close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
ปฏิบัติการที่ 2
ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตรู้จักและใช้งานระบบสารสนเทศพื้นฐานในมหาวิทยาลัยบูรพาได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นิสิตรู้จักการใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้
3. เพื่อให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลและหนังสืออันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ได้
รู้จักกับระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต
ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาประกอบไปด้วย
1. ระบบบัญชีผู้ใช้และการเปลี่ยนรหัสผ่าน
2. ระบบอีเมลนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ระบบทะเบียนและนิสิต
4. ระบบอีเลิร์นนิง
5. ระบบ Web OPAC (สํานักหอสมุด)
โดยในบทเรียนนี้จะเป็นการนําเสนอระบบสารสนเทศเบื้องต้น ที่นิสิตจะได้ใช้ในการเรียนในมหาวิทยาลัยบูรพา
บัญชีผู้ใช้และการเปลี่ยนรหัสผ่าน
บัญชีผู้ใช้ที่ได้จากสํานักคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลที่มีความสําคัญที่จะใช้ในการล็อกอินเข้าใช้งานในระบบอื่น
ได้ แก่ ระบบอี เ มล ระบบอี เ ลิ ร์ น นิ ง และระบบเครื อ ข่ า ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ถือเป็ นตัวแทนของนิ สิต ในการทํา ธุรกรรมต่าง ๆ บนเครือข่า ย
อินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่นิสิตจะต้องรับผิดชอบ ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง เพราะหากมีผู้
ประสงค์ร้ายนําเอาข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ไปโพสข้อความอันเป็นการใส่ร้ายผู้อื่นใน
อินเทอร์เน็ต หรือไปโจรกรรมข้อมูลทางเครือข่าย นิสิตที่เป็นเจ้าของชื่อบัญชีผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบทั้งหมด ตาม
พรบ. ดังกล่าว ดังนั้นเมื่อได้รับรหัสผ่านจากสํานักคอมพิวเตอร์ นิสิตสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ URL
http://mail.buu.ac.th/th/ChangePasswd.aspx
โดยเทคนิคที่ดีในการตั้งรหัสผ่านนั้นมีหลายหลักการ ซึ่งในเอกสารนี้จะขอยกตัวอย่างวิธีการตั้งรหัสผ่านที่ดี
กล่าวคือโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้ส่วนมากมักใช้รหัสที่สามารถเดาได้ง่าย เช่น รหัสตรงกับชื่อ หรือชื่อที่เพิ่มต่อท้าย
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ชื่อเล่น ชื่อจริง นามสกุล ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 50% ใส่รหัสเป็น
หมายเลขโทรศัพท์ และกว่าอีก 10% ใส่รหัสตรงกับชื่อสมาชิก ดังนั้นรหัสเหล่านี้จะถูกเดาได้ง่าย โดยเฉพาะคน
ใกล้ตัวคุณที่รู้ข้อมูล หรือบางคนเขียนรหัสแปะติดไว้ที่ข้างโต๊ะทํางาน ซึ่งเมื่อเกิดการโจรกรรมข้อมูล (Hack) ผู้ใช้
หน้า 1 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
กลับไม่มองดูตัวเองก่อนว่าตั้งรหัสไว้นั้นง่ายต่อการคาดเดามากน้อยเพียงใด บางครั้งคนไทยมักจะใช้วิธีจํารหัสเป็น
คํา ภาษาไทย แต่ ใช้ คีย์ บ อร์ ดเป็น ภาษาอังกฤษ เช่น ใช้ร หัส ผ่า นว่ า “ปลาร้า แซบ” ถ้า พิมพ์โ ดยใช้ คีย์ บอร์ ด
ภาษาอังกฤษจะเป็นคําว่า “x]kihkc:[” มีในรหัสผ่านนี้มีทั้ง ตัวอักษร สัญลักษณ์ และมีความยาวมากกว่า 6
ตัว อั กษร รหั ส ผ่ า นนี้ ย ากต่ อการคาดเดา แต่ เ กิ ด ปั ญ หาในกรณี ที่ไปใช้ เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ที่มีแต่ คีย์ บ อร์ ด
ภาษาอังกฤษก็จะเป็นปัญหากับนิสิตบ้าง แต่อย่างไรก็ดีนิสิตสามารถนําเทคนิคนี้ไปตั้งรหัสผ่านใหม่ ถ้าคิดว่า
รหัสผ่านที่ตนเองใช้อยู่ประจํานั้นง่ายต่อการเดาโดยผู้อื่นและคนรอบข้าง นิสิตสามารถใช้ความเป็นคนไทยให้เป็น
ประโยชน์
ระบบอีเมลนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
BUU Live Mail คือ บริการอีเมลที่มหาวิทยาลัยบูรพาให้บริการสําหรับนิสิต ซึ่งเป็นระบบอีเมลของ
ไมโครซอฟท์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีระบบอีเมล เว็บส่วนตัว
พื้นที่เก็บไฟล์และข้อมูล รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างเพื่อน เป็นบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร และ
ทํางานร่วมกัน โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน และก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นเครือข่าย
และบริการสําหรับสถาบันการศึกษา สําหรับพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ที่ก้าวหน้าในโลกออนไลน์
http://studentmail.buu.ac.th/
ประโยชน์ของการให้ BUU Live Mail
1. Microsoft Office Outlook Live: บริการอีเมล พร้อมปฏิทินนัดหมาย
2. Live Spaces: พื้นที่สําหรับสร้างเว็บส่วนตัวที่สามารถใส่อัลบั้มรูปภาพ เพลง บทความ และบันทึก
(Blog) ได้
3. Windows Live Messenger: บริการสื่อสารแบบโต้ตอบที่สามารถแชร์ไฟล์ร่วมกันได้
4. Windows Live SkyDrive : พื้นที่เก็บไฟล์มากถึง 25 GB
5. ใช้ในการเข้าระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยบูรพา (กําลังดําเนินการ)
หน้า 2 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
นิสิตจะได้รับ Account โดยอัตโนมัติ
โดยมี
Username : รหัสนิสิต @live.buu.ac.th
Password : รหัสจากสํานักคอมพิวเตอร์
ตัวอย่าง
username : 54013344@live.buu.ac.th
password : x]kihkc:[
หากเข้าใช้งานไม่ได้ สามารถติดต่อได้ที่ห้อง 101 ชั้น 1 สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประโยชน์ของการใช้อีเมล
1. การส่งงานอาจารย์
2. การติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
3. การได้รับข่าวสารผ่านอีเมลนี้จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
4. สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี Buu Campus License
http://mcla.buu.ac.th/
ระบบทะเบียนและนิสิต
ระบบทะเบียนและนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นบริการระบบสารสนเทศสําหรับการลงทะเบียน การดู
ข้อมูลผลการเรียน การค้นหาตารางเรียนตารางสอนของอาจารย์และนิสิต การตรวจสอบการจบ การดาวน์โหลด
เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
http://reg.buu.ac.th
การค้นหาตารางเรียนของนิสิต
ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลตารางเรียนของนิสิต โดยจะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง ซึ่งสามารถ
ค้นหาข้อมูลจากรหัส ชื่อ หรือนามสกุลของนิสิต
หน้า 3 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
การค้นหาตารางสอนอาจารย์
ระบบสามารถค้นหาข้อมูลตารางสอนของอาจารย์ อีเมล และห้องพักอาจารย์ เพื่อนิสิตจะได้
สามารถดูตารางสอนเพื่อสามารถไปเข้าพบได้โดยไม่เสียเวลา
ข้อมูลแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับนิสิตในเรื่องของงานทะเบียน ได้แก่ แบบฟอร์มคําร้องทั่วไป เพื่อใช้ใน
การแจ้งเรื่องราวปัญหาต่างๆ และแบบฟอร์มอื่นๆ
หน้า 4 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
ระบบอีเลิร์นนิง
อีเลิร์นนิ่ง หมายถึง ระบบการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต (หรืออินทราเน็ต) เป็น
การเรียน รู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดย
ผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันได้
เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัยเช่น อีเมล์ เว็บบอร์ด หรือ
แชต จึงเป็นการเรียนสําหรับทุกคน ช่วยให้เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่
มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบการเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร์นนิงเป็นส่วนเสริมสําหรับนิสิตในการทบทวนความรู้
ที่ได้เรียน และเป็นระบบที่ช่วยอาจารย์ในการแชร์ข้อมูล หรือเป็นลิงค์ที่ใช้สําหรับให้นิสิตส่งการบ้าน ซึ่งในปัจจุบัน
มีแนวโน้มในการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอัดวีดีโอการเรียนการสอน เป็นต้น
ระบบอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัยบูรพามี URL อยู่ที่
http://ncourse.buu.ac.th
หน้า 5 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าจอในส่วนการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ
หน้า 6 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบห้องสมุด
ห้องสมุ ด (BUU Library) เป็ นหน่ว ยงานที่ ส่งเสริมวิช าการของมหาวิทยาลัย ทํา หน้ าที่ เป็ นศู นย์ บริ การ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย โดยเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดอยู่ที่
http://www.lib.buu.ac.th
การสมัครสมาชิกสํานักหอสมุด
สํานักหอสมุดให้บริการแก่นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก ซึ่งหากต้องการใช้บริการนั้นนิสิต
จะต้องสมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 สิ่งที่ต้องเตรียมไปสําหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนั้นคือ
“บัตรประจําตัวนิสิต” โดยมีขั้นตอนการสมัครสมาชิกดังนี้
หน้า 7 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว ก็สามารถ ยืม – คืนหนังสือได้ โดยนิสติ ระดับปริญญาตรีมีสิทธิการยืมหนังสือได้ 10
เล่ม / 7 วัน และสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง จํานวน 7 วัน โดยแจ้งผ่านระบบ Web OPAC และหากส่งเกินกําหนด
จะมีค่าปรับวันละ 5 บาทต่อเล่ม
เว็บไซต์หลักของสํานักหอสมุด
ข้อมูลของสํานักหอสมุด การให้บริการและคําแนะนําต่างๆ ของสํานักหอสมุดจะปรากฏในเว็บไซต์หลัก โดย
บริการสารสนเทศหลักจะเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ xx ได้แก่ ระบบสืบค้นหนังสือและสื่อ (WEB
OPAC) แหล่ งรวมวารสารวิ ชาการ (E-Journal) ฐานข้ อมูล หนังสืออิเล็ กทรอนิ กส์ (E-Book) ฐานข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ Single search (ค้นครั้งเดียวได้ทุกฐานข้อมูล) วิทยานิพนธ์/วิจัย/บทความ มหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ (TDC) และฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี
ลิงค์ระบบสืบค้นข้อมูล WEB OPAC E-Journal E-Book
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Single search (ค้นครั้งเดียวได้ทุก
ฐานข้อมูล) E-Contents วิทยานิพนธ์/วิจัย/บทความ หา
วิทยาลัยทั่วประเทศ (TDC) ฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี
Web OPAC
สืบค้นหนังสือ
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สําหรับสมาชิก
หน้า 8 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
Web OPAC
ในการสืบค้นหนังสือในสํานักหอสมุด สามารถใช้บริการ Web OPAC ได้ที่
http://chonlinet.lib.buu.ac.th/opac
โดยหน้าเว็บไซต์หลักจะปรากฏดังรูปด้านล่าง โดยบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หมาย
เหตุ และสํานักพิมพ์
บริการของ Web OPAC จะให้บริการ 2 ส่วนได้แก่ ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลแบบง่ายและ
แบบซับซ้อน ในส่วนของสมาชิกสามารถตรวจสอบวันหมดอายุ ตรวจสอบการจอง ตรวจสอบประวัติการยืน-คืน
หนังสือ และบริการอื่นๆ
การสืบค้นข้อมูลแบบง่าย
การสืบค้นข้อมูลแบบง่ายสามารถทําได้โดยการเข้าไปในหน้า Web OPAC จากนั้นเลือกในส่วน
ของเมนูค้นหาแบบง่าย โดยสามารถเลือกค้นหาจากข้อมูลดังต่อไปนี้
ผู้แต่ง หรือนามปากกาของผู้แต่ง เช่น สมิธ หรือ สมิธ วิลเลียมSmith หรือ Smith,
William นายตํารา ณ เมืองใต้
หน้า 9 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่อง ชื่อของหนังสือ วารสาร บทความ
หัวเรื่อง คําสําคัญ ชื่อของหัวเรื่อง
หมายเหตุ
สํานักพิมพ์
ในรูปด้านล่าง แสดงการค้นหาอย่างง่าย โดยจะค้นหาจากชื่อเรื่อง “ศิลปะการต่อผ้าเบื้องต้น”
โดยเลือกแสดงผลลัพธ์จํานวน 10 รายการต่อหน้า
และในด้านล่าง แสดงผลลัพธ์ของการค้นหาข้อมูล โดย Web OPAC ค้นพบ 1 รายการ โดยแสดง
รายละเอียดดังรูปประกอบไปด้วย การแสดงชนิดหรือประเภทของเอกสาร ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขเรีกหนังสือ และ
จํานวนรายการที่พบ
หน้า 10 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อคลิ๊กเข้าไปทีรายการที่พบ จะแสดงรายละเอียดของเอกสาร ได้แก่ เลขเรียกหนังสือ รายละเอียดของ
หนังสือ รายการทั้งหมดที่พบ เป็นต้น
การแสดงชนิดหรือประเภทของเอกสาร
เป็นข้อมูลประเภทของเอกสารที่สํานักหอสมุดมีไว้สําหรับให้บริการสมาชิก โดยในตารางด้านล่าง
ได้แสดงรูปสัญลักษณ์และรายละเอียดของเอกสารต่าง ๆ
หนังสือ ตํารา
โครงงานวิยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายอุดมศึกษา
บทความที่ทางสํานักหอสมุดรวบรวมไว้
วารสารวิชาการ (Journals)
แผ่นดีวีดี
แผ่นดีวีดีหรือวีซีดี ที่มีเอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
แผ่นวีซีดี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งที่เป็นไฟล์ และที่ออนไลน์
เทปเสียง
ตลับม้วนวีดีโอ
บทความที่ถูกรวบรวมจากหนังสือพิมพ์
งานของเด็กนิสิต โครงงานนิสิตชั้นที่ 4
หน้า 11 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
การสืบค้นข้อมูลแบบซับซ้อน
การสืบค้นข้อมูลแบบซับซ้อนจะคล้ายกับการค้นหาข้อมูลแบบง่าย แต่จะแตกต่างกันที่เงื่อนไข
ของการค้นหาที่สามารถใส่ได้หลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาทุกเขตคําค้น คําว่า “ศิลปะ” และทุกเขตคําค้นว่ า
“แกะสลัก” โดยเงื่อนไขจะมีคําว่า “และ” “หรือ” “ไม่รวม” ซึ่งจะเป็นลักษณะที่เพิ่มขึ้นมา เพื่อให้เราสามารถใส่
คําค้นหา ดังนั้นเงื่ อนตามรูปด้ านล่า ง จะมี ความหมายว่า ค้ นหาทุ กเขตของข้ อมูลที่ มีคําว่ า ศิล ปะ กั บคําว่ า
แกะสลัก
การเข้าใช้งานในระบบสมาชิก
ระบบสมาชิ ก ของห้ อ งสมุ ด มี ไ ว้ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารตรวจสอบการยื ม หนั งสื อ ผ่ า นเว็ บไซต์ โดยมี
เครื่องมือเพื่อตรวจสอบวันหมดอายุ หรือ เปลี่ยนรหัสผ่าน ที่แฟ้ม ข้อมูลสมาชิก ประวัติ การยืมคืน หรือ ยืมต่อ ที่
แฟ้ม การยืมคืน รายการค่าปรับ ที่แฟ้ม ค่าปรับ อ่าน หรือ ส่ง ข้อความถึงงานยืม-คืน ที่แฟ้ม ข้อความ
รายการจองสื่อ ที่แฟ้ม ข้อมูลการจองสื่อ แนะนําหนังสือ ถึงหน่วยงานห้องสมุด ที่แฟ้ม แนะนําสื่อ รายงานสื่อใหม่
ประจําสัปดาห์ ที่แฟ้ม สื่อใหม่ เป็นต้น
ในการสมัครสมาชิกห้องสมุดนั้นจะนําบัตรนิสิตเพียงอย่างเดียวไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 2 เพื่อใช้ในการเปิดบริการ โดยขั้นตอนการเปิดบริการจะแสดงดังรูปด้านล่าง
หน้า 12 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อเปิดบริการเรียบร้อยแล้ว นิสิตจะได้รับรหัสผ่านจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เมื่อได้รับรหัสผ่านสามารถนํา
รหัสผ่านนั้นมาใช้งานกับ Web OPAC ได้ทันที
หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถใช้บัตรนิสิตในการยืมหนังสือจากห้องสมุด ได้ที่
เคาน์เตอร์ยืม – คืน ชั้น 2 เมื่อยืมหนังสือมาแล้ว นิสิตสามารถใช้ระบบห้องสมุดในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ
โดยเฉพาะการยืมหนังสือต่อ ซึ่งสามารถทําผ่านระบบได้ และกรณีที่นิสิตยืมเกินกําหนด นิสิตสามารถตรวจสอบ
ค่าปรับผ่านระบบได้เช่นกัน โดยหน้าจอแรกของการเข้าใช้งานระบบ Web OPAC
หน้า 13 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าจอแรกนี้จะแสดงข้อความต้อนรับสมาชิก และข้อมูลประกาศอื่นๆ ทางด้านซ้ายมือจะปรากฏเมนู
โดยเมนูของระบบจะประกอบไปด้วย
ข้อมูลสมาชิก
แสดงวันหมดอายุ
สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน
การยืมคืน
แสดงรายการยืม
แสดงประวัติการยืม
สามารถยืมหนังสือต่อ
ค่าปรับ
แสดงรายการค่าปรับ
ข้อความ
แสดงข้อความ
ข้อมูลการจองสื่อ
แสดงการจองสื่อ
แนะนําสื่อ
สามารถแนะนําหนังสือ
สื่อใหม่
แสดงรายการสื่อใหม่
ออกจากระบบ
หน้า 14 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
ในส่วนของเมนูยืมต่อจะแสดงรายการหนังสือหรือสื่อที่นิสิตได้ยืมมา โดยแสดงรายการดังรูปด้านล่าง ซึ่ง
ในรายการวันกําหนดส่งจะแสดงวันที่วันสุดท้ายที่สามารถยืมได้ หากนิสิตต้องการยืมต่อ สามารถคลิกเครื่องหมาย
ถูก ในช่องทํารายการ แล้วคลิกที่ปุ่มยืมต่อ ในกรณีที่เคยกดยืมแล้ว จะไม่ปรากฏช่องทําเครื่องหมาย
หน้า 15 จาก 16
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ.................................................................................. รหัสนิสิต..................................... กลุ่ม...........................
คณะ............................................................................... อาจารย์ผู้สอน.................................................................
คําถามท้ายปฏิบัติการที่ 2
ระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยบูรพา
1. การตั้งรหัสผ่านที่ดีนั้น ควรมีลักษณะอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ในการตรวจสอบตารางเรียนของตนเอง นิสิตจะต้องไปที่ระบบใด และต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. การใช้งานระบบสํานักหอสมุดนั้น จําเป็นหรือไม่ที่จะต้องล๊อกอินเข้าระบบ ถ้าล๊อกอินจะมีประโยชน์อย่างไร จง
อธิบาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ถ้านิสิตต้องการหนังสือชื่อ ทัศนาวิทยาศาสตร์ โดย รศ. สุภาพ ณ นคร นิสิตจะต้องค้นหาอย่างไร จึงจะรวดเร็ว
และตรงความต้องการมากที่สุด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. นิสิตใช้ระบบ Web OPAC ของสํานักหอสมุดในการศึกษารายวิชาใดบ้าง อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หน้า 16 จาก 16
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа