
• ई – िव ाथ , ोधी,
ोधी, धनी,
धनी, लोभी,
लोभी, गुणी।
ǑहÛदȣ के ू×यय
संःकृ त कȧ तरह हȣ ǑहÛदȣ के भी अनेक ू×यय ूयुƠ होते हɆ । ये ू×यय
य िप कृदÛत और तǒƨत कȧ तरह जुड़ते हɆ , पर तु मूल शÞद ǑहÛदȣ के तƫव
या दे शज होते हɆ । ǑहÛदȣ के सभी ू×ययɈ कɈ िनàन वगɞ मɅ सǔàमिलत Ǒकया
जाता है —
(1) कƣृव
[ ाचक – ǔजनसे Ǒकसी काय[ के करने वाले का बोध होता है , वे
कƣृव
[ ाचक ू×यय कहलाते हɆ । जैसे –
यय — श द–
द– प
आर – सुनार,
ार, लोहार,
लोहार, , कु हार।
ओरा – चटोरा,
चटोरा, खदोरा,
खदोरा, नदोरा।
इया – दुिखया,
खया, सुिखया,
खया, रिसया,
रिसया, गड रया।
इयल – म रयल,
रयल, सिड़यल,
सिड़यल, द ढ़यल।
एरा – सपेरा,
ा, लुटेरा,
ा, कसेरा,
ा, लखेरा।
वाला – घरवाला,
े ाला,
घरवाला, ताँगव
ाला, झाड़ूवाला,
ाला, मोटरवाला।
• वैया (ऐया)
ऐया) – गवैया,
ा, नचैया,
ा, रखवैया,
ा, िखवैया।
• हारा – लकड़हारा,
लकड़हारा, पिनहारा।
• हार – राखनहार,
राखनहार, चाखनहार।
• अ ड़ – भुल ड़,
ड़, घुम ड़,
ड़, िपय ड़।
• आकू – लड़ाकू ।
• आड़ी – िखलाड़ी।
• ओड़ा – भगोड़ा।
(2) भाववाचक – ǔजनसे Ǒकसी भाव का बोध होता है , भाववाचक ू×यय
कहलाते हɆ । जैसे –
• आ – Üयासा, भूखा, ǽखा, लेखा।
• आई – िमठाई, रं गाई, िसलाई, भलाई।
• आका – धमाका, धड़ाका, भड़ाका।
• आपा – मुटापा, बुढ़ापा, रÖडापा।
• आहट – िचकनाहट, कड़वाहट, घबड़ाहट, गरमाहट।
• आस – िमठास, खटास, भड़ास।
• ई – गमȸ, सदȹ, मजदरू ȣ, पहाड़ȣ, गरȣबी, खेती।
• पन – लड़कपन, बचपन, गँवारपन।
(3) सàबÛधवाचक – ǔजनसे सàबÛध का भाव åयƠ होता है , वे सàबÛधवाचक
ू×यय कहलाते हɆ । जैसे –
• आई – बहनोई, ननदोई, रसोई।
• आड़ȣ – ǔखलाड़ȣ, पहाड़ȣ, अनाड़ȣ।
• एरा – चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा।
• एड़ȣ – भँगेड़ȣ, गँजेड़ȣ, नशेड़ȣ।
• आरȣ – लुहारȣ, सुनारȣ, मिनहारȣ।
• आल – निनहाल, ससुराल।
(4) लघुतावाचक – ǔजनसे लघुता या Ûयूनता का बोध होता है , वे लघुतावाचक
ू×यय कहलाते हɆ । जैसे –
• ई – रःसी, कटोरȣ, टोकरȣ, ढोलकȧ।
• इया – खǑटया, लुǑटया, चुǑटया, Ǒडǒबया, पुǑड़या।
• ड़ा – मुखड़ा, दख
ु ड़ा, चमड़ा।
• ड़ȣ – टु कड़ȣ, पगड़ȣ, बछड़ȣ।
• ओला – खटोला, मझोला, सँपोला।
(5) गणनावाचक ू×यय – ǔजनसे गणनावाचक संÉया का बोध है , वे
गणनावाचक ू×यय कहलाते हɆ । जैसे –
• था – चौथा।
• रा – दस
ू रा, तीसरा।
• ला – पहला।
• वाँ – पाँचवाँ , दसवाँ, सातवाँ।
• हरा – इकहरा, दह
ु रा, ितहरा।
(6) साǺँयवाचक ू×यय – ǔजनसे साǺँय या समता का बोध होता है , उÛहɄ
साǺँयवाचक ू×यय कहते हɆ । जैसे –
• सा – मुझ–सा, तुझ–सा, नीला–सा, चाँद–सा, गुलाब–सा।
• हरा – दह
ु रा, ितहरा, चौहरा।
• हला – सुनहला, Ǿपहला।
(7) गुणवाचक ू×यय – ǔजनसे Ǒकसी गुण का बोध होता है , वे गुणवाचक
ू×यय कहलाते हɆ । जैसे –
• आ – मीठा, ठं डा, Üयासा, भूखा, Üयारा।
• ईला – लचीला, गँठȤला, सजीला, रं गीला, चमकȧला, रसीला।
• ऐला – मटमैला, कषैला, ǒवषैला।
• आऊ – बटाऊ, पंǑडताऊ, नामधराऊ, खटाऊ।
• वÛत – कलावÛत, कुलवÛत, दयावÛत।
• ता – मूखत
[ ा, लघुता, कठोरता, मृदत
ु ा।
(8) ःथानवाचक – ǔजनसे ःथान का बोध होता है , वे ःथानवाचक ू×यय
कहलाते हɆ । जैसे –
• ई – पंजाबी, गुजराती, मराठȤ, अजमेरȣ, बीकानेरȣ, बनारसी, जयपुरȣ।
• इया – अमृतसǐरया, भोजपुǐरया, जयपुǐरया, जािलमपुǐरया।
• आना – हǐरयाना, राजपूताना, तेलंगाना।
• वी – हǐरयाणवी, दे हलवी।
ǒवदे शी ू×यय
ǑहÛदȣ मɅ उद[ ू के ऐसे ू×यय ूयुƠ होते हɆ , जो मूल Ǿप से अरबी और फारसी
भाषा से अपनाये गये हɆ । जैसे –
• आबाद – अहमदाबाद, इलाहाबाद।
• खाना – दवाखाना, छापाखाना।
• गर – जादग
ू र, बाजीगर, शोरगर।
• ईचा – बगीचा, गलीचा।
• ची – खजानची, मशालची, तोपची।
• दार – मालदार, दक
ू ानदार, जमीU दार।
• दान – कलमदान, पीकदान, पायदान।
• वान – कोचवान, बागवान।
• बाज – नशेबाज, दगाबाज।
• मÛद – अÈलमÛद, भरोसेमÛद।
• नाक – दद[ नाक, शम[नाक।
• गीर – राहगीर, जहाँगीर।
• गी – दȣवानगी, ताजगी।
• गार – यादगार, रोजगार।
ǑहÛदȣ मɅ ूयुƠ ूमुख ू×यय व उनसे बने ूमुख शÞद :–
• अ – शैव, वैंणव, तैल, पािथ[व, मानव, पाÖडव, वासुदेव, लूट, मार, तोल, लेख, पाथ[,
दानव, यादव, भाग[व, माधव, जय, लाभ, ǒवचार, चाल, लाघव, शाƠ, मेल, बौƨ।
• अक – चालक, पावक, पाठक, लेखक, पालक, ǒवचारक, खटक, धावक, गायक, नायक,
दायक।
• अÈकड़ – भुलÈकड़, घुमÈकड़, ǒपयÈकड़, कुदÈकड़, ǽअÈकड़, फÈकड़, लÈकड़।
• अंत – गढ़ं त, लड़ं त, िभड़ं त, रटं त, िलपटं त, कृदÛत, फलंत।
• अÛतर – ǽपाÛतर, मताÛतर, मÚयाÛतर, समानाÛतर, दे शांतर, भाषांतर।
• अतीत – कालातीत, आशातीत, गुणातीत, ःमरणातीत।
• अंदाज – तीरं दाज, गोलंदाज, बकɍदाज, बेअंदाज।
• अंध – सड़ांध, मदांध, धमाɌध, जÛमांध, दोषांध।
• अधीन – कमा[धीन, ःवाधीन, पराधीन, दे वाधीन, ǒवचाराधीन, कृपाधीन, िनण[याधीन,
लेखकाधीन, ूकाशकाधीन।
• अन – लेखन, पठन, वादन, गायन, हवन, गमन, झाड़न, जूठन, ऐU ठन, चुभन, मंथन,
वंदन, मनन, िचँतन, ढ़Èकन, मरण, चलन, जीवन।
• अना – भावना, कामना, ूाथ[ना।
• अनीय – तुलनीय, पठनीय, दश[नीय।
• अǔÛवत – बोधाǔÛवत, दोषाǔÛवत, लाभाǔÛवत, भयाǔÛवत, ǑबयाǔÛवत, गुणाǔÛवत।
• अÛवय – पदाÛवय, खंडाÛवय।
• अयन – रामायण, नारायण, अÛवयन।
• आ – Üयासा, लेखा, फेरा, जोड़ा, ǒूया, मेला, ठं डा, भूखा, छाता, छऽा, हजा[, खचा[, पीड़ा,
र¢ा, झगड़ा, सूखा, ǽखा, अटका, भटका, मटका, भूला, बैठा, जागा, पढ़ा, भागा, नाचा,
पूजा, मैला, Üयारा, घना, झूला, ठे ला, घेरा, मीठा।
• आइन – ठकुराइन, पंǑडताइन, मुंिशयाइन।
• आई – लड़ाई, चढ़ाई, िभड़ाई, िलखाई, ǒपसाई, Ǒदखाई, पंǑडताई, भलाई, बुराई, अÍछाई,
बुनाई, कढ़ाई, िसँचाई, पढ़ाई, उतराई।
• आऊ – Ǒदखाऊ, Ǒटकाऊ, बटाऊ, पंǑडताऊ, नामधराऊ, खटाऊ, चलाऊ, उपजाऊ, ǒबकाऊ,
खाऊ, जलाऊ, कमाऊ, टरकाऊ, उठाऊ।
• आक – लड़ाक, तैराक, चालाक, खटाक, सटाक, तड़ाक, चटाक।
• आका – धमाका, धड़ाका, भड़ाका, लड़ाका, फटाका, चटाका, खटाका, तड़ाका, इलाका।
• आकू – लड़ाकू, पढ़ाकू, उड़ाकू, चाकू।
• आकुल – भयाकुल, åयाकुल।
• आटा – सÛनाटा, खरा[टा, फरा[टा, घरा[टा, झपाटा, थरा[टा।
• आड़ȣ – कबाड़ȣ, पहाड़ȣ, अनाड़ȣ, ǔखलाड़ȣ, अगाड़ȣ, ǒपछाड़ȣ।
• आÕय – धनाÕय, गुणाÕय।
• आतुर – ूेमातुर, रोगातुर, कामातुर, िचँतातुर, भयातुर।
• आन – उड़ान, पठान, चढ़ान, नीचान, उठान, लदान, िमलान, थकान, मुःकान।
• आना – नजराना, हजा[ना, घराना, तेलंगाना, राजपूताना, मदा[ना, जुमा[ना, मेहनताना,
रोजाना, सालाना।
• आनी – दे वरानी, जेठानी, सेठानी, गुǽआनी, इं िाणी, नौकरानी, Ǿहानी, मेहतरानी,
पंǑडतानी।
• आप – िमलाप, ǒवलाप, जलाप, संताप।
• आपा – बुढ़ापा, मुटापा, रÖडापा, बǑहनापा, जलापा, पुजापा, अपनापा।
• आब – गुलाब, शराब, शबाब, कबाब, नवाब, जवाब, जनाब, Ǒहसाब, Ǒकताब।
• आबाद – नाबाद, है दराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, शाहजहाँनाबाद।
• आमह – ǒपतामह, मातामह।
• आयत – ǒऽगुणायत, पंचायत, बहुतायत, अपनायत, लोकायत, टȣकायत, Ǒकफायत,
ǐरयायत।
• आयन – दांÔयायन, का×यायन, वा×ःयायन, सांःकृ×यायन।
• आर – कुàहार, सुनार, लुहार, चमार, सुथार, कहार, गँवार, नƳार।
• आरा – बनजारा, िनबटारा, छुटकारा, ह×यारा, घिसयारा, भǑटयारा।
• आरȣ – पुजारȣ, सुनारȣ, लुहारȣ, मिनहारȣ, कोठारȣ, बुहारȣ, िभखारȣ, जुआरȣ।
• आǽ – दध
ु ाǽ, गँवाǽ, बाजाǽ।
• आल – ससुराल, निनहाल, घǑड़याल, कंगाल, बंगाल, टकसाल।
• आला – िशवाला, पनाला, परनाला, Ǒदवाला, उजाला, रसाला, मसाला।
• आलु – ईंया[लु, कृपालु, दयालु।
• आलू – झगड़ालू, लजालू, रतालू, िसयालू।
• आव – घेराव, बहाव, लगाव, दरु ाव, िछपाव, सुझाव, जमाव, ठहराव, घुमाव, पड़ाव,
ǒबलाव।
• आवर – Ǒदलावर, दःतावर, बÉतावर, जोरावर, ǔजनावर।
• आवट – िलखावट, थकावट, ǽकावट, बनावट, तरावट, Ǒदखावट, सजावट, िघसावट।
• आवना – सुहावना, लुभावना, डरावना, भावना।
• आवा – भुलावा, बुलावा, चढ़ावा, छलावा, पछतावा, Ǒदखावा, बहकावा, पहनावा।
• आहट – कड़वाहट, िचकनाहट, घबराहट, सरसराहट, गरमाहट, टकराहट, थरथराहट,
जगमगाहट, िचरǒपराहट, ǒबलǒबलाहट, गुरा[हट, तड़फड़ाहट।
• आस – खटास, िमठास, Üयास, ǒबँदास, भड़ास, ǽआँस, िनकास, हास, नीचास, पलास।
• आसा – कुहासा, मुँहासा, पुंडासा, पासा, Ǒदलासा।
• आःपद – घृणाःपद, ǒववादाःपद, संदेहाःपद, उपहासाःपद, हाःयाःपद।
• ओई – बहनोई, ननदोई, रसोई, कÛदोई।
• ओड़ा – भगोड़ा, हँ सोड़ा, थोड़ा।
• ओरा – चटोरा, कटोरा, खदोरा, नदोरा, Ǒढँ ढ ोरा।
• ओला – खटोला, मँझोला, बतोला, ǒबचोला, फफोला, सँपोला, ǒपछोला।
• औटा – ǒबलौटा, Ǒहरनौटा, पǑहलौटा, ǒबनौटा।
• औता – Ǒफरौता, समझौता, कठौता।
• औती – चुनौती, बपौती, Ǒफरौती, कटौती, कठौती, मनौती।
• औना – िघनौना, ǔखलौना, ǒबछौना, सलौना, Ǒडठौना।
• औनी – िघनौनी, ǒबछौनी, सलौनी।
• इं दा – पǐरँ दा, चुिनँदा, शिमɌदा, बािशँदा, ǔजÛदा।
• इ – दाशरिथ, माǽित, राघǒव, वाǐर, सारिथ, वाãमीǑक।
• इक – मानिसक, मािम[क, पाǐरौिमक, åयावहाǐरक, ऐितहािसक, पाǔƳ[क, सामाǔजक,
पाǐरवाǐरक, औपचाǐरक, भौितक, लौǑकक, नैितक, वैǑदक, ूायोिगक, वाǒष[क, मािसक,
दै िनक, धािम[क, दै Ǒहक, ूासंिगक, नागǐरक, दै ǒवक, भौगोिलक।
• इका – नाियका, पǒऽका, िनहाǐरका, लितका, बािलका, किलका, लेǔखका, सेǒवका,
ूेिमका।
• इकȧ – वािनकȧ, मानǒवकȧ, यांǒऽकȧ, सांǔÉयकȧ, भौितकȧ, उƭािनकȧ।
• इत – िलǔखत, किथत, िचँितत, यािचत, खंǑडत, पोǒषत, फिलत, िǒवत, कलंǑकत,
हǒष[त, अंǑकत, शोिभत, पीǑड़त, कटं Ǒकत, रिचत, चिलत, तǑड़त, उǑदत, गिलत, लिलत,
वǔज[त, पǑठत, बािधत, रǑहत, सǑहत।
• इतर – आयोजनेतर, अÚययनेतर, सिचवालयेतर।
• इ×य – लािल×य, आǑद×य, पांǑड×य, साǑह×य, िन×य।
• इन – मािलन, कǑठन, बािघन, मालǑकन, मिलन, अधीन, सुनाǐरन, चमाǐरन, पुजाǐरन,
कहाǐरन।
• इनी – भुजंिगनी, यǔ¢णी, सरोǔजनी, वाǑहनी, हिथनी, मतवािलनी।
• इम – अिमम, रǒƠम, पǔƱम, अंितम, ःवǔण[म।
• इमा – लािलमा, गǐरमा, लिघमा, पूǔण[मा, हǐरितमा, मधुǐरमा, अǔणमा, नीिलमा,
मǑहमा।
• इयत – इं सािनयत, कैǑफयत, माǑहयत, है वािनत, खािसयत, खैǐरयत।
• इयल – मǐरयल, दǑढ़यल, चुǑटयल, सǑड़यल, अǑड़यल।
• इया – लǑठया, ǒबǑटया, चुǑटया, Ǒडǒबया, खǑटया, लुǑटया, मुǔखया, चुǑहया, बंदǐरया,
कुितया, दǔु खया, सुǔखया, आढ़ितया, रसोइया, रिसया, पǑटया, िचǑड़या, बुǑढ़या, अिमया,
गडǐरया, मटǑकया, लकुǑटया, घǑटया, रे शिमया, मजाǑकया, सुरितया।
• इल – पंǑकल, रोिमल, कुǑटल, जǑटल, धूिमल, तुंǑडल, फेिनल, बोǔझल, तिमल,
काितल।
• इश – मािलश, फरमाइश, पैदाइश, पैमाइश, आजमाइश, परवǐरश, कोिशश, रं ǔजश,
साǔजश, नािलश, किशश, तǔÝतश, समझाइश।
• इःतान – कǒॄःतान, तुǑक[ःतान, अफगािनःतान, नखिलःतान, कजाǑकःतान।
• इंणु – सǑहंणु, विघ[ंणु, ूभाǒवंणु।
• इƴ – ǒविशƴ, ःवाǑदƴ, ूǒवƴ।
• इƵ – घिनƵ, बिलƵ, गǐरƵ, वǐरƵ।
• ई – गगरȣ, खुशी, दःु खी, भेदȣ, दोःती, चोरȣ, सदȹ, गमȸ, पाव[ती, नरमी, टोकरȣ, झंडȣ,
ढोलकȧ, लंगोटȣ, भारȣ, गुलाबी, हरȣ, सुखी, ǒबबȧ, मंडली, िोपदȣ, वैदेहȣ, बोली, हँ सी, रे ती,
खेती, बुहारȣ, धमकȧ, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, राजःथानी, जयपुरȣ, मिासी, पहाड़ȣ,
दे शी, सुÛदरȣ, ॄाƺणी, गुणी, ǒवƭाथȸ, बोधी, लालची, लोभी, पाखÖडȣ, ǒवदष
ु ी, ǒवदे शी,
अकेली, सखी, साखी, अलबेली, सरकारȣ, तÛदरु ȣ, िसÛदरु ȣ, Ǒकशोरȣ, हे राफेरȣ, कामचोरȣ।
• ईचा – बगीचा, गलीचा, सईचा।
• ईन – ूवीण, शौकȧन, ूाचीन, कुलीन, शालीन, नमकȧन, रं गीन, मामीण, नवीन,
संगीन, बीन, तारपीन, गमगीन, दरू बीन, मशीन, जमीन।
• ईना – कमीना, महȣना, पँमीना, नगीना, मितहȣना, मदȣना, जरȣना।
• ईय – भारतीय, जातीय, मानवीय, राƶीय, ःथानीय, भवदȣय, पठनीय, पाǔणनीय,
शाƸीय, वायवीय, पूजनीय, वंदनीय, करणीय, राजकȧय, दे शीय।
• ईला – रसीला, जहरȣला, पथरȣला, कंकरȣला, हठȤला, रं गीला, गँठȤला, शमȸला, सुरȣला,
नुकȧला, बफȽला, भड़कȧला, नशीला, लचीला, सजीला, फुतȸला।
• ईश – नदȣश, कपीश, कवीश, िगरȣश, महȣश, हरȣश, सतीश।
• उ – िसँधु, लघु, भानु, गुǽ, अनु, िभ¢ु, िशशु, , वधु, तनु, ǒपतु, बुƨ,ु शऽु, आयु।
• उक – भावुक, कामुक, िभ¢ुक, नाजुक।
• उवा/उआ – मछुआ, कछुआ, बबुआ, मनुआ, कलुआ, गेǽआ।
• उल – मातुल, पातुल।
• ऊ – झाडू , बाजाǾ, घǾ, झɄपू, पेटू, भɈपू, गँवाǾ, ढालू।
• ऊटा – कलूटा।
• ए – चले, पले, फले, ढले, गले, िमले, खड़े , पड़े , डरे , मरे , हँ से, फँसे, जले, Ǒकले, काले,
ठहरे , पहरे , रोये, चने, पहने, गहने, मेरे, तेरे, तुàहारे , हमारे , िसतारे , उनके, उसके, ǔजसके,
बकरे , कचरे , लुटेरे, सुहावने, डरावने, झूले, Üयारे , घने, सूखे, मैले, थैले, बेटे, लेटे, आए,
गए, छोटे , बड़े , फेरे , दस
ू रे ।
• एड़ȣ – नशेड़ȣ, भँगेड़ȣ, गँजेड़ȣ।
• एय – गांगेय, आÊनेय, आंजनेय, पाथेय, कɊतेय, वांणȶय, माकɌडे य, काित[केय, राधेय।
• एरा – लुटेरा, सपेरा, मौसेरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, िचतेरा, ठठे रा, कसेरा, लखेरा, भतेरा,
कमेरा, बसेरा, सवेरा, अÛधेरा, बघेरा।
• एल – फुलेल, नकेल, ढकेल, गाँवड़े ल।
• एला – बघेला, अकेला, सौतेला, करे ला, मेला, तबेला, ठे ला, रे ला।
• एत – साकेत, संकेत, अचेत, सचेत, पठे त।
• ऐत – लठै त, डकैत, लड़ै त, Ǒटकैत, Ǒफकैत।
• ऐया – गवैया, बजैया, रचैया, ǔखवैया, रखैया, कÛहै या, लगैया।
• ऐल – गुःसैल, रखैल, खपरै ल, मुँछैल, दँ तैल, ǒबगड़ै ल।
• ऐला – ǒवषैला, कसैला, वनैला, मटै ला, थनैला, मटमैला।
• क – बालक, सƯक, दशक, अƴक, अनुवादक, िलǒपक, चालक, शतक, दȣपक, पटक,
झटक, लटक, खटक।
• कर – Ǒदनकर, Ǒदवाकर, ǽिचकर, Ǒहतकर, ूभाकर, सुखकर, ूलंयकर, भयंकर, पढ़कर,
िलखकर, चलकर, सुनकर, पीकर, खाकर, उठकर, सोकर, धोकर, जाकर, आकर, रहकर,
सहकर, गाकर, छानकर, समझकर, उलझकर, नाचकर, बजाकर, भूलकर, तड़पकर,
सुनाकर, चलाकर, जलाकर, आनकर, गरजकर, लपककर, भरकर, डरकर।
• करण – सरलीकरण, ःपƴीकरण, गैसीकरण, िवीकरण, पंजीकरण, ीुवीकरण।
• कãप – कुमारकãप, कǒवकãप, भृतकãप, ǒवƮतकãप, कायाकãप, संकãप, ǒवकãप।
• कार – साǑह×यकार, पऽकार, िचऽकार, संगीतकार, काँतकार, िशãपकार, मंथकार,
कलाकार, चम[कार, ःवण[कार, गीतकार, बलकार, बला×कार, फनकार, फुँफकार, हुँकार,
छायाकार, कहानीकार, अंधकार, सरकार।
• का – गुटका, मटका, िछलका, टपका, छुटका, बड़का, कालका।
• कȧ – बड़कȧ, छुटकȧ, मटकȧ, टपकȧ, अटकȧ, पटकȧ।
• कȧय – ःवकȧय, परकȧय, राजकȧय, नािभकȧय, भौितकȧय, नारकȧय, शासकȧय।
• कोट – नगरकोट, पठानकोट, राजकोट, धूलकोट, अंदरकोट।
• कोटा – परकोटा।
• खाना – दवाखाना, तोपखाना, कारखाना, दौलतखाना, कैदखाना, मयखाना, छापाखाना,
डाकखाना, कटखाना।
• खोर – मुÝतखोर, आदमखोर, सूदखोर, जमाखोर, हरामखोर, चुगलखोर।
• ग – उरग, ǒवहग, तुरग, खड़ग।
• गढ़ – जयगढ़, दे वगढ़, रामगढ़, िचƣौड़गढ़, कुशलगढ़, कुàभलगढ़, हनुमानगढ़,
लआमणगढ़, डू ँ गरगढ़, राजगढ़, सुजानगढ़, Ǒकशनगढ़।
• गर – जादग
ू र, नीलगर, कारȣगर, बाजीगर, सौदागर, कामगर, शोरगर, उजागर।
• गाँव – िचरगाँव, गोरे गाँव, गुड़गाँव, जलगाँव।
• गा – तमगा, दग
ु ा[।
• गार – कामगार, यादगार, रोजगार, मददगार, ǔखदमतगार।
• गाह – ईदगाह, दरगाह, चरागाह, बंदरगाह, िशकारगाह।
• गी – मदा[नगी, ǔजंदगी, सादगी, एकबारगी, बानगी, दȣवानगी, ताजगी।
• गीर – राहगीर, उठाईगीर, जहाँगीर।
• गीरȣ – कुलीगीरȣ, मुँशीगीरȣ, दादागीरȣ।
• गुना – दग
ु ुना, ितगुना, चौगुना, पाँचगुना, सौगुना।
• मःत – रोगमःत, तनावमःत, िचÛतामःत, ǒववादमःत, åयािधमःत, भयमःत।
• Ëन – कृतËन, पापËन, मातृËन, वातËन।
• चर – जलचर, नभचर, िनशाचर, थलचर, उभयचर, गोचर, खेचर।
• चा – दे गचा, चमचा, खोमचा, पोमचा।
• िचत ् – कदािचत ्, Ǒकंिचत ्, कǔƱत ्, ूायǔƱत ्।
• ची – अफȧमची, तोपची, बावरची, नकलची, खजांची, तबलची।
• ज – अंबुज, पयोज, जलच, वाǐरज, नीरज, अमज, अनुज, पंकज, आ×मज, सरोज,
उरोज, धीरज, मनोज।
• जा – आ×मजा, िगǐरजा, शैलजा, अक[जा, भानजा, भतीजा, भूिमजा।
• जात – नवजात, जलजात, जÛमजात।
• जादा – शहजादा, रईसजादा, हरामजादा, नवाबजादा।
• £ – ǒवशेष£, नीित£, मम[£, सव[£, धम[£, शाƸ£।
• ठ – कम[ठ, जरठ, षƵ।
• ड़ा – दःु खड़ा, मुखड़ा, ǒपछड़ा, टु कड़ा, बछड़ा, Ǒहँ जड़ा, कपड़ा, चमड़ा, लँगड़ा।
• ड़ȣ – टु कड़ȣ, पगड़ȣ, बछड़ȣ, चमड़ȣ, दमड़ȣ, पंखुड़ȣ, अँतड़ȣ, टं गड़ȣ, लँगड़ȣ।
• त – आगत, ǒवगत, ǒवौुत, रं गत, संगत, चाहत, कृ त, िमãलत, गत, हत, åयƠ, बचत,
खपत, िलखत, पढ़त, बढ़त, घटत, आकृ ƴ, तुƴ, संतुƴ (सम ्+तुष ्+त)।
• तन – अधुनातन, नूतन, पुरातन, सनातन।
• तर – अिधकतर, कमतर, कǑठनतर, गुǽतर, Ïयादातर, Ǻढ़तर, लघुतर, वृहƣर,
उÍचतर, कुǑटलतर, Ǻढ़तर, िनàनतर, िनकटतर, महƣर।
• तम – ूाचीनतम, नवीनतम, तीोतम, उÍचतम, ौेƵतम, महƣम, ǒविशƴतम,
अिधकतम, गुǽतम, दȣघ[तम, िनकटतम, Ûयूनतम, लघुतम, वृहƣम, सुद
ं रतम,
उ×कृ ƴतम।
• ता – ौोता, वƠा, दाता, £ाता, सुद
ं रता, मधुरता, मानवता, महƣा, बंधुता, दासता,
खाता, पीता, डू बता, खेलता, महानता, रमता, चलता, ूभुता, लघुता, गुǽता, समता,
कǒवता, मनुंयता, कƣा[, नेता, ॅाता, ǒपता, ǒवधाता, मूखत
[ ा, ǒवƮता, कठोरता, मृदत
ु ा,
वीरता, उदारता।
• ित – गित, मित, पित, रित, शǒƠ, भǒƠ, कृ ित।
• ती – Ïयादती, कृती, ढ़लती, कमती, चलती, पढ़ती, Ǒफरती, खाती, पीती, धरती, भरती,
जागती, भागती, सोती, धोती, सती।
• तः – सामाÛयतः, ǒवशेषतः, मूलतः, अंशतः, अंततः, ःवतः, ूातः, अतः।
• ऽ – एकऽ, सव[ऽ, अÛयऽ, नेऽ, पाऽ, अƸ, शƸ, शाƸ, चǐरऽ, ¢ेऽ, पऽ, सऽ।
• ×व – महǂव, लघु×व, Ƹी×व, नेत×ृ व, बंधु×व, åयǒƠ×व, पुǽष×व, सती×व, राज×व,
दे व×व, अपन×व, नारȣ×व, पƤी×व, ःवािम×व, िनज×व।
• थ – चतुथ,[ पृƵ (पृष ्+थ), षƵ (षष ्+थ)।
• था – सव[था, अÛयथा, चौथा, ूथा, पृथा, वृथा, कथा, åयथा।
• थी – सारथी, परमाथȸ, ǒवƭाथȸ।
• द – जलद, नीरद, अंबुद, पयोद, वाǐरद, दःु खद, सुखद, अंगद, मकरं द।
• दा – सव[दा, सदा, यदा, कदा, परदा, यशोदा, नम[दा।
• दान – पानदान, किदान, रोशनदान, कलमदान, इऽदान, पीकदान, खानदान, दȣपदान,
धूपदान, पायदान, कÛयादान, शीशदान, भूदान, गोदान, अÛनदान, वरदान, वाÊदान,
अभयदान, ¢मादान, जीवनदान।
• दानी – मÍछरदानी, चूहेदानी, नादानी, वरदानी, खानदानी।
• दायक – आनÛददायक, सुखदायक, कƴदायक, पीड़ादायक, आरामदायक, फलदायक।
• दायी – आनÛददायी, सुखदायी, उƣरदायी, कƴदायी, फलदायी।
• दार – मालदार, Ǒहःसेदार, दक
ु ानदार, हवलदार, थानेदार, जमीU दार, फौजदार, कज[दार,
जोरदार, ईमानदार, लेनदार, दे नदार, खरȣददार, जालीदार, गोटे दार, लहरदार, धारदार,
धारȣदार, सरदार, पहरे दार, बूँटȣदार, समझदार, हवादार, Ǒठकानेदार, ठे केदार, परतदार,
शानदार, फलीदार, नोकदार।
• दारȣ – समझदारȣ, खरȣददारȣ, ईमानदारȣ, ठे केदारȣ, पहरे दारȣ, लेनदारȣ, दे नदारȣ।
• दȣ – वरदȣ, सरदȣ, ददȹ।
• धर – चबधर, हलधर, िगǐरधर, महȣधर, ǒवƭाधर, गंगाधर, फणधर, भूधर, शिशधर,
ǒवषधर, धरणीधर, मुरलीधर, जलधर, जालÛधर, शृंगधर, अधर, Ǒकधर, उधर, ǔजधर,
नामधर।
• धा – बहुधा, अिभधा, सिमधा, ǒवǒवधा, वसुधा, नवधा।
• िध – पयोिध, वाǐरिध, जलिध, उदिध, संिध, ǒविध, िनिध, अविध।
• न – नमन, गमन, बेलन, चलन, फटकन, झाड़न, धड़कन, लगन, िमलन, साजन,
जलन, Ǒफसलन, ऐU ठन, उलझन, लटकन, फलन, राजन, मोहन, सौतन, भवन, रोहन,
जीवन, ूण, ूाण, ूमाण, पुराण, ऋण, पǐरमाण, तृण, हरण, भरण, मरण।
• नगर – गंगानगर, ौीनगर, रामनगर, संजयनगर, जयनगर, िचऽनगर।
• नवीस – फड़नवीस, खबरनवीस, नÈशानवीश, िचटनवीस, अजȸनवीस।
• नशीन – पदा[नशीन, गƧȣनशीन, तÉतनशीन, जाँनशीन।
• ना – नाचना, गाना, कूदना, टहलना, मारना, पढ़ना, माँगना, दौड़ना, भागना, तैरना,
भावना, कामना, कमीना, महȣना, नगीना, िमलना, चलना, खाना, पीना, हँ सना, जाना,
रोना, तृंणा।
• नाक – दद[ नाक, शम[नाक, खतरनाक, खौफनाक।
• नाम – अनाम, गुमनाम, सतनाम, सरनाम, हǐरनाम, ूणाम, पǐरणाम।
• नामा – अकबरनामा, राजीनामा, मुÉतारनामा, सुलहनामा, हुमायूँनामा, अजȸनामा,
रोजनामा, पंचनामा, हलफनामा।
• िनƵ – कम[िनƵ, योगिनƵ, कƣ[åयिनƵ, राजिनƵ, ॄƺिनƵ।
• नी – िमलनी, सूँघनी, कतरनी, ओढ़नी, चलनी, लेखनी, मोरनी, चोरनी, चाँदनी, छलनी,
धɊकनी, मथनी, कहानी, करनी, जीवनी, छँ टनी, नटनी, चटनी, शेरनी, िसँहनी, कथनी,
जननी, तरणी, तǽणी, भरणी, तरनी, मँगनी, सारणी।
• नीय – आदरणीय, करणीय, शोचनीय, सहनीय, दश[नीय, नमनीय।
• नु – शाÛतनु, अनु, तनु, भानु, समनु।
• प – महȣप, मधुप, जाप, समताप, िमलाप, आलाप।
• पन – लड़कपन, पागलपन, छुटपन, बचपन, बाँ झपन, भोलापन, बड़Üपन, पीलापन,
अपनापन, गँवारपन, आलसीपन, अलसायापन, वीरÜपन, दȣवानापन।
• पाल – Ʈारपाल, ूितपाल, महȣपाल, गोपाल, राÏयपाल, राजपाल, नागपाल, वीरपाल,
स×यपाल, भोपाल, भूपाल, कृपाल, नृपाल।
• पाली – आॆपाली, भोपाली, ǽपाली।
• पुर – अÛतःपुर, सीतापुर, रामपुर, भरतपुर, धौलपुर, गोरखपुर, Ǒफरोजपुर, फतेहपुर,
जयपुर।
• पुरा – जोधपुरा, हǐरपुरा, ँयामपुरा, जािलमपुरा, नरिसँहपुरा।
• पूवक
[ – ǒविधपूवक
[ , Ǻढ़तापूवक
[ , िनƱयपूवक
[ , सàमानपूवक
[ , ौƨापूवक
[ , बलपूवक
[ ,
ूयासपूवक
[ , Úयानपूवक
[ ।
• पोश – मेजपोश, नकाबपोश, सफेदपोश, पलंगपोश, जीनपोश, िचलमपोश।
• ूद – लाभूद, हािनूद, कƴूद, संतोषूद, उ×साहूद, हाःयूद।
• बंद – कमरबंद, ǒबःतरबंद, बाजूबंद, हिथयारबंद, कलमबंद, मोहरबंद, बÉतरबंद,
नजरबंद।
• बंदȣ – चकबंदȣ, घेराबंदȣ, हदबंदȣ, मेड़बंदȣ, नाकाबंदȣ।
• बाज – नशेबाज, दगाबाज, चालबाज, धोखेबाज, पतंगबाज, खेलबाज।
• बान – मेजबान, िगरहबान, दरबान, मेहरबान।
• बीन – तमाशबीन, दरू बीन, खुद[बीन।
• भू – ूभु (ू+भू), ःवयंभ।ू
• मंद – दौलतमंद, फायदे मंद, अÈलमंद, जǾरतमंद, गरजमंद, मितमंद, भरोसेमंद।
• म – हराम, जानम, कम[ (कृ+म), धम[, मम[, जÛम, मÚयम, सƯम, छƬ, चम[, रहम,
वहम, ूीतम, कलम, हरम, ौम, परम।
• मत ् – ौीमत ्।
• मत – जनमत, सलामत, रहमत, बहुमत, कयामत।
• मती – ौीमती, बुǒƨमती, £ानमती, वीरमती, Ǿपमती।
• मय – दयामय, जलमय, मनोमय, तेजोमय, ǒवंणुमय, अÛनमय, तÛमय, िचÛमय,
वाƢय, अàमय, भǒƠमय।
• माऽ – नाममाऽ, लेशमाऽ, ¢णमाऽ, पलमाऽ, Ǒकँिच×माऽ।
• मान – बुǒƨमान, मूित[मान, शǒƠमान, शोभायमान, चलायमान, गुंजायमान, हनुमान,
ौीमान, कȧित[मान, सàमान, सÛमान, मेहमान।
• य – Ǻँय, साǺँय, लावÖय, वा×सãय, सामाÛय, दांप×य, सािनÚय, ताǽÖय, पाशचा×य,
वैधåय, नैवेƭ, धैय,[ गाह[ ःØय, सौभाÊय, सौजÛय, औिच×य, कौमाय[, शौय[, ऐƳय[, साàय,
ूाÍय, पाथ[Èय, पाǔÖड×य, सौÛदय[, माधुय[, ःतु×य, वÛƭ, खाƭ, पूÏय, नृ×य।
• या – शáया, ǒवƭ, चया[, मृगया, समःया, Ǒबया, खोया, गया, आया, खाया, गाया,
कमाया, जगाया, हँ साया, सताया, पढ़ाया, भगाया, हराया, ǔखलाया, ǒपलाया।
• र – नॆ, शुॅ, ¢ुि, मधुर, नगर, मुखर, पाÖडु र, कुंजर, ूखर, ǒवधुर, ॅमर, कसर,
कमर, खँजर, कहार, बहार, सुनार।
• रा – दस
ू रा, तीसरा, आसरा, कमरा, नवराऽा, ǒपटारा, िनबटारा, सहारा।
• रȣ – बाँसुरȣ, गठरȣ, छतरȣ, चकरȣ, चाकरȣ, तीसरȣ, दस
ू रȣ, भोजपुरȣ, नागरȣ, जोधपुरȣ,
बीकानेरȣ, बकरȣ, वãलरȣ।
• Ǿ – दाǾ, चाǾ, शुǾ, घुंघǾ, झूमǾ, डमǾ।
• ल – मंजुल, शीतल, पीतल, ऊिम[ल, घायल, पायल, व×सल, ँयामल, सजल, कमल,
कायल, काजल, सवाल, कमाल।
• ला – अगला, ǒपछला, मँझला, धुँधला, लाड़ला, ँयामला, कमला, पहला, नहला, दहला।
• ली – सूतली, खुजली, ढपली, घंटाली, सूपली, टȣकली, पहली, जाली, खाली, सवाली।
• वंत – बलवंत, दयावंत, भगवंत, कुलवंत, जामवंत, कलावंत।
• व – केशव, राजीव, ǒवषुव, अण[व, सजीव, रव, शव।
• वत ् – पुऽवत ्, ǒविधवत ्, मातृवत ्, ǒपतृवत ्, आ×मवत ्, यथावत ्।
• वर – ǒूयवर, ःथावर, ताकतवर, ईƳर, नƳर, जानवर, नामवर, Ǒहàमतवर, माÛयवर,
वीरवर, ःवयंवर, नटवर, कमलेƳर, परमेƳर, महे Ƴर।
• वाँ – पाँचवाँ , सातवाँ, दसवाँ, ǒपटवाँ, चुनवाँ, ढलवाँ, कारवाँ , आठवाँ।
• वा – बचवा, पुरवा, बछवा, मनवा।
• वाई – बनवाई, सुनवाई, तुलवाई, लदवाई, ǒपछवाई, हलवाई, पुरवाई।
• वाड़ा – रजवाड़ा, हटवाड़ा, जटवाड़ा, पखवाड़ा, बाँसवाड़ा, भीलवाड़ा, दं तेवाड़ा।
• वाड़ȣ – फुलवाड़ȣ, बँसवाड़ȣ।
• वान ् – Ǿपवान ्, भाÊयवान ्, धनवान ्, दयावान ्, बलवान ्।
• वान – गुणवान, कोचवान, गाड़ȣवान, ूितभावान, बागवान, धनवान, पहलवान।
• वार – उàमीदवार, माहवार, तारȣखवार, रǒववार, सोमवार, मंगलवार, कदवार, पतवार,
वंदनवार।
• वाल – कोतवाल, पãलीवाल, पालीवाल, धारȣवाल।
• वाला – पानवाला, िलखनेवाला, दध
ू वाला, पढ़नेवाला, रखवाला, Ǒहàमतवाला,
Ǒदलवाला, फलवाला, ǐरÈशेवाला, ठे लेवाला, घरवाला, ताँगेवाला।
• वाली – घरवाली, बाहरवाली, मतवाली, ताँगेवाली, नखरावाली, कोतवाली।
• वास – रिनवास, वनवास।
• वी – तेजःवी, तपःवी, मेधावी, मायावी, ओजःवी, मनःवी, जाƹवी, लुिधयानवी।
• वैया – गवैया, ǔखवैया, रचैया, लगैया, बजैया।
• åय – तालåय, मंतåय, कत[åय, £ातåय, Úयातåय, ौåय, वƠåय, Ǻƴåय।
• श – कक[श, रोमश, लोमश, बंǑदश।
• शः – बमशः, कोǑटशः, शतशः, अ¢रशः।
• शाली – ूितभाशाली, गौरवशाली, शǒƠशाली, भाÊयशाली, बलशाली।
• शील – धम[शील, सहनशील, पुÖयशील, दानशील, ǒवचारशील, कम[शील।
• शाहȣ – लोकशाहȣ, तानाशाहȣ, इमामशाहȣ, कुतुबशाहȣ, नौकरशाहȣ, बादशाहȣ, झाड़शाहȣ,
अमरशाहȣ, ǒवजयशाहȣ।
• सा – मुझ-सा, तुझ-सा, नीला-सा, मीठा-सा, िचकȧषा[, ǒपपासा, ǔज£ासा, लालसा,
िचǑक×सा, मीमांसा, चाँद-सा, गुलाब-सा, Üयारा-सा, छोटा-सा, पीला-सा, आप-सा।
• साज – जालसाज, जीनसाज, घड़ȣसाज, ǔजãदसाज।
• सात ् – आ×मसात ्, भःमसात ्, जलसात ्, अǔÊनसात ्, भूिमसात ्।
• सार – िमलनसार, एकसार, शम[सार, खाकसार।
• ःथ – तटःथ, माग[ःथ, उदरःथ, ǿदयःथ, कंठःथ, मÚयःथ, गृहःथ, दरू ःथ,
अÛतःःथ।
• हर – मनोहर, खंडहर, दःु खहर, ǒवËनहर, नहर, पीहर, कƴहर, नोहर, मुहर।
• हरा – इकहरा, दह
ु रा, ितहरा, चौहरा, सुनहरा, Ǿपहरा, छरहरा।
• हार – तारनहार, पालनहार, होनहार, सृजनहार, राखनहार, खेवनहार, खेलनहार,
सेवनहार, नौसरहार, गलहार, कंठहार।
• हारा – लकड़हारा, चूड़ȣहारा, मिनहारा, पǔणहारा, सव[हारा, तारनहारा, मारनहारा,
पालनहारा।
• हȣन – कम[हȣन, बुǒƨहȣन, कुलहȣन, बलहȣन, शǒƠहȣन, मितहȣन, ǒवƭाहȣन, धनहȣन,
गुणहȣन।
• हुआ – चलता हुआ, सुनता हुआ, पढ़ता हुआ, करता हुआ, रोता हुआ, पीता हुआ,
खाता हुआ, हँ सता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ, िनकलता हुआ,
िगरता हुआ, तैरता हुआ, सोचता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ, बहता हुआ, बुझता
हुआ, डू बता हुआ।
समास
‘समास’ शÞद का शाǔÞदक अथ[ है – संǔ¢Ư करना। सम ्+आस ् = ‘सम ्’ का अथ[ है –
अÍछȤ तरह पास एवं ‘आस ्’ का अथ[ है – बैठना या िमलना। अथा[त ् दो शÞदɈ को
पास–पास िमलाना।
‘जब परःपर सàबÛध रखने वाले दो या दो से अिधक शÞदɈ के बीच कȧ ǒवभǒƠ
हटाकर, उÛहɄ िमलाकर जब एक नया ःवतÛऽ शÞद बनाया जाता है , तब इस मेल को
समास कहते हɆ ।’
परःपर िमले हुए शÞदɈ को समःत–पद अथा[त ् समास Ǒकया हुआ, या सामािसक
शÞद कहते हɆ । जैसे– यथाशǒƠ, ǒऽभुवन, रामराÏय आǑद।
समःत पद के शÞदɈ (िमले हुए शÞदɈ) को अलग–अलग करने कȧ ूǑबया को
'समास–ǒवमह' कहते हɆ । जैस–े यथाशǒƠ = शǒƠ के अनुसार।
ǑहÛदȣ मɅ समास ूायः नए शÞद–िनमा[ण हे तु ूयोग मɅ िलए जाते हɆ । भाषा मɅ
संǔ¢Ưता, उ×कृƴता, तीोता व गंभीरता लाने के िलए भी समास उपयोगी हɆ । समास
ूकरण संःकृ त साǑह×य मɅ अित ूाचीन ूतीत होता है । ौीमƫगवƥȣता मɅ भगवान
ौीकृ ंण ने भी कहा है —“मɆ समासɈ मɅ ƮÛƮ समास मɅ हूँ।”
ǔजन दो मुÉय शÞदɈ के मेल से समास बनता है , उन शÞदɈ को खÖड या अवयव
या पद कहते हɆ । समःत पद या सामािसक पद का ǒवमह करने पर समःत पद के
दो पद बन जाते हɆ – पूव[ पद और उƣर पद। जैस–े घनँयाम मɅ ‘घन’ पूव[ पद और
‘ँयाम’ उƣर पद है ।
ǔजस खÖड या पद पर अथ[ का मुÉय बल पड़ता है , उसे ूधान पद कहते हɆ ।
ǔजस पद पर अथ[ का बल नहȣU पड़ता, उसे गौण पद कहते हɆ । इस आधार पर
(संःकृ त कȧ Ǻǒƴ से) समास के चार भेद माने गए हɆ –
1. ǔजस समास मɅ पूव[ पद ूधान होता है , वह—‘अåययीभाव समास’।
2. ǔजस समास मɅ उƣर पद ूधान होता है , वह—‘त×पुǽष समास’।
3. ǔजस समास मɅ दोनɈ पद ूधान हɈ, वह—‘ƮÛƮ समास’ तथा
4. ǔजस समास मɅ दोनɈ पदɈ मɅ से कोई ूधान न हो, वह—‘बहुॄीǑह समास’।
ǑहÛदȣ मɅ समास के छः भेद ूचिलत हɆ । जो िनàन ूकार हɆ —
1. अåययीभाव समास
2. त×पुǽष समास
3. ƮÛƮ समास
4. बहुॄीǑह समास
5. कम[धारय समास
6. ǑƮगु समास।
1. अåययीभाव समास–
ǔजस समःत पद मɅ पहला पद अåयय होता है , अथा[त ् अåयय पद के साथ दस
ू रे
पद, जो सं£ा या कुछ भी हो सकता है , का समास Ǒकया जाता है , उसे अåययीभाव
समास कहते हɆ । ूथम पद के साथ िमल जाने पर समःत पद हȣ अåयय बन जाता
है । इन समःत पदɈ का ूयोग Ǒबयाǒवशेषण के समान होता है ।
अåयय शÞद वे हɆ ǔजन पर काल, वचन, पुǽष, िलँग आǑद का कोई ूभाव नहȣU
पड़ता अथा[त ् Ǿप पǐरवत[न नहȣU होता। ये शÞद जहाँ भी ूयुƠ Ǒकये जाते हɆ , वहाँ
उसी Ǿप मɅ हȣ रहɄ गे। जैसे– यथा, ूित, आ, हर, बे, िन आǑद।
पद के Ǒबया ǒवशेषण अåयय कȧ भाँित ूयोग होने पर अåययीभाव समास कȧ
िनàनांǑकत ǔःथितयाँ बन सकती हɆ –
(1) अåयय+अåयय–ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ, इधर-उधर, आस-पास, जैसे-तैसे, यथा-शǒƠ,
यऽ-तऽ।
(2) अåययɈ कȧ पुनǽǒƠ– धीरे -धीरे , पास-पास, जैसे-जैसे।
(3) सं£ा+सं£ा– नगर-डगर, गाँव-शहर, घर-Ʈार।
(4) सं£ाओU कȧ पुनǽǒƠ– Ǒदन-Ǒदन, रात-रात, घर-घर, गाँव-गाँव, वन-वन।
(5) सं£ा+अåयय– ǑदवसोपराÛत, बोध-वश।
(6) ǒवशेषण सं£ा– ूितǑदवस, यथा अवसर।
(7) कृ दÛत+कृ दÛत– जाते-जाते, सोते-जागते।
(8) अåयय+ǒवशेषण– भरसक , यथासàभव।
अåययीभाव समास के उदाहरण:
समःत–पद — ǒवमह
यथाǾप – Ǿप के अनुसार
यथायोÊय – ǔजतना योÊय हो
यथाशǒƠ – शǒƠ के अनुसार
ूित¢ण – ू×येक ¢ण
भरपूर – पूरा भरा हुआ
अ×यÛत – अÛत से अिधक
रातɈरात – रात हȣ रात मɅ
अनुǑदन – Ǒदन पर Ǒदन
िनरÛी – रÛी से रǑहत
आमरण – मरने तक
आजÛम – जÛम से लेक र
आजीवन – जीवन पय[Ûत
ूितशत – ू×येक शत (सौ) पर
भरपेट – पेट भरक र
ू×य¢ – अǔ¢ (आँखɈ) के सामने
ǑदनɈǑदन – Ǒदन पर Ǒदन
साथ[क – अथ[ सǑहत
सूसंग – ूसंग के साथ
ू×युƣर – उƣर के बदले उƣर
यथाथ[ – अथ[ के अनुसार
आकं ठ – कं ठ तक
घर–घर – हर घर/ू×येक घर
यथाशीय – ǔजतना शीय हो
ौƨापूवक[ – ौƨा के साथ
अनुǾप – जैसा Ǿप है वैसा
अकारण – ǒबना कारण के
हाथɈ हाथ – हाथ हȣ हाथ मɅ
बेधड़क – ǒबना धड़क के
ूितपल – हर पल
नीरोग – रोग रǑहत
यथाबम – जैसा बम है
साफ–साफ – ǒबãकुल ःपƴ
यथेÍछ – इÍछा के अनुसार
ूितवष[ – ू×येक वष[
िनǒव[रोध – ǒबना ǒवरोध के
नीरव – रव (Úविन) रǑहत
बेवजह – ǒबना वजह के
ूितǒबं
ब – ǒबंब का ǒबं
बब
दानाथ[ – दान के िलए
उपकूल – कूल के समीप कȧ
बमानुसार – बम के अनुसार
कमा[नुसार – कम[ के अनुसार
अं
तåय[था – मन के अं
दर कȧ åयथा
यथासंभव – जहाँ तक संभव हो
यथावत ् – जैसा था, वैसा हȣ
यथाःथान – जो ःथान िनधा[ǐरत है
ू×युपकार – उपकार के बदले Ǒकया जाने वाला उपकार
मं
द–मं
द – मं
द के बाद मं
द, बहुत हȣ मं
द
ूितिलǒप – िलǒप के समक¢ िलǒप
यावÏजीवन – जब तक जीवन रहे
ूितǑहंसा – Ǒहंसा के बदले Ǒहँ सा
बीचɈ–बीच – बीच के बीच मɅ
कुशलतापूवक
[ – कुशलता के साथ
ूितिनयुǒƠ – िनयिमत िनयुǒƠ के बदले िनयुǒƠ
एकाएक – एक के बाद एक
ू×याशा – आशा के बदले आशा
ूितǑबया – Ǒबया से ूेǐरत Ǒबया
सकुशल – कुशलता के साथ
ूितÚविन – Úविन कȧ Úविन
सपǐरवार – पǐरवार के साथ
दरअसल – असल मɅ
अनजाने – जाने ǒबना
अनुवंश – वंश के अनुकूल
पल–प ल – ू×येक प ल
चेहरे –चेहरे – हर चेहरे प र
ूितǑदन – हर Ǒदन
ूित¢ण – हर ¢ण
सशƠ – शǒƠ के साथ
Ǒदनभर – प ूरे Ǒदन
िनडर – ǒबना डर के
भरसक – शǒƠ भर
सानंद – आनंद सǑहत
åयथ[ – ǒबना अथ[ के
यथामित – मित के अनुसार
िनǒव[कार – ǒबना ǒवकार के
अितवृǒƴ – वृǒƴ कȧ अित
नीरं ी – रं ी रǑहत
यथाǒविध – जैसी ǒविध िनध ा[ǐरत है
ूितघात – घात के बदले घात
अनुदान – दान कȧ तरह दान
अनुगमन – गमन के पीछे गमन
ू×यारोप – आरोप के बदले आरोप
अभूतपूव[ – जो पूव[ मɅ नहȣU हुआ
आप ादमःतक – पाद (प ाँव) से लेकर मःतक तक
यथासमय – जो समय िनध ा[ǐरत है
घड़ȣ–घड़ȣ – घड़ȣ के बाद घड़ȣ
अ×युƣम – उƣम से अिध क
अनुसार – जैसा सार है वैसा
िनǒव[वाद – ǒबना ǒववाद के
यथेƴ – ǔजतना चाǑहए उतना
अनुकरण – करण के अनुसार करना
अनुसरण – सरण के बाद सरण (जाना)
अ×याधुिनक – आधुिनक से भी आधुिनक
िनरािमष – ǒबना आिमष (माँस) के
घर–घर – घर हȣ घर
बेखटके – ǒबना खटके
यथासामØय[ – सामØय[ के अनुसार
2. त×पुǽष समास–
ǔजस समास मɅ दस
ू रा पद अथ[ कȧ Ǻǒƴ से ूधान हो, उसे त×पुǽष समास कहते
हɆ । इस समास मɅ पहला पद सं
£ा अथवा ǒवशेषण होता है इसिलए वह दस
ू रे पद
ǒवशेंय पर िनभ[र करता है , अथा[त ् दस
ू रा पद ूधान होता है । त×पुǽष समास का
िलँग–वचन अं
ितम पद के अनुसार हȣ होता है । जैस–े जलधारा का ǒवमह है – जल कȧ
धारा। ‘जल कȧ धारा बह रहȣ है ’ इस वाÈय मɅ ‘बह रहȣ है ’ का सàबÛध धारा से है
जल से नहȣU । धारा के कारण ‘बह रहȣ’ Ǒबया Ƹीिलँग मɅ है । यहाँ बाद वाले शÞद
‘धारा’ कȧ ूधानता है अतः यह त×पुǽष समास है ।
त×पुǽष समास मɅ ूथम पद के साथ कƣा[ और सàबोधन कारकɈ को छोड़कर
अÛय कारक िचƹɈ (ǒवभǒƠयɈ) का ूायः लोप हो जाता है । अतः पहले पद मɅ ǔजस
कारक या ǒवभǒƠ का लोप होता है , उसी कारक या ǒवभǒƠ के नाम से इस समास
का नामकरण होता है । जैसे – ǑƮतीया या कम[कारक त×पुǽष = ःवग[ूाƯ – ःवग[ को
ूाƯ।
कारक िचƹ इस ूकार हɆ –
ब.सं. कारक का नाम िचƹ
1— कता[ – ने
2— कम[ – को
3— करण – से (के Ʈारा)
4— सàूदान – के िलए
5— अपादान – से (पृथक भाव मɅ)
6— सàबÛध – का, कȧ, के, रा, रȣ, रे
7— अिधकरण – मɅ, पर, ऊपर
8— सàबोधन – हे !, अरे ! ओ!
चूँǑक त×पुǽष समास मɅ कता[ और सं
बोधन कारक–िचƹɈ का लोप नहȣU होता अतः
इसमɅ इन दोनɈ के उदाहरण नहȣU हɆ । अÛय कारक िचƹɈ के आधार पर त×पुǽष
समास के भेद इस ूकार हɆ –
(1) कम[ त×पुǽष –
समःत पद
ǒवमह
हःतग त – हाथ को ग त
जाितग त – जाित को ग या हुआ
मुँहतोड़ – मुँह को तोड़ने वाला
दःु खहर – दःु ख को हरने वाला
यशूाƯ – यश को ूाƯ
पदूाƯ – पद को ूाƯ
मामग त – माम को ग त
ःवग [ ूाƯ – ःवग [ को ूाƯ
दे शग त – दे श को ग त
आशातीत – आशा को अतीत(से परे )
िचड़ȣमार – िचड़ȣ को मारने वाला
कठफोड़वा – काƵ को फोड़ने वाला
Ǒदलतोड़ – Ǒदल को तोड़ने वाला
जीतोड़ – जी को तोड़ने वाला
जीभर – जी को भरकर
लाभूद – लाभ को ूदान करने वाला
शरणाग त – शरण को आया हुआ
रोजग ारोÛमुख – रोजग ार को उÛमुख
सव[£ – सव[ को जानने वाला
ग ग नचुàबी – ग ग न को चूमने वाला
परलोकग मन – परलोक को ग मन
िचƣचोर – िचƣ को चोरने वाला
Éयाित ूाƯ – Éयाित को ूाƯ
Ǒदनकर – Ǒदन को करने वाला
ǔजतेǔÛिय – इं Ǒियɉ को जीतने वाला
चबधर – चब को धारण करने वाला
धरणीधर – धरणी (पृØवी) को धारण करने वाला
िगǐरधर – िगǐर को धारण करने वाला
हलधर – हल को धारण करने वाला
मरणातुर – मरने को आतुर
कालातीत – काल को अतीत (परे ) करके
वयूाƯ – वय (उॆ) को ूाƯ
(ख) करण त×पुǽष –
तुलसीकृत – तुलसी Ʈारा कृ त
अकालपीǑड़त – अकाल से पीǑड़त
ौमसाÚय – ौम से साÚय
कƴसाÚय – कƴ से साÚय
ईƳरदƣ – ईƳर Ʈारा Ǒदया गया
रƤजǑड़त – रƤ से जǑड़त
हःतिलǔखत – हःत से िलǔखत
अनुभव जÛय – अनुभव से जÛय
रे खांǑकत – रे खा से अंǑकत
गुǽदƣ – गुǽ Ʈारा दƣ
सूरकृत – सूर Ʈारा कृत
दयाि[ – दया से आि[
मुँहमाँगा – मुँह से माँगा
मदमƣ – मद (नशे) से मƣ
रोगातुर – रोग से आतुर
भुखमरा – भूख से मरा हुआ
कपड़छान – कपड़े से छाना हुआ
ःवयंिसƨ – ःवयं से िसƨ
शोकाकुल – शोक से आकुल
मेघाÍछÛन – मेघ से आÍछÛन
अौुपूण[ – अौु से पूण[
वचनबƨ – वचन से बƨ
वाÊयुƨ – वाक् (वाणी) से युƨ
¢ुधातुर – ¢ुधा से आतुर
शãयिचǑक×सा – शãय (चीर-फाड़) से िचǑक×सा
आँखɉ दे खा – आँखɉ से दे खा
(ग) सàूदान त×पुǽष –
दे शभǒƠ – दे श के िलए भǒƠ
गुǽदǔ¢णा – गुǽ के िलए दǔ¢णा
भूतबिल – भूत के िलए बिल
ूौढ़ िश¢ा – ूौढ़ɉ के िलए िश¢ा
य£शाला – य£ के िलए शाला
शपथपऽ – शपथ के िलए पऽ
ःनानागार – ःनान के िलए आगार
कृंणाप[ण – कृंण के िलए अप[ण
युƨभूिम – युƨ के िलए भूिम
बिलपशु – बिल के िलए पशु
पाठशाला – पाठ के िलए शाला
रसोईघर – रसोई के िलए घर
हथकड़ȣ – हाथ के िलए कड़ȣ
ǒवƭालय – ǒवƭा के िलए आलय
ǒवƭामं
Ǒदर – ǒवƭा के िलए मं
Ǒदर
डाक गाड़ȣ – डाक के िलए गाड़ȣ
सभाभवन – सभा के िलए भवन
आवेदन पऽ – आवेदन के िलए पऽ
हवन साममी – हवन के िलए साममी
कारागृह – कैǑदयɈ के िलए गृह
परȣ¢ा भवन – परȣ¢ा के िलए भवन
स×यामह – स×य के िलए आमह
छाऽावास – छातऽɉ के िलए आवास
युववाणी – युवाओU के िलए वाणी
समाचार पऽ – समाचार के िलए पऽ
वाचनालय – वाचन के िलए आलय
िचǑक×सालय – िचǑक×सा के िलए आलय
बंदȣगृह – बंदȣ के िलए गृह
(घ) अपादान त×पुǽष –
रोगमुƠ – रोग से मुƠ
लोकभय – लोक से भय
राजिोह – राज से िोह
जलǐरƠ – जल से ǐरƠ
नरकभय – नरक से भय
द
ेशिनंकासन – द
ेश से िनंकासन
दोषमुƠ – दोष से मुƠ
बंधनमुƠ – बंधन से मुƠ
जाितॅƴ – जाित से ॅƴ
कत[åयÍयुत – कत[åय से Íयुत
पदमुƠ – पद से मुƠ
जÛमांध – जÛम से अंधा
दे शिनकाला – दे श से िनकाला
कामचोर – काम से जी चुराने वाला
जÛमरोगी – जÛम से रोगी
भयभीत – भय से भीत
पदÍयुत – पद से Íयुत
धम[ǒवमुख – धम[ से ǒवमुख
पदाबाÛत – पद से आबाÛत
कत[åयǒवमुख – कत[åय से ǒवमुख
पथॅƴ – पथ से ॅƴ
सेवामुƠ – सेवा से मुƠ
गुण रǑहत – गुण से रǑहत
बुǒƨहȣन – बुǒƨ से हȣन
धनहȣन – धन से हȣन
भाÊयहȣन – भाÊय से हȣन
(ङ) सàबÛध त×पुǽष –
दे वदास – दे व का दास
लखपित – लाखɉ का पित (मािलक)
करोड़पित – करोड़Ɉ का पित
राƶपित – राƶ का पित
सूयȾदय – सूय[ का उदय
राजपुऽ – राजा का पुऽ
जगÛनाथ – जगत ् का नाथ
मं
ǒऽपǐरषɮ – मं
ǒऽयɈ कȧ पǐरषɮ
राजभाषा – राÏय कȧ (शासन) भाषा
राƶभाषा – राƶ कȧ भाषा
जमीU दार – जमीन का दार (मािलक)
भूकंप – भू का कàपन
रामचǐरत – राम का चǐरत
दःु खसागर – दःु ख का सागर
राजूासाद – राजा का ूासाद
गंगाजल – गंगा का जल
जीवनसाथी – जीवन का साथी
दे वमूित[ – दे व कȧ मूित[
सेनापित – सेना का पित
ूसं
गानुकूल – ूसं
ग के अनुकूल
भारतवासी – भारत का वासी
पराधीन – पर के अधीन
ःवाधीन – ःव (ःवयं) के अधीन
मधुमÈखी – मधु कȧ मÈखी
भारतरƤ – भारत का रƤ
राजकुमार – राजा का कुमार
राजकुमारȣ – राजा कȧ कुमारȣ
दशरथ सुत – दशरथ का सुत
मÛथावली – मÛथɈ कȧ अवली
दȣपावली – दȣपɈ कȧ अवली (कतार)
गीतांजिल – गीतɈ कȧ अं
जिल
कǒवतावली – कǒवता कȧ अवली
पदावली – पदɈ कȧ अवली
कमा[धीन – कम[ के अधीन
लोकनायक – लोक का नायक
रƠदान – रƠ का दान
सऽावसान – सऽ का अवसान
राƶ का ǒपता
अƳमेध – अƳ का मेध
माखनचोर – माखन का चोर
नÛदलाल – नÛद का लाल
दȣनानाथ – दȣनɈ का नाथ
दȣनबÛधु – दȣनɈ (गरȣबɈ) का बÛधु
कम[योग – कम[ का योग
मामवासी – माम का वासी
दयासागर – दया का सागर
अ¢ांश – अ¢ का अंश
दे शाÛतर – दे श का अÛतर
तुलादान – तुला का दान
कÛयादान – कÛया का दान
गोदान – गौ (गाय) का दान
मामो×थान – माम का उ×थान
वीर कÛया – वीर कȧ कÛया
पुऽवधू – पुऽ कȧ वधू
धरतीपुऽ – धरती का पुऽ
वनवासी – वन का वासी
भूतबंगला – भूतɈ का बंगला
राजिसंहासन – राजा का िसँहासन
(च) अिधकरण त×पुǽष –
मामवास – माम मɅ वास
आपबीती – आप पर बीती
शोकमÊन – शोक मɅ मÊन
जलमÊन – जल मɅ मÊन
आ×मिनभ[र – आ×म पर िनभ[र
तीथा[टन – तीथɟ मɅ अटन (ॅमण)
नरौे
Ƶ – नरɉ मɅ ौे
Ƶ
गृहूव ेश– गृह मɅ ूवशे
घुड़सवार – घोड़े पर सवार
वाÈपटु – वाक् मɅ पटु
धम[रत – धम[ मɅ रत
धमाɌध – धम[ मɅ अंधा
लोककेǔÛित – लोक पर केǔÛित
काåयिनपुण – काåय मɅ िनपुण
रणवीर – रण मɅ वीर
रणधीर – रण मɅ धीर
रणजीत – रण मɅ जीतनेवाला
रणकौशल – रण मɅ कौशल
आ×मǒवƳास – आ×मा पर ǒवƳास
वनवास – वन मɅ वास
लोकǒूय – लोक मɅ ǒूय
नीितिनपुण – नीित मɅ िनपुण
ÚयानमÊन – Úयान मɅ मÊन
िसरदद[ – िसर मɅ दद[
देशाटन – देश मɅ अटन
कǒवपुंगव – कǒवयɉ मɅ पुग
ं व (ौे
Ƶ)
पुǽषोƣम – पुǽषɈ मɅ उƣम
रसगुãला – रस मɅ डू बा हुआ गुãला
दहȣबड़ा – दहȣ मɅ डू बा हुआ बड़ा
रेलगाड़ȣ – रेल (पटरȣ) पर चलनेवाली गाड़ȣ
मुिनौे
Ƶ – मुिनयɈ मɅ ौे
Ƶ
नरोƣम – नरɈ मɅ उƣम
वाÊवीर – वाक् मɅ वीर
पव[तारोहण – पव[त पर आरोहण (चढ़ना)
कम[िनƵ – कम[ मɅ िनƵ
युिधǒƵर – युƨ मɅ ǔःथर रहनेवाला
सवȾƣम – सव[ मɅ उƣम
काय[कुशल – काय[ मɅ कुशल
दानवीर – दान मɅ वीर
कम[वीर – कम[ मɅ वीर
कǒवराज – कǒवयɈ मɅ राजा
सƣाǽढ़ – सƣा पर आǽढ़
शरणागत – शरण मɅ आया हुआ
गजाǽढ़ – गज पर आǽढ़
♦ त×पुǽष समास के उपभे
द –
उपयुƠ
[ भे
दɉ के अलावा त×पुǽष समास के दो उपभे
द होतेहɆ –
(i) अलुक् त×पुǽष – इसमɅ समास करनेपर पूवप
[ द कȧ ǒवभǒƠ का लोप नहȣंहोता
है । जैसे—
युिधǒƵर—युǒƨ (युƨ मɅ) + ǔःथर = ÏयेƵ पाÖडव
मनिसज—मनिस (मन मɅ) + ज (उ×पÛन) = कामदेव
खे
चर—खे(आकाश) + चर (ǒवचरनेवाला) = प¢ी
(ii) नञ ् त×पुǽष – इस समास मɅ ǑƮतीय पद ूधान होता है ǑकÛतु ूथम पद सं
ःकृ त
के नकारा×मक अथ[ को देनेवाले‘अ’ और ‘अन ्’ उपसग[ सेयुƠ होता है । इसमɅ
िनषेध अथ[ मɅ ‘न’ के ःथान पर यǑद बाद मɅ åयंजन वण[ हो तो ‘अ’ तथा बाद मɅ
ःवर हो तो ‘न’ के ःथान पर ‘अन ्’ हो जाता है । जैसे–
अनाथ – न (अ) नाथ
अÛयाय – न (अ) Ûयाय
अनाचार – न (अन ्) आचार
अनादर – न (अन ्) आदर
अजÛमा – न जÛम ले
नेवाला
अमर – न मरनेवाला
अǑडग – न Ǒडगनेवाला
अशोÍय – नहȣU है शोचनीय जो
अनिभ£ – न अिभ£
अकम[ – ǒबना कम[ के
अनादर – आदर सेरǑहत
अधम[ – धम[ से रǑहत
अनदे खा – न दे खा हुआ
अचल – न चल
अछूत – न छूत
अिनÍछुक – न इÍछुक
अनािौत – न आिौत
अगोचर – न गोचर
अनावृत – न आवृत
नालायक – नहȣU है लायक जो
अनÛत – न अÛत
अनाǑद – न आǑद
असंभव – न संभव
अभाव – न भाव
अलौǑकक – न लौǑकक
अनपढ़ – न पढ़ा हुआ
िनǒव[वाद – ǒबना ǒववाद के
3. ƮÛƮ समास –
ǔजस समःत पद मɅ दोनɉ अथवा सभी पद ूधान हɈ तथा उनके बीच मɅ
समुÍचयबोधक–‘और, या, अथवा, आǑद’ का लोप हो गया हो, तो वहाँ ƮÛƮ समास होता
है । जैसे –
अÛनजल – अÛन और जल
दे श–ǒवदे श – दे श और ǒवदे श
राम–लआमण – राम और लआमण
रात–Ǒदन – रात और Ǒदन
खÒटामीठा – खÒटा और मीठा
जला–भुना – जला और भुना
माता–ǒपता – माता और ǒपता
दध
ू रोटȣ – दध
ू और रोटȣ
पढ़ा–िलखा – पढ़ा और िलखा
हǐर–हर – हǐर और हर
राधाकृ ंण – राधा और कृंण
राधेँयाम – राधे और ँयाम
सीताराम – सीता और राम
गौरȣशंकर – गौरȣ और शंकर
अड़सठ – आठ और साठ
पÍचीस – पाँच और बीस
छाऽ–छाऽाएँ – छाऽ और छाऽाएँ
कÛद–मूल–फल – कÛद और मूल और फल
गुǽ–िशंय – गुǽ और िशंय
राग–Ʈे ष – राग या Ʈे ष
एक–दो – एक या दो
दस–बारह – दस या बारह
लाख–दो–लाख – लाख या दो लाख
पल–दो–पल – पल या दो पल
आर–पार – आर या पार
पाप–पुÖय – पाप या पुÖय
उãटा–सीधा – उãटा या सीधा
कत[åयाकत[åय – कत[åय अथवा अकत[åय
सुख–दख
ु – सुख अथवा दख
ु
जीवन–मरण – जीवन अथवा मरण
धमा[धम[ – धम[ अथवा अधम[
लाभ–हािन – लाभ अथवा हािन
यश–अपयश – यश अथवा अपयश
हाथ–पाँव – हाथ, पाँव आǑद
नोन–तेल – नोन, तेल आǑद
ǽपया–पैसा – ǽपया, पैसा आǑद
आहार–िनिा – आहार, िनिा आǑद
जलवायु – जल, वायु आǑद
कपड़े –लƣे – कपड़े , लƣे आǑद
बहू–बेटȣ – बहू, बेटȣ आǑद
पाला–पोसा – पाला, पोसा आǑद
साग–पात – साग, पात आǑद
काम–काज – काम, काज आǑद
खेत–खिलहान – खेत, खिलहान आǑद
लूट–मार – लूट, मार आǑद
पेड़–पौधे – पेड़, पौधे आǑद
भला–बुरा – भला, बुरा आǑद
दाल–रोटȣ – दाल, रोटȣ आǑद
ऊँच–नीच – ऊँच, नीच आǑद
धन–दौलत – धन, दौलत आǑद
आगा–पीछा – आगा, पीछा आǑद
चाय–पानी – चाय, पानी आǑद
भूल–चूक – भूल, चूक आǑद
फल–फूल – फल, फूल आǑद
खरȣ–खोटȣ – खरȣ, खोटȣ आǑद
4. बहुोीǑह समास –
ǔजस समःत पद मɅ कोई भी पद ूधान नहȣU हो, अथा[त ् समास Ǒकये गये दोनɉ
पदɈ का शाǔÞदक अथ[ छोड़कर तीसरा अथ[ या अÛय अथ[ िलया जावे, उसे बहुोीǑह
समास कहते हɇ । जैसे – 'लàबोदर' का सामाÛय अथ[ है – लàबे उदर (पेट) व ाला, परÛतु
लàबोदर सामास मɅ अÛय अथ[ होगा – लàबा है उदर ǔजसका व ह—गणेश।
अजानुबाहु – जानुओं (घुटनɉ) तक बाहुएँ हɇ ǔजसकȧ व ह—ǒवंणु
अजातशऽु – नहȣं पैदा हुआ शऽु ǔजसका—कोई åयǒƠ ǒवशेष
वळपाǔण – वह ǔजसके पाǔण (हाथ) मɅ वळ है —इÛि
मकरÚव ज – ǔजसके मकर का Úवज है व ह—कामदे व
रितकांत – व ह जो रित का कांत (पित) है —कामदे व
आशुतोष – वह जो आशु (शीय) तुƴ हो जाते हɆ —िशव
पंचानन – पाँच है आनन (मुँह) ǔजसके व ह—िशव
वाÊदे व ी – व ह जो व ाक् (भाषा) कȧ दे व ी है —सरःव ती
युिधǒƵर – जो युƨ मɅ ǔःथर रहता है —धम[राज (ÏयेƵ पाÖडव)
षडानन – व ह ǔजसके छह आनन हɆ —काित[केय
सƯऋǒष – व े जो सात ऋǒष हɆ —सात ऋǒष ǒव शेष ǔजनके नाम िनǔƱत हɆ
ǒऽवेणी – तीन वेǔणयɈ (नǑदयɈ) का संगमःथल—ूयाग
पंचवटȣ – पाँच वटव ¢
ृ Ɉ के समूह वाला ःथान—मÚय ूदे श मɅ ःथान ǒवशेष
रामायण – राम का अयन (आौय)—व ाãमीǑक रिचत काåय
पंचामृत – पाँच ूकार का अमृत—दध
ू , दहȣ, शÈकर, गोबर, गोमूऽ का रसायन ǒवशेष
षÔदश[न – षɪ दश[नɈ का समूह—छह ǒविशƴ भारतीय दश[न–Ûयाय, सांÉय, Ʈै त आǑद
चारपाई – चार पाए हɉ ǔजसके—खाट
ǒवषधर – ǒवष को धारण करने वाला—साँप
अƴाÚयायी – आठ अÚयायɈ वाला—पाǔणिन कृ त åयाकरण
चबधर – चब धारण करने वाला—ौीकृ ंण
पतझड़ – वह ऋतु ǔजसमɅ पƣे झड़ते हɆ —बसंत
दȣघ[बाहु – दȣघ[ हɆ बाहु ǔजसके—ǒवंणु
पितोता – एक पित का ोत लेने वाली—वह Ƹी
ितरं गा – तीन रं गो वाला—राƶÚवज
अंशुमाली – अंशु है माला ǔजसकȧ—सूय[
महा×मा – महान ्है आ×मा ǔजसकȧ—ऋǒष
वबतुÖड – वब है तुÖड ǔजसकȧ—गणेश
Ǒदगàबर – Ǒदशाएँ हȣ हɆ वƸ ǔजसके—िशव
घनँयाम – जो घन के समान ँयाम है —कृंण
ूफुãलकमल – ǔखले हɆ कमल ǔजसमɅ—वह तालाब
महावीर – महान ्है जो वीर—हनुमान व भगवान महावीर
लोकनायक – लोक का नायक है जो—जयूकाश नारायण
महाकाåय – महान ्है जो काåय—रामायण, महाभारत आǑद
अनंग – वह जो ǒबना अंग का है —कामदे व
एकदÛत – एक दं त है ǔजसके—गणेश
नीलकÖठ – नीला है कÖठ ǔजनका—िशव
पीताàबर – पीत (पीले) हɆ वƸ ǔजसके—ǒवंणु
कपीƳर – कǒप (वानरɉ) का ईƳर है जो—हनुमान
वीणापाǔण – वीणा है ǔजसके पाǔण मɅ—सरःवती
दे वराज – दे वɈ का राजा है जो—इÛि
हलधर – हल को धारण करने वाला
शिशधर – शिश को धारण करने वाला—िशव
दशमुख – दस हɇ मुख ǔजसके—रावण
चबपाǔण – चब है ǔजसके पाǔण मɅ – ǒवंणु
पंचानन – पाँच हɇ आनन ǔजसके—िशव
पƬासना – पƬ (कमल) है आसन ǔजसका—लआमी
मनोज – मन से जÛम लेने वाला—कामदे व
िगǐरधर – िगǐर को धारण करने वाला—ौीकृंण
वसुंधरा – वसु (धन, रƤ) को धारण करती है जो—धरती
ǒऽलोचन – तीन हɇ लोचन (आँखɅ) ǔजसके—िशव
वळांग – वळ के समान अंग हɇ ǔजसके—हनुमान
शूलपाǔण – शूल (ǒऽशूल) है पाǔण मɅ ǔजसके—िशव
चतुभज
ु[ – चार हɆ भुजाएँ ǔजसकȧ—ǒवंणु
लàबोदर – लàबा है उदर ǔजसका—गणेश
चÛिचूड़ – चÛिमा है चूड़ (ललाट) पर ǔजसके—िशव
पुÖडरȣका¢ – पुÖडरȣक (कमल) के समान अǔ¢ (आँखɄ) हɆ ǔजसकȧ—ǒवंणु
रघुनÛदन – रघु का नÛदन है जो—राम
सूतपुऽ – सूत (सारथी) का पुऽ है जो—कण[
चÛिमौिल – चÛि है मौिल (मःतक) पर ǔजसके—िशव
चतुरानन – चार हɇ आनन (मुँह) ǔजसके—ॄƺा
अंजिननÛदन – अंजिन का नÛदन (पुऽ) है जो—हनुमान
पंकज – पंक् (कȧचड़) मɅ जÛम लेता है जो—कमल
िनशाचर – िनशा (राǒऽ) मɅ चर (ǒवचरण) करता है जो—रा¢स
मीनकेतु – मीन के समान केतु हɆ ǔजसके—ǒवंणु
नािभज – नािभ से जÛमा (उ×पÛन) है जो—ॄƺा
वीणावाǑदनी – वीणा बजाती है जो—सरःवती
नगराज – नग (पहाड़Ɉ) का राजा है जो—Ǒहमालय
वळदÛती – वळ के समान दाँत हɆ ǔजसके—हाथी
माǽितनंदन – माǽित (पवन) का नंदन है जो—हनुमान
शिचपित – शिच का पित है जो—इÛि
वसÛतदत
ू – वसÛत का दत
ू है जो—कोयल
गजानन – गज (हाथी) जैसा मुख है ǔजसका—गणेश
गजवदन – गज जैसा वदन (मुख) है ǔजसका—गणेश
ॄƺपुऽ – ॄƺा का पुऽ है जो—नारद
भूतनाथ – भूतɈ का नाथ है जो—िशव
षटपद – छह पैर हɇ ǔजसके—भɋरा
लंकेश – लंका का ईश (ःवामी) है जो—रावण
िसÛधुजा – िसÛधु मɅ जÛमी है जो—लआमी
Ǒदनकर – Ǒदन को करता है जो—सूय[
5. कम[धारय समास –
ǔजस समास मɅ उƣरपद ूधान हो तथा पहला पद ǒवशेषण अथवा उपमान
(ǔजसके Ʈारा उपमा दȣ जाए) हो और दस
य (ǔजसके Ʈारा
ू रा पद ǒवशेंय अथवा उपमे
तुलना कȧ जाए) हो, उसेकम[धारय समास कहतेहɆ ।
इस समास के दो Ǿप हɆ –
(i) ǒवशेषता वाचक कम[धारय– इसमɅ ूथम पद ǑƮतीय पद कȧ ǒवशेषता बताता है ।
जैसे–
महाराज – महान ् है जो राजा
महापुǽष – महान ् है जो पुǽष
नीलाकाश – नीला है जो आकाश
महाकǒव – महान ् है जो कǒव
नीलो×पल – नील है जो उ×पल (कमल)
महापुǽष – महान ् है जो पुǽष
महǒष[ – महान ् है जो ऋǒष
महासंयोग – महान ् है जो संयोग
शुभागमन – शुभ है जो आगमन
सÏजन – सत ् है जो जन
महा×मा – महान ् है जो आ×मा
सƪुǒƨ – सत ् है जो बुǒƨ
मंदबुǒƨ – मंद है ǔजसकȧ बुǒƨ
मंदाǔÊन – मंद है जो अǔÊन
बहुमूãय – बहुत है ǔजसका मूãय
पूणाɌक – पूण[ है जो अंक
ॅƴाचार – ॅƴ है जो आचार
िशƴाचार – िशƴ है जो आचार
अǽणाचल – अǽण है जो अचल
शीतोंण – जो शीत है जो उंण है
देवǒष[ – देव है जो ऋǒष है
परमा×मा – परम है जो आ×मा
अंधǒवƳास – अंधा है जो ǒवƳास
कृताथ[ – कृ त (पूण)[ हो गया है ǔजसका अथ[ (उƧे ँय)
Ǻढ़ूित£ – Ǻढ़ है ǔजसकȧ ूित£ा
राजǒष[ – राजा है जो ऋǒष है
अंधकूप – अंधा है जो कूप
कृंण सप[ – कृ ंण (काला) है जो सप[
नीलगाय – नीली है जो गाय
नीलकमल – नीला है जो कमल
महाजन – महान ् है जो जन
महादे व – महान ् है जो दे व
Ƴेताàबर – Ƴेत है जो अàबर
पीताàबर – पीत है जो अàबर
अधपका – आधा है जो पका
अधǔखला – आधा है जो ǔखला
लाल टोपी – लाल है जो टोपी
सƨम[ – सत ् है जो धम[
कालीिमच[ – काली है जो िमच[
महाǒवƭालय – महान ् है जो ǒवƭालय
परमानÛद – परम है जो आनÛद
दरु ा×मा – दरु ् (बुरȣ) है जो आ×मा
भलमानुष – भला है जो मनुंय
महासागर – महान ् है जो सागर
महाकाल – महान ् है जो काल
महाƮȣप – महान ् है जो Ʈȣप
कापुǽष – कायर है जो पुǽष
बड़भागी – बड़ा है भाÊय ǔजसका
कलमुँहा – काला है मुँह ǔजसका
नकटा – नाक कटा है जो
जवाँ मद[ – जवान है जो मद[
दȣघा[यु – दȣघ[ है ǔजसकȧ आयु
अधमरा – आधा मरा हुआ
िनǒव[वाद – ǒववाद से िनवृƣ
महाू£ – महान ् है ǔजसकȧ ू£ा
नलकूप – नल से बना है जो कूप
परकटा – पर हɇ कटे ǔजसके
दम
ु कटा – दम
ु है कटȣ ǔजसकȧ
ूाणǒूय – ǒूय है जो ूाणɉ को
अãपसं
Éयक – अãप हɆ जो सं
Éया मɅ
पुÍछलतारा – पूँछ है ǔजस तारे कȧ
नवागÛतुक – नया है जो आगÛतुक
वबतुÖड – वब (टे ढ़ȣ) है जो तुÖड
चौिसँगा – चार हɇ ǔजसके सीU ग
अधजला – आधा है जो जला
अितवृǒƴ – अित है जो वृǒƴ
महारानी – महान ् है जो रानी
नराधम – नर है जो अधम (पापी)
नवदàपǒƣ – नया है जो दàपǒƣ
(ii) उपमान वाचक कम[धारय– इसमɅ एक पद उपमान तथा ǑƮतीय पद उपमेय होता
है । जैसे –
बाहुदÖड – बाहु है दÖड समान
चं
िवदन – चं
िमा के समान वदन (मुख)
कमलनयन – कमल के समान नयन
मुखारǒवं
द – अरǒवं
द Ǿपी मुख
मृगनयनी – मृग के समान नयनɉ वाली
मीना¢ी – मीन के समान आँखɉ वाली
चÛिमुखी – चÛिमा के समान मुख वाली
चÛिमुख – चÛि के समान मुख
नरिसंह – िसं
ह Ǿपी नर
चरणकमल – कमल Ǿपी चरण
बोधाǔÊन – अǔÊन के समान बोध
कुसुमकोमल – कुसुम के समान कोमल
मÛथरƤ – रƤ Ǿपी मÛथ
पाषाण ǿदय – पाषाण के समान ǿदय
दे हलता – दे ह Ǿपी लता
कनकलता – कनक के समान लता
करकमल – कमल Ǿपी कर
वचनामृत – अमृत Ǿपी वचन
अमृतवाणी – अमृत Ǿपी वाणी
ǒवƭाधन – ǒवƭा Ǿपी धन
वळदे ह – वळ के समान दे ह
संसार सागर – संसार Ǿपी सागर
6. ǑƮगु समास –
ǔज स समःत पद मɅ पूव[ पद संÉयावाचक हो और पूरा पद समाहार (समूह) या
समुदाय का बोध कराए उसे ǑƮगु समास कहते हɆ । संःकृत åयाकरण के अनुसार इसे
कम[धारय का हȣ एक भेद माना ज ाता है । इसमɅ पूव[ पद संÉयावाचक ǒवशेषण तथा
उƣर पद सं£ा होता है । ःवयं 'ǑƮगु' मɅ भी ǑƮगु समास है । ज ैसे –
एकिलंग – एक हȣ िलंग
दोराहा – दो राहɉ का समाहार
ितराहा – तीन राहɉ का समाहार
चौराहा – चार राहɉ का समाहार
पंचतǂव – पाँच त×वɉ का समूह
शताÞदȣ – शत (सौ) अÞदɉ (वषɟ) का समूह
पंचवटȣ – पाँच वँटɉ (वृ¢ɉ) का समूह
नवरƤ – नौ रƤɉ का समाहार
ǒऽफला – तीन फलɉ का समाहार
ǒऽभुवन – तीन भुवनɉ का समाहार
ǒऽलोक – तीन लोकɉ का समाहार
ǒऽशूल – तीन शूलɉ का समाहार
ǒऽवेणी – तीन वेǔणयɉ का संगम
ǒऽवेदȣ – तीन वेदɉ का £ाता
ǑƮवेदȣ – दो वेदɉ का £ाता
चतुवȶदȣ – चार वेदɉ का £ाता
ितबारा – तीन हɇ ǔज सके Ʈार
सƯाह – सात Ǒदनɉ का समूह
चवÛनी – चार आशनɉ का समाहार
अठवारा – आठवɅ Ǒदन को लगनेवाला बाजार
पंचामृत – पाँच अमृतɉ का समाहार
ǒऽलोकȧ – तीन लोकɉ का
सतसई – सात सई (सौ) (पदɉ) का समूह
एकांकȧ – एक अंक है ǔजसका
एकतरफा – एक है जो तरफ
इकलौता – एक है जो
चतुवग
[ [ – चार हɇ जो वग[
चतुभज
ु[ – चार भुजाओं वाली आकृित
ǒऽभुज – तीन भुजाओं वाली आकृित
पÛसे
रȣ – पाँच सेर वाला बाट
ǑƮगु – दो गायɉ का समाहार
चौपड़ – चार फड़ɉ का समूह
षÒकोण – छः कोण वाली बंद आकृित
दप
ु Ǒहया – दो पǑहयɉ वाला
ǒऽमूित[ – तीन मूित[यɉ का समूह
दशाÞदȣ – दस वषɞ का समूह
पंचतंऽ – पाँच तंऽɉ का समूह
नवराऽ – नौ रातɉ का समूह
सƯǒष[ – सात ऋǒषयɉ का समूह
दन
ु ाली – दो नालɉ वाली
चौपाया – चार पायɉ (पैरɉ) वाला
षÒपद – छः पैरɉ वाला
चौमासा – चार मासɉ का समाहार
इकतीस – एक व तीस का समूह
सƯिसÛधु – सात िसÛधुओं का समूह
ǒऽकाल – तीन कालɉ का समाहार
अƴधातु – आठ धातुओं का समूह
अथ के आधार पर वा य भेद
अथ[ के आधार पर आठ ूकार के वाÈय होते हɇ 5.
वधानवाचक वा य - वह वाÈय ǔजससे Ǒकसी ूकार कȧ जानकारȣ
ूाƯ होती है, ǒविधसूचक वाÈय कहलाता ह। ै जसेै - ौीराम के ǒपता का नाम
दशरथ था। राम घर जाता है। आǑद
6.
नकारा मक/ नषेधा मक वा य - ǔजन वाÈयɉ मे Ǒकसी बात के न
होने का बोध हो उÛहɅ नकारा×मक वाÈय कहते हɇ जै
से - मोहन घर नहȣं
जाता है। आǑद।
7.
नवाचक वा य - ǔजन वाÈयɉ से Ǒकसी ूकार के ूư Ǒकये जाने
का बोध हो उÛहɅ ूư वाचक वाÈय कहते हɇ जै
से - Èया राम घर जाता है?
आǑद।
8.
व मया दवाचक वा य - वह वाÈय ǔजससे Ǒकसी ूकार कȧ गहरȣ
अनुभूित (दया , ूेम, दख
ु ) का ूदश[न Ǒकया जाता है, ǒवःमयाǑद बोधक वाÈय
कहलाता है। जै
से - वाह ! तुमने तो कमाल कर Ǒदया आǑद।
9.
आ ा या व धवाचक वा य - वे वाÈय ǔजनके Ʈारा Ǒकसी ूकार कȧ
आ£ा या अनुमित का बोध हो उÛहɅ आ ा वाचक वाÈय कहते हɇ । जै
से बाजार से फल लेकर आओ । कृपया बैठ जाइये। आǑद
10.
इ छावाचक वा य - ǔजन वाÈयɉ मɅ Ǒकसी इÍछा के होने का बोध हो
उÛहɅ इÍछा वाचक वाÈय कहते हɇ जै
से - भगवान आपकȧ सारȣ इÍछा पूरȣ
करे । आǑद
11.
संदेहवाचक वा य - ǔजन वाÈयɉ मɅ Ǒकसी सं
देह के होने का बोध हो
उÛहɅ सं
देह वाचक वाÈय कहते हɇ जै
से - हो सकता है आज मोहन आ जाये ।
आǑद
12.
संकेतवाचक वा य - ǔजन वाÈयɉ से Ǒकसी सं
केत के होने का बोध हो
उÛहɅ सं
केत वाचक वाÈय कहते हɇ । जै
से - अगर वषा[ न होती तो खेती सूख
जाती । आǑद
¥Ü´·¤æÚU
ҥܴ·¤æÚUÓ शÞद ·¤æ ¥Íü ãñU - ¥æÖêcæ‡æ Øæ »ãUÙæ | çÁâ Âý·¤æÚ U¥æÖêá‡æ ŠææÚU‡æ ·¤ÚUÙð âð S˜æè
·ð¤ âæñ´ÎØü ×ð´ ßëçhU ãUæð ÁæÌèहै, ©Uâè Âý·¤æÚU ·¤æÃØ ×𴠥ܴ·¤æÚUæð´ ·ð¤ ÂýØæð» âð ·¤æÃØ ·ð¤ âæñ´ÎØü ×ð´
ßëçhU ãUæð ÁæÌè ãñU ¥ÍæüÌ÷ ¿×ˆ·¤æÚU ©UˆÂóæ ãUæð ÁæÌæ ãñUÐ
·¤æÃØ ×𴠿׈·¤æÚU शÞदɉ ·ð¤ ÂýØæð» Øæ ¥Íü ·ð¤ mUæÚUæ ©UˆÂ‹‹æ ãUæðÌæ ãñUÐ §Uâè ¥æŠææÚU ÂÚU ¥Ü´·¤æÚU ·ð¤
Îæð मुÉयÖðÎ ×æÙð »° ãñ´UÐ §U‹ãð´U âéçߊææ ãðÌé ¿æÅüU ·ð¤ ×æŠØ× âð â×Ûææ Áæ â·¤Ìæ ãñU¥Ü´·¤æÚU
(क) श दालंकार ÁãUæ¡ शÞद-ÂýØæð» mUæÚUæ ¿×ˆ·¤æÚU ©UˆÂ‹‹æ ç·¤Øæ »Øæ ãæðÐ
(ख)¥
¥ÍæüÜ´·¤æÚU
ÁãUæ¡ ¥Íü ·ð¤ mUæÚUæ ¿×ˆ·¤æÚU ©UˆÂ‹Ù ç·¤Øæ »Øæ ãUæðÐ
©UÎæãUÚU‡æ-·¤æçÜ·¤æ-âè ç·¤Üç·¤ ·¤Ü𪤠ÎðçÌ ·¤æÜ ·¤æðÐ
©UÎæãUÚU‡æ-ãUæÍè-âæ ÅUèÜæÐ
श दालंकार·ð¤ भेद
¥ÍæüÜ´·¤æÚU ·ð¤ ÖðÎ
(क)¥ÙéÂýæ⠥ܴ·¤æÚU
(क) ©UÂ×æ ¥Ü´·¤æÚU
(ख)Ø×·¤ ¥Ü´·¤æÚU
(ख) M¤Â·¤ ¥Ü´·¤æÚU
(ग)àÜðá ¥Ü´·¤æÚU
(ग)©UˆÂýðÿææ ¥Ü´·¤æÚU
(घ)×æÙßè·¤ÚU‡æ ¥Ü´·¤æÚU
Âý×é¹ ¥Ü´·¤æÚUæð´ ·¤è ÂçÚUÖæáæ ÌÍæ ©दाहÚU‡ææ(क)) ¥ÙéÂýæ⠥ܴ·¤æÚU-ÁÕ ·¤æÃØ ×ð´ â×æ٠߇ææðZ ·¤è आवृǒƣãUæðÌè ãñU, °·¤ ãUè ߇æü Îæð Øæ Îæð âð
¥çŠæ·¤ ÕæÚU ÂýØéQ¤ ãUæð ßãUæ¡ ¥ÙéÂýæ⠥ܴ·¤æÚU ãUæðÌæ ãñUÐ
©UÎæãUÚU‡æ-(क)×Ù ·¤è ×Ù ãUè ×æ¡Ûæ ÚUãUèÐ
(ख) ¿æãUÌ ãéUÌè´ »éãUæçÚU çÁÌçã´U Ìñ, ©UÌ Ìñ ŠææÚU ÕãUèÐ
(ख)) Ø×·¤ ¥Ü´·¤æÚU-ÁÕ °· ¤ãUè श द Îæð Øæ Îæð âð ¥çŠæ·¤ ÕæÚU ÂýØéQ¤ ãæð ¥æñÚU ãUÚU ÕæÚU ©Uâ·¤æ ¥Íü
çÖóæ ãUæð ÌÕ ßãUæ¡ Ø×·¤ ¥Ü´·¤æÚU ãUæðÌæ ãñUÐ
©UÎæãUÚU‡æ- ·¤ãðU ·¤çß ÕðÙè, ÕðÙè याल ·¤è ¿éÚUæ§üU Üè‹ãUè´Ð
ØãUæ¡ ‘ÕðÙè’श द Îæð ÕæÚU Îæð ¥ÍæðZ ×ð´ ÂýØéQ¤ ãéU¥æ ãñU (v)‘ÕðÙè’-·¤çß ·¤æ Ùæ× (w)‘ÕðÙè’-¿æðÅUèÐ
©UÎæãUÚU‡æ(w) ª¡¤¿ð ƒææðÚU ×´ÎÚU ·ð¤ ¥´ÎÚU ÚUãUÙ ßæÚUè
ª¡ ¿ð ƒææðÚU ×´ÎÚU ·ð¤¥´ÎÚU ÚUãUæÌè ãñ´UÐ
ØãUæ¡ ‘×´ÎÚ’U श द Îæð ÕæÚU Îæð ¥ÍæðZ ×ð´ ÂýØéQ¤ ãñU (v)×ãUÜ (w)ÂßüÌæð´ ·¤è »éȤæÐ
(ग)) àÜððá ¥Ü´·¤æÚU- ÁÕ ·¤æÃØ ×ð´ श द °·¤ ÕæÚU ãUè ÂýØéQ¤ ãUæð ç·´¤Ìé ©Uâ·ð¤ °·¤ âð ¥çŠæ·¤ ¥Íü
çÙ·¤ÜÌð ãUæð´, ÌÕ ßãUæ¡ àÜððá ¥Ü´·¤æÚU ãUæðÌæ ãñUÐ
©UÎæãUÚU‡æ-¿ÚU‡æ ŠæÚUÌ ç¿´Ìæ ·¤ÚUÌ, ç¿ÌßÌ ¿æÚUæð´ ¥æðÚU
ÒâéßÚU‡æÓ ·¤æð ¹ðæÁÌ çȤÚñ´U-·¤çß, ÃØçÖ¿æÚUè, ¿æðÚUÐ
ØãUæ¡ ÒâéßÚU‡æÓ शÞद °·¤ ãUè ÕæÚU ÂýØéQ¤ ãéU¥æ ãñU ç·¤‹Ìé ©Uâ·ð¤ ÌèÙ ¥Íü çÙ·¤Ü ÚUãðU ãñ´U v. ·¤çß ·ð¤ çÜ°- âé´ÎÚU ߇æü (शÞद)
w. ÃØçÖ¿æÚUè ·ð¤ çÜ°-âé´ÎÚ UÚ´U»-M¤Â
x. ¿æðÚU ·ð¤ çÜ°-âæðÙæ
©UÎæãUÚU‡æ-׊æéßÙ ·¤è ÀUæÌè ·¤æð Îð¹æð
âê¹è ç·¤ÌÙè ©Uâ·¤è ·¤çÜØæ¡Ð
ØãUæ¡ ·¤çÜØæ¡ श द·ð¤ Îæð ¥Íü ãñU´ v. ·¤çÜØæ¡ -Âéc ·ð¤ ç¹ÜÙð âð Âêßü ·¤è ¥ßSÍæ
w. ·¤çÜØæ¡-ØæñßÙ âð Âêßü ·¤è ¥ßSÍæ
(ख)) Âý×é¹ अथालंकार·ð¤ ÖðÎ(क) ©UÂ×æ ¥Ü´·¤æÚU-ÁÕ »é‡æ Šæ×ü ·¤è ¥ˆØ´Ì â×æÙÌæ ·ð¤ ·¤æÚU‡æ °·¤ ÃØçQ¤ Øæ ßSÌé ·¤è ÌéÜÙæ
ÎêâÚUè ç·¤âè ÂýçâhU ÃØçQ¤/ßSÌé âð ·¤è Áæ° ÌÕ ßãUæ¡ ©UÂ×æ ¥Ü´·¤æÚU ãUæðÌæ ãñUÐ
©UÂ×æ ·ð¤ ¿æÚU Âý×é¹ ¥´» ãæðÌð ãñ´U ©UÂ×ðØ-çÁâ·¤è ÌéÜÙæ ·¤è Áæ ÚUãUè ãUæðÐ
©UÂ×æÙ-çÁââð ÌéÜÙæ ·¤è Áæ ÚUãUè ãUæðÐ
âæŠææÚU‡æ Šæ×ü-ßãU çßàæðáÌæ Øæ »é‡æ, Šæ×ü çÁâ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ÌéÜÙæ ·¤è Áæ ÚUãUè ãUæðÐ
ßæ¿·¤ श द-çÁâ श द âð â×æÙÌæ Øæ ©UÂ×æ ·¤æ ÕæðŠæ ãUæðÌæ ãñUÐ
©UÎæãUÚU‡æ-ÂèÂÚU-ÂæÌ,âçÚUâ ×ÙÇUUæðÜæÐ
©UÂ×æÙ : ÂèÂÚU-ÂæÌ(पीपल का प ा),ßæ¿·¤श द : âçÚUâ, ©UÂ×ðØ: ×Ù, âæŠææÚU‡æ Šæ×ü : ÇUUæðÜæ(िहला)Ð
©UÎæãUÚU‡æ-ãUæØ Èê Ü-âè ·¤æð×Ü Õ“æè ãéU§üU ÚUæ¹ ·¤è Íè ÉðUÚUèÐ
ØãUæ¡Èê¤Ü-©UÂ×æÙ ãñUÐ çÁââð ÌéÜÙæ ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ
Õ“æè ©UÂ×ðØ ãñU -çÁâ·¤è ÌéÜÙæ ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ
âè- ßæ¿·¤ श द ãñUÐ çÁââð ÌéÜÙæ ·¤æ ÕæðŠæ ãUæ ÚUãUæ ãñUÐ
·¤æð×Ü- âæŠææÚU‡æ Šæ×ü ãñUÐ çÁâ »é‡æ ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ÌéÜÙæ ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ
(çßàæðá- âæ,âð, âè, â×, âçÚUâ, Áñâð श द ·¤æ ÂýØæð» ãUæðÌæ ãñUÐ)
(ख)) M¤Â·¤ ¥Ü´·¤æÚU - ÁãUæ¡ »é‡æŠæ×ü ·¤è ¥ˆØçŠæ·¤ â×æÙÌæ ·ð¤ ·¤æÚU‡æ °·¤ ßSÌé ·¤æð ÎêâÚUè ßSÌé ãUè
×æÙ çÜØæ Áæ° ¥ÍæüÌ÷ ©UÂ×ðØ ×ð´ ©UÂ×æÙ ·¤æ ¥ÖðÎ ¥æÚUæðÂ‡æ ·¤ÚU çÎØæ Áæ° , ßãUæ¡ M¤Â·¤
¥Ü´·¤æÚU ãUæðÌæ ãñUÐ
©ÎæãUÚU‡æ-ÂýèçÌ-ÙÎè म Â檡¤ Ù ÕæðÚØæñÐ
ØãUæ¡ ÂýèçÌ ·¤æð ÙÎè ×æÙ çÜØæ »Øæ ãñUÐ
©UÎæãUÚU‡æ- àæçàæ-×é¹ ÂÚU ƒæ¡êƒæÅU ÇUæÜð, ¥´¿Ü ×ð´ Îè çÀUÂæ°Ð
ØãUæ¡ ×é¹ ·¤æð ¿´Îý×æ ãUè ×æÙ çÜØæ »Øæ ãñUÐ
(ग)) ©UˆÂýðÿææ ¥Ü´·¤æÚU- ÁãUæ¡ »é‡ææð´ ·¤è â×æÙÌæ ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ©UÂ×ðØ ×ð´ ©UÂ×æÙ ·¤è ·¤ËÂÙæ Øæ
संभावनाÃØQ¤ ·¤è Áæ°, ßãUæ¡ ©UˆÂýðÿææ ¥Ü´·¤æÚU ãUæðÌæ ãñUÐ
©UÎæãUÚU‡æ- Üð ¿Üæ âæÍ म ÌéÛæð ·¤Ù·¤,
’Øæð´ çÖÿæé·¤ Üð·¤ÚU S߇æü-ÛæÙ·¤Ð (·¤çß SßØ´ ×ð´ çÖÿæé·¤ ·ð¤ M¤Â ·¤è·¤ËÂÙæ·¤ÚUÌæ ãñUÐ)
©UÎæãUÚU‡æ-âæðãUÌ ¥æðɸðU ÂèÌ-ÂÅU,SØæ× âÜæðÙð »æÌÐ
×Ùæð ÙèÜ×ç‡æ सैलपर, आतप पर् यो भात ||
(âæ¡ßÜð ·ë¤c‡æ ·¤æð ÂèÜð ßS˜ææð´ ×ð´ âéâç”æÌ Îð¹·¤ÚÙèÜ×ç‡æ
ãñU)
(çßàæðá-ÁæÙæð, ×æÙæð, ×Ùãé¡U,ÁÙãé¡U, ’Øæð´ ¥æçÎ ·¤æ ÂýØæð»)
पवत पर भात Uक
·¤ËÂÙæ ·¤è »§üU
(घ)) ×æÙßè·¤ÚU‡æ ¥Ü´·¤æÚU- ÁÕ ÁǸ ¥ÍæüÌ÷ ¥¿ðÌÙ ßSÌé¥æð´ ·¤æð ¿ðÌÙ Øæ âÁèß M¤Â ×ð´ ç¿ç˜æÌ
ç·¤Øæ Áæ°, ×æÙß âÎëàæ ç·ý¤Øæ°¡ ·¤ÚUÌð çιæØæ Áæ° ÌÕ ßãUæ¡ ×æÙßè·¤ÚU‡æ ¥Ü´·¤æÚU ãæðÌæ ãñUÐ
©UÎæãUÚU‡æçÎßâæßâæÙ ·¤æ â×Ø
×ðƒæ×Ø ¥æâ×æÙ âð ©UÌÚU ÚUãUè ãñU
ßãU âé´ŠØæ-सुंदरी ÂÚUè-âè,
ŠæèÚÔU-ŠæèÚÔU-ŠæèÚÔUÐ
ØãUæ¡ â´ŠØæ ·¤æÜ ·¤æð °·¤ âé´ÎÚU ØéßÌè ·ð¤ M¤Â ×ð´ ç¿ç˜æÌ ç·¤Øæ ãñUÐ
©UÎæãUÚU‡æçâ´Šæé âðÁ ÂÚU ŠæÚUæ ߊæê ÌçÙ·¤ â´·é¤ç¿Ì ÕñÆUè-âèÐ
ØãUæ¡ŠæÚUÌè ·¤æð ߊæê M¤Â ×ð´ ç¿ç˜æÌ ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ
©UÎæãUÚU‡æ·´¤Á-·¤Üè ÙæçØ·¤æ ÜÌæÙ çâÚU âæÚUè ÎñÐ
ØãUæ¡ ·¤×Ü ·¤è ·¤Üè ·¤æð ÙæçØ·¤æ ·ð¤ M¤Â ×ð´ ç¿ç˜æÌ ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ
अ यासÂýàÙ
िनदȶ शानुसार उƣर दȣǔजए।
1.
Ò·¤æçÜ´Îè ·ê¤Ü ·¤Î´Õ ·¤è ÇUæÚUÙÓ §â ´çQ¤ ×ð´ ·¤æñÙ-âæ ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
2.
ÒâÌ ·¤è Ùæß ¹ðßçÅUØæâÌ»éM¤Õ ×ð´ ·¤æñÙ-âæ ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
3.
4.
5.
Ò·¤ÚU ·¤æ ×Ù·¤æ ÇUæçÚU Îð, ×Ù ·¤æ ×Ù·¤æ Èð¤ÚUÓ Â´çQ¤ ×ð´ कौनसा ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
“ܹ٠©UÌÚU ¥æãéUçÌ âçÚUâ”×ð´ ·¤æñÙ-âæ ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
ÒÕæÜ·¤ ÕæðçÜ ÕŠææñ ÙãUè´ ÌæðãUèÓ §Uâ ´çQ¤ ×ð´ ·¤æñÙ-âæ ¥Ü´·¤æÚU ãñU?
6.
तुम Ìæð ·¤æÜ ãUæ¡ç·¤ ÁÙé ÜæßæÓ Â´çQ¤ ×ð´ ·¤æñÙ-âæ ¥Ü´·¤æÚU ãñU?
7
ÒÕɸUÌ Îðç¹ ÁÜ â× ß¿ÙÓ Â´çQ¤ ×ð´ कौनसा ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
8.
¥æ§üU ™ææÙ ·¤è ¥æ¡Šæè ÚÔU ´çQ¤ ×ð´ कौनसा ¥Ü´·¤æÚU ãñ´U?
9.
Ò¥ÂÙè कृ ित âð ¥æñÚU ·¤ãôU Øæ ·¤ÚUÎê¡ Ó- ´çQ¤ ×ð´ कौनसा ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
10.
ç·¤â ÂæãéUÙ ’Øðæ´ ¥æ° ãUæð »æ¡ß ×ð´ àæãUÚU ·ð”¤Â´çQ¤ ×ð कौनसा ¥Ü´·¤æÚU ´ ãñU ?
11.
Ò×ðƒæ ¥æ° ÕǸð ÕÙ ÆUÙ ·ð¤ â´ßÚU ·ð¤Ó §Uâ ´çQ¤ ×ð´ कौनसा ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
12.
ÒÂý·ë¤çÌ ·¤æ ¥ÙéÚUæ»-¥¡¿Ü çãUÜ ÚUãUæ ãñUÓ Â´çQ¤ ×ð´ ·¤æñÙ-âæ ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
13.
Ò×æÙæð´ Ûæê× ÚUãðU ãñ´U ÌM¤ Öè ×´Î ÂßÙ ·ð¤ Ûææð·¤æð´ âðÓ Â´çQ¤ ×ð´ कौनसा ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
14.
“ÚUæð×æ´ç¿Ì-âè Ü»Ìè ßâéŠææ”´çQ¤ ×ð´ कौनसा ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
15.
Ò§Uâ ·¤æÜð â´·¤ÅU âæ»ÚU ÂÚUÓ Â´çQ¤ ×ð´ कौनसा ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
16.
ÒÂæÙè »° Ù ©UÕÚñ´U ×æðÌè ×æÙéâ ¿êÙÓ Â´çQ¤ ×ð´ कौनसा ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
17.
ÒÂýèçÌ- ÙÎè ×ð´ Âæ¡ß Ù ÕæðÚUØæðÓ Â´çQ¤ ×ð´ कौनसा ¥Ü´·¤æÚU ãñ ?
18.
ÒâéÕÚUÙ ·¤æð ¹æðÁÌ çȤÚUÌ ·¤çß, ÃØçÖ¿æÚUè, ¿æðÚUÓ Â´çQ¤ ×ð´ कौनसा ¥Ü´·¤æÚU ãñU ?
उ तर-UU â´·ð¤ÌÌ-1.¥ÙéÂýæâ, (2)M¤Â·¤, (3)Ø×·¤, (4)उपमा, (5)¥ÙéÂýæâ, (6)©U
(6)©UˆÂýðÿææ,
æ (7)
पक (9) ¥ÙéÂýæâ, (10) ©UˆÂýðÿææ,(11)
×æÙßè·¤ÚU‡æ, (12)
æ
©UˆÂýðÿææ, (14) उपमा(15) M¤Â·¤, (16) àÜðá, (17) M¤Â·¤, (18) àÜðáÐ
©UÂ×æ, (8)
पक (13)
तवेदन
के
य व यालय
याउ का वा षको सव
दनांक ८-१२ -२०११
को सामुदाियक भवन
याउ मɅ हुआ । इसके मुÉय अितिथ ौी एस. राय.आइ.\सी.(
अितǐरƠ स. उपाय़ुƠ) और ौी टȣ. मारा
(अितǐरƠ उपाय़ुƠ) थॆ। अभी तक का सबसे अÍछा काय[बम रहा । इस काय[बम कȧ
शुǾआत
ःथानीय
ूधानाचाय[ ने मुÉय अितिथयो के ःवागत से कȧ। इसके बाद क¢ा १० के
ǒवƭािथ[यɉ ने ःवागत गीत ूःतुत
Ǒकया । इसके बाद पुरःकार ǒवतरण ूारàभ हुआ जैसा Ǒक हर साल ǒवतǐरत Ǒकया
जाता है । इस सऽ मɅ अशोक सदन को ूथमःथान , रमन सदन को ǑƮतीय ःथान
, सुभास सदन को तृतीय ःथान, टै गोर सदन को चतुथ
[ ःथान ूाƯ Ǒकया। सांःकृ
ितक काय[बम ूारàभ हुआ, क¢ा ८ कȧ
छाऽाओंने सामूǑहक नृ×य ूःतुत Ǒकया। सभी क¢ाओंके बÍचɉ ने सबका मनोरंजन
Ǒकया । इस
काय[बम मɅ ǑहÛदȣ एवंअं
मɅजी के नाटक ूःतुत Ǒकये गये।
ूाथिमक क¢ा कȧ
वǐरƵ
छाऽाओंने फ़ैसन शो ूःतुत Ǒकया। आǔखरȣ काय[बम
क¢ा कȧ छाऽाओंƮारा ूःतुत पÛजाबी नृ×य था । मुÉय अितिथ
ने काय[बम का आनÛद उठाया और सबको बधाई दȣ । अÛत मɅ राƶ गान ूःतुत
Ǒकया गया ǔजसमɅ सभी लोग उपǔःथत हुए और काय[बम सं
पÛन हुआ ।
˜æ˜æ-Üð¹Ù
ÂæÆ÷UØ·ý¤× ×ð´ िन िलिखत ˜æ çΰ »° ãñU´ -
v.
¥æñ¿æçÚU·¤ ˜æ- ÂýæÍüÙæ ˜æ, ¥æßðÎ٠˜æ, çàæ·¤æØÌè ˜æ
w.
¥Ùæñ¿æçÚU·¤ ˜æ- ÕŠææ§üU ˜æ, Šæ‹ØßæИæ, àæéÖ·¤æ×Ùæ ˜æ, âæ´ˆßÙæ ˜æ
¥æñ¿æçÚU·¤ - ˜æ
Â˜æ ·¤æ ÂýæM¤Â
â´Õ´Šæ
â×æÂÙ
ÂýæÚU Ö
¥æßðÎÙ-˜æ
ÂýŠææÙæ¿æØü
ÖßÎèØ, çÙßðÎÙ
×æÙÙèØ, Ÿæè×æÙ Áè
â´ÕçŠæÌ ¥çŠæ·¤æÚUè ·¤æ ÂÎ
×æ‹ØßÚU,
×ãUæðÎØ,
¥æ·¤æ ¥æ™ææ·¤æÚUè
×æ‹Ø/×æ‹ØßÚU ×æÙÙèØ
ÂýæÍèü,
ŸæèØéÌ,
çßÙèÌ,
×ãUæðÎØ
ÖßÎèØ
· æØæüÜØè ˜æ
संपादक ,Ù»ÚUçÙ»× ¥çŠæ·¤æÚUè,
×æÙÙèØ,
×æ‹ØßÚU,
ÖßÎèØ, ÂýæÍèü,
·ð¤‹ÎýèØ ×´˜æè, ÚÔUÜß𠥊æèÿæ·¤ ¥æçÎ
çÙßðη¤, çßÙèÌ
×ãUæðÎØ,
¥æÎÚU‡æèØ
v. ¥æñ¿æçÚU·¤ ˜ææð´ ×ð´ çßáØ-çܹ·¤ÚU ÚÔU¹æ´ç·¤Ì ·¤èçÁ°Ð
w. ¥æñ¿æçÚU·¤ ˜ææßÜè ·¤æ °·¤ âéçÙØæðçÁÌ ÉUæ¡¿æ ãUæðÌæ ãñUÐ ©Uâ·ð¤ àæèáü Öæ» ×ð´ ÂæÙð ßæÜð ·¤æ ÂÌæ Öè
Õæ§üU ¥æðÚU çܹæ ÁæÌæ ãñUÐ ×ŠØ Öæ» ·¤æð â×æ# ·¤ÚUÙð ·ð¤ ÕæÎ Šæ‹ØßæÎ çܹæ ÁæÌæ ãñU ©Uâ·ð¤ ÕæÎ
SßçÙÎðüàæ ·¤æ ©U„ð¹ ãUæðÌæ ãñUÐ
x. ¥æÎàæü ˜æ ßãU ãUæðÌæ ãñU çÁâ·¤æ ¥æÚ´UÖ ¥æñÚU â×æÂÙ °·¤ ãUè ÂëDU ÂÚU ãUæðÐ
¥Ùæñ¿æçÚU·¤ -˜æ
Â˜æ ·¤æ ÂýæM¤Â
¥Ùæñ¿æçÚ·¤U-˜æ
ÕŠææ§üU- ˜æ
ÂýæÚ´UÖ
ÕǸæð´ ·ð¤ çÜ°
¥æ·¤æ/¥æ·¤è/âéÂé˜æè
¥æÎÚU‡æèØ, Âê’Ø
â´Õ´Šæ
Öæ§üU
â×æÂÙ
âæãUÕ,
ÎæÎæÁè,
×æ×æÁè,
çÂÌæÁè
âéÂé˜æ/Âæñ˜æ/ÂýÂæñ˜æ
Šæ‹ØßæИæ
ŸæhðUØ, ÂÚU× ¥æÎÚU‡æèØ
ÙæÌè/ÙæçÌÙ/ æÌèÁæ
ÕãUÙ
Áè,
ÙæÙæ
Áè,
àæéÖ·¤æ×Ùæ ˜æ
ææ‹Ø, ÂêÁÙèØ
ÙæÙæ Áè, ¿æ¿æ Áè
ÖÌèÁè ·ð¤
âæÍ Ùæ×
âæ´ˆßÙæ ˜æ
ÀUæðÅðU ÌÍæ ÕÚUæÕÚU ·ð¤ âæçÍØæð´ Ì檤 Áè, ÀUæðÅUæ Öæ§üU
ÕǸæ
·ð¤ çÜ°-çÂýØ ©Uâ·¤æ
/¥æ·¤è
Öæ§üU/ÕãUÙ, ¥æ·¤æ
ÕãUÙ, çטæ, âãðUÜè
çטæ/âãðUÜè
Ùæ× çܹð´
·ð¤
âæÍ
Ùæ×
·¤æØæüÜØè Â˜æ ·¤æ ÂýæM¤Â
˜æ â´ Øæ .........................
çÎËÜè âÚU·¤æÚU,
çàæÿææ çßÖæ»Ð
Âýðá·¤ .........................
.........................
çÎÙ´æ·¤ .........................
âðßæ ×ð´ ,
çßáØÑ×æ‹ØßÚU,
×éÛæð ¥æ·ð¤ ˜æ â´. ......................... çÎÙ´æ·¤ .........................·ð¤ â´ÎÖü ×ð´ ØãU SÂCUè·¤ÚU‡æ
ÎðÙæ ãñU
ç·¤
...................................................................................................Ð
ÖßÎèØ
..................................................
(ãUSÌæÿæÚU)
Ùæ× ß ÂÎ
.........................
â´Ü‚Ù ÂýçÌØæ¡
(v) .........................
(w) .........................
¥æßàØ·¤ ·¤æØüßæãUè ãðUÌé ÂýçÌçÜç ÂýðçáÌ(v) .........................
(w) .........................
¥æßðÎÙ Â˜æ ·¤æ ÂýæM¤Â
âðßæ ×ð´
Âýæ¿æØü ×ãUæðÎØ,
.........................
çßáØ .........................Ð
×æ‹ØßÚU, ×æÙÙèØ
×ñ´ çÙßðÎÙ ·¤ÚUÌæ ãê¡U ç·¤
....................................................................................................
.........................................................................................................................
....
ÂýæÍèü .........................
·¤ ¹ »
çÌçÍ .........................
¥æñ¿æçÚU·¤ -˜æ
çàæ·¤æØÌè ˜æ
ÂýàÙ- ¥æ·ð¤ Ù»ÚU ·¤è °·¤ ÂýçâhU ÇðUØÚUè ×ð´ ÎêŠæ ÌÍæ ÎêŠæ âð çÙç×üÌ ÂÎæÍæðZ ×ð´ ç×ÜæßÅU ·¤è ÁæÌè ãñUÐ
Ù»ÚU ·ð¤ SßæS‰Ø ¥çŠæ·¤æÚUè ·¤æð ˜æ mUæÚUæ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU° ©Uç¿Ì ·¤æØüßæãUè ·ð¤ çÜ° ¥ÙéÚUæðŠæ
·¤èçÁ°Ð
âðßæ ×ð´,
SßæS‰Ø ¥çŠæ·¤æÚUè,
ç΄è Ù»ÚU çÙ»×,
ÚUæÁæñÚUè »æÇüUÙ, Ù§üU ç΄èÐ
çßáØÑ-ÎêŠæ °ß´ Îé‚Šæ ÂÎæÍæðZ ×ð´ ç×ÜæßÅU â´Õ´Šæè ÁæÙ·¤æÚUè çßáØ·¤Ð
×ãUæðÎØ,
×ñ´ ¥æ·¤æ ŠØæÙ ÚUƒæéßèÚU ÿæð˜æ ×ð´ ¿Ü ÚUãUè Ò»é#æÓ ÇðUØÚUè mUæÚUæ ç×ÜæßÅU ·ð¤ ¥ÙñçÌ·¤ Šæ´Šæð ·¤è ¥æðÚU
¥æ·¤çáüÌ ·¤ÚUÙæ ¿æãUÌæ ãê¡UÐ §Uâ ÇðUØÚUè ×ð´ ÎêŠæ çßÌçÚUÌ ãUæðÌæ ãñU ÌÍæ ÎêŠæ âð ÕÙð ÂÎæÍü ÂÙèÚU,
ÎãUè, ¹æðØæ ¥æçÎ ÕÙæ·¤ÚU Õð¿ð ÁæÌð ãñ´UÐ §UUÙ ÂÎæÍæðZ ×ð´ ÖæÚUè ç×ÜæßÅU ·¤è ÁæÌè ãñUÐ §Uâ·¤è
çàæ·¤æØÌ ·¤§üU ÕæÚU ·¤è »§üU ãñU, ÂÚU ×æçÜ·¤ SßæS‰Ø ·¤×ü¿æçÚUØæð´ ·¤æð çÚUàßÌ Îð·¤ÚU ¥ÂÙæ ·¤æ×
çÙÚ´UÌÚU ÁæÚUè ç·¤Øð ãéU° ãñUÐ ØãU ÇðUØÚUè Üæð»æð´ ·ð¤ SßæS‰Ø ·ð¤ âæÍ ç¹ÜßæǸ ·¤ÚU ÚUãUè ãñUÐ
¥æÂâð çßÙ×ý ¥ÙéÚUæðŠæ ãñU ç·¤ §Uâ ÇðUØÚUè ÂÚU ¥æßàØ·¤ ·¤æÙêÙè ·¤æÚüUßæ§üU ·¤è Áæ°, çÁââð ØãUUæ¡
ç×ÜæßÅU ÂÚU ÚUæð·¤ Ü»æ§üU Áæ â·ð¤Ð
âŠæ‹ØßæÎÐ
ÖßÎèØ
ÚU×ðàæ
â´ØæðÁ·¤,
ÁÙ ¿ðÌÙæ ×´¿, ÚUƒæéßèÚU Ù»ÚU,
Ù§ýü çÎËÜèÐ
çÎÙæ´·¤ - .........................
¥æßðÎÙÙ-˜æ
v®
°Ù.âè.§üU.¥æÚU.ÅUè. Ù§üU ç΄è ×ð´ð çÜç·¤ ÂÎæð´ ·ð¤ çÚUQ¤ SÍæÙæð´ ·¤æð ÖÚUÙð ·ð¤ çÜ° ÒÚUæðÁ»æÚU â×æ¿æÚUÓ ×ð´
çß™ææÂÙ ¥æØæ ãñU, ©Uâ·¤æ ãUßæÜæ ÎðÌð ãéU° âç¿ß ·ð¤ Ùæ× ¥æßðÎUÙ-˜æ çÜç¹°Ð
âðßæ ×ð´,
âç¿ß ×ãUæðÎØ,
°Ù.âè.§üU.¥æÚU.ÅUè.Ð
Ù§üU ç΄èÐ
çßáØ--çÜç·¤ ÂÎ ·¤è çÙØéçQ¤ ãðUÌé ¥æßðÎÙÙ-˜æ
×ãUæðÎØ,
çÙßðÎÙ ãñU ç·¤ âæ#æçãU·¤-˜æ ÒÚUæðÁ»æÚU-â×æ¿æÚUÓ çÎÙæ´·¤ wv.vv.w}() ·ð¤ çß™ææÂÙ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU çÜç·¤
ÂÎ ãðUÌé ¥æßðÎÙ-˜æ ÂðýçáÌ ãñUÐ
Ùæ×
Ñ
àæàææ´·¤ àæ×æü
çÂÌæ ·¤æ Ùæ×
Ñ
Ÿæè ßè.·ð¤.àæ×æü
Á‹× çÌçÍ
Ñ
v~.v®.v~}|
˜æ ÃØßãUæÚU ãðUÌé ÂÌæ Ñ
Õè-x{|,Âýð× çÕãUæÚU âð€ÅUÚU {w, Ùæð°ÇUæ, »æñÌ×ÕéhU Ù»ÚU
àæñÿæç‡æ·¤ Øæð‚ØÌæ
Ñ
·¤ÿææ
çßlæÜØ
ÕæðÇü/çß.çß.
©UˆÌè‡æü ßáü
Âýæ#æ´·¤
çßáØ
Îâ
ÚUæ.â.çàæ.©U.
âè.Õè.°â.§üU
w®®v
x®z/z®®
çãU‹Îè,¥´»ýðÁè,
»ç‡æÌ ¥ŠØØÙ
×æ.¥æÙ‹Î
çßãUæÚU
ç΄è
ÕæÚUãU
ÚUæ.â.çàæ.©U.
âè.Õè.°â.§üU.
w®®x
w~z/z®®
¥´»ýðÁè,»ç‡æÌ,ÚUâæØÙ, çß™ææÙ
Õè.âè.°.
¥æ§üU.°×.°â.Ùæð°ÇUæ
¿æñ.¿.çâ.×ðÚUÆU
w®®}
ywz/|®®
·¤ ŒØêÅUÚU
çßàæðáv. ×éÛæð Å´U· ‡æ ×ð´ çßàæðá ·é¤àæÜÌæ Âýæ# ãñUÐ
w. Âý·¤æàæÙ çßÖæ» ×ð´ ·¤æØü ·¤ÚUÙð ·¤æ ֻܻ Îâ ×æãU ·¤æ ¥ÙéÖß ÂýæŒÌ ãñU, çÁâ·¤æ Âý×æ‡æ-˜æ
¥æßðÎÙ-Â˜æ ·ð¤ âæÍ
â´Ü»A ãñUÐ
¥ÌÑ ¥Âðÿææ · ÚUÌæ ãê¡ ç·¤ âæÿæ户¤æÚU ãðUÌé ¥ßâÚU ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´U»ðÐ
âŠæ‹ØßæÎ
ÖßÎèØ
àæàææ´·¤ àæ×æü
çÎÙæ´·¤ v}.vv.w®
â´Ü»A·¤ âê¿èv.
·¤ÿææ Îâ ·¤æ Âý×æ‡æ-˜æ
w.
·¤ÿææ ÕæÚUãU ·¤æ Âý×æ‡æ-˜æ
x.
Õè. âè. °. ·¤æ Âý×æ‡æ-˜æ
y. ¥ÙéÖß Âý×æ‡æ-˜æ
z. ¿çÚU˜æ Âý×æ‡æ-˜æÐ
â´Âæη¤ ·¤æð ˜æ
ÂýàÙ- ç·¤âè यात â×æ¿æÚU Â˜æ ·¤ð â´Âæη¤ ·ð¤ Ùæ× Â˜æ çܹ·¤ÚU ÚÔUÜ ¥æÚUÿæ‡æ ÃØßSÍæ ×ð´ ãéU°
âéŠææÚU ·¤è Âýàæ´âæ ·¤èçÁ°Ð
âðßæ ×ð´,
â´Âæη¤,
ÙßÖæÚUÌ ÅUæ§U â
Ù§üU ç΄è
çÎÙ´æ·¤ .........................
çßáØ- ÚÔUÜ ¥æÚUÿæ‡æ ·¤è Ù§üU ÃØßSÍæ
×ãUæðÎØ,
×ñ´ ¥æ·ð¤ Üæð·¤çÂýØ ÎñçÙ·¤ â×æ¿æÚU Â˜æ ·ð¤ ×æŠØ× âð ÚÔUÜ ¥æÚUÿæ‡æ ×ð´ ¥æ° âéŠææÚU ·¤è Âýàæ´âæ
·¤ÚUÙæ ¿æãUÌæ ãê¡U Ìæç·¤ §Uâ·¤æ ÜæÖ âÖè Øæ˜æè ©UÆUæ â·ð´¤Ð
ÚÔUÜßð Ùð §üU-çÅU·¤çÅ´U» ÃØßSÍæ Üæ»ê ·¤ÚU ƒæÚU ÕñÆðU ·¤´ŒØêÅUÚU ÂÚU ÚÔUÜ çÅU·¤ÅUæð´ ·¤æ ¥æÚUÿæ‡æ ·¤ÚUÙæ ¥æÚ´UÖ
·¤ÚU çÎØæ ãñUÐ §Uââð ¥æÚUÿæ‡æ ·¤æØæüÜØ ÁæÙð ¥æñÚU Ü´Õè-Ü´Õè Üæ§UUÙæð´ ×ð´ Ü»Ùð ·ð¤ Ûæ´ÛæÅU âð
ÀéUÅU·¤æÚUæ ç×Ü »Øæ ãñUÐ çÅU·¤ÅUæð´ ·¤è ·¤æÜæÕæÁæÚUè Öè ÂýæØÑ â×æ# ãUæ𠻧üU ãñUÐ §Uâ ÃØßSÍæ ·ð¤ çÜ°
ÚÔUÜ ×´˜ææÜØ ÕŠææ§üU ·¤æ Âæ˜æ ãñUÐ ¥æàææ ãñU ÚÔUÜßð ÖçßcØ ×ð´ Öè ÁÙçãUÌ·¤æÚUè ØæðÁÙæ°¡ Üæ»ê ·¤ÚUÌæ
ÚUãðU»æÐ
Šæ‹ØßæÎ âçãUÌÐ
ÖßÎèØ
ÚU×æ·¤æ´Ì ÂæÜ
â´ØæðÁ·¤, ÎñçÙ·¤ ÚÔUÜ Øæ˜æè â´ƒæ, âæçãUÕæÕæÎ
¥Ùæñ¿æçÚU·¤¤-˜æ
ÂýàÙ- ÀUæ˜æßæâ ×ð´ ÚUãUÙð ßæÜð ÀUæðÅðU Öæ§üU ·¤æð °·¤ ˜æ çÜç¹° çÁâ×ð´ Øæð» °ß´ Âýæ‡ææØæ× ·¤æ ×ãˆUˆß
ÕÌæØæ »Øæ ãUæð ¥æñÚU çÙØç×Ì M¤Â âð §UÙ·¤æ अ यास ·¤ÚUÙð ·¤æ âéÛææß Öè çÎØæ »Øæ ãUæðÐ
°-xw/{,ÙßèÙ Ù»ÚU,
ç΄èÐ
çÎÙæ´·¤ .........................
çÂýØ ¥ÙéÁ,
àæéÖæàæèßæüÎÐ
ÌéãUæÚUæ ˜æ ç×ÜæИæ âð ÂýÌèÌ ãUæðÌæ ãñU ç·¤ ÀUæ˜ææßæâ ×ð´ ÚUãU·¤ÚU Ìé× ·é¤ÀU ¥SßS‰æ âð ÚUãUÙð Ü»ð
ãUæðÐ §Uâ·¤æ ©UÂæØ ØãU ãñU ç·¤ Ìé× ÂýçÌçÎÙ Øæð» ¥æñÚU Âýæ‡ææØæ× ·¤æ ¥ Øæâ ·¤ÚUæðÐ Øæð» âð àæÚUèÚU
¥æñÚU ×Ù ÎæðÙæð´ SßSÍ ÚUãUÌð ãñ´U Âýæ‡ææØæ× Âýæ‡æßæØé ·¤æð âé¿æM¤ M¤Â âð ÂêÚÔU àæÚUèÚU ×ð´ â´¿æçÚUÌ ·¤ÚUÌæ
ãñUÐ Ìé× ÅUè.ßè. ÂÚU ÕæÕæ ÚUæ×Îðß ·¤æ Øæð» ·¤æØü·ý¤× Îð¹·¤ÚU §UÙ ç·ý¤Øæ¥æð´ ·¤æð ÖÜè Âý·¤æÚU ·¤ÚU
â·¤Ìð ãUæðÐ ·é¤ÀU ãUè çÎÙæð´ ×ð´ तु ह´U §Uâ·¤æ ¥‘ÀUæ ¥âÚ UÎð¹Ùð ·¤æð ç×Ü Áæ°»æÐ §Uâ·ð¤ çÜ° ÂýæÌÑ
·¤æÜ z5 ÕÁð ·¤æ â×Ø âÕâ𠥑ÀUæ ãUæð»æÐ Øæð» °ß´ Âýæ‡ææØæ× ·¤æ ×ãUˆß Ìæð Âýæ¿èÙ ·¤æÜ âð ÚUãUæ
ãñUÐ तु ह §UÙ ç·ý¤Øæ¥æð´ ·¤æð ÎñçÙ·¤ ÁèßÙ ·¤æ çãUSâæ ÕÙæ ÜðÙæ ¿æçãU°Ð
×ñ´ ¥æàææ ·¤ÚUÌæ ãê¡U ç·¤ Ìé× Âê‡æüÌÑ SßSÍ ãUæð Áæ¥æð»ðÐ
तु हारा àæéÖ ç¿´Ì·¤
ÚU×ðàæ ß×æü
नबंध लेखन
िन िलिखत म से कसी एक िवषय पर दए गए संकेत बदु
म िनबंध िलिखए(क))
के आधार पर 200 से 250 श द
अंक -१०
गमाती पृ वी –िवनाश का आर भ : धरती पर ही जीवन संभव ,पृ वी के सम
चुनौितयाँ ,पृ वी का िनरं तर बढ़ता तापमान, कारण – दूषण और
ीन हाउस गैस,
बढ़ते तापमान के दु भाव, संभािवत उपाय और हमारी भूिमका,उपसंहार|
(ख) कसी पवतीय थल क या ा का वणन : या ा पर जाने के काय म का सुझाव,
थान का चयन, जाने क तैयारी, रा ते म दखाई देने वाले दृ य, दशनीय थल का
मण, अनुभव, या ा से वापसी, उपसंहार
(ग)) ‘बीता समय फर लौटता नह ’ : समय का मह व, समय का सदुपयोग अिनवाय,
समय गँवाने से हािनयाँ, उपसंहार |
ikB~;iqLrd
gaVaMSa AaQaairt
न¼5 vad½
nks cSSykssa dh dFkk
1- dqÙkk Hkh cgqr xjhc tkuoj gS] ysfdu dHkh&dHkh mls Hkh Øks/k
vk gh tkrk gS fdarq x/ks dks dHkh Øks/k djrs ugha lquk] u ns[kkA
ftruk pkgks xjhc dks ekjks] pkgs tSlh [kjkc] lM+h gqbZ ?kkl lkeus
Mky nks] mlds psgjs ij dHkh vlarks"k dh Nk;k Hkh u fn[kkbZ nsxhA
oS'kk[k esa pkgs ,dk/k ckj dqysy dj ysrk gks ij geus rks mls dHkh
[kq'k gksrs ugha ns[kkA mlds psgjs ij ,d fo"kkn LFkk;h :i ls Nk;k
jgrk gSA lq[k&nq[k] gkfu&ykHk] fdlh Hkh n'kk esa mls cnyrs ugha
ns[kkA _f"k;ksa&eqfu;ksa ds ftrus xq.k gSa os lHkh mlesa ijkdk"Bk dks
igqp x,
gSa ij vkneh mls csodwQ dgrk gSA ln~xq.kksa dk bruk
vuknj dgha ugha ns[kkA
1 ku%to kao garIba jaanavar kha gayaa @yaaoMik
k vah bhut kamajaaor p`aNaI hO . K vah bahut inaQa-na pSau hO .
ga vah dyaa ka pa~ hO . Ga ]prao@t saBaI
2 gaQao @yaa nahI krto Æ
k caupcaap maar Kanaa K AsaMtaoYa p`kT krnaa
ga KuSa haonaa Ga jaao imalao ]sao Ka laonaa
3 iksako cahoro pr sada ]dasaI Ca[- rhtI hO Æ
k ku%ta K baOla
ga saaMD Ga gaQaa
4 lq[k&nq[k] gkfu&ykHk कौन नह ं cnyrs
k ?iYa mauina K saaQau
ग gaQao Ga ]prao@t saBaI
5 sauK duK maoM kaOna saa samaasa hO
क bahuba`Iih K idgau
Ga WnW Ga AvyayaI Baava samaasa
2- >wjh dkNh ds nksuksa cSyksa ds uke Fks ghjk vkSj eksrhA nksukas iNkb
tkfr ds Fks-ns[kus esa lqanj] dke esa pkSdl] Mhy esa Å¡psA cgqr fnuksa
lkFk jgrs&jgrs nksuksa esa HkkbZpkjk gks x;k FkkA nksuksa vkeus&lkeus ;k
vkl&ikl cSBs gq, ,d&nwljs ls ewd&Hkk"kk esa fopkj&fofue; djrs FksA
,d] nwljs ds eu dh ckr dSls le> tkrk Fkk] ge ugha dg ldrsA
vo'; gh muesa dksbZ ,slh xqIr 'kfDRk Fkh] ftlls thoksa esa Js"Brk dk
nkok djus okyk euq"; oafpr gSA nksuksa ,d&nwljs dks pkVdj vkSj
lw?kdj viuk izse izdV djrs] dHkh&dHkh nksuksa lhax Hkh feyk fy;k
djrs Fks-foxzg ds ukrs ls ugha] dsoy fouksn ds Hkko ls] vkReh;rk ds
Hkko ls] tSls nksLrksa esa ?kfu"Brk gksrs gh /kSky&/kIik gksus yxrk gSA
1 >wjh dkNh kaOna qaa Æ
k baOlaaoM ka maailak K baOlaao ka vyaaparI
ga baOlaao ka KrIddar Ga kajaIha}sa ka caaOkIdar
2 ghjk vkSj eksrh kOsao qao Æ
k idKnao maoM sauMdr K kama maoM caaOksa
ga kd maoM Åcao Ga ]prao@t saBaI
3 ghjk vkSj eksrh kI vah kaOna saI ivaSaoYata hO ftlls euq"; oafpr gO
k Baa[-caaro kI Baavanaa K ivcaar ivainamaya ka guaNa
ga kzaor pirEama krnao kI Sai@t Ga ek dusaro ke mana kI baat
jaana laonaa
4 baOla Apnaa ps`ma kOsao p`kT krto hOM
k jaugaalaI krko K caaVkr
ga saIMga imalaakr Ga ]prao@t saBaI
5 ivaga`h ka Aqa- hO
k majaak K p`ms a
ga daostI Ga JagaD,a
3- vk/kh jkr ls Åij tk pqdh FkhA nksuksa x/sk vHkh rd [kM+s lksp
jgs Fks fd Hkkxsa ;k u Hkkxsa] vkSj eksrh vius fe=ks dh jLlh rksM+us
esa yxk gqvk FkkA tc og gkj x;k] rks ghjk us dgk-rqe tkvks] eq>s
;gha iM+k jgus nksA 'kk;n dgha HksaV gks tk,A eksrh us vk¡[kksa esa vklw
ykdj dgk-rqe eq>s bruk LokFkhZ le>rs gks] ghjk\ ge vkSj rqe
brus fnuksa ,d lkFk jgs gSaA vkt rqe foifÙk esa iM+ x,] rks eSa rqEgsa
NksM+dj vyx gks tkÅ!A ghjk us dgk-cgqr ekj iM+sxhA yksx le>
tk,xs] ;g rqEgkjh 'kjkjr gSA eksrh xoZ ls cksyk-ftl vijk/k ds fy,
rqEgkjs xys esa ca/ku iM+k] mlds fy, vxj eq> ij ekj iM+s] rks D;k
fpark! bruk rks gks gh x;k fd ukS&nl izkf.k;ksa dh tku cp xbZA os
lc rks vk'khokZn nsaxsA
1 kaMjaIhaOsa sao gaQao @yaao nahI Baagao Æ
k vao dIvaar TUTnao sao baoKbar qao ,. K vao vaha¡ sauKI qao .
ga vao Drto qao . Ga vao kayar qao .
2 rssaI kaOna taoD,nao lagaa Æ
k hIra K maaotI
ga gaQao Ga ]prao@t tInaaoM
3 maaotI hIra kao CaoD,kr @yaaoM nahIM gayaa Æ
k vah kaMjaIhaOsa maoM rhnaa caahta qaa .
K ]sao hIra kI icaMta qaI.
ga vah ima~ kao CaoDkr Baaganaa nahI caahta qaa .
Ga ]sao hIra nao manaa ikyaa qaa .
4 maaotI nao eosaa @yaao kha -ftl vijk/k ds fy, rqEgkjs xys esa ca/ku
iM+k] mlds fy, vxj eq> ij ekj iM+s] rks D;k fpark! bruk rks gks
gh x;k fd ukS&nl izkf.k;ksa dh tku cp xbZA os lc rks vk'khokZn
nsaxsA
k ]sao ApnaI prvaah nahI qaI .
K vah maar Kanao sao nahI Drta qaa .
ga ]sanao har maana ilayaa qaa .
Ga vah dUsaro kI AajaadI ko ilae saba kYT sahnao kao tOyaar qaa .
5 ApraQa maoM iksa ]psaga- ka p`yaaoga hO Æ
k ]p K Ap ga Apr Ga raQa
lhasaa kI ओर
MkMs+ frCcr esa lcls [krjs dh txgsa gSaA lksyg&l=jg gt+kj QhV dh
AÅ¡pkbZ gksus ds dkj.k muds nksuksa rjQ+ ehyksa rd dksbZ xk¡o&fxjko
ugha gksrsA ufn;ksa ds eksM+ vkSj igkM+ksa ds dksuksa ds dkj.k cgqr nwj
rd vkneh dks ns[kk ugha tk ldrkA Mkdqvksa ds fy, ;gh lcls
vPNh txg gSA frCcr esa xk¡o esa vkdj [kwu gks tk,] rc rks [kwuh
dks lt+k Hkh fey ldrh gS] ysfdu bu futZu LFkkuksa esa ejs gq,
vknfe;ksa ds fy, dksbZ ijokg ugha djrkA ljdkj [kqfQ+;k&foHkkx vkSj
iqfyl ij mruk [kpZ ugha djrh vkSj og¡k! xokg Hkh rks dksbZ ugha
fey ldrkA MdSr ifgys vkneh dks ekj Mkyrs gSa] mlds ckn ns[krs
gSa fd dqN iSlk gS fd ughaA
1 MkM+s frCcr esa lcls [krjukd txgsa D;ksa gSa\
d ;g lksyg&l=jg gt+kj QhV dh Å¡pkbZ ij gSA
[k ;g¡k vkl&ikl ehyksa rd dksbZ xk¡o ugha gSA
x Mkdqvksa ds fy, ;g lqjf{kr txg gSA
?k mi;qZDr lHkh dFku lR; gSaA
2 Mkdqvksa ds fy, Mk!M+s lcls vPNh txg D;ksa gSa\ 1
d iqfyl muls Mjrh gSA
[k cgqr ls ;k=kh ywVus ds fy, fey tkrs gSaA
x ywV vkSj gR;k dk dksbZ xokg ugha fey ikrkA
?k lqulku txg gSA
3 ;g¡k [kwu gksus ij [kwuh dks ltk D;ksa ugha fey ikrh\ 1
d D;ksafd ogk¡ tehankjh izFkk gSA
[k D;ksafd ogk¡! dksbZ U;k;ky; ugha gSA
x [kwuh ls lc Mjrs gSaA
?k D;ksafd [kwu djus okys ds f[kykQ dksbZ xokg ugha gksrkA
4 MkM+s dh vkoklh; fLFkfr dSlh gS\
d ;g¡k nwj&nwj rd dksbZ xk¡o ugha gSA
[k ;g¡k xk¡o cgqr ikl&ikl gSaA
x ;g¡k xk¡o dh vkcknh de gSA
?k ;gk¡ xk¡o dh l?ku vkcknh gSA
5 ^futZu* 'kCn esa milxZ gS&
d fuA [k fuj~A x uhjA ?k futA
miHkksDrkokn dh laaLÑfr
1- èkhjs&èkhjs lc dqN cny jgk gSA ,d u;h thou&'kSyh viuk
opZLo LFkkfir dj jgh gSA mlds lkFk vk jgk gS ,d u;k
thou&n'kZu-miHkksDrkokn dk n'kZuA mRiknu c<+kus ij Tkksj gS pkjksa
vksjA ;g mRiknu vkids fy, gS vkids Hkksx ds fy, gS] vkids lq[k
ds fy, gSA ^lq[k* dh O;k[;k cny xbZ gSA miHkksx&Hkksx gh lq[k gSA
,d lw{e cnyko vk;k gS ubZ fLFkfr esaA mRikn rks vkids fy, gSa]
ij vki ;g Hkwy tkrs gSa fd tkus&vutkus vkt ds ekgkSy esa
vkidk pfj= Hkh cny jgk gS vkSj vki mRikn dks lefZir
Z haoto jaa rhoM
hOM .
1 Aaja iksaka p`Baava bZ, rha hO
k ]%padna K baajaar ga ]pBaao@tavaad Ga nayaI jaIvana SaOlaI
2 miHkksDrkokn maoM iksa pr bala idyaa jaa rha hO
k Baaoga ivalaaisata pr K ]%padna baZ,anao pr
ga sauK baZ,anao pr Ga cair~ badlanao pr
3 sauK kI vat-maana pirBaaYaa @yaa hO\
k mRiknu c<+kuk gh lq[k gSA K miHkksx&Hkksx gh lq[k gSA
ga idKavaa krnao maoM sauK hO . Ga ]prao@t saBaI
4 miHkksDrkoknh thou&'kSyh ko karNa @yaa badla rha hO\
k cair~ K sauK kI pirBaaYaa
ga jaIvana ko p`it d`iYTkaoNa Ga ]prao@t saBaI
5 [sa gaVaMSa ko paz AaOr laoKk ka naama hO\
k miHkksDrkokn dh laLÑfr] ';kekpj.k nqcs
K lhasaa kI Aaor ]rahula saakR%yaayana
ga saaMvalao sapnaaoM kI yaad ]jaaibar husaOna
Ga ukuk lkgc dh iq=h nsoh eSuk dks HkLe dj fn;k x;k ]
caplaa dovaI
2- ge lkaLÑfrd vfLerk dh ckr fdruh gh djsa ijaijkvksa dk
voewY;u gqvk gS] vkLFkkvksa dk {kj.k gqvk gSA dM+ok lp rks ;g gS
fd ge ckSf)d nklrk Lohdkj dj jgs gSa] if'pe ds lkaLÑfrd
mifuos'k cu jgs gSaA gekjh ubZ laLÑfr vuqdj.k dh laLÑfr gSA ge
vk/qkfudrk ds >wBs izfreku viukrs tk jgs gSaA izfr"Bk dh va/kh
izfrLi/kkZ esa tks viuk gS mls [kksdj Nn~e vk/qkfudrk dh fxj¶r esa
vkrs tk jgs gSaA laLÑfr dh fu;a=d 'kfDr;ksa ds {kh.k gks tkus ds
dkj.k ge fnXHkzfer gks jgs gSaA
1 miHkksDrkoknh laLÑfr us gekjh ijijkvksa vkSj vkLFkkvksa dks fdl
izdkj izHkkfor fd;k gS\ 1
d mudk fodkl gqvk gSA
[k mudk voewY;u rFkk {kj.k gqvk gSA
x muesa ifjorZu vk;k gSA
?k ;s ;Fkkor gSaA
2 ckSf)d nklrk Lohdkjus dk vk'k; gS& 1
d ekufld xqykehA
[k nkl cu tkukA
x ge if'peh laLÑfr dks viukrs tk jgs gSaA
?k viuh laLÑfr dks cpkukA
3 gekjh ubZ laLÑfr dSlh gS\ 1
d vuqdj.k dh laLÑfr gSA [k ewY;ksa dh laLÑfr gSA
x loZJs"B laLÑfr gSA ?k lef)'kkyh laLÑfr gSA
4 ge fnXHkzfer D;ksa gks jgs gSa\ 1
d vk/kqfud gksus ds dkj.kA
[k va/kh izfrLi/kZk ds dkj.kA
x ckSf)d nklrk ds dkj.kA
?k laLÑfr dh fu;a=d 'kfDr;ksa ds {kh.k gks tkus ds dkj.kA
5 ^vfLerk* 'kCn dk vFkZ gS& 1
d vknjA [k dk;ZØeA x vfLrRoA ?k lEekuA
3- bl laLÑfr ds Q®yko dk ifj.kke D;k gksxk\ ;g xaHkhj fpark
dk fo"k; gSA gekjs lhfer lalkèkuksa dk ?kksj viO;; gks jgk gSA
thou dh xq.kork vkyw ds fpIl ls ugha lqèkjrhA u cgqfoKkfir
'khry is;ksa lsA Hkys gh os varjkZ"Vªah; gksaA ihTkk vkSj cxZj fdrus gh
vkèkqfud gksa] gSa os dwM+k [kk|A lekt esa oxksZ dh nwjh c<+ jgh gS]
lkekftd ljksdkjksa esa deh vk jgh gSA thou Lrj dk ;g c<+rk
varj vkOks'k vkSj v'kkafr dks tUe ns jgk gSA tSls&tSls fn[kkos dh
;g laLÑfr Q®ysxh] lkekftd v'kkafr Hkh c<+sxhA gekjh lkaLÑfrd
vfLerk dk áLk rks gks gh jgk gS] ge y{;&Hkze ls Hkh ihfM+r gSaA
fodkl ds fojkV mÌs'; ihNs gV jgs gSa] ge >wBh rqf"V ds rkRdkfyd
y{;ksa dk ihNk dj jgs gSaA e;kZnk,¡ VwV jgh gSa] uSfrd ekunaM <hys
iM+ jgs gSaA O;fDRk&dsanzdrk c<+ jgh gS] LokFkZ ijekFkZ ij gkoh gks jgk
gSA Hkksx dh vkdka{kk,! vkleku dks Nw jgh gSaA
1 miHkksDrkoknh laLÑfr ds Q®yko dk ifj.kke D;k gksxk\
k lhfer lalkèkuksa dk ?kksj viO;;
K lekt esa oxksZ dh nwjh c<+uk
ga O;fDRk&dsanzdrk c<uk
Ga ]prao@t saBaI
2 thou dh xq.kork fdlls ugha lqèkjrh
d dUQa K AalaU ga caavala dala Ga kUD,a KaV
3 kaOna sao kUD,a KaV AaQauinak samaJao jaato hOM
k ihTkk K cxZj x 'khry is; Ga ]prao@t saBaI
4 miHkksDrkoknh laLÑfr ds baZ,nao ka pirNaama nahI hO
k fodkl ds fojkV mÌs'; ls ihNs gVuk
K LokFkZ ijekFkZ ij gkoh gksuk
x uSfrd ekunaM kD,o gksuk
Ga y{;&Hkze ls ihfM+r gksuk
5 या vkOks'k vkSj v'kkafr dks tUe ns jgk gSA
d iSaxaa maoM AMtr K Kana pana ka AMtr
ga thou Lrj dk c<+rk varj Ga ivakasa ka vat-maana sva$p
lk¡oys liuksa dh ;kn
bl gqtwe esa vkxs&vkxs py jgs gSa] lkfye vyhA vius da/ksa ij
lSykfu;ks dh rjg vius varghu lQj dks cks> mBk, A ysfdu ;g
lQj fiNys reke lQjksa ls fHkUu gSA HkhM+&HkkM+ dh ftanxh vkSj
ruko ds ekgkSy ls lkfye vyh dk ;g vkf[kjh iyk;u gSA vc
rks osk ml ou&i{kh dh rjg izd`fr esa foyhu gks jgs gSa] tks ftanxh
dks vkf[kjh xhr xkus ds ckn ekSr dh xksn esa tk clk gksA dksbZ
vius ftLe dh gjkjr vkSj fny dh /kM+du nsdj Hkh mls ykSVkuk
pkgs rks og i{kh vius liuksa ds xhr nksckjk dSls xk ldsxk A
mi;ZqDr x|ka'k ds vk/kkj ij lgh fodYiksa dk p;u dhft,(१) varghu lQj dk vk'k; gS
d cgqr yEch ;k=kk [k e`R;q ds mijkar vafre ;k=k
x taxyksa esa HkVd tkuk ?k gqtwe esa vkxs pyuk
(२) lkfye vyh dk ;g vkf[kjh iyk;u dSls Fkk \
d viuk dke NksM+ jgs Fks
[k viuk nÝ+rj NksM+ ds Hkkx jgs Fks
x fons'k tkdj cl jgs Fks
?k ekSr ds vkxks'k esa pys x, A
(३) lkfye fdl ou i{kh dh rjg Fks
d tks ca/kuksa esas jg dj xhr xkrk gSA
[k tks ikuh esa [ksyrk gSA
x tks eqDr izd`fr esa xhr xkrk gSA
?k tks vkdk'k esa Å¡pk mM+rk gS A
(४) izd`fr ls lkfye vyh dk laca/k dSlk Fkk \
d izd`fr muds fy, mi;ksx dh oLrq Fkh
[k os izd`fr ij fot; Ikkuk pkgrs Fks
x os izd`fr dk nksgu dj lQy gksuk pkgrs Fks
?k os izd`fr dk vkReh; fgLlk cu dj jgrs Fks
(५) ^liuksa ds xhr xkuk* dk rkRi;Z gS
d viuk ialnhnk dk;Z djuk
[k uhan esa xkus xkuk
x xkus eas liuksa dk o.kZu djuk
?k >wBha ckrs djuk
2 uSlfxZd fTkanxh dk izfr:i cu x;s FksA lkfye vyh izÑfr dh
nqfu;k esa ,d Vkiw cuus dh ctk, vFkkg lkxj cudj mHkjs FksA tks
yksx muds Hkze.k'khy LoHkko vkSj mudh ;k;kojh ls ifjfpr gSa] mUgsa
eglwl gksrk gS fd oks vkt Hkh if{k;ksa ds lqjkx esa gh fudys gSa]
vkSj cl vHkh xys esa yach nwjchu yVdk, vius [kkstiw.kZ urhtksa ds
lkFk ykSV vk,xsA tc rd oks ugha ykSVrs] D;k mUgsa x;k gqvk eku
fy;k tk,! esjh vk[ksa ue gSa] lkfye vyh] rqe ykSVksxs uk!
(१) uSlfxZd fTkanxh ds izfr:i dk vk'k; gS
k pixayaaoM sao p`oma
K p`Ñit sao gahra lagaava rKnao vaalao
ga sabasao imalajualakr rhnaovaalao
Ga Hkze.k p`omaI
(२) lkfye vyh izÑfr dh nqfu;k esa ,d Vkiw cuus dh ctk,
vFkkg lkxj cudj mHkjs FksA [sa kqana Wara laoKk @yaa khnaa
caahto hOM .
k vao sada ApnaI Alaga duinayaa basaato rho.
K vao samaud` yaa~a krto rho .
ga vao sada p`kRit sao inakT saMbaMQa banaayao rho .
Ga ]prao@t maoM sao kao[- nahI
(३) Hkze.k'khy LoHkko vkSj ;k;kojh ka AaSaya iksasao hO
k tlaaSanao K GaUmanao ifrnao
ga yaa~a krnao Ga ]prao@t maoM sao kao[- nahI
(४) saailama AlaI iksakI Kaoja krto rho
k gaaOryaa kI K dula-Ba pixayaaoM kI
ga maaor kI Ga haiqayaaoM kI
(५) [sa gaVaMSa ko Paaz ko laoKk hOM
k mahadovaI vamaa- K p`omacaMd
ga jaaikr husaOna Ga jaaibar husaOna
]%tr saMkMkotot
nks cSyksa dh dFkk
gaVaMSa (1) 1 ga 2 K 3 Ga 4 Ga 5 ga
gaVaMSa (2) 1 k 2 Ga 3 Ga 4 K 5 Ga
gaVaMSa (3) 1 Ga 2 ga 3 Ga 4 k 5 K
lhasaa kI Aaroro
gaVaMSa (1) 1 Ga 2 ga 3 Ga 4 k 5 K
miHkkssDrkokn dh laLÑfr
gaVaMSa (1) 1 ga 2 K 3 K 4 Ga 5 k
gaVaMSa (2) 1 K 2 ga 3 k 4 Ga 5 ga
gaVaMSa (3) 1 Ga 2 Ga 3 Ga 4 ga 5 ga
lko¡o¡ ys liuksa sa dh ;kn
gaVaMSa (1) i K ii Ga iii ga iv Ga v k
gaVaMSa (2) i k ii ga iii K iv K v Ga
gaV paz pr AaQaairt laGau]%trIya p`Sna ( 2x5 AMkMk )
nks cSSyksas a dh dFkk
1- dkathgkSl esas dSn i'kqvksas dh gkfTkjh D;ksas yh tkrh gksxh\
]%tr & dkathgkSl esa dSn i'kqvksa dh gkfTkjh [sailae laI jaatI haogaI taik
kOd PaSau kI vaastivak saM#yaa ka pta cala sako AaOr pta lagaayaa jaa sako
ik ]namaoM sao kao[- Baaga tao nahI gayaa yaa mar tao nahI gayaa .
2- NksVh cPph dks cSSyksas a ds izzfr izse D;ksas a meM+ vk;k\
]%tr & baOlaaoM ko samaana CaoTI baccaI BaI jaulma ka iSakar qaI [sailae ]sako
mana maoM ]nako ilae dyaa ]maD, pD,I .]sakI saaOtolaI maata ]sako p`it kzaor
bata-va krtI qaI AtÁ ]sa kaomala mana kI baailaka nao jaba gayaa kao hIra maaotI
pr A%yaacaar krto doKa tao ]saka mana psaIja gayaa .
3- dgkuh esas cSyksas ds ekè;e ls dkSu&dkSu ls uhfr&fo"k;d ewwY;
mHkj dj vk, gSaS\
]%tr &dgkuh esa cSyksa ds ekè;e ls कौन-कौन से uhfr&fo"k;d ewY;
mHkj dj vk, gSa &
1 ivapi%t ko samaya hmaoSaa ima~ kI sahayata krnaa caaihe .
2 ApnaI AajaadI ko ilae hmaoSaa sajaga va saMGaYa-SaIla rhnaa caaihe .
3 iksaI kI AajaadI nahI CInanaa caaihe .
4 Apnao samaudaya ko iht ko ilae Apnao ihtaoM ka %yaaga krnao ko ile tOyaar
rhnaa caaihe .
5 pSau PaixayaaoM ko p`it dyaa ka bata-va krnaa caaihe .
6 is~yaaoM va baccaaoM ko p`it sammaanajanak bata-va krnaa caaihe .
4-dgkuh esa iszepan us x/sk dh fdu LoHkkoxr fo'ks"krkvksa ds vk/kkj
ij mlds izfr :<+ vFkZ ^eww[kZ* dk iz;ksx u dj fdl u, vFkZ dh
vkssj laadsr fd;k gS\
]%tr & p`omacaMd nao gaQao kI sahnaSaIlata ¸saIQaopna¸ kBaI k`aoQa na krna¸o
haina–laaBa sauK–duK maoM samaana rhnao¸ Aaid gauNaaoM ko AaQaar pr ]sao baovakUf
ko sqaana pr saMt svaBaava ka p`aNaI krar idyaa hO jaao bahut AiQak saIQaopna
ko karNa sammaana ka pa~ nahI samaJaa jaata .
5- fdu ?kVukvksas ls irk pyrk gS fd ghjk vkSSj eksrh esas xgjh nksLRkh
Fkh\
]%tr & phlaI GaTnaa maTr ko Kot kI qaI jaba maaotI maTr Kanao Kot mao
Gausaa AaOr [saI baIca Kot ko rKvaalaaoM nao ]sao Gaor ilayaa . pOr kIcaD, maoM
f^Msa jaanao vah Baaga na saka AaOr pkD, ilayaa gayaa .ima~ kao mausaIbat maoM
CaoD,kr hIra nahI Baagaa AaOr vaapsa Aa gayaa .]sao BaI pkD, ilayaa gayaa .
dUsarI GaTnaa kaMjaIhaOsa kI qaI jaba maaotI ko p`yaasaaoM sao kajaIhaOsa kI dIvaar
TUT gayaI AaOr vaha^M kOd pSauAaoM kao AajaadI imala gayaI pr hIra ko baMQana na
TUTnao ko karNa maaotI ]sao CaoD,kr nahI gayaa .[satrh daonaaoM ima~aoM nao
mausaIbat maoM saccaI ima~ta ka pircaya idyaa .
6- ^yssfdu vkSSjr tkr ij lhaax pykuk euk gS] ;g Hkwwy tkrs gksA* ghjk ds bl dFku ds ekè;e ls L=h ds izfr çsepaan ds n``f"Vdks.k dks
Li"V dhft,A
]%tr & p`omacaMd naarI ko p`it sammaanajanak vyavahar ko pxaQar qao. vao ]nako
iva$W ihMsaa kao Anauicat maanato qao .hmaaro doSa maoM p`acaInakala naarI kao
sammaanaIya maanaa jaata rha hO [sailae ]napr jaulma krnaa yaa ]nho kzaor
dND donao ko iKlaaf qao .
7- fdlku thou okys lekt esa i'kq vkSj euq"; ds vkilh laca/kkas dks
dgkuh esas a fdl rjg O;Dr fd;k x;k gS\S\
]%tr & [sa khanaI maoM batayaa gayaa hO ik iksaanaaoM ka Apnao palatu pSauAaoM
sao Baavanaa%mak saMbaMQa haota hO .JaUrI Apnao baOlaaoM kao Apnao pu~aoM kI Baait snaoh
krta qaa AaOr ]nhoM fUla kI CD,I sao BaI na CUta qaa .baOla BaI Apnao svaamaI
ko p`it pUrI inaYza rKto hO qao AaOr ]sako ilae kD,a pirEama krnao sada
tOyaar qao .
8- ^bruk rks gks gh x;k fd ukS nl izkf.k;ksas dh tku cp xbZA os
lc rks vk'khokZn nsaxsa*-eksrh ds bl dFku ds vkyksd esas mldh
fo'kss"krk,¡ crkb,A
]%tr &maaotI ]ga` va k`a^MitkarI p`kRit ka baOla qaa .kaMjaIhaOsa maoM ]sako
p`yaasa
sao vaha^M kOd Anya pSauAaoM kao AajaadI imala ga[- ikntu hIra ko galao maoM rssaI
pD,I haonao ko karNa vao svayaM Aajaad na hao sako .[tnaa haonao pr BaI ]sao
[sa baat ka saMtaoYa hO ik ]sako p`ya%naao sao dUsaro jaIvaaoM kao AajaadI imala
ga[- .maaotI ko [sa kqana sao ]sako ek inasvaaqa- k`aitkarI svaBaava ka pta
calata hO ijasao ilae svayaM kI AajaadI sao mah%vapUNa- hO ApnaI jaait AaOr
samaudaya kI maui@t .
9- vk'k; Li"V dhft,d vo'; gh muesa dkssbZ ,slh xqqIr 'kfDr Fkh] ftlls thoksas a esas a
े ठता dk nkok djus okyk euq"q"; oafpr gSA
[k ml ,d jksVh ls mudh Hkw[k rks D;k 'kkaar gksrh ij nksuksas ds ân;
dks ekuks Hkksstu fey x;kA
]%tr k & manauYya svayaM kao sava-EaoYz p`aNaI khta hO ikntu ]sako pasa vah
gauPt Sai@t nahI hO ik Anya p`aiNayaao kI trh dUsaro p`aNaI ko mana kI baat
jaana lao .manauYya ivacaar ivainamaya ko ilae BaaYaa yaa baaolaI pr AaiEat hO.gaaya
baOlaaoM kI Baa^Mit vah maUk BaaYaa maoM baatcaIt nahIM kr sakta.
]%tr K & CaoTI baailaka nao jaba jaulma ko iSakar hIra maaotI kao ek ek
raoTI iKlaayaa tao ]nakI BaUK SaaMt nahI hu[- pr daonaaoM ko )dya kao [sa baat
kI saMtuiYT imalaI ik ]sa Gar maoM kao[- tao hO ijasao ]nakI prvaah hO AaOr
ijanako mana maoM ]nako ilae snaoh hO .
lhasaa kI Aaroro
1 frCcr dh dkSu&dkSu&lh ckrs ys[kd dks vPNh yxha\
]%tr & laoKk kao yah baat AcCI lagaI ik itbbat maoM Baart kI trh jaait
p`qaa CuAaCUt prda p`qaa Aaid baura[- nahI qaI .[sailae iksaI ko yaha^M AasaanaI
sao p`vaoSa kr sakto qao AaOr caaya Aaid banavaa sakto qao .
2 itbbat maoMo M sabasao Ktrnaak jagah kaOOna saI hO AaOr @yaaoMo?
]%tr & itbbat maoM sabasao Ktrnaak sqaana Da^MDo hO . saaolah sa~rh hjaar
fIT }^Mcao sqaana haonao karNa dUr tk kao[- gaa^Mva nahI haota [sailae DakuAaoM
ka Baya banaa rhta hO .
3 itbbat maoMo M hiqayaaraoMo M ka kanaUna na haonao ko karNa yaai~yaaoMo M kao iksap`kar
ka Baya rhta hO Æ
]%tr &itbbat maoM hiqayaarMao ka kanaUna na haonao ko karNa laaoga ipstaOla baMdUk
kao laazI kI trh loakr ifrto hOM [sailae yaai~yaaoM kao jaana ka Ktra banaa
rhta hO .
4 laoKk la=kaor ko maaga- maoMo M iksa karNa ipCD, gayaa Æ
]%tr & laoKk la=kaor ko maaga- maoM iksa karNa ipCD, gayaa @yaaoMik vah
ijasa GaaoD,o kI savaarI kr rha qaa vah QaImaa qaa AaOr ek sqaana pr vao dUsaro
rasto calao gayao tba ]nhoM laaOTnaa pD,a .
5 laoKk nao Saookr ivahar maoMo M yajamaana ko pasa saumait kao jaanao sao raooka
prntu dUsarI baar raoknao ka p`yaasa @yaaoMo M nahI ikyaa Æ
]%tr &laoKk nao dUsarI baar saumait kao raoknao ka p`yaasa @yaaoM nahI ikyaa
@yaaoMik bauWvacana ko Anauvaad kI hstilaiKt 103 paoaiqayaa^M pZ,nao maoM vyast hao
gayao.laoKk ekaMt maoM ]na ga`nqaao kao pZ,naa caahto qao .
miHkksDrkokn dh laLÑfr
1- ys[kd ds vuqqlkj thou esas a ^lq[k* ls D;k vfHkizzk; gSS\
]%tr & ys[kd ds vuqlkj ^lq[k* dh O;k[;k cny xbZ gSA
miHkksx&Hkksx gh lq[k ekuk tkus yxk gSA jaIvana maoM sauK panao ka
matlaba baajaar maoM p`caairt vastuAaoM ka AiQak sao AiQak ]pyaaoga krnaa maanaa
jaanao lagaa hO .
2- vkt dh miHkksDrkoknh laLÑfr gekjs nSSfud thou dks fdl izzdkj
izHkkfor dj jgh gS\
]%tr & vkt dh miHkksDrkoknh laLÑfr gekjs nSfud thou dks
vusd izdkj ls izHkkfor dj jgh gS A jaOsao hma iva&apna maoM p`caairt
vastuAaoM ka AiQak sao AiQak p`yaaoga krnao lagao hOM . hma gauNava%ta kao
AnadoKa krko kuD,a KaV Kanao lagao hOM .p`saaQana saamaiga`yaaoM ka [stomaala
baZ, gayaa hO .]PaBaao@tavaadI samaaja ko Anau$p hma fOSanaprst bana gayao
hOM .
3- ys[kd us miHkksDrk laLÑfr dks gekjs lekt ds miHkksDrk laLÑfr
fy, pqqukSrh D;ksas adgk gS\
]%tr & ys[kd us miHkksDrk laLÑfr dks gekjs lekt ds fy, pqukSrh
dgk gS D;kfsad gekjh lkaLÑfrd vfLerk dk âkl rks gks gh jgk gS]
ge y{;&Hkze ls Hkh ihfM+r gSaA fodkl ds fojkV mÌs'; ihNs gV jgs
gSa] ge >wBh rqf"V ds rkRdkfyd y{;ksa dk ihNk dj jgs gSaA e;kZnk,¡
VwV jgh gSa] uSfrd ekunaM <hys iM+ jgs gSaA O;fDRk&dsanzdrk c<+ jgh gS]
LokFkZ ijekFkZ ij gkoh gks jgk gSA Hkksx dh vkdka{kk,¡ vkleku dks Nw
jgh gSaA
4- vk'k; Li"V dhft,1 tkuss&vutkus vkt ds ekgkSSy esa vkidk pfj= Hkh cny jgk gS
vkSSj vki mRikn dks lefiZr होते tk jgs gSaSA
2 izzfr"Bk ds vusd :i gkssrs gSa]a] pkgs os gkL;kLin gh D;ksas a u gksA
]%tr 1 Aaja ko pirvaSa maoM hma sabako cair~ pr ]pBaao@tavaadI saMskiRt ka
p`Baava baZ,ta jaa rha hO AaOr hma baajaar maoM ]plabQa vastuAao pr inaBa-r krnao
lagao hO.jaOsao kuC vaYa- phlao maaobaa[la kuC AmaIrao ko ]pyaaogaI maanaI jaatI qaI
pr saba maaobaa[la ko ibanaa svayaM kao AQaUra mahsaUsa krto hO .
]%tr 2 & ]pBaao@tavaadI samaaja maoM JaUzI Saana kI Kaitr kuC laaoga majaak
ka pa~ bananao lagao hO . vejhdk vkSj ;wjksi ds dqN ns'kksa esa vki ejus
ds igys gh vius vafre laLdkj vkSj vuar foJke dk izcaèk Hkh ,d
dher ij dj ysrs gSA vkidh dcz ds vklikl lnk gjh ?kkl gksxh
A
pkgsa rks ogk¡ QOokjs gksaxs vkSj ean eofu esa fujarj laxhr HkhA dy
Hkkjr esa Hkh ;g laHko gks ldrk gSA vejhdk esa vkt tks gks jgk gS]
dy og Hkkjr esa Hkh vk ldrk gSA
6- vkids vuqlkj oLrqqvksas dks [kjhnus dk vkèkkj oLrq dh xqq.koRrk
gksuh pkfg, ;k mldk foKkiu\ rdZ nssdj Li"V djsasA
]%tr & oLrqvksa dks [kjhnus dk vkèkkj oLrq dh xq.koRrk gksuh pkfg,
u fd mldk foKkiu @yaaoMik iva&apnaaoM maoM iksaI vastu kao baZ,a caZakr
poSa ikyaa jaata hO . iva&apnaaoM maoM JaUzo davao ike jaato hOM .
lko¡ys liuksas dh ;kn
1- fdl ?kVuk us lkfye vyh ds thou dh fn'kk dks cny fn;k
vkSj mUgsas i{kh izszeh cuk fn;k\
उ तर & cpiu ds fnuksa esa] mudh ,;jxu ls ?kk;y gksdj fxjus
okyh uhysdaB dh og xkSjS;k lkjh fTkanxh mUgsa [kkst ds u,&u,
jkLrksa dh rjQ ys tkrh jghA bl ?kVuk us lkfye vyh ds thou
dh fn'kk dks cny fn;k vkSj mUgsa i{kh izseh cuk fn;k A
2- lkfye vyh us iwwoZ izèkkuea=h ds lkeus i;kZoj.k ls laacaf/kr
fdu laaHkkfor [krjksa dk fp= [khapk gksxk fd ftlls mudh
vk¡[ksas a ue gks xbZ Fkha\
]%tr & saailama AlaI nao ]nho batayaa haogaa ik pyaa-varNa maoM Aa rho badlaava
ko karNa Anaok pxaI lauPt haonao ko kgaar pr hO .BaivaYya maoM hma [namaoM sao
Anaok dula-Ba pixayaaoM kao doK nahI sakoMgao .gaa^va kI KotI BaI [sasao p`Baaivat
haogaI.yah saunakr caaOQarI carNa isaMh ko Aa^MKaoM maoM panaI Aa gayaa haogaa .
3- ykWjsal dh iRuh QhMk us ,slk D;ksa dgk gksxk fd esjh Nr ij
cSBSus okyh xksjS;k ykWjsal ds ckjs esas a <ssj lkjh ckrsas tkurh gSS\
]%tr & laa^roMsa kI p%naI nao eosaa [sailae kha haogaa @yaaoMik laa^roMsa p`kRit
p`omaI qao AaOr p`kRit kao sajaIva maanakr ]nasao saIQao jauD,o haoMgao . vao Aksar
pixayaaoM kI duinayaa maoM jaakr ]naka Avalaaokna krto haoMgao .
4- vk'k; Li"V dhft,-
dksbZ vius ftLe dh gjkjr vkSSj fny dh /kM+du nsdj Hkh mls
ykSSVkuk pkgs rks og i{kh vius liuksas ds xhr nksckjk dSls xk ldssxk!
]%tr & [saka AaSaya yah hO ik saailama AlaI pixayaaoM kI duinayaa CaoD,kr
jaa cauko hO . ]naka inaQana hao cauka hO [sailae kao[- ]nho SarIr kI
gamaIAaOr QaD,kna dokr jaaivat krnaa caaho tao yah AsaBaMva hO .
5 lkfye vyh vkSSj Mh- ,p- ykWjsal esas D;k lekurk Fkh\
]%tr & saailama AlaI pxaI iva&anaI qao AaOr DI eca laa^ros
M a kiva AaOr
]pnyaasakar qao .vao daonaaoM p`kRit p`omaI qao .]naka p`kRit sao gahra lagaava tqaa
saMbaMQa qaa .daonaaoM p`kRit kI sauRrxaa krko maanava jaIvana kao bacaanaa caahto qao
.daonaaoM kao pixayaao sao lagaava qaa tqaa vao ]nakao lauPt haonao sao bacaanaa caahto qao
.
dkO;ka’k vk/kkfjr iz’u ¼5½
iz'u 1- fuEufyf[kr dkO;ka’k dks i<+dj iwNs x, iz’uksa ds mRrj
nhft, &
1- fganw ewvk jke dfg eqlyeku [kqnkbZA
dgS dchj lks thork] tks nqgq ds fudV u tkbZAA
¼d½ dchj ds vuqlkj thfor dkSu gS\
mRrj & dchj ds vuqlkj lkEiznkf;d HksnHkko vkSj dV~Vjrk ls
nwj jgus okyk euq"; gh thfor gSA
¼[k½ dchj us fdudks ejs gq, O;fDr;ksa ds leku ekuk gS
mRrj & dchj us fgUnw vkSj ewlyeku ds uke ij dV~Vj cus
yksxksa dks ejs gq, ds leku ekuk gSA
¼x½ dchj fdl izdkj dk euq"; pkgrs gSa\
mRrj & dchj fgUnw&eqlyeku ds HksnHkko ls ijs jgus okyk mnkj
euq"; pkgrs gSaA
2- eksdksa dgkWa <Waw<s cans] eSa rks rsjs ikl esaA
uk eSa nsoy uk eSa elftn] uk dkcs dSykl esa!
Ukk rks dkSus fdz;k&deZ esa] ugh ;ksx cSjkx esa
[kksth gks; rks rqjrS fefygkSa] iyHkj dh ryk’k esaA
dgSa dchj lquksa HkbZ lk/kks] lc LokWalks dh LokWal esaAA
¼d½ dfo ,oa dfork dk uke fyf[k, &
mRrj & dfo&dchj] dfork&lcn
¼[k½ euq"; bZ’oj dks dgkWa&dgkWa <wWa<rk gS\
mRrj & eafnj] efLtn] rhFkZ] ;ksx ,oa /kkfeZd deZdkaMksa esaA
¼x½ dfo us bZ’oj izkfIr ds fy, D;k LFkku crk;k gS\
mRrj & vius varZeu esaA
¼?k½ ^^dkSus fdz;k deZ esa** okD; esa dkSu lk vyadkj gS\
mRrj & vuqizklA
¼M-½ ^^LokWalks dh LokWal** ls D;k vfHkizk; gS\
mRrj & gj txg] gj izk.kh dk g`n;A
3- [kk&[kkdj dqN ik;sxk ugha]
u [kkdj cusxk vgadkjhA
le [kk rHkh gksxk leHkkoh]
[kqysxh lkWady can }kj dhA
¼d½ ^^[kk&[kkdj** ls D;k rkRi;Z gS\
mRrj & Hkksx] miHkksx esa yxs jgukA
¼[k½ ^leHkkoh* fdls dgk x;k gS\
mRrj & tks Hkksx ,oa R;kx ds chp ekxZ viukrk gSA
¼x½ can }kj dh lkWady [kqyus ls D;k gksxk\
mRrj & izHkq&izse izkIr gksxkA lk/kd dk eu HkfDr esa jesxkA
4- vkbZ lh/kh jkg ls] xbZ u lh/kh jkgA
lq"kqe&lsrq ij [kM+h Fkh] chr x;k fnu vkg!
tsc VVksyh] dkSM+h u ikbZA
ek>h dks nWaw] D;k mrjkbZ\
¼d½ ^^lq"kqe&lsrq** fdls dgk x;k gS\
mRrj & lq"kqEuk ukM+h dh lk/kuk dksA
¼[k½ dof;=h dk fnu dSls chr x;k\
mRrj & gB;ksx&lk/kuk esaA
¼x½ ^^tsc VVksyuk** ls D;k vk’k; gS\
mRrj & vius thou dh miyfC/k;ksa ds ckjs esa fopkj djukA
¼?k½ ^^ek>h** 'kCn fdlds fy, iz;qDr gqvk gS\
mRrj & bZ’oj ds fy,A
¼M-½ lq"kqe&lsrq esa dkSu&lk vyadkj gS\
mRrj & vuqizklA
5- Ekuq"k gkSa rks ogh jl[kkfu clkSa czt xksdqy xkWao ds Xokju
tkS ilq gkSa rks dgk cl esjks] pjkSa fur uan dh /ksuq eWa>kjuAA
ikgu gkSa rks ogh fxfj dks tks fd;ks gfjN= iqjanj /kkjuA
tkS [kx gkSa rks clsjks djkSa fefy dfyanh dwy dnac dh MkjuAA
¼d½ jl[kku vxys tUe esa dgkWa fuokl djuk pkgrs gSa\
mRrj & czt Hkwfe esaA
¼[k½ jl[kku euq"; :i esa vxys tUe esa D;k cuuk pkgrs gSa\
mRrj & xk; pjkus okys XokykA
¼x½ ;g loS;k fdl Hkk"kk esa jpk x;k gS\
mRrj & cztHkk"kkA
¼?k½ ^^dkfyanh dwy dnac dh Mkju** esa dkSu lk vyadkj gS\
mRrj & vuqizklA
¼M-½ dfo i{kh cudj dgkWa clsjk djuk pkgrk gS\
mRrj & ;equk&rV ij dnac ds isM+ksa dh Mky ijA
6- eksjijok flj mij jkf[kgkSa] xaqt dh eky xjsa ifgjkSxhA
vksf<+ firacj yS ydqVh cu xks/ku Xokjfu lax fQjkSaxhAA
Hkkorks oksfg esjks jl[kkfu lksa rsjs dgs lc Lokax djkSaxhA
;k eqjyh eqjyh/kj dh v/kjku /kjh v/kjk u /kjkSaxhAA
¼d½ xksih d`".k dk :i /kkj.k djus ds fy, D;k&D;k djuk
pkgrh gSa\
mRrj & flj ij eksj ia[k /kkj.k] xys esa xaqt dh ekyk iguuk]
ihys oL= /kkj.k] gkFkksa esa ykBh ysdj Xokyksa ds lax ?kweuk
pkgrh gSa\
¼[k½ xksih gksaBksa ij eqjyh D;ksa ugha j[kuk pkgrh\
mRrj & D;ksafd xksih eqjyh ds izfr lkSfr;k Mkg j[krh gS] d`".k
lnk eqjyh ctkus esa yhu jgrs gSa xksfi;ksa ij /;ku ugh nsrs
vr% og eqjyh ls bZ";kZ djrh gSaA
¼x½ i|ka’k ls vuqizkl vyadkj dk ,d mnkgj.k NkWaVdj
fyf[k,A
mRrj & ^^xks/ku Xokjfu lax fQjkSxh**A
7- D;k\ & ns[k u ldrh tathjksa dk xguk\
gFkdfM+;kWa D;ksa\ ;g fczfV’k jkt dk xguk]
dksYg dk pjZd pWaw\ & thou dh rku]
fxV~Vh ij vWaxqfy;kas us fy[ks xku!
gWaw eksV [khprk yxk isV ij twvk]
[kkyh djrk gWaw fczfV’k vdM+ dk dwWavkA
fnu esa d:.kk D;ksa txs] :ykusokyh]
blfy, jkr esa xtc <k jgh vkyh\
¼d½ dfo us fczfV’k jkt dk xguk fdls dgk gS\
mRrj & iSjksa dh csfM+;kWa vkSj gkFkksa dh gFkdfM+;ksa dksaA
¼[k½ tsy esa dfo dks 'kkjhfjd naM ds :i esa dkSu&dkSu ls
dke djus iM+rs Fks\
mRrj & gFkkSM+s ls iRFkj rksM+uk] dksYgw pykuk] jLlh cka/kdj eksV
[khapuk vkfnA
¼x½ ^^[kkyh djrk gWaw fczfV’k vdM+ dk dwWavk** & vk’k; Li"V
dhft,A
mRrj & dfo ;kruk,Wa lgdj] vaxzstksa ds lkeus vijkts; jgdj
mudh vdM+ dks rksM+rk gSA
8- D;ksa gwd iM+h\
osnuk cks> okyh&lh(
dksfdy cksyks rks!
D;k ywVk\
e`nqy oSHko dh
j[kokyh&lh]
dksfdy cksyks rks!
D;k gqbZ ckoyh\
v/kZjkf= dks ph[kh]
dksfdy cksyks rks!
fdl nkokuy dh
Tokyk,Wa gS nh[kh\
Dksfdy cksyks rks!
¼d½ dfo ,oa dfork dk uke fy[kksA
mRrj & dfo & ek[kuyky prqosZnhA
dfork & dSnh vkSj dksfdyk
¼[k½ dks;y fdl le; ph[kh\
mRrj & vk/kh jkr ds le;A
¼x½ dfo us dks;y dh vkokt dks ^gwd* D;ksa dgk gS\
mRrj & D;ksafd dks;y dh vkokt esa nq[k vkSj osnuk dh vuqHkwfr FkhA
¼?k½ ^^nkokuy dh Tokyk,Wa** dk D;k vk’k; gS\
mRrj & cgqr Hkkjh nq[kA
¼M-½ ^^e`nqy oSHko dh j[kokyh&lh fdls dgk x;k gS\
mRrj & dks;y dksA
9- QSyh [ksrksa esa nwj ryd
e[key dh dksey gfj;kyh]
fyiVha ftlesa jfo dh fdj.ksa
pkWanh dh lh mtyh tkyhA
frudksa ds gjs&gjs ru ij
fgy gfjr :f/kj gS jgk >yd]
';key Hkw&ry ij >qdk gqvk
uHk dk fpj fueZy uhy Qyd!
¼d½ dfo us gfj;kyh dks e[key ds leku dksey D;ksa dgk gS\
mRrj & gfj;kyh dh dkseyrk o e/kqjrk ds dkj.kA
¼[k½ gjh ?kkl ij iM+h vksal dh cWawnksa dks ns[kdj dfo D;k dgrk gS\
mRrj & vksal dh cwansa lw;Z ds izdk’k esa gfjr jDr dk vkHkk"k nsrh gSA
¼x½ gfj;kyh ij lw;Z dh fdj.ksa dSlh yx jgh gSa\
mRrj & pkWanh dh mtyh tkyh ds leku yx jgh gSaA
¼?k½ ^^pkWanh dh lh mtyh tkyh** esa dkSu lk vyadkj gS\
mRrj & miekA
¼M-½ dkO;ka’k esa iz;qDr 'kCn ^uHk* dk i;kZ;okph 'kCn fyf[k,A
mRrj & vkdk’k] xxu] O;kseA
10- jksekafpr lh yxrh olq/kk
vkbZ tkS xsgWaw esa ckyh]
vjgj lubZ dh lksus dh
fdadf.k;kWa gS 'kksHkk’kkyh!
mM+rh Hkhuh rSykDr xa/k
Qwyh ljlksa ihyh] ihyh]
yks] gfjr /kjk ls >kWad jgh
uhye dh dfy] rhlh uhyh!
¼d½ olq/kk fdl izdkj jksekafpr lh yx jgh gS\
mRrj & xsgWaw vkSj tkS dh ckfy;ksa dks mxkdjA
¼[k½ ljlksa fdl izdkj viuk izHkko mRiUu dj jgh gS\
mRrj & vius ihys jax ,oa rSyh; lqxaf/kr okrkoj.k lsA
¼x½ vjgj vkSj lubZ fdl izdkj] 'kksHkk’kkyh yx jgs gSa\
mRrj & vjgj vkSj lubZ dh Qfy;ksa ds lqugjh jax vkSj ctrh
gqbZ Qfy;kWa] olq/kk dh dej ij ?kwWa?k:nkj dj/kuh ds :i esa
'kksHkk’kkyh yx jgh gSaA
dkO; [k.M ij vk/kkfjr y?kwRrjh; iz’u ¼2×5¾10½
iz’u 1- fuEufyf[kr y?kwRrjh; iz’uksa ds mRrj fyf[k, &
lkf[k;kWaW a ,oa lcn ¼dchj½
1-dchj us lalkj dks Loku&:i D;ksa dgk gS\
mRrj & tSls gkFkh dks pyrs ns[kdj dqRrk vo’; HkkSadrk gS] oSls
gh fdlh dks ÅWaph lk/kuk esa yxs ns[kdj yksx mldh fuank
djrs gSaA blfy, lalkj dks Loku :i dgk x;k gSA
2-dchj ds vuqlkj lPpk lar dkSu gS\
mRrj & lPpk lar ogh gS tks lHkh cSj&fojks/kksa ls gVdj bZ’oj dk
Hktu djrk gSA
3-dchj us bZ’oj izkfIr dk D;k mik; crk;k gS\
mRrj & vius varZeu esa [kkstus dh izsj.kk nh gSA
4-Kku dh vkWa/kh vkus ij O;fDr ds O;ogkj esa D;k&D;k ifjorZu
fn[kkbZ nsrs gSa\
mRrj & lkjs iki u"V gks tkrs gSa] eu dk Hkze nwj gks tkrk gSA
ek;k]eksg]LokFkZ]/ku]r`".kk vkfn fodkj lekIr gks tkrs gSaA vkSj
eu esa HkfDr vkSj izse dh o"kkZ gksrh gS ftlls thou esa
vkuan Nk tkrk gSA
5-vka/kh ihNS tks ty cwBk] izse gfj tu HkhrkWaA vk’k; Li"V
dhft,A
mRrj & Kku :ih vka/kh ds i'pkr~ HkfDr :ih ty dh o"kkZ gqbZ
ftlds izse esa gfj ds lc HkDr Hkhx x,A
ok[k ¼yy|n½
1- dof;=h yy|n fdl jLlh ls dkSu&lh uko [khapuk pkgrh gS\
mRrj & og thou dh dPps /kkxs :ih jLlh ls izHkq HkfDr dh uko
[khapuk pkgrh gS\
2- yy|n ds vuqlkj ijekRek&izkfIr ds ekxZ esa dkSu&dkSu lh
ck/kk,Wa lkeus vkrh gSa\
mRrj & euq"; dh u’ojrk] lkalkfjd Hkksx] vgadkj] gB;ksx]
lkaiznkf;d HksnHkko ,oa vKkurkA
3- dof;=h yy|n us ijekRek izkfIr ds fy, D;k mik; crk;k
gS\
mRrj & ijekRek izkfIr ds fy, fny esa gwd mBuk vko’;d gS]
R;kx ,oa Hkksx esa lkeatL; LFkkfir djds vius vkReKku
}kjkA
4- dof;=h us dPps ldksjs fdls dgk gS\
mRrj & thou dh u’ojrk dksA
5- ^Kkuh gS rks Lo;a dks tku* vk’k; Li"V dhft,A
mRrj & dof;=h ds vuqlkj Kkuh euq"; ogh gS ftls vkReKku gSA
tks Lo;a dks tkurk gSA
loS;S;s ¼jl[kku½
1- xksih Jhd`".k }kjk viukbZ xbZ oLrqvksa dks D;ksa /kkj.k djuk
pkgrh gS\
mRrj &xksih Jhd`".k ls izse djrs gq, mldk lkfu/; pkgrh gSA
2- jl[kku dk cztHkwfe ds izfr izse fdl izdkj izdV gqvk gS\
mRrj &jl[kku vxys tUeksa esa ckj&ckj cztHkwfe ij gh tUe ysuk
pkgrs gSaA os euq"; ds :i esa Xokyksa ds lax jguk] i’kq
ds :i esa uan ckck ds xk;ksa ds lkFk] iRFkj ds :i esa
xkso/kZu ioZr esa jguk] i{kh ds :i esa ;equk fdukjs
dne ds o`{k esa clsjk djuk pkgrh gSaA
3- vkids fopkj ls jl[kku dfo i'kq] i{kh vkSj igkM+ ds :i esa
d`".k dk lkfUu/; D;ksa izkIr djuk pkgrk gS\
mRrj &D;ksafd jl[kku dks cztHkwfe ls vxk/k izse gSA os izR;sd oLrq
ls fdlh u fdlh :i esa lehirk pkgrs gSaA
4- xksih d`".k dh ewjyh dks vius v/kjksa ij D;ksa ugha j[kuk
pkgrh\
mRrj & xksih dks d`".k dh eqjyh ls lkSfr;k Mkg gS] D;ksafd d`".k
dks eqjyh vfrfiz; gSA Jhd`".k tc eqjyh ctkrs gSa rks os
vU;= /;ku ugha nsrsA blh fy, xksih eqjyh dks vius
v/kjksa ij ugha j[kuk pkgrhA
5- ^ekbZ jh ok eq[k dh eqldkfu lEgkjh u tSgSa] u tSgSa] u tSgSa**
& Hkko Li"V dhft,A
mRrj & xksfi;ka d`".k dh e/kqj eqLdku ij viuk loZLo Hkqyk
pqdh gSa] yk[k euk djus ij Hkh og vius vkidks jksd
ugha ikrhA xksfi;kWa d`".k dh eqjyh dh nhokuh u gks dj
d`".k dh e/kqj eqLdku dh nhokuh gSA
dSnh vkSj dkssfdyk ¼ek[kuyky prqqosZnh½
1- gFkdfM+;ksa dks xguk D;ksa dgk x;k gS\
mRrj &D;ksafd gFkdfM+;kWa Lora=rk ds fy, vkokt mBkuk gSA tksfd
izR;sd Hkkjrh; ds fy, lkSHkkX; dh ckr gSA
2-^e`nqy oSHko dh j[kokyh&lh] dksfdyk cksyks rks* & ifDr dk
vk’k; Li"V dhft,A
mRrj &dfo dks;y ls iwN jgk gS fd rqe jkr esa D;ksa dwd jgh
gks\ D;k rqeus vius ns’k ds oSHko vkSj lEiUurk dks
yqVrs ns[kk gS\ D;ksafd dHkh rqe bl oSHko dh j[kokyh
fd;k djrh Fkh ij vkt foo’k gksA
3- ^dSnh vkSj dksfdy* dfork dh tsy esa can dSnh dh n’kk dSlh
Fkh\
mRrj &tsy esa can dSnh n;uh; n’kk esa th jgs FksA os ÅWaph& ÅWaph
dkyh nhokjksa esa dSn FksA mUgsa dkydksBjh esa tathjksa ls
ckWa/kdj j[kk tkrk Fkk vkSj dBksj ifjJe djk;k tkrk FkkA
4- dfo dks dSnh ds :i esa tsy esa D;k&D;k dke djus iM+rs Fks\
mRrj & dfo dks tsy esa dSnh ds :i esa dksYgw dk cSy cuuk
iM+rk Fkk vkSj gFkkSM+s ls iRFkj rksM+uh iM+rh FkhA
5- dfo dks dks;y ls bZ";kZ D;ksa gks jgh Fkh\
mRrj & D;ksafd dks;y Lora= gS tcfd dfo canh gSA dks;y gfj;kyh
dk vkuan ys jgh gS tcfd dfo va/ksjh dksBjh esa thus ds fy, foo’k
gSA dks;y dk xku dh lHkh ljkguk djrs gSaA tcfd dfo ds fy,
jksuk Hkh xqukg gSA
6- fdl 'kklu dh rqyuk re ds izHkko ls dh xbZ gS vkSj D;ksa\
mRrj & fczfV’k 'kklu dh rqyuk re ds izHkko ls dh xbZ gS D;ksafd
fczfV’k 'kkldksa us csdlwj Hkkjrh;ksa ij ?kksj vR;kpkj fd,A mUgsa
rjg&rjg dh ;kruk,Wa nhA
7- dksfdy dks ^dkyh* dh laKk D;ksa nh x;h gS\
mRrj D;ksafd dkyh ;q)ksUekn dh nsoh gSA dksfdy Hkh jax esa dkyh
gS] mldk e/kqj Loj vktknh dk izrhd gSA og viuh
varjkRek ls vkokt+ dj jgh gSA eq fDr dk la?k"kZ NsM+us dh
izsj.kk nsus ds dkj.k gh dfo us dksfdy dks dkyh dh laKk
nh gSA
xzkeJh ¼ सु म ाuaanu iar½
iz’u 1- dfo us xkWao dks ^gjrk tu eu* D;ksa dgk gS\
mRrj D;ksafd xkWao dh 'kksHkk vuqie gS [ksrksa esa nwj&nwj rd gfj;kyh
QSyh gqbZ gS] lwjt dh /kwi ped jgh gSA rjg&rjg ds Qwyksa
ij jaxhu frrfy;kWa eWaMjk jgh gSaA vkSj feBs Qy iSnk gksus yxs
gSaA lfCt;kWa [kwc Qy&Qwy jgs gSa xaxk ds fdukjs rjcwtksa dh
[ksrh QSyus yxh gSA i{kh vkuan&fogkj dj jgs gSaA ;s lHkh
eueksgd n`’;ksa ds dkj.k xkWao dks gjrk tu eu dgk x;k
gSA
iz’u 2- Hkko Li"V dhft, &
ckyw ds lkWaiksa ls vafdr
xaxk dh lrjaxh jsrh
mRrj xaxk rV dh jsr cy&[kkrs lkWai dh rjg ygjnkj gS vkSj og
fofo/k jaxksa okyh gSA
iz’u 3- ^fgy gfjr :f/kj gS jgk >yd* dk vk’k; Li"V dhft,A
mRrj ?kkl ds gjs&gjs frudksa ij lw;Z ds izdk’k dh उ वलता ls
yxrk gS ekuks mudh ulksa esa gjk [kwu nkSM+ jgk gSA
iz’u 4- xkWao dks ^ejdr fMCcs lk [kqyk* D;ksa dgk x;k gS\
mRrj xkWao esa pkjks vksj e[keyh gfj;kyh vkSj jaxksa dh ykyh NkbZ
gqbZ gSA fofo/k Qlysa ygygk jgh gSA okrkoj.kj eueksgd
lqxa/kksa ls Hkjiwj gSA jaxhu frrfy;kWa mM+ jgh gSA lwjt dh
ehBh&ehBh /kwi jRuksa ds leku txexk jgh gSA blfy, bl
xkWao dh rqyuk ejdr fMCcs ls dh x;h gSA
iz’u 5- lqj[kkc vkSj exjkSBh xaxk ds rV ij fdl izdkj vkuan ysrs gSa\
mRrj &lqj[kkc i{kh xaxk ds cgrs ty ij rSj jgk gS vkSj exjkSBh
fdukjs dh B.Md ij lksbZ gqbZ gSA bl izdkj os vkuan eXu gSa
iz’u 6- f’kf’kj _rq esa dkSu&dkSu ls Qy vkSj lfCt;kWa mxrs gSa\
mRrj & f’kf’kj _rq esa vkMw] vukj] ve:n] csj vkfn Qy id tkrs
gSa rFkk vkeksa dh eatfj;kWa mx vkrh gSaA lfCt;ksa esa dVgy]
vkyw] xksHkh] cSaxu] ewyh] vkWaoyk] ikyd] ?kfu;k] VekVj] fepZ
vkfn Qy&Qwy tkrs gSaA
pUrk pustk : kRitka Baaga 1
laGaUU<arIya 1×3=
3=6
3=6
dIGa- ]<arIya 1×4=4
4=4
[sa jala p``laya maoMo M : fNaISvarnaaqa roNau
[sa paz maoM roNaujaI nao baaZ, kI ivaBaIiYaka kao p`%yaxa $p sao doKa AaOr AnauBava ikyaa hO
.laoKk ]sa xao~ ka rhnao vaalaa hO जहाँ ivaiBanna naidyaaoM ko baaZ, pIiD,t SarNa laoto
hOM.yah paz maUla $p sao Aapda p`baMQana sao jauD,a huAa hO. ija,ndgaI hO tao Aapdae^M BaI
hOM. P`abaMQana maoM Aa%mainaBa-rta AavaSyak hO.jaao svayama\ ka p`baMQana kr laota hO,
vahI dUsaraoM kI BaI madd kr sakta hO.
laGaUU<ara%mak p`Snaao<ar
P`aSna 1 baaZ, kI Kbar saunakr laaoga iksa trh kI tOyaarI maoM jauT gaeÆ
Æ
Aqavaa
Apnao [laako maoM baaZ, Aanao kI AaSaMka haonao pr laoKk nao @yaa @yaa p`baMQa ikyaaÆ
]<ar–– laaogaaoM nao jaOsao hI baaZ, kI Kbar saunaI dOinak jaIvana kI AavaSyak व तुएँ jaOsao
AalaUÊ ,maaomaba<aIÊ,,idyaasalaa[Ê pInao ka panaI AaOr AavaSyak दवाएँ ek~ krnao maoM jauT
gae.ijasasao panaI sao iGarnao ko baad [na vastuAaoM ka ABaava na Jaolanaa pD,o.laoKk nao BaI
]pya-u@t saamaga`I Apnao Gar maoM rK laI qaI.
P`aSna 2 laoKk kI baaZ, sao iGaro d\vaIp pr Thlanao kI [cCa AQaUrI @yaaoM rh ga[-Æ
]<ar – laoKk baaZ, sao iGaro d\vaIp pr Thla kr Apnao pOraoM kao Aarama donaa caahta
qaa. laoikna ]sa d\vaIp pr साँप– ब छूÊ caIMTIÊÊ caIMTÊo,laaomaD,IÊ isayaar Aaid ko Alaavaa
Anya jaIvaaoM nao phlao sao AaEaya lao rKa qaa,, [saI karNa laoKk kI [cCa AQaUrI rh ga[.
\p`Sna 3 mausahrI jaait ko laaoga ijandaidlaI ko p`maaNa haoto hOM. isad\Qa kIijae.
]<ar mausahrI ek AaidvaasaI jaait hO. baaZ, sao iGaro BaUKo- Pyaasao mausahrI मछ लयाँ
caUho Kanao kao ivavaSa qao laoikna Zaola kI qaap pr AiBanaya krto hue Aanaindt qao evaM
iKlaiKlaa rho qao.ivaYama pirisqaityaaoM maoM BaI हँसने iKlaiKlaanao sao isad\Qa haota ho ik
mausahrI jaait ko laaoga ijandaidlaI ko p`maaNa hOM.
P`aSna 4- naaOjavaana ko panaI maoM ]trto hI ku<aa BaI panaI maoM kUd gayaa.daonaaoM nao eosaa @yaaoM
ikyaa?
]<ar - naaOjavaana ko panaI maoM ]trto hI ku<aa BaI panaI maoM kUd gayaa. @yaaoM ik daonaaoM
Baavanaa%mak$p sao ek dUsaro sao jauD,o qao.[saIilae Apnao ku<ao kao naava sao ]tar donao kI
baat saunakr naaOjavaana BaI naava sao kUd gayaa.AaOr maailak kao panaI maoM kUdta doK ku<aa
BaI panaI maoM kUd gayaa.
P`aSna 5 baaZ, pIiD,t xao~ maoM kaOna- kaOna saI baImaarI fOlanao kI AaSaMka rhtI hO?
]<ar- baaZ, pIiD,t xao~ maoM pkahI Gaava, hOjaa, AaM~Saaoqa,malaoiryaa jaOsaI baImaarI fOlanao
kI AaSaMka rhtI hO.
dIGa- ]<arIya p`Snaao<ar
p`Sna 1 laoKk nao ek Aaor baaZ, -pIiD,taMo kI madd kI hO tao dUsarI trf [sa ivaYaya pr
bahut kuC ilaKa BaI hO- spYT kIijae.
]<ar- laoKk prtI xao~ ka haonao ko karNa Apnao gaa^Mva ko Anya laaogaaoM kI trh tOrnaa
nahIM jaanata qaa. [sako baad BaI dsa saala kI ]ma` sao hI vah bvaa^ya -ska]T, svayaM
saovak ,rajanaIitk kaya-k<aa- Aqavaa irlaIfvak-r kI hOisayat sao baaZ, -pIiD,t xao~ maoM
kaya- krta rha . [sako saaqa hI ha[- skUla maoM baaZ, pr laoK ilaKkr p`qama sqaana
p`aPt ikyaa.laoKk nao ‘Qama- yauga ‘ maoM ‘kqaadSak’ ko AMtga-t baaZ, kI puranaI khanaI
kao nae paz ko saaqa p`stut ikyaa. jaya gaMgaa maOyaa, Dayana kaosaI, hiD\DyaaoM ka pula
Aaid irpaota-ja ko saaqa ]nako d\vaara ilaKo Anaok ]pnyaasaaoM maoM baaZ, kI ivanaaSalaIlaa ko
ica~ AMikt hOM.
P`aSna2 savaoro saaZ,o paÐca baja,o panaI Aanao kI Kbar saunakr laoKk kI @yaa p`itik`yaa hu[?]sanao @yaa dRSya doKa.
]<ar- savaoro saaZ,o paÐca baja,o panaI Aanao kI Kbar saunakr laoKk AaÐKoM malata Ct pr
gayaa.panaI sao iGaro laaoga caIK -pukar rho hOM.caaraoM Aaor Saaor hI Saaor hO. panaI ka
bahava toja hO. Gar ko pICo tk panaI Aa gayaa hO. lagaatar toja baZ,to panaI kao kuC
laaoga gaMgaa ka bata rho hOM, kuC saaona ka.baZ,to hue panaI maoM makana kI dIvaarM poD,aoM
ko tnao DUbato jaa rho hOM.]sako doKto -doKto gaaolapak- DUba gayaa.caaya vaalao kI JaaopD,I
bah ga[-.[na dRSyaaoM kao doKkr laoKk saaocata hO ik ]sako pasa yaid maUvaI kOmara yaa
TopirkaD-r haota tao faoTao KIMcata tqaa Aavaaja, AaOr Saaor Sarabao kao Top kr laota.
maoro saMga kI AaOrtoM : maRRdulaa gagaek Aa%masaMsmarNaa%mak gad\ya hO. [samaMo laoiKka nao Apnao pirvaar kI AaOrtaoM –naanaI,
maaÐ tqaa ApnaI caar bahnaaoM ko baaro maoM batayaa hO. ]nako GarolaU ,Aaiqa-k, saamaaijak tqaa
SaOixak isqait sao piricat krayaa hO.saamaaijak $iZ,yaaoM maoM jakD,a vyai@t BaI vaOcaairk
str pr Aaja,ad hao sakta hO.
laGaUU<ara%mak p`Snaao<ar
Sna 1 laoiKka kI prdadI nao eosaI kaOna -saI baat kh dI, ijasao sauna saBaI hOrana rh
gae?
]<ar- laoiKka kI prdadI kao paO~ kI nahIM paO~I kI caaht qaI. ]nhaoMnao Bagavaana sao
ptaohU kI phlaI saMtana laD,kI maaÐgaI. ]sa samaya yah duAa saBaI kao caaOkanao vaalaI
lagaI.samaaja sada sao laD,ko kI kamanaa krta rha hO, pr prdadI nao vah duAa maaÐgaI
ijasao samaaja baaoJa samaJata rha qaa.]nakI mannat kao jaanakr saBaI hOrana rh gae
@yaaoMik ]nhaoMnao yah baat saBaI kao bata dI qaI.
P`aSna 2 laoiKka kI naanaI Apnao Aintma samaya maoM mauÐhjaaor @yaaoM hao ga[- qaIM?
]<ar -laoiKka kI naanaI ApnaI baoTI ka ivavaah ek svatM~ta saMga`ama saonaanaI sao krvaanaa
caahtI qaIM.]nhoM lagaa ik ]nakI maR%yau ko baad ]nakI baoTI ka ivavaah iksaI sarkarI
naaOkr sao kr idyaa jaaegaa.At: Apnao Aintma samaya maoM samaya kI kmaI tqaa baoTI ko
ivavaah kI icaMta ko karNa vao mauÐhjaaor hao ga[-M qaI.
P`aSna 3 Acalaa kaOna qaI tqaa ]sanao @yaa- @yaa ikyaa?
]<ar-Acalaa laoiKka kI sabasao CaoTI bahna qaI . ]sanao ipta ka khnaa maanakr AqaSaas~ maoM ema e ikyaa ifr p~kairta ka kaosa- ikyaa. ivavaah ko baad gaRhsqaI maoM mana
nahIM laganao ko karNa laoiKka bana ga[-.
P`aSna 4 laoiKka kI maaÐ kI caairi~k ivaSaoYataeÐ ilaiKe.
]<ar- laoiKka kI maaÐ prmpravaadI nahIM qaIM. vah inaYpxa, [-maanadar tqaa sa%yavaadI haonao
ko saaqa- saaqa ek AcCI pramaSa-data BaI qaIM. yahI karNa qaa ik ]nhoM Gar vaalao
sammaana doto evaM baahrvaalao daost bana jaato qao.
P`aSna 5 laoiKka kI bahna ica~a kI ivaSaoYataeÐ bata[e.
]<ar- ica~a svayaM nahIM pZ,tI qaI pr dUsaraoM kao pZ,anao maoM $ica laotI qaI, [saIsao prIxaa maoM
]sako kma AMk Aato qao.vah Kulao ivacaaraoM kI laD,kI qaI.]sanao Apnao ilae svayaM
laD,ka psaMd ikyaa AaOr ]saI sao ivavaah ikyaa.
dIGa- ]<arIya p``Snaao<ar
Sna 1 laoiKka kI dadI nao caaor ka jaIvana iksa p`kar badla idyaa?
]<ar -ek baar hvaolaI ko saaro pu$Ya iksaI baarat maoM calao gae AaOr AaOrtoM rtjagaa kr
rhI qaIM.Gar kI puriKna dadI maaÐ ek kmaro maoM saao[- qaIM . maaOko ka fayada ]zakr
ek caaor Gar maoM Gausa gayaa.dadI kI AaÐK KulaI ]nhaoMnao pUCa ‘kaOna’ ?caaor nao javaaba
idyaa ‘jaI maOM.’ dadI nao kueÐ sao panaI laanao ka AadoSa idyaa. caaor Gabarayaa huAa panaI
laanao calaa gayaa. panaI laokr laaOTto samaya ]sao phrodar nao pkD, ilayaa.dadI nao laaoTo
ka AaQaa panaI svayaM pIyaa AaOr AaQaa caaor kao iplaakr kha- “Aaja sao hma daonaao maa^M
baoTo hue, caaho tao tU caaorI kr,caaho KotI.” caaor nao caaorI ka QanQaa CaoD, KotI Apnaa
laI .[sa p`kar ]saka jaIvana badla gayaa.
P`aSna 2 laoiKka nao Dalaimayaa nagar maoM naarI- caotnaa jagaanao ka p`yaasa iksa p`kar
ikyaa?
]<ar- laoiKka SaadI ko baad ibahar ko ipCD,o ksbao DalamaIyaa nagar maoM rhnao ga[-M. yahaÐ
ka samaaja [tnaa puratna pMqaI qaa ik mad- AaOrtMo caaho pit- p%naI @yaaoM na haoM, ek saaqa
baOz kr isanaomaa nahIM doK sakto qao.AiBanaya kI SaaOkIna laoiKka nao saala Bar ko p`yaasa
sao vaha^M ko s~I- pu$YaaoM kao ek saaqa naaTk maoM kama krnao ko ilae tOyaar kr ilayaa.vao
maihlaae^M jaao Apnao pit ko saaqa iflma tk nahIM doKnao jaatI qaIM, Aba prae mad- ko
saaqa naaTk maoM kama krnao ko ilae rajaI hao ga[-M.laoiKka ko saaqa imalakr Anaok
naaTkaoM ka maMcana ikyaa AaOr baaZ, pIiD,taoM ko ilae Qana ek~ ikyaa. [sa p`kar
laoiKka nao Dalaimayaa nagar maoM naarI- caotnaa jagaanao ka BarpUr p`yaasa ikyaa.
[k.M ^?k*
O;kdj.k
i= - ys[ku
i= yss[ku ,d egRoiw.kZ dyk gS vkt ds vfr O;Lr ;qx esas bldk
egRo vkSj vfËkd बढ़ x;k gS vkt ekuo ds ljksdkj cgqr vfËkd बढ़
x, gS mls izfr fnu fdrus gh O;fDr;ksas lacaf/k;ksa
dk कायालय ls
laaidZ lk/kuk पड़ता gS gj LFkku ij og O;fDrxr :i ls mifLFkr ugha
gks ldrk ! mls i= dk lgkjk ysuk पड़ता gS। vr: व या थय म
i= लेखन क कला का वकास आव यक है ।
i= ds izzdkj- i= vusd izdkj ds gksrs ह mUgsa nks Hkkxksa esa foHkkftr
fd;k tk ldrk है 1 vkSSipkfjd i=- bls dk;kZy;h i= Hkh dgrs ह ;s i= ge fdlh
vf/kdkjh वशेष dks fy[krs ह
2 vukSSipkfjd i=-- bls O;fDrxr i= Hkh dgk tkrk gS ;s i= ge fdlh
vius ifjfprksa dks fy[krs ह।
vki psUUubZ ds jkepanz gS vkidk अनु मांक 837 rFkk d{kk nloha ch
gS xr वष vkidk ekfld शु क de Fkk bl ckj Hkh iz/kkukpk;Z को
ekfld शु क de करवाने ds fy, izkFkZuk i= fyf[k,
lsok esa,
iz/kkukpk;Z
dsUnzh; fo|ky;
vkoMh
psUubZ
वषय – ekfld शु क de djkus gsrq।
महोदय,
Lkfou; fuosnu gS fd eSa vkids fo|ky; esa d{kk nloha ch का
Nk= हूँ xr वष esjs firk dk nsgkar gks x;k Fkk ftlds ds dkj.k fiNys
वष esjk ekfld शु क de dj fn;k x;k Fkk vkils fuosnu gS fd bl
वष Hkh esjk शु क de dj दया जाए तो eSa viuh पढ़ाई tkjh j[k
सकूँ A
Jheku~th eSaus uoha d{kk esa 85% vad ysdj fo|ky; ds vxz.kh nl Nk=ksa
esa LFkku izkIr fd;k gSa A eSa vkidks व वास fnykrk हूँ fd bl o"kZ Hkh
yxu vkSj ifjJe ls LFkku cuk, रखूग
ँ ा A
/kU;okn !
izkFkhZ
रामचं
d{kk nloha ch
अनु मांक 837
fnukad 22 ekpZ 2012
३.vkids uxj ds fo|qr vf/kdkjh dks fctyh dh dVkSrh ds dkj.k पढ़ाई
esas vkus okyh dfBukb;ksa dh ppkZ djrs gq, blesa lq/kkj ds fy, i=
fyf[k,।
izs"kd
dsoy d`".k
22 ekMy Vkmu
fMczwx<
fnukad 13
lsok म,
fo|qr vf/kdkjh
fMczwx<
वषय – fctyh dh dVkSrh de djkus gsrq।
egksn;
eSa vkidk /;ku fctyh ladV dh vksj fnykuk pkgrk हूँ A fiNys छ:
ekl ls uxj dh fo|qr vkiwfrZ [kafMr gks xbZ gSa A tc pkgs fctyh pyh
tkrh gS vkSj और कई ?kaVksa तक बजल नह ं
egksn; eSa ,d fo|kFkhZ
gksus dkj.k csgn ruko esa gSaA
gks tk,xk A d`i;k vki dqN
fu;fer fctyh feyrh jgs A
Hkonh;
dsoy d`".k
4.rqe 454
vkrh gSa A
हूँ A esjs tSls vU; fo|kFkhZ Hkh fctyh xqy
;fn ,slk pyrk jgk gekjk dSfj;j pkSikV
dhft, ftlls gesa
e
े uxj tks/kiqj dh fuokसी lqqes/kk gksA rqqEgs rqEgkjh l[kh
jatuk ने i= ˜kjk c/kkbZ Hksth gSA ftlesas rqqEgs vkSj vf/kd vkxs c<us dh
izjs.kk nh xbZ A viuh l[kh dks bl c/kkbZ i= ds izR;qŸkj esa ,d
d``rKrk i= fyf[k, A
lqes/kk
454
e
े uxj
tks/kiqj
10 ekpZ 2012
fiz; jatuk
lLusg Lej.k !
rqEgkjk c/kkbZ i= feyk A i<dj vikj izlUurk feyh A यूँ rks vktdy
eSa cgqr [kqश
ँ D;ksfd <sj lkjs c/kkbZ lansश fey jgs gS fo|ky; ls
fe=ks v/;kidksa ls ifjfprksa ls vifjfpत ls A lHkh esjh ihB FkiFkik jgsa
gSaA ijarq rqEgkjs c/kkbZ i= dks ikdj eSa lpeqp cgqr izlUu हूँA D;ksfd
rqEgkjs भाव dks eSa cgqr egRo nsrh हूँ A rqEgkjh izjs.kk से gh eSaus bl
fnशा esa bruh mUufr dh gS A rqeus lQyrk esa gh नह ं vlQyrk ds
ण म
Hkh eqÖks mRlkg fn;k gS A esjh bl lQyrk esa rqEgkjs mRlkg
का
cy u gksrk rks शायद vkt eSa bl िशखर ij u प च
ँ ldrhA
rqEgkjs c/kkbZ i= ds fy, dSlas d`rKrk O;Dr
opu gks jgs ckSus A
eEeh ikik dks lknj ueLdkj A
rqEgkjh
lqes/kk
क ँ
A
श द
eas lkeF;Z
नह ं
5.vkids NksVs HkkbZ us ,d vkolh; fo|ky; es izos'k fy;k gS mls fe=ks
ds pquko NkssVs izos'k pquko easa lko/kkuh cjrus ds fy, leÖkkrs gq, ,d
i= fyf[k,A
uhjt
456 lsDVj 14
करनाल
fnukda 14 ebZ 2012
fiz; सोमेश
Lusg!
आशा
gS Nk=kokl esa cMs vkuan las gksxs a rqeus fiNys i= esa fy[kk Hkh
Fkk fd rqEgkjk eu Nk=kokl esa yx x;k gsSA
fey x, हA eSa rqEgkjh O;ogkj
dHkh Mj Hkh yxrk gS fd
कह ं
कुशलता
तु ह
dks tkurk
tkrs gh vPNs fe=
हूँ
A blfy, dHkh
rqe t:jr ls T;knk fe= u cuk yks
ACkkgj tkdj fe=ks adh t:jr rks gksrh gS ijarq os gh fe= dHkh dHkh
gekjh izxfr esa
बाधक
Hkh cu tkrs
fiz;
हमेशा
;kn j[kuk fd rqe Nk=kokl
;g
सोमेश
x, gks blfy, tks fe=
A ,slk fe=
हमेशा पढ़ने
eqÖks rqe ij iwjk
पढ़ाई
fd;k gksxk A vxj
कह ं
यथाशी सँवार ysuk A
rqEgkjk HkkbZ
uhjt
म पढ़ने
ds उ े य ls
esa lk/kd cus mls gh viuk fe= cukuk
fy[kus dh
व वास
ह।
बात
djsxk।
gS fd rqeus vius vki gh ,sls fe=ksa dk p;u
dksbZ Hkwy pwd gks xbZ gks rks
कुशलता
ls mls
नबंध लेखन
uhps dqN
नबंध
ys[ku ds dFku muls fufeZZr fopkj fcaanq fn, tk jgsas gSa।
इन ब दओ
ु ं पर अधा रत नबंध ल खए-
1 ns'k izsze
ns'k izse R;kxe;h Hkkouk gSA ns'k ेमी ns'k ds fy, lefiZr gksrk gaSA
fopkj fCknq - nss'k isze म R;kx ( ,d ifo= Hkkouk ( ns'k izseh dk
thou ” nss'k ds fy, ( nss'k izsfe;ksa dh xkSjo'kkyh ijaijk (” ns'k izse
loksZPp Hkkouk
2 cky Jfed
fopkj fCknq cky Jfed dkSu (Jfed ds :i esa mudh fnup;kZ (NksVs cMs
O;olkf;;ksa }kjk भाषण (
3 iznw"k.k ,d leL;k
शासन
,oa lektlsoh laLFkkvksa ds iz;kl
fopkj ब द ु i;Zkoj.k dk vFkZ ( iznw"k.k ds dkj.k ( iznw"k.k dk fuokj.k
4lkaiznkf;rk ,d vfHk'kki
fopkj
ब द-ु
lakiznkf;rk dk vFkZ (
(le/kkuA
5 cssjkstxkjh leL;k vkSj lek/kku
घटनाएँ
भारत
esa lakiznkf;rk (lakiznkf;d
fopkj ब दु
lek/kku A
-
6
टाचार
fopkj
ब दु -
csjkstxkjh dh leL;k vkSj vfHkizk;( csjkstxkjh ds dkj.k (
टाचार
dk c<rk Lo:i (
टाचार
,d fu;fer O;oLFkk
( टाचार D;ksa vkSj dSls \
7 dEI;wVj dk egRo
fopkj ब द-ु dEI;wVj vkt dh
(nSfud t:jr
8
आव यकता
(dEI;wVj dk c<rk iz;ksx
दरू दशन वरदान या अ भशाप
fopkj
ब द-ु
fookn dk
वषय
( Kku o`f) ( ikB~;dze lacaf/kr dk;Zdze
(हा नयाँ
9 foKkiu vkSj gekjk thou
fopkj ब द ु - foKkiu dk उ े य (foKkiu ds izdkj (fu.kZ; dks izHkkfor
djus esa foKkiuksa dh Hkwfedk (foKkiuksa dk lkekftd nkf;Ro A
10 esjs thou dk y{;
fopkj
iz;klA
ब द ु -y{;
dk
न चय
( y{;iw.kZ thou ds ykHk ( y{;iwfrZ dk
(11)) गमाती पृ वी –िवनाश का आर भ : धरती पर ही जीवन संभव ,पृ वी के सम चुनौितयाँ
,पृ वी का िनरं तर बढ़ता तापमान, कारण – दूषण और
ीन हाउस गैस, बढ़ते तापमान के
दु भाव, संभािवत उपाय और हमारी भूिमका,उपसंहार|
(12) कसी पवतीय थल क या ा का वणन : या ा पर जाने के काय म का सुझाव, थान का
चयन, जाने क तैयारी, रा ते म दखाई देने वाले दृ य, दशनीय थल का मण, अनुभव, या ा
से वापसी, उपसंहार
(13)) ‘बीता समय फर लौटता नह ’ : समय का मह व, समय का सदुपयोग अिनवाय, समय
गँवाने से हािनयाँ, उपसंहार |
d{kk-uoha
vf/dre vad 90
fo"k;-fganh
ladfyr ijh{kk
१
समय: ३ घंटे
न-I. inamnaaMikt gaVaMXa kao pZkr pUCo gae p`XnaaoM ko ilae sahI ivaklp caunakr ]<ar ilai#ae
:— 1× 5 Ä5
ivaSva ka vat-maana ]nnat $p maanava Eama kI hI khanaI kh rha hO.gaganacauMbaI
AT\TailakaeÐÊ laMbaI¹caaOD,I saD,koMÊ baD,o¹baD,o ivaSaala nagarÊ AakaSa maoM ]D,to vaayauyaana tqaa maanava
jaIvana kao sauKI AaOr samaRw banaanao maoM yaaogadana krnao vaalao &ana¹iva&ana ko Anant $p— yao saBaI
manauYya ko Eama ka jayaGaaoYa krto hOM. spYT hO ik manauYya AaOr ]saka SarIr ivaQaata kI Anaupma
rcanaa hO jaao inaScaya hI mahana ]d\doSyaaoM kI samapUit- ko ilae idyaa gayaa hO.[sa dula-Ba tna kao yaid
hma AalasyaÊ p`maad Aqavaa GaiTyaa kamaaoM maoM gaÐvaa doto hOM tao ]sao ivaQaata ko p`it Anyaaya krto hOM.
1º vat-maana ivaSva ka ]nnat $p iksaka pirNaama hO?
k´ maanava Eama ka
#a´ Qana ka
ga´ ivakasaSaIla doSaaoM ko ivakasa ka Ga´ ivakisat doSaaoM kI samaRiw ka
2º maanava jaIvana kao sauKI AaOr samaRw banaanao maoM iksaka yaaogadana hO?
k´ ivakisat doSaaoM ka. #a´&ana¹iva&ana ko Anant $paoM ka
ga ´Bagavaana ka
Ga´ iksaI ka nahIM
3º manauYya Eama ka jayaGaaoya krnao vaalaaoM maoM saimmailat hOM
k´ ivaSaala nagar
#a´]D,to vaayauyaana
ga´ gaganacauMbaI AT\TailakaeÐ Ga´ ]pyau-@t saBaI
4º hma ivaQaata ko p`it kba Anyaaya krto hOM?
k´ mahana ]d\doSyaaoM kI samapUit- ko ilae tna kao lagaato hOM
#a´[-Svar sao dUr hao jaato hOM
ga´ hma AalasyaÊp`maad Aqavaa GaiTyaa kamaaoM maoM tna kao gaÐvaa doto hOM Ga´ Qaaima-k kT\Tr bana jaato
hOM
5º gaVaMSa ka savaa-iQak ]pyau@t SaIYa-k @yaa haogaaÆ
k´ maanava Eama
#a,´AivaSvaasa
ga´ivaQaata ko p`it Anyaaya
Ga´]pyau-@t tInaaoM.
शन-२. inamnaaMikt gaVaMXa kao pZkr pUCo gae p`XnaaoM ko ilae sahI ivaklp caunakr ]<ar ilai#ae
:— 1× 5 Ä5
ek samaya qaa jaba panaI saba jagah imala jaata qaa. [sailae [sao kao[- mah%va nahIM idyaa
jaata qaa. laoikna toj,aI sao baZ,tI hu[- janasaM#yaa AaOr jaIvana ¹ SaOlaI maoM Aae pirvat-na ko karNa
jala Aba dula-Ba hao gayaa hO. [saI dula-Bata ko karNa jala ka Aaiqa-k maUlya bahut baZ, gayaa hO.
Aba tk jala kI p`mauK maaÐga fsalaaoM kI isaMcaa[- ko ilae haotI qaI. laoikna Aba ]d\yaaogaaoM AaOr
GarolaU ]pyaaoga ko ilae BaI jala kI bahut AavaSyakta hO. [sailae jala Aba ek bahumaUlya saMsaaQana
bana gayaa hO. nagarIya AaOr ga/amaINa xao~aoM maoM pInao ko panaI kI maaÐga ibalakula Alaga¹Alaga trh kI
haotI hO. Aa[eÊ sabasao phlao nagarIya xao~aoM maoM jala kI samasyaa ka AQyayana kroM. nagarIya xao~aoM maoM
saamaanyat: jala ka ek hI sa`aot haota hO AaOr ]saI sao saBaI kI AavaSyaktaeÐ pUrI haotI
hOM.nagarIya xao~aoM maoM jalaÊ JaIlaaoM yaa kRi~ma jalaaSayaaoM yaa naidyaaoM yaa nadI ko tla maoM gahro Kaodo gae
kUAaoM yaa nalakUpaoM sao laakr [kT\za ikyaa jaata hO. kBaI¹kBaI jala ko ilae [na saBaI xao~aoM ka
]pyaaoga ikyaa jaata hO. [na xao~aoM kao laokr phlao ]samaoM @laaorIna jaOsao rsaayana imalaakr ]sao svacC
ikyaa jaata hO. [sako baad vah pInao ko ilae saurixat bana jaata hO.
1ºPahlao saba sqaanaaoM pr saulaBa jalaÊ Aba dula-Ba hao gayaa @yaaoMik 1
³k´jala kI barbaadI AiQak haonao lagaI ³K´jaIvana SaOlaI maoM pirvat-na Aayaa.
³ga´vaYa-a kma haonao lagaI.
³Ga´jala sa`aot kma hao gae.
2ºdula-Bata ko karNa jala ka kaOna¹saa maUlya baZ, gayaa Æ 1
³k´saamaaijak
³K´jaIvanadayaI
³ga´Aaiqa-k
³Ga´Qaaima-k
3º jala pInao ko ilae kba saurixat bana jaata hO Æ 1
³k´@laaorIna imalaanao sao
³K´naa[T/aojana imalaanao sao
³ga´kaba-na Da[Aa@saa[D imalaanao sao ³Ga´Aa@saIjana imalaanao sao
4º‘saurixat’ maoM ‘sau’ ]psaga- hOÊ naIcao ide gae ivaklpaoM maoM sao CaÐTkr ilaiKe ik iksa maoM ‘sau’
]psaga- ka p`yaaoga nahIM huAa hO¹ 1
³k´sauknyaa
³K´sauSaIla
³ga´sauMdr
³Ga´sauyaSa
5º]prao@t gaVaMSa ka ]pyau@t SaIYa-k hO ¹ 1
³k´kRiYa ka mah<va
³K´@laaoirna jala kI samasyaa
³ga´bahumaUlya saMsaaQana fsala
³Ga´ jala ka mah%va
न-३. inamnaaMikt pVaMXa kao pZkr pUCo gae p`XnaaoM ko ilae sahI ivaklp caunakr ]<ar ilai#ae
:— 1× 5 Ä5
khtI hO saarI duinayaa ijasao iksmatÊ
naama hO ]saka hkIkt maoM maohnat.
jaao rcato hOMÊ Kud ApnaI iksmatÊ vao kho jato hOM saahsaIÊ
jaao krto hOMÊ [-Svar sao iSakayatÊ vao kho jato hOM AalasaIÊ
jaao Ék gayaaÊ imaT gayaa ]saka naamaao¹inaSaaÐÊ
jaao calata rhaÊ ApnaI maMijala vaao pa gayaa.
KuSaI ko hkdar hOM vahIÊ ijanhaoMnao duK kao sahaÊ
CaoD, ko damana fUlaaoM kaÊ kaÐTaoM kI rah kao caunaa.
inaraSaa ka AMQakar imaTakrÊ AaSaa ko dIp jalaaAaoÊ
CaoD, Baagya kI duha[-Ê ApnaI iksmat svayaM banaaAao.
1ºvaastva maoM iksmat iksao khto hO?
k´ saoht kao K´ rhmat kao
ga´ maohnat kao Ga´ saharo kao
2ºjaao ApnaI iksmat rcato hOMÊ ]nhoM @yaa khto hMO?
k´ saahsaI K´ AalasaI
ga´ maohnatI Ga´ sanyaasaI
3º]saka @yaa hala haota hOÊ jaao rasto maoM Ék jaata hO?
k´vah safla hao jaata hO #a´ ApnaI iksmat banaata hO
ga´vah Aarama kr pata hO Ga´]saka naamaao¹inaSaaÐ imaT jaata hO
4º KuSaI ka saccaa hkdar kaOna hO?
k´ sauK laonao vaalaa #a´ duK laonao vaalaa
ga´ sauK donao vaalaa Ga´ duK donao vaalaa
5º ApnaI iksmat iksa p`kar banaa[- jaa saktI hOÆ
k´ Baagya kI duha[- CaoD,nao pr #a´ kma- kI duha[- CaoD,nao pr
ga´ Qama- kI duha[- CaoD,nao pr Ga´ mama- kI duha[- CaoD,nao pr
न-४. inamnaaMikt pVaMXa kao pZkr pUCo gae p`XnaaoM ko ilae sahI ivaklp caunakr ]<ar ilai#ae
:— 1× 5 Ä5
ivada krao maaÐÊ jaato hOM hma ivajaya¹Qvajaa fhranao AajaÊ
doSa svatM~ banaanao jaatoÊ hma inaja SaISa caZ,anao Aaja
vaIr p`saU tU raotI @yaaoM hOÊ sa%ya AihMsaa maoro saaqa.
mailana vaoYa yahÊ AaÐsaU kOsaoÊ kMipt haota hO @yaaoM gaatÆ
toro carNaaoM kI rja laokr jaato hOM krnao rNa¹rMga
ifr Baya iksaka hO e jananaIÊ inaSa idna rho hmaaro saMga
AihMsaa%mak sa%yaaga`h kI baajaogaI rNaBaorI Aaja
tba irpudla saba yahI khogaaÊ tuma laao doSa saÐBaalaao Aaja
1ºkiva khaÐ jaanao ko ilae maaÐo sao Aa&a maaÐga rho hOÆ
³k´ sa%yaaga`h krnao ko ilae ³K´ ivajaya Qvajaa fhranao ko ilae
³ga´ sauKaoM kao p`aPt krnao ko ilae ³Ga´ ivadoSa maoM naaOkrI krnao ko ilae
2ºApnao baoTo kao ivada krto samaya maaÐ kI @yaa dSaa hu[-Æ
³k´ BayaBaIt hao ]zI ³K´hÐsamauK caohra
³ga´ mailana vaoYa AaOr AaÐKaoM maoM AaÐsaU ³Ga´ cauBana AaOr KuSaI
3º kiva iksa karNa inaBa-ya haokr jaa rho hOMÆ
³k´ sapnaaoM ka saaqa haonao ko karNa ³K´QaOya-SaalaI haonao ko karNa
³ga´ saonaa bala haonao ko karNa ³Ga´maaÐ ka AaSaIvaa-d saaqa haonao ko karNa
4ºBaartIya saOinakaoM ka QaOya- doKkr irpudla @yaa khogaaÆ
³k´ Apnaa doSa saÐBaalaao ³K´ tuma laaoga kBaI nahIM jaIt paAaogao
³ga´ hma tumhoM nahIM CaoDoMgaoM ³Ga´ [namaoM sao kao[- nahIM
5º ‘irpudla’ Sabd ka Aqa- @yaa hOÆ
³k´ saOinakaoM ka samaUh ³K´ ima~aoM ka samaUh
³ga´ duSmanaaoM ka samaUh ³Ga´ [namaoM sao kao[- nahIM
#aND #a
iz05 न न ल खत
न के उ तर नदशानुसार द िजए-1X4=4
(क) ” कृ त” श द म
यु त उपसग व मल
ू श द ल खए।
(ख) बदसूरत’ श द म
यु त उपसग व मूल श द ल खए।
(ग) ’वाला’
(घ) ’इक”
न-6. अथ क
यय से बनने वाले दो श द ल खए।
यय से बनने वाले दो श द ल खए।
ि ट से वा य भेद बताइए-1X4=4
(क) नव वष आपके लए मंगलमय हो।
(ख) सुरेश
या कर रहा है ?
(ग) रमेश ने खाना नह ं खाया।
(घ) प र म करोगे तो सफल ह गे।
न-7. न न ल खत का यांश म न हत अलंकार के नाम ल खए-1X4=4
(क) ’का लंद कूल कदम क डारन।
(ख) अधरान धर अधरा न धर गी।
(ग) मखमल के झूल पड़े, हाथी सा ट ला।
(घ) Ò×æÙæð´
Ûæê× ÚUãðU ãñ´U ÌM¤ Öè ×´Î ÂßÙ ·ð¤ Ûææð·¤æð´ âðÓ
न-8. न न ल खत सामा सक श द का समास व ह कर समास का नाम
ल खए-1X3=3
(क) तरं गा
(ख) यथाशि त
(ग) ल बोदर
खंड-ग
न-9.
inamnaaMikt pVaMXa kao pZkr pUCo gae p`XnaaoM ko ]<ar ilai#ae :—
vkbZ lh/kh jkg ls] xbZ u lh/kh jkgA
lq"kqe&lsrq ij [kM+h Fkh] chr x;k fnu vkg!
tsc VVksyh] dkSM+h u ikbZA
ek>h dks nWaw] D;k mrjkbZ\
(१½ dof;=h dk fnu dSls chr x;k\
२
¼२½ ^^tsc VVksyuk** ls D;k vk’k; gS\
२
¼३½ lq"kqe&lsrq esa dkSu&lk vyadkj gS\
१
अथवा
QSyh [ksrksa esa nwj ryd
e[key dh dksey gfj;kyh]
fyiVha ftlesa jfo dh fdj.ksa
pkWanh dh lh mtyh tkyhA
frudksa ds gjs&gjs ru ij
fgy gfjr :f/kj gS jgk >yd]
';key Hkw&ry ij >qdk gqvk
uHk dk fpj fueZy uhy Qyd!
¼d½ dfo us gfj;kyh dks e[key ds leku dksey D;ksa dgk gS\
¼x½ gfj;kyh ij lw;Z dh fdj.ksa dSlh yx jgh gSa\
¼M-½ dkO;ka’k esa iz;qDr 'kCn ^uHk* dk i;kZ;okph 'kCn fyf[k,A
न-10. न न ल खत
न के उ तर सं ेप मेम द िजए- 2X5=10
२
२
1
१. dchj ds vuqlkj lPpk lar dkSu gS\
२. xksih Jhd`".k }kjk viukbZ xbZ oLrqvksa dks D;ksa /kkj.k djuk
pkgrh gS\
३. xksih d`".k dh ewjyh dks vius v/kjksa ij D;ksa ugha j[kuk
pkgrh\
४. fdl 'kklu dh rqyuk re ds izHkko ls dh xbZ gS vkSj D;ksa\
५. xkWao dks ^ejdr fMCcs lk [kqyk* D;ksa dgk x;k gS\
-११. inamnaaMikt gaVaMXa kao pZkr pUCo gae p`XnaaoM ko ]<ar ilai#ae : 2X5=5
>wjh dkNh ds nksuksa cSyksa ds uke Fks ghjk vkSj eksrhA nksukas iNkb
tkfr ds Fks-ns[kus esa lqanj] dke esa pkSdl] Mhy esa Å¡psA cgqr fnuksa
lkFk jgrs&jgrs nksuksa esa HkkbZpkjk gks x;k FkkA nksuksa vkeus&lkeus ;k
vkl&ikl cSBs gq, ,d&nwljs ls ewd&Hkk"kk esa fopkj&fofue; djrs FksA
,d] nwljs ds eu dh ckr dSls le> tkrk Fkk] ge ugha dg ldrsA
vo'; gh muesa dksbZ ,slh xqIr 'kfDRk Fkh] ftlls thoksa esa Js"Brk dk
nkok djus okyk euq"; oafpr gSA nksuksa ,d&nwljs dks pkVdj vkSj
lw?kdj viuk izse izdV djrs] dHkh&dHkh nksuksa lhax Hkh feyk fy;k
djrs Fks-foxzg ds ukrs ls ugha] dsoy fouksn ds Hkko ls] vkReh;rk ds
Hkko ls] tSls nksLrksa esa ?kfu"Brk gksrs gh /kSky&/kIik gksus yxrk gSA
1 >wjh के दोन बैल के
या नाम थे Æ
2 दोन बैल कस भाषा म वचार व नमय करते थे?
3 ghjk vkSj eksrh kI vah kaOna saI ivaSaoYata hO ftlls euq"; oafpr है ?
4 baOla Apnaa ps`ma kOsao p`kT krto hOM?
5 ’ivaga`h’ श द ka
या Aqa- hO?
अथवा
èkhjs&èkhjs lc dqN cny jgk gSA ,d u;h thou&'kSyh viuk
opZLo LFkkfir dj jgh gSA mlds lkFk vk jgk gS ,d u;k
thou&n'kZu-miHkksDrkokn dk n'kZuA mRiknu c<+kus ij Tkksj gS pkjksa
vksjA ;g mRiknu vkids fy, gS vkids Hkksx ds fy, gS] vkids lq[k
ds fy, gSA ^lq[k* dh O;k[;k cny xbZ gSA miHkksx&Hkksx gh lq[k gSA
,d lw{e cnyko vk;k gS ubZ fLFkfr esaA mRikn rks vkids fy, gSa]
ij vki ;g Hkwy tkrs gSa fd tkus&vutkus vkt ds ekgkSy esa
vkidk pfj= Hkh cny jgk gS vkSj vki mRikn dks lefZir
Z haoto jaa rhoM
hOM .
1
2
3
4
5
Aaja iksaka p`Baava bZ, rha hOÆ
1
miHkksDrkokn maoM iksa pr bala idyaa jaa rha hOÆ
1
sauK kI vat-maana pirBaaYaa @yaa hOÆ 1
miHkksDrkoknh thou&'kSyh ko karNa @yaa badla rha hOÆ 1
[sa gaVaMSa ko paz AaOr laoKk ka naama hO.
1
न-१२. न न ल खत
न के उ तर सं ेप म ल खए-2X5=10
१ frCcr dh dkSu&dkSu&lh ckrs ys[kd dks vPNh yxha\
२.laoKk la=kaor ko maaga- maoMo M iksa karNa ipCD, gayaa Æ
३.लेखक ds vuqqlkj thou esas a ^lq[k* ls D;k vfHkizzk; gS\
S
४. - fdl ?kVuk us lkfye vyh ds thou dh fn'kk dks cny fn;k
vkSj mUgsas i{kh izszeh cuk fn;k\
५. ykWjsal dh iRuh QhMk us ,slk D;ksa dgk gksxk fd esjh Nr ij
cSBSus okyh xksjS;k ykWjsal ds ckjs esas a <ssj lkjh ckrsas tkurh gSS\
-१३. Aapnao [laako maoM baaZ, Aanao kI AaSaMka haonao pr Aap @yaa @yaa p`baMQa kroMgaoÆ
५
अथवा
laoiKka kI dadI nao caaor ka jaIvana iksa p`kar badla idyaa?
KND Ga
न-१४.ide gae saMkot ibanduAaoM ko AaQaar pr iksaI ek ivaYaya pr inabaMQa ilaiKe
— १०
k´ Kola AaOr hmaara svaasqya
वचार ब द-ु
KolaaoM ka mah%%vaÊ jaIvana kaOSala kI iSaxaaÊ
]psaMhar
K´vana AaOr pyaa-varNa
Kola AaOr vyaayaamaÊ KolaaoM kI saaqa-ktaÊ
वचार ब द-ु
p`kRit kI Anaupma donaÊ p`kRit AaOr maanava ka ATUT saMbaMQaÊ pyaa-varNa saMbaMQaI samasyaaeÐ Ê
]psaMhar
ga´dUrdSa-na manaaorMjana ka saaQana
वचार ब द-ु
&ana vaQa-na ka maaQyama Ê
ekakIpna ka saaqaI Ê tna–mana ko ilae hainakark Ê
saMtuilat ]pyaaoga Ê उपसंहार
न-१५ Ca~avaasa maoM rhnaovaalao CaoTo Baa[- kao ek p~ ilaiKe ijasamaoM yaaoga AaOr p`aNaayaama ka
mah<va batayaa gayaa hao AaOr inayaimat $p sao [naka AByaasa krnao ka sauJaava BaI idyaa gayaa hao .
५
Aqavaa
Aapko Sahr maoM saBaI p`kar ko KaV pdaqaoa-M maoM imalaavaT ka QaMqaa baZ,ta hI jaa rha hO. Apnao
rajya ko KaVmaM~I kao p~ ilaKkr [sa samasyaa ko p`it ]naka Qyaana AakRYT kIijae.
न-१६.आपके व यालय म
क गई। इस पर एक
टाचार उ मूलन पर भाषण
तयो गता आयोिजत
तवेदन ल खए। ५
अथवा
आपके व यालय म ह द पखवाड़ा समारोह आयोिजत कया गया। इस पर एक
तवेदन ल खए।
IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII
d¢Unzh; fo|ky;
F.A. I
fo"k;- fgUnh
d{kk & 9
le; १½ ?k.Vs
iww.kk±±d & 40
iz'u 1 -fuEufyf[kr x|ka'k dks è;kuiwoZd i<+dj iwNs x, iz'uksa ds fy, lgh
fodYi pqudj fyf[k,& 5
Mk¡Ms+ frCcr esa lcls [krjs dh txgsa gSaA lksyg&l=g gt+kj QhV dh Å¡pkbZ gksus
ds dkj.k muds nksuksa rjQ+ ehyksa rd dksbZ xk¡o&fxjk¡o ugha gksrsA ufn;ksa ds eksM+
vkSj igkM+ksa ds dksuksa ds dkj.k cgqr nwj rd vkneh dks ns[kk ugha tk ldrkA
Mkdqvksa ds fy, ;gh lcls vPNh txg gSA frCcr esa xk¡o esa vkdj [kwu gks tk,]
rc rks [kwuh dks lt+k Hkh fey ldrh gS] ysfdu bu futZu LFkkuksa esa ejs gq,
vknfe;ksa ds fy, dksbZ ijokg ugha djrkA ljdkj [kqfQ+;k&foHkkx vkSj iqfyl ij
mruk [kpZ ugha djrh vkSj ogk¡ xokg Hkh rks dksbZ ugha fey ldrkA MdSr ifgys
vkneh dks ekj Mkyrs gSa] mlds ckn ns[krs gSa fd dqN iSlk gS fd ughaA
1 Mk¡M+s frCcr esa lcls [krjukd txgsa D;ksa gSa\ 1
d ;g lksyg&l=g gt+kj iQhV dh Å¡pkbZ ij gSA
[k ;gk¡ vkl&ikl ehyksa rd dksbZ xk¡o ugha gSA
x Mkdqvksa ds fy, ;g lqjf{kr txg gSA
?k mi;qZDr lHkh dFku lR; gSaA
2 Mkdqvksa ds fy, Mk¡M+s lcls vPNh txg D;ksa gSa\ 1
d iqfyl muls Mjrh gSA
[k cgqr ls ;k=h ywVus ds fy, fey tkrs gSaA
x ywV vkSj gR;k dk dksbZ xokg ugha fey ikrkA
?k lqulku txg gSA
3 ;gk¡ [kwu gksus ij [kwuh dks ltk D;ksa ugha fey ikrh\ 1
d D;ksafd ogk¡ tehankjh izFkk gSA
[k D;ksafd ogk¡ dksbZ U;k;ky; ugha gSA
x [kwuh ls lc Mjrs gSaA
?k D;ksafd [kwu djus okys ds f[kykiQ dksbZ xokg ugha gksrkA
4 Mk¡M+s dh vkoklh; fLFkfr dSlh gS\ 1
d ;gk¡ nwj&nwj rd dksbZ xk¡o ugha gSA
[k ;gk¡ xk¡o cgqr ikl&ikl gSaA
x ;gk¡ xk¡o dh vkcknh de gSA
?k ;gk¡ xk¡o dh l?ku vkcknh gSA
5 ^futZu* 'kCn esa milxZ gS& 1
d fuA
[k fuj~A
x uhjA
?k futA
iz'u 2 dkathgkSl esa dSn i'kqvksa dh gkftjh D;ksa yh tkrh gksxh\ 2
iz'u 3 fdu ?kVukvksa ls irk pyrk gS fd ghjk vkSj eksrh esa xgjh nksLRkh Fkh\4
iz'u 4 vk'k; Li"V dhft, A
vo'; gh muesa dksbZ ,slh xqIr 'kfDr Fkh] ftlls thoksa esa Js"Brk dk nkok
djus okyk euq"; oafpr gSA 3
iz'u 5 jpuk ds vk/kkj ij okD; Hksn crkb, rFkk miokD; Nk¡Vdj mlds Hkh Hksn
fyf[k, 3
1 nhokj dk fxjuk Fkk fd v/kejs&ls iM+s gq, lHkh tkuoj psr mBsA
2 lglk ,d nf<+;y vkneh] ftldh vk¡[ks yky Fkha vkSj eqnzk vR;ar dBksj] vk;kA
3 ghjk us dgk &x;k ds ?kj ls ukgd HkkxsA
iz'u 6 fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, iz'uksa ds mRrj fyf[k, 5
eksdksa dgk¡ <w¡<+s cans] eSa rks rsjs ikl esaA
uk eSa nsoy uk eSa elftn] uk dkcs dSykl esaA
uk rks dkSus fØ;k&deZ esa] ugha ;ksx cSjkx esaA
[kksth gks; rks rqjrS fefygkSa] iy Hkj dh rkykl esaA
dgSa dchj lquks HkbZ lkèkks] lc Lok¡lksa dh Lok¡l esaAA
d euq"; bZ'oj dks dgk¡&dgk¡ <w¡<+rk fQjrk gS\ 2
[k dchj us bZ'oj&izkfIr ds fy, fdu izpfyr fo'oklksa dk [kaMu fd;k gS\ 3
vFkok
jLlh dPps èkkxs dh] [khap jgh eSa ukoA
tkus dc lqu esjh iqdkj] djsa nso Hkolkxj ikjA
ikuh Vids dPps ldksjs] O;FkZ iz;kl gks jgs esjsA
th esa mBrh jg&jg gwd] ?kj tkus dh pkg gS ?ksjsA
d ^jLlh* ;gk¡ fdlds fy, iz;qDr gqvk gS vkSj og dSlh gS\ 2
[k dof;=h }kjk eqfDr ds fy, fd, tkus okys iz;kl O;FkZ D;ksa gks jgs gSa\ 2
x dof;=h dk ^?kj tkus dh pkg* ls D;k rkRi;Z gS\ 1
iz'u 7 dfo us lPps izseh dh D;k dlkSVh crkbZ gS\ 3
iz'u 8 rhljs nksgs esa dfo us fdl izdkj ds Kku dks egRo fn;k gS\ 3
iz'u 9 ck<+ dh [kcj lqudj yksx fdl rjg dh rS;kjh djus yxs\ 3
iz'u 10 ck<+ dh lgh tkudkjh ysus vkSj ck<+ dk :i ns[kus ds fy, ys[kd D;ksa
mRlqd Fkk\ 3
iz'u 11 e`R;q dk rjy nwr* fdls dgk x;k gS vkSj D;ksa\ 2
iz'u 12 funsZ'kkuqlkj mÙkj nhft,& 1×4¾4
d ^ijksidkj* 'kCn esa iz;qDr milxZ o ewy 'kCn fyf[k,A 1
[k ^vi* milxZ ls nks 'kCn cukb,A 1
x ^lkekftd* 'kCn esa iz;qDr izR;; o ewy 'kCn fyf[k,A 1
?k ^oku* izR;; ls nks 'kCn cukb,A 1
f}rh; l= vDVwcj ls ekpZ
[k.M ^d*
vifBr xn~;ka'k
djsa
व प यांश
&izFke l= ls voyksdu
[k.M ^[k*
milxZ] izR;;] lekl,अथ के आधार पर वा य भेद,अलंकार,प
लेखन, िनबंध लेखन& izFke l= ls voyksdu djsa
iz'u vH;kl
[k.M ^x*
x|kaश ij vk/kkfjr izz’u
ukuk lkgc dh iqq=h nsoh eSuk dks
HkLe dj fn;k x;k
1 dkuiqj eas Hkh"k.k gR;kdkaM djus ds ckn अं ेज dk lSfud
ny fcBwj dh vksj x;kA fcBwj esa ukuk lkgc dk jktegy ywV fy;k
x;k ij mlesa cgqr FkksM+h lEifRr vaxjsTkksa ds gkFk yxhA blds ckn
vaxjsTkksa us rksi ds xksyksa ls ukuk lkgc dk egy HkLe dj nsus dk
fu'p; fd;kA lSfud ny us tc og¡k rksisa yxk;ha] ml le; egy
ds cjkens esa ,d vR;Ur lqUnj ckfydk vkdj [kM+h gks x;hA mls
ns[k dj vaxjsTk lsukifr dks cM+k vk'p;Z gqvk% D;ksafd egy ywVus ds
le; og ckfydk ogk¡ dgha fn[kkbZ u nh FkhA
1 अं ेज us Hkh"k.k gR;kdkaM dgk¡ fd;k
d fcBwj [k dkuiqj
x idllaI Ga JaaMsaI
2 ukuk lkgc dk jktegy dgk¡ Fkk
d fcBwj [k dkuiqj
x saUrt Ga JaaMsaI
3 vaxjsTkksa us ukuk lkgc ds egy dk या djने का fu'p; fd;k
d jabt kruk [k jalaa Dalauk
x taopaoM sao naYT kruk Ga dana maoM douk a
4 vaxjsTk lsukifr dk @yaa uke Fkk
d ho [k @laa[va x kOinaMga Ga A]Trma
5 jktegy maoM kaOna saa samaasa hO
d WnW [k t%pu$Ya x AvyayaIBaava Ga iWgau
2 lu 57 ds flrEcj ekl esa v)Zjkf= ds le; pk¡nuh esa ,d
ckfydk LoPN mTToy oL= igus gq, ukuklkgc ds HkXukof'k"V izklkn
ds <sj ij cSBh jks jgh FkhA ikl gh tujy vmVje dh lsuk Hkh Bgjh
FkhA dqN lSfud jkf= ds le; jksus dh vkokTk lqudj og¡k x;sA
ckfydk dsoy jks jgh FkhA lSfudksa ds iz'u dk dksbZ mRrj ugha nsrh
FkhA blds ckn djky :i/kkjh tujy vmVje Hkh ogk¡ igq¡p x;kA
og mls rqjUr ifgpkudj cksyk- vksg! ;g ukuk dh yM+dh eSuk gS!
Ij og ckfydk fdlh vksj u ns[krh Fkh vkSj u vius pkjksa vksj
lSfudksa dks ns[kdj Tkjk Hkh ugh MjhA tujy vmVje us vkxs c<+dj
dgk-vaxjsTk ljdkj dh vkKk ls eSaus rqEgsa fxj¶+rkj fd;kA
1 ukuklkgc ds HkXukof'k"V izklkn ds <sj ij cSBh dkSu jks jgh FkhA
d maOnaa [k maorI x laxmaI Ga baailaka
2 HkXukof'k"V izklkn dk vk'k; gS\
d sauMdr mahla [k sauMdr bagaIcaa
x TUTa fUTa mahla Ga TUTa fUTa Gar
3 djky :i/kkjh dkSu Fkk \
d ho
[k @laa[va
x kOinaMga
Ga A]Trma
4 djky :i/kkjh dk vk'k; gS\
d Dravanao $p maoM
[k सु दर $p maoM
x dyaalau $p maoM
Ga k$Na $p maoM
5 eSuk dks fdlus iहpkuk
d lSfudksa us
[k vmVje us
x sabanao
Ga iksaI nao nahI
izszepaan ds QVs twrs
1 eSa psgjs dh rjQ ns[krk gw¡A D;k rqEgsa ekywe gS] esjs lkfgfR;d
iqj[ks fd rqEgkjk twrk QV x;k gS vkSj v¡xqyh ckgj fn[k jgh gS\
D;k rqEgsa bldk Tkjk Hkh vglkl ugha gS\ Tkjk yTtk] ladksp ;k
>sai ugha gS\ D;k rqe bruk Hkh ugha tkurs fd /kksrh dks FkksM+k uhps
[khap ysus ls v¡xqyh <d ldrh gS\ exj fQj Hkh rqEgkjs psgjs ij
cM+h csijokgh] cM+k fo'okl gS! QksVksxzkQj us tc ^jsMh&IyhTk* dgk
gksxk] rc ijaijk ds vuqlkj rqeus eqldku ykus dh dksf'k'k dh
gksxh] nnZ ds xgjs dq, ds ry esa dgha iM+h eqldku dks /khjs&/khjs
[khapdj Åij fudky jgs gksaxs fd chp esa gh ^fDyd* djds
QksVksxzkQj us ^FkSad ;w* dg fn;k gksxkA fofp= gS ;g v/kwjh eqldkuA
;g eqldku ugha] blesa migkl gS] O;aX; gS!
1 QksVks esa iksaka jaUta fTa qaa
d laoKk ka
[k kiva ka
x p`omacaMd ka
Ga hirSaMkr prsaa[- ka
2 lkfgfR;d iqj[ks fdls saMbaaoiQat ikyaa gayaa hO
d hirSaMkr prsaa[- kks
[k p`omacaMd kks
x inaralaa kao
Ga ]prao@t saBaI kao
3 p`omacaMd Wara faoTao iKcaato samaya fTo jaUto ka Qyaana na rKnaa @yaa saaibat
krta hO
d vao idKavaa krto qao .
[k vao baoprvaah qao .
x vao saadgaIip`ya qao .
Ga vao laaokip`ya qao
4 p`omacaMd kI AQaUrI mauskana maoM @yaa iCpa hO Æ
d idKavaa
[k baoprvaahI
x O;aX;
Ga KuSaI ka Baava
5 [sa gaVaMSa maoM iksapr vyaMgya hO Æ
d puranao laoKkaoM pr
[k saBaI laoKkaoM pr
x p`omacaMd pr
Ga idKavao kI p`vaRit pr
2 Vksih vkB vkus esa fey tkrh gS vkSj twrs ml Tkekus esa Hkh ik¡p
#i;s ls de esa D;k feyrs gksaxsA twrk ges'kk Vksih ls dherh jgk
gSA vc rks twrs dh dher vkSj c<+ xbZ gS vkSj ,d twrs ij iphlksa
Vksfi;¡k U;ksNkoj gksrh gSaA rqe Hkh twrs vkSj Vksih ds vkuqikfrd ewY;
ds ekjs gq, FksA ;g foMacuk eq>s bruh rhozrk ls igys dHkh ugha
pqHkh] ftruh vkt pqHk jgh gS] tc eSa rqEgkjk QVk twrk ns[k jgk gw¡A
rqe egku dFkkdkj] miU;kl&lezkV] ;qx&izorZd] tkus D;k&D;k
dgykrs Fks] exj QksVks esa Hkh rqEgkjk twrk QVk gqvk gS! esjk twrk
Hkh dksbZ vPNk ugha gSA ;ksa Åij ls vPNk fn[krk gSA v¡xqyh ckgj
ugha fudyrh] ij v¡xwBs ds uhps ryk QV x;k gSA v¡xwBk Tkehu ls
f?klrk gS vkSj iSuh feÍ^h ij dHkh jxM+ [kkdj ygwyqgku Hkh gks tkrk
gSA iwjk ryk fxj tk,xk] iwjk iatk fNy tk,xk] exj v¡xqyh ckgj
ugha fn[ksxhA rqEgkjh v¡xqyh fn[krh gS] ij ik¡o lqjf{kr gSA esjh
v¡xqyh <¡dh gS] ij iatk uhps f?kl jgk gSA rqe ijns dk egRo gh
ugha tkurs] ge ijns ij dqckZu gks jgs gSa!
1 twrk ges'kk Vksih ls D;ksa dherh jgk gS \
d baZ,tI mahMgaa[[k vat-maana kImat
x idKavao kI p`vaRit lagaatar baZtI jaa rhI hO .
Ga baZ,ta TO@sa
2 twrs vkSj Vksih ds vkuqikfrd ewY; ds ekjs gq, dk vk'k; gS\
d AiQak maUlya haonao sao jaUta na KrId panaa .
[k jaUto kI Apoxaa TaopI kao AiQak mah%va donaa .
x AaDMbar kI Apoxaa Aa%masammaana kao AiQak mah%va donaa .
Ga TaopI phnanao maoM AiQak $ica idKanaa .
3 izsepan D;k&D;k dgykrs Fks \
d miU;kl&lezkV
[k ;qx&izorZd
x egku dFkkdkj
Ga ]prao@t saBaI
4 laoKk ka jaUta kOsaa qaa Æ
d nayaa
[k qaaoD,a fTa
x A^MgaulaI sao fTa
Ga tlao sao fTa
5 rqe ijns dk egRo gh ugha tkurs] ge ijns ij dqckZu gks jgs gSa!
khkr laoKk nao iksa pr vyaMgya ikyaa hO Æ
d laoKk pr
[k नई पीढ़ पर
x rajanaotaAao pr
Ga ]prao@t saba pr
esjs cpiu ds fnu
1cpiu dh Le`fr;ksa esa ,d fofp=&lk vkd"kZ.k gksrk gSA dHkh&dHkh
yxrk gS] tSls lius esa lc ns[kk gksxkA ifjfLFkfr;k¡ cgqr cny tkrh
gSaA vius ifjokj esa eSa dbZ ihf<+;ksa ds ckn mRiUu gqbZA esjs ifjokj
esa izk;% nks lkS o"kZ rd dksbZ yM+dh Fkh gh ughaA lquk gS] mlds igys
yM+fd;ksa dks iSnk gksrs gh ije/kke Hkst nsrs FksA fQj esjs ckck us
cgqr nqxkZ&iwtk dhA gekjh dqy&nsoh nqxkZ FkhaA eSa mRiUu gqbZ rks esjh
cM+h [kkfrj gqbZ vkSj eq>s og lc ugha lguk iM+k tks vU; yM+fd;ksa
dks lguk iM+rk gSA ifjokj esa ckck Qkjlh vkSj mnwZ tkurs FksA firk
us vaxzsTkh i<+h FkhA fganh dk dksbZ okrkoj.k ugha FkkA
1 [sa gaVaMSa ko laoKkÀlaoiKka ka naama hO
d sauBad`a kumaarI caaOhana
[k hjaarIp`saad iWvaodI
x mahadovaI vamaaGa maaKnalaala catuvao-dI
2 cpiu dh Le`fr;ksa esa ,d fofp=&lk vkd"kZ.k gksrk gS dk vk'k;
gS\
d hma Apnaa bacapna kBaI nahI BaUlato .
[k hmaoM bacapna kI baatMo Aksar yaad AatI hO .
x hmaoM Apnaa bacapna sabasao ip`ya hO .
Ga ]prao@t maoM sao kao[- nahI .
3 yah gaVaMSa iksa ivaQaa sao saMbaMiQat hO Æ
d khanaI
[k inabaMQa
x DayarI
Ga saMsmarNa
4 ije/kke Hkstus dk vk'k; gS\
d Gar Baojanaa
[k tIqa-yaa~a maoM Baojanaa
x maar Dalanaa
Ga p~ Baojanaa
5 laoiKka ko Gar maoM iksa BaaYaa ka p`yaaoga nahI haota qaa Æ
d ]dU[k farsaI
ga AMga`ojaI
Ga ihndI
2 ml le; ;g ns[kk eSaus fd lkaiznkf;drk ugha FkhA tks vo/k dh
yM+fd;k¡ Fkha]os vkil esa vo/kh cksyrh Fkha cqansy[kaM dh vkrh Fkha] os
cqansyh esa cksyrh FkhaA dksbZ varj ugha vkrk Fkk vkSj ge i<+rs
FksA mnwZ Hkh gedks i<+kbZ tkrh Fkh] ijarq vkil esa ge viuh
gh cksyrh FkhaA ;g cgqr cM+h ckr FkhA ge ,d esl esa [kkrs
izkFkZuk esa [kM+s gksrs Fks dksbZ fookn ugha gksrk FkkA
1 t%kalaIna Baart maoM @yaa nahI qaa \
d jaaitvaad
[k saamp`daiyakta
ga BaaYaavaad
Ga K va ga
2 Ca~avaasa kI laD,ikyaa^M Apnao p`aMtvaasaI laD,ikyaaoM sao Aapsa maoM kaOna
baaolatI qaI \
d अवधी
[k bauMdolaI
ga Pa`aMtIya baaolaI
Ga ihndI
3 laoiKka AaOr ]nakI sahpaiznaoM iksa BaaYaa maoM pZ,tI qaI \
d AvaQaI
[k उदू
fganh
Hkk"kk esa
Fks] ,d
saI BaaYaa
ग ihndI
Ga K va ga
4 [sa AvatrNa maoM @yaa nahI kha gayaa hO \
d laoiKka AaOr ]nakI sahpaiznaoM ,d esl esa [kkrs Fks
[k laoiKka AaOr ]nakI sahpaiznaoM ,d izkFkZuk esa [kM+s gksrs Fks
ga laoiKka AaOr ]nakI sahpaiznaoM ihndI maoM baatoM krtI qaI .
Ga laoiKka AaOr ]nakI sahpaiznaoM maoM dksbZ fookn ugha gksrk FkkA
5 yah gaVaMSa iksa paz sao ilayaa gayaa hO \
k ,d dqÙkk vkSj ,d eSuk
K esjs cpiu ds fnu
Ga izsepan ds QVs twrs
Ga lhasaa kI Aaor
,d dqÙkk vkSj ,d eSuk
1 bl okD;ghu izkf.kyksd esa flQZ ;gh ,d tho vPNk&cqjk lcdks
Hksndj laiw.kZ euq"; dks ns[k ldk gS] ml vkuan dks ns[k ldk gS]
ftls izk.k fn;k tk ldrk gS] ftlesa vgSrqd izse <ky fn;k tk
ldrk gS] ftldh psruk vlhe pSrU; yksd esa jkg fn[kk ldrh gSA
tc eSa bl ewd ân; dk izk.ki.k vkRefuosnu ns[krk gw¡] ftlesa og
viuh nhurk crkrk jgrk gS] rc eSa ;g lksp gh ugha ikrk fd mlus
vius lgt cks/k ls ekuo Lo:i esa dkSu lk ewY; vkfo"dkj fd;k
gS] bldh Hkk"kkghu n`f"V dh d#.k O;kdqyrk tks dqN le>rh gS] mls
le>k ugha ikrh vkSj eq>s bl l`f"V esa euq"; dk lPpk ifjp;
le>k nsrh gSA* bl izdkj dfo dh eeZHksnh n`f"V us bl Hkk"kkghu
izk.kh dh d#.k n`f"V ds Hkhrj ml fo'kky ekuo&lR; dks ns[kk gS]
tks euq";] euq"; ds vanj Hkh ugha ns[k ikrkA
1 d©u lk tho vPNk&cqjk lcdks Hksndj laiw.kZ euq"; dks ns[k ldk
gS
d gaaya
[k ku%ta
ga maOnaa
Ga K va ga
2 vgSrqd izse dk vk'k; gS\
d saaMsaairk p`oma
[k SaarIirk p`oma
ga sahja p`oma
Ga inaYkama p`oma
3 ewd ân; dk izk.ki.k vkRefuosnu kaOna krta hO
d rvaInd`naaqa TOgaaor
[k laoKk
ga ku%ta
Ga maOnaa
4 yah gaVaMSa iksa p`kar kI rcanaa hO
d inabaMQa
[k khanaI
ga ]pnyaasa AMSa
Ga saMsmarNaa%mak inabaMQa
5 इस पाठ तथा लेखक का नाम है d रवी नाथ टै गोर ],d dqÙkk vkSj ,d eSuk
[k hjaarIp`saad iWvaodI] ,d dqÙkk vkSj ,d eSuk
ga mahadovaI vamaa- ]maoro bacapna ko idna
Ga jaaibar husaOna ]saa^Mvalao sapnaaoM kI yaad
2 ,d nwljh ckj eSa losjs xq#nso ds ikl mifLFkr FkkA ml le;
,d yxM+h eSuk Qqnd jgh FkhA xq#nso us dgk] ns[krs gks] ;g
;wFkHkz"V gSA jksTk Qqndrh gS] Bhd ;gha vkdjA eq>s bldh pky esa
,d d#.k&Hkko fn[kkbZ nsrk gSA,xq#nso us vxj dg u fn;k gksrk
rks eq>s mldk d#.k&Hkko ,dne ugha nh[krkA esjk vuqeku Fkk fd
eSuk d#.k Hkko fn[kkusokyk i{kh gS gh ughaA og nwljksa ij vuqdaik
gh fn[kk;k djrh gSA
1 xq#nso ds ikl d©u mifLFkr FkkA
d लेखक
[k rvaInd`naaqa TOgaaor
ga jaaibar husaOna
Ga ]nako iSaYya
2 maOnaa kOsaI qaI
d सु दर
[k yxM+h
ga pUNa- svasqa
Ga ]prao@t maoM sao kao[- nahI .
3 xq#nso dks eSuk dh pky esa kOsa Hkko fn[kkbZ Æ
d sahja Baava
[k GamaMDI
ga k$Na Baava
Ga caMcalata
4 laoKk ko Anausaar maOnaa kOsaI qaI Æ
d सब पर दया दखाने वाली
[k GamaMDI
ga k$Na Baava kI
Ga caMcala svaBaava kI
5 ;wFkHkz"V dk vk'k; gS\
d caMcala
[k baurI svaBaava kI
ga JauMD sao inaklaa
Ga caMcala svaBaava kI
ukuk lkgc dh iqq=h nssoh eSuk dks
HkLe dj fn;k x;k
gaVaMSa (1) 1 K 2 k 3 ga 4 Ga 5 K
gaVaMSa (2) 1 k 2 ga 3 Ga 4 k 5 K
izszepaan ds QVs twwrs
gaVaMSa (1) 1 ga 2 K 3 ga 4 ga 5 Ga
gaVaMSa (2) 1 ga 2 ga 3 Ga 4 Ga 5 K
essjs cpiu ds fnu
gaVaMSa (1) 1 ga 2 K 3 Ga 4 ga 5 Ga
gaVaMSa (2) 1 Ga 2 ga 3 Ga 4 ga 5 K
,d dqqÙkk vkSSj ,d eSSuk
gaVaMSa (1) 1 K 2 Ga 3 ga 4 Ga 5 k
gaVaMSa (2) 1 k 2 K 3 ga 4 k 5 ga
x| ikBksa ij vk/kkfjr y?kqRrjh; iz’u
ukuk lkgc dh iq=h nssoh eSuk dks HkLe dj fn;k x;k
1- ckfydk eSuk us lsukifr ^gss* dks dkSSu&dkSu ls rdZ nssdj egy
dh j{kk ds fy, izszfjr fd;k\
उ र & ckfydk eSuk us lsukifr ^gs* dks fuEufyf[kr rdZ
nsdj egy dh j{kk ds fy, izsfjr fd;k 1 ;g edku fxjkus esa vkidk D;k mÌs'; gS\
2 vkids fo#) ftUgksaus 'kL= mBk;s Fks] os nks"kh gSa ij bl tM+
inkFkZ edku us vkidk D;k vijkèk fd;k gS\
3 ;g LFkku eq>s cgqr fiz; gS A
2- eSuk tM+ inkFkZ edku dks cpkuk pkgrh Fkh ij vaaxzsTk mls u"V
djuk pkgrs FkssA D;ksas\
]%tr - maOnaa kao vah mahla ip`ya qaa @yaaMoik vah ]saka inavaasa sqaana qaa
jabaik AMga`oja ]sao naYT krnaa caahto qao @yaaoMik vah 1857 ko ivad`aoihyaaoM ka
naamaaoM inaSaana imaTakr BaivaYya maoM AMga`oja Saasana kao saurixat krnaa caahto qao
A
3- lj Vkel ^gss* ds eSuk ij n;k&Hkko ds D;k dkj.k Fks\s\
]%tr - lj Vkel ^gs* ds eSuk ij n;k&Hkko ds fuEufyf[kr
dkj.k Fks 1 vah ek dyaalau AaOr ]dar )dya ko vyai@t qao .
2 jaba ]nho pta calaa ik maOnaa ]sakI idvaMgat pu~I kI saKI hO tao
]sao maOnaa ko p`it sahanauBaUit hao ga[- .
3 vao bacapna sao maOnaa ko p`it baoTI ko samaana p`oma krto qao .
4- eSSuk dh vaafre bPNk Fkh fd og ml izzklkn ds <sj ij बैठ dj
th Hkjdj jks ys yssfdu ik"kk.k n; okys tujy us fdl Hk;
ls mldh bPNk iw.kZ u gksus nh\
]%tr - janarla A]Trma kao [sa baat ka Baya qaa ik yaid ]nhaonao maOnaa
ko p`it ]darta idKa[- tao laMdna kI sarkar ]sapr kD,I karvaa[- krogaI
.[MgalaOMD kI sarkar AaOr janata ko badlaa laonao Baavanaa ko karNa vah maOnaa
kI sahayata nahIM kr saka .
5- ^VkbEl* i= us 6 flracj dks flracacj fy[kk Fkk - ^cM+s+ nq[q[k dk
fo"k; gS
fd Hkkjr ljdkj vkt rd ml nqnqnZakakakr ukuk lkgc dks ugha idM+
ldh*A bl okD; esas a ^Hkkjr ljdkj* ls D;k vk'k; gS\\
S
]%tr - [saka AaSaya laMdna isqat ibaiTSa sarkar hO jaao [-sT [iNDyaa
kMpnaI ko maaQyama sao doSa pr Saasana kr rhI qaI .
izszesepanan ds QVs twrwrs
1-izszepaan ds QVs twrs पाठ ds vkèkkj ij izsepaan ds O;fDrRo dh
fo'kss"krk,¡ crkb,\
]%tr - izsepan ds O;fDrRo dh fuEufyf[kr fo'ks"krk,¡ gS 1 vao saadgaI ip`ya qao .
2 samaaja kI kurIityaaoM va $iZ,yaaoM ka ivaraoQa krto qao .
3 }prI idKavaa krnaa ]nho psaMd nahIM qaa .
4 AadSa-vaadI AaOr isa)aMtvaadI qao .
3- iaafDr;ksas a esas a fufgr O;aX; dks Li"V dhft,d twrk ges'kk Vkssih ls dherh jgk gSA vc rks twrs dh dher vkSSj
c<+ xbZ gS vkSj ,d twwrs ij iphlksa Vksffi;k¡ U;ksNkoj gkssrh gSaA
[k rqqe ijns dk egRo gh ugha tkurs] ge ijns ij dqqckZu gks jgs gSaSA
x ftls rqeqe ?k``f.kr le>rs gkss] mldh rjQ gkFk dh ugha]a] ik¡o dh
v¡¡xqyh ls b'kkjk djrs gks\
]%tr k -jaUta yaha^M AaDMbar ka p`tIk hO tao TaoPaI Aa%masammaana ka.yaha^M
Aa%masammaana ko sqaana pr AaDMbar kao AiQak mah%va donao kI maanaisakta pr
caaoT kI ga[- hO .
]%tr K - yaha^M Aaja kI pIZI, kI idKavao kI manaaovaRit pr vyaMgya hO jaao
vaastivakta ko sqaana pr }prI idKavao kao jyaada psaMd krtI hO .
]%tr ga - p`omacaMd sadOva saamaaijak $iZ,yaaoM ka ivaraoQa krto rho . ]nho
pOraoM sao zaokr lagaato rho [sailae ]nako jaUto fT gayao .]nhaonao Apnao
isa)aMtao sao kBaI samaJaaOta nahIM ikyaa .
5- p`o`macaMd ko fTo jaUto paz maoMo M maUlat: iksa pr vyaMMgya hO \
]%tr - [sa paz maoM maUlat: vat-maana pIZ,I pr krara hO jaao idKavaa AaOr
ZaoMga pr AvalaiMmbat hO .jaao AaDMbar sao laD,naa AaOr AadSaao- pr AiDga rhnaa
nahI caahta hO.vah vaastivakta sao mau^Mh forkr idKavaa krto hO AaOr ]namaoM
saca kao svaIkarnao ka saahsa hO na $iZ,yaaoM sao Tkranao ka dma .
essjs cpiu ds fnu esas
1- mahadoovaI vamaa- ko janma ko le; yM++fd;ksas a dh n'kk dSlh Fkh\
]%tr - t%kalaIna Baart maoM is~yaaoM kI dSaa AcCI na qaI .svayaM laoiKka ko
pirvaar maoM ipClaI k[\-\ pIZ,I sao knyaa kao janma laoto hI maar Dalaa jaata qaa
.]nho laD,kaoM kI trh iSaxaa p`aPt krnao ka Avasar nahI idyaa jaata qaa
.]nho prdo maoM rhnaa pD,ta qaa .
2- ysf[kdk mnwZ&Qkjlh य ugha lh[k ikbZ \
]%tr - mahadovaI vamaa- kao bacapna maoM pZ,anao ko maaOlavaI rKa gayaa pr ]nakI
]samaoM $ica na qaI . jaba maaOlavaI saahba Aae tao vah Drkr caarpa[- ko naIcao
iCp ga[- .
3-ysf[kdk us viuh ek¡ ds O;fDrRo dh fdu fo'kss"krkvksas a dk mYys[k
fd;k gSS\
]%tr - laoiKka ko Gar maoM fganh dk dksbZ okrkoj.k ugha FkkA ]nakI
ekrk tcyiqj ls vkbZ rc os vius lkFk fganh ykbZA os iwtk&ikB cgqr
djrh FkhaA igys&igy mUgksaus laoiKka dks ^iapra=* i<+uk fl[kk;kAcpiu
esa ek¡ fy[krh Fkha] in Hkh xkrh FkhaA ehjk ds in fo'ks"k :i ls xkrh
FkhaA losjs ^tkfx, Ñikfuèkku iaNh cu cksys* ;gh lquk tkrk FkkA
izHkkrh xkrh FkhaA 'kke dks ehjk dk dksbZ in xkrh FkhaA[sap`kar vao
Qaaima-k manaaovaRit kI maihlaa qaI .
4- tokjk ds uokc ds lkFk vius ikfjokfjd lacaèkksas dks ysf[kdk us
vkt ds संदभ esas a LoIu tSlk D;ksas dgk gS\
उ र- लेिखका का प रवार tgk¡ jgrk Fkk ogk¡ tokjk ds uokc jgrs FksA
mudh uokch fNu xbZ FkhA os ,d caxys esa jgrs FksA mlh daikmaM
esa laoiKka ka pirvaar rhta qaa . laoiKka kao csxe lkfgck dgrh Fkha^gedks rkbZ dgks!* vao yksx mudks ^rkbZ lkfgck* dgrs FksA muds
cPps mahadovaI kI ek¡ dks pph tku dgrs FksA laoiKka ka tUefnu ogk¡
euk, tkrs FksA muds tUefnu laoiKka ko ;gk¡ euk, tkrs FksA mudk
,d yM+dk FkkA vao ]sao jk[kh ck¡èkus ds fy, dgrh FkhaA eqgjZe esa gjs
diM+s muds ilae Hkh curs FksA laoiKka ko CaoTo Baa[- ka manamaaohna naama
baogama nao hI idyaa qaa . Aaja saamp`daiyakta ko baZ,nao sao ihndu mauislama Baa[caaro ka yah ]dahrNa dula-Ba hao gayaa hO .Aba yah ek sapnao jaOsaa lagata hO
.
,d dqÙkk vkSSj ,d eSuk
1- xq#nso us 'kkaafrfudsasru dks NksM+ dgha vkSj jgus dk eu D;ksas a
cuk;k\
]%tr - gau$dova rvaInd`naaqa nao SaaMitinakotna CaoD,kr khIM AaOr rhnao ka
mana [sailae banaayaa @yaaoMik ]naka svaasqya AcCa na qaa . vao svaasqya laaBa
laonao ko ilae EaIinakotna calao gayao .
2- ewwd izzk.kh euqq"; ls de laosnu'khy ugha gksrsA ikB ds vkèkkj
ij Li"V dhft,A
]%tr - [sa paz maoM ek ku%ta AaOr ek maOnaa ko maaQyama sao batayaa gayaa ik
ewd izk.kh euq"; ls de laosnu'khy ugha gksrsA jaba gau$dova EaI inakotna
maoM qao tao ]naka palatu ku%ta ]nho ढू Z
ँ ta calaa Aayaa .izfrfnu izkr%dky ;g
HkDr ku%ta LrCèk gksdj gau$dova ko vklu ds ikl rc rd cSBk jgrk
gS] tc rd vius gkFkksa ds Li'kZ ls bldk lax ugha Lohdkj djrsA
tc xq#nso dk fprkHkLedksydkrk ls vkJe esa yk;k x;k] ml le;
Hkh u tkus fdl lgt cksèk ds cy ij og ku%ta vkJe ds }kj rd
vk;k vkSj fprkHkLe ds lkFk vU;kU; vkJeokfl;ksa ds lkFk 'kkar
xaHkhj Hkko ls mrjk;.k rd x;kA[saI p`kar maOnaa BaI k$Naa kI maUithO.[na ]dahrNa sao saaibat haota hO ik ewd izk.kh euq"; ls de
laosnu'khy ugha gksrsA
3 xq#nso }kjk eSuk dks xq#nsso eSuk y{; djds fy[kh dfork ds
eeZ dks ys[kd dc le> ik;k\
]%tr - xq#nso }kjk eSuk dks y{; djds fy[kh dfork ds eeZ
dks ys[kd rc le> ik;k jaba gau$dova nao ]nho maOnaa kI k$Na
Civa sao Avagat krayaa .jaba ]nhaonao maOnaa ko k$Na $p kao phcaanaa
tBaI vao xq#nso }kjk eSuk dks y{; djds fy[kh dfork ds eeZ
dks ys[kd dc le> ik;s A
4-vk'k; Li"V dhft,bl izdkj dfo dh eeZHksnh n`f"V us bl Hkk"kkghu izzk.kh dh
d#.k n``f"V ds Hkhrj ml fo'kky ekuo&lR; dks ns[kk gS]S] tks
euqq";] euqq"; ds vnaj Hkh ugha ns[k ikrkA
]%tr - kiva gau$dova rvaInd`naaqa nao ApnaI saUxma dRiYT sao ku%to
jaOsao BaaYaahIna p`aNaI ko BaItr ml fo'kky ekuo&lR; dks ns[kk
gS] tks euq";] euq"; ds vanj Hkh ugha ns[k ikrkA [-Svar ko
p`omaya saMsaar maoM p`%yaok p`aNaI maoM inaiht p`oma kI AnauBaUit kao phcaananaa ]nako
jaOsao
kiva sao hI saMBaMva qaa .
dkO;kaaश ij vk/kkfjr izz’u
iz'u 1- fuEufyf[kr i|ka’kksa dks i<+ dj fn, x, lacaf/kr iz’uksa ds
mRrj nhft, &
1- ns[k vk;k panz xgukA
ns[krk gWaw n`’; vc eSa
esM+ ij bl [ksr dh cSBk vdsykA
,d chrs ds cjkcj
;g gjk fBxuk puk]
ckWa/ks eqjSBk 'kh’k ij
NksVs xqykch Qwy dk
lt dj [kM+k gSA
iz’u ¼d½ ^panz xguk* D;k gS\ og dgkWa cSBdj izkd`frd n`’; ns[k
jgk gS\
¼[k½ dfo pus ds ikS/ks dks fdl :i esa ns[krk gS\
¼x½ [ksr dh esM+ fdls dgk x;k gS\
¼?k½ ^fBxuk* ls D;k vk’k; gS\
¼M-½ pus us fdl pht+ dk eqjSBk iguk gqvk gS\
mRrj ¼d½ panz xguk ,d xkWao dk uke gSA dfo ml xkWao dks ns[kdj
ykSVrs gq, [ksr dh esM+ ij cSB dj ;s izkd`frd n`’; ns[k jgk gSA
¼[k½ dfo us pus dks lts&/kts nwYgs ds :i esa ns[kk gSA
¼x½ [ksr ds chp ls tkus ds fy, cuk;k x;k mBk gqvk jkLrkA
¼?k½ ^fBxuk* ls vk’k; gS & NksVs&NksVs ikS/ksA
¼M-½ pus ds ikS/ks ij xqykch Qwy ,slk yx jgk ekuks fdlh nwYgs us
jaxh ixM+h iguh gksA
2- pqi [kM+ cxqyk Mqck, VkWax ty esa]
ns[krs gh ehu papy
/;ku&funzk R;kxrk gS]
pV nck dj pksap esa
uhps xys ds Mkyrk gS!
,d dkys ekFk okyh prqj fpfM+;k
'osr ia[kksa ds >ikVs ekj QkSju
VwV iM+srh gS Hkjs ty ds g`n; ij]
,d mtyh pVqy eNyh
Pksap ihyh esa nck dj
Nwj mM+rh gS xxu esa!
iz’u ¼d½ cxqyk D;k ns[kdj /;ku&funzk R;kx nsrk gS\
¼[k½ ^VwV iM+uk* dk vk’k; Li"V dhft,A
¼x½ dkys ekFk okyh prqj fpfM+;k dh dSlh prqjkbZ gS\
mRrj ¼d½ cxqyk ljksoj esa rSjrh eNyh dks ns[k dj /;ku&funzk
R;kx nsrk gSA
¼[k½ rsth ls f’kdkj ij >iV iM+ukA
¼x½ prqj fpfM+;k vkdk’k ls gh rkykc esa rSjrh mtyha eNyh
dks ns[k ysrh gSA vkSj vpkud rkykc ds ty ds eNyh
ij vkdze.k dj viuh ihyh pksap esa nck dj vkdk’k esa
mM+ tkrh gSA
3- isM+ >qd >kWadus yxs xjnu mpdk,]
vkWa/kh pyh] /kwy Hkkxh ?kk?kjk mBk,]
ckWadh fprou mBk] unh fBBdh] ?kWaw?kV ljdsA
es?k vk, cM+s cu&Bu ds lWaoj dsA
iz’u ¼d½ vkWa/kh fdldk izrhd gS\
¼[k½ es?k fdl izdkj vk,\
¼x½ ^?kk?kjk* ls D;k vk’k; gS\
mRrj ¼d½ vkWa/kh Lokxr djus okyh dU;k dk izrhd gSA tks
mRlkg ds dkj.k viuk ?kk?kjk mBkdj dj nkSM+ iM+hA
¼[k½ es?k cu&Bu ds vkSj lt&lWaoj ds vk,A
¼x½ ?kk?kjk xzkeh.k fL=;ksa dk ,d ifj/kku gS ftls dej
ij ckWa/kk tkrk gSA
4- cw<+s ihiy us vkxs c<+dj tqgkj dh]
^cjl ckn lqf/k yhUgh*&
Cksyh vdqykbZ yrk vksV gks fdokj dh]
Gjlk;k rky yk;k ikuh ijkr Hkj dsA
es?k vk, cMs+ cu&Bu ds lWaoj dsA
iz’u ¼d½ cw<+k ihiy fdldk izrhd gS\
¼[k½ ^cjl ckn lqf/k yhUgha* dk vFkZ Lo"V dhft,A
¼x½ ^gjlk;k rky* ls D;k vk’k; gS\
mRrj ¼d½ cw<+k ihiy ?kj ds cM+s&cqtqxZ dk izrhd gSA
¼[k½ bldk vFkZ gS cgqr fnuksa ckn gesa ;kn fd;kA
¼x½ ljksoj dk ty [kq’kh ls ped mBkA
5- ekWa us ,d ckj eq>ls dgk Fkk &
nf{k.k dh rjQ+ iSj djds er lksuk
og e`R;q dh fn’kk gS
vkSj ;ejkt dks dzq) djuk
cqf)ekuh dh ckr ugha
rc eSa NksVk Fkk
vkSj eSaus ;ejkt ds ?kj dk irk iwNk Fkk
mlus crk;k Fkk &
rqe tgkWa Hkh gks ogkWa ls ges’kk nf{k.k esaA
iz’u ¼d½ ekWa us iq= dks D;ksa psrkouh nh Fkh\
¼[k½ ;ejkt dks dzq) djus dk D;k vk’k; gS\
¼x½ dfo ds vuqlkj nf{k.k fn’kk vkSj e`R;q dk D;k laca/k gS\
¼?k½ ;ejkt dk ?kj nf{k.k fn’kk esa gksus dk D;k rkRi;Z gS\
¼M-½ nf{k.k dk izrhdkRed vFkZ Li"V dhft,A
mRrj ¼d½ ekWa us iq= dks nf{k.k fn’kk esa iSj djds u lksus dh
prkouh nhA D;ksafd blls ;ejkt dzq) gks tkrs gS rFkk euq"; dh
e`R;q gks ldrh gSA
¼[k½ vius e`R;q ;k fouk’k dks fuea=.k nsukA
¼x½ dfo ds vuqlkj nf{k.k fn’kk dk izrhdkFkZ & nf{k.kiaFkh fopkj/kkjk
gSA mlds vuqlkj ;g fopkj/kkjk euq"; dks fouk’k dh vksj ys tkrh
gSA
¼?k½ nf{k.kiaFkh fopkj/kkjk ls ekSr ds njokts [kqyrs gSa] euq";rk dk
loZuk’k gksrk gSA
¼M-½ nf{k.kiaFkh fopkj/kkjk ;k iWawthoknh fopkj/kkjkA
6- ij vkt ft/kj Hkh iSj djds lksvks
ogh nf{k.k fn’kk gks tkrh gS
lHkh fn’kkvksa esa ;ejkt ds vkyh’kku egy gSa
vkSj os lHkh esa ,d lkFk
viuh ngdrh vkWa[kksa lfgr fojktrs gSa
ekWa vc ugha gS
vkSj ;ejkt dh fn’kk Hkh og ugha jgh
tks ekWa tkurh FkhA
iz’u ¼d½ lHkh fn’kkvksa esa ;ejkt ds vkyh’kku egy gksus dk D;k
vk’k; gS\
¼[k½ ekWa ds le; vkSj orZeku le; esa D;k varj vk pqdk gS\
¼?k½ ngdrh vkWa[ksa D;k O;Dr djrh gSa\
mRrj ¼d½ bldk vFkZ gS 'kks"k.kdrkZvksa dh LFkkfir O;oLFkkA vkt
thou ds lHkh {ks=ksa esa 'kks"k.kdrkZvksa us viuk tky QSyk fy;k gSA
¼[k½ EkWak ds le; esa dsoy ,d gh fn’kk nf{k.k FkhA 'ks"k fn’kkvksa esa
dksbZ [krjk ugha FkkA ysfdu orZeku le; esa lkjh fn’kk,Wa nf{k.k gks
pqdh gSa vFkkZr vkt 'kks"k.k vkSj fouk’k dh 'kfDr;kWa lc vksj QSy
pqdh gSaA
¼x½ ^ngdrh vkWa[ks* dzks/k] fgalk vkSj 'kks"k.k dh dBksjrk dks
O;Dr djrh gSaA
7- D;k varfj{k esa fxj xbZ gSa lkjh xsansa
D;k nhedksa us [kk fy;k gS
Lkkjh jax fcjaxh fdrkcksa dks
D;k dkys igkM+ ds uhps nc x, gSa lkjs f[kykSus
D;k fdlh Hkwdai esa <g xbZ gSa
Lkjs enjlksa dh bekjrsa
D;k lkjs eSnku] lkjs cxhps vkSj ?kjksa ds vkWaxu
[kRe gks x, gSa ,dk,d
iz’u ¼d½ dfo xsanksa ds [kRe gksus dh ckr D;ksa dg jgk gS\
¼[k½ dfo dh grk’kk vkSj fujk’kk dk D;k dkj.k gS\
¼x½ dfo jaxhu fdrkcsa] xsansa] f[kykSusa] enjls] eSanku]
cxhps] vkWaxu D;ksa pkgrk gS\
¼?k½ enjlksa ls D;k vk’k; gS\
¼M-½ ^dkys igkM+* fdlds izrhd gSa\
mRrj ¼d½ dfo cPpksa dks muds cpiu ykSVkuk pkgrk gSA og
iz’u mBkdj cky&etnwjksa dh leL;k dks bafxr djrk gS vkSj lekt
dks bl fpark ls ifjfpr djkuk pkgrk gSA
¼[k½ cPpksa dk eu ekj dj cky&etnwjh djus ds dkj.kdfo grk’k
vkSj fujk’k gSA
¼x½ rkfd uUgsa cPps [ksy&dwn ldsa vkSj fuf’par thou th ldsaA
¼?k½ fo|ky;A
¼M-½ ^dkys igkM+ 'kks"k.k dh O;oLFkk ls lacaf/kr gSA
8- rks fQj cpk gh D;k gS bl nqfu;k esa\
fdruk Hk;kud gksrk vxj ,slk gksrk
Hk;kud gS ysfdu blls Hkh T;knk ;g
fd gSa lkjh phtsa gLcekewy
ij nwfu;k dh gtkjksa lM+dksa ls xqtjrs gq,
cPps] cgqr NkVs&NksVs cPps
dke ij tk jgs gSaA
iz’u ¼d½ ^rks fQj cpk gh D;k gS bl nqfu;k esa* dk vk’k;
Li"V dhft,A
¼[k½ vf/kd Hk;kud fLFkfr D;k gS\
¼x½ dfo cPpksa ds dke ij tkus ij fpafrr D;ksa gS\
mRrj ¼d½ bl iafDr dk vk’k; gS fd vxj uUgsa cPpksa dks cpiu dh
lkjh lqfo/kk,Wa u feys rks og thou fujFkZd gSA ,slk thou vkuaniw.kZ
ugha gks ldrkA
¼[k½ dfo ds vuqlkj lalkj esa cPpksa ds [ksy euksjatu vkSj i<+kbZ ds
fy, oLrqvksa dh deh vf/kd Hk;kud fLFkfr gSA
¼x½ dfo dks yxrk gS fd cPpksa dks [ksy&dwn vkSj i<+kbZ fy[kkbZ esa
eLr jguk pkfg,A cpiu vius lq[k vkSj fodkl ds fy, gksrk gS
mu ij jksth&jksVh dekus dk cks> ugha Mkyuk pkfg,A
y?kwRrjh; iz’u
iz'u 2- fuEufyf[kr iz’uksa ds mRrj la{ksi esa nhft, &
1- ljlksa dks ^l;kuh* dgdj dfo D;k crkuk pkgrk gS\
mRrj & dfo crkuk pkgrk gS fd vc ljlksa dh Qly id dj
rS;kj gks pqdh gSA mldk iwjk fodkl gks pqdk gSA
2- ^pkWanh dk cM+k&lk xksy [kaHkk* esa dfo dh fdl lw{e
dYiuk dk vkHkkl feyrk gS\
mRrj & ljksoj ds ty esa lw;Z dh fdj.ksa lh/kh iM+rh gS rks ,slk
yxrk gS tSls ikuh ds uhps pkWanh dk cM+k xksy [kaHkk ped jgk gSA
3- ^panz xguk ls ykSVrh csj* dfork dk izfrik| D;k gS\
mRrj & dfo dguk pkgrk gS fd izd`fr dh xksn esa cSBdj izd`fr ds
miknkuksa ds }kjk euq"; esa izse] vuqjkx] iz.k;] vkReh;rk] ekufld
foJke tSls vkuan dk ftruk vuqHko gksrk gS mruk uxj ds
gypyiw.kZ thou esa laHko ugha gSA
4- ^izse dh fiz; Hkwfe mitkÅ vf/kd gS* fdlds fy, dgk
gS vkSj D;ksa\
mRrj & ;g dFku xkWao dh ,dkar izsee;h /kjrh ds fy, dgk x;k
gS D;ksafd xkWao esa nwj&nwj rd [ksr QSys gSa muesa izd`fr jaxfcjaxs
Qwyksa ls lt dj J`xkj fd, [kM+h gS vkSj Lo;acj jpk tk jgk gSA
;g /kjrh u dsoy izseiw.kZ gS cfYd mitkÅ Hkh gSA
5- pus ds ikS/ks dks fBxuk D;ksa dgk x;k gS\ og fdl
izdkj ltdj [kM+k gS\
mRrj & pus dk ikS/kk yEckbZ esa vf/kd ÅWapk ugha gksus ds dkj.k ls
fBxuk dgk x;k gSA mlds flj ij xqykch Qwy mxus ds dkj.k ,slk
yxrk gS ekuks og lt&/ktdj nwYgk cuk gqvk gSA
6- es?kkas ds fy, ^cu&Bu ds] lWaoj ds* vkus dh ckr D;ksa
dgh x;h gS\
mRrj & D;ksafd es?kksa ds vkus ij xkWao okfl;ksa ds eu esa Bhd oSlk
gh mYykl gksrk gS] tSlk fd fdlh lts&lWaojs nkekn ds vkus ij
gksrk gSA vr% e?kksa ds fy, lts&lWaojs 'kgjh nkekn gksus dh ckr dgh
x;h gSA
7- es?k vk, dfork esa es?k ds vkxeu dk fdl izdkj
fp=.k gqvk gS\
mRrj & dfork esa es?k dks lts&lWaojs 'kgjh vfrfFk ds :i esa fp=.k
fd;k x;k gS tks cM+h izrh{kk ds ckn xkWao esa vk;k gSA
8- xyh&xyh eas njokts&f[kM+fd;kWa D;ksa [kqyus yxs\
mRrj & es?k vkSj o"kkZ ds Lokxr esa vkuan ywVus ds fy, xyh&xyh
esa njokts&f[kM+fd;kWa [kqyus yxsA
9- dfo us ihiy dks gh cM+k cqtqxZ D;ksa dgk gS\
mRrj & xkWaooklh ihiy ds isM+ dks 'kqHk ekurs gSaA vkSj izk;% gj xkWao
esa ,d iqjkuk ihiy dk isM+ vo’; gksrk gSA iqjkuk gksus ds dkj.k
mls cM+k cqtqxZ dgk x;k gSA
10- ^{kek djks xkWaB [kqy xbZ vc Hkje dh* & Hkko Li"V dhft,A
mRrj & fiz;rek vius fiz; ls {kek ekaxrs gq, cksyh eq>s {kek djks
EkSaus lkspk Fkk rqe ugha vkvksxsA ijarq rqe [kqc vk, gks bl fy, esjs
eu dk lansg feV x;kA
11- EkkWa dks bZ’oj dh lykg ikdj D;k ykHk feyrk Fkk\
mRrj & ekWa bZ’oj dh lykg ikdj thou thus ds rjhds lh[k ysrh
gS vkSj nq[k lgu djus ds mik; tku ysrh gSA
12- dfo us ,slk D;ksa dgk fd nf{k.k dks ykWa?k ysuk lEHko ugha
Fkk\
mRrj & nf{k.k fn’kk dk dksbZ vksj&Nksj ugha gSA og vuar gSA nf{k.k
fn’kk 'kks"k.k O;oLFkk dk izfrd gSA ;g euksHkkouk u,&u, :i ?kkj.k
djrh gSA vkSj vej jgrh gSA
13- dHkh&dHkh mfpr&vuqfpr fu.kZ; ds fiNs bZ’oj dk Hk; fn[kkuk
vko’;d gks tkrk gS] blds D;k dkj.k gks ldrs gSa\
mRrj & ekuo eu esa 'kqHk&v’kqHk nksuksa Hkko gSA dHkh&dHkh mldk
v’kqHk euksHkko vf/kd tkxzr gks mBrk gS rc og [kwu] gR;k tSls
f?kukSus dk;Z Hkh dj cSBrk gSA bl fLFkfr dks cpkus ds fy, bZ’oj dk
Hk; fn[kkuk vko’;d gksrk gSA ftlls fd O;fDr eu ls e;kZfnr
tkrk gS vkSj Hkyk bUlku cu tkrk gSA
14- dfo nf{k.k fn’kk esa iSj djds D;ksa ugha lks;k\
mRrj & D;ksafd dfo dh ekWa us crk;k Fkk fd ,slk djus ls ;ejkt
dzq) gks tkrs gSa rFkk e`R;q dk ladV Nk tkrk gSA
15- dfo dks ekWa dh ;kn dc vkbZ vkSj D;ksa\
mRrj & tc dfo nf{k.k fn’kk ds [krjksa dks tkuus ds fy, nwj&nwj
rd x;k rks mlus ns[kk fd ogkWa lpeqp fouk’k "kM~;a= Fks rc mls
ekWa dh lh[k ;kn vkbZ vkSj yxk fd ekWa us cpiu esa gh bu [krjksa
ds izfr lko/kku dj fn;k FkkA
16- dfo us le; dh Hk;kud iafDr fdls dgk gS vkSj
D;ksa\
mRrj & dfo us cPpksa }kjk etnwjh djus dh foo’krk dks vius ;qx
dh lcls Hk;kud leL;k dgk gSA ftlls fd gj cPps dks cpiu esa
[ksyus&dwnus vkSj i<+us&fy[kus dk volj ugha fey ikrkA
17- dfo xsnksa ds [kRe gksus dk iz’u mBk dj D;k dguk pkgrk gS\
mRrj & dfo dguk pkgrk gS fd bu cky&etnwjks dh vHkh [ksyus
dh vk;q gS bUgsa dke&dkt esa ugha Mkyuk pkfg,A og lekt dks bl
fpark ls ifjfpr djkuk pkgrk gS fd cPpksa dks mudk lgt cpiu
ykSVk;k tkuk pkfg,A
18- lqfo/kk vkSj euksjatu ds midj.kksa ls cPps oafpr D;ksa gS\
mRrj & lekt dh O;oLFkk vkSj xjhch ds dkj.k cPps lqfo/kk vkSj
euksjatu ds midj.kksa ls oafpr gSA
19- cPpksa dk dke ij tkuk /kjrh ds ,d cM+s gknls ds leku D;ksa
gS\
mRrj & D;ksafd cPpksa dk dke ij tkuk muds izfr ?kksj vU;k; gSA
gj cPps dks tUe ls gh lq[k&lqfo/kk,Wa feyuh pkfg, mUgsa [ksy&dwn]
euksjatu vkSj i<+kbZ&fy[kkbZ dk volj feyuk pkfg,A ijarq xjhch
vkSj lekt dh O;oLFkk ds dkj.k mUgsa etnwj cu dj dke djuk
iM+rk gSA vr% ;g ,d Hk;kud gknls ds leku ekuk x;k gSA
20- ^cPps dke ij tk jgs gSa* dfork dk mn~ns’; Li"V dhft,A
mRrj & dfork mn~ns’; gS cky&etnwjh dks jksdukA dfo pkgrk gS fd
cPpksa dks [ksy&dwn vkSj i<+kbZ&fy[kkbZ dk iwjk volj feyuk pkfg,A
muds eu efLr"d ij dksbZ ncko ugha gksuk pkfg,A rFkk lekt dks
Hkh muds fodkl ds fy, fpark izdV djuh pkfg,A
rIZ, kI hD\
DI : jagadISa cand` maaqauurhD\DI
[sa ekaMkI maoM samaaja maoM naarI kao sammaanajanak sqaana na ide jaanao kI samasyaa ka p`BaavaI
ica~Na huAa hO.[sa ekaMkI maoM laD,kI ko ivavaah kI saamaaijak samasyaa maa~ ka ica~Na
nahIM hO. yah ekaMkI BaartIya samaaja ka vaastivak caohra idKanao maoM saxama hO.
laGaUU<ara%mak p``Snaaoo<ar
S`Sna 1 “Aapko laaDlao baoTo kI rIZ, kI hD\DI BaI hO yaa nahIM.”]maa Apnao [sa kqana
ko maaQyama sao SaMkr kI ikna kimayaaoM kI Aaor saMkot krtI hO?
]<ar - ]maa Apnao [sa kqana ko maaQyama sao SaMkr kI caair~hInata evaM Drpaok svaBaava
kI Aaor saMkot krtI hO. SaMkr laDikyaaoM ko hasTla ko Aasa- pasa GaUmata pkDa
jaata hO AaOr naaOkranaI ko pOraoM igarkr xamaa maa^Mgakr iksaI trh CUT kr Baagata hO.
P`aSna 2 SaMkr jaOsao laD,ko yaa ]maa jaOsaI laD,kI, samaaja kao kOsao vyai@t%va kI ja,$rt
hO? tk- saiht ]<ar dIijae.]<ar- samaaja maoM ]maa jaOsao vyai@t%va kI AavaSyakta
hO. vah sauiSaixat saBya AaOr saahsaI laD,kI hO.vah naarI ko AiQakaraoM ko ilae Aavaaja,
]zanao AaOr jaaga$kta laanao ka kama krtI hO.
P`aSna 3 kqaavastu ko AaQaar pr ekaMkI ka mau#ya pa~ kaOna hO AaOr @yaaoM?
]<ar- kqaavastu ko AaQaar pr ekaMkI ka mau#ya pa~ ]maa hO. laoKk nao ]maa ko
maaQyama sao hI naarI ko p`it Apnao ivacaar vyai@t ike hO. vahI kond`ibandu hO ekaMkI kI
khanaI ]saI ko Aasa- pasa GaUmatI hO.[saIilae vah ekaMkI kI mau#ya pa~ hO.
P`aSna 4 @yaa SaMkr jaOsaa laD,ka ]maa jaOsaI laD,kI ko ilae yaaogya hO?
]<ar- SaMkr jaOsaa laD,ka ]maa jaOsaI laD,kI ko ilae yaaogya tao hao hI nahIM sakta,
@yaaoMik ]maa sauiSaixat evaM saMskarvaana laD,kI hO. jabaik SaMkr cair~hIna AaOr
$iZ,vaadI laD,ka hO.
P`aSna 5 ramasva$p baOzk ko kmaro maoM vaad\ya yaM~aoM kao @yaaoM rKvaato hOM?
]<ar- ramasva$p kI baoTI ]maa kao laD,ko baalao doKnao Aanao vaalao hOM .vao kmaro kI
safa[- krvaa kr vaad\ya yaM~ rKvaato hO. vao laD,ko vaalaaoM kao idKanaa caahto hOM ik ]maa
kao saMgaIt ka &ana hO, vah [sako bala pr laD,ko vaalaaoM kao p`Baaivat krnaa caahto hO.
dIGa- ]<arIya p``Snaao<ar
Sna 1 gaaopala p`saad ivavaah kao ibaja,naosa maanato hOM AaOr ramasva$p ApnaI baoTI kI
]cca iSaxaa iCpato hOM. @yaa Aap maanato hO ik daonaao samaana $p sao ApraQaI hOM ?तक
स हत उ तर dIijae.
]<ar -maorI dRiYT maoM daonaao samaana $p sao daoYaI hOM. ramasva$p ]maa kI SaadI ko ilae
]sakI ]cca iSaxaa kao iCpato hOM. maoro ivacaar sao ramasva$p kao eosao pirvaar maoM ApnaI
baoTI ka irSta jaaoD,nao kI nahIM saaocanaa caaihe qaa, jaha^M iSaxaa ka sammaana na
hao.ramasva$p kao ]maa kao iSaixat krnao pr ApraQa nahIM gava- mahsaUsa krnaa caaihe
qaa.dUsarI Aaor gaaopala p`saad ivavaah kao ibaja,naosa maanato hOM. vah eosaI pD,tala krto hOM
maanaao ivavaah nahIM fnaI-car KrIdnao Aae haoM. vah yah BaUla jaato hOM ik ivavaah ibaja,naosa
nahIM piva~ baMQana haota hO. JaUz kI bauinayaad pr KD,a irSta kBaI safla nahIM
haota hO.At: maorI dRiYT maoM daonaaoM ApraQaI hOM.
P`aSna 2 ]maa nao gaaopala p`saad sao jaao vyavahar ikyaa, vah kha^M tk ]icat hO?
]<ar- gaaopala p`saad puratnapMqaI saaoca ko p`tIk hOM.eosao laaoga s~I iSaxaa ko ivaraoQaI
AaOr naarI kao ]pBaaoga kI vastu maanato hOM. ]nako ivacaar sao iSaixat naarI Apnao
AiQakaraoM ko ilae sajaga hao jaaegaI, pu$Ya ko galat kayaao-M ka ivaraoQa krogaI, jaao
]icat nahIM hO. vao iSaxaa kao isaf- laD,kaoM ko ilae ja,$rI maanato hOM. ]maa nao ]nako naarI
iSaxaa ivaraoQaI ivacaaraoM kao jaanakr hI kha ik- maOMnao baI e ikyaa h,O ,kao[- pap nahIM
ikyaa hO.]maa d\vaara gaaopala p`saad ko saaqa ikyaa gayaa vyavahar sava-qaa ]icat
hO.laD,ka- laD,kI samaana hOM.laD,kI ko iva$d\Qa saaoca rKnao vaalao kao [saI trh kI
lataD, kI ja,$rta rhtI hO,.
maaTI vaalaI : ivad\yaasaagar naiOTyaala
maaTI vaalaI paz maoM ivasqaapna kI samasyaa ka mama-spSaI- ica~Na ikyaa gayaa hO. [sa
samasyaa sao maja,dUr tqaa garIba laaogaaoM kao savaa-iQak duK Baaoganaa pD,ta hO.AaQauinakta
AaOr ivakasa ko naama pr hma garIba AadmaI ka SamaSaana BaI ]jaaD,o do rho hOM.hmaara
Qyaana sava-hara kI Aaor haonaa caaihe.
laGaU<U<ara%mak p``Snaaoo<arP`aSna 1 ‘SahrvaasaI isaf- maaTI vaalaI kao hI nahIM ]sako kMTr kao BaI AcCI trh
phcaanato hOM.’AapkI samaJa maoM vao kaOna sao karNa rho haoMgao, ijanako rhto maaTI vaalaI kao
saba phcaanato qao?
Aqavaa
iThrI SahrvaaisayaaoM ko ilae maaTI vaalaI ka @yaa mah%va hO? vao maaTI vaalaI kao iksa
trh phcaanato qao ,saMxaop maoM ilaKoM.
]<ar- maaTI vaalaI kI laala imaT\TI sao saBaI iThrI vaaisayaaoM ka caUlha -caaOka paota jaata
qaa.pUro Sahr maoM vah AkolaI maihlaa qaI, jaao hr Gar maOM laala imaT\TI phu^McaatI qaI.]sako
pasa ibanaa Z,@kna ka knastr qaa. yahI karNa qaa ik ]sa maaTI vaalaI kao saBaI
phcaanato qao.
P`aSna 2 maaTI vaalaI ko pasa Apnao AcCo yaa bauro Baagya ko baaro maoM j,yaada saaocanao ka samaya
@yaaoM nahIM qaa?
]<ar maaTI vaalaI ko pasa Apnao AcCo yaa bauro Baagya ko baaro maoM j,yaada saaocanao ka samaya
nahIM qaa. @yaaoMik vah saubah sao Saama tk kama maoM iBaD,I rhtI QaI. kama nahIM haota tao
poT kI icanta AaOr baZ, jaatI. vah Apnao sao j,yaada Apnao bauD\Z,o ko baaro maoM saaocatI
qaI.
P`aSna 3 ‘ BaUK maIzI ik Baaojana maIza’ sao @yaa AiBap`aya hO ?
]<ar - BaUKo vyai@t ka Qyaana Baaojana pr haota hO na ik Baaojana ko svaad pr. [saka
Aqa- yah hO ik BaUK ko va@t svaaidsT Baaojana nahIM doKa jaata, maa~ BaUK imaTanao ka
]paya saaocaa jaata hO.BaUKo AadmaI kao $Ka- saUK Baaojana BaI maIza lagata hO.
P`aSna 4 maaTI laanao ko AadoSa ko saaqa maaTI vaalaI kao @yaa imalaa ? ]sao pakr vah @yaa
saaocanao lagaI ?
]<ar- maaTI vaalaI kao maaTI laanao ko AadoSa ko saaqa dao raoiTyaa^M imalaIM. ]sanao raoiTyaaoM
kao Apnao bauD\Z,o ko ilae kpS,o maoM baa^MQa ilayaa.vah rasto Bar saaocatI jaa rhI qaI ik
raoiTyaa^M pakr baud\Z,o ka caohra iKla jaaegaa .
P`aSna 5 iThrI p`aojao@T sao ga`amavaaisayaaoM ko jaIvana pr @yaa p`Baava pD,a, saMxaop maoM
ilaiKe?
]<ar- iThrI baa^MQa kI dao saurMgaaoM kao jaOsao hI band ikyaa gayaa baOsao hI Sahr maoM AapaqaapI
maca ga[- ,@yaaoM ik Sahr म tojaI sao panaI Barnao lagaa qaa.laaoga Apnao- Apnao GaraoM kao
CaoD,kr Baaga rho qao.panaI Barnao ko karma SmaSaana GaaT BaI DUba gayaa qaa. maaTI vaalaI
Apnao JaaopD,o ko saamanao baOzI qaI .]saka bauD\Z,a prlaaok isaQaar gayaa qaa. vah hr
Aanaojaanao vaalao sao yahI kh rhI qaI ik - “ garIba AadmaI ka SyamaSaana nahIM ]jaD,naa
caaihe.”
dIGa- ]<arIya p``Snaao<ar
Sna 1 maaTI vaalaI paz maMo iksa samasyaa kao p`mauKta sao ]Bara gayaa hO?paz maoM inaiht
saMdoSa spYT kIijae?
]<ar- ‘maaTI vaalaI’ maoM ivasqaaiptaoM kI ]sa samasyaa kao roKaMikt ikyaa gayaa hO jaao
iThrI baa^Qa bananao sao ]%pnna hu[- qaI.[saka sabasao j,yaada p`Baava garIbaaoM laacaar tqaa
Asahaya laaogaaoM pr pD,a hO. laaoga ivasqaapna kI pID,a kao samaJaoM, ]nako p`it sahanauBaUit
pUva-k ivacaar kroM . maaTI vaalaI ijasa vaga- ka p`itinaiQa%va krtI hO, ]saka Aintma
sahara SyamaSaana tk iCna cauka hO. maaTI vaalaI sava-hara hO .]sako pasa na ja,maIna hO na
kagaja,at, ivasqaapana ko baad vah kha^M jaaegaI, ]saka @yaa haogaa? eosao hI p`SnaaoM ka
javaaba Kaojanao kI AavaSyakta hO.p`gait kI kImat [saI vaga- kao caukanaI pD,tI
hO. samaaja evaM sarkar kao [saI vaga- ko baaro maoM icaMtna krnao kI AavaaSyakta hO.
p`Sna 2 ka^sao ko bat-naaoM ko gaayaba haonao ko pICo laoKk nao samaaja kI iksa p`vaRit pr
vyaMgya ikyaa hO.
]<ar - maatI vaalaI GaraoM maoM maaTI dokr kuC dor zhrtI qaI. prspr duK- sauK kI baatoM
haotI qaIM.Gar kI maalaiknao ]sako dd- kao samaJatIM ,Saama kI bacaI raoiTyaa^M ]sao do dotIM.
kBaI- kBaI raoTI ko saaqa caaya BaI imala jaatI qaI.ek Gar maoM ]sao pItla ko igalaasa maoM
caaya imalaI tao ]sanao kha ik- Aba tao GaraoM maoM pItla kI igalaasa nahIM imalatI .yah
saunakr Gar kI maalaikna nao kha- “ Aba tao GaraoM sao ka^Msao ko bartna BaI gaayaba hao rho
hOM. laaoga ka^Msao AaOr pItla kI vastuAaoM kao rd\dI ko Baava baocato hOM.jaba kI yah ]nako
purKaoM ko gaaZ,I kmaa[- sao tna- poT kaTkr banaa[- hu[- haotIM hOM.laaoga [na ivarasataoM ka
maUlya nahIM samaJato hOM . vao AaQauinakta tqaa fOSana ko naama pr na[- vastue^M Apnaato jaa
rho hOM.” laoKk nao laaogaaoM kI [saI p`vaRit pr vyaMgya ikyaa hO.
iksa trh AaiKrkar maOM ihMdI maoM Aayaa :SamaSaor bahaduur isaMh[sa laoK maoM laoKk nao batayaa hO ik phlao vah ]d-U AaOr AMga`oja,I maoM ilaKta qaa ikntu
baad
maoM ]d-U AMga`oja,I kao CaoD,kr ihMdI maoM ilaKnaa Sau$ kr idyaa.]nhaoMnao Apnao jaIvana ko
kYTaoM ko saaqa saaqa pMt baccana tqaa inaralaa ko p`it ApnaI Ead\Qaa BaI vya@t kI hO.
laGaUU<ara%mak p``Snaao<aर
Sna 1 baccanajaI nao SamaSaor ko BaivaYya ko ivaYaya maoM @yaa yaaojanaa banaa[- qaI?
]<ar- baccanajaI SamaSaor ko BaivaYya kao laokr icaMitt rhto qao. vao laoKk kao ek kama
ka AadmaI banaa doKnaa caahto qao .vao caahto qao ik- laoKk yaUinavaisa-TI sao iDga`I laokr,
pOr jamaakr Aa%mainaBa-r hao jaae.
P`aSna 2 SamaSaor bahadur ]d-U AaOr AMga`oja,I maoM ilaKta qao ifr ihMdI kI AaOr kOsao AakiYat hue?
]<ar- laoKk ko [laahabaad p`vaasa ko daOrana ihMdI ka vaatavarNa imalaa saaqa hI ima~aoM
evaM baccana, pMt, inaralaa sao imalao saMskaraoM ko karNa, vah QaIro -QaIro ihndI kI Aaor
AakiYa-t huAa.
P`aSna 3 laoKk nao kivata maoM nae AByaasa ike, ]saka @yaa pirNaama inaklaa?
]<ar kivata maoM nae AByaasa ko pirNaama sva$p ‘sarsvatI’ moMa CpI ek kivata nao
inaralaa ka Qyaana KIMcaa.’$pama’ Aaif,sa maoM p`arimBak p`iSaxaNa laokr vao banaarsa ‘hMsa’
kayaa-laya kI khanaI maoM calao gae. AMtt : baccana jaI ]nhoM saaihi%yak p`aMgaNa maoM KIMca
laae.
P`aSna 4 SamaSaor bahadur baahr sao SaaMt idKa[- doto qao pr Andr sao ASaMat qao, @yaaoM?
]<ar- laoKk kI p%naI kI maR%yau TI baI sao hao ga[- qaI. [sa duK sao vah Andr hI Andr
TUT gayaa qaa.inazllaa samaJakr Aa%maIyajana tanao doto qao. [saI karNa laoKk baahr sao
SaaMt AaOr AMdr sao ASaaMt Qaa.
P`aSna 5 iksmat ]nhIM ka saaqa dotI hO jaao kuC krnao ko ilae kdma baZ,ato hOM- paz ko
AaQaar pr ]<ar dIijae.
]<ar- laoKk Gar sao ibanaa laxya ko inakla pD,a.]sao nahIM maalaUma qaa ik kha^M jaanaa hO.
vah BaTkta huAa idllaI phu^Mcaa.poMiTMga maoM SaaOk haonao ko karNa ]sanao ]kIla AaT- skUla
ZUZ,a. p`vaoSa prIxaa ko maaQyama sao ibanaa fIsa ko ivaSaoYa pirisqait maoM p`vaoSa imala
gayaa.[sasao yah isad\Qa haota hO ik iksmat ]nhIM ka saaqa dotI hO jaao kuC krnao ko
ilae kdma baZ,ato hOM.
dIGa- ]<arIya p``Snaao<ar
Sna 1 SamaSaor bahadur nao ‘baat ka QanaI’,‘hRdya ma@Kna’, ‘ saMklp faOlaad’ jaOsao ivaSaoYaNa
iksako ilae p`yaaoga ike hOM AaOr @yaaoM ?
]<ar- jaIvana ko saMGaYa- kala maoM laoKk kao Apnaa BaibaYya AinaiScat laga rha qaa. jaba
maMijala ka khIM pta BaI nahIM qaa,tba baccanajaI nao bahut sahyaaoga ikyaa. laoKk Apnao
jaIvana maoM baccanajaI ko yaaogadana kao svaIkar krto hue kha hO ik - ]sanao Apnao jaIvana
maoM jaao kuC p`aPt ikyaa hO, ]samaoM baccana jaI ka AivasmarNaIya yaaogadana hO.baccanajaI
d\vaara p`aPt Aaiqa-k evaM maanaisak sahyaaoga ko karNa hI laoKk yaha^M tk phu^Mcaa.[saI
karNa laoKk baccana jaI kao‘baat ka QanaI’,‘hRdya ma@Kna’, ‘ saMklp faOlaad’ jaOsao
ivaSaoYaNaaoM sao navaajata hO .]nhaoMnao iksaI kI prvaah ike ibanaa Apnao
vacana kao inaBaayaa. ]naka saMklp faOlaad kI trh maja,baUt qaa.
P`aSna 2 ‘tuma yaha^M rhaogao tao mar jaaAaogao………tuma [laahabaad jaaegaa tao mar
jaaegaa’ yao kqana iksanao kho qao?[namaoM sao laoKk nao iksao ]icat samaJaa?
]<ar- SamaSaor bahadur isaMh kI p%naI ka inaQana TI baI kI baImaarI sao hao cauka qaa.eosao
maoM ekakIpna ]nhoM Kae jaa rha qaa,vao bahut duKI qao. laoKk kI mana:isqait kao
jaanakr kiva baccana nao kha ik-tuma yaha^M rhaogao tao mar jaaAaogao.dohradUna ko Akolao
pirvaoSa maoM p%naI kI yaadoM satae^MgaI. yaha^M klaa kI AiBavyai@t ko ilae saaihi%yak
vaatavarNa BaI nahIM hO, tuma Apnao Aapkao vyast nahIM rK paAaogao, [sasao tumhara duK
baZ,ogaa. laoKk kI eosaI isqait doKkr dohradUna ko ek Da@Tr kao kha qaa- tuma
[laahabaad jaaegaa tao mar jaaegaa.Aqaa-t [laahabaad maoM ]naka duK baa^MTnao vaalaa kao[- na
haogaa. vaha^M p%naI kI yaad jaIvana kao AaOr kizna banaa dogaI. laoKk nao daonaaoM pr
ivacaar krko [laahabaad jaanao ka inaNa-ya ilayaa ,@yaaoMik- baccana ko saainaQya maoM AsaIma
saaihi%yak saMsaar ]nakI baaT jaaoh rha qaa.
[k.M ^?k*
ys[ku & izFke l= ls voyksdu djsaA
farmaoiTva farmaoiTva 3 sa~ 2011 12
kxaa 9 samaya 90imanaT
ivaYaya ihndI AMk 40
[k.M & ¿dÀ
p`Sna 1 inamnailaiKt gad\yaaMSa kao pZ,kr pUCo gae p`SnaaoM ko sahI ivaklp caunakr ilaiKe. 1x5=5
laaogaaoM kao yah khto sauna jaata hO ik ek AaOr ek dao haoto hOM ,prMtu ek laaokaoi@t hO
‘ek AaOr ek gyaarh’- [sa kqana ka AiBap`aya h O ik ekta maoM Sai@t haotI hO.jaba dao vyai@t
ek saaqa imalakr p`yaasa krto hOM tao ]sakI Sai@t k[- gaunaI hao jaatI hO. manauYya saamaaijak p`aNaI
hO.samaaja Alaga- Alaga [ka[yaaoM ka samaUhbad\Qa $p hO, ijasamaoM hr [ka[- samaaja kao Sai@tSaalaI
banaatI hO.vyaiYT $p maoM ek vyai@t ka kao[- mah%va nahIM, prMtu samaiYT $p maoM vah samaaja kI ek
[ka[- hO.baaZ, sao bacanao ko ilae jaba ek AMQao AaOr laMgaD,o maoM sahyaaoga huAa tao AMQao kao laMgaD,o kI
Aa^MKoM tqaa laMgaD, kao AMQao kI Ta^MgaoM imala ga[-M AaOr daonaaoM baca gae.ekta maoM Sai@t hO. jaao samaaja
ekta ko saU~ maoM ba^MQaa nahIM rhta, ]saka ptna AvaSyaMBaavaI hO. Baart kI prtM~ta [saI fUT ka
pirNaama qaI.jaba BaartvaaisayaaoM nao imalakr Aaja,adI ko ilae saMGaYa- ikyaa tao AMga`oja,aoM kao yaha^M sao
Baaganaa pD,a. gaiNat maoM SaUnya ko p`Baava sao AMk dsa gaunao hao jaato hOM.At: samaaja ka hr vyai@t
saamaUihk $p sao samaaja kI rIZ, haota hO.
[i] laaokaoi@t ko Anausaar ek AaOr ek gyaarh @yaaoM haoto hOM[k] gyaarh kao ek AaOr ek khto hOM [K] ekta maoM bala haonaoM sao
[ga] ek AaOr ek kao Aamanao saamanao rKnao sao [Ga] ]pya-u@t saBaI
[ii] gad\yaaMSa maoM Aae vyaiYT Sabd sao laoKk ka AaSaya hO[k] samaUh [K] [ka[[ga] ‘k’ evaM ‘K’ daonaaoM [Ga] ]pya-u@t maoM sao kao[- nahIM
[iii] imalajaula kr na rhnaoM ka @yaa AMjaama hao sakta hO ?
[k] vah samaaPt hao sakta hO [K] ]saka ptna hao sakta hO
[ga] vah Aaja,ad hao sakta hO [Ga] vah Sai@tSaalaI nahIM rhta
[iv] gaiNat maoM SaUnya ka @yaa mah%va hO ?
[k] gyaarh hao jaato hOM [K] AMk baZ, jaato hOM
[ga] AMk dsa gaunaoM hao jaato hOM [Ga] SaUnya ka kao[- mah%va nahIM
[v] [sa gad\yaaMSa ko ilae ]pyau@t SaIYa-k hO[k] sahyaaoga kI Baavanaa [K] samaaja kI [ka[[ga] Sai@tSaalaI Baart [Ga] ekta maoM Sai@t
p`Sna 2 inamnailaiKt pd\yaaMSa kao pZ,kr p`SnaaoM ko ]%%ar Ca^MTkr ilaiKe1x5=5
dilat jana pr krao k$Naa.
dInata pr ]tr Aae
p`Bau, tumharI Sai@t A$Naa.
hro tna- mana p`Iit pavana,
maQaur hao mauK manaaoBaavana,
sahja icatvana pr trMigat
hao tumharI ikrNa t$Naa.
doK vaOBava na hao nat isar ,
samaud\Qat mana sada hao isqar,
par kr jaIvana inarMtr
rho bahtI Bai@t- va$Naa.
[i] ‘k$Naa’ ka pyaa-ya ivaklpaoM maoM sao cauinae [k] kRpa [K] rhma [ga] dyaa [Ga ]]pya-u@t saBaI
[ii] ]pya-u@t gad\yaaMSa iksao saMbaaoiQat hO?
[k] svaamaI kao [K] [-Svar kao [ga] janata kao [Ga ] svayama\ kao
[iii] ‘dilat jana pr krao k$Naa’-ka @yaa AaSaya hO?
[k] garIbaaoM pr dyaa krnaa [K]vaMicataoM pr kRpa krnaa
[ ga] ABaavaga`staoM pr rhma krnaa [Ga] ]pya-u@t saBaI AaSaya zIk hOM
[iv] ‘hro tna- mana……….pavana’ –pMi@t ka AaSaya spYT kIijae[k] Sai@t [K] pMi@t [ga] p`Iit [Ga]Bai@t
[v] gad\yaaMSa ka ]pyau@t SaIYa-k ivaklpaoM sao cauinae[k] dilat jana pr krao k$Naa [K] tumharI Sai@t A$Naa
[ga] hao mauK manaaoBaavana [Ga] ]pyau-@t maoM sao kao[- nahIM
KND K
P`aSna 3 ide gae ]psaga-, p`%yaya ko ivaklpaoM maoM sao sahI ivaklp caunakr ilaiKe. 1x4=4
[i] Aak`maNa
[k] Aak`+ maNa [K] A+ k`maNa [ga] Aa+ k`maNa [Ga] Aak`ma+ANa
[ii] p`vacana
[k] p+ vacana [K] pr+ vacana [ga]p` + vacana [Ga] pr\+ vacana
[iii] ‘ baa+ [j,j,at’ sao banaa Sabd hO[k] baa[ja,t [K]baa[j,j,at [ga]baa[ja,at [Ga] baaj,j,at
[iv] Aaiqa-k
[k] Aaqa-+ [k [K] Aqaa-+ [k [ga] Aoaqa-+ [k [Ga] Aqa-+ [k
Pa`Sna 4 [i] ‘ya`qaaSai@t’-ijatnaa saMBava hao maoM kaOna- saa samaasa hO. 1x4=4
[k] AvyayaIBaava samaasa[K]d\ivagau samaasa [ga]d\vaMd\va samaasa [Ga] bahuba`Iih samaasa
[ii] ‘pustkalaya’-pustkaoM ko ilae Aalaya maoM kaOna- saa samaasa hO.
[k] saMbaMQa t%pu$Ya[K]saMp`dana t%pu$Ya[ga]AiQakrNa t%pu$Ya [Ga] krNa t%pu$Ya
[iii] kvaiya~I Apnao bacapna kao yaad krtI hO roKaMikt saM&a ka Baod bata[e[k] vyai@tvaacak saM&a[K] jaaitvaacak saM&a [ga]Baavavaacak saM&a [Ga] d`vyavaacak saM&a
[iv] garmaI ko maaro baura hala hO roKaMikt saM&a ka Baod bata[e[k]jaaitvaacak saM&a [K]Baavavaacak saM&a[ga] d`vyavaacak saM&a[Ga]samaUhvacak saM&a
Pa`Sna 5 [i] gaiva-t nao gaubbaaro KrIdo roKaMikt ka kark bata[e
1x2=2
[k] kta- kark [K] kma- kark [ga] krNa kark [Ga]saMp`dana kark
[ii] vah klama sao laoK ilaKta hO roKaMikt ka kark bata[e
[k] kma- kark [K]Apadana kark [ga] krNa kark [Ga]saMbaMQa kark
KND ga
P`aSna 6 inamnailaiKt gad\yaaMSa kao pZ,kr pUCo gae p`SnaaoM sahI ivaklp cauinae- 1x5=5
TaopI Aaz Aanao maoM imala jaatI hO AaOr jaUto ]sa jamaanao maoM BaI pa^Mca $pe sao kma maoM @yaa imalato
haoMgao.jaUta hrdma TaopI sao kImatI rha hO. Aba tao jaUto kI kImat AaOr baZ, ga[- hO AaOr ek jaUto
pr
pcaIsaaoM TaoipMyaa^M nyaaoCavar haotI hOM. tumaBaI jaUto AaOr TaopI ko Aanaupaitk maUlya ko maaro hue qao.tuma
mahana
kqaakar, ]pnyaasa- sama`aT, yauga- p`vat-k, jaanao @yaa- @yaa khlaato qao, magar faoTao maoM BaI tumhara
jaUta fTa
huAa hO.
[i] ‘jaUta hmaoSaa TaopI sao kImatI rha hO’ ka AaSaya hO-:
[k] jaUta mah^Mgaa va TaopI sastI hO.
[K] [j,j,at sastI AaOr takt kImatI hO
[ga] hmaoSaa sao jaUta mah^Mgaa hI hO
[Ga] TaopI AaOr jaUto kI tulanaa galat hO
[ii] p`omacand TaopI AaOr jaUto ko Aanaupaitk maUlya ko maaro hue qao?
[k] p`omacand laoKk qao
[K] p`omacand kao pOsao kI kmaI qaI
[ga] p`omacand [sa trh nahIM saaocato qao
[Ga] p`omacand kI kImat nahIM phcaanaI ga[[iii] p`omacand nao fTa jaUta @yaaoM phnaa qaa
[k] p`macand ko pasa fTa huAa jaUta hI qaa
[K]vah [sa baat kI trf, laaprvaah qao
[ga] vao jaanabaUJa kr fTa jaUta phnato qao
[Ga] ]nako jaOsaI saaoca ka vyai@t jaUtaaoM ko baaro maoM nahIM saaocata
[iv] ‘jaanao @yaa @yaa khlaato qao’ sao laoKk @yaa spYT krnaa caahta hO
[k] laoKk ko p`it sammaana [K] laoKk ko p`it sahanauBaUit
[ga] laoKk kI yaqaaqa- isqait [Ga] laoKk kI faoTao iKMcavaanao ko p`it
]dasaInata
[v] ‘kImatI’maoM kaOna saa p`%yaya hO?:
[k] [- [K] [ [ga] tI [Ga]matI
P`aSna 7 inamnailaiKt kavyaaMSa kao pZ,kr pUCo gae p`SnaaoM sahI ivaklp cauinae- 1x5=5
baUZ,o pIpla nao Aagao baZ,kr jauhar kI
barsa baad sauiQa laInaI
baaolaI Akulaa[- lata AaoT hao ikvaar kI
hrsaayaa tala laayaa panaI prat Bar ko
maoGa Aae baD,o bana zna ko sa^var ko
ixaitja ATarI gahra[- daimanaI dmakI
xamaa krao gaa^Mz Kula gayaI Aba Barma kI.
[i] barsa baad maoM kaOna saa AlaMkar hO?
[ii] lata kao iksa $p maoM p`stut ikyaa gayaa hO? ]sakI vyaqaa ka vaNa-na kIijae.
[iii] daimana iksaka pyaa-yavaacaI hO ?
[iv] jauhar krnao ka @yaa Aqa- hO ?
[v] maanavaIkrNa AlaMkar kha^M haota hO.
P`aSna 8 inamnailaiKt p`SnaaoM ko saMxaop maoM ]%tr dIijae 2x5=10
[i] saonaapit ‘ho’ nao janarla Aa]Trma sao @yaa p`aqa-naa kI?
[ii] laoiKk AaOr p`omacand ko ivacaar maoM prdo ka mah%va Alaga- Alaga kOsao hO?
[iii] sarsaao kao ‘sayaanaI’ khkr kiva @yaa khnaa caahta hO?
[iv] ‘maoGa Aae’ kivata maoM ijana rIit- irvaajaaoM ka ica~Na huAa hO, ]saka vaNa-na kIijae ?
[v] gaaopala p`saad ivavaah kao ibaja,naosa maanato hOM AaOr ramasva$p ApnaI baoTI kI ]cca iSaxaa kao
iCpato hO.
@yaa Aap maanato hOM ik daonaaoM ApraQaI hOM ? Apnao ivacaar ilaKoM.
fo"k; & fgUnh
d{kk & 9oha
QkWjeSfVo ijh{kk (FA-3) gsrq Hkkj foHkktu
fo"k; oLrq vad dqy Hkkj
vifBr cks/k 10
10%
O;kdj.k 06
ikB~;iqLrd o
iqjdikB~;iqLrd
20
ys[ku 04
dqyHkkj 40 10
QkWjeSfVo ijh{kk (FA(FA-3)
fo"k; & fgUnh
d{kk & 9oha
le; % 1%30 ?k.Vs vf/kdre vad% 40
funsZ’k%&
¼1½ bl iz’u i= ds pkj [k.M gSa & d] [k] x vkSj ?kA
¼2½ pkjks [k.Mksa ds iz’uksa ds mRrj nsuk vfuok;Z gSA
¼3½ ;FkklaHko izR;sd [kaM ds mRrj dze’k% nhft,A
[k.M ^d*
1- fuEufyf[kr x|ka’k dks /;kuiwoZd i<+ dj uhps fy[ks iz’uksa ds
mRrj NkWaVdj fyf[k, &¼1×5¾5½
yadk dh le`f) rFkk lkSUn;Z dks ns[kdj jko.k dh e`R;q ds ckn
y{e.k us jke ds le{k tc yadk dks gh viuh jkt/kkuh cuk ysus
dk izLrko j[kk] rk Jh jke us mRrj fn;k & yadk pkgs Lo.kZe;h gks]
ij eq>s :prh ugha D;ksafd tuuh vkSj tUeHkwfe LoxZ ls Hkh Js"B
gksrh gSA tuuh gesa tUe nsrh gS rks tUeHkwfe gesa thou dk vk/kkj
iznku djrh gSA ekr`Hkwfe gesa vusd izdkj ls mid`r djrh gSA ge
blh dh /kwy esa ljd&ljd dj pyuk lh[krs gSa] blh ds vUu ty
ls gekjk 'kjhj curk gSA bls 'kj.knkf;uh vkfn fo’ks"k.kksa ls lacksf/kr
fd;k x;k gSA izR;sd ekuo dk dRrZO; gS fd og viuh ekr`Hkwfe dh
mUufr ds fy, iz;kljr~ jgs rFkk mldh j{kk ds fy, d`r&ladYi gks
^LoxZ* dh ge dsoy dYiuk dj ldrs gSa] ij blds lk{kkr~ n’kZu
viuh ekr`Hkwfe ds :i esa dj
ldrs gSaA tks O;fDr viuh ekr`Hkwfe ls izse ugha djrk ogeuq";
gksdj Hkh i'kq rqY; gSA
¼1½ y{e.k us jke ds le{k yadk dks viuh jkt/kkuh cukus
dk izLrko D;ksa j[kk\
¼d½ jko.k dk eku j[kus ds fy,
¼[k½ leqnz ls f?kjh gksus ds dkj.k
¼x½ fo’ks"k yxko ds dkj.k
¼?k½ oSHko ,oa lqUnjrk ds dkj.kA
¼2½ jke us ;g izLrko ugha ekuk D;ksafd &
¼d½ yadk esa jke dk 'k=q jgrk FkkA
¼[k½ og lksus dh cuh FkhA
¼x½ og jke dh tUeHkwfe u FkhA
¼?k½ ogkWa jguk lqjf{kr u FkkA
¼3½ ekr`Hkwfe D;k ugha djrh &
¼d½ thou dks vk/kkj nsukA
¼[k½ vUu&ty ls iks"k.kA
¼x½ ns’k esa fu"dkluA
¼?k½ foifRr esa 'kj.kA
¼4½ ^/kwy* 'kCn dk i;kZ;okph 'kCn gS &
¼d½ jkT; ¼[k½ veu
¼x½ 'k;~;k ¼?k½ jtA
¼5½ ^le{k* dk foykse 'kCn gS &
¼d½ foi{k ¼[k½ izR;{k
¼x½ ijks{k ¼?k½ fu"i{kA
2- fuEufyf[kr x|ka’k dks i<+ dj iwNs x, iz’uksa ds mRrj fyf[k, &
¼1×5¾5½
thou nhi tysA
thou nhi tys ,slk] lc tx dks T;ksfr feys
thou nhi tysA
blh lR; ij jkepUnz us jktikV lc R;kx fn;k]
NksM+ vo/k ek;k dh uxjh] dkuu dks izLFkku fd;kA
lq[k&oSHko dks ykr ekjdj] d"Vksa ds lax okl fd;k]
"kV&jl O;atu R;kx] taxyh Qy [kk,] lj&uhj fi;kA
Lo;a daVdksa dks pwek vkSjksa ds daVd nwj fd,]
tUe lQy gS ml ekuo dk tks ijfgr gh lnk ft;s]
r`f’krksa dks lqjlfj nsrs tks fgefxfj&lk pqipki xysA
thou nhi tysA
¼1½ ^thou nhi* D;ksa tys &
¼d½ jkr dks izdkf’kr djus ds fy,
¼[k½ lalkj dks izdkf’kr djus ds fy,
¼x½ thou dks izsfjr djus ds fy,
¼?k½ lekt dk dY;k.k djus ds fy,A
¼2½ mldk tUe lQy ekuk x;k gS tks &
¼d½ mUufr ds f’k[kj Nq,
¼[k½ izfl) gks
¼x½ cfynkuh gks
¼?k½ nwljksa ds fy, thrk gksA
¼3½ ^vkSjksa ds daVd nwj fd,* dFku esa ^daVd* dk vk’k; gS &
¼d½ dkWaVs ¼[k½ d"V
¼x½ 'k=q ¼?k½ ikiA
¼4½ dkO;ka’k esa jke ds ckjs esa D;k ugha dgk x;k gS &
¼d½ ouokl Lohdkj fd;k
¼[k½ [kV~Vk Hkkstu fd;k
¼x½ v;ks/;k dks R;kx fn;k
¼?k½
¼5½
¼d½
¼[k½
¼x½
¼?k½
d"Vksa dks lgu fd;kA
^ykr ekjuk* eqgkojs dk vFkZ gS &
R;kx nsuk
?kWawls&ykr ekjuk
dqVkbZ djuk
ijs’kku djukA
[k.M ^[k*
3- fuEufyf[kr O;kdj.k ls lacaf/kr cgwfodYih; iz’uksa ds mRrj
NkWaVdj fyf[k, & ¼1×6¾6½
¼1½ ^Hkj* milxZ ;qDr 'kCn NkWafV, &
¼d½ Hkjk ¼[k½ Hkjekj
¼x½ Hkkjr ¼?k½ Hkk;kZA
¼2½ ^rk* izR;; dk iz;ksx fdl 'kCn esa gqvk gS &
¼d½ firk ¼[k½ [krk
¼x½ yrk ¼?k½ vko’;drkA
¼3½ ^pUnzeq[k* esa lekl gS &
¼d½ pUnz vkSj eq[k & }U}
¼[k½ pUnz tSlk eq[k&deZ/kkj;
¼x½ pUnz esa lq[k &rRiq:"k
¼?k½ pUnz ls eq[k rd &vO;;hHkkoA
¼4½ Hkkookpd lack dk lgh fodYi pqudj fyf[k, &
¼d½ ÅWapk ¼[k½ ÅWapkbZ
¼x½ Åij ¼?k½ ÅWaphA
¼5½ enu dkyh deht igudj Ldwy vk;k &js[kkafdr in dk
mfpr dkjd gksxk &
¼d½ dRrkZ ¼[k½ lEiznku
¼x½ deZ ¼?k½ vf/kdj.kA
¼6½ ^fdlku cht gks pqdk gS* & okD; esa u ijlxZ ds iz;ksx
ls mfpr okD; gksxk &
¼d½ fdlku us cht cks fn, gSa
¼[k½ fdlku us cht cks fy, gSa
¼x½ fdlku us cht cks,
¼?k½ fdlku us cht cks, FksA
[k.M ^x*
4- fuEufyf[kr i|ka’k dks i<+dj iwNs x, iz’uksa ds mRrj fyf[k, &
vkSj ljlksa dh u iwNks &
gks xbZ lcls l;kuh]
gkFk ihys dj fy, gSa
C;kg&eqMi esa i/kkjh
Qkx xkrk ekl Qkxqu
vk x;k gS vkt tSlsA
¼d½ ljlksa dks l;kuh dgus ds ihNs D;k vk’k; gS\ ¼2½
¼[k½ ^gkFk ihys dj fy, gSa* ds vFkZ Li"V dhft,A ¼2½
¼x½ mi;qZDr i|ka’k ds dfo ,oa dfork dk uke fyf[k,A¼1½
5- fuEufyf[kr x|ka’k dks i<+dj iwNs x, iz’uksa ds mRrj fyf[k, &
¼1×5¾5½
esjh n`f"V bl twrs ij vVd xbZA lkspuk gWaw & QksVks f[kapkus dh
vxj ;g iks’kkd gS] rks iguus dh dSlh gksxh\ ugha] bl
vkneh dh vyx&vyx iks’kkdsa ugha gksaxh & blesa iks’kkdsa
cnyus dk xq.k ugha gSA ;g tSlk gS] oSlk gh QksVks esa f[kap
tkrk gSA
¼1½ ;gkWa ^esjh* ls D;k vk’k; gS\
¼d½ izsepan ¼[k½ gfj’kadj ijlkbZ
¼x½ gtkjhizlkn f}osnh ¼?k½ egknsoh oekZ
¼2½ ^bl vkneh* dk vk’k; gS &
¼d½ izxfr’khy euq"; ¼[k½ izsepan
¼x½ ys[kd ¼?k½ vkt dk euq";
¼3½ twrs dh fdl fo’ks"krk ij ys[kd dk /;ku vVd x;k\
¼d½ twrs dh uksd ij ¼[k½ ped ij
¼x½ mlds QVs gksus ij ¼?k½ :[ksiu ijA
¼4½ ^iks’kkd cnyus dk xq.k* dk vk’k; gS &
¼d½ QS’ku djus ¼[k½ fn[kkok djus
¼x½ Lo;a dks lqanj fn[kkuk ¼?k½ jax cnyukA
¼5½ ^vyx&vyx iks’kkdksa* ls rkRi;Z gS &
¼d½ vyx&vyx :i ¼[k½ le`f)
¼x½ fHkUurk ¼?k½ vyx&vyx Hkk"kk,Wa
6- fuEufyf[kr y?kqRrjh; iz’uksa ds mRrj fyf[k, & ¼2×5¾10½
¼d½ ^izsepan ds QVs twrs* O;aX; ds vk/kkj ij izsepan dh
os’kHkw"kk vkSj jgu&lgu ij izdk’k Mkfy,A
¼[k½ egknsoh oekZ dh dkO;&izsj.kk D;k Fkh\
¼x½ ^pUnz xguk ls ykSVrh csj* ds vk/kkj ij gjs pus ds lkSUn;Z
dk o.kZu dhft,A
¼?k½ yrk us ckny :ih esgeku dks fdl rjg ns[kk vkSj D;ksa\
¼M-½ ^jh<+ dh gM~Mh* ,dkadh dk eq[; mn~ns’; fyf[k,A
[k.M ^?k*
7- ijh{kk ds fnuksa esa laxhr&lekjksg can djkus dh izkFkZuk djrs gq,
vius uxj&fuxe ds vf/dkjh dks i= fyf[k,A ¼4½
vFkok
izkr%dkyhu Hkze.k ds ykHk crkrs gq, viuh NksVh cgu dks i=
fyf[k,A
QkWjeSfVo ijh{kk (FA-3)
fo"k; & fgUnh
d{kk & 9oha
mRrjekyk
funsZ’k%
¼1½ oLrqfu"B iz’uksa esa lokZf/kd mi;qDr fodYi LohdkjsaA ijh{kkFkhZ
;fn dsoy
fodYi&la[;k Hkh fy[ksa rks Lohdk;Z gSA
¼2½ ikB~;iqLrd ds iz’uksa ds mRrj dsoy ladsrd gSaA ijh{kkFkhZ buls
fHkUu mRrj Hkh ns
ldrk gSA mldh mi;qDrrk vkSj ekSfydrk fopkj dj vad nsaA
¼3½ [kaM ?k esa ijh{kkFkhZ dh vfHkO;fDr vkSj ekSfydrk visf{kr gSA
Hkkf"kd v’kqf);ksa ij ,d&,d vad ls vf/kd u dkVk tk,A
[k.M ^d*
1- vifBr x|ka’k &
¼1½ ¼?k½ oSHko ,oa lqUnjrk ds dkj.kA
¼2½ ¼x½ og jke dh tUeHkwfe u FkhA
¼3½ ¼x½ ns’k esa fu"dkluA
¼4½ ¼?k½ jtA
¼5½ ¼x½ ijks{k
2- vifBr i|ka’k &
¼1½ ¼?k½ lekt dk dY;k.k djus ds fy,A
¼2½ ¼?k½ nwljksa ds fy, thrk gksA
¼3½ ¼[k½ d"V
¼4½ ¼[k½ [kV~Vk Hkkstu fd;k
¼5½ ¼d½ R;kx nsuk
[k.M ^[k*
3- O;kdj.k &
¼1½ ¼[k½ Hkjekj
¼2½ ¼?k½ vko’;drkA
¼3½ ¼[k½ pUnz tSlk eq[k&deZ/kkj;
¼4½ ¼[k½ ÅWapkbZ
¼5½ ¼x½ deZ
¼6½ ¼d½ fdlku us cht cks fn, gSa
[k.M ^x*
4- ¼d½ Qly rS;kj gks x;h gSA vkSj mlds ihys Qwyksa dh
'kksHkk lc vksj QSy x;h gSA
¼[k½ fookg gks x;k gSA ,oa ihys jax ds Qwy f[ky vk,A
¼x½ dfo&^dsnkjukFk vxzoky*
dfork&^pUnz xguk ls ykSVrh csj*
5- ¼1½ ¼[k½ gfj’kadj ijlkbZ
¼2½ ¼[k½ izsepan
¼3½ ¼x½ mlds QVs gksus ij
¼4½ ¼[k½ fn[kkok djus
¼5½ ¼d½ vyx&vyx :i
6- ¼d½ izsepan xkao ds lk/kkj.k fdlkuksa dh HkkWafr thou&;kiu djrs
Fks ;f|fi os lk/kkj.k dqjrk&/kksrh igurs FksA mudslk/kkj.k ls twrksa dks
ns[k dj mudh lknxh dk ifjp; feyrk gSA
¼[k½ mudh ekrk /kkfeZd Hktu fy[kk djrh Fkh ,oa xk;k Hkh djrh
FkhA ;gha ls mUgsa cztHkk"kk esa fy[kus dh izsj.kk feyhA
¼x½ gjk puk vkdkj esa fBxuk gS og nwYgs ds :i esa lt dj [kM+k
gSA mlus vius flj ij xqykch Qwyksa dh ixM+h igu j[kh gSA
¼?k½ ryk us ckny :ih esgeku dks fdokM+ dh vksaV ls ns[kk D;ksafd
og vius fiz;re ds dbZ fnuksa ds ckn vkus ij muls :Bh gqbZ gSA
mUgsa ns[ks fcuk Hkh og ugha jg ikrhA
¼M-½ ukjh&f’k{kk dks lekt esa LFkku fnykuk ,oa ukfj;ksa dh fLFkfr esa
lq/kkj ykukA
[k.M ^?k*
7- ¼d½ i= dk vkjaHk] foLrkj] lekiuA ¼1½
¼[k½ fo"k; lkexzhA ¼2½
¼x½ Hkk"kk’kSyhA ¼1½
fgUnh
ldafyr ijh{kk (,l&2)
d{kk & uoha vf/dre
vadì 90
fo"k; & fgUnh fu/kZfZfjr le;
% 3 ?k.Vs
funsZ'k %&
1) bl iz'u&i=k ds pkj [kaM gSa& d] [k x vkSj ?kA
2) pkjksa [kaMksa ds iz'uksa ds उ तर nsuk vfuok;Z gSASA
3) ;FkklaHko izR;sd [kaM के उ तर
e'k% nhft,A
[kaM ^d*
iz'u 1- fuEufyf[kr x|ka'k dks याuiwoZd i<+dj iwNs x, iz'uksa osQ fy,
lgh fodYi pqudj m र iqfLrdk esa fyf[k, Hkkjrh; n'kZu fl[kkrk gS fd thou dk ,d vk'k; vkSj y{; gS]
ml vk'k; [kkst gekjk nkf;Ro gS vkSj var esa ml y{; dks izkIr dj ysuk]
gekjk fo'ks"k vf/dkj gSA bl izdkj n'kZu tks fd vk'k; dks mn~?kkfVr djus
dh dksf'k'k djrk gS vkSj जहाँ rd mls blesa liQyrk feyrh gS] og bl
y{; rd vxzlj gksus dh
या gSA oqQy feykdj vkf[kj ;g y{; D;k
gS\ bl vFkZ esa ;FkkFkZ dh izkfIr og gS ftlesa ik ysuk] osQoy tkuuk ugha
gS] cfYd mlh dk va'k gks tkuk gSA bl miyfC/ esa ck/k D;k gS \
बाधाएँ dbZ gSaA ij buesa izeq[k gS - vKku A vf'kf{kr vkRek ugha gS] ;gk¡
rd fd;FkkFkZ lalkj Hkh ugha gSA ;g n'kZu gh gS tks mls f'kf{kr djrk gS
vkSj viuh f'k{kk ls mls ml vKku ls eqfDr fnykrk gS] tks ;FkkFkZ n'kZu
ugha gksus nsrkA bl izdkj ,d nk'kZfud gksuk ,d ckSn~f/d vuqxeu djuk
ugha gS] cfYd ,d 'kfDrizn vuq'kklu ij pyuk gS] D;ksafd lR; dh [kkst
esa yxs gq, lgh nk'kZfud dks vius thou dks bl izdkj vkpfjr djuk
iM+rk gS rkfd ml ;FkkFkZ ls ,dkdkj gks tk; ftls og [kkst jgk gSA
okLro esa] ;gh thou dk ,dek=k lgh ekxZ gS vkSj lHkh nk'kZfudksa dks
bldk ikyu djuk gksrk gS] vkSj nk'kZfud gh ugh] cfYd lHkh euq";ksa dks]
D;ksafd lHkh euq";ksa osQ nkf;Ro vkSj fu;kZr ,d gh gSaA
(1) Hkkjrh; n'kZu fdl y{; dh vksj laosQr djrk gS \ 1
(d) ;FkkFkZ dh izkfIr dj ysuk
([k) thou dk ,d vk'k; vkSj y{; gS
(x) ;FkkFkZ osQ lkFk ,dkdkj gks tkuk
(?k) f'kf{kr gks tkuk
(2) y{; izkIr djus esa izeq[k ck/k D;k gS \
1
(d) vf'kf{kr gksuk
([k) Kku dk vHkko
(x) ;FkkFkZ n'kZu
(?k) vuq'kklu ghurk
(3) thou dk ,d ek=k mís'; D;k gS \
1
(d) ,d 'kfDrizn vuq'kklu ij pyuk
([k) ckSn~f/d vuqxeu djuk
(x) f'kf{kr gksuk
(?k) vKku ls eqDr gksuk
(4) ^vuq'kklu* 'kCn esa milxZ dk lgh fodYi gS1
(d) vu + m'kklu
([k) v + uq'kklu
(x) vuq + 'kklu
(?k) vuq'kk + lu
(5) bl x|ka'k dk mi;qDr 'kh"kZd gS 1
(d) thou n'kZu
([k) nk'kZfudrk
(x) lR; dh [kkst
(?k) Hkkjrh; n'kZu
iz'u 2- fuEufyf[kr x|ka'k dks याuiwoZd i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ
fy, lgh fodYi pqudj m j iqfLrdk esa fyf[k, - 05
ekuo tkfr vius mn~Hkodky ls gh izकृfr dh xksn esa gh tUe fy;k vkSj mlh
ls vius Hkj.k-iks"k.k dh lkexzh izkIr dhA lHkh izdkj osQ oU; ;k izkकृ frd miknku
gh mlosQ thou vkSj thfodk osQ ,dek=k lk/u FksA izकृfr us gh ekuo thou dks
laj{k.k iznku fd;kA jkepanz] lhrk o y{e.k us Hkh iapoVh uked LFkku ij
oqQfV;k cukdj ouokl dk yack le; O;rhr fd;k FkkA
o`{kksa dh ydM+h ls ekuo vusd izdkj osQ ykHk mBkrk gSA mlus ydM+h dks धन
osQ :i esa iz;z;qDr fd;kA blls edku o झ पिड़याँ बना A bekjrh ydM+h ls Hkou fuekZ.k] कृ f"k ;a=k] ifjogu] tSls-jFk] क rFkk jsyksa osQ fMCcs rFkk iQuhZpj vkfn cuk, tkrs
gSaA dks;yk Hkh ydM+h dk izfr:i gSA o`{kksa dh ydM+h rFkk mlosQ mRikn_ tSls - ukfj;y
dk twV] ydM+h dk cqjknk] phM+ dh ydM+h vkfn fofHkUu blls oLrqvksa dk iz;z;ksx iQy]
काँच osQ crZu vkfn uktqd पदाथ dh iSfdax osQ fd;k tkrk gSA bl izdkj o`{kksa ls
fofHkUu izR;{k ykHkksa osQ vfrfjDr ijks{k iQk;ns Hkh gSaA thou nkf;uh vkWDlhtu isM+ksa ls
izkIr gksrh gSA o`{kksa osQ vkf/D; ls ck<+ fu;a=k.k esa lgk;rk feyrh gSA
(1) vkfndky esa ekuo thou fdl ij vk/kfjr Fkk \ 1
(d) iQy&iwQy
([k) oU; ;k izkकृfrd miknku
(x) dy&dkj[kkus
(?k) कृf"k ;a=k
(2) ^ydM+h* dk izfr:i D;k gS \1
(d) ydM+h dk cqjknk
([k) iQuhZpj
(x) dks;yk
(?k) ukfj;y dk twV
(3) o`{kksa ls ijks{k iQk;nk fdlesa gks ldrk gS- 1
(d) ck<+ fu;a=k.k
([k) iQuhZpj
(x) ifjogu
(?k) Hkou fuekZ.k
(4) ^iapoVh* dk lekl foxzg gS 1
(d) पाँच oVksa dk lekgkj
([k) पाँच gSa oV ftlosQ
(x) iap osQ fy, oVh
(?k) iap vkSj oVh
(5) bl x|ak'k dk mi;qDr 'kh"kZd gS - 1
(d) ekuo thou
([k) isM+&ikS/s vkSj gekjk thou
(x) iapoVh
(?k) thou vkSj thfodk
iz'u 3- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa osQ fy,
lgh fodYi pqudj fyf[k, - 5
oqQN Hkh cu] cl dk;j er cu
Bksdj ekj] iVd er ekFkk
rsjh jkg jksdrs okgu
oqQN Hkh cu] cl dk;j er cu
ys-nsdj thuk] D;k thuk \
dc rd xe osQ आँसू ihuk \
ekuork us rq>dks lhapk
cgk ;qxksa rd [kwu-ilhuk A
oqQN u djsxk \ fd;k djsxk js euq"; - cl dkrj ं दu \
viZ.k dj loZLo euqt dks]
dj u nq"V dks vkRe - leiZ.k
oqQN Hkh cu] cl dk;j er cu A
(1) dfo D;k djus dh izsj.kk ns jgk gS \
1
(d) xe osQ vk¡lw ihus dh
([k) vkRe&leiZ.k dh
(x) :dkoVksa dks Bksdj ekjus dh
(?k) dk;j u cuus dh
(2) dfo osQ vuqlkj fdl izdkj dk thou O;FkZ gS \ 1
(d) oqQN Hkh cudj thuk
([k) le>kSrk oknh
(x) [kwu ilhuk cgkdj
(?k) euq"; dks LoZLo vfiZr djosQ
(3) ^dk;j* ls rkRi;Z gS - 1
(d) Mjiksd
([k) le>kSrk oknh
(x) dkrj
(?k) nq"V
(4) ^ikgu* 'kCn dk i;kZ;okph gS - 1
(d) esgeku
([k) iSj
(x) iRFkj
(?k) ioZr
(5) ^oqQN Hkh cu] cl dk;j er cu* A dfo us D;ksa dgk gS \
1
(d) oqQN Hkh cuuk eqf'dy gS
([k) oqQN Hkh cuuk cgqr vklku gS
(x) dk;j euq"; vPNk ugha gksrk
(?k) dk;j euq"; dk thou O;FkZ gS
iz'u 4- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj fn, x, iz'uksa osQ lgh fodYi छाँटdj
fyf[k, - 5
ckny] xjtks !
?ksj ?ksj ?kksj xxu] /kjk/j vks !
yfyr yfyr] dkys घुं?kjkys]
cky dYiuk osQ-ls ikys]
fo|qr-Nfo mj esa] dfo] uothou okys !
otz fNik] uwru dfork
fiQj Hkj nksckny] xjtks !
fody fody] mUeu Fks mUeu
fo'o osQ funk?k osQ ldy tu] vk, vKkr fn'kk ls vuar
osQ ?ku !
rIr /jk] ty ls fiQj
'khry dj nks Ckkny] xjtks !
(1) dfo ckny ls D;k djus osQ fy, dgrk gS \ 1
(d) cjlus osQ fy,
([k) xjtus osQ fy,
(x) vkleku esas fopj.k djus osQ fy,
(?k) tkus osQ fy,
(2) ^ckny* dk lekukFkhZ 'kCn gS1
(d) fo|qr Nfo
([k) /kjk/j
(x) dkys ?kq¡?kjkys
(?k) vuar osQ ?ku
(3) ^funk?k* 'kCn ls rkRi;Z gS - 1
(d) vkx
([k) o"kkZ
(x) xehZ
(?k) ckny
(4) dfo us ckny dh miek fdlls nh gS - 1
(d) cky dYiuk
([k) uo thou
(x) uwru dfork
(?k) vKkr fn'kk
(5) ^?ksj ?ksj ?kksj xxu* iafDr esa vyadkj crkb, - 1
(d) miek
([k) mRizs{kk
(x) ;ed
(?k) vuqizkl
[k.M ^[k*
iz05 न न ल खत
न के उ तर नदशानुसार द िजए-1X4=4
(क) ”अ भमान” श द म
(ख) ’भरपूर’ श द म
(ग) ’अ कड़’
(घ) ’इ”
यु त उपसग व मूल श द ल खए।
यु त उपसग व मूल श द ल खए।
यय से बनने वाले दो श द ल खए।
यय से बनने वाले दो श द ल खए।
न-6. अथ क
ि ट से वा य भेद बताइए-1X4=4
(क) भगवान आपक सार इ छा पूर करे ।
(ख) कस क पु तक है ?
(ग) तुम बाहर मत जाओ।
(घ) जैसा करोगे, वैसा भरोगे।
न-7. न न ल खत का यांश म न हत अलंकार के नाम ल खए-1X4=4
(क) ’सब
वाँस क
वाँस म।
(ख) अधरान धर अधरा न धर गी।
(ग) मद
ु वैभव क रखवाल - सी।
ृ ल
(घ) Ò×æÙæð´
Ûæê× ÚUãðU ãñ´U ÌM¤ Öè ×´Î ÂßÙ ·ð¤ Ûææð·¤æð´ âðÓ
न-8. न न ल खत सामा सक श द का समास व ह कर समास
का नाम ल खए-1X3=3
(क) चौराहा
(ख) सुख-दख
ु
(ग) नीलकंठ
[k.M ^x*
iz'u 9- 1 × 5
bl gqtwewe esa vkxs&vkxs py jgs gSa] lkfye vyhA vius da/ksa ij lSykfu;ksa dh rjg
vius varghu liQj dks cks> mBk, A ysfdu ;g liQj fiNys reke liQjksa ls fHkUu gSA HkhM+&HkkM+
dh ftanxh vkSj ruko osQ ekgkSy ls lkfye vyh dk ;g vkf[kjh iyk;u gSA vc rks osk ml
ou&i{kh dh rjg izo`Qfr esa foyhu gks jgs gSa] tks ftanxh dks vkf[kjh xhr xkus osQ ckn ekSr dh
xksn esa tk clk gksA dksbZ vius ftLe dh gjkjr vkSj fny dh /M+du nsdj Hkh mls ykSVkuk pkgs
rks og i{kh vius liuksa osQ xhr nksckjk oSQls xk losQxkA
mi;ZqDr x|ka'k osQ vk/kj ij lgh fodYiksa dk p;u dhft,(1) varghu liQj dk vk'k; gS1
(d) cgqr yEch ;k=kk
([k) e`R;q osQ mijkar vafre ;k=kk
(x) taxyksa esa HkVd tkuk
(?k) gqtwe esa vkxs pyuk
(2) lkfye vyh dk ;g vkf[kjh iyk;u oSQls Fkk \1
(d) viuk dke NksM+ jgs Fks
([k) viuk n तj NksM+ osQ Hkkx jgs Fks
(x) fons'k tkdj cl jgs Fks
(?k) ekSr osQ vkxks'k esa pys x, A
(3) lkfye fdl ou i{kh dh rjg Fks1
(d) tks ca/uksa esas jg dj xhr xkrk gSA
([k) tks ikuh esa [ksyrk gSA
(x) tks eqDr izo`Qfr esa xhr xkrk gSA
(?k) tks vkdk'k esa ऊँचा mM+rk gS A
(4) izo`Qfr ls lkfye vyh dk laca/ oSQlk Fkk \ 1
(d) izo`Qfr muosQ fy, mi;ksx dh oLrq Fkh
([k) os izo`Qfr ij fot; Ikkuk pkgrs Fks
(x) os izo`Qfr dk nksgu dj liQy gksuk pkgrs Fks
(?k) os izo`Qfr dk vkReh; fgLlk cu dj jgrs Fks
(5) ^liuksa osQ xhr xkuk* dk rkRi;Z gS 1
(d) viuk ialnhnk dk;Z djuk
([k) uhan esa xkus xkuk
(x) xkus eas liuksa dk o.kZu djuk
(?k) >wBha ckrs djuk
vFkok
vius ifjokj esas eSa dbZ ihf<+;ksa osQ ckn mRiUu gqbZ esjs ifjokj esa izk;% nks lkS o"kZ rd dksbZ yM+dh
Fkh gh ugha A lquk gS] mlosQ igys yM+fd;ksa dks iSnk gksrs gh ije/ke Hkst nsrs FksA fiQj esjs ckck us
cgqr nqxkZ&iwtwtk dh A gekjh oqQy&nsoh nqxkZ Fkha A eSa mRiUu gqbZ rks esjh cM+h [kkfrj gqbZ vkSj eq>s
og lc ugha lguk iM+k tks vU; yM+fd;ksa dks lguk iM+rk gSA ifjokj esa ckck iQkjlh vkSj mnwZ
tkurs FksA firk us vaxzsth i<+h FkhA fganh dk dksbZ okrkoj.k ugha FkkA
la{ksi esa उ तर fy[ks-a
(d) ysf[kdk osQ ckck us nqxkZiwtk D;ksas dh \1
([k) igys yM+fd;ksa osQ iSnk gksus ij D;k djrs Fks vkSj D;ksa\ 2
(x) ^^ eq>s og lc ugha lguk iM+k tks vU;
yM+fd;ksa dks lguk iM+rk gSA** ls ysf[kdk dk D;k vk'k; gS\ 2
iz'u 10- fuEufyf[kr iz'uksa osQ la{ksi esa उ र nhft, A 2X5=10
(d) xq:nso us viuh ,d dfork esa eSuk dks y{; djosQ D;kfy[kk gS\
([k) ^esjs cpiu osQ fnu* ikB esa ckiw us ysf[kdk dh dkSu lh oLrq माँx yh vkSSj D;ksa \
(x) ys[kd dks izsepan dk twrk iQVus dk D;k dkj.k izrhr gksrk gS\
(?k) lkfye vyh dks if{k;ksa dh nqfu;k dh vksj fdl ckr us eksM+k \
(=) tujy vkmVje us eSuk osQ lkFk oSQlk crkZo fd;k \
iz'u 11- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks याuiwoZd if<+, ,oa ml ij vk/kfjr iz'uksa osQ उ र
nhft,- 5
^^cw<+s ihiy us vkxs c<+dj tqgkj dh]
^cjl ckn lqf/ yhUgh*cksyh voqQykbZ yrk vksV gks fdokj dh]
gjlk;k rky yk;k ikuh ijkr Hkj osQA
es?k vk, cM+s cu-Bu osQ सँबर osQ A
f{kfrt vVkjh xgjkbZ nkfeuh nedh
^{kek djks गाँठ [kqy xbZ vc Hkje dh*]
बांध VwVk >j&>j feyu osQ vJq <josQA**
(1) cw<+s ihiy us vkxs c<+dj fdldk Lokxr fd;k vkSj D;ksa\ 1
(2) ^cjl ckn lqf/ yhUgh*-fdokM+ dh vksV fy, yrk us ,slk D;ksa dgk\ 1
(3) Rkky ikuh dh ijkr D;ksa ysdj vk;k\ 1
(4) Hkze dh dkSu & lh गाँठ [kqy xbZ gS] ftlosQ fy, {kek माँxh xbZ gSA 1
(5) mijksDr dkO;ka'k esa ls vuqizkl vyadkj osQ nks mnkgj.k छाँ टएA 1
vFkok
^^eSa nf{k.k esa nwj&nwj rd x;k
vkSj eq>s ges'kk माँ ;kn vkbZ
nf{k.k dks लाँघ ysuk laHko ugha Fkk
gksrk Nksj rd प च
ँ ikuk
rks ;ejkt dk ?kj ns[k ysrk
ij vkt ft/j Hkh iSj djosQ lksvks
ogh nf{k.k fn'kk gks tkrh gS
lHkh fn'kkvksa esa ;ejkt osQ vkyh'kku egy gaS
vkSj os lHkh esa ,d lkFk
viuh ngdrh आँख lfgr fojktrs gSaA**
mijksDr dkO;ka'k osQ vk/kj ij fuEu iz'uksa osQ la{ksi esa उ तर nhft,(1) dfo us ,slk D;ksa dgk gS fd nf{k.k dks लाँघ ysuk laHko ugha gS\ 1
(2) dfo osQ vuqlkj vkt gj fn'kk nf{k.k fn'kk D;ksa gks xbZ gS\ 2
(3)fuEu iafDr;ksa dk Hkko Li"V dhft,- 2
^^lHkh fn'kkvksa esa ;ejkt osQ vkyh'kku egy gSa
vkSj os lHkh esa ,d lkFk
viuh ngdrh vk¡[kksa lfgr fojktrs gSaA**
iz'u 12- fuEufyf[kr iz'uksa osQ la{ksi esa उ तर fyf[k,(1) ^xzkeJh* dfork esa dfo us ^xk¡o dks ejdr fMCcs lk [kqyk* D;ksa dgk gS\ 1
(2) ^bl fotu esa nwj O;kikfjd uxj ls izse dh fiz; Hkwfe mitkmQ vf/d
gS*-iafDr;ksa esa uxjh; सं कृ त osQ izfr dfo dk D;k आशय gS vkSj D;kas\ 2
(3) cPpksa dk dke ij tkuk /jrh osQ ,d cM+s gknls osQ leku D;ksa gS\ 2
iz'u 13- ^'kgjoklh fliZQ ekVh okyh dks ugha] mlosQ daVj dks Hkh vPNh rjg igpkurs
gSaA* vkidh le> ls os dkSu&ls dkj.k jgs gksaxs ftuosQ jgrs ^ekVh okyh* dks
lc igpkurs Fks\
5
vFkok
^jh<+ dh gM~Mh* ,dkadh osQ 'kh"kZd dh lkFkZdrk Li"V djrs gq, dksbZ vU;
mfpr 'kh"kZd crkb,A
[k.M ^?k*
i=k-ys[ku
iz'u 14- vkiosQ fon~;ky; esa [ksy&fnol euk;k x;k A vkius dbZ [ksysy&izfr;ksfxrkvksa esa fgLlk
ysdj iqjLdkj thrs A vius iwoZ [ksy&f'k{kd dks i=k fy[kdj viuh miyfC/ osQ ckjs esa crkb,
rFkk vkxs Hkh muosQ fn'kkfunsZ'k rFkk vk'khokZnZn dh bPNk O;Dr dhft, A
(5)
vFkok
vR;f/d xehZ osQ dkj.k izkFkZuk lHkk esa vkidh d{kk dk ,d fon~;~;kFkhZ csgks'k gks x;k A rst /wi
esa fon~;ky; vkus&tkus dh otg ls dbZ fo|kfFkZ;ks dks yw Hkh yx pqdh gSA i=k fyख कर
iz/kukpk;Z ls vuqjks/ dhft, fd xehZ dh NqfV~Vयाँ iwoZ fu/kZfjr le; ls nks lIrkg igys dj nh
जाएँ A
fuca/
iz'u 15- uhps fn, x, laosQr-fcUnqvksa osQ vk/kj ij fuca/ fy[ks A
fo|kfFkZ;ksa osQ thou esa baVjusV dh Hkwfedk
(10)
baVjusV D;k gS\----------baVjusV dk iSQyko----------------iQk;ns ,oe~ uqdlku--------- --------v'yhyrk ,oe~
fd'kksj eu---------------------vk/qfud thou dh vfuok;Zrk osQ :i esa baVjusV-----------------------fu"d"kZ A
vFkok
^i<+ksxs fy[kksxs rks cuksxs uokc] [ksyksxs owQnksxs rks cuksxs [+kjkc*
~mijksDr iafDr dk vk'k;----------jkstxkuj osQ :i esa [ksyuk ,oe~ i<+uk-----------fdlh Hkh {ks=k esa
liQyrk ,oe~ ifjJe dk laca/------------orZeZeku le; dh माँग -------------fu"d"kZ A
-16. आपके िव ालय म वा षक खेलकू द दवस मनाया गया। इसका एक ितवेदन
िलिखए। 5
*****************************************************************************
d{kk & uoha
fo"k; & fgUnh
ldafyr ijh{kk (,l&2)
अंक 90
fgUnh fu/kZfjr le; %3 ?k.Vs
funsZ'k %&
1) bl iz'u&i=k ds pkj [kaM gSa& d] [k x vkSj ?kA
2) pkjksa [kaMksa ds iz'uksa के उ र nsuk vfuok;Z gSA
3) ;FkklaHko izR;sd [kaM के उ तर
[k.M & ^d*
e'k% nhft,A
iz01 fuEufyf[kr x|ka'k dks यानiwoZd i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds उ र छाँVdj fyf[k,A5
dkfynkl mlh Mkyh dks dkV jgs Fks] ftl Mkyh ij cSBs FksA fon~;ks तek uked fonq"kh
jktdU;k dk eku Hkax djus dk "kM~;a=k dj jgs rFkkdfFkr fo}ku oxZ dks og O;fDr (dkfynkl)
lokZf/d tM+efr vkSj ew[kZ yxkA lks os mls gh dqN ykHk&ykyp ns] dqN उटपटांग fl[kk&i<+k]
egkiafMr ds os'k esa ltk&/tkdj jktnjckj esa fonq"kh jkt dU;k व योतमा ls 'kkL=kkFkZ djus
ds fy, ys x,A ml ew[kZ ds उटपटांग ekSu ladsrksa dh euekuh O;k[;k dj "kM~;a=kdkfj;ksa us ml
fonq"kh ls fookg djk gh fn;k] ysfdu izFke jkf=k esa gh okLrfodrk izdV gks tkus ij iRuh ds rkus
ls ?kk;y gksdj T;ksa ?kj ls fudys] dfBu ifjJe vkSj fujarj lk/uk&:ih jLlh ds vkus&tkus ls
f?kl&fiVdj egkdfo dkfynkl cudj ?kj ykSVsA Li"V gS fd fujarj vH;kl us rikdj mu dh
tM+efr dks fi?kykdj cgk fn;k vkSj tks ckdh cpk Fkk] og [kjk lksuk FkkA
(1) dkfynkl mlh Mkyh dks D;ksa dkV jgs Fks] ftl Mkyh ij os cSBs Fks\ 1
(d) os fon~oku FksA
([k) os tM+efr FksA
(x) os egkiafMr FksA
(?k) os ydM+gkjs FksA
(2) dkfynkl dks iafMr dgk! ys x,\ 1
(d) fon~;ksतek dk jktegy fn[kkusA
([k) fon~;ksतek ls feyokus ds fy,A
(x) fon~;ksतek ds ikl ltk fnyokusA
(?k) fon~;ksतek ls 'kkL=kkFkZ djus ds fy,A
(3) fonq"kh jktdU;k dk fookg tM+efr dkfynkl ls D;ksa gks x;k\ 1
(d) dkfynkl lqn'kZu O;fDrRo ds FksA
([k) fon~oku oxZ us muds ekSu ladsrksa dh euekuh O;k[;k dhA
(x) dkfynkl /uh FksA
(?k) jktdU;k dkfynkl ls izse djrh FkhA
(4) ew[kZ dkfynkl fdl izdkj egkdfo cu x;k\ 1
(d) iRuh ds izse ds dkj.kA
([k) lkfgR; jpuk ds dkj.kA
(x) dfBu ifjJe vkSj fujUrj lk/uk lsA
(?k) ?kj ls R;kxdj tkus ds dkj.kA
(5) bl xn~;ka'k dk mfpr 'kh"kZd nhft,A 1
(d) tM+efr dkfynklA
([k) fon~;ksUkek vkSj dkfynklA
(x) egkdfo dkfynklA
(?k) djr&djr vH;kl ds tM+efr gksr lqtkuA
iz02 fuEufyf[kr x|ka'k dks यानपूवक i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds उ र NkVdj fyf[k,A 5
f'k'kq dks ;fn ge रा a dh vewY; fuf/ ds :i esa ns[kuk pkgrs gSa rks mls ,d ,slk
vkn'kZ okrkoj.k iznku djuk iM+sxk] ftlesa fuckZ/ xfr ls mldk pgqeq[kh fodkl gks ldsA LoPN]
'kkar] Hk;eqDr vkSj LokLF;izn okrkoj.k esa gh f'k'kq dh dksey Hkkouk,! lqjf{kr jg ldrh gSaA
f'k'kq dh lqdksey Hkkoukvksa dks vk?kkr igq!pkuk lkekftd vijk/ gSA jk"Va dk ;g iquhr drZO; gS
fd og izR;sd ckyd dks ,slk okrkoj.k miyC/ djk, fd mlesa ghu Hkkouk u iuius ik,A ghu
Hkkouk ls xzflr f'k'kq cM+k gksus ij lekt ds izfr vius drZO; dk lgh :i esa fuokZg ugha dj
ldrkA
(1) f'k'kq dks jk"Va dh vewY; fuf/ fdl izdkj cuk;k tk ldrk gS\ 1
(d) vkn'kZ okrkoj.k iznku djA
([k) f'kf{kr djdsA
(x) [ksy&lkexzh miyC/ djkdsA
(?k)` vuq'kklu esa j[k djA
(2) f'k'kq dh dksey Hkkouk, dSls okrkoj.k esa lqjf{kr jg ldrh gSa\ 1
(d) vuq'kkflr okrkoj.k esaA
([k) LoPN ,oa 'kkar okrkoj.k esaA
(x) 'kkar] Hk;eqDr vkSj LokLF;izn okrkoj.k esaA
(?k) iznw"k.kjfgr okrkoj.k esaA
(3) bl x|ka'k esa fdls lkekftd vijk/ ekuk x;k gS\ 1
(d) f'k'kq dks ikSf"Vd Hkkstu u nsukA
([k) f'k'kq dks 'kkjhfjd naM nsukA
(x) f'k'kq dks Lusg ls oafpr j[kukA
(?k) f'k'kq dh lqdksey Hkkoukvksa dks vk?kkr igq!pkukA
(4) रा
dk iquhr कत य D;k gS\ 1
(d) cPps dh Hkkouk dks lqjf{kr u j[kukA
([k) cPps esa ghu Hkkouk iuius u nsukA
(x) cPps dks lqfo/k, iznku djkukA
(?k) cPps dks lcy okrkoj.k iznku u djukA
(5) bl x|ka'k dk mfpr 'kh"kZd nhft,A 1
(d) रा
dh vewY; fuf/A
([k) f'k'kq vkSj रा A
(x) f'k'kq dh dkseyrkA
(?k) रा
ds nkf;RoA
iz03 fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhNs fn, x, iz'uksa ds lgh fodYi छाँटकर fyf[k,A 5
ru lefiZr] eu lefiZr
vkSj ;g] thou lefiZr]
pkgrk हूँ ns'k dh /jrh] rq>s dqN vkSj Hkh दँ Aू
ek! rqEgkjk ऋण cgqr gS] eSa vfdapu]
fdarq bruk dj jgk] fiQj Hkh fuosnuì
Fkky esa लाऊँ ltkdj Hkky tc]
dj n;k Lohdkj ysuk og leiZ.k]
xku vfiZr] izk.k vfiZr
pkgrk हूँ ns'k dh /jrh] rq>s dqN vkSj Hkh दँ Aू
माँ आज nks ryokj dks ykvks u nsjh
ck/ nks dldj] dej ij <ky esjh]
Hkky ij ey nks] pj.k dh /wy FkksM+h]
'kh'k ij vk'kh"k dh Nk;k ?kusjh]
LiIu vfiZr] iz'u vfiZr]
vk;q dk {k.k&{k.k lefiZr]
pkgrk हूँ ns'k dh /jrh] rq>s dqN vkSj Hkh nw!A
(1) dfo ns'k ds fy, D;k&D;k lefiZr djuk pkgrk gSA 1
(d) ruA
([k) /uA
(x) euA
(?k) loZLoA
(2) /jrh ds ऋण ds vkxs dfo vius vkidks D;k ekurk gS\ 1
(d) ns'kHkDrA
([k) vfdapuA
(x) nkuhA
(?k) ohjA
(3) यु द esa tkrs le; dfo ekr`Hkwfe ls D;k माँगता gS\ 1
(d) ekr`Hkwfe dk vk'kh"kA
([k) ekr`Hkwfe dk lg;ksxA
(x) vHk;nkuA
(?k) gkSlykA
(4) ^/jrh* 'kCn dk i;kZ;okph buesa ls dkSu&lk ugha gS\ 1
(d) /jkA
([k) olq/kA
(x) lq/kA
(?k) olqa/jkA
(5) ^LoIu&vfiZr* dk D;k vFkZ gS\
(d) ns'k&lsok djukA
([k) jkr Hkj tkxukA
(x) lius ns[kukA
(?k) ns'k&fgr ds fy, loZLo vfiZr dj nsukA
iz04 fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds lgh fodYi Nk!Vdj fyf[k,A 5
ftl&ftlls iFk ij Lusg feyk
ml&ml jkgh dks /U;oknA
thou vfLFkj] vutkus gh
gks tkrk iFk ij esy dgha
lhfer ix&Mx] yach eafty
r; dj ysuk dqN [ksy ughaA
nk,!&ck,! lq[k&nq[k pyrs
lEeq[k pyrk iFk dk izekn
ftl&ftlls iFk ij Lusg feyk
ml&ml jkgh dks /U;oknA
lklksa ij voyfEcr dk;k]
tc pyrs&pyrs pwj gqbZA
nks Lusg 'kCn fey x,] feyh&
uo LiQwfrZ] FkdkoV nwj gqbZA
iFk ds igpkus NwV x,]
ij lkFk&lkFk py jgh ;knA
ftl&ftlls iFk ij Lusg feyk
ml&ml jkgh dks /U;oknA
(1) dfo fdls /U;okn nsrk gS\ 1
(d) jkgh dksA
([k) fe=kksa dksA
(x) ifjokj tu dksA
(?k) thou&ekxZ ij ftl&ftlls Lusg feykA
(2) thou&eafty dks r; dj ysuk [ksy D;ksa ugha gS\ 1
(d) le; dk vHkkoA
([k) y?kq thouA
(x) lhfer ix&MxA
(?k) fu/ZurkA
(3) dfo dh ^FkdkoV* dc nwj gqbZ\ 1
(d) tc Lusg ds nks 'kCn feysA
([k) tc vkjke feykA
(x) tc lkFk feykA
(?k) tc og izlUu gqvkA
(4) ges'kk gekjs lkFk D;k jgrk gS\ 1
(d) lkfFk;ksa dk lkFkA
([k) lkfFk;ksa dh ;knsaA
(x) lkfFk;ksa dk LusgA
(?k) lkfFk;ksa dh fe=krkA
(5) ^voyfEcr* 'kCn dk vFkZ gS& 1
(d) foyEcA
([k) ijra=kA
(x) vkfJrA
(?k) lg;ksxA
[k.M & ^[k*
iz05 न न ल खत
न के उ तर नदशानुसार द िजए-1X4=4
(क) ”अ भमान” श द म
(ख) ’भरपूर’ श द म
(ग) ’अ कड़’
(घ) ’इ”
यु त उपसग व मूल श द ल खए।
यु त उपसग व मूल श द ल खए।
यय से बनने वाले दो श द ल खए।
यय से बनने वाले दो श द ल खए।
न-6. अथ क
ि ट से वा य भेद बताइए-1X4=4
(क) भगवान आपक सार इ छा पूर करे ।
(ख) कस क पु तक है ?
(ग) तुम बाहर मत जाओ।
(घ) जैसा करोगे, वैसा भरोगे।
न-7. न न ल खत का यांश म न हत अलंकार के नाम ल खए-1X4=4
(क) ’सब
वाँस क
वाँस म।
(ख) अधरान धर अधरा न धर गी।
(ग) मद
ु वैभव क रखवाल - सी।
ृ ल
(घ) Ò×æÙæð´
Ûæê× ÚUãðU ãñ´U ÌM¤ Öè ×´Î ÂßÙ ·ð¤ Ûææð·¤æð´ âðÓ
न-8. न न ल खत सामा सक श द का समास व ह कर समास
का नाम ल खए-1X3=3
(क) चौराहा
(ख) सुख-दख
ु
(ग) नीलकंठ
[k.M & ^x*
iz09 fuEufyf[kr x|ka'k ds vk/kj ij iwNs x, iz'uksa ds lgh fodYiksa dk p;u dhft,&
lu~ 1857 bZ- ds fonzksgh usrk /q/wiar ukuk lkgc dkuiqj esa vliQy gksus ij Hkkxus yxs] rks
os tYnh esa viuh iq=kh eSuk dks lkFk u ys tk ldsA nsoh eSuk fcBwj esa firk ds egy esa jgrh Fkh_
ij fonzksg neu djus ds ckn vaxztksa us cM+h gh Owjrk ls ml fujhg vkSj fujijk/ nsoh dks vfXu esa
HkLe dj fn;kA mldk jksekapdkjh o.kZu ik"kk.k an; dks Hkh ,d ckj nzohHkwr dj nsrk gSA
(1) ukuk lkgc us fdlds fo:èk fonzksg fd;k Fkk\ 1
(d) cgknqj'kkg tiQj ds fo:èk
([k) y{ehckbZ ds fo:èk A
(x) vaxzstksa ds fo:èk
(?k) xk!/h th ds fo:èk A
(2) ukuk lkgc viuh csVh dks egy esa D;ksa NksM+ x, Fks\ 1
(d) tYnh esa mls os ys ugha tk ldsA
([k) egy dh ns[kHkky ds fy,A
(x) Okafrdkfj;ksa dks lwpuk nsus ds fy,A
(?k) os mls I;kj ugha djrs FksA
(3) ukuk lkgc dk vkokl dgk Fkk\ 1
(d) fnYyh esaA
([k) enzkl esaA
(x) fcBwj esaA
(?k) dkuiqj esaA
(4) vaxzstksa us eSuk dks fdl izdkj ekj Mkyk\ 1
(d) rksi lsA
([k) tykdjA
(x) ryokj lsA
(?k) canwd lsA
(5) ^ik"kk.k & )an;* dk D;k vFkZ gS\ 1
(d) et+cwr fnyA
([k) laosnuk 'kwU;A
(x) dBksj & )an;A
(?k) laosnu'khyA
vFkok
mlh chp vkuan Hkou esa ckiw vk,A ge yksx rc vius tsc&[kpZ esa ls ges'kk ,d&,d]
nks&nks vkus ns'k ds fy, cpkrs Fks vkSj tc ckiw vkrs Fks rks og iSlk mUgsa ns nsrs FksA ml fnu tc
ckiw ds ikl eSa xbZ rks viuk dVksjk Hkh ysrh xbZA eSaus fudkydj ckiw dks fn[kk;kA eSaus dgk]
^dfork lqukus ij eq>dks ;g dVksjk feyk gSA* dgus yxs] ^vPNk] fn[kk rks eq>dksA* eSaus dVksjk
mudh vksj c<+k fn;k rks mls gkFk esa ysdj cksys] ^rw nsrh gS bls\* vc eSa D;k dgrh\ eSaus ns fn;k
vkSj ykSV vkbZA
(1) ^ge yksx* ls fdudh vksj ladsr fd;k x;k gS\ 1
(d) egknsohA
([k) egknsoh vkSj mudh lgikfBusaA
(x) egknsoh oekZ vkSj muds ifjokj tuA
(?k) Nk=kkokl dh yM+fd;kA
(2) egknsoh vkSj mudh lgikfBusa tsc&[kpZ ls iSls D;ksa cpkrh Fkh\ 1
(d) ns'k&lsok ds fy,A
([k) lekt&lsok ds fy,A
(x) xjhcksa ds fy,A
(?k) vius fy,A
(3) os cpr ds iSls fdls nsrh Fkh\ 1
(d) vius ekrk&firk dksA
([k) xjhcksa dksA
(x) Nk=kkokl dh lgsfy;ksa dksA
(?k) ckiw dksA
(4) egknsoh us ckiw dks dVksjk D;ksa fn[kk;k\ 1
(d) nku nsus ds fy,A
([k) ckiw dks izlUu djus ds fy,A
(x) iz'kalk ikus ds fy,A
(?k) dVksjs dh iz'kalk ikus ds fy,A
(5) ckiw us egknsoh dk dVksjk fdlfy, ys fy;k\ 1
(d) ns'k&lsok ds fy,A
([k) xjhcksa ds fy,A
(x) vius iz;ksx ds fy,A
(?k) pans ds fy,A
iz010 fuEufyf[kr iz'uksa ds la{ksi esa उ तर nhft,A 2×5 = 10
(d) lkfye vyh gj le; D;k fy, jgrs Fks vkSj D;ksa\
([k) eSuk dh vafre bPNk D;k Fkh\ D;k mldh bPNk iwjh gks ldh\
(x) ^rqe ijns dk मह व gh ugha tkurs] ge ijns dj dqckZu gks jgs gSa bl dFku dk vk'k;
^izsepan ds iQVs twrs* ikB ds vk/kj ij Li"V dhft,A
(?k) xq#nso us 'kkafrfudsru dks NksM+ dgha vkSj jgus dk eu D;ksa cuk;k\
(=) lqHknzk dqekjh pkSgku us egknsoh oekZ dh dkO; izfrHkk dks fu[kkjus esa fdl izdkj
;ksxnku fn;k\
iz011 fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj mlds iz'uksa ds mUkj la{ksi esa fyf[k,A 5
gleq[k gfj;kyh fge& vkri
lq[k ls vylk,&ls lks,]
Hkhxh v!f/;kyh esa fuf'k dh
rkjd LoIuksa esa&ls [kks,&
ejdr fMCcs lk [kqyk xzke&
ftl ij uhye uHk vkPNknu&
fu:ie fgekar esa fLuX/ 'kkar
fut 'kksHkk ls gjrk tu euA
(1) dfo us gfj;kyh dks g!leq[k D;ksa dgk gS\ 1
(2) v!/sjh jkr esa rkjs dSls ut+j vkrs gSa\
1
(3) yksxksa ds eu dks dkSu gj jgk gS\
1
(4) dfo us ejdr ds fMCcs ls xk!o dh rqyuk D;ksa dh gS\ 1
(5) ^fgekar* 'kCn fdl ekSle dh vksj ladsr dj jgk gS\
1
vFkok
vkSj iSjksa ds rys gS ,d iks[kj]
mB jgha blesa ygfj;k!]
uhy ry esa tks mxh gS ?kkl Hkwjh
ys jgh og Hkh ygfj;kA
,d pk!nh dk cM+k&lk xksy [kaHkk
vk[k dks gS pdedkrk
gSa dbZ iRFkj fdukjs
ih jgs pqipki ikuh]
I;kl tkus dc cq>sxhA
pqi [kM+k cxqyk Mqck, Vkx ty esa]
ns[krs gh ehu papy
e;ku&funzk R;kxrk gS]
pV nck dj pksap esa
uhps xys ds Mkyrk gSA
fuEufyf[kr iz'uksa ds उ तर la{ksi esa fyf[k,A
(1) dfo us pk!nh dk&lk xksy [kEck fdls dgk gS vkSj D;ksa\ 2
(2) iks[kj ds fdukjs iM+s iRFkjksa dks ns[kdj dfo us D;k dYiuk dh gS\ 2
(3) cxqyk ty esa fcYdqy 'kkar ,oa e;kukoLFkk esa D;ksa [kM+k gS\ 1
iz012 fuEufyf[kr iz'uksa ds la{ksi esa mUkj nhft,A 2x5=10
(1) ^;ejkt dh fn'kk* dfork ds vk/kj ij fyf[k, fd vkt gj fn'kk nf{k.k fn'kk D;ksa gks
xbZa gS\
(2) es?k :ih esgeku ds vkus ls okrkoj.k esa D;k ifjorZu gq,\
(3) cPpksa dk dke ij tkuk /jrh ds ,d cM+s gknls ds leku D;ksa gSa\
(4)^pkWanh dk cM+k&lk xksy [kaHkk* esa dfo dh fdl lw{e
dYiuk dk vkHkkl feyrk gS\
(5) pus ds ikS/ks dks fBxuk D;ksa dgk x;k gS\ og fdl
izdkj ltdj [kM+k gS\
iz013 ^jh<+ dh gM~Mh* ,dkadh ds 'kh"kZd dh lkFkZdrk Li"V dhft,A 5
vFkok
^xjhc vkneh dk 'ke'kku ugha mtM+uk pkfg,A* ^ekVh okyh* dgkuh ds vk/kj ij bl dFku
dk vk'k; Li"V dhft,A
[k.M & ^?k*
i=k&ys[ku
iz014 izkr% dkyhu Hkze.k ds ykHk crkrs gq, viuh NksVh cgu dks i=k fyf[k,A 5
vFkok
vkids {ks=k esa liQkbZ deZpkjh Bhd rjg ls dke ugha dj jgs gSaA vius {ks=k esa xanxh ,oa chekjh
iQSykus dh lwpuk nsrs gq, uxj&fuxe ds LokLF; vf/dkjh dks i=k fyf[k,A
iz015 uhps fn, x, ladsrksa&fcUnqvksa ds vk/kj ij fuca/ fyf[k,A 10
^baVjuSV &lwpuk izkSn~;ksfxdh {ks=k esa ां त
ladsr
izLrkouk] baVjuSV dk vkjaHk] baVjuSV ds eq[; Hkkx] mi;ksx] gkfu;k] fu"d"kZA
vFkok
^uSfrd ewY;ksa ds mRFkku esa f'k{kd dh Hkwfedk*
izLrkouk] uSfrd ewY;ksa esa fxjkoV] f'k{kk dk उ े य] f'k{kd dh egUoiw.kZ Hkwfedk] fu"d"kZA
-16. आपके िव ालय म वा षक खेलकू द दवस मनाया गया। इसका एक ितवेदन
िलिखए। 5
*****************************************************************************
mRrj ekyk
iz- la- mRrj vad
iz01 (1) [k 5
(2) ?k
(3) [k
(4) x
(5)- ?k
iz02 (1) d 5
2) x
(3) ?k
(4) [k
(5)
iz03
(2)
(3)
(4)
(5)
iz04
(2)
(3)
(4)
(5)
d
(1) ?k 5
[k
d
x
?k
(1) ?k 5
x
d
[k
x
iz05 (क) अ भ मान
(ख) भर
पू र
१
१
(ग) भुल कड़ , बत कड़
१
(घ) सामािजक, आ थक
१
iz06 (क) इ छावाचक
(ख)
नवाचक
१
१
(ग) नषेधा मक
(घ) संकेतवाचक
१
१
iz07 (क) अनु ास
(ख)यमक
१
(ग) उपमा
१
(घ) उ
१
े ा
iz08 (क)चार राह का समाहार –
(ख) सुख और दख
ु
-
वगु समास १
वं व समास
१
(ग) नीला है कंठ िजसका अथात शव – बहु ी ह समास
iz0 8(1) [k 1×4 a= 4
(2) d
(3) x
(4) ?k
१
iz09 (1) x 1×5 = 5
(2) d
(3) ?k
(4) [k
(5) x
vFkok
(1) [k
(2) d
(3) ?k
(4) x
(5) d
iz010 bldk mRrj fo|kFkhZ vius erkuqlkj nsaxsA 2×5 = 10
iz011 bldk mRrj fo|kFkhZ vius erkuqlkj nsaxsA 1×5 = 5
vFkok
bldk mRrj fo|kFkhZ vius erkuqlkj nsaxsA 2 1/2= 5
iz012 bldk mRrj fo|kFkhZ vius erkuqlkj nsaxsA
iz013 bldk mRrj fo|kFkhZ vius erkuqlkj nsaxsA 2
iz014 i=k
izkjaHk ,oa lekiu dh vkSipkfjdrk,! 2
(irk] fnukad] lacks/u] lekiu)
fo"k; lkexzh@izLrqfr 2
Hkk"kk dh liQkbZ 1
5
iz015 fuca/
Hkwfedk@izLrkouk 2
fo"k; izfriknu 4
milagkj 2
Hkk"kk dh 'kqn~/rk 1
izLrqfr@lexz izHkko 1
०.16. ितवेदन
िवषयव तु,भाषा-शैली, तुितकरण आ द के अनुसार अंक दए जाएँ।
HIGH ORDER THINKING QUESTIONS
-1.”मूक
ाणी मनु य से कम संवेदनशील नह होते”- प ।
5
-2. कसान जीवन वाले समाज म पशु और मनु य के आपसी संबंध को कहानी म
कस कार प
कया है?
-3. हासा क ओर पाठ के आधार पर प क िजए क या ा वृतांत ग
क
आधुिनक िवधा है।
-4. हासा क ओर पाठ के आधार पर बताइए क उस समय का ित बती समाज
कै सा था?
- 5.गांधी जी का उपभो ावादी सं कृ ित के संबंध म या िवचार था?
- 6.हमारा समाज आज कल आ ोश और अशांित का िशकार य बनता जा
रहा है?
-7.बािलका मैना और अं ेज सेनापित म या वातालाप आ?
- 8. "साँवले सपन क याद " शीषक क साथकता पर ट पणी क िजए ।
- 9. हम कृ ित को कस दृि से देखना चािहए?
10. अंगुली ढक है पर पंजा नीचे िघस रहा है पंि
म िछपा
ंय प
क िजए।
- 11.लेखक ने ेमचंद का जो िच - हमारे सामने
के
ि
तुत कया है ,उससे ेमचंद
व क कौन कौन सी िवशेषताएँ उभर कर आती ह?
- 12. जवारा के नवाब के साथ पा रवा रक संबंध को आज के संदभ म व
जैसा य कहा है?
- 13.महादेवी वमा के समय लड़ कय क दशा कै सी थी ?
- 14. लेखक को लंगड़ी मैना अ य सािथय से कस कार िभ जान पड़ी?
- 15. कबीर के अनुसार स े संत के या ल ण ह?
- 16. ई र भि
के बारे म कबीर ने कन धारणा
का खंडन कया है?
-17. कविय ी लल द के अनुसार हम ई र कस कार ा
कर सकते ह?
- 18. बंद ार क साँकल खोलने के िलए लल द ने या उपाय सुझाया है?
- 19. ी कृ ण क मोहक मु कान का वणन क िजए ।
- 20. किव रसखान प ी के
चाहते ह य ?
प म यमुना कनारे कदम के पेड़ पर वास करना
- 21. किव माखनलाल चतुवदी ने कोयल को बावली य कहा है?
- 22.किवता कै दी और को कला के आधार पर भारत क जेल म कै दय को दी
जाने वाली यातना
का वण क िजए.
- 23. ाम ी किवता के आधार पर बताइए क अलसी का पौधा किव को कै सा
लग रहा है ?
- 24. भाव और भाषा क दृि से ाम ी किवता आपको कै सी लगी उसे अपने
शद म
क िजए।
- 25. ाम ी किवता म किव ने ामीण वातावरण का कस कार वणन
कया है? िलिखए।
- 26. किवता च
गहना से लौटती बेर के आधार पर हरे चने का स दय वणन
कस कार कया है? अपने श द म िलिखए।
- 27. किवता च
गहना से लौटती बेर म नगरीय सं कृ ित के ित किव का
या आ ोश है और य ?
- 28. ’मेघ आये” किवता के आधार पर शहरी पा न के आगमन पर गाँव म
उमड़े स ता के वातावरण को कस कार िचि त कया है? अपने श द म
िलिखए।
- 29.मेघ के आने पर कृ ित म
या- या प रवत
- 30.किव ने अपनी माँ से या
न दखाई देते ह?
कया और माँ ने या उ र दया?
- 31. माँ के काय से किव को या आभास हो रहा था ?
- 32.आज दन ित दन काम पर जाते ब
को देखकर कसी को कु छ अटपटा
य नह लगता ?
- 33.किव ने बाल मजदूरी क सम या को कस कार िचि त कया है ?
- 34.लेखक ने ब न जी के
ि
व के कन-- कन प
को उभारा है?
- 35. चार ओर पानी भर जाने से रे णु जी कहाँ- कहाँ गए और उ ह ने वहाँ
जाकर या और कै सा अनुभव कया?
- 36.बाढ़ पीिड़त े
है?
म कौन -कौन सी बीमा रयाँ फ़ै लने क आशंका रहती
- 37.लेिखका मृदल
ु ा गग क बहन िच ा के गुण का वणन क िजए ।
- 38." मेरे संग क औरत " पाठ क लेिखका के ारा िलखी गयी रचना
को
प रवार और ससुराल म पढ़ने वाल के िवषय म बताइए।
– 39."रीढ़ क हा ी" एकांक का उ े य प क िजए ।
- 40." माटी वाली " कहानी म कस सम या को उठाया गया है ?
- 41.माटी वाली के पास अपने अ छे या बुरे भा य के बारे म सोचने का समय
य नह था ?
- 42.इलाहाबाद आने पर ब न जी ने लेखक क कस कार मदद क ?
**********************************************************
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа