close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
Translated version of ELPA_Grade_1_Descriptors_(Hmong Translation)
ELPA Performance Level Descriptors-Qib 1
Pib
Ua ntej
Intermediate
Intermediate
Zuag
Cov menyuam
Cov menyuam
Cov menyuam kawm ntawv
hais
kawm ntawv tsuas kawm ntawv muaj
muaj peev xwm los nyeem
ntsig
paub me ntsis lus
peev xwm nyeem
thiab nkag siab txog tej qib
txog
Askiv thiab to taub thiab to taub tej
kev kawm ntaub ntawv.
txhua
cov lus qhia uas yooj ntawv uas yooj yim. Lawv muaj peev xwm hais
yam kev yim. Lawv hais tau
Lawv muaj peev xwm lus thiab txawj sau tau ntau
txawj
lus thiab txawj sau
hais lus thiab txawj lo lus raug thiab nyeem tau.
raug tej lo yooj yim. sau tau tej lo yooj
yim.
Kev
nyeem
Ntawv
Cov menyuam kawm
ntawv paub tej tsiaj
ntawv suab thiab siv
cov duab kom to taub
cov lus hauv phau
ntawv.
Kev sau Tej zaum menyuam
ntawv kawm ntawv yuav tau
xyaum sau tej cov lus
thiab sob lus yooj
yim. Lawv kuj muaj
peev xwm cim tau
cov lus thiab tej sob
lus yooj yim.
Cov menyuam
Cov menyuam kawm ntawv
kawm ntawv yuav
yuav txawj nyeem tau ntau
txawj nyeem ib co lus lo lus. Lawv muaj peev xwm
thiab tej kev kawm
to taub tej qib lus thiab ntxiv
ntawm cov ntsiab lus tej ntaub ntawv kev kawm
siv
(vocabularly). cov ntsiab lus
siv(vocabularly) /
Ua ntej Advanced
Advanced /
Proficient
Cov menyuam kawm Cov menyuam kawm
ntawv yuav nyeem
ntawv yuav nyeem thiab
thiab to taub feem ntau to taub tag nrho cov qib
txog ntawm cov qib kev kawm cov ntaub ntawv.
kawm ntaub ntawv.
Lawv muaj peev xwm
Lawv muaj peev xwm hais lus thiab sau ntawv
hais lus thiab txawj sau siv lus Askiv xws li cov
tau ntau lo lus raug
neeg Askiv ib txwm
thiab nyeem tau.
nyob raws qib kev kawm
ntawv.
Cov menyuam kawm Cov menyuam kawm
ntawv muaj peev xwm ntawv yuav nkag siab
to taub zoo txog cov txog raws qib kev kawm
qib kawm phau ntawv. ntau yam ntsiab lus.
Lawv muaj peev xwm Lawv muaj peev xwm
nrhiav tau cov ntaub
nrhiav tau cov lus qhia,
ntawv. Lawv pib to
to taub thiab nkag siab
taub txog lub hom phiaj txog lub hom phiaj
ntawm nqe lus.
ntawm nqe lus .
Cov menyuam
Cov menyuam kawm ntawv Cov menyuam kawm Cov menyuam kawm
kawm ntawv yuav
txawj ntxiv ib co ntsiab lus
ntawv muaj peev xwm ntawv txawj siv tswv yim
xyaum cov lus siv
thiab siv tsiaj ntaw nrog
txawj sau tau tej sob
sau tau tej kab lus yooj
tsiaj ntawv phim suab suab rau cov lus thiab cov lus sib txuas.
yim muaj qee kab lus
rau cov lus thiab cov kab lus uas yooj yim sau tau
thiaj tsis yog xwb.
kab lus yooj yim sau muaj ib co raug .
tau tsis tshua raug.
Kev
Tej zaum lawv nyob Lawv txawj hais tej Lawv muaj peev xwm hais
Lawv muaj peev xwm Txawj hais tau ntau yam
hais lus ntsiag to los yog hais lus yooj yim thiab
lus nyob rau hauv tsev kawm hais lus nyob rau hauv lus meej xws li cov neeg
lawv thawj hom lus. nquag hais tau yuam ntawv raws kev teeb tsa
tsev kawm ntawv raws Askiv.
Tej zaum lawv kuj
kev.
muaj ib co hais tau yuam
kev teeb tsa txog kev
hais tau raws lwm tus
kev.
kawm ntawv kuj muaj
thiab siv tus yam
qee yam lus hais yuam
ntxwv hais cov lus
kev.
yooj yim. Yog hais
tias lawv hais lus ua
lus Askiv, lawv hais
ntau lo yuam kev.
Kev
Lawv to taub txog tej Lawv to taub txog tej Lawv to taub thiab nkag siab Lawv to taub txog ntau Lawv to taub thiab nkag
mloog kev kawm hauv tsev yam yooj yim uas
txog cov lus qhia txog ntau yam qib kev kawm
siab txog tej qib kev
lus
kawm ntawv raws li yog kev kawwm nyob yam nyob rau hauv tej cheeb hais ntsig txog ntawm kawm uas muaj ntau
kev teeb tsa lub hom rau ntawm ib cheeb tsam hais ntsig txog kev
(vocabulary).
yam nyob rau hauv cov
phiaj npaj tseg.
tsam hais ntsig txog kawm ntawv(vocabularly).
ntsiab lus thiab tej kev
kev kawm ntawv.
kawm (vocabularly).
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа